ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Oppdatert 26.11.2022

Skifter i Holla

Inneholder rundt 40 skifter som ikke er med i A.J.Gjermundsens Skifteregister for Holla

Nedre Telemark Sorenskriveri Skifteprotokoll 1690 -1803
.

Skiftene er tolket og avskrevet av G.S. fra 2018.

All tekst er som i originalen. Mine kommentarer i parentes.

Eie (nedre) 1706.

Arvelater: Saamund Thorsen.

Kilde:Nedre Telemark Sorenskriveri, Skifteprotokoll, 1703-1709, folie 177b. Digitalarkivet.
Marcus Hanssøn Soerenskrifver udi Nedre Tellemarchen, Giør Witterligt at ANNO Christi 1706 d. 14. october Weret effter beramelse forsamblet paa Eye gaard
i Holden Præstegield med 2de (tvende = 2) Laugrettismænd, Jens øfre Eye og Peder Bachesuusaas til Een Lovlig skiffte og deeling, |: effter forhen giorde Registrering
og Wordering :| at holde effter afgangen Saamund Toersen, J mellum den Sal. mandz effterladte Daatter Groe Saamundzdatter, gift med Rasmus Heisholt, der begge
tilstede war, Da paa det wides kunde hvad midler den Sal. mand sig effterlat, andwiiste hans fostersønner, Anders Danielsen og Toer Rasmusen, (T)ille (tillige) med den Sal.
Mands daatter os Boe(t)s Midler som bestaar udj effterfølgende.
Messing.
1 Messingstage med 2 Piber - 2 ort. 
1 Liden støbt stage - 1 ort.
Jernfang.
1 gl. stoer udaufvet gryde med forfaren bund j - 16 sk.
1 Jern gryde med Høye been og Bren(d)e Holle (hank) - 2 ort - 16 sk.
1 Liden flaae, Sprocken Jern gryde - 2 ort - 8 sk.
1 Liden gryde for - 16 sk.
1 brøsten brød tacke - 1 ort - 8 sk.
1 gl. Ploug Jern med Ristel og Lenche - 1 ort - 16 sk.
1 Harf med 27 gl. Jern tinder - 2 ort.
1 gl. Tømmer Hage - 1 ort.
3 gl. Heste Sehler med Jern orer - 1 ort.
2 Hamlejern og 1 Hage Mey for - 16 sk.
2 øxer à - 16 sk. og 2de dito à - 12 sk.- 2 ort - 8 sk.
1 Wenugs Nafver . 12 sk.
1 Liden Nafver - 6 sk.
1 Liaae (ljå) som staar i Aarstvet - 20 sk.
4re Andre Løse Liaaer for - 2 ort - 6 sk.
6 gamle sigder à 4 sk. er - 1 ort.
1 Stege pande for - 20 sk.
1 Rund Rist for - 1 ort.
1 Jern Skore - 1 ort - 12 sk.
1 Brennejern - 8 sk.
1 stachel jern stor - 1 ort - 16 sk.
1 Hestrang for - 8 sk.
1 Kaarde for 2 ort.
1 Hagl Børse som den Sal. Mand hafde gifwet sin foster Søn Toer Rasmussen, fordj Nyder hand og samme,
hvor i mod den anden fostersønn Anders Abrahamsen(!?) war gifwen 1 Børse pibe, som hand og beholder.
Træwerck.
1 gamel Læg Brøden oll tønde for - 2 ort.
1 mindre øl tønde - 1 ort - 12 sk.
1 kar i under boen - 2 ort.
1 ditto udj Stolpeboen for - 2 ort.
3 kar à 1 ort - 3 ort.
1 Lidet Nyt Kar - 20 sk.
1 Kiste med gl. dobbel Laas - 3 ort - 12 sk.
1 Mindre Kiste med enchel Laas - 2 ort - 6 sk.
1 Reigst Kulle Mihle 8 Faufne omkring, blef effter Woris Siun (etter vårt syn) Andseet og Worderet Naar den Kostning paa
Brenner løn og ud Kiørsel er fradragen, at Kunde gifwe 16 Lester Kull for 4 Rdl.
1 Carmands Sadel - 2 ort.
1 Hvinneqwærn - 1 ort - 16 sk.
1 Bøhle for - 2 ort - 12 sk.
Alt andet smaae træfang af fader, trouger, Ringer, Saaver, Bøtter og Spand for 1 Rdl.
1 Lidet wraaskab som Datteren Groe er tilhørrig.
Der fandtes ellers 1 gammel pram som icke er af store werdie, Hwilken fostersønnene Nyder, til at Steen Reysende i Wejen Befordret med.
Hæster og Creatur.
1 Swart Hest for - 7 Rdl.
1 Blach Hest - 7 Rdl.
1 Soetet Hest - 4 Rdl.
1 Hvid Bielle Koe, Røe Kind og Hals for 4 Rdl.
1 Hvid Koe, Røe Blege ører og Kind - 4 Rdl.
1 Hvid Koe med graae Hals og Kind - 4 Rdl.
1 Bleg rød Koe med kromme horn - 3 Rdl - 2 ort.
1 Røe Bran Koe med sort Hovet - 3 Rdl - 2 ort.
1 Røe sjet (rødsidet) Koe, hvid effter Ryggen - 4 Rdl.
1 Røe Bleg Koe, Hvide Spetter paa siden for - 3 Rdl.
1 Jld røe Koe, Hwid Sahlet over manchen - 3 Rdl - 2 ort.
1 Hvid Koe med 5 røde Spetter paa høyre side af halsen - 3 Rdl.
1 Hvid tiunugs qwje (kvige) med røblege Flecher - 2 Rd.
1 Hvid Wetterungs qwje med ildrøde ører - 1 Rdl - 2 ort.
4 gieder à 2 ort er - 2 Rdl.
1 Sow 2 ort, 2 Lam à 1 ort er - 1 Rdl.
2 griiser à 2 ort, 1 mindre 1 ort er - 1 Rdl - 1 ort.

Den Sal. mands Gangklæder.
1 gammel rød Klædis trøye - 2 ort.
1 sort Wadmelstrøye - 1 ort.
1 Par graae Wadmels Boxer - 1 ort.
1 Par gl. sorte Wadmels Boxer - 16 sk.
Til gode Har Hr. Assessor Ryssel - 1 ort - 4 sk.

Wiidere gods og formue forklarede fostersønnene og daatteren effter Rettens tilspørgelse den Sal. Mand icke at were Eyende eller de at
wiide, og beløber den samme opskrefne formue sig til af: 83 Rdl - 2 ort - 2 sk.
J mod forskrefne formue, befindes boen med effterfølgende Gield at were behefftet. Nemblig
:
Welædle og Welbr. Hr. Cancelli Raad Borsse hafde at Krefwe effter hands bog - 23 Rdl - 2 ort - 3 sk.
Jacob Jensen fordret - 1 Rdl  - 12 sk.
Asloug Joensdatter Rester i Løn - 3 Rdl - 12 sk.
Marj Andersdatter paa samme maade - 3 Rdl - 18 sk.
Marj Efvensdatter Rester i Løn - 3 ort.
Peder Bachesuusaas Krefwer - 2 Rdl - 2 ort.
1 tønde Landskyld til Holden Kirche for Anno 1705 - 2 Rdl.
Powel Fosse Krefwer - 1 Rdl.
Lensmand Gunder Tolfsen Krefwer 1 Rdl.
Anders Haatvedt - 3 ort.
Troen Tiøstelsen - 1 Rdl - 3 ort.
Olle Skaaredahl - 2 ort - 18 sk.
Else Joensdatter - 1 Rdl.
Kittel Nielsen Rester i Løn - 3 ort.
Erich Klemmetsen - 1 Rdl - 2 ort.
Laurs Karlsen - 2 ort.

Anders Abrahamsen og Toer Rasmussen som fæster Boens prætenderit tieniste Løn Hwer af dem, for den tid de har Weren Her, og Stræbet
med den Sal. Mand, som de intet wiidere har faaes med de Klæder de gaar i, paastod hver af dem at Nyde af Boet 16 Rdl. Men som Boen er
med Stoer Gield behefftet, kunde skifte retten ej anderledis Forefinde, med tillagt Hver af dem 8 Rdl. - 16 Rdl.
Skrifweren for skifftet at forrette med 2nde (tvende=2) gange Reigst der effter, forretningen at gifwer fra sig Beskrefwen i ringeste - 4 Rdl.
Lensmanden for sin u-mage - 1 Rdl.
Skrifwerens Tiener - 1 Rdl.
Stemplet Papiir til Skifftebrefwet - 2 ort.
Laugrettesmænder hver 1 ort 8 sk. - 2 ort - 16 sk.
Summa Gield = 68 Rdl - 1 ort - 7 sk.

(Kreditorene fikk dele det som var igjen i boet av alle ting i boet, som er nevnt ovenfor).

Den Indredning som paa Gaarden fandtes Hafde den Sal. Mand Kostet, og Bestaar udj et Wraaskab, 2de Madskab med Crone og 1 Slaug bench
med Crone, 1 Stolpeseng, bord med Krach under. Hvilchen indredning de 2de Fostersønner Beholder, i mod (at) de Holder Huuserne Wed Lige
med Reparation som nu ere gandske forfavne, og som Proprietarien ej nogen paastand om den Post giør, beholder begge Fostersønner samme
til nogen oprekning for Huuserne at forbedre, effter som de gaarden hver sin halfwe part paa Lifs fæste allerede har Bøxlet.
Aarwoxten af Høe og Korn findes Ringe, Helst Kornet af Mislig Wext gandske grønt, og stoer Bekostning hawer de og der paa andwent førend saa
widt i Huus forsiunet er. Tilmed er Skattens Landskyld og Tiende og andre udgiffter endnu u-clarerit, fordj Kunde Skiffte Retten ej andet forefinde,
end samme Heele Aarvoxt Borger derfor, som de 2de Fostersønner beholder, i mod samme af betaller, Og om ifald Rasmus Heisholt skulde for-
mene at der bedre war, og sig mere opløbe kunde, staar Hannem frit for, Naar hand den Halfe skat og Rettighed Betaller, den Halfwe Aarwoxt
igen at tilwege, og den deele med Fostersønnerne paa bedste maade wiides kand. -
Og Saaledis paa Arfwetomptens were Passerit Bewidnes med Egen Haand og Hos trøgte Signetter.
Actum Anno Die et Loco ut Supra.

Utdrag av skifte. Avskrift 2/9-2021. G.S..


Baksås 1744.

Arvelater: Jon Jonsen.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll (kopi) 1744 (1742) - 1747, side 2738b. Digitalarkivet.
Waldemar Wilhelm Bang giør Vitterlig at Anno 1744 dend 13. Julj, tillige med Lensmanden Velagte Jacob Gundersen Rommenes, og de 2de tiltagne udnevnte
Eedsvorne Lavrettes og Vurderings mænd, Steen og Halvor Haatvet været forsamlet paa gaarden Baxaas i Holden Præstegield, for der fra foregaaende  berammelse
og tillysning, samt nedslagene Placat at Foretage Registrering og Vurdering efter afgangne Jon Jonsen til Lovlig Skifte og deeling paafølge, mellem Enchen
Gunnild Andersdatter
og deres 4de Sammenavlede Børn, 2 Sønner og 2 Døttre ved Navn:
1. Anders Jonsen. Myndig.
2. Jon Jonsen 21 aar.
3. Ingebor Jonsdatter g.m. Torjer Evensen Vibetoe.
4. Marthe Jonsdatter g.m. Thomes Godlien(?) som var tilstæde.
Hvorefter Encken med tilstædeværende Børn foreviiste og anmelte Boets Midler som følger:
Sølv, Kaabber, Messing og Tind fantes icke.
(Noe Jernfang og Træefang.)
Indkrævende Gield.
Hos Niels Sunde i Flaabøyden paa et Hæste bytte - 4 rdl.
Creaturer.
1 Sand plack Hæst - 4 rdl.
1 Brun ditto - 6 rdl.
1 Sort sidet Koe, Svanros - 5 rdl.
1 Sort og hvid ditto, Svalebot - 5 rdl.
3 gietter à 2 ort - 1 rdl - 2 ort.
1 Liden Kalv - 1 ort.
3 Giet unger à 8 sk. - 1 ort. 
Giettebock - 3 ort.
Jorde gods er stervboet icke eiende.
Boets formue: 48 rdl. 3 ort.
Bortskyldig gield.
1. Til Hr. Etats Raad Løvenschiold efter Contra bogen - 22 rdl. - 2 ort.
2. Til Monsieur Bertel Bomhof, efter Enckens Indestaaende - 10 rdl. - 9 sk.
3. Hans Schmidt i Scheen - 5 rdl 2 ort.
4. Biørgulf Loufre i Lardalle - 2 rdl.
5. Ofuen Wasdaende - 1 rdl.
6. Halvor Tufte - 2 rdl.
7. Pouel Nyehuus - 1 rdl - 4 sk.
8. Gunnem Moe i Moe Sogn - 1 rdl - 2 ort.
9. Diderich Cappelen - 1 rdl. - 1 ort.
10. Tollef Waler - 3 ort.
11. Skifteomkostningene - 5 - 3 - 0.
Boets Gield. 54 rdl. 13 sk.
(Skifte var dermed falitt).

Utdrag av skifte. Avskrift G.S. 29.07.2018.


Bjerva 1742.

Arvelater: Gunne Olsen.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1744 (1742) - 1747, side 2729a. Digitalarkivet.
Waldemar Wilhelm Bang giør Vitterlig at Anno 1742 dend 5te Marty, tillige med Lensmanden Welagte Jacob Gundersen Rommenes of de 2de tiltagne,
udnevnte, Eedsvorne Laugrettes og Vurderings mænd Jørgen Ytterbøe og Simon Klovedahl vært forsamlet paa gaarden Bierwen udj Heljen Annex og Holden
Præstegield beliggende, for der Sammestæd der foregaaende berammede tillysning og indslagen placat, Lovlig at Registrere og Vurdere samt Skifte og deele efter
afgangne Gunne Olsen, og det imellem hands igienlevende arvinger som er Een Broder og 2de Søstre, ved Nafn:
Ole Olsen Steenstad, tilstæde.
Mari Olsdatter, Encke, tilstæde.
Anne Olsdatter gift med Niels Poulsen, tilstæde,
Hvorefter Boets Formue blev andviist saaledes:
(Jernfang, Trefang, 1 tinnfat, 1 messing lysestage, noe gangklær).
Creaturer.
1 Koe, Gullebodt - 4 rdl. - 2 ort.
1 Koe, Løvros - 4 rdl.
2 Sover (Sauer) à 2 ort - 1 rdl.
2 Lam à 1 ort 8 sk. - 2 ort 16 sk.
1 Rød Hæst - 10 rdl.
Korn.
5 tønder havre à 5 ort - 6 rdl. - 1 ort.
Laste brug.
Derom farklarede arvingerne, at Somme endnu icke er Fremkiørt, men i Vandet Beliggende, sagde derfor at Samme tømmer Ligsom det nu forinden (....)
kand ansettes for - 20 rdl.
Videre af løsøre fantes icke, ej heller af indkommende Gield.
Faste Gods.
Efter anviiste Skiøde af 22 July 1736, tinglyst d. 17. Sept. samme aar og Een Contract af 9de Februar 1739 tingl. paafølgende 10. Febr., Befindes Bierwen gaard at
Skylde 2 tønder 3 Sættinger med Bøxel og herlighed, hvoraf afgangne Gunne Olsen er ejende dend ehne 1/2 part, Een tønde 1 1/2 sætting - 68 rdl. - 4 sk.
Boets Formue: 233 rdl. 4 sk.
Derimod blev anmeldet dend paa Boet Hæftende Gield.
1. Til de Monsieurs Simenssønner efter Contra bogen - 29 rdl - 3 ort.
2. Lensmanden Jacob Rommenes for dette aars indestaaende Lensmandstoll - 12 sk.
3. Ole Olsen Hofdejord efter Panteobligation, som Transporteret af Fogden Wæledle Joachim Schweder, dato 4de Octobr. 1741 og tinglyst dend 5de Febr. 1742, dend
     Summa - 165 rdl, med paastaaende Renter 3 rdl. - 7 ort. Tilsammen som andførte til Boets Udgield - 168 rdl. - 2 ort.
4. Ole Præstgrav fordret, som blev vedstaaet - 1 ort - 8 sk.
5. Ole Bierwen Ligeledes - 1 ort - 8 sk.
6. Halvor Johansen - 1 ort - 8 sk.
7. Lars Bierwen - 7 rdl. - 16 sk.
8. Berthe Werstad - 3 ort - 8 sk.
9. Jon Steensen - 1 ort 16 sk.
10. Halvor Enersen fordrede 20 sk., men som arvingerne Disputerer Samme, Saa Kand fordringen icke her andtages til udgield for Boet.
11. Hr. Fogden Schweder efter Redes af fordrede, Som blev vedstaaet - 58 rdl. - 1 ort.
12. Skifte omkostninger (o.s.v.).
Boets samlede Gield - 268 rdl. - 3 ort - 6 sk.
(Boet ble stående i minus.)

Utdrag av skifte. Avskrift G.S. 30.07.2018.


Borgen under Søve 1741.

Arvelater: Hans Svendsen.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1744(!) - 1747, side 773b. Digitalakrivet.
Sted: Borgen under Tufte - 1741. Avsluttet 28. Dec. 1741.
"Waldemar Wilhelm Bang gjør vitterlig at Anno 1741 den 7. Novbr., tillige med Lensmanden Jacob Rommenes og de tvende
Vurderingsmænd Anon og Halvor Fæhn, var forsamblet paa Huusmandspladsen Borjen under Tufte i Holden Præstegield
beliggende."
Afdøde Hans Svendsen.
Enken Kirsti Sebiønsdatter og deres sammenavlede 2nde Sønne:
Sebiøn Hansen 17 Aar.
Svend Hansen 16 Aar.
Fra bemeldte Salige mand med sit første gifte, sammenavled Een datter:
Giertrud Hansdatter gift med Abraham Andersen.
Kreditorer:
Halvor Evensen 1 rdl.
Johannes Sebiønsen 1 rdl.

Utdrag av skifte ved G.S. 2019. (Rekkefølgen på sønnene er satt omvendt i skifte).


Borstad i Valebø 1745.

Arvelater: Marthe Rasmusdatter.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1744 (1742) - 1747, side 2485b. Digitalarkivet.
Waldemar W. Bang, giør vitterlig At Anno 1745 den 2 Maj med Lensmanden Welagte Jacob Gundersen og de 2de mænd Anders Hvale og Anders nedre Lunde,
været forsamlet paa gaarden Borstad i Walebøe, og Holden Præstegield, for der sammestæds at Registrere og Wurdere, samt Skifte og deele efter Marthe Rasmusd.
mellem Enckemand Anders Ledvorsen og 3de Deres sammenavlede Børn, 1 Søn og tvende Døttre, nemlig:
1. Christen Andersen. Myndig og tilstæde.
2. Kirsti Andersdatter 21 aar.
3. Ageta Andersdatter 18 aar.
Faderen ordineres at være formynder for Pige Børnene, Hvorefter Enckemanden med arvingerne angav Boets formue som følger:
(Tinn, Kobber, Træefang, Jernfang, Klæder m.m., bl.a. Et skifte over gjennomsnittet.)
1 gl. Becke qvern med Eendeel Jernredskab - 2 ort.
Creaturer.
1 Borcked Hest - 5 rdl.
1 Graa siet Koe med Biele og Klave, Lingroes - 4 rdl - 2 ort.
1 Hvid ditto med Røde øren, "Snedfaaeg"(?) - 3 rdl - 2 ort.
1 Sort siet ditto, Lydebodt - 4 rdl.
1 Røed siet ditto, Dagros - 4 rdl.
1 Røed siet vetterung Koe, Roslin - 1 rdl - 2 ort.
6 Souer med Lam - 3 rdl.
7 ditto uden Lam - 2 rdl - 4 ort.
2 Gietter à 1 ort - 16 sk. - 3 ort - 8 sk.
Jorde Gods.
Efter tvende andviiste tinglyste skiøder af 18. Juny 1738 og 30. Maj 1739, er Boet eiende og tilhørende arvetomptgaarden Borstad,
Skyldende 1 1/2 tønde med Bøxel, der er henstennede, til at ingen Skoug findes, som og at Jordveien icke er af den beqvemste til
Dyrckning, andsættes for 80 rdl.

(Skifte ble avsluttet 22. July 1775.)

Utdrag av skifte. Avskrift G.S. 27.07.2018.


Brenne øvre i Valebø 1745.

Arvelater: Ole Larsen.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1744 (1742) - 1747, side 2626a. Digitalarkivet.
Waldemar Wilhelm Bang giør Witterligt at Anno 1745 den 8de Maj tillige med Lensmanden Welagte Jacob Gundersen Rommenes og de 2de tiltagne
udnefnte Eedsvorne Lavrettes og Wurderings mænd Tow og Anders Wahle været forsamlet paa øvre Brende gaard i Hvalebøigd og Holden Præstegield
Beliggende for der at Registrere og Wurdere samt Skifte og dele efter den ved Døden afgagne Salige Mand Ole Larsen og det imellem dend egne Levende
Søn Lars Olsen 19 Aar gl. for hanem Bliver Halvor Olsen Hvaløen ordineret at være curator. Hvorefter Sønnen Lars Olsen andviste Boets midler Saaledes:

1
Reede Penge og Sølf
var icke i Boet.
Kaaber.
1 gl. (gammel) Kiedel med ører. Andsettes for  - 2 ort.
Messing.
1 gl. Støcker lysestage - 12 sk.
1 gl. Støcker lysestage paa hoven - 6 sk.
Tinn.
1 gl. fladt Fad med bogstaverne O.R.S. og B.J.D - 1 ort. - 12 sk.
1 ditto med bogstaverne O.R.S og Aarstal 1667 - 16 sk.
1 ditto med bogstaverne O.R.S. og B.J.D. - 1 ort. 4 sk.
1 gl. ditto med smale Breder - 12 sk.
2 gl. tallerker - 14 sk.
Steentøy.
1 brunt og dybt fad - 4 sk.
1. ditto - 4 sk.
Jernfang og gaardsredskab.
1 Stor Gryde med Føder under - 3 rdl - 1 ort.
1 Flad Gryde 2 ort - 16 sk.
1 Tacke - 3 ort.
1 Ploug med lencke og Ristil - 2 ort.
1 Harv - 3 ort.
1 Jernstour (spett?) - 2 ort.
2 Tinfall med Brede om - 16 sk.
2 Tømmer Kjøre hage - 2 ort 16 sk.
1 Rund Stegepande - 1 ort 12 sk.
1 Hug øxe - 1 ort.
1 gl. Felje Bile - 6 sk.
1 Hugjern - 4 sk.
2 gl. Sigde - 12 sk.
1 gl. Liaa - 1 ort 8 sk.
2 gl. Jernvier - 4 sk.
2 Bog sehler - 3 ort.
2 Silie Sehler - 2 ort.
Den udj Boet Befinden ehr Smide Redskab, af Smaat og Stort for - 3 rdl.
1 gl. Laaste Klave med bielle - 12 sk.
1 Hugøxe - 2 ort - 10 sk.
1 Bred gl. Hug øxe - 12 sk.
1 Stabendnings Kaver 12 sk.
1 Liden vungs Kaver - 8 sk.
1 gl. Støcker Kackelovn - 3 rdl.
1 Stor Sammenjordt Bryggepanne - 2 rdl.
1 Tacke - 1 rdl.
1 gl. Klinche Klave - 12 sk.
1 gl. Koe Klave - 16 sk.
1 gl. Koe Klave med teigel - 8 sk.
1 gl. Beche qvern med Redskab, er boet tilhørende den 1/2 del - 2 rdl.
2
Træfang
.
1 Madskab med Krone over, tvende døre der af den Eene med Laas - 3 ort.
1 ditto - 3 ort.
1 lidt malet laas færdig Roevskab - 12 sk.
1 Langt fure Bord med Stoel og Krach - 1 rdl.
1 Lide Bord skive - 12 sk.
1 Firstolpet Sengestæd - 3 ort
5 Bouttl. - 8 sk.
1 Fieldstoel - 16 sk.
2de gl. Fieldstole - 16 sk.
1 Sengestæd i Kaaven med 2de Stolper - 1 ort 12 sk.
1 gl. ditto sammesteds - 12 sk.
1 Hvid Kiste med enckelt Laas - 3 ort.
1 ditto med en gl. laas for - 1 ort - 12 sk.
2 Øll Tønder - 2 ort - 16 sk.
1 Kiste med Enckels laas - 3 ort
2 Bagschler - 3 ort
3 gl. Rumpe Steister(?) - 1 ort 16 sk.
1 gl. Silie Sehle - 1 ort
1 Kiste med laas - 2 ort
2de ditto à 1 ort - 2 ort
1 gl. Hold Tage - 8 sk.
1 gl. Kiste - 16 sk.
1 gl. Hiul Roch - 1 ort
1 Bøhle med Een Gerlaas - 2 ort
1 gl. Vefv Redskab - 2 ort - 16 sk.
1 Bøhle med 2de Rum udj - 2 ort
1 ditto med 2de Rom - 1 ort - 16 sk.
1 ditto 1 ort, 1 store ditto 1 ort - 12 sk. - 2 ort - 12 sk.
1 ditto 1 ort - 12 sk., 1 ditto mindre 1 ort - 2 ort - 12 sk.
1 lidet Laag Kar - 1 ort - 12 sk.
3 ditto à 12 sk., 1 Holch 12 sk. - 2 ort
1 gl. Korn Kar - 8 sk.
1 Knae Troug - 8 sk.
De udj Boet værende smaa træfang af bøtger, trouger, fade, spand, Ringer,
Knive og desliges, alt andsat for - 1 rdl.
Ulldet og Linnet.
(Jeg tar ikke med dette.G.S.)
Hæster.
1 gl. Mørcke brun Hæst - 5 rdl.
1 gl. ditto - 5 rdl.
Creaturer.
1 Brun flecket Koe, Gorigaar - 4 rdl. - 2 ort.
1 Røddroblet ditto, Stolsbot (Stølsbot?) - 4 rd.
1 Graa ditto, Mollich - 4 rdl. 2 ort.
1 Blaadroblet ditto, Lunebot - 5 rd.
1 Hvid ditto, Kindros - 4 rdl. - 2 ort.
3
1 Sort og hvid ditto (Koe), Salebot - 3 rdl. 2 ort.
1 ung qvie, Brandros - 2 rdl. - 2 ort.
1 ditto, Miølne - 2 rdl.
2 Kalver à 2 ort - 1 rdl.
2 voxne Gietter à 2 ort - 1 rdl.
1 Galte - 3 ort.
1 Sugge - 3 ort
13 Sover (Sauer) à 2 ort - 6 rdl. - 2 ort.
Indkrævende Gield.
Hos Monsieur Elias Winter i Scheen efter Sønnen Lars Olsen ang.
givelse (levering av tømmer?) - 3 ort - 10 sk.
Hos Msr. Lars Andersen i Scheen efter Conra bog - 34 rdl.
Endvidere forklarede Lars Olsen at have til gode hos Mersieuers Simensønner omtrent nogle og Tredve Rixdaler for bortsolt Lastebrug, men derimod er hand till welbemelte Mersieuer Skyldig icke allerminste for oppebaarne Wahre, men en dag tiende penge samt 1 aars penge af den Capital 236 rdl - 2 ort, hvorfore hand formener at samme deris Debit og hands Credit kunde gaae op imod een anden, og om hand nock skiønt kunde faae lidt til owers, nødsages hand til gaardens brug og drift samme i wahre at oppebærge. Det han haaber Skifte Retten hand accorderer, Da Sterfboet icke er Behæftet med Store Gield, end Som alle Creditorerne enhver Kand nyde Skadesløs Betaling og desuden Sønnen Lars Olsen er Eene arwing efter sin Salige Fader, Saa bliwer hands paastand, Ligesom indført er, af Retten accorderet.
Jorde godset.
Angaaende Nemlig Arwetomtgaarden øvre Brende Skyldende (landskyld) 2 tønder 9 Sættinger med bøxel, da er Samme ved Skiftets holdese efter afgagne Ole Larsens hustrue, Sal. Anne Olsdatter d. 2. Aug. 1740 dels bleven udlagt Sal. Hr. Fogden Schweder for en sin efter pantobligation af 31. Decmbr. 1739 havende fordring 125 rdl. som første prioritet, og dels Ole Aastensen Aagetvet som 2den Prioritet for en sin Panteobligations Summa 100 rdl., hvilcken Sidste endnu haver Sit Pant, men den Sal. Foged Schweder i Godset tilkomer 125 rdl. er igien efter oprettede Transport brev overdraget til de Mersieuers Simensønner, som nu deraf er Eiende, Thi bliver da Godset Saavit for bemeldte Creditorer der udj Kand have Pant- Rettighed med videre Som et Pant forfløtt, alt til vedkommendes Skadesløshed i alle maader, og bliver da Sterfboet icke Eiende meere i Arvetomptgaarden øvre Brende end som dels hvad den Sal. Mand efter forindførte Skiftebrev Arveligen er paa Lodet - 25 rdl. og dels indløst fra sin afdøde Søn Ole Svendsen til beløb 5 rdl. 2 ort 5 1/3 sk. hvorom end icke er oprettet noget Lovligt Skiøde, og derfore tilholdes Sønnen Lars Olsen, der med i tide at forsyne Sig Saafremt vil vente at nyde got deraf, Thi bliver da Sterfboet i alt Eiende i gaarden øvre Brende den Summa - 30 rdl 2 ort - 5 1/3 sk.
 

4
Derimod ble fordret og anmeldet den paa Boet hæftende bort Skyldig Gield.
1. Augustinus Jensen Graver fordrende - 1 rdl. - 2 ort.
2. Tosten Jonsen anmeldte, de hand til afgagne Ole Larsen Brende haver udlaant 25 rdl. Reede Penge til Eendel af Brendegaardens indløsning, for hvilcke hand Lovede at skulle give Creditor pantobligation og forsichring i Godset, mens Samme ey formedelst dødsfald er Kundet blevene i verckstillet, derfore haabede hand nu ved Skifte Rettens assistence at nyde godt giort for nevnte 25 rdl. med indstaaende et aars Rente som er 1 rdl. 1 ort, Sønnen Lars Olsen tilstod i alt Tosten Jonsen anmelte fordring, derfore den anføres til ud-Gield for Boet med sine Renter, som er i alt - 26 rdl 1 ort.
3. Halvor Svendsen fordrede for sin her i Boet indestaaende Mødren og Fædren Arve midler, Som i Løsøre midler udlagt til den
Summa 16 rdl - 2 ort - 12 sk.
4. Lars Olsen fordrede for sine indstaaende arvemidler i Løsøre  arvemidler, Beløber til 9 rdl. - 1 ort - 6 sk.
5. Svend Andersen for indstaaende Løsøre arvemidler - 4 rdl. - 2 ort. - 15 sk.
6. Kistj Svendsdatter Ligeledes - 4 rdl. - 3 ort - 7 sk.
7. Anne Svendsdatter iligemaade - 8 rdl. - 3 ort - 7 sk.
8. Søren Olsen fordrede for Redelaante Penge, Samt 12 1/2 aars Rente - (tilsammen, minus 5 sk. innbetalt) - 5 rdl. - 1 ort. - 4 sk.
9. Christen Pedersen fordrende som Laant den Sal. mand Rede
Penge - 5 rdl.
10. Rejer Gisholt fordrende for en den Sal. Mand Solte Hæst - 9 rdl.
11. Skifteomkostninger - 7 rdl. - 2 ort - 8 sk.

5
(Avslutning).
Da ingen fleere end anført er, efter foregaaende Bekientgiørelse og nedslagne placat paa sine boende stæder, indfant sig som Creditores udj Sterfboet, er dette Skifte Saaledes bleven til endebragt, Da den anordnede Curator Halvor Olsen Hvaløen tilholdes at observere og holde opsyn med Myndlingen Lars Olsens tilfaldne arvemidler, Ey paa nogen slags ulovelig maade afsettes eller anvendes under vedbørlig ansvar og tiltale imod ermelte Curator Halvor Hvaløen.
Ligesom og herved erindres at om Sterfboet skulle være behæftet med nogen Gield for det af hands Mayestes opsente Korn, der Resveres at vedkommende som sammes betaling til indcassering haver Skadeløs Betaling af Sterfboet at nyde, enten efter den nu allerede værende eller herefter paasatte Taxt.
Hvilcket alt her med under haand og Signetter Behæftet Beskrefven meddelis.
Rommenes d. 8de Januar 1746.

 

 

 


 

 

Utdrag av skifte. Avskrift G.S. 23.07.2018.


Brudeskjær under Vala i Valebø 1744.

Arvelater: Anders Ledvorsen.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1744 (1742) - 1747, side 2456b. Digitalarkivet.
Waldemar Wilhelm Bang, allernaadigst Beskicket sorenskriver giort vitterlig: At Anno 1744 med Lensmanden Jacob Gundersen Romenes og
2de mænd, Lars Opsal og Anders Lunde, været forsamlet paa Pladsen Brudeschier under Hvale i Holden Præstegield Beliggende, for der at
Registrere og Wurdere, samt Skifte og deele efter afgangne Anders Ledvorsen, mellem Encken Maria Chrestensdatter og et, Deres sammenavlede
Barn,
1. Birthe Andersdatter 15ten aar, for hvilcken til formynder ordineres dend Danemand Ole Larsen, Hvorefter Boets Formue blev andgivet som følger:
Jernfang.
1 Hiemmestøbt Gryde - 2 ort.
1 Tacke - 3 ort.
1 Kiste med Laas - 3 ort.
Træfang.
1 gl. liden Kiste - 1 ort.
1 Bagsted bord - 8 sk.
1 rundet Bord med Bordstoel til - 2 ort.
1 vefv med Behørig Redskab - 1 rdl.
1 liden fielstoel - 8 sk.
Et smaa træefang - 2 ort.
Ellers fantes noged vædd ved Pladsen, hvilcket efter Wurderingsmændernes Skiønssomhed ungfæhr Kunde holde een 4re favner, som blev vurderet for
1 ort, Sammen er - 1 rdl.
Creaturer.
1 røed sidet Koe, "Skiønbodt" - 4 rdl.
Gangklæder.
Den Sal. mands Gangklæde angaaende, da maatte Encken formedelst overhængene armoed nødsages at Bortsælge, samme til sin underholdning.
Indkrævende Gield. Var icke.
I Pladsen Brudeschier sagde Encken intet at være Eiende, men de Paastaaende Huuse at være hende tilhørende, som er een Liden Stue med Skorsteen,
samt een Liden Kaave ved Samme som blev wurderet for 5 rdl. Nok befantes trende andre Huuse, nemlig 1 Fæehuus, 1 Lade og 1 vedskiul som blev ansatt for - 3 rdl.
Boets Formue, 17 rdl - 1 ort - 16 sk.
Bortskyldig gield.
1. Jon Wale - 2 ort.
2. Sivert Brende - For Pløining - 2 ort.
3. Skifteomkostningerne - 1 rdl - 2 ort - 10 sk.
Boets Gield, 3 rdl - 10 sk.

(Skifte avsluttet 1744.)

Utdrag av skifte. Avskrift G.S. 26.07.2018.


Dalen under Vala i Valebø 1746.

Arvelater: Nils Svennungsen.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1744 (1742) - 1747, side 2655a. Digitalarkivet.
Waldemar Wilhelm Bang giør Witterligt at Anno 1746 d. 26 Martj tillige med Lensmanden Jacob Gundersen Rommenes og
2de tiltagne Edsvorne Laugrettes og Wurderings mænd, Anders Lunde og Tow Hvale, været forsamlet paa Huusmandspladsen
Dalen under Lille Hvale gaard i Hvalebøe
og Holden Præstegield beliggende, for der sammestæds efter foregaaende berammelse
og tillysning Lovlig at Registrere og Wurdere, samt Skifte og dele efter ehn ved døden afgangne Salig Mand Niels Svennungsen, mellem
Enchen Anne Rasmusdatter og deres Sex Sammen auflede Børn, 4 Sønner og 2 Døttre, med nafne:
1. Rasmus Nielsen. Myndig og tilstæde.
2. Svennung Nielsen. Myndig og tilstæde.
3. Niels Nielsen 20 Aar. Curator: Tow Hvale.
4. Ledwor Nielsen Omtrent 13 Aar. Formynder broderen Rasmus Nielsen.
5. Maren Nielsdatter gift med Lars Sannes. Hun tilstæde.
6. Lisbet Nielsdatter- umyndig. Formynder svogeren Anders Sannes.
Til Laugværge for Enchen var formaaet tilstædeværende Anders Leworsen Tvedt Borstad (svoger), som dertil gav sit
samtøcke, hvorefter Enchen anmelte boets Midler som følger: Sølf, Kaaber, Messing og Tin var boet iche Eiende.
(Deretter ramses opp alt de hadde i huset av Steen- og Glas Tøy, Jernfang, Træfang, som enka får beholde selv.)
Den afdødes Gangklæder (ikke nevnbart).
Creaturer.
1 Sort Koe kaldet Skinven - 4 rdl.
1 Sort og hvid, Brunfang - 4 rdl.
1 Kalv - 2 rdl.
4 Sower  - 2 rdl.
3 Fior Lam - 1 rdl.
1 Giet , 1 ung Giet - 3 ort 16 sk.
Indkrævende Gield.
Hos Clemmet Nielsen - 1 ort - 12 sk.
1 gl. Skindfeld - 16 sk.
Videre af Løsøre fantis iche til boets beste, men som anført Arwetomtpladsen Dahlen Betreffende der dels er oprøddet af Enchens
Fader Rasmus Nielsen
, dels af den nu afdøde Niels Svennungsen, der ligeledes har opsadte de her paastaaende Husebygninger,
som er nu Stue med Skorsteen udj, Kaave med Love og Lahde med Skrjike ved, Stolpeboe og Fæehuus, samt tiore og Jedhuus, alle
nødvendige  huuse, hvortil Tømmeret, det meste er hugget af Brende gaards Skoug og gandske lidet af Wahle gaards Skoug, bliver
i alt  med Huusebygninger, oprødning anført og Wurderet for 40 rdl.
Fordret Gield
1. Gunich Lunde fordrede, som blev vedstaaet - 2 ort.
2. Wetle Lunde ligesaa - 2 ort.
3. Sommund og Niels Nielsen for sin brølups udfærsel mod de gifte i det minste som blev vedstaaende - 6 rdl.
4. Ledvor Nielsen Ogsaa - 6 rdl.
5. Datteren Lisbeth Nielsd. - 6 rdl.
6. Sønnen Svennung Nielsen, fordrene for Reste med hans Brøllups udfærsel -  2 rdl 2 ort.
Ellers forklarede Enchen Anne Rasmusdatter med sin Søn Niels Nielsen at være Skyldig efter Contrabogens udvisning til
Etatz Raad Løvenschiold 10 rdl - 2 ort - 5 sk. men naar de motte beholde den opreiste hved til en Kullemile, da vilde self
betale  forviste Gield, hvorom de haver talt med sine medarvinger som dermed er fornøjet og ligeledes med Etatz Raadens
Forvalter Monsieur Bomhof det samme haver accorderet.

Utdrag av skifte. Avskrift G.S. 19.07.2018.


Fen nordre 1745.

Arvelater: Anders Jensen.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1744 (1742) - 1747, side 2559b. Digitalarkivet.
Waldemar Wilhelm Bang giør vitterlig Anno 1745 dend 21. Aug. tillige med bøyd (bygde) lensmanden Welagte Jacob Gundersen Rommenes og
de tvende Laugrettes og Wurderings mænd Halvor og Anders Tvet, vært forsamlet paa gaarden Fæhn nordre i Holden Sogn og Præstegield beliggende,
for efter foregaaende Berammelse og tillysning der at Registrere og Wurdere, samt Skifte og deele efter afgangne Anders Jensen mellem hands efterladte
enckeqvinde Engebor Torsdatter og tvende deres Sammenavlede Børn 1 Søn og 1 Datter, ved nafn;
1. Jens Andersen 4 aar.
2. Anne Andersdatter 7 aar.
Til laugværge forcklarede Encken Ingebor at have formaaet Rasmus Eie som blev antagen. Hvorefter Boets Formue blev andviist til Registrering og wurdering:
(En del Stentøy, Trefang, Jernfang, gårdsredskap, sengetøy og gangklær o.s.v.)
Creaturer.
1 Rød siet Koe, Gulros - 5 rdl.
1 ditto, Rosebot - 4 rdl.
1 ditto med biele og Klave, Lyckebot - 4 rdl.
1 Hvid drobled - 4 rdl - 2 ort.
1 qvie med sorte ører, Julibot - 1 rdl. - 3 ort.
1 Sort hvid Kalv - 1 rdl.
3 Sover à 2 ort og 1 Lam 1 ort - 1 rdl - 3 ort.
1 Borcked Hæst - 7 rdl.
1 Rød Hæst - 12 rdl.
Boets Formue - 69 rdl. - 12 sk. Boets Gield - 99 rdl. - 3 ort - 19 sk.
(Skiftet avsluttet 21. Dec. 1745.)

Utdrag av skifte. Avskrift G.S. 28.07.2018.


Fen søndre 1690.

Arvelater: Halvor Andersen Fænn.

Kilde: Nedre Telemark Sorenskriveri, Skifteprotokoll 1690 - 1696, folie 41a. Digitalarkivet.
Anno 1690 den 8 July werrit paa S. Fænn J Holden Præstegield at holde Registering og Wordering Effter Sal. Halfuor Anderssen Fænn,
Imellem Hands Effterlatte Hustru Kirstj Sørens Daatter, og dend Sal. Mands Sødskende, Saavelsom Brødre- og Søsterbørn.
Brødrene Tyge og Tommis Anderssønner, begge i Danmarch udj Hands Mayestets Tieneste,
Fuldsøstre paa Fædrene og Mødrene side, Sønnøf Anders Daatter og Berethe Anders Daatter, Sønnøf Gifft og Berette Enche.
Halfbrødre Olle Anderssen, Anders Anderssen og Half Søstre Ingeborig Anders Datter,
Sal. Søfren Anderssøns Børn
; Tyge og Søfren Søfrenssønner og trende (= 3 ) Søstre Kirstj, Marj og Sønnøf Søfrens Døttre.
Halfsøster Sal. Kirstj Anders Datters Børn; Efuen og Niels Steenssønner, og 3de (trende = 3) Søstre, Kirstj, Marj og Anne Steens Døttre.
Ofuerwærende Lænsmanden Gunder Tolfsen med 2de Laugrettismænder, Gunder Espedahlen(?) og Jacob Haatvedt,  Hvor da for os fremkom
og af Enchen, Effter Lowens 5te bog - 60 Capitel wed æd tilstaas, at ded ej meere wahr :| af Hendis Sal. Mand udj Boedt Indført |: da hand hende til Eiske Bekom,
Endnu her Frembkomte, Nembelig:

5 Tønder 1 quartel Hafre à 5 ort --- 6 rdl - 2 ort - 6 sk.
2 Sawer à 2 ort --- 1 rdl.
2 Lamb à 16 sk. ---1 ort - 8 sk.
1 Koe --- 4 rdl.
1 Qwje --- 1 rdl. - 2 ort.
2 gml. Udlefwed Hæster --- 1 rdl - 2 ort.
1 Kiste --- 1 rdl.
2 gml. Strje lagen --- 1 rdl.
1 Lærrids ditto --- 2 ort.
1 Handklede --- 12 sk.
1 gml. Sengeklede --- 2 ort.
2 Pynder --- 2 ort - 16 sk.
1 Pude --- 16 sk.
1 Ploug med sin tilbehør --- 1 rdl.
1 Swiin --- 2 ort.
1 Ringe --- 8 sk.
1 Bødte ---12 sk.
2 Troer --- 8 sk.
2 Træfader --- 8 sk.
2 Steenfader --- 6 sk.
1 Jern gryde --- 2 rdl.
1 Kiøre hage --- 1 ort - 8 sk.
2 Pomble jern --- 12 sk.
2 Leer (Ljåer) --- 1 ort - 8 sk.
1 Hug Øx --- 1 ort.
1 Fælle bile --- 2 ort.
1 Messing Stage --- 1 ort - 8 sk.
1 gml. dito --- 16 sk.
1 Jern staur --- 2 ort.
1 Skaal --- 12 sk.
1 gml. Kiste --- 1 ort.
1 gml. Klawe og 1 Bielde --- 2 ort.
1 Hand øx ---1 rdl.
1 Smalt Spange Belte --- 12 sk.
Gamle Sigder --- 12 sk.
6 orts Strje garn --- 1 ort.
Summa af Boens Midler --- 27 rdl. - 2 ort 20 sk.

Skiftet er avskrevet av G.S. 2020
.

Derjmod afgaar Boet schyldig Gield, Sampt dend Sal. Mand war Schyldig førendhd j dette Boe Indkomb, Nembelig:
Hr. Assessor Borsse fordrer for gammel Gield, som hand med 1/2 Skippund Jern paa dend Sal. Mands weigne til
Erich Langangen
betalt --- 4 rdl. - 2 ort.
Hans Søfwe er betalt af Kuchrez paa dend forj indførte Koe, som hand igien fordrer --- 3 rdl.
Enchen betalt til Peder Jenssen Spillemand for gml. Gield --- 1 rdl.
Enchen betalt til Jon Wibetoe, som dend Sal. Mands tienestepige bekom af Resterende løn, Jmedens hun tient
Hannem førud hand blef gifft till Boedt. --- 2 rdl.
Noch hafuer Enchen betalt Thorsten Poulssen Helgen for gml. Gield --- 1 rdl.
Anders Madzen i Scheen fordrer epter sin Sal. formand Christen Thordssen gml. tilstaaende Gield hos Sal.
Halfuor Fænn --- 1 rdl.
Jochum Kuhre fordrer for Gield som dend Sal. Mand blef Hand Skyldig medens Hand boede paa Jøntvedt
--- 4 rdl. - 18 sk.
Summa af Boets Gield --- 16 rdl - 0 ort - 18 sk.
Effter Liqvidation Blifuer igien till Dehling Jmellem Enchen og Arfuingerne Penge --- 11 rdl. - 2 sk.

Tyge Anderssen --- 1 rdl - 3 ort.
Tommis Anderssen --- 1 rdl - 3 ort.
Sønnøf Andersdatter --- 3 ort - 12 sk.
Berthe Andersdatter --- 3 ort - 12 sk.
Olle Anderssen --- 3 ort - 12 sk.
Anders Anderssen --- 3 ort - 12 sk.
Ingeborg Andersdatter --- 1 ort - 18 sk.
Sal. Søren Anderssøns Børn --- 3 ort - 12 sk.
Sal. Kirstj Andersdatters Børn --- 1 ort - 18 sk.

Fen søndre 1745.

Arvelater: Cathrine Mikkelsdatter.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1744 (1742) - 1747, side 2561b. Digitalarkivet.
Waldemar Wilhelm Bang giør vitterlig at Anno 1745 d. 23. Januar vært forsamlet paa gaarden Fæhn Søndre i Holden Præstegield,
tillige med Lensmand Jacob Gundersen og tvende Mænd Ole Tufte og Stener Haatved, for der at Skifte og deele efter afgangne
Chatrine Michelsdatter
mellem hendes igienlevende mand Annund Aadnesen og deres Sammenavlede 6 Børn 5 Sønner og 1 Ældste Søn:
1. Halvor Annundsen. Myndig og tilstæde.
2. Knud Annundsen. Myndig tilstæde.
3. Jørgen Annundsen 24 aar tilstæde.
4. Hans Annundsen 19 aar, tilstæde.
5. Michel Annundsen 15 aar, tilstæde.
6. Kari Annundsdatter g.m. Tosten Annundsen, tilstæde, hvorefter samtlige arvinger angav Boets Formue saaledes:
(Litt messing, noe kobber, stentøy, jernfang og redskap, trefang, klær, sengetøy o.s.v.)
Creaturer.
1 Borcked hest - 14 rdl.
1 Røed ditto - 10 rdl.
1 Brande Koe, Branroes - 4 rdl.
1 Sort siet Koe, Dyrebot - 4 rdl.
1 Røed siet Koe, Rødsie - 3 rdl. - 2 ort.
1 Hvid droblet Koe, Sølfaag - 3 rdl. - 2 ort.
4 Souer à 2 ort - 2 rdl.
100 tnd. Malm à 1 rdl - 16 sk.: 41 rdl. - 2 ort - 16 sk.
1 Kakel ovn - 7 rdl.
Faste Gods.
Efter andviiste adkomst brev af 3de Febr. 1700, 18. Mai nest efter tinglyst, udstæd af Wilhelm Dop til Annund Aadnesen paa 1 1/2 Huud Løs
Skyld, som blev for nærværende tiid efter Samtlige arvingers Samtycke andsatt for dend Summa 40 rdl.
Boets Formue: 159 rdl. - 22 sk.
Bortskyldig Gield.
1. Jens Loftsgaarden - 3 rdl.
2. Ole Loner - 2 rdl.
3. Hr. Forvalter Bomhof andviiste een Panteobligation af 4. Febr. 1736, tingl. den paafølgende 6. Febr., hvorefter Annund Aadnesen blev til Etats
Raad Løvenschiold skyldig 136 rdl., mens som eendeel siden der paa er Betalt bliver fordringens Summa i alt til dend tiid 109 rdl. - 1 ort - 12 sk.,
hvorfor han følgelig den her nu inden Retten andviiste Pante Rettighed, Begiærede sit udlæg, som og findes til udlæg Billigt med 109 - 1 - 12.
4. Monsieur Didrich Cappelen fordrer efter Dom med Rænte i 15 aar, tilsammen - 15 rdl. - 3 ort.
5. Ledvor Tvedt - 1 rdl - 3 ort - 12 sk.
6. Kari Clausdatter for tieneste Løn - 2 rdl.
7. Mari Danielsdatter - 1 rdl.
8. Søren Annundsen, fordrene som een Ræst af sine arvemidler efter Skiftebrev af 27de April 1708 og ellers for laantt penge, Saa arvingerne
tilstand, i alt at være rigtige - 11 rdl.
9. Tore Annundsen efter bemelt Skiftebrev, fordrer 4 - 2 - 8.
10. Sal. Hr. Stabels Stervboe efter Conta bog, fordrer - 9 - 13 - 5.
11. Christopher Madsen - 1 rdl - 1 ort.
12. Sønnen Hans Annundsen fordrede for sin hiemmegift og Bryllups udførsel, efter Løfte af sine forældre 7 rdl og omend skiønt hand vel vend
bort ey Kand tilstrecke Gud bad sig for samme at maatte nyde progrota, alt Saa anføres fordringen med - 7 rdl.
13. Jørgen Annundsen - 7 rdl.
14. Michel Annundsen ligeledes - 7 rdl.
Boets Gield: 189 rdl. 3 ort - 5 sk. (Boet er falitt.)
(Avsluttet 3. Maj 1746.)

Utdrag av skifte. Avskrift G.S. 28.07.2018.


Fosse 1700.

Arvelatere: Svennung Haraldsen og Maren Nilsdatter.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll, 1696-1701, side 256b. Digitalarkivet.
ANNO 1700 d. 30 Januarÿ. Weret Forsamblet paa FOSSE gaard beliggende i Holden sogen med 2de tilnefnte Laugrettismænd Saamund Eÿe og
Rasmus Hejsholt, til at holde Rigstering Wordering skiffte samt Deeling effter afgangne Swennung Haraldsøn, Saa Welsom hans Sal. Qwinde Maren
Nielsdaatter
som noget effter sin Sal. Mand, Ligeledes wed døden er affalden, J mellem de Sal. Folchs effterladte 10 børn, af hwilche er:
Tyge, Powel, Niels, Harald, Peder, Niels og Swennung Swennungsønner, Døttrene Karj, Børte og Kierstj Swennungsdøttre, dapa det Wiides Kunde hwad
de u=Myndige børn effter deris afdøde foreldre tilfalde Kunde, forewiiste Eldste Søn Tyge som er self myndig os boens Midler følgende at wære,
War owerwærende Lænsmanden Gunder Rommenæs, war tilstede, Børnenis Morbroder Powel Nielsøn Olsbrygge, for Powel Swennungsøn Settes
til at were Hans Courator Joen Vibetoe Men hand self meener midler til sig udj bewar, formynder for Niels Swennungsøn tilsettes Halwor Kløwedahl, for
Harald Swennungssøn tilsettes Jest Bruset i Mæhlum sogn, for Peder Swennungssøn tilsettes Powel Olsbrygge at wære, for Niels Swennungssøn den yngre
tilsettes Olle Hansøn Ytterbøe, for Swennung Swennungssøn tilsettes Peder Heisholt, for Eldste daatter Karj tilsettes Olle Steenstad, for Børte Swennungsdaatter
ordineris til at wære Olle Powelssøn Ytterbøe, og Kierstj Swennungsdaatter tilsettes Gunne Apelnæs, som midlere hawer nu at til sey tage Een hwer Myndlings
paa laadnede deel, som da i fremtiden effter Lowen hawer til at Sware.

Rede Penge.
Fandtes udj Reede penge af Decitouner 12 støcher à 5 ort 2 sk. - er 15 rdl. 19 sk.
udj Speciedahler 24 Støcher à 1 rdl. 4 sk. - er 25 rdl.
Werdj Een  Rixdahler - er 1 rdl.
udj Skatte Penge fantes - 10 rdl. - 2 ort - 26 sk.

Kaaber, messing og Jernfang.
1 Kaaber Kiedel Wegtig 1 bismerpund og 6 ort 20 for - 3 rdl.
1 brom Kaaber Kiedel Wegtig 1 bismerpund for - 2 rdl - 2 ort.
1 Liden mesten Nye Kaaber pande med jern skafft for - 2 ort - 12 sk.
1 Liden Kaaber pande for 12 sk., 1 Messing bæchen for 1 ort - er - 2 ort - 12 sk.
1 Messing stage for 2 ort.
1 par Messing stager mindre, den Eene lidet stør end den anden à 1 1/2 ort - 3 ort.
4de Nye tindfad à 2 ort støchet er til sammen - 2 rdl.
1 dybt Submands tinfad med 3 stempler paa for - 2 ort.
3 Submands fad med Smallere bred for - 1 ort - 16 sk.
2 gamble tin tallerchener à 12 sk. - er - 1 ort.
1 Nyt tin Kousken med et øre for - 16 sk.
3 Nye salssirchen à 8 sk. - er 2 ort.
1 stoer Jerngryde for - 2 rdl. - 2 ort.
1 mindre dito mesten Nye for - 3 ort - 12 sk.
1 større gryde dog brugt for - 1 rdl.
1 liden gryde med Wreen Helle udj - 2 ort - 12 sk.
1 stor brosten Jern gryde for - 2 ort.
1 Jern tacke for - 3 ort.
6 Hug øxer med Een felle bihle - 1 rdl.
1 Mesten Nye Jern hage for - 2 ort - 12 sk.
1 gl. jern hage for - 20 sk.
1 gamblere dito for - 12 sk.
7 gamble Hamble jern à 4 sk. - er - 2 ort 4 sk.
1 gl. ploug lenche for - 12 sk.
1 gl. dito støttere for - 12 sk.
1 ploug streng for - 12 sk.
1 gl. Heste klafwe med bielke for - 12 sk.
1 gl. Laas ferdig Klafwe med bielke for - 16 sk.
1 gl. Heste Klafwe med bielle for - 12 sk.
1 Lær grime med jern bidzel for - 1 ort.
1 Bidzel med Wreen jern Ringer - 12 sk.
1 gl. Lær grime med jern bidzel - 8 sk.
1 gl. Heste sehle med jern Ringer udj og tømmer til, for - 16 sk.
1 bedre Heste sehle med tømmer udj, for - 1 ort - 8 sk.
5 gl. Liaaer for - 1 ort - 8 sk.
8te gl. Sigder à 4 sk., er  - 1 ort 8 sk.
1 Hechle, for - 8 sk.
1 stobennings(?) Nafwer, for - 8 sk.
1 Smid brænnejern, for - 2 ort.
1 gl. stege pande, for - 20 sk.
1 gl. ditto, for - 16 sk.
1 gl. jern Rist, for - 8 sk.
1 Weungs Nafwer, for - 8 sk.
1 Jern stør med hanch, for - 1 rdl.
2de gref og 1 Harke, for - 12 sk.
1 Carmandz Sadel, for - 1 rdl. - 2 ort.
1 Qwindfolch Sadel, for - 2 rdl. - 1 ort.
1 ploug med jern og Ristel, for - 1 rdl. - 2 ort.
1 Harf med jern tjnder, for - 1 rdl. - 2 ort.
1 Børse og Kaarde til ting wærje - 1 rdl. - 1 ort.
Træfang og deslige.
1 Roeskab med Enchel Laas, - 1 rdl.
1 Madskab med indlaas og Crone, - 1 rdl - 1 ort.
1 Croneskab med indlaas wed døren, - 1 rdl.
1 Seng i stuen med himling, for - 2 ort - 12 sk.
1 Kiste med 2de Hager, for 3 ort - 12 sk.
1 Kiste med Enchel Laas, for - 3 ort.
1 Hwid Kiste med Enchel Laas, for - 2 ort.
1 Wraa skab i Kamfwen, for -  2 ort.
1 Seng med 4de stolper i Cameret, for 3 ort.
1 Nyt kar med Laag i Stolpeboen, for - 3 ort.
1 Liden Kiste, for - 12 sk.
2 bryggekar, for - 3 ort - 12 sk.
2 gl. Kar til at sette tørt udj, for - 1 ort.
1 Holch med Laag til, for - 1 ort.
1 gl. Kar sønder i de øfre bredder, - 16 sk.
1 bøhle i Swahle Kaafwen, for - 3 ort.
1 Kiste paa stolpeboe Lafftet, for - 2 ort.
1 Sæme i Kielderen, for - 1 ort.
1 gl. Kar foruden Laag, for - 1 ort.
1 stort barchekar, for - 2 ort.
1 Ny Øl tønde, for - 2 ort.
1 gl. dito øl tønde, for - 1 ort.
2 Nye Sørpe baljer à 12 sk., er - 1 ort.
1 Wæf, for 1 ort - 8 sk.
2 Læredz Wæf skeer à 16 sk., er - 1 ort - 8 sk.
2 smaae strje skeer à 12 sk. - er 1 ort.
1 bøtte med Laag, for - 12 sk.
1 graaf strje skee, for - 6 sk.
1 gl. Melche bøtte, for - 12 sk.
1 Melche Kolle, for - 4 sk.
1 Laaek løs Melche bøtte, for - 4 sk.
1 gl. Mindre bøtte med Laag, for - 4 sk.
1 grøde bøtte - 6 sk.
1 Nye dito, for - 16 sk.
1 Melche Ringe med jern Hanch, for - 8 sk.
2 gamble Soll, for - 8 sk.
7 troug à 2 sk., er - 14 sk.
1 Mohlet øll skaal, for - 6 sk.
3 store træ madfad à 6 sk., er - 18 sk.
1 træfad med Hof under, - 4 sk.
1 Liden bolle med Laag i kielderen, - 6 sk.
1 Kiølee klæde, for - 1 rdl.
1 Slibesteen med jern Aak og swef, - 1 ort - 12 sk.
Hæster og Creaturene.
1 Rød Hest Hwid blæse i panden, for - 4 rdl.
1 broen Hest med sort Maen, - 2 rdl.
1 Røe Koe, for - 4 rdl.
1 Hwid koe med sorte spetter paa siderne, for - 3 rdl. - 2 ort.
1 Hwid og graae siet koe med graae Muhle, for - 4 rdl.
1 Hwid Koe med sorte ører, for - 3 rdl. - 2 ort.
1 Røe Kollet tiid qwje, for - 3 rdl. - 2 ort.
1 brannet qwje, for - 3 rdl.
1 Kalf med sorte ører, for - 1 rdl. - 1 ort.
1 Sow (Sau), for - 2 ort.
2 Lam à 1 ort, er - 2 ort.
1 Liden boch, for - 1 ort - 12 sk.
1 Liden griis, for - 2 ort.
Senge og Linklæder. (Rikt. Blir ikke tatt med her. G.S.)
Den Sal. Qwindes Gangklæder. (Rikt. Blir ikke tatt med her. G.S.)
Lastebrug.
2 tylter grande bielcher à 6 ort., er - 3 Rdl.
Blef eller andgifwet at Hafwe 2de Kulle Mihler staaende, som staaer ferdig til at stiche ild paa og af Hr. Commerci Raad Borses tiener
Hendrich Hoen er Worderet for 80 Lester, andseet ikun formedelst
den fare wed brenningen skal ulychelig opbrendelse Kom owergaar
till, - 25 rdl. - 14 ort. - 8 sk.
Hwad wiidere der af faaes Nyder de 2de Eldste brødre, for deris u=
mage og kostning med brendløe Kiørsel, saa wel som Wiidere dertil
Kunde Andwendes.
Bortschyldig Gield.
Hernest blef Kræfwet og andgifwet Den Bortschyldig Gield som følger:
Hr. Commerci Raad Borse Kræfwer effter indlagte Reigning,  25 - 2 - 8.
Peder Hesholt Prætenderer for det mindste Pattebarns fremfødsel og waretegt i aller mindste for et Aar, 12 rdl.
Saamund Eÿe som Kirchewærge for Holden Kierche, Kræfwer for jord til den Sal. Mandz bæstemoder, 1 rdl.
Powel Swennungssøn Kræfwer for Laante Penge Hans Sal. Moder, fich 4-1-0.
Powel Olsbrygge Kræfwer for den Sal Qwindes Lig Kiste, og Kors grime ower de Sal. Folch han giorde - 3 rdl. - 2 ort.
Landskyld.
Af gaarden fæste de 2 tønder, Naar Odelskat og Rostieniste er fradragen, og 3de Aars tage igien tillegges er skyldig da, - 5 rdl.
Joen Vibetoe Krøfwer for 1 quartel Malt, - 3 ort.
Anne Jensdaatter Kræfwer i løn 2 rdl.
Gunder Rommenæs Kræfwer for Lendsmands told og andet med hans u=mage 2de gange, - 2 rdl.
Skrifweren for Skifftes Holdelse med 2de Reyser fra hans Huus og tilbage, som den første gang ej blef wedgiort formedelst børnene Laa syge, wed skiffte, blefwet at gifwer bekrewes - 4 rdl.
Tieneren med Lysningen til Byetinget - 1 rdl.
Stemplet papiir til Skifftebrefwet - 1 rdl.
De 2de Laugrettismænd, hver 1 ort - 8 sk, er - 2 ort - 16 sk.

Selve utloddingen blir ikke tatt med her. Det blir for detaljert. G.S.

 

Dette skiftet ble avskrevet av G.S. i oktober 2020.


Fosse 1702.

Arvelater: Tyge Svendsen.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll, 1701-1703, side 59a. Digitalarkivet.
ANNO 1702 Den 12 September
, Weret effter berammelse forsamblet paa Fosse gaard i Holden Sougn, beliggende, med 2de tilnefnte Laugrettismænd,
Olle Steenstad og Olle Hansen Ytterbøe
, til at holde Registering, Wordering, Skiffte samt Dehling effter afgangne Tyge Swennungssøn, J mellem den
Sal. Mands effterladte Qwinde Kierstj Olsdaatter
, og den Sal. Mandz Sødskende |: effter som hand sig ingen Lifs arfwinger effterladt :| Hwilche ere,
Powel og Niels Swennungssønner, Self Myndige, Harald, Peder, Niels og Swennung Swennungssønner, U=Myndige, samt Karj, Børte og Kierstj
Swennungsdøttre
, ogsaa U-Myndige, Da paa det wiides kunde hwad til Arfs for Arfwingerne falde kand, Naar bortskyldig Gield betalt Kand blifwe, forewidste
Enchen os boens Midler, som i følgende bestaar, Enchen udkaarede til sin Low=wærge Gunne Apelnæs, som og Møtte og Low=wærgemaalet sig Andtog, War
og tilstæde Lænsmanden Gunder Rommenæs, Og da for det første udtog, og effterstaaene Mand Peder Swennungssøns Arfwelod, som befandtes udj boet
indestod, og Knud Bierfwen Werger for, som befandtes at Were i behold effter Skifftebrefwetz formelding, undtagen dette boe skal sware till = 6 Rdl - 3 ort - 15 sk.,
Som siden her af boet skal giøris udlæg fore,
Hæster og Creatur.
1 Sort bloe Halt Hest, for = 2 1/2 ort, 1 gl. udlefwet Rød Hest = 1 ort.
1 Swart kinnet Koe med sorte ører, staar J Pandte hos Gunne Apelnæs, for = 3 rdl - 1 ort - 8 sk.
(Disse 2 første poster har følgende verdi i boet G.S.): 3 rdl. - 2 ort.
1 Røe Koe med hwid stierne i Panden, er myndlingen Peder Swennungssøn tilhørende.
1 Hwid Røesiede Koe, for = 4 rdl. - 2 ort.
1 Røe spraglet Koe med sort Mahn, for = 4 rdl. - 2 ort.
1 sort Koe med hwid Ryg, for - 3 rdl = 2 ort.
1 Røe sjet Koe med Røde ører, for = 3 rdl.
1 swart brandet stud = 2 1/2 rdl., 1 Hwid tinugs qwje 2 1/2 rdl = er 5 rdl.
1 Kollet Røesjet Wettrungs qwje, for = 2 rdl.
1 Hwid sort spraglede qwje, for = 1 rdl. - 3 ort.
1 Hwid qwje med sorte ører og Muhle, for = 1 rdl. 2 ort.
1 stude kalf for 3 ort, 2de smaa qwje kalfe à 2 ort, er = 1 rdl. 3 ort.
2de Sower à 2 ort, 2 Swin à 3 ort, 1 Liden griis 1 1/2 ort, er = 2 rdl.- 3 ort - 12 sk.
Sengeklæder med Jernfang og Træwerch. (Tar jeg ikke med her G.S.)
Aarwoxsten af korn, Høe og Halm Blef andseet og Worderet saaledis =
At were udj Laderne udj Staen indlagt giorde Laugrettismændernis Maaling, og der effter giorde owersloug
af Hafre = 26 tønder à 5 ort tønden, er = 32 rdl. - 2 ort.
Half hefwert korn = 9 tønder à 6 ort tønden, er = 13 rdl. - 2 ort.
10 faufner (favner) Høe à 1 rdl. faufnen, er = 10 rdl.
8 faufner halm à 2 ort, er = 4 rdl.
5 tønder Hafre som boedt wedkommer, og paa Nordre Haenes er bestaaende à 5 ort, er = 6 rdl. - 1 ort.
Har til gode hos Endre Eye (Nyhus) 1 tønde Hafre, for = 1 rdl. - 1 ort.
Den Sal. Mands Gangklæder. (Tar jeg ikke med her G.S.)
Flere midler sagde Enchen sig icke at hawe Eyendes end nu allewerde andwiist og worderet er blefwen.
Og beløber det opskrefne sig in Allis til Penge = 123 rdl. - 3 ort - 20 sk.
Hernest Blef Kræfwet og andgifwet Den Bortschyldig Gield som følger.
Peder Swennungssøn Rester paa hans Fæderen og Møderen Arf, som der udj boet indestaar, = 6 rdl. - 3 ort - 15 sk.
Hans ærwerdighed Hr. Gerhard Meidel Kræfwer for laante Penge 1 rdl., der foruden for Particulier Regning = 3 rdl.,
for 1 qter Rug 2 ort, og for indewærende Aars smaa Rettighed = 2 ort, er tilsammen = 5 rdl.
Weledle Hr. Assessor Joachim Borse, hafde at kræfwe effter meddelte Bonde bog, og Enchens tilstand = 40 rdl. - 10 sk.
Powel Nielsen Hafde at Kræfwe effter giorde afreigning med Enchens penge = 2 rdl. - 16 sk.
Olle Hansen Ytterbøe Restet paa hans Myndling, Niels Swennungsen den Yngres Laad, 1 par strje lagen, for = 1 rdl.
Swend Eyestranden Kræfwer for 1 Hyende(?), = 2 ort.
Sorenskrifweren Hans Jespersen Kræfwer for laante penge 1 rdl., der foruden war den Sal. Mand ham skyldig 1 rdl. for skifftedz
holdelse med Reyse og U=mage med Skifftebrefwedz beskrifwing 4 rdl., til sammen = 6 rdl.
Niels Swennungssøn den Eldre, Kræfwer for 2 par shoe, 20 Mercher Homble og 14 sk, J Penge tilgode = 1 rdl. - 2 ort.
Lændsmand Gunder Rommenæs Kræfwer for 1 tnde hafwre, 5 ort, for han lod holde Wagt ofwer Peder Bagsaas 1 Jufedøgen(?) 1 ort - 8 sk.
Lændsmandz tolden 16 ort, for hans u-mage her paa skifftet 1 rdl., er tilhobe = 2 rdl. - 3 ort.
Proprietarien Sr. Anders Nielsøn hafde at Kræfwe = 2 ort - 4 sk.
Saamund Eye Kræfwer for laante penge = 1 ort - 8 sk.
Skatten for indewærende Aar 1702 = 7 rdl. - 1 ort.
Tjenden 1 tønde halfhefwert, penge effter Contracten = 1 rdl. - 2 ort - 12 sk.
Landskylden med Holdningen af 2 tønder, er = 4 rdl. - 1 ort - 8 sk.
Enchen paastod at Nyde hendis gifne Morgengafwe som hun bewiiste med Gunne Apelnæs og Ingebor Heisholt at Hende belofwet war, = 16 rdl.
Powel Swennungsen hafde at Kræfwe effter giorde afregning nu paa Arfwetompten med Enchen, og hans løn bereignet till Denne tiid, = 12 rdl. - 0 ort - 16 sk.
Tyge Tollefsen hafde at Kræfwe for giorde arbeider, = 1 ort - 20 sk.
Howel Endresen Kræfwer for Slaat Arbejde, = 2 ort - 8 sk.
Anne boende paa Dyrtid pladz Kræfwer for skuur, = 1 ort.
Else Torsdaatter Kræfwer i Ligemaade, = 12 sk.
Anne Olsdaatter Kræfwer, = 1 rdl.
Marj Olsdaatter Kræfwer og for Eng=arbeide, = 2 rdl.
Anne Stochen (Stokkan) Kræfwer, = 1 rdl. - 2 ort.
Søfwren Omdahl Kræfwer for Homble, =  2 ort.
Endre Eye Kræfwer effter Enchens beretning, = 1 ort.
Tieneren med Lysningen til byetinget, = 3 ort.
Hwer af Laugrettismændene 1 ort, er = 2 ort.
Stemplet papiir till skiffte brefwet, = 2 ort.
Summa Bortschyldig Gield = 116 rdl. - 2 ort - 9 sk.

(Selve utloddingen blir ikke tatt med her. G.S.)
 


Fosse 1742.

Arvelater: Gulbrand Jensen.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1744 (1742) - 1747, side 2731a. Digitalarkivet.
Waldemar Wilhelm Bang giør vitterlig at Anno 1742 dend 29 April, tillige med Lensmanden Welagte Jacob Gundersen Rommenes, og de tvende
tiltagne udnevnte Eedsvorne Laugrettes og Wurderings mænd, Isach Tufte og Jon Eie, vært forsamlet paa gaarden Fosse i Holden Præstegield beliggende,
for der samme sted, efter Foregaaende Proclamation og tillysning, Lovlig at Registrere og Vurdere samt Skifte og deele efter afgangne Gulbrand Jensen
imellem den igienlevende Encken Tore Anonsdatter, og deres Sammenavlede Eene Søn,
1. Jens Gulbrandsen 21 aar. 
Til Laugværge for Enchen var formaaet Torbiørn Svendsen Fosse. Hvorefter Encken anmelte og foreviste Boets Midler Saaledes,
Sølw, Kaaber og Messing fantes icke.
Jernfang.
1 Stor Gryde noget støcker - 1 rdl. - 1 ort.
1 ditto - 1 ort., 1 ditto - 1 ort 12 sk.: 2 ort - 12 sk.
1 Ljaae - 12 sk. og 1 sigd - 8 sk.: 20 sk.
1 Sele med Bidsel - 1 ort - 16 sk.
1 hage (hake) 20 sk. og 1 hage 6 sk.: 1 ort 1 sk.
1 gl. Stegepande - 8 sk.
Træfang.
1 Tine med Halle (hank) - 12 sk.
1 bøtte 8 sk. og 1 bøtte 4 sk.: 12 sk.
2 Malede boller à 6 sk. - 12 sk.
4 Fad à 2 sk.: 8 sk.
1 Stabestoel (stubbestol) - 8 sk.
1 Stage (lysestake) med træfod - 4 sk.
(o.s.v. Det var stor fattigdom på Fosse på denne tiden.)
Creaturer.
1 gul hæst - 4 rdl - 1 ort.
1 Sort sidet Koe, Jordbodt - 5 rdl.
1 Branded ditto, Frikol - 5 rdl.
Videre var icke til Boets bedste at anføre.
I gaarden Fosse er Stervboet intet ejende, ej heller var nogen indkrævende gield at anmelde.
De paa Saugsiden ved Ullefos Staaende og dette Stervboe tilhørende Husevaaningen, bestaaende af een nye Stue med Kackelovn udj, samt
Kiøcken ved, og et andet Lidet Cammers saavel som Eendeel andre Udhuuser, af Love, Lade, Fæehuus, Stald med 2de Smaae høe (høy) Stycker
ved.  Andsættes for 40 rdl.
Boets Formue. 60 rdl. - 1 ort - 10 sk.
Boets hæftende Gield.
1. Til Etats Raad Løwenschiold efter anviiste panteobligation, er Stervboet skyldig 34 rdl. - 3 ort - 6 sk.
     Nock efter Contra Bogen - 13 rdl - 21 sk. - tilsammen 48 rdl. - 3 sk.
2. Til Monsieur Bertel Bomhof efter Reigning - 4 rdl. - 3 ort - 4 sk.
3. Saamund Andersen - 1 rdl. - 3 ort - 12 sk.
4. Jon Eje - 1 rdl. - 16 sk.
5. Hr. Fogden Schweder efter Revers af 4de Octbr. 1741 Lod fordre som blev vedstaaet - 62 rdl.
6. Skifteomkostninger o.s.v.
Boets Gield. 123 rdl. 23 sk.
(Boet var selsagt falitt.)

Utdrag av skifte. Avskrift G.S. 30.07.2018.


Fosse 1745.

Arvelater: Anne Rasmusdatter.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1744 (1742) - 1747, side 2745a. Digitalarkivet.
Waldemar Wilhelm Bang giør vitterlig at Anno 1745 dend 20. Aug. tillige med Lensmanden Jacob Gundersen Rommenes og de tvende
tiltagne, udnevnte, Eedsvorne Laugrettes og Vurderings mænd, Isach Tufte og Christen Holden, vært efter foregaaende Berammelse og tillysning
samt udslagen Placat, forsamlet paa gaarden Fosse i Holden Sogn beliggende for der Sammested, at foretage Registrering og Vurdering efter
afgagne Anne Rasmusdatter, til paafølgende Lovlig Skifte og deeling i mellem Enckemanden Torbiørn Svendsen og Fire, deres Sammenavlede
Børn, Een Søn og 3de Døttre, nafnlig:
1. Rasmus Torbjørnsen 6 aar.
2. Kirsti Torbiønsdatter 12 aar.
3. Lisbet Torbiørnsdatter 3 aar.
4. Marte Torbiørnsdatter 1 aar gammel.
Hvorefter Enkemanden foreviiste sin havende Formue, som i følgende er:
Sølw og Tind fantes icke.
Kaabber.
1 gl. Kjedel - 1 rdl.
Messing.
1 gl. Stage (lysestake) - 16 sk.
(Litt Steen og Glastøy.)
Jernfang.
1 Stor gryde - 1 rdl - 1 ort.
1 ditto med Jord ang(?) - 1 ort.
1 gl. Tacke - 8 sk.
1 Hug øx - 16 sk.
1 Ploug - 2 ort - 16 sk. og Harv 3 ort. - 1 rdl. - 1 ort - 16 sk.
1 Bog sele 1 ort. og 1 Tacke 3 ort - 1 rdl.
1 Ljaae - 20 sk.
1 Klave 6 sk. og 1 ditto 2 sk. - 8 sk.
2 Sigde à 4 sk. og 1 hage (hake) 1 sk. - 1 ort - 8 sk.
Træefang.
1 Bord med Krack under - 2 ort.
1 Madskab med krone - 1 rdl. - 2 ort.
1 Roeskab (hjørneskap) - 2 ort - 12 sk.
1 Halv Sæng - 2 ort - 12 sk.
1 Stoel 12 sk. og 1 ditto 8 sk. - 20 sk.
1 Kiste med laas - 1 rdl - 2 ort.
1 ditto uden laas - 2 ort.
1 Bole (bolle) - 12 sk. og 1 gl. Kiste 12 sk. - 1 ort.
1 Holch - 12 sk. og 1 ditto 8 sk. - 20 sk.
1 Vefv med Redskab - 1 rdl - 1 ort.
1 Kar 1 ort og 1 ditto 16 sk. - 1 ort - 16 sk.
1 Øl tønde 1 ort og 1 ditto 16 sk. - 1 ort - 16 sk.
Endel gl. smaae træefang af bøtter, trouger (trau), fade (fat), spand, ringe og deslige tilsammen for - 4 ort - 16 sk.
Creaturer.
1 Koe, "Hougaas" med Bielle og Klave - 4 rdl.
1 ditto, Løvros - 4 rdl.
1 Qvie, Svanbodt - 1 rdl - 2 ort.
1 Kalv 2 ort,  1 lam 1 ort - 8 sk. og 1 sow (sau) 2 ort - 1 rdl - 1 ort 8 sk.
Videre af Løsøre videre fantes icke til Boets beste.
Jordegods.
Hvad arvetomptgaarden Fosse er andgaaende Som skylder 2 tønder med Bøxel, da forklarede Enckemanden, at samme er efter hands udstædde
Pante Obligation, andsadt til dend Dannemand Ole Olsen Hofdejord for een andseelig Summa af penge Laan, og som Ole Hofdejord ej nu renten
selv, eller nogen paa hands veigne var Nærværende, som denne gang udbekient om Skiftets foretagelse, det uden, Siden Enckemanden seer sine
Effecter icke være at kand opnaae til dend store gield hand er udj, har hand i medens hands Hustru levede entreret i handling med Monsieur Hendrich
Erboe om gaarden Fosses Kjøb, ved at hand betaler Een og anden hoved gield, som og Panthaver Ole Hofdejord, saa var hand Begiærende med at
Viderebehandling af Skifte maatte Beroe een Kort tiid for imidlertiid, at faae indhented Monsieur Erboes skriftelige Messire(?) og tilstaaelse, til Skifte-
forvalterens vidre forgodtbefindende ... (brevskriving mellom sorenskriver Bang og fogden Hendrich Erboe på Lundefaret i Lunde Annex til Bøe Præste-
gield ang. panteobligasjonen til Ole Hofdejord ble overtatt av fogden.)
Boets løsøre: 15 rdl- 3 ort - 8 sk.
Derimot blev indlagt dend paa Boet hæftende gield.
1. Til Høyædle og Velbaaren Hr. Etats Raad Løwnschiold efter Contra Bogens formente 30 rdl. - 2 ort - 7 sk., men som befindes at Enckemanden siden
     sin Hustrues død har opebaaret til beløb 10 rdl. - 1 ort, saa.....(?) Samme og og alle andførte til Boet udgield, 20 rdl. 1 ort - 2 sk.
2. For Oppebaaren Kongens Korn af byg og havre til Beløb 3 rdl. - 2 ort - 13 sk.
3. Lensmanden Jacob Rommenes forviiste i Skifte Retten Een Han fra Madame Sal. Fogden Schweder selsente Breven udgivet af afgagne
Gulbrand Jensen Fosse og Torbiøn Svendsen dend 4de Octobr. 1741, hvor de Een for begge og begge for Een forbinder sig at være andsvarlig
for dend Summa 62 rdl., og siden Monsieur Erboe har paataget sig at svare de 52 rdl. deraf, saa paastoed Lensmanden at Madame Schweder icke
alleneste nyder udlæg for de manglende 10 rdl., men ved og i hensendte Reversens indhold, andseet som 1. Prioritet, altsaa andføres Skifte Retten
hende til udlæg af boet med 10 rdl.
Boets Gield. 33 rdl - 3 ort - 13 sk.

(Skiftet ble avsluttet først den 13. Febr. 1747).

Utdrag av skifte. Avskrift G.S. 31.07.2018.


Fosse 1748.

Arvelater: Kari Kittilsdatter (Karen Kittilsdatter).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprot. 1748 - 1750, side 8022a. Digitalarkivet.
Waldemar Wilhelm Bang giør vitterlig, at Anno 1748 d. 13. Nov. er tillige med Lendsmanden Jacob Rommenæs og de 2de mænd Johannes Heisholt og
Rasmus Eiet
, Registrering og vurdering foretaget paa gaarden Fosse i Edsbøyden og Holden Præstegield efter dend Sammesteds afdøde qvinde Karie Kittilsdatter,
til paafølgende Skifte og Dele |: naar først for Gielden er Sket udlagt :| mellem Enkemanden Rasmus Rasmusen og deres Sammenavlede og i Live værende Børn, der er;
1. Tollef Rasmusen 6 aar.
2. Groe Rasmusdatter 12 aar.
3. Anna Rasmusdatter 1 1/2 aar.
Hvorda Boets ringe Forefindene og anviiste Formue Saaledes er vurdert,
Messing.
1 Stage - 10 sk.
Jernfang.
1 Gryde - 1 rdl.
1 ditto - 1 ort - 8 sk.
1 Liden gl. gryde - 16 sk.
1 Hug øxe - 16 sk.
3 Sigder à 2 sk. - 6 sk.
1 Ditto - 6 sk.
1 Sehle - 2 ort.
1 Plov med behør(?) - 1 rdl.
1 Plov lenke - 1 ort.
1 Bag sehle - 16 sk.
1 Tømmer hage - 1 ort - 8 sk.
1 Jern Vie - 8 sk.
1 Ljaae - 1 ort.
1 gl. ditto - 8 sk.
1 harv - 12 sk.
Træefang.
1 gl. Furue Kiste uden nøgel - 2 ort - 12 sk.
1 Mad Kiste - 1 ort.
1 Bagste Bord - 12 sk.
1 Kar - 12 sk.
1 Knae Trug (knatrau) - 12 sk.
1 Kar - 2 ort.
1 Holk - 8 sk.
1 Liden trud(?) - 6 sk.
1 gl. ditto Danch - 2 sk.
1 gl. Saae - 4 sk.
1 Stabbe Stol - 8 sk.
1 Furue Sengested - 2 ort.
Dend Smaae Træfang af Bøtter, Ringer, Truger med videre, vurderet for - 1 ort - 12 sk.
Uld eller Lin var icke i Boet.
Gangklæder.
Thi hvad ringe gangklæder som den Salige Kone havde været eyende, Som icke havde været af nogen synderlig værdie, havde Enkemanden af  nød og trang
maatte anvent til at Skiule Børnenes nøgenhed.
Creature.
1 gl. Hvid Koe kaldet Krandselin med Bielde - 3 rdl - 2 ort.
1 ung Rødsidet Koe, kaldet Stierne - 3 rdl. 2 ort.
1 Bruun og noget ældre Koe, Kaldes Blomme - 3 rdl - 2 ort.
1 Qvie, Porgrei - 2 rdl - 2 ort.
2 Voxene Souer (sauer) à 2 ort - 1 rdl.
2 Lam à 1 ort - 2 ort.
Hæst sagde Enkemanden at hand icke var eyende, Ligesom ej heller noget udj gaarden, hvilken hand besad som en Lejlænding,
Indkrævende Gield.
Hos Halvor Schoe i Lunde Herred angav Enkemanden at have til gode 2 rdl.
Og i øvrigt Declarerede hand Intet videre at være eyende, som Boet til indtægt Kunde Bringes, Thi bliver
Boets Formue: 24 rdl - 10 sk.
Inden Førend Skiftet blev Sluttet fant Hr. Forvalteren fornøden at udstædde, og paa Behørigste ved Lensmanden at lad bekientgiøre Placat,
for der ved paa Lovlig maade at anholde Sterboets Creditore at indkomme med og Legitimere deres krav, Saa fremt de vilde vente udlæg
for deres fordringer, Hvilken Placat og er været der den udstæd d. 18. Nov. 1748, og at Samme ved Holden og dens Anecterede (anneks)
Kirker er vorden forkynt, derom Tiener Lendsmandens paategning til Beviis, der er Saaledes:

- Denne Placat er ved Holden Præstegields Kirker for Kirke Søgende almue til vedkommendes efterretning rigtig vordene Læst og Forkyndet,
hvilket Tester (bevitner)
Som Lensmand for Holden Præstegield,
Jacob Gundersen. -

Hvorefter blev anmeldet følgende Bortskyldig Gield.
1. Hr. Forvalter Bomhof paa sin Principal Høyædle og Velbr. Conference Raad Løvenschiolds veigne, fordrer her i boet efter Contra Bog og gievet
    udreigning d. 13. Nov. dette aar - 33 rdl.
2. Henric Sommer for giorde Forskud til tienden forige aar, fordrende 2 rdl. 16 sk., hvor for tilstod Enkemanden alene(?) det halve - 1 rdl. - 8 sk.
3. Hr. Kaal (Coll) i Scheen for vahre - 4 rdl.
4. Sogne Præsten Hr. Suckow for Indestaaende Rettighed og Tienden for i aar - 3 rdl.
Boets Gield: 47 rdl 3 sk.

(Afsluttet 7. Martz 1749).

Utdrag av skifte. Avskrift G.S. 02.08.2018.


Galten under Opsal i Valebø 1709.

Arvelater: Christopher Ellingsen.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1709 - 1716, side 30b. Digitalarkivet.
MARKUS HANSSØN SOERENSCHRIFVER UDJ NEDRE TELLEMARCKEN,
Arve og Anders Wahle, Laugrettismænd, Giør Witterlig at Anno Christi 1709 d. 20. Jully, Weret efter Beramelse og oplysning paa Vedbørlige steder forsamblet paa
Galten Pladz Liggende under Opsahl gaard i Wahle bøe udj Rommenæs Annex Holden Præstegield til Een Lauglig Registrering Wordering Skifte samt deeling
att Holde efter Christopher Ellingsøn, Jmellem hans efterladte Qvinde Ingebor Rasmusdatter, og den Sal. Mandz Slegfred barn ("uekte" barn), Nemblig,
1. Sidtzel Christophersdaatter.
Boens Midler blef os af Eneken anviist Som i efterfølgende Bestaaer,
Kaaber.
1 Liden Kiedel for 2 ort 12 sk., 1 Liden skafte Pande 1 ort: 3 ort - 12 sk.
1 Liden Messing stage: 16 sk.
Tin og Jernfang.
1 Stort Pabmadz Fad: 2 ort 12 sk., 1 dito: 2 ort, 1 dito fad: 1 ort.: 1 rdl - 1 ort 12 sk.
1 gl. Jern gryde: 16 sk., 1 Jern gryde med Joer omkring: 16 sk.: 1 ort - 8 sk.
1 Liden gryde 1 ort og 2 øxer à 16 sk.: 2 ort - 8 sk.
1 øxe for 12 sk. og 1 Jern taeke 2 ort: 2 ort 12 sk.
1 gl. Brygge Pande: 1 1/2 rdl, 1 Stege Pande: 12 sk., er 1 rdl - 2 ort - 12 sk.
1 gammel Svefve Rist for 8 sk.
Træfang.
1 Kiste med Hengsler og Hjørne jern for 3 ort.
1 gl. Kiste uden Jern 1 ort., 1 gl. Holch med Laag: 1 ort. Er 2 ort.
1 Brygge kar for 1 ort.
1 dito for 1 ort.
1 Saae (kar?) 12 sk.
1 dito mindre: 8 sk.
1 dito mindre: 6 sk.
Alt andet smaa træfang af trauger, Ringer og Spand, Worderet for 2 ort.
Huuserne paa Pladzen ere, i mesten nye Stue med Svahl uden for , 2de Cammerser inden udj, 1 gl. forfaret Fæhuus, 1 gl. Lade med Lofve, og 1 forfaret Bryggerhuus
tilsammen for 20 rdl.
Senge og Linklæder.
1 gl. Sengklede 1 ort.
1 Pude med Læredz Vaer: 1 ort - 8 sk.
1 gl. Lagen: 12 sk.
1 Strje Lagen for 1 ort 8 sk.
1 gl. Dito for 16 sk.
1 forfaret Læredz Lagen: 6 sk.
Creaturene.
1 Røedflecket Hornet Koe: 4 rdl.
4 Sower for 2 rdl.
2 Smaae Gieder à 1 ort: 2 ort.
1 Lidet Lam for 12 sk.
Den Sal. Mandz Gangklæder.
1 Røe bøyes trøye med grønne Snorer, og tjn Kapper i: 1 rdl.
1 gl. Rødtrøye: 12 sk.
1 Sort Klædis Kiarl med Sorte Boxer till for 5 rdl.
1 gl. Par sorte Vadmels soexer 1 ort.
4 skiorter à 1 ort 8 sk. Er 1 rdl - 1 ort - 8 sk.
Hvilcke Kleder datteren beholder, J mod Enchen nyder Sine.
Summa Boens Midler: 36 rdl. - 8 sk.
I mod forschrefne Formue Befantes Boedt me efterschrefne Gield at Vere Beheftet.
Sr. Frandz Frandzøn Lod Krefve efter Reigning: 18 rdl. - 3 ort - 8 sk.
Simen Jørgenssen: 1 rdl - 3 ort.
Joen Egelssen Laante Penge: 2 ort.
Grundleye til Christen Opsahl: 1 rdl.
Niels Tolfssen: 3 ort.
Torgius og Jens Christenssønner: 2 ort.
Enekens Vederlaug i mod hendis Sal. Mandz Begrafvelsis Bekostning: 8 rdl.
(Skifteomkosninger 2 rdl. - 3 ort - 8 sk.)
Summa Gield: 34 rdl. 16 sk.
(Alle Creditorer fikk sitt).

Utdrag av skifte avskrevet av G.S. 2018.


Gunnerud under Holla Prestegård 1745.

Arvelater: Thomas Andersen.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprot. 1744 (1742) - 1747, side 2604a. Digitalarkivet.
Waldemar Wilhelm Bang, Allernaadigst Beskiched Sorenskriver udj Nedre Tellemarchen, samt Tind og Hierdals Præstegielde I
Bradtzberg ampt, Giøre Witterligt, at Anno 1745 den 21de Augustj, tillige med Lensmanden Jacob Gundersen og de 2de tiltagne, udnefnte,
Eedsvorne Lavrettes mænd Anders og Halvor Tvedt, været forsamlet paa Huusmands pladsen Gunderud under Holden Præstegaard og Præste-
gield beliggende, for der Sammesteds efter foregaaende Berammelse og Littlysning Lovlig at Registrere og Wurdere, Samt Skifte og dele efter afgangne
Tommes Andersen mellem igienlevende tvende Børn ved Nafn:
1. Anne Tomesdatter gift med Niels Olsen Søwe, tilstæde og
2. Helvig Thommesdatter ugift og altsaa u-myndig. Formynder, svogeren Niels Søwe.
Hvorefter arvingerne anmelte Boets forfundne Midler Saaledes som følger:
Sølv, Kaaber og Messing fandtes icke. (Det var en del snekkerredskap her, men jeg tar kun med Jernfang, Creaturer og husene, samt debit og kredit. G.S.)

Jernfang.
1 Stor gryde - 1 rdl. - 2 ort.
1 ditto - 1 rdl, 1 ditto - 3 ort 12 sk., 1 ditto - 1 ort. 16 sk. - 2 rdl. - 1 ort - 4 sk.
1 Hugge Bille (bile=øks) - 2 ort.
1 tacke - 3 ort.
2 Hug øxer - 1 ort - 8 sk.
1 ditto - 12 sk., 1 ditto - 16 sk. - 1 ort - 4 sk.
1 Ploug med Lenche - 1 rdl.
1 Harv med hage (hake) - 1 rdl. - 1 ort - 12 sk.
1 Silie Sæle med Ringer - 2 ort.
1 gl. arbeids ditto - 1 ort - 8 sk.
2 Sigder - 16 sk.
1 Slibesteen med Jernaas - 1 ort.
1 gl. Haandqvern - 2 ort.
Creaturer.
1 Koe, Dagros - 5 rdl.
1 Sort Koe, Molly - 4 rdl. - 1 ort.
1 Gris - 1 rdl. - 2 ort.
Indgiæld.
Jon Halvorsen og Tollef Maaler skal være skyldig en del til Boet, men kunde icke sige hvor meget.
(Skifteforretningen ble her avsluttet og kom tilbake 2. Nov. samme år.)
Sterfboets Debitorer.
1. Søren Knudsen Belgmager - 1 rdl.
2. Hendrich Andersen - 1 rdl.
3. Lars Hansen - 2 ort.
4. Stivsønnen Jon Halvorsen efter egn tilstaaelse - 1 rdl.
    Session - 10 rdl.
Ligsom og efter forklaring af Broderen Tollef tilkommer fornevnte Jon at Betale halvparten af de Huusebygninger som er staaende paa Jemferplads og dette Sterfboe efter Skifte Brev af 12. Aug. 1739 tilhørende andsadt for 27 Rdl., Det Jon og Tollef sig efter sin Sal. Stiffader for Samme Summa hver tilkiøbt, hvoraf Jon som melt
svare halve delen med 13 rdl. - 2 ort. Og bliver da hans Debet til Boet - 23 rdl - 2 ort.
5. Tollef Jonsen mente at være her til Boet skyldig for dend halve del af Bemelte Huusebygninger som Bliver 13 rdl 2 ort. Dernæst at have laant af sin Sal. Stiffader Rede penge 40 rdl hvorpaa hand declarerede at have til bemelte sin Stiffader betalt
11 rdl. altsaa frjvillig tilstod med nu paa forbemelte Summa at være skyldig 29 rdl.
Endelig erklærede Tollef Halvorsen at Rejer Gisholt i Solum hervet af den Sal. Mand Th. Andersen havde Laant 5 rdl. mod Pant af et Sølflaag til Krus, en Huuspostil og 1 Sølf bole, som han erbød sig naar faaer samme poster, er allene at være boet andsvarlig til Samme 5 rdl. men endog om Rejer Gisholt vil have sit pant tilbage mod pengenes betaling, skal desfore være Garrand og hiemmelsmand, hvorfore Tollef andføres til ansvar for Bemelte 5 rdl. Saa hands Debet til Boet i alt bliver - 47 rdl. 2 ort.
Stervboe Huusene.
En Stor Stue med Kiøchen og Kaave ved samt nu Nye Stolpeboe og Fæehuuser, der befandts i Ligegod stand som ved forige Skiftes holdelse efter afgagne Mari Jonsdatter d. 12 Aug. 1739.
Sognepræsten Welædle, Welærverdige Hr. Suchow derved Skifte Retten nærværende og formenete, Som og paastod, at pladsen Gunerud bør være med Huusebygninger forsynet og i det mindste i lige saa god stand som de var da afgangne Tomes Andersen pladsen antog.
Arvingene paastod at de nye opsdte huusebygninger vedkommer Sterfboet og til dissen Indtegt vurderes og andføres, da de for øvrige erbød sig, at forferdige den paa pladsen fra første tid Staaende gl. Stolpeboe og fæehuus, hvilchet tilbud arvingerne herved paalegges at efterkomme udj et og alt.
Forbemelte Specificerede Nye Huusebygninger, anches endnu af forige verdj til
40 rdl.
Boets formue Bliver da dend Summa 147 rdl. - 2 ort - 12 sk.
Gield.
1. Berte Andersdatter 1 rdl - 3 ort - 7 sk.
2. Niels Søwe 4 rdl 2 ort.
3. Gunder Omdal - 3 ort.
4. Datteren Helvig Tomesd., fordrende for sin Brøllups hiefning imod hvad hendes Søster haver faaet, - 10 rdl.
5. Hr. Conference Raad Løvenschiold efter Sluttet afreigning, - 22 rdl. - 20 sk.
6. Sal. Hr. Niels Stabels Sterfboe, - 6 rdl.
7. Niels Andersen fordrende som hand som tid efter anchen, den afdøde Tomes Andersen Laant 100 rdl, hvorpaa er bekommet tilbage igien 15 rdl. for Resten paastod at maatte nyde udlæg, Arvingene sagde de vel hørt Saa vel Niels som andre omtalt at deris Sal. Fader modtaget af Niels tiid efter anden den fordrende Summa 100 rdl., Alt saa andføres til Boets udgield de Resterende, - 85 rdl.
Boets Gield - 130 rdl. 11 sk.

(Avsluttet d. 21. Decbr. 1745)
 

Utdrag av skifte. Avskrift G.S. 25.07.2018.


Haugen - N. Jøntvedt 1746.

Arvelater: Mari Jensdatter g.m. Anders Andersen.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1744 (1742) - 1747, side 2640a. Digitalarkivet.
Waldemar Wilhelm Bang giør Witterligt at Anno 1746 d. 24. Martj tillige med Lensmand Welagte Jacob Rommenes og de
2de tiltagne utnævnte Eedsvorne Laugrettes og Wurderings Mænd, Poul Heljen og Hans Kolstad været forsamlet paa Pladsen
Hougen under Jøntvedt nordre i Holden Præstegield beliggende, for der Sammestæds efter foregaaende berammelse og tillysning
 Lovlig at Registrere og Wurdere samt Skifte og dele efter afgagne Mari Jensdatter, imellem Enckemanden Anders Andersen og
deres 2de sammen avlede Børn:
1. Anne Andersdatter 5 Aar.
2. Ingebor Andersdatter 1 Aar.
Faderen Anordnes at være formynder, hvornæst Enckemanden anmeldte boets midler saaledes som følger:
Messing.  
1 gl. (gammel) Lysestage med træfod under - 2 sk.
Tind.
1 gl. Fad - 4 sk.
(Jerngods, Træfang og Gangklæder utelater jeg.)
Arwetompt Plads.
Nemelig Hougen med Sine Paastaaende Huusebygninger, som er en Stue med Skorsteen udj Kaave med Laave, Lade og 2de Skyker
og Fæehuus, hvortil Tømmeret det meste er Faaet af Jøntvet Skougen. - Sættes for 20 rdl.
Creaturer.
Sagde Enckemanden ingen at have eller er Eiende.
Bortskyldig Gield.
1. Bertel Jøntvet sagde Enckemanden at være Skyldig 3 ort - 16 sk.
2. Madame Sal. Hr. Stabels for sin Rettighed i Raadstuens Aavet - 2 rdl.
(Videre er listet opp alle utgifter i forbindelse med skifte.)

Utdrag av skifte. Avskrift G.S. 21.07.2018.


Hegna - Ulefoss Saugbrug 1803.

Arvelater: Aase Halvorsdatter.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1801 - 1806, side 517b. Digitalarkivet.
Sted: "Hos Peder Andersen paa Pladsen Hægna" - Anno 1803 19de October.
Paa Fogdens Lovelige forfald og efter min Ordre, Halvor Welliksen Ytterbøe, Lensmand for Holden Præstegield,
Tillige med tvende svorne Laugrættes- og vurderings mænd, som paa Fogdens veigne i forhaand udnævnte, Nils Hansen Tufte og
Torger Nilsmundsen Wibetoe
hos Peder Andersen Hægna i Holdens Præstegield og Hovedsogn, for efter foreløbig Skeet
Bekjæntgjørelse, at Registrer og Vurdere Sterfboet efter forgangen Tiid siden Sammestæds ved Døden afgagne Qvinde,
Aase Halvorsdatter
, til hendes Efterladenskabers paafølgende Lovlig Skifte og deeling, omnoget bliver at angi, imellem tilstæde-
værende, igienlevende Enkemand, overmeldte Peder Andersen paa den eene, og deres i Lovlig Ægteskab sammenavlede, og i Live
værende Børn paa den andre Siden, Hvilke Børn anmeldes af Nafne og Aar Saaledes;
1. Halvor Pedersen 9 aar gl.
2. Ældste Datter Berte Pedersdatter 12 Aar gl.
3. Dorte Maria Pedersdatter 3 1/2 Aar gl.
Til Formynder fo siste Børn blev ordineret Peder Gundersen ved Ulefos Saugen.
Løsøre.
Enkemanden nød Tilhold om redeligt Forhold. Det samlede Dereffter blev frembragt (et meget fattig bo ble vurdert).
(Tilsammen) 23 - 1 - 6.
Arvetomthuuset.
Boet tilhørende Arvetompthuuset, som er et Lidet Furelaftet Stuehuus med 1 par Vinduer, Hoentag, Vurderet for 3 rdl.
Indgielden.
Boets Registrerede Løsøre - 23 rdl - 1 ort - 6 sk.
Arvetomthuusets Vurdering - 3 rdl.
Tilsammen - 26 - 1 - 6.
Udgielden.
Bliver da Boet ikke er beheftet med nogen Gield, allene dette Skiftes Omkostninger: 3 rdl - 3 ort - 18 sk.
(Enkemanden får halvparten av det som blir igjen når skifteomkostningene trekkes fra og barna deler
resten. Sønnen får 3 - 2 - 9 og døtrene får hver seg 1 - 3 - 4 1/2.)

Utdrag av skifte. Avskrift G.S. 05.08.2018.


Holla gård - Holden 1710.

Arvelater: Ole Helgesen (Ole Heljesen/ Ole Høljesen).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1709 - 1716, side 45a. Digitalarkivet.
MARCUS HANSSØN SOERENSKRIFVER UDJ NEDRE TELLEMARCHEN,
Olle øfre Vibetoe og Anders Haatvedt ædsvorne Laugrettismænd Giør Vitterlig at Anno Christi 1710 d. 24. Janur. veret tillige med Lænsmanden
Gunder Tolfssen Rommenæs
forsamblet paa Holden gaard i Holdensogn, dito Præstegield, til Een Lovlig Registrering, Wordering, Skifte samt deeling
at holde efter Sal. Olle Heljessen, Jmellem den Sal. mandz efterladte qvinde Helje Helgesdatter, og deris Samme auflede 4de Sønner og 2de Døttre, Nafnlig;
1. Helje Olssen. Myndig, gift og boende paa Bræcke Pladz under Fiære gaard i Sollumherret. Var tilstede, Hans qvinde Anne Hansdatter.
2. Jens Olssen. Boende i Graatten. Var tilstede.
3. Halfvor Olssen gift, boende her paa den halfve Holden gaard, nu Nerværende.
4. Helge Olssen, Hiemme hos Moderen, Myndig tilstede.
5. Anne Olsdatter gift med Peder Olssen Holte som nu tilstede var.
6. Børte Olsdatter umyndig og hiemme hos Moderen,
Da saa det wides Kunde Hvad Encken og arfvingerne til arf falde Kand, Naar først Bort Skyldig gield er Betalt, anviiste Encken med de der tilstede værende myndige
børn os Boens Midler som i efterfølgende Bestaar.
Messing.
1 gl. Messingstage, for 1 ort.
Jernfang.
1 stoer gryde med Breen Holle (håndtak?) udj, for 1 rdl - 1 ort - 12 sk.
1 Jern gryde for 1 rdl - ort, 1 gryde med Joer omkring, for 2 ort: 1 rdl - 3 ort.
1 Breen Lyse Jern stage med 2 piber i, for 16 sk.
1 gl. Stege Pande for 12 sk., 1 Jern taeke (takke) 1 rdl: 1 rdl. 12 sk.
2 øxer à 16 sk., 1 stabennings Nafver 16 sk.: 2 ort.
1 Liaae (Ljå) for 1 ort 8 sk., 1 gl. Dito for 12 sk. er: 1 ort 20 sk.
5 gamle Sigder, for 1 ort.
1 Jern Brygge Pande for 3 rdl - 2 ort.
1 Harf med 37 Jern tjinder (tenner) udj, for 1 rdl.
1 Ploug med Jern og Ristel(?), for 1 rdl.
1 Lidet forfaret Ploug Lendje (lenke?) 1 ort - 8 sk., 1 tømmer Hage 2 ort: 3 ort 8 sk.
1 Jern Vyr(?) 6 sk., 1 Dito for 6 sk., er 12 sk.
Træfang i Stuen.
1 Wæf med Behørig Redskab till, for 1 rdl.
1 Wraaskab uden Laas, for 2 ort.
1 Madskab uden Laas med Crone, for 1 rdl.
1 Liden Seng med 2de stackede Stolper, 1 ort.
1 Seng med 2de Stolper, som Eneken Begieret at Nyde tillige med de der udj verende Klæder, 1 gl. Skindfehl, 1 Hampestrje Bleye, Eet Læredz Lagen, 1 Hiemme vefvet
Sengklede, og 1 Liden Pude med strje var, som Skifte Retten hende til Lod, efter Børnenis Begier at Beholde.
1 Slaug Bench, for 1 ort.
1 udholet Fieldstoel (kubbestol): 1 ort.
1 mindre: 16 sk.
1 Kar i Fæhuuset: 1 ort - 12 sk.
1 Dito, for 1 ort - 12 sk.
1 Øll tønde for 3 ort.
1 Dito, for 1 ort - 12 sk.
1 Liden Vas saae, for 12 sk.
3 Melche Bøtter, 1 Ringe og 15 gl. trouger (trau), for 2 ort  - 6 sk.
2de gl. Kister, som Enchen sagde self ville beholde tillige med Eet Svensk Bordteppen, der Hendis Børn ey var i mod, mens Samtødjer, hvorfore og Nyder.
1 gl. Kiste uden Laas og Jern: 12 sk.
Senge Klæder.
1 Svensk Seng Klede hos Jens Olssen i Graaten did Laant: 1 rdl.
1 gl. Dito hiemme, for 2 ort - 12 sk.
1 gl. Hiemme vefvet sengklede: 1 ort - 12 sk.
2 gl. Puder(?): 1 ort.
Lin Klæder.
1 Strje Lagen 1 ort - 16 sk.
1 gl. Skifve dug med flette paa Eene Ende: 16 sk.
1 Hand klede med 2de fletter: 1 ort.
1 gl, Dito, for 16 sk.
1 Bedre Dito for 1 ort.
1 gl. Hand Klede med Een flette: 12 sk.
1 gl. Strje Hand Klede: 6 sk.
Hæsterne og Creaturene.
1 Røe soetted Hest som til hans Kongel. Majestes tieniste blef udtagen til Artiglerie, for 14 rdl - 2 ort.
1 gl. Mussed Hest, for 7 rdl.
1 Røe Brannet Koe med Bielle og Klafve: 5 rdl.
1 Røe Bleg Koe: 5 rdl.
1 Røe Koe, Hvid efter Ryggen: 4 rdl.
1 Ild røe Koe, for 4 rdl - 2 ort.
1 Røe sjet ung Koe tilhører Helgen Kiercke, staar her paa Leje.
1 Sort Koe med Hvide Svanger, for 5 rdl.
Eller fantes der 6 gamle træfad i stødker, af ingen værdi, som forblifver ved Huuset.
1 øl trøss: 6 sk.
2 hvide Steen fad: 12 sk.
1 Røt fiske fad: 6 sk.
1 Grønt Koeskinn: 4 sk.
1 U-Barchet Huud: 3 ort.
1 Barchet Kalfskind: 8 sk.
1 Liden Barchet Huud og 2de Kalfskind som Encken og de Hiemmeværende Børn, beholder til Skoe, der de og Nøed.
Aarvoxten.
Høe og Halm forblifver til Creaturenis Frem fødsel, U-Worderet (uvurdert).
Fantes optærsket 6 tnd. (tønder) Hafre Henstaaende i Een Bøhle à 5 ort 8 sk., er 8 rdl.
U-optærsket i Staen efter Voris Sum = 6 tnd. Hafre à 5 ort - 8 sk., er 8 rdl.
Halfuor (Olssen) Holden Blifver skyldig her til Boedt for Stedzmaalet af den Halfve gaard som hans fader for ham betalt: 12 rdl.
Den Sal. Mandz Gang Klæder.
1 Rød Bøyes trøye: 3 ort.
1 Par sorte vadmels Boxer: 2 ort - 12 sk.
1 Par gamle dito: 1 ort - 12 sk.
1 gl. sort Vadmels trøye: 1 ort.
1 gl. sort Klædis Flaske Lifstødje (???): 1 ort - 8 sk.
Summa Boens Midler Beløber Til 98 rdl _ 2 ort - 22 sk.
Boets Skyldig Gield Blef andgifvet følgende at vere.
Hr Cancellie Raad Hafde at Krefve efter med deelte Bonde: 1 rdl - 17 sk.

De helt Myndige Børn andgaf, at deris Broder Halvor Holden, har faaen i Hiemmefølge efter Ejen og deris optelling til 13 rdl. Hvor i mod
Eldste Søn, Helge Bræcke har ickun faaen 1 Koe for 4 rdl., 1 giedt og 1 unge for 3 ort. (tilsammen) 4 rdl - 9 ort.
Saa hand (Helge Brecke) endnu Resterer Hiemming Lige i mod Halfvor = 8 rdl. - 1 ort.
Jens Olssen bekom Een Koe for 4 rdl. Rester Hiemming mod Halfvor = 9 rdl. (=13 rdl.)
Halfvor Holden faaen:
2de Kiør, for 8 rdl.
1 Hest, for 4 rdl.
1 Gied og 1 Sow (sau) for 1 rdl.
(Tilsammen 13 rdl.)

For 6 aar siden Saaede deris Sal. Fader all gaarden Holden til, og deelte den halfve aarvoxt med Halfvor, Ligeledis Stedde den halfve gaard for
"Tjam"(?), og gaf J Stedsmaal 24 rdl giorde hans Brøllup paa eyen Bekostning, de andre Sødskende ej Ringeste Vederlaug der i mod, Om hvilcke
Poster falt Enn stoer Disput mellem arfvingerne,
Som Halfvor sagde hand stræbet det self op med sin Sal. Fader, og Betalte det medens hand var i Hans Brød, og fick ingen Lov videre, Hans Sal.
Fader gaf Ham det og efter, Hvorfore Skifte Retten dette icke Heller viidre Aproberit.
I mod dette har den yngste Broder Helge intet faaen, tillegges derfor nu: 13 rdl.
Ey Heller den yngste daatter Børte Noget den Jmod Nødt, Ligeledis tilleggis: 13 rdl.
Anne Olsdaatter faar:
1 Koe, for 4 rdl.
1 Liden Qvje (kvige), for 1 rdl - 2 ort.
1 Sow (sau) 1 Lam, for 3 ort.
1 Giedt og 1 giedt unge, for 3 ort.
1 Jern gryde, for 1 rdl - 2 ort 12 sk.
1 gl. Kiste: 2 ort.
(Tilsammen) 9 rdl - 12 sk.
Tilkommer Hun saa Jefning i mod Halfvor endnu: 3 rdl. - 3 ort - 12 sk. (tils. 13 rdl.)

Klockeren for Sang over den Sal. Mand, samt Testamentes Skrifven: 2 ort.
For Klockertold: 2 ort.
Helge Jonssen: 3 ort.
Peder Rødningen: 2 ort 3 sk.
Hr, Giert for offer Mehlen: 2 ort.
Fartold til Christen Blom: 1 ort.
Encken for Begrafvelseis Bekostning i mod hendis Sal. Mand: 5 rdl.
Encken, som Een Meget høy aldrende svag qvinde vilde Sig efter denne dag ey med Noget gaarde brug Befatte, mens vil Begifve sig ind til sin Yngste
Søn Helge som gaarde Bruget her efter faaer at antage, som og i Nogle Aar med Moderen og sin gamle afdøde Fader har stræbet og holt den ved Lige.
Begierede og at Nyde sin broders Lod efter Loven som icke agter sig at for andre.
Yngste Søn Helje Sagde at have strævet med sine gl. Forældre J (i) 7 Aar, som intet sig til gode har Eegt, Begierer nu ickun Løn for 2de Aar.
Skifte Retten ham tillegger Aarlig 6 rdl. = 12 rdl.

Tjenden 2 1/2 qvarter Korn for 1 rdl. 1 ort.
Anders Olssen fordrer 2 ort.
(+ Skiftets omkostning).
Summa Boet Schyldig Gield Beløber til 75 rdl -  1 ort - 17 sk.

Et solid utdrag av skifte, avskrift G.S. 31.8.2018.


Holla gård - Holden 1745.

Arvelater: Ole Arvesen.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1744 (1742) - 1747, side 2629b. Digitalarkivet.
Waldemar Wilhelm Bang giør Witterligt at Anno 1745 den 20. Martj tillige med Biøgde Lensmanden Welagte Isach Gundersen Rommenes og de
2de tiltagne udnævnte Eedsvorne Lavrettesmænd Anders Tvett og Christen Holden været forsamlet paa gaarden Holden i Holden Sogn og Præstegield
beliggende, for der Sammestæds at Registrere og Wurdere hvad den hendøde Sal. mand Ole Arvesen kand have efterladt sig til Skifte og deling for sin
igienlevende Encke qvinde Ingebor Andersdatter og deres Sammenavlede Børn som er 2de Sønne og 4de Døttre, ved Nafne:
1. Nils Olsen. Myndig.
2. Arwe Olsen 20 Aar. Formynder, Niels Olsen Søve.
3. Anne Olsdatter 29 Aar. Formynder, Steen Andersen Haatvet.
4. Lisbeth Olsdatter 25 Aar. Formynder, Johannes Gunlichsen Heisholt.
5. Margith(!) Olsdatter (Marte Olsdatter) 22 Aar. Formynder, Faderbroderen Jon Arvesen Hvale.
6. Mari Olsdatter 17 Aar. Formynder, Faderbroderen Svenche Arvesen Sandnes.
Som Lavverge Sagde Encken at have formaaet Anders Olsen Tvett, der samme antog.
Ved Skifteretten nærværende bemelte arvinger, Som tillige med Moderen viste til Registrering og Wurdering følgende:
Rente Penge, Sølf og Kaaber fantes icke noget af.
Messing.
1 Lysestage - 1 ort.
Jernfang og gaards Redschab (gryter og kar, haand ploug og mye redskap).
Træfang (Her er ramset opp skap, bord og stoler m.m.m.).
Tind (talerker, boller, fat o.l.). Stentøy, Linnet, (dette blir for mye å ta med her).
Creaturer.
1 Rød Koe kaldet Givros - 4 rdl.
1 ditto hvid med rødt hoved, Sanros kaldet - 4 rdl. - 2 ort.
1 Blaae Rød ditto kaldet Gasbot - 4 rdl - 2 ort.
1 Bleg Rød ditto kaldet Blomrej - 4 rdl - 1 ort.
1 Rød flecket ditto kaldet Mollich - 4 rdl - 1 ort.
1 Graae Salede ditto kaldet Graadon - 4 rdl.
1 ditto kaldet Libodt - 4 rdl - 1 ort.
1 Hvid stud - 2 ort.
1 Kalv 1 ort - 8 sk.
5 Sowe (sauer) - 2 rdl 2 ort.
Hester.
1 Borchede for - 12 rdl.
1 Brun 10 Aar gl. for 8 rdl.
Indkrævende Gield.
Hos Henrich Sommer, sagde Encken at have tilgode - 5 rdl.
Hos Anders Søwestranden ligeledes - 1 rdl. 2 ort.
Widere fandtes icke til Boets beste at anføre enten af Løsøre midler eller indkrævende Gield, og Fæste gods er Sterfboet intet Eiende.
Beløber da Boets opskrefne løsøre den Summa 97 rdl. - 1 ort - 4 sk.
Derimod blev anmeldet den paa boet hæftende bortskyldige Gield.
1. Til Tollef Maaler for en fæst - 7 rdl. 1 ort.
2. Til 3de Dannemænd, Peder Tvet, Stian Woje og Peder Brogje af Drangedals præstegield, Lod ved Sergeant Jens Larsen Holten
her i boet anmelde deres fordring som er 7 rdl. Dependerende af en fordring Monsieur Peder Pedersen Baar i Scheen hafde hos
afgangne Jon Arwesen, som de til ermeldte Baar Betalt efter forlangende af Jon, hvorfore de nu paastoed ved Skiftet at maatte nyde
gotgiort samme fordring - Encken Ingebor Andersdatter Kunde icke Disputere meer af fordrings Summen, end som 1 ort de hun formenete
at være for meget og altsaa Bliver da allerminste andført til Boets udGield de Resterende - 6 rdl 3 ort.
3. Lensmanden Jacob Rommenes anmeldte at den Sal. mand af Kongens Korn haver oppebaaret følgende Poster (tilsammen) - 5 rdl - 0 ort - 23 sk.
4. Skifteomkostninge (tilsammen) - 5 rdl. 3 ort - 16 sk.
5. Skrivers tienende - 2 ort - 12 sk.
6. Lensmand for Skiftets tillysning og Bivære tilstod Encken - 2 ort.
7. De 2nde Lavrettesmænd - 1 ort 8 sk.
Boets Gield - 26 rdl. 11 sk.
(Boet sto seg godt og det ble betalt ut over 8 rdl. til sønnen, mens døtrene fikk i overkant av 4 rdl. hver. Enka fikk mye av løsøre og noen dyr.)

Utdrag av skifte. Avskrift G.S. 22.07.2018.


Hjelset 1691.

Arvelater: Thomas Kolbjørnsen.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1690 - 1696, folie 52a. Digitalarkivet.
Anno 1691 den 9 January, wærrit paa Jelset J Helgensougn, at Holde Registering, Wordering, Sampt Schiffte og dehling effter Sal. Tommes Kolbiørnssen,
jmellem dend Sal. Mands effterlatte Hustrue Maren Lars Datter, og deris Sammen auflede 6 Børn, 3de (trende=3) Sønner Christen, Halfuor og Isach Thommis-
sønner, Døttrene Anne, Ingebohr og Marthe Tommis Døttre
;
Ofuerwærende Lændsmanden Gunder Tholfsen og 2de (twende=2) Laugrettis Mænder, Olle Wibetoe og Hans Søfwe.
Boens Midler forefunden, som følger -

Messing, Jern og andet.
3 Messing Stager à 8 sk. --- 1 ort.
1 Jern gryde --- 1 rdl - 2 ort.
2 ditto --- 3 ort.
1 Sprochen tache --- 2 ort.
1 Harf med Jern tjnder udj --- 3 ort.
1 Ploug med Jern og Ristil --- 1 rdl.
1 Spirlenche --- 3 ort.
2 Hager --- 2 ort.
1 Plouglenche --- 1 ort.
4 øxer à 1 ort --- 1 rdl.
1 Fellebihle --- 1 ort - 8 sk.
2 do. Nafwer --- 1 ort - 12 sk.
4 gml. Jern Wier --- 1 ort.
Senge Klæder og Linnet.
1 Sengeklede No. 2 --- 3 ort - 12 sk.
1 ditto No. 3 --- 2 rdl.
1 ditto No. 4 --- 1 rdl. - 2 ort.
1 ditto No. 5 --- 2 rdl.
1 underdyne --- 2 rdl. - 2 ort.
3 Howetpuder med Pudewaahr paa, à 2 ort --- 1 rdl. - 2 ort.
3 phr (par?) Strjelagen à 1 rdl, --- 3 rdl.
3 par ditto à 1 rd. --- 3 rdl.
2 par smaa Strjelagen à 1 rdl. --- 2 rdl.
1 enchel Ditto --- 2 ort.
2 Par nye Lerids Ditto à 2 rdl. --- 4 rdl.
1 enchelt Ditto Halfslit --- 2 ort.
3 Aade wæfwet Duger Hwer 4 Alen Lang, à 1 rdl - 16 sk. --- 3 rdl. 2 ort.
3 Lerrids Handkleder à 16 sk. --- 2 ort.
2 Smaa strje Ditto à 12 sk. ---1 ort.
12 Hampelærids Ditto à 12 sk. --- 1 ort.
Træwerch.
1 Roeschab --- 1 rdl - 1 ort.
1 Schab wed Døren Staaende --- 1 rdl - 1 ort.
1 Ditto Staaende frem wed Bordet --- 3 ort - 12 sk.
1 Slagbench j Stuen - 1 rdl.
1 Skifue --- 1 rdl.
1 Ditto ---2 ort.
1 Seng j Stuen --- 1 rdl.
1 Kiste j Kowen ---1 rdl - 2 ort.
1 Ditto samme Steds --- 2 ort.
2 Ditto j Stolpeboen à 2 ort --- 1 rdl.
1 Ditto sammesteds --- 1 rdl.
1 Kar --- 2 ort.
2 Ditto ---2 ort.
1 Hand Qwærn --- 2 ort.
Ald andet smaa Træfang worderit tilsammen --- 1 rdl.
Hæster og Fæ.
1 Brun Hæst --- 6 rdl.
1 Røed Ditto --- 6 rdl.
1 Sort Ditto --- 5 rdl.
1 Røe Koe med Hvit Howet --- 4 rdl.
1 Røed Ditto Hvid j Svangen ---2 rdl - 2 ort.
1 Røed Ditto --- 3 rdl.
1 Røe Kollet Ditto --- 3 rdl.
1 Røe Ditto --- 3 rdl.
1 Røe dropledt Ditto --- 3 rdl 2 ort.
1 Musset Kollet Ditto ---3 rdl - 2 ort.
1 Sort Droplet Ditto --- 4 rdl.
1 Røesiet Tior (tyr) --- 2 rdl.
1 liden Røesied --- 1 rdl - 2 ort.
2 Wettruager --- 2 rdl.
2 Kalfuer --- 1 rdl - 2 ort.
10 Sawer (Sauer) --- 5 rdl.
8 Ung Ditto à 1 1/2 ort --- 3 rdl.
2 Swiin -- 1 rdl.
3 Ung Ditto --- 3 ort.
Hvad sig andgaar aufling, Da Forgifuer Enchen at Hendis Sal. Mand døde 14 dage for
Sante Hans Daug, Kommer derfore ej meere Korn til dehling end som saaed war, nemblig
3 qwarter bygg --- 1 rdl - 2 ort.
6 tønder Hafre à 1 rdl --- 6 rdl.
Summa Boedz beløb --- 117 rdl - 20 sk.
Bort Schyldige Gield.
Til Sr. Tommis Jonssen --- 17 rdl - 1 ort - 15 sk.
Schatten for forleden Aar, Anno 1690 --- 12 rdl - 2 ort - 9 sk.
= 30 rdl.
Hvad disse ofuenskrefne 30 rdl. bortschyldig gield sig andgaar, da nyder Enchen dette forledne
Aars brug, og derimod Swarer og betaller Hun dj ofuen nefnte 30 rdl. til Sr. Sommer, effter som Hand
Swarer Sr. Weyer til Schatten,
Kommer saa af Boens beholdne midler paa Enchens Helning --- 58 rdl - 2 ort - 10 sk.
Paa Een Broderlaad --- 13 rdl - 12 sk.
Paa Een Søsterlod 6 rdl - 2 ort - 1 sk.
Enchen wilde iche wedtage sin Broderlaad, Ej heller Jefning jmod Hendis Sal. Mands Begrafuelses
bekostning, mens begiered at Boens midler maatte Komme tillige dehling Jmellem Hende og Hendis
Børn.
(Hele utloddningen tas ikke med, men jeg vil nevne hvem, som fikk sine parter i boet. G.S.).
Christen Tommessøn. Legger fra sig til sin Broder Isach --- 4 sk., til sin Søster Ingebohr --- 6 sk.
Halfuor Tommessøn. Legger fra sig til sin Søster Ingebohr --- 10 sk.
Isach Tommessøn.
Anne Tommes Daatter. Legger fra sig till sin Søster Ingebohr --- 3 sk.
Ingebohr Tommis Datter.
Martte Tommis Daatter. Legger fra sig til sin Søster Ingeborg --- 3 sk.

Enchen med Samptlige Arfuinger blef tilspurt, om ald Boens midler wahr nu for os fremwiist, og om Hun
inttet Hafde fordølt, Hvortill dj swared ej meere at wærre Ejende end som Forjndført er. -
De 3 de Sønnene ere deris Egne formyndere, Anne Tommisdatters formynder er Olle Bierfuen, Ingebors, Rasmus Langeland, Marttes Anders Tindholt. -

Skiftet er transkribert av G.S. 2020.


 

Huset under S. Namløs 1741.

Arvelater: Peder Thomassen (Peder Thomessen).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1744 (1742) - 1747, side 2735b. Digitalarkivet.
Waldemar Wilhelm Bang giør vitterlig at Anno 1741 dend 17 Novbr. tillige med Lensmanden Jacob Rommenes og de tvende Mænd
Ole og Ewen Namløs, veret Forsamlet paa huusmandspladsen Huuset under søndre Namløs i Holden Præstegield beliggende, for der Sammestæd,
efter foregaaende Berammelse og Bekientgiøre
, at foretage Registrering og vurdering til paafølgende Skifte og deeling after afgangne Peder Thommesen,
imellem dend igienlevende Enckeqvinde Marthe Tommesdatter og deres Sammenavlede 8 Børn, 4te Sønne og 4te Døttre, ved nafn:
1. Isach Pedersen. Myndig og tilstæde.
2. Brynild Pedersen. Myndig og tilstæde.
3. Thomes Pedersen. Myndig og tilstæde.
4. Gunne Pedersen. Myndig og tilstæde.
5. Mari Pedersdatter gift med Peder Enersen.
6. Anne Pedersdatter 38 aar gl.
7. Berthe Pedersdatter 31 aar gl.
8. Kirsti Pedersdatter 24 aar gl.
Paa tilspørgende af Skifte Retten, Declarerede Encken og arvingerne de icke er eiende det aller mindste at andgive til Boetz beste, thi deres Moder desvære
er gaaende i Største fattigdom, og maa saa godt som betle sit Lives ophold, det icke allerminste Kand erstendige mer(?) og deres indboe med gield Kand de
icke sige Sterfboet var behefted.
Hvorfore dette Skiftes behandling, siden ingen Creditorer efter Bekjentgiorde og udslagene Placat, sige Saaledes paa stædet er bleven slutted.

Utdrag av skifte. Avskrift G.S. 31.07.2018.


Huset under Værstad 1746

Arvelater: Ole Finnsen.

Det var et tidligere skifte som ikke ble avsluttet. Det ble holdt samme sted den 21. aug. 1745.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1744 (1742) - 1747, side 2577a. Digitalarkivet.
Waldemar Wilhelm Bang giør vitterlig at Anno 1746 d. 3de April, med Lensmand Jacob Gundersen og 2de mænd, Halvor og Anders Tvet, været
forsamlet paa Ødegaarden Huuset i Skattelaug med gaarden Werstad i Helgen annex og Holden Præstegield beliggende, for der, efter begiær af
Encken Anne Andersdatter
, at Skifte og deele hvad Eiendom af løst og fast hun i følge det efter hendes Sal. mand Ole Fintsen d. 21. Aug. 1745 forrettede
Skifte brev Kand være tilhørende, Det hun formedelst alderdom og Svaghed i sit levende live opgiver for samtlige sine børn, er trende, 1 Søn og 2 Døttere:
1. Anders Olsen. Myndig og tilstæde.
2. Ingebor Olsdatter gift med Lars Torbiørnsen, tilstæde.
3. Kari Olsdatter gift med Torgius Hansen, tilstæde.
Enckens Laugværge: Lensmand Jacob Gundersen.
Encken Anne Andersdatter tilkiende gav Skifte Retten, at hun betræffende sit Livs ophold er med samt ligesom børn saaledes fornemmet at Sønnen Anders
Olsen aarligens erlegger til hende 8 rdl. enhver af de 2de Døttre eller Deres mænd 4 rdl., det de saa længe Lever skal yde ligesom og deres arvinger i fald skulle
hendø førend den gl. Encke qvinde og naar det Behager Gud at henkalde hende fra verden, da samtlige børn at Bekoste hendes Legeme til Jorden Bestædiget,
Hvilcke Sønnen Saavel som Døttrene Lovede, ligesom og deres Mænd, i alt at ville efter Leve og Efterkomme.
(Kaaber, Messing, Jernfang, Gaardsredskab, Træfang, Tind, Steentøy, Klæder, Creaturer og Hæster er nevnt i det første skifte av 21. aug. 1745.)

Til Boets indtægt.
Hos Halvor Langeland som hand til Boet er Skyldig - 2 rdl - 2 ort.
Hos Gunder Omdal af de 80 rdl, som hand efter sit "Rewens"(?) af 24. Aug. 1744, Skyldig - 40 rdl.
Hos Lensmanden Jacob Gundersen - 3 ort.

Jordegodset Huuset Skyldende 1 tønne med Bøxel og Sterfboet efter andviste Skiøde af 30te Nov. 1716, tingl. 10. Martj 1719 og samme 1. Sept. 1739, tingl. 19 ditto,
Befindes arvetomptgaarden Huuset Skyldende 1 tønne, Sterfboet med sin bøxel og herlighed at være tilhørende, der med alle sine befundene Stuehuuser, Stolpeboe,
Love, Lade og videre, blev efter Samtlige arvingers Samtycke ansatt for 144 rdl.
Nydes 5 sættinger med Bøxel for - 60 rdl. Widere havde Encken og arvingerne icke at anmelde til
Boets Indtægt.
1 Beche qvern - 4 rdl.
Boets Formue
. - 131 rdl. - 3 ort - 12 sk.

Gield.
1. Oppebaaren gield for Kongens Korn - 3 rdl. - 1 ort - 5 sk.
2. Skifteomkostningerne - 5 rdl. - 2 ort - 16 sk.
3. Lensmanden - 3 ort.
4. De 2de mænd - 1 ort.
5. Christiania Stiffts Tugthuus nyder af de til deeling mellem arvingerne overbliver: - 1 rdl. - 21 sk.
6. Skrivertienerne - 2 ort - 16 sk.
Boets Gield. - 11 rdl. - 3 ort - 10 sk.
Til dæling: Sønnen 60 rdl, Døttrene 30 rdl. hver.
(Skiftet avsluttes d. 9. Mai 1746.)

Utdrag av skifte. Avskrift G.S. 26.07.2018.


Jøntvedt mellem 1681.

Arvelater: Anders Olsen.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1667 - 1684, folie 111b. Digitalarkivet.
1681 dend 26. Aprilis Paa Mellem Jøntuedt gaard J Holden Sogn, at opskifue Boet Effter Sal. Anders Ollessen, som for 14 dagers tiid Siden wed døden Ehr
afgangen, Efftersom Hands Effterladte Quinde Ingeborrig Tommisdatter och Hands Børn och arfuinger Ladet oplyse aff Schien Prædikestoell Nu Nest forleden
d. 24. Apriil at En Huer Bemelte dend Sal. Mands Creditorer J dag Hertill Jøntuedt gaard wille fremkomme och Fremme deris Fordring Saawidt Boet kunde tiltrække.
Ofuerwerendis Olle Omtuæd och Aadne Fæn, Laugrættismænd,
Ehr da først boet befunden sig Saa och Registeret och Worderet som følger:

1 Sort Hest worderet for 4 Rdl.
1 Kalf for 1/2 daler.
2 Søfwuer (Sauer) for 1 dl.
1 Griis for 1/2 dl.
1 Stor Jern Gryde for 6 ort.
1 Dito Jern Gryde for 3 ort.
1 Messingstage for 1 Rdl.
1 Træstage for 4 ort.
1 Ploug Jern och Ristill --- 3 ort.
1 Harf med 37 Jerntinder j for 1 Rdl.
2 Hæstereskaber for 1/2 dl.
2 gml. Schokel Jern --- 8 sk.
1 gml. Tømmerhage --- 1 ort.
1 gml. Wdslidt Wnder Dynne --- 1 ort.
1 gml. Øxe for 16 sk.
1 Jernpande --- 8 sk.
1 Quartel Byg for 1/2 dl.
1 Strje Handklede for 6 sk.
1 Dito Striehandklede --- 6 sk.
1 Højslede for 1 1/2 ort.
1 Hverdags Slede for 1/2 Rdl.
1 Weedslede for 12 sk.
1 gml. Kolmands Sadell --- 1 ort.
Schall Befindis J schouggen Beliggende till Wrangefose 3 Læster Kolleweed
och Kand worderis Som dend nu Ehr Beliggende for 5 ort.
Beløber Saa forschrifer Boedz Tilstand --- 14 Rdl- 1 ort.

Boedz Gield.
Belangende Schatter Som Arfuingerne foregifuer at schall beløbe Wngefehr 18 Rdl. for nestforleden  Aar 1680 till Dessen, Betalning. Siges da at Lyder Møller J Scheen Hafuer Ladt Mærke 5 Tyldfer Bielker paa Strandbaken Beliggende och hand Hafuer beloppet derfor at Betalle Samme Schatter hvuer Schylde af Wdgifhe - 4 Eller 5 dallers werdj. Hvorfore Arfuingerne ochsaa Schall hawe tillfenget Stragx at forschatte hawende. Samme Bielcher Saasom de agter sig for slig fordring at Befrj, Och dersom Bielcherne Kand høiere Wdføres, da det at Komme de Andre Creditorer tilbeste,
Och Efftersom Jens Mogensen, Stifftschriwer hafde at Fordre for 14 ort tiende Korn forfalden Nu Nestforleden Windther Anno 1680 --- 2 Rdl.
Item Hr. Mikell Nielssen (sognepresten) for 1 Tnd. Landschyld Korn --- 2 Rdl.
Dessligeste Anders Cornish for 1 Tnd. Landschyld Korn --- 2 dlr.
Kirkewergeren till Holden Kirke for 2 Aars Landschyld, Aarligen 2 Mæller ehr 5 ort 8 sk.
Saa Och Anders Heliessen for giort Arbeyde --- 3 ort Och formentis at burde gaa først for wdaf  Boedt Som och billigt Eragtis Beløbende Sig Tilsammen 8 Rdl. - 8 sk.
Hvorfore dertill och Saa Wdlegis Effterschrefne:

Anders Cornish och Jens Mogensen tilsammen 1 Hest for 4 rdl.
Hr. Mikell 2 Søwer --- 1 dlr. Plough Jern och Ristill --- 3 ort, 1 Messingstage --- 1 ort.
Kirkewergeren: 1 qter Byg for 1/2 Rdl och 1 griis for 1/2 dlr. och 1 Høeslede for 1 1/2 dlr.
Anders Heliessen: 1 Jern Gryde for 3 ort.
Bliwer Saa Jgien tilbeste for Boedt for de Andre Creditorer till 6 Rdl - 16 sk. Werdj,
Och Bestaar dend Andre Bortschyldige Gield Som Blef Krefed Saaledis Som Følger:
Anders Anderssen Borgermester fordrer for 1 Hest --- 14 Rdl.
Sr. Haldwor Sørenssen Borsse --- 21 dlr - 2 ort - 21 sk.
Dawid Dawidssen Raadmand --- 52 Rdl.
Anders Cornish Raadmand: --- 8 Rdl - 2 ort.
Lyder Møller: --- 26 dlr. - 1 ort - 21 sk.
Jokum Kuhr: --- 3 Rdl.
Erik Landgangen: Landskyld och Holdening --- 17 dlr. - 1 ort.
Joran Ollessen: 6 ort - 16 sk.

Beløber Saa denne Crediterit gield penger = 144 Rdl - 2 ort - 20 sk. Saa at deraf det til
beste Blefne Bo Kommer paa Huer Dellers fordring = 48 och Wdleggis derfor En huer Som følger:
Anders Anderssen Borgermester: 1 gml. Wnder dyne, 1 ort, 1 Kolmands Sadel, 1 ort, och 1 Jernpande, 8 sk.
Anders Cornish: 1 Tømmerhage, 1 ort, 1 wedslede, 12 sk.
Dauid Dauidssen: 1 Jern Gryde, 6 ort, 2 Hesteredskaber, 2 ort och 1 øxe for 16 sk.
Haldwor Sørenssen J dend Kostewid: 3 ort - 16 sk.
Lyder Møller: 1 Jern Harf, 1 dlr., 1 Strje Handklede 6 sk., 1 Træ Lysestage, 4 ort.
Jokum Kuhr: 1 Kalf for 1/2 Rdl.
Erik Landgangen: 1 Høslede 1 1/2 ort, och 1 Lest Weeder1 ort - 8 sk.
Joran Ollessen: 2 Schokell Jern for 8 sk.
Borgermester Anders Anderssen foregaf OchSaa at schall Hafue Staaende Her paa Gaarden 1 Hest for 7 Rdl., 3 Kalwer - 3 Rdl., Kør och Kiørell for 2 dlr., 1 Brødtake for 1 dlr.
och 2 Tnd. Korn Som Hanem for nogle Aarstiid Siden Schall were Blefuen ---- Wordent och Hand schall Hawe Ladt Effter Sig der hand tog mere wordering godzet bort.
Hertill blef Suart af Enken och Sal. Anderssen, at Hesten døde, Ligesaa Kalfuerne, Kornet wiste de slet ingen Bescheed om och Sagde Nyder for, Brødtaken Sagde de at wære tillstede, Saa och Træfangets w(erdj) Anseedt at Jndtat af Foreschrefne wære den Bewordet Eller Lewet at Fortiener.

Stor W = U.
.
Ingen barn er dessverre nevnt i skifte.


 

Avskrift, etter beste evne, G.S. 2020.
 


Jøntvedt mellom 1693.

Arvelater: Ole Andersen.

Kilde: Nedre Telemark Sorenskriveri, Skifteprotokoll 1690 - 1696, folie 109b - 110a. Digitalarkivet.
Anno 1693 den 6. Marty hafer paa Mællum Jøntvedt gaard udj Holden Præstegield tilbeden at holde Schifte og Fehling effter afgangne Sal. Olle Andersen og
det efter forige Registrering og Wordering d. 18. January nest afwigte, Jmellem dend Sal. Mands effterlatte Qwinde Børte Heljes Datter og deris sammen
auflede 4re Børn, nembelig 3de (trende = 3) Sønner og 1 Datter, saa wiides Kunde hwad dennem til arfs effter deris Sal. fader Kunde tilfalde. Ofuerwærende 2de (twende = 2)
Laugrettismænd, Gunder Helgen og Olle Ytterbøe, Sampt Lensmanden Gunder Tolfsen.
Boens midler og formue blef og af Enchen forewiist og befunden saaledis som effterfølger -

1 Schifue --- 2 ort.
1 Slagstoel --- 16 sk.
1 gml. Seng Klede --- 1 ort.
1 Theppen --- 1 ort - 12 sk.
1 Strje Dug --- 1 ort - 12 sk.
1 gml. Benchedynne --- 12 sk.
2 gml. Øll tønder --- 1 ort - 12 sk.
3 Steenfader --- 15 sk.
1 Ploug med behørige Jerntøy --- 2 ort.
1 Jern Harf  --- 2 ort.
2 Tømmerhager og 1 Spirelenche --- 3 ort.
2 gml. arbeids Sæhler --- 1 ort.
2 Hug øxer --- 1 ort.
1 Synder Hwalbirch Kande --- 2 sk.
1 Hwit Laagelaes Krus --- 12 sk.
1 Dusin gml. Tellerchener --- 4 sk.
3 Træfader --- 6 sk.
1 gml. Trau --- 4 sk.
2 Steen Krucher --- 4 sk.
1 Saugestæd --- 2 ort.
1 gml. Kiiste ---1 ort.
2 Kahr i Stolpeboen og 2 Holcher --- 2 ort - 12 sk.
2 gml. Kiister foruden laaser ---1 ort.
1 Korn Bøhle --- 1 ort.
1 Strje lagen --- 12 sk.
1 Brun Hæst --- 2 rdl - 2 ort.
1 Bresten Tache --- 1 ort.
Brugh.
6 tylter furebielcher à 3 rdl --- 18 rdl.
3 1/2 tylt Saugtømmer af fure ---4 rdl.
Saa og foregafues at Hafue 1/2 tylt Eegetømmer, som ned wed Stubben findes Beliggende, og ej i Aar Kand
frembringes for dessen wejs Lengde.
Summa boedz beløb --- 31 rdl - 2 ort - 15 sk.

Derimod andgafues Bortschyldig Gield.
Til Anders Madzen j Scheen effter Pant forschrifuelse af dato 25. Febr 1692, 13 rdl, Derforuden Reede
udlagde schattepenge og anden forstrechning, beløbende til 25 rdl - 3 ort - 4 sk. --- 38 rdl - 3 ort - 4 sk.
Til Obirste Holst for udlagde Schatt for Anno 1691 --- 3 rdl - 2 ort - 22 sk.
Til Erich Langangen Schyldig 4re aars Landschyld for 84, 85, 86 og 87 à 5 rdl --- 20 rdl.
Til Anders Rasmussen i Scheen --- 4 rdl - 1 ort - 8 sk.
Til Giert Meidel wed Præstegaarden --- 5 rdl - 2 ort - 12 sk.
Summa Gield --- 72 rdl - 1 ort - 22 sk.

(I Arne Johan Gjermundsens Skifteregister for Holla, Nedre Telemark, finner vi:
Olle Andersen, død.
Arffuinger: Enchen Børte Heljesdatter og Børn:
1. Anders Olsen.
2. Niels Olsen.
3. Ole Olsen.
4. Marj Olsdatter.
Dette står ikke i skiftet jeg har skrevet av.)Avskrift: G.S. 2020.

 


Jøntvedt mellom 1746.

Arvelater: Halvor Evensen.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1744 (1742) - 1747, side 2615b. Digitalarkivet.
Waldemar Wilhelm Bang giør Witterligt at Anno 1746 den 14 Martj været tillige med Lensmanden Welagte Jacob Gundersen Rommenes og
de 2de tilnævnte og medhafde Lavrettes og Wurderings mænd Poul Heljen og Ole Præstgrav forsamlet pa  Gaarden Mellem Jøntvedt udj Holden Hovedsogn(!) og
Præstegield beliggende for der Samme steds efter foregaaende Berammelse proclamation, og Bekientgiørelse paa Kiercke Backen Lovligen at Registrere og Wurdere
vad middel samt Skifte og Formue af Løsøre og Fastegods, den ved Døden afgangne  Mand Sal. Halvor Evensen kand efter at all Lovlig som Beviselig og vedstaaende
Gield først afbetalt er, have efterladt sig til Skifte og deeling jmellem den efterlevende Hustru Berte Hansdatter og deres 2de Sammenauflede børn ved Nafn:
1. Even Halvorsen 5 Aar gl.
2. Tormoe Halvorsen 2 Aar gl.
Ved Skifteretten tilstæde, Børnenes Bedstemoder Ragnild Hansdatter, som og deres Faderbroder Anders Evensen, ermeldt Myndlingenes Beste at Observere.
Derneste forklarede Encken Berte Hansdatter til sin Lavwærge at have formaaet Johannes Gunlichsen Heisholt., der Ligeledes ved Skifteretten var nærværende
og Samme antog. For Børnene bliver Moderen betroet Formynderskabet, alt under den af hænde antagne Lavwærge  tilsyn og begges ansvar, om imod forhaabning noget
til Børnene præjudice skulle foretages og Behandles.
Hvorefter Boets Forefindene Midler, Blev udj overvværelse af før Bemeldte, saaledes som følger angivet.
Reede Penge og Solv fandes icke, Sagde Encken det og Bestemoderen med Farbroderen Declarerede icke at være noget af.
Kaaber.
Een Stor Kiedel paa 1/2 tnd. Ruue (rug) med Kaaberører ansettes for - 3 rdl.
Jernfang og Gaardsredschab.
1 Stor holcke Gryde med holle - 1 rdl.
1 Havre Gryde med holle med Lave been under - 1 rdl.
1 liden høgbenet Gryde - 1 ort - 8 sk. (o.s.v.).
(Jeg nevner ikke mer av løsøret. G.S.)
Hester.
1 Stor Sort for - 9 rdl.
1 Rød Black ditto for - 12 rdl.
Creaturer.
1 Rød Koe med Bielle og Klave Kaldet Jølin - 4 rdl.
1 Rød Koe med hvid Ryg, Kaldet Sættersbot - 5 rdl.
1 Rød Koe med hvid Ryg Kaldet Nybot(?) - 4 rdl. 2 ort.
1 Rød ditto Kaldet Romros - 5 rdl.
1 Rød og hvid ditto, Kaldet Towsrej - 4 rdl. 3 ort.
1 Rød brun, Stiernen - 3 rdl.
1 Røddroblet Koe, Julebot - 4 rdl.
1 Rød og hvid Stud - 2 rdl.
1 Kollet Stud - 2 rdl.
1 Westrung(?) - 1 rdl.
1 ditto 2 Kalver - 1 rdl. 3 ort.
1 Sort og hvid qvie, Springros - 1 rdl. 1 ort.
1 ditto, Lychebot - 1 rdl.
6 Sawe à 2 ort - 3 rdl.
1 Liden Gietebuch - 1 ort.
1 liden brun Stude Kalv - 2 ort.
Indkrævende Gield.
Hos Anders Hougen, sagde Encken at have tilgode - 3 ort - 16 sk.
Befestende sette aarsvext af høe, Korn og halm, da ear Encken Berte Hansdatter ved sin Lavwærge Johannes Gunlichsen Heisholt Begiærende at  hun samme til sig og
Børns føde, samt de Creaturers fremfødsel maate beholde, allerhelst der findes icke en liden del af hver Sort, Ligsom og Encken af Kierlighed til sine Børn at dem icke noget
skulle fragaae erbød sig af egen midler udj et og alt at ville betale dette Skiftes omkostninger, tillige med Lensmanden og de 2de Wurderings mænd. Hvilcke Enckens paa-
stand deels i henseende hendes Store Huusholdning med Børn og videre som dels hændes Giorde løfte, Skifteomkostningene af egne Midler at vil Betale siden afgang for
sine Børn Bliver herved consenteret.
Paa tilspørgende af Skifteretten erklærede Encken med sin Lavwærge, Bestemoderen Ragnild Hansdatter og Farbroderen Anders Evensen at de icke var vidende det
mindste meere af Løsøre midler at angive Boet til viste - Hvorpaa man Begav sig til:
Jorde Gods.
Da blev derom anvist Een under Sorenskriver Bangs haand og Zignette udstædde Lodsedel af dato 12. April 1740, Tinglyst paa Rommenes Lensmands gaard vinter tinged
den 7. Febr. 1741, hvor af dend afdøde Halvor Evensen ved sin Forældres opgivne ses Skifte, Arveligen er tilfalden og paa lodet Gaarden Mellem Jøntvet 2 1/2 tnd. med
Bøxel og Herlighed, samt anpart af den under Brugets gaard liggende Skoug og March med videre for den Summa 240 rdl.
Der næst blev et Skiøde udj Skifteretten fremlagt af dato 5. Febr. 1743, Samme dag tinglyst paa Romenes tingstæd, udstæd af Hans Evensen og Torgier Evensen, hvorved
de fra sig og Arvinger til fornæfnte Halvor Evensens Hustru og Arvinger fuldkommeligen haver afstaaet og overdraget i bemeldte gaard mellem Jøntved 2 1/2 tnd. med bøxel
gods, tillige med nu underliggende huusmandsplads Hougen.
Kaldet for den Summa 60 rdl. Saa at Eiendommen for Sterfboet alt bliver i arvetomptegaarden Mellem Jøntvet 3 tnd. med Bøxel Gods og nu med alt sit underliggende andsadt
som tilforn - 300 rdl.
Bliver da Boets opskrevne Løsøre og Faste Gods den Summa - 408 rdl - 1 ort - 20 sk.
Derefter blev paarobt, om nogen Creditorer sif i Sterfoet maatte indfinde til at anmelde sine Fordringer og den paa Boet Hæftende -
Bortskyldig Gield.
Da sig anmeldte følgende:
1. Anders Tyggesen der fordrede for udestaaende tienisteløn, det Encken icke kunde Disputere, derfore andføres til utgield for Boet - 1 rdl. - 2 ort.
2. Afgagne Sal. Hr. Niels Stabels Sterfboe efter den i Skifte Retten anviste Contra Bog og efter paa Lignende Liquidation d. 17. Aug. 1745 tilkommen her i Sterfboet som af
     Encken blev vedstaaet være Rigtig, derfore samme til ud Gield anføres med - 1 rdl. - 1 ort - 2 sk.
3. Fra Madame Sal. Hr. Niels Stabels, blev fordret for udestaaende Rettighed, hun er berettiget udj sit Naadens aar at oppeberge 1 rdl. 6 sk. hvilcken fordring Encken vedstod
    at være Riktig, altsaa anføres Samme til Boets ud Gield med - 1 rdl - 6 sk.
4. Niels og Mogens Olssønner Kaasen lod fordringen 20 rdl, som de haver uflaandt til den Sal. afdøde Mand, og om nochskiønt de intet bevis af haandskrift derom haver,
    saa ville de dog haabe at Encken Berte Hansdatter, icke skulde kunde have noged derimod at indvende dem til Præjudice i sin Retning Sine fordring, haabet der hos Skifte
    Retten fordringen antagen til udlægs nydelse af dette Boes Lod, derfore tillige anmelde, at til dato er Renten betalt, Encken Berte Hansdatter, paa tilspørgende af Skifte Retten
    hafde intet imod denne Niels og Mogens Olssønners andførte fordring at indvende, men Samme alt gestændiger(?) ferfore Skifte Retten Approberer fordringen til udlæg af Boet
    med de anførte - 20 rdl.
5. Ingebor Wibetoes arvinger, sagde Encken at være skyldig 9 rdl. Som herved til ud Gield af Boet anføres med - 9 rdl.
6. Lensmanden Jacob Gundersen Rommenes anmelte at den Sal. mand Halvor Evensen haver af det opsente Kongens Korn oppebaaret (unødige detaljer) - 4 rdl. - 1 ort - 8 sk.
7. Til Hans Pedersen ved Ullefos anmelte Encken for sin Sal. Mands Ligkiste at være skyldig 1 rdl., Som her er anført Boet til ud Gield med - 1 rdl.
8. Til Sougne Præsten Hr. Suchow, forklarede Encken at være pligtij 2 rdl. - 2 ort - 12 sk. Dependerende af den til Holden Præstegaard antagen aabodsfald at Reparere og
     istandsette, lige som hun og anmelte desuden til Welbemelte Hr. Suchow at være skyldig 1 rdl. for hvilcket alt hun Begiærede at maatte Sked udlæg af Boet, Som alt anføres til
     udgield med begge Summerne tilsammen - 3 rdl. - 2 ort - 12 sk.
9. Encken Berte Hansdatter ved sin Lavværge Johannes Gunlichsen Heisholt var Begiærende af Sterfboet |: Ved Skifterettens assitence :| at maatte nyde sin part mod sin
    Sal. Mands Begravelses Belastninger, som i det allermindste beløber til 8 rdls værd. Det Skifte Retten fant for Lovlig at billige, og til denne anføres Samme fordring blandt anden
    Boets udgield med - 8 rdl.
Endelig anmelte Encken til Hr. Etatz Raad Løvenschiold at være Skyldig en anselig Summa, men som hun nu ingen Reigning med Hr. Forwalter Bomhof er Bleven Slutted, saa
icke kand vide hvor meget er Skyldig, maatte hun Begiære med den post at Bero indtil endelig afreigning Kand faaes, hvilcket saa snart skier, skal blive Skifte forvalteren indberettet.
Ellers anmelte Enchen for Skifte Retten at hun fornemmer sig at være frugtsommelig, formenende derfore at denne Beggynte Skiftebehandling ej kunde til endebringes
førend det behager Gud at forhiele(?) hende med sit Lives frugt, og paa det Sterfboet for videre Bekostninger kunde spares, Som og at Skifte Retten icke skulle Bemøie sig med fleere
Hidreiser til Arvetompten, allerhelst intet videre til Boets Indtegt eller udgield er at observere, Lovede hun naar bliver saa frisk enten ved sig self eller Lavværge, samme at Bekientgiøre
Skifte Forvalteren sit fosters fødsel til Verden, som og om sin Debet til Ulefos Jernværch hvorfore Skifte Retten fandt for Lovligt med denne begynte Skiftebehandling at Reserere da
Encken Berthe Hansdatter med Lavværge Johannes Gunlichsen Heisholt til tilholds at tilkiendegiver Skifte forwalteren Samme saasnart mueligt sked kand, paa det Barnet denne Skifte-
forretning kand blive modtagen til Avsnydelse efter sin Sal. Fader Ligsom og Encken med forderligt nu derefter nu hos Hr. Forwalter Bomhof om sin Debet til Høyædle og Weldbyrdige
Hr. Etatz Raad Løvenschiold og med sin Havende Contra Bog foreviser, hvor med de indfinder sig hos mig paa Rommenes, hvor Skiftets videre Behandling efter Enckens forlangende
med ermelte Gieldsudtagelse til paafølgende Udlodning for en hver Skal blive foretaget, Derfore Skifte Retten for denne Tiid blev Ophævet, og fra Arvetompten forfløttet.
(Ny samling i November samme år.)
Paafølgende den 15. Novembr. indfandt sig paa Rommenes hos mig paa Encken Berte Hansdatter Jøntevdts weigne, hendes Lavværge den samme mand Johannes
Gunlichsen Heisholt
, som tilkiendegav, at hun, nemlig Enchen siden Skifte Rettens første behandling paa Arvetomptgaarden mellem Jøntvet, haver Ligget i Barsel Seng, og af Gud
forleenet med en Søn, hvis nafn er Halvor Halvorsen, nogle faa uger gammel, for hvilchen Moderen Berte Hansdatter under sin antagne Lavværges tilsyn og begges ansvar var,
odineres at være formyndere.
10. Ligeledes fremviste Johannes Gunlichsen Heisholt, den ved Ulefos Jernværck holdende Contra Bok, hvorefter Boet befindes at være Skyldig til Hr. Etatz Raad Løvenschiold
den Summa 78 - 1 - 21, hvorpaa efter Contra Bogens formeld(?) befindes at være betalt med med Kule ved (Kulleved), neml. 65 Læster 9 tønder, der beløber til 45 rdl - 1 ort - 13 sk.
Resten anføres til Boets udgield med 33 rdl. - 13 sk.
11. Dernæst bliver Christiania Tugthuus, i følge de Kongl. allernaadigste Rescriptes indhold og Befaling Bereignet prol. af de til deeling imellem Enchen og Barnene, overblevne
       325 rdl - 1 ort - 17 sk., der beløber til - 3 rdl - 1 ort - 1 sk.
Boets ud Gield bliver Summa 86 rdl - 1 ort - 11 sk.

Da saavidt med Boets ind og udgield var arangeret og førend med udlodningen begyntes fant Skifte forvalteren fornøden til sin tids efterrettlighed at til tilføre forretningen hvorledes
Encken Berte Hansdatter ved sit fremsente Bud Karen Gundersdatter Waløen, dels Lod Declarere, det hun uagtet sit ved Skiftets fortagelse og Begyndelse næstl. d. 14 Martj
giorde Løfte og tilbud, naar maatte Beholde all aars voxten af Høe, Korn og Halm, da Beregnede omkostninger, men nu icke saa meget som de samme tid var Bereignet til, og deles
at fornevnte fremsente bud Karen Gundersdatter Waløen Samme tid udj adskilliges paafør, udBrød med en del grove Beskyldninger og trodsige Truchsels ord saa vel mit aller-
naadigste anfortroede Enbede(?) anvørende Som nu i egen Persohn ved kommende, det seg alt til sin tid og Stæds Lovlige paatale i almindelighed mod begge min i Særdeleshed
mod Karen Gundersdatter vil have mig Reserveret. - I hvilcken henseende Skifte forvalteren fant for got, en Lige Som forhen paa Arvetompen Skeder.
Skiftet ble avsluttet 25. Novembr. 1746.

Utdrag av skifte. Avskrift G.S. 24.07.2018.


Kjønodden - Romnes 1744.

Arvelater: Ingeborg Olsdatter.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1744 (1742) - 1747, side 2636a. Digitalarkivet.
Waldemar Wilhelm Bang giør Witterligt at Anno 1744 den 7de Decembr, tillige med Lensmanden Welagte Jacob Rommenes og de tiltagne
og udnæfnte Eedsvorne Laugrettes og Wurderings mænd, Johannes Ullevigen og Anders Sanes, været forsamlet paa Huusmandspladsen Odden
under Rommenes gaard
i Holden Præstegield beliggende, for der Sammesteds efter foregaaende Berammede og tillysning, Lovligen at Registrere
og Wurdere samt Skifte og Deele, efter den ved Døden afgangne Salig qvinde Ingebor Olsdatter, og det imellem den igienlevende Enckemand
Gunder Ledvorsen, og den Salige qvindes Arvinger som var:
Moderen Ingebor Andersdatter og hendes 6 Børn:
1. Sivert Olsen. Myndig.
2. Ledvor Olsen. Myndig.
3. Søren Olsen. Myndig.
4. Mari Olsdatter 24 Aar.
5. Marte Olsdatter 22 Aar.
6. Anne Olsdatter 20 Aar.
Tilstæde Broderen Søren Olsen paa egne og samtlige Arvingers veigne.
Hvorefter Enckemanden angav Boets midler og formue udj efterfølgende, at være bestaaende.
Sølf, Kaaber og Mesing eller Rente Penge var boet icke Eiende.
(Jeg ramser ikke opp løsøret. Det var ganske fattigslige tilstander. G.S.)
Creaturer.
1 Sow - 2 ort.
1 Lam - 1 ort.
Videre af Løsøre midler vidste Enckemanden icke.
Gield.
1. Skifteomkostningene - 2 rdl. - 2 ort - 16 sk.
2. Lensmanden - 1 ort - 8 sk.
3. Enckemanden fordrede for sin Sal. hustrus begravelse - 5 rdl - 2 ort - 14 sk.
4. Abraham Rising - 1 rdl 2 ort - 8 sk.
5. Monsieur Lars Andersen - 1 rdl 2 ort.
6. Ledvor Tvet - 2 ort 20 sk.
7. Tosten Jonsen - 1 ort
8. David Moldorf - 1 ort 12 sk.
9. Søren Olsen - 1 ort.
10. Sivert Olsen - 1 ort.
11. Anne Olsdatter - 3 ort.
12. Ole Wahle - 20 sk.

Utdrag av skifte. Avskrift G.S. 22.07.2018.


Klovdal 1746.

Arvelater: Simon Thorbjørnsen.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1744 (1742) - 1747, side 2657a. Digitalarkivet.
Waldemar Wilhelm Bang giør Witterligt at Anno 1746 d. 24. Martj tillige med Lensmanden Welagt Jacob Gundersen Rommenes og
de 2de tiltagne udnævnte Eedsvorne Laugrettes og  Wurderingsmænd Ole Præstgrav og Poul Heljen wærit forsamlet paa gaarden Kløvedal i
Heljen Sogn
til Holden Præstegield beliggende, for da at Registrere og Wurdere samt Skifte og Deele efter afgl.ne Simon Torbjørnsen, imellem den
igienlevende Encke qvinde Kari Køstolsdatter og Sex deres Sammen avlede Børn, Fire Sønner og Tvende Døttre ved nafn:
1. Ole Simonsen.
2. Børger Simonsen.
3. Kjøstol Simonsen.
Alle myndige og tilstæde.
4. Tolf Simonsen 11 Aar.
5. Anne Simonsd. 15 Aar.
6. Alis Simonsdatter 12 Aar.
Til Laugværge Sagde Enchen at have formaaet sin broder Tollef Kiøstolfsen, da Enkemoderen under sin Laugværges
tilsyn og begges andsvar anmodes at være formynder for de 3 u-myndige børn, hvorefter Encken udj overværelse af
samtlige sine børn anmelte boets midler saaleds, Nemlig -
(Her ramses opp alt de hadde i huset av saker og ting, som træfang (ting i tre), tinn, stentøy, klær o.s.v.)
Hester:
1 sort for 10 rdl og 1 brun for 8 rdl. - 18 rdl.
Creaturer:
1 Rødhvit Koe, Gulros - 3 rdl. 2 ort.
1 ditto, Svammeros - 4 rdl.
1 Kolled koe, Snorej - 4 rdl.
1 Sorthvit qvie, Skiønbodt - 4 rdl. 2 ort.
1 ditto, Qwechrej - 2 rdl.
1 Stude Kalv - 1 ort.
4 Sowe (sauer) à 2 ort - 2 rdl.
1 Fiorlam og 1 Giet - 3 ort 8 sk.
Wel fants 2de Bocher, men Encken forlovede at samme var af hændes Salige Mand foræret Sønnen Borgier, hvorved det forebliver.
Indkrævende Gield:
Hos Cancellie Raad Løvenschiold forklarede Encken at hve tilgode - 10 rdl.
Hos Marte Pedersdatter, som hun vedstoe - 4 rdl 2 ort.
Hos Halvor Langeland for 3de dagers Kiørsel med et par hæster à 2 ort - 1 rdl. 2 ort.
Fastegods:
Efter anvist Skiøde af 17. Novmbr 1739 udstæd af M. Ditlef Bucha tinglyst d. 24. Maj 1730, er Boet Eiende arvetompt gaarden Klovedal
Skl. (Skyld) 2 tnd. Bøxelgods, indkiøbt med sine underliggende herligheder af Skoug og vand, samt 2de tilhørende huusmandspladse med
videre, for den Summa 240 rdl.
Intet i Gield (bortsett fra det Sorenskriver, Lensmann, lagrettemenn, skriver og diverse avgifter i forbindelse med skifte).

Utdrag av skifte. Avskrift G.S. 21.07.2018.


Kolle nordre 1746.

Arvelater: Kirsti Jensdatter.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprot. 1744 (1742) -1747, side 2665b. Digitalarkivet.
Waldemar Wilhelm Bang giør Witterligt at Anno 1746 den 14 Marty tillige med Lensmanden Velagte Jacob Gundersen Rommenes og de 2de Eedsvorne
Lavrettes og Wurderings mænd, Powel Heljen og Ole Præstgrav været forsamlet paa gaarden Kolle i Helgen Annex til Holden Præstegield beliggende, for
der at Registrere og Vurdere Samt Skifte og dele efter afgagne Kirstj Jensdatter, imellem den igienlevende Enckemand Kittil Brynildsen og deres Sammen
avflede 2de Pigebørn ved Nafn;
1. Ingebor Kittilsdatter. Formynder, Faderen.
2. Marte Kittilsdatter. Formynder, Faderen.
Begge Tvillinger 1 1/2 aar. Saavel som den Sal. Qvinde med sin Første mand, afgagne Jens Torbiørnsen Sammenavflede Eene Datter;
1. Berte Jensdatter 5 aar gl. For hende bliver Faderbroderen Hans Torbiørnsen anordnet at være Formynder.
Hvorda ved Skifte Retten indfant sig Hans Torbiørnsen Bierven, der af Skifte Retten var Begiærende hands Myndling Berte Jensdatter, førend med nogen Registrering
og Vurdering, blev forfaret først af Boet, maatte udleveres Sin Fædre arvs midler hun ved Skiftets holdelse efter sin Sal. Fader Jens Torbiørnsen d. 27. Julj 1743 er tilfalden,
hvilchet i alt blev eftersom, og udtagen, og til Formynderen Hans Torbiørnsen Leveret medtagen een Felje Bile for 2 ort 16 sk. og een Rød Hæst for 11 rdl., Hvilcken Hæst
Monsieur Diderich Cappelen som nærværende Loved at ville Svare til, paa Sterfboets veigne, Hvorimod Hans Bierven intet hafde at indvende, derfore det derved forblivende,
og skal videre ved udlodningen Observeres Udlæg at ske for den anførte Huggebilen,
De øvrige Boets midler er da udj følgende Bestaaende;
Sølv.
8 par Sølv Malier anført for 1 rdl - 2 ort.
1 Liden Sølv tage Sølje for 1 ort 12 sk.
Treefang. (Jeg tar kun med møbler.)
1 Roeskab med laas (hjørneskap) - 2 ort 16 sk.
1 Madskab med Crone og laas - 2 ort.
1 Stor Stabbestoel (stubbestol) - 2 ort.
1 ditto 20 sk. og 1 ditto 12 sk. - 2 ort.
1 Bord med Bordstoel og Krack - 1 rdl 1 ort.
Creaturer.
1 Guel Hæst - 9 rdl.
1 Branned Koe, Walsbot - 3 rdl.
1 ditto, Kolsbot - 3 rdl.
1 Sort droblet qvie, Droble - 2 rdl.
4 Sower à 2 ort - 2 rdl.
4 Fior Lam à 1 ort - 1 rdl.
Jorde Gods.
Efter anviist Skiøde af 9. Febr. 1746, udstæd af Hr. forvalter Bomhof paa Sin Princepal Høyædle og Vebemidlede Hr. Etats Raad Løvenschiolds veigne, samt af Monsieur
Diderich von Cappelens Sterfboe tilskiødet 9 3/5 Setting bøxlet gods i arvetomptgaarden N. Kolle for 60 rdl.
Ligesom og efter et anviist Skiftebrev af 27 Julj 1743, forettet efter Sal. Jens Torbiørnsen, er den afdøde tilfalden i bemeldte gaard 12/25 Setting med Bøxel for 3 rdl.,
Saa Eiendommen i alt bliver udj ermelte Nordre Kolle 10 2/25 Settinger med bøxel og herlighed for dend Summa 63 rdl.
Boets Formue: 131 rdl. - 3 ort - 4 sk.
Dermed blev fordret og anmeldt den paa Boet Hæftende Bortskyldig Gield.
1. Gunne Olsen for Skovarbeide - 1 rdl - 1 ort.
2. Kari Gundersdatter for Rede penge - 1 rdl 1 ort.
3. For Kongens oppebaaren Korn (skatt) af første sort af 2 tnd Havre:  2 rdl - 2 ort - 22 sk.
4. Til Etats Raad Løvenschiold efter Contra Bog: 13 rdl. - 2 ort - 12 sk.
5. Til Monsieur Diderich von Cappelen efter Contra Bog: 59 rdl - 3 ort - 7 sk.
6. Til Hr. Suchow for Aabodsfald (leie) til Holden Præstegaard: 1 rdl 3 ort.
7. Madame Sal. Hr. Stabels for Rettighed udj Aaret 1745: 3 ort 22 sk.
8. Skifteomkostninger.
Boets Gield: 87 rdl. - 3 ort - 15 sk.
I Given.
Til Enckemanden Kittil Brynildsen 21 rdl - 3 ort - 18 1/2 sk.
Til Berthe, Ingebor og Marte: 7 rdl - 1 ort - 6 1/6 sk.

(Avsluttet 26. Aug. 1746).

Utdrag av skifte. Avskrift G.S. 01.08.2018.
 


En Ødeplads under Kolstad 1699.

Arvelater: Paul Jensen (Povel Jensen/ Poul Jensen).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, skifteprotokoll 1696 - 1701. Digitalarkivet.
Anno 1699 den 23. May, Lod ieg Min tienner (lensmann) Anders Olsen (M. Jøntvedt), som fuldmegtig effter Hans Kongel. Mayestets
allernaadigste tilladelse paa Mine weigne Møde paa Een Ødepladz Liggende under Kaalstad gaard i Holden sogn, med 2de
(twende = 2) Laugrettis Mænd, Nemblig; Kolbiørn Nambløs og Gunne Fæn, til at Holde Registering, Wordering, Skiffte Samt Deeling
effter afgangne Povel Jenssøn, J mellem Den Sal. Mandz Effterladte Qwinde Marj Torsdaatter, og Den Sal. Mandsz Sødskende,
Nemblig;
1. Trugels Jenssen, nu Frawærende, boende i Laurwigen.
2. Søfwren Jenssen, frawærende, gifft paa Christiansand,
3. Christen Jenssen, gifft og nu tilstedewærende.
4. Benjamin Jenssen, Boende her i Sognet, nu tilstæde.
5. Jens Jenssen, gifft paa Christiansand, og nu frawærende.
6. Cathrine Jensdaatter, Ugifft og hoswærende.
7. Børte Jensdaatter, gifft i Laurwigen, Nu iche tilstæde.
8. Dorthe Marie Jensdaatter, gifft i Laurwigen og nu frawærende.

Boens Midler andwiste Enchen os følgende at Wære;
1 Røe Koe for 4 rdl., 1 Hvid Koe for 4 rdl. --- 8 rdl.
1 Saw (sau) for 2 ort, 2 giedter à 2 ort  --- 1 rdl 2 ort.
Enchen forwiste 1 Sølf belte, med 17 forgylte Spenger, der er blefwen Worderet i Penge Taxt for 12 rdl.
1 Tindfad No 1 for 2 ort, 1 ditto No. 2 for 2 ort. --- 1 rdl.
1 Sæbmands tindfad for 2 ort - 8 sk., 1 Bord med Bordstoel til 2 1/2 ort ---3 ort - 20 sk.
1 Sort Kiste med forswaren Laas for --- 1 rdl - 1 ort.
1 Hvid Kiste med hiørne baand og Enchel Laas for --- 1 rdl.
1 Benche Dynne med Flemmechs Waar, 4 alen Lanf for --- 2 rdl.
1 Hofdelaug med blaarandet waer 3 1/2 ort, 1 Hyende for 1 1/2 ort --- 1 rdl - 1 ort.
1 Læredz Lagen for 1 rdl., 1 gl. Lysestage for 1 ort - 8 sk. --- 0 rdl. - 1 ort - 8 sk.
1 Nafwer for 12 sk., 1 Malm Gryde for 5 ort, 1 Stoer Jerngryde 3 ort --- 2 rdl. - 12 sk.
1 Liden gl. Jern Gryde for 20 sk., 1 Jern Brødtache for 3 ort --- 3 ort - 20 sk.
1 gl. Liaa, som war borte. Enchen wil til Sware for den --- 1 ort.
1 gref og 1 Karse Haeke for 12 sk., 1 Sigd for 3 sk. --- 18 sk.
1 Wraaskab med Enchel Laas 1 rdl., 1 Bøhle for 2 ort --- 1 rdl - 2 ort.
1 Kar med Laag for 3 ort, 2 Holcher med Laag for 1 rdl. ---1 rdl - 3 ort.
1 Øll tønde for 1 ort, 1 tiren for 2 ort, 1 skaal for 8 sk. --- 3 ort - 8 sk.
1 Øl dunch for 6 sk., 1 trexle 6 sk., 1 tind Smørkande for 1 1/2 ort, --- 2 ort.
1 par sorte Wadmels boxer for 2 ort - 16 sk., 1 par Støfler 3 ort --- 1 rdl - 1 ort - 16 sk.
1 Rød Klædis uldenskiorte med Messing knapper udj --- 3 ort.
1 Rød Bayes trøye for 1 rdl., 1 Tind kande for 1 rdl. --- 2 rdl.
1 Spænge belte med Sliirer og Lenche till for --- 1 rdl.
1 Sølje belte for 16 sk., 1 Knae troug for 8 sk., 1 dito for 8 sk. ----1 ort - 8 sk.
Enchen hafde i Pant 1 Kiørl for 3 ort.
Hun swarer paa Pladzen Kaalstadeye, er worderet for --- 3 rdl.
Hafwer til gode hos Gunder Helgen for 3 quartell, hafre --- 1 rdl - 12 sk.
Hos Jens Wibetoe hawer til gode, Berettet Enchen --- 1 rdl. - 1 ort.
Summa Summarum ofver Boens opskrefne Midler, Bedrager in Allis
til Penge
; 50 rdl. - 2 sk.

Fleere Midler berettet Enchen icke :| effter tilspørgelse |: at wære Eyende, Undtagen har Staaed Een Ringe Deel Rug udj Een Kaas paa Wærstad Eye,
 


 

Derom aftalte de tilstædeværende Arfwinger med Enchen Marj Torsdaatter, at hun blewet at hendis Wandføre Værsøster Catharine Jensdatter skal Were lige deelagtig med hende der udj; Naar ichun de tilstædeværende Sødskende, Halfparten med giærdefang, Skur,
indhøstning og trædskning, med hende were Behielpelig, for deris Søsters Skyld, som de Blefwede, derom blef de Haandragte, saa den Post, der med har sin Rigtighed;
Bortschyldig Gield
.
Encken fremkallet 2de (twende = 2) Mænd Gullich Kaalstad og Ewen Nerjssøn Lille Kaalstad, Hwilche Fremstod og effter tilspørgelse tilstod at de war udj den Sal. Mands Brøllup, som Gullich Kaalstad war Brud mand og Ewen Nerjssøn Brude swend, og da Hørde tahle ower Bordet at Brude Qwinderne war begierende af Brudgommen, at Hand skulle gifwe Bruden i Morgen gafwer 5 Kiær Laug, som de berettet at skulle were 20 rdl. Hvilchet iche paa Hennes siide blef fremlagt, men blef afslaget det Eene Kiærlaug for 4 rdl. og da blewet den Sal. Mand Powel Jenssøn Hende 4de  Kiæer Loug som er = 16 rdl., Hvilcket de giøres om skulle ernødiges wille giøre deris Æd paa at samme udlowet war,  Derpaa fremwiste Enchen Welbyrdige Justitz Raad og Amptmand Adelaers Skrifftlige Ordre Daterit i dag, Hvor udj Skiffteforwalteren tilholdes, at hand Enchen skal Lade Nyde hendis Morgen gafwer effter Lowen, Naar gielden Kand Blifwe Betalt, Saa welsom Begrafwelsis bekaastning Lige i mod Hendes Sal. Mandz, Hwilche Morgen gafwe Enchen nu Postelig paastod effter Lowen bør Nyde, Hwilchen Ret mand icke Hende i mod Lowen Kunde Betage, mens uddrager bemelte --- 16 rdl.
Saa prætenderit Enchen ogsaa udj Begrafwelsis Bekostning lige i mod Hendis Sal. Mand der hende Kostet Har --- 6 rdl.
Gunder Rommenæs Hafde at Kræfwe effter Enchens tilstand --- 4 rdl - 2 ort - 8 sk.
Anders Madzøn i Scheen Krefwede --- 1 rdl - 8 sk.
Benjamin Jensen Kræfwede --- 2 ort - 12 sk.
Gunder Wahle hafde at Kræfwe --- 16 sk.
Gullich Kaalstad Kræfwer --- 12 sk.
Torbiørn Kolle Kræfwer --- 12 sk.
Summa Bortschyldig Gield beløber til --- 28 rdl - 2 ort - 20 sk.

Hwor effter Mand Begaf sig til at giøre udlæg som følger:
(Her følger utloddningen i detalj. Den tar jeg ikke med. G.S.)

Dette utdrag av skifte er avskrevet av G.S. mai 2020.


Kolstad lille 1746.

Arvelater: Ingrid Hansdatter g.m. Hans Tovsen.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprot. 1744 (1742) - 1747, side 2592b. Digitalarkivet.
Waldemar W. Bang giør Vitterlig, at Anno 1746 d. 24de Marti med Lensmand Jacob Gundersen og de 2de mænd, Ole Prestgraw og Powel Heljen, været
forsamlet paa gaarden Lille Kolstad i Helien aanex og Holden Præstegield, for der at Skifte og deele  efter afgangne Ingri Hansdatter, imellem Enckemanden
Hans Tovsen
og deres sammenavlede 4 Børn;
1. Hans Hansen 10 aar.
2. Halvor Hansen 7 aar.
3. Tow Hansen 3 aar.
4. Tollef 1 mnd.
for hvilke de u-myndige Børn faderen Bliver Formynder for.

Boets midler (noe).
Creaturer.
1 Black Hest - 4 rdl.
1 Røed siet Koe "Aakerbodt" - 4 rdl - 2 ort.
1 ditto Sortdroblet "Fagersbodt" - 4 rdl - 2 ort.
1 Blaadroblet Koe, "Stoerbodt" - 4 rdl. 1 ort.
1 Røed droblet Koe, "Guelros" - 4 rdl 2 ort.
1 Røedsiet qvie "Stalsbodt - 4 rdl - 1 ort.
1 ditto - 4 rdl - 1 ort.
1 Stude Kalv - 1 rdl.
1 qvie Kalv - 1 rdl.
2 Kalver - 2 ort.
4 Fiær Lam - 1 rdl 1 ort - 8 sk.
5 voxne Sauer - 2 rdl - 2 ort.
 
Jorde Gods.
Efter anviste Skiøde udsæd af Hans Christensen Meidel d. 26. Febr. 1733, tingl. 9. Febr. 1734, er Boet nydende gaarden Lille Kolstad,
Schyldende 2 1/2 huud, med bøxel og herlighed, indkiøbt for den nu ansatte Summa - 106 rdl.
Boets Formue - 161 rdl - 1 ort - 16 sk.
Skyldig Gield.
1. Til Holden Præstegaard for aabods fald (feste) - 2 rdl - 16 sk.
2. For oppebaaren Kongens Korn som er  - 5rdl.
3. Skifteomkostningene m.v.
Boets Gield - 16 rdl - 11 sk.

(Skiftet avsluttet 17. Mai 1746.)


Utdrag av skifte. Avskrift G.S. 25.07.2018.

 


Kringleføtt under Ø. Heisholt 1746.

Arvelater: Jon Olsen.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1744 (1742) - 1747, side 2614a. Digitalarkivet.
Waldemar Wilhelm Bang giør Witterligt at Anno 1746 den 14de Octobr. tillige med Lensmanden Welagte Jacob Gundersen Rommenes og de 2de tilt sig
tagne Eedsvorne Laugrettes og Wurderings mænd Isach og Hans Tufte, været forsamlet paa pladsen Kringlefet under Heisholt østre i Holden Præstegield
beliggende, for der at Registrere og Wurdere samt Skifte og dele efter afgangne Jon Olsen, Jmellem den igienlevende Enckeqvinden Barbroe Olsdatter og den
Salige mands Arvinger, som er en Søster ved Navn Dorte Olsdatter g.m. Niels Sigulsen i Gierpen Sogn Boende, Som var fraværende.
Encken Declarerede og gav Skifte Retten til kiende, at hun var nødsaget at Selge en Koe til Johannes Heisholt for at Befordre sin Sal. Mands Begravelse og der-
fore hafde faaet 3 rdl - 2 ort hvilcket hun haabede Skifte Retten icke paalægger hende noget ansvar til Boet, helst det er sked til Nødværge.
Boets midler.
Sølf, Kaaber, Messing og Tin fandes icke udj Boet.
(Dette var et fattigslig skifte, men det gikk allikevel såvidt i pluss.G.S.)

Jernfanget.
1 Gryde Stecker i Bunden med halle (hank?) - 1 ort.
1 Smide sted (Smie) - 2 ort. 
1 Stor hammer - 16 sk.
1 tang - 12 sk.
1 Skrue sted - 1 rdl - 2 ort.
1 Smide belg gl. - 1 rdl.
1 Hug øxse - 16 sk.
1 Kiste med Enckelt laas - 1 rdl. - 12 sk.
1 Langt firkantet Bord med stole og Krack - 1 ort - 8 sk.
1 Vand Bøtte - 4 Sk.
1 Brygge Kar - 12 Sk.
1 Koe "Rensbot" paa Heisholt staaende for 4 rdl.
1 Mell holch - 8 sk.
1 Kiste med gl. Laas - 2 ort.
1 qvie "Marichol" - 1 rdl.
1 Liaae hos Jon Dyrud - 20 sk.
1 Bord skive - 16 sk.
1 Souge (sugge) som er bort bleven, mens formodentlig giennfindes - 3 rdl.
8 Tønder hafer à 1 ort - 10 rdl.
2 Læs fòr à 1 rdl. - 2 rdl.
2 Læs halm à 2 ort - 1 rdl.
Videre sagde Encken icke at være tilhørende eller Boet tilbeste vidste at anmelde.
Hvad pladsen Kringlefet
er angaaende, da sagde Encken at hændes Sal. Mand
i sit levende Live bortsolte Samme til Gunder Trondsen.
Borthæftende Gield.
1. Til Monsieur Bertel Bomhof - 6 rdl. - 23 sk.
2. Til Sønnen Ole Hansen for tienesteløn - 4 rdl.
3. Til Mad. Stabel - 3 rdl.
4. Hr. Suchov for dette aars Rettigheder - 2 rdl.
5. Til Halvor Halvorsen for en gt hafve - 1 ort - 12 sk.
6. Til Ledvor Tvet for toback - 1 ort 8 sk.
7. Til en fieldmand for Madvahre - 1 rdl.
8. Gunild Johannesd. for 6 allen Strie - 2 ort.
9. Berent Hønne - 16 sk.
10. Til Johannes Heisholt for 1quartell Byg - 1 ort - 12 sk.
11. Anders Jonsen for udestaaende Møderes arf efter Skifte brev af 12. Auf. 1739; 1 rdl - 3 ort - 17 sk.
12. Elias Danielsen Ligesaa en Rest, - 2 ort - 18 Sk.
Gield: 23 rdl. - 2 ort - 10 sk.
Boets Verdj: 27 rdl. 1 ort - 4 sk.

(Skifte avsluttet d. 22 Novmbr. 1746).

Utdrag av skifte. Avskrift G.S. 24.og 25.07.2018.


Kaasene under Vasdalen 1746.

Arvelater: Anders Rasmussen.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1744 (1742) - 1747, side 2773b. Digitalarkivet.
Waldemar Wilhelm Bang giør Witterligt at Anno 1746 dend 11te July tillige med Lensmanden Velagte Jacob Gundersen Rommenes og
2de udnævnte tiltagne Vurderingsmænd Ole Præstgrav og Anders Giedeboen, vært forsamlet paa Huusmandspladsen Kaasene under
Vasdahlen
i Heljen Annex og Holden Præstegield Beliggende, for der Sammested efter foregaaende Berammelse og udslagne Placater, Lovelig
at Registrere og Vurdere samt Skifte og deele after afgagne Anders Rasmussen, imellem dend igienlevende Enckeqvinde Kari Bertelsdatter
og 4te Deres Sammenavlede børn, ved Nafn:
1. Rasmus Andersen 12 aar.
2. Ingebor Andersdatter 18 aar.
3. Anne Andersdatter 15 aar.
4. Marte Andersdatter 4 aar.
Tilstæde paa de umyndiges veigne Faderbroderen Eschild Rasmusen, hvorefter boetz midler af Encken blev fremviist Saaledes,
Sølfw, Kaabber, Messing og Tind fantes icke.
(Noe Steentøy, lite Jernfang, ikke redskap av noe slag. Litt mere trefang, men dette var et fattig skifte.)
Creaturer.
1 Koe med biele, Sundrey - 4 rdl.
1 Rød sidet Koe, Frikol .2 rdl - 2 ort.
2 Sower à 2 ort - 1 rdl.
1 Brun Hæst - 5 rdl.
Videre af Løsøre Midler eller indkrævende gield haver icke til boet Skyldig, Ey heller er Sterboet Eyende noet i Pladtsen.
Boets Formue: 19 rdl. - 1 ort - 20 sk.
Dermed ble anmeldt den paa Boet hæftende Gield.
1. Til Madame Dawid Christie efter Contra bog og vedstaaelse - 24 rdl - 5 sk.
2. Monsieur Kield Jensen 1 - 2 - 8.
3. Monsieur Ejlert Pedersen 2 rdl.
4. Monsieur Lars Andersen for giorde forskud til hendes Sal. Mands Begravelse 3 ort.
5. Dorte Weyer 1 rdl.
6. Madame Stabel 3 ort.
7. Ole Præstgrav for sine nydende Korn 2 ort - 12 sk.
8. Gunlich Hougen for arbeit i Sommer 1 ort - 8 sk.
9. Skifteomkostninger.
Boets Gield: 34 rdl- 4 ort - 9 sk.

Avsluttet i Sept. 1746.

Utdrag av skifte avskrevet av G.S. 2018.
 


Lommerud under Prestegården 1745.

Arvelater: Kirsti Jonsdatter g.m. Kjøstol Rasmussen.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1744 (1742) - 1747, side 2639a. Digitalarkivet.
Waldemar Wilhelm Bang giør Witterligt at Anno 1745 d. 2. Novmbr tillige med Lensmand Welagte Jacob Rommenes og de
2de tiltagne Eedsvorne Lavrettes og Wurderings Mænd, Anders og Halvor Tvedt, været forsamlet paa Huusmandspladsen Lommerud
under Holden Præstegaard til Holden Præstegield beliggende, for der Sammestæds efter foregaaende Berammelse og tillysning, Lovlig at
Registrere og Wurdere, Samt Skifte og dele efter den ved døden afgaaet Salige qvinde Kistj Jonsdatter, og det imellem hendes efterladte
Mand, Kiøstol Rasmussen og deris igienlevende 6 Børn, 2de Sønner og 4de Døttre, Nafnlig:
1. Rasmus Kiøstolsen 13 Aar.
2. Joen Kiøstolsen 7 Aar.
3. Mari Kiøstolsdatter 20 Aar.
4. Groe Kiøstolsdatter 18 Aar.
5. Guro Kiøstolsdatter 16 Aar.
6. Kistj Kiøstolsdatter 7 Aar.
Faderen anordnes at være formynder for sine u-myndige Børn.
Hvor da Enckemanden angav Boets formue saaledes som følger:
Boets midler.
Rentepenge, Sølf, Kaaber, Tin og Messing var Boet icke Eiende.
(Noe Jernfang, litt Træfang).
Creaturer.
1 Koe, Mollich - 4 rdl.
1 ditto, Livros - 4 rdl.
Videre af Løsøre midler, eller nogen Indkrævende Gield vidste Enckemanden icke til boets beste at anmelde og
Pladsens Huusebygninger, var Sterboet icke heller Eiende.
Derimod blef Fordret:
1. Til Hr. Stabels Sterfboe efter Contrabog - 8 rdl - 3 ort 3 sk.
(Dernest kom omkostninger ved skifte. Det sier seg selv at boet var aldeles falitt.)

Utdrag av skifte. Avskrift G.S. 22.07.2018.
 


Melteig lille under Håtveit store 1746.

Arvelater: Halvor Andersen.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1744 (1742) - 1747, side 2646b. Digitalarkivet.
Waldemar Wilhelm Bang giør Witterligt at Anno 1746 d. 15. Maj tillige med Lensmanden Jacob Rommenes og de 2de tiltagne udnævnte
Eedsvorne Laugrettes og Wurderings Mænd Poul Heljen og Ole Præstgrav været forsamlet paa gaarden Lille Meltej i Holden Sogn Beliggende,
for der efter foregaaende Berammelse og tillysning, Lovligens at Skifte og dele efter afgl. Halvor Andersen imellem igienlevende Encke Anne Nielsdatter
og 2de den Sal. Mands Kuld Børn, med nu Opværende Enckes 2de Børn, 1 Søn og 1 datter med Navne:
1. Niels Halvorsen 2 Aar. Formynder: Anders Nielsen Haatvet.
2. Kistj Halvorsdatter 1/2 - half Aar. Formynder: Gudmund Rødningen.
Dernest med den første hustrue afgangne Kistj Nielsdatter sammenavlede Fire Børn:
1. Niels Halvorsen 11 Aar. Formynder: Anders Omdal.
2. Anders Halvorsen 6 Aar. Formynder: Steen Haatvet.
3. Ole Halvorsen 4 Aar. Formynder: Ole Namløs.
4, Kistj Halvorsdatter 9 Aar gl. Formynder: Gunder Omdal.
Til Lauværge sagde Encken at have formaaet Halvor Tvedt, Hvorefter Encken anmeldte og foreviste boets midler Saaledes som følger:
Sølv.
1 beger for - 2 rdl. 2 ort.
1 Liden Ring - 20 sk(illing).
1 Knap - 1 ort.
Messing.
1 Stor Stage - 1 ort.
Tinn.
1 Fad no. 2 - 2 ort 16 sk.
1 Fad no. 6 - 2 ort 12 sk.
1 dusin tallerker - 2 rdl.
(Her følger "Steen og Glas Tøy", Redskap og "Træfang").
Creaturer.
1 Borcked Hæst - 13 rdl.
1 Koe, Blomros - 4 rdl.
2 Kalve - 2 rdl.
6 Sowe (Sauer) 3 rdl.
6 Lam - 1 rdl. 2 ort.
2 Gietter - 1 rdl.
Gangklæder (tar vi ikke med her).
Indkrævende Gield.
1. Hos de Monsieurs Simonsønner efter Contra bog - 4 rdl. 16 sk.
2. Ligeledes hos Encken for noget gl. (gammelt) Tømmer af Gran solt - 1 rdl. 2 ort.
3. Hos Johannes Namløs den Summa - 24 rdl. 2 ort.
4. Videre Løsøremidler eller Indkrævende Gield, var boet icke Eiende.
Arvetomptgaarden Lille Meltej Skl. (Skyld) 3 tnd. med Bøxel, er sterfboet icke Eiende noget udj efterdj af samme førstefter
Pantobligation er pantsadt dend Dannemand Ellef Huustvet i Hitterdal boende, for 200 rdl. som og siden ham efter forrettede
Stiftbrev af 27. Julj 1743 atter som Pant med 1ste prioritet bleven følgaktig, men effter ermeldte Skiftebrevs formeldt befindes
Sterfboet at bleven udlagt og paalodet udj de paabemelte gaard |: Siden pantobligations udstædelse :| opsatte nye Huuse-
bygninger. (For gaarden) - 21 rdl.
Derimod blev Fordret (Gield).
1. Til Madame Bomhof Sagde Encken at være skyldig - 2 ort 16 sk.
2. For det antagne Aabodsfald (feste) til Holden Præstegaards Repreation - 2 rdl - 2 port - 12 sk.
3. Madame Salige Hr. Stabels, forhen Rettighed i "Waadsens"(?) aaret 1745 med anden fordring -  1 rdl 2 ort 6 sk.
4. Hl. Etatz Raad Løvenschiold efter Contra bogs formeldte - 19 rdl - 2 ort - 10 sk.
5. Til Niels Olsen Kaasen - 3 rdl.
6. Til Hans Pedersen - 1 rdl.
7. Til Hl. Sukow - 1 rdl.
8. Tollef Halvorsen - 2 ort.
9. Ledvor Tvet - 3 ort 6 sk.
10. Tygge Heigna - 2 ort.
11. Peder Lund for Testamentet med videre - 2 ort.
12. Halvor Evensen - 1 rdl.
13. Ole Tufte - 2 ort 12 sk.
14. Kari Jonsdatter for Resterende tieneste løn - 1 ort - 30 sk.
15. Efter indgivne Liste befands den afdøde at have oppebaaret af Kongens Korn (skyld) til - 6 rdl - 2 ort - 10 sk.
16. Steen Haatvet fordrede - 3 rdl. 
       Ligesom og efter Skiftebrev af 17. Julj 1738 - 9 rdl - 6 ort.
(Hertil kom utgifter i forbindelse med skifte og hvem som fikk hva.G.S.)

Utdrag av skifte. Avskrift G.S. 21.07.2018.


Moen under Espevolden(!?) 1746.

Arvelater: Gunder Jonsen.

(Eiendommene Espevolden under gnr 10 Tvara ble forvaltet av presten. Derfor trolig denne misforståelsen.
Moen har, så langt jeg kjenner til, "alltid" vært husmannsplass under Prestegården. G.S.)

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1744 (1742) - 1747, side 264b. Digitalarkivet.
Waldemar Wilhelm Bang gjør witterlig at Anno 1746 d. 15. Martj tillige med Lensmand Jacob Rommenes og de 2de
Laugrettesmænd; Poul Heljen og Ole Præstgrav, været forsamblet paa Pladsen Moen under Espevolden (Præstegaarden!)
i Holden Præstegield beliggende, Registrere og Vurdere samt Skiffte og dele effter den ved døden afganget Sal. mand
Gunder Jonsen
, mellem Enchen Anne Rasmusdatter og deres sammenauflede 4 Børn 2de Sønne og 2de Døttre ved Nafne;
1. Jon Gundersen, Myndig.
2. Peder Gundersen 18 Aar.
3. Kistj Gundersdatter 15 Aar.
4. Anne Gundersdatter 10 Aar.
Til Laugværge sagde Enchen at have formaaet Jon Arvesen Hvale, da Enchen under bemeldte sin Laugværges tilsyn at være
formynder for de 2de Pigebørn, Ligesom og Jon Gundersen tilfindes at være Curator for sin Broder Peder Gundersen.
Creature:
1 hvid og Rød Koe - Jordgod - 5 rdl.
1 brun siet Koe -Sølfaag - 5 rdl.
4 unge Sower  - 1 rdl.
2 Gietter - 1 rdl.
Boets formue: 69 rdl. 4 skilling.
Udestaaende Gield.
Arvetomtpladsen Moen, samme den Salige Mand self effter tilladelse af Sal. Hr. Stabel oprøde af nye sampt opladt alle de paa Pladsen
staaende Huusebygninger hvor til tømmer haffe under Skougen er Kiøbt der nu i alt med Rødning, hæfd og Giødning samt huusebygninger
ansat for - 40 rdl.

Utdrag av skifte. Avskrift G.S. 21.07.2018.
 


Oterkjær under Susås 1745.

Arvelater: Kirsti Olsdatter g.m. Haavor Endresen.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1744 (1742) - 1747, side 2525a. Digitalarkivet.
Waldemar Wilhelm Bang giør vitterlig at Anno 1745 d. 20de Augusti med Lensmanden Jacob Gundersen Romenes værit forsamlet paa gaarden Susaas, Holden
Sogn Beliggende, underliggende Plads Otterkier, for der at Registrere og Wurdere, samt Skifte og deele efter afgangne Kirsti Olsdatter, mellem Enckemanden
Haavor Endresen
og femb deres Sammenavlede Børn, 1 Søn og 4de Døttre, navnlig:
1. Peder Haavorsen 14 aar.
2. Guro Haavorsdatter.
3. Marthe Haavorsdatter.
4. Gunnild Haavorsdatter.
5. Anne Haavorsdatter.
For samtlige Børn anordnes Faderen at være formynder.
Hvoraf boets formue blev angivet som følger (det var ikke stort)
Jernfang.
1 Gryde - 1 ort - 12 sk.
1 Tacke - 1 ort
1 Liaae - 8 sk.
1 Øxe - 12 sk.
Træefang.
1 skab med Laas - 1 ort
1 roeskab med Laas - 2 ort
1 Bord med Bord, stole og Skast(?) - 3 ort
1 Kiste med Laas - 1 ort
1 Vefv med tilbehør - 1 rdl.
1 gl. Haand qvern - 12 sk.
Det udj Boet værende Sammen Træefang - 2 rdl.
Creaturer.
1 Sortsiet Koe Stolsbodt - 4 rdl.
1 voxen Souv - 2 ort.
Videre af Løsøre midler var icke at angive.
Arvetomptpladsen Otterkier med sine Huusebygninger Bestaaende af 1 Stue med Kaave ved, Fæehuus, Love med Lade, Samt Jordeveyens hæfd og forbedring, i alt
ansættis for - 30 rdl.
(Boet var falitt med en gjeld på 3 rdl.)

Utdrag av skifte. Avskrift G.S. 27.07.2018.


Yttingen under Susaas - 1756.

Arvelater: Jon Erland.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1753-1757, folie 339b. Digitalarkivet.
Waldemar Wilhelm Bang Giør Witterlig at ANNO 1756 den 8. may er tillige med Lensmanden Johannes Gullichsen Heisholt, og de 2de eedsvorne
Laugrettis og Worderingsmænd, Anders Haatvedt og Gunder Heisholt paa Pladsen Yttingen under gaarden Susaas i Holden Sogn og Præstegield
beliggende, effter afgangne Jon Erland til paafølgende skiffte og deeling i mellem Enchen Karen Thorsdatter og deres 4 sammenavlede og gjenlevende
Børn:
Thor Jonsen 12 Aar. Formynder: Rasmus Thorsen Eie.
Jens Jonsen 8 Aar. Formynder: Rasmus Thorsen Eie.
Christen Jonsen 10 mnd. Formynder: Anders Thorsen Hollen.
Sidse Jonsdatter 11 Aar. Formynder: Anders Thorsen Hollen.
Boens formue blev fremvist som følger:
Tinn.
1 par Stager - 2 ort.
1/2 Dosin Skeder - 2 ort.
Kobber.
1 Liden Kobber Kiædel - 1 Rdl - 1 ort.
1 ditto Kande - 2 ort.
Jern Fang.
1 Liden Gryde med Haller (handtak) - 1 ort - 8 sk.
Hands Væi Tøy. (Hans Værktøy)
1 lidet Nebsto(?) - 1 ort - 8 sk.
1 Stamp - 12 sk.
3 ditto à 8 sk. - 1 ort.
1 Hammer 1 ort  - 8 sk. og 1 ditto 1 ort. - 2 ort - 8 sk.
1 Smide tang - 16 sk.
3 ditto à 16 sk. - 2 ort.
1 Form - 12 sk.
1 Træ f. Tang - 20 sk.
1 Sag 1 ort - 8 sk., 1 ditto 1 ort, - 2 ort - 8 sk.
1 Liden Tang - 1 ort - 16 sk.
1 gl. Fiil 6 sk og 3 ditto à 6 sk., - 1 ort.
1 Eserheke(?) - 16 sk.
Ald andet smaa tingester - 1 Rd. - 2 ort.
1 lidet Fad og 2de vægter - 2 Rdl.
1 Siæl Klov - 1 Rdl - 1 ort - 12 sk.
1 Pacher - 12 sk.
1 Hug øxe - 12 sk.
Glas Tøy.
1 Glas Kruus med laag - 2 ort.
9 boutelier à 4 sk. - 1 ort 12 sk.
Leer Tøy.
8 Fader à 6 sk. - 2 ort.
9 Koper à 1 sk. - 1 ort 12 sk.
3 Tallerkener à 2 sk. - 6 sk.
1 Krucke - 6 sk.
1 Kande - 4 sk.
1 Fath - 2 sk.
4 Koper à 6 sk. - 1 ort.
1 ditto fad - 8 sk.
1 Aflang siid Krus 16 sk og 1 ditto graa 8 sk. - 1 ort.
1 Lidet Fath - 2 sk.
2 Smaae fader à 3 sk. - 6 sk.
Træ Fang.
1 Coffert - 5 Rdl.
1 Stabbestoel - 1 ort - 8 sk.
1 ditto - 12 sk.
1 Kaar 1 ort, 1 Sowpebalj 12 sk. - 1 ort - 12 sk.
1 Holk med laag 20 sk. og ditto 1 ort. - 1 ort - 20 sk.
1 Tine - 1 ort.


Prestegården 1668.

Arvelater: Salige Hr. Jens Christensen Hoff og hans Salige hustru Karen Truelsdatter.

Kilde: Nedre Telemark Sorenskriveri, Skifteprotokoll, folie 13a. Digitalarkivet.
W = u.
Den 13 Martj (1668) wdi Holden Prestegaard At Antecne paa Skiffte och Delling effter Sal. Her. Jens Christensen Hoff och Hands Sal. Hustru Karen Thruelsdatter,
Som begge for Kort Tid Siden waar døde. Herwed skiftes og deeles, Jmellem deris effterlatte børn, Nemlig;
1. Thruels Jenssen.
2. Povel Jenssen.
3. Søren Jenssen.
4. Christen Jensen.
5. Benjamin Jenssen och
6. Jens Jenssen.
7. Catrine Jensd.
8. Birthe Jensd.
9. Dorthe Marie Jensd.
Saawides Kunde hwad dennem J Arff effter Bemelte deris Sal. Forældre Kunde tilfalde, Offuerwærendes Fougedens Skriwer och Fuldmægtig Joen Ditleffsen,
samt Bundelensmanden Joen Steensen och Effterstefnte Mænd hidindstefnet, Nemmelig Gunner Wibeto, Søren Haatued, Lauridtz Werstad, Steen Haatued,
Olle Omtued och Anders Fæen
. Paa de Wmøndige Børns wejne ware ochsaa tilstede Peder Christensen forige Byefoged J Tunsberg paa mødere Siden, och paa deris
Faders Side Thomb Thomssen boende paa En gaard Wdj Spydeberg Sougn och Prestegield, Kidste Her Jensens Søstersøn Hvis Moder Ragnild Christensd., Som bode
afdøde paa forskrewne Kidste gaard.
Eer Saaledes Taxerit som følger. (Her ville det ta la-a-a-ng tid å skrive av hele skifte, så jeg gir meg, for å bruke tiden til å jobbe videre med "Gamle Holla". G.S.)
Utdrag av skifte avskrevet av G.S. 30. mai 2020.


Plass und. Prestegården 1709.

Arvelater: Peder Amundsen (Peder Anundsen).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1709 - 1716, side 1a. Digitalarkivet.
Marcus Hanssøn Soeeren skrifver udj Nedre Tellemarcken.
Anders Haatved og Tyge Tvedt, Laugrettismænd.
Sted: En Plads opryddet af Holdens Præstegaards Eje - 27/6-1709.
Peder Amundssen, død. Arvinger: Enken Else Hansd. og hans halvsødsken,
1. Knud Amundssen, nu Fraværende.
2. Aase Amundsdatter (g.m. Peder NN), og Fraværende.
Paa samtlig deris veigne var tilstæde, Aases Eldste Søn, Anders Pederssen.
Var og Nærværende Lænsmand Gunder Rommenæs.
(Boet eide 1 borchet hest, 1 rød ku, 1 kvige, 6 sauer med 3 lam, 3 gjeiter)
Stuehuuset med 2de Glas Vindufver udj, Forhavne Paa østsiden med et vædeskiull tilbygt,
Saa og Fæhuus med Lade og Een Boe, tillige med et Ildhuus.
(Boets formue): 43 rdl. . 3 ort - 16 sk.
Boets Gield.
Den Hederlige Mand Hr. Giert Meidel Hafde at Krefve efter den Sal. Mand, først paa forbi gaaende
aaringers Resterende Rettighed af Pladzen: 6 rdl - 9 sk.
Noch tilkomer efter dom: 13 rdl. - 2 ort - 14 sk.
Hans Bruun i Scheen: Krefvet som Encken tilstod Sandferdig at vere: 2 rdl - 1 ort - 18 sk.
Tommas Rusch i Scheen Lod Krefve: 1 rdl - 8 sk.
Erich Klemmetssen: 3 ort.
Gunder Rommenæs Kræfved: 5 rdl - 1 ort - 8 sk.
Niels Namløs for Pløygning forleden Aar: 2 ort.
Anund Tostenssen for Arbeide: 2 ort.
Anders Laurssøn Ugge fordret for Setterleye: 3 ort.
Haagen Hanssen Ljen af Søfdeherret (Sauherad) fordret: 2 ort.
Giert Marsemester; 1 ort - 8 sk.
Niels Thomassen: 12 sk.
Helje Joenssen Tvara: 4 sk. og Anne Marje: 8 sk.
Hans Simonssen: 2 ort.
Tore Kaasen: 1 ort.
Rester endnu til hans Hederlighed for overstaaende den Sal. mand: 2 ort.
Enckens Vederloug i mod hendis Sal. Mandz Begrafvelse: 3 rdl.
(+ Skifteomkostninger).
Summa Gield: 37 rdl. 1 ort.

Utdrag av skifte avskrevet av G.S. 2018.


Plass und. Prestegården 1743.

Arvelater: Jon Ingebretsen (Jon Engebretsen).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1744 (1742) - 1747, side 2739b. Digitalarkivet.
Waldemar Wilhelm Bang giør Witterligt at Anno 1743 dend 13 July tilige med Lensmanden Velagte Jacob Gundersen Rommenes og at de 2de tillagde udnævnte,
Eedsvorne Laugrettes og vurderings mænd, Steen og Halvor Haatvet, været forsamlet paa Holden Præstegaard i Holden Præstegield, beliggende, for der efter de
der boende og tilholdende Mand, afgagne Jon Ingebretsen at foretage Registrering og Vurdering, til paafølgende Lovlig Skifte og deeling mellem igienlevende Encke
Mari Steensdatter
, og Een Datter (Kirsten Jonsdatter) gift med Anders Nielsen (Nibb under Omtvedt) der ved Skifte Retten var nærværende.
Hvorda Boets Formue af Encken og Arvingerne blev angivet Saaledes:
Sølv, Kaabber og Messing fantes icke. (Noe Jernfang, Trefang og litt Stentøy).
Creaturer.
1 Koe med Bielle og Klave, Branderos - 5 rdl. 2 ort.
1 Rød siet Koe, Gravsbot - 4 rdl. - 2 ort.
1 ditto, Wiolin - 4 rdl. - 2 ort.
3 Sover à 2 ort - 1 rdl. - 2 ort.
1 Giet - 2 ort.
1 Rød Hæst - 9 rdl. og 1 Sort Hæst - 9 rdl. - 18 rdl.
Boets Formue - 53 rdl. - 3 ort - 21 Sk.
Ingen Indkrævende Gield fantes.
Derimod blev andgiven og fordret dend paa Boet Hæftende Bortskyldig Gield.
1. Til Etats Raad Løwenskiold efter Conta bogen - 39 rdl. - 2 ort - 11 sk.
2. Tollef Waale - 2 rdl. - 1 ort.
3. Peder Heggeland - 2 rdl. 2 ort.
4. Thomes Gunerøed (Gunnerud) - 1 rdl. - 2 ort.
5. Hr. Niels Stabel - 1 rdl 2 ort.
6. Tyge Hejgna - 1 ort 2 sk.
7. Peder Tvet - 3 ort.
8. Kari Svendsdatter fordrene for sit hiemmegifte og Brøllups udfærdsel - 3 rdl.
9. Skifteomkostningene ...
Bort skyldig Gield: 53 rdl. - 2 ort - 5 sk.

Utdrag av skifte. Avskrift G.S. 30.07.2018.  


Sagene - Ulefoss 1746. (Se Familie 5 - Sagene 1740).

Arvelater: Kari Rasmusdatter g.m. Ole Torjussen.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1744 (1742) - 1747, side 2637b. Digitalarkivet.
Waldemar Wilhelm Bang giør Witterligt at Anno 1746 den 26de Martj, tillige med Lensmanden Jacob Gundersen Rommenes,
og 2de tiltagne udnæfnte Eedsvorne Lagrettes og Wurderings mænd Halvor og Anders Tvett, været forsamlet paa Saugsiden ved
Ullefoss i Holden
Præstegield beliggende for der Lovligen at Registrere og Wurdere Samt Skifte og dele efter den ved døden afgangne
Salige qvinde, Kari Rasmusdatter
i mellem den efter skrefne Enckemand Ole Torgiussen og 5 deres Sammenauflede Børn, 2 Sønner
og 3 døttre med Nafn:
1. Rasmus Olsen 12 aar.
2. Torgius Olsen 11 Aar.
3. Marte Olsdatter 17 Aar.
4. Anne Olsdatter 6 Aar.
5. Mari Olsdatter 1 1/2 Aar.
For hvilke u-myndige Børn, Faderen anordnes at være Formynder. Hvorefter Enckemanden foreviste og angav følgende:
Sølf, Kaaber, Messing fants icke.
(Jernfang, Gaardsredskap, Gangklæder, nevnes i skifte, men ikke her. Her var heller ikke "Creaturer". G.S.)
Vider af Løsøre midler sagde Enckemanden udj Ligemaade icke at være Eiende, ej heller fants nogen indkrævende Gield til boets indtegt at
anmelde.
Stervboe Huuserne Som er nu Stue med Kackelovn udj, et lidet Kiøcken og Kaave med tilligende een gammel boe, deri alt blev andsat for 26 rdl.
Derimod blev anmeldet den paa boet fæstende Bortskylden Gield.
1. Til Anne Torgiusdatter, sagde Enckemanden at være Skyldig for sine Sterfboets Huuser Arffalden Lod som er - 5 rdl.
2. Til Høyædle og Welbyrdige Hr. Conference Raad Løvenschiold efter Contra bogens formeldt og Enckemandens vedstaaelse - 24 rdl. 3 ort - 17 sk.
(I tillegg kommer Skifteomkostningene. Det sier seg selv at boet var aldeles falitt. G.S.).
Utelatt i Skifteregister for Holla
 
Utdrag av skifte. Avskrift G.S. 22.07.2018.


Sagene - Ulefoss 1746. (Se Familie 1 - Sagene 1740).

Arvelater: Christen Jonsen.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1744 (1742) - 1747, side 2669b. Digitalarkivet.
Waldemar Wilhelm Bang giør Witterligt at Anno 1746 den 14 Octobr. tillige med Lensmanden Jacob Gundersen Rommenes og de 2de Eedsvorne Laugrettes og
Wurderings mænd, Isach og Hans Tufte været forsamlet ved Saugsiden af Uhlefos Jernværk i Holden Præstegield beliggende for der Sammesteds efter foregaaende
Berammelse og tillysning Lovlig at Registrere og Vurdere, Samt Skifte og deele efter den ved Døden afgagne Sal. Mand Christen Jonsen og det imellem den igienlevende
Enckeqvinde Ingebor Olsdatter og deres Sammenavlede Børn, 2de Sønner og en Datter ved Nafn;
1. Hans Christensen 7 aar.
2. Jon Christensen 1/2 aar.
3. Sara Christensdatter 3 aar.
Til Lougværge sagde Encken at formaaet sin Broder Niels Olsen Kaasen som var nærværende og samme vedtog, Var og tilstæde med Skifte Retten den afdødes Fader,
Joen Olsen
, Til formynder for Datteren bliver Morbroderen Niels Olsen, og for de 2de Sønner Bliver den andre Morbroder Mons Olsen anordnet at være formynder.
Hvorefter Boets Midler blev af Encken angivet udj efterfølgende at være bestaaende, undtagen Sølv, Kaaber og Messing, var icke heller fants noget udj Boet.
Tiin.
1 Stage 1 ort - 4 sk.
1 Hamred tallerchen - 20 sk.
1 ditto - 20 sk.
1 Uhamred ditto - 16 sk.
(Litt Steentøy)
Jernfang.
1 Stor heel Gryde 1 rdl. - 1 ort.
1 ditto 2 ort og 1 Tacke 3 ort: 1 rdl. 1 ort.
1 Bile 2 ort og 1 telgie øxe 1 ort: 3 ort.
1 huge øxe 16 sk. og 1 Run Stegepande 1 ort: 1 ort 16 sk.
1 StrygJern med 2 Bolter 3 ort.
Treefang.
1 Stort Croe Skab med laas 1 rdl. - 3 ort.
1 Stor Sort Kiste med beslag og enkelt laas 2 rdl - 1 ort.
1 Lidet Bord 12 sk.
2 Stole à 8 sk.: 16 sk.
2 Baljer à 8 sk.: 16 sk.
1 Saae 12 sk. og 1 øltønde 1 ort: 1 ort 12 sk.
1 Stort Knae Troug (Knatrau) 12 sk.
1 Tine  1 ort.
4 Melke Trouger à 2 sk.: 8 sk.
1 Vef med Redskab 3 ort.
3 Smaa Fader à 3 sk.: 6 sk.
1 Malet Skaal 12 sk.
2 ditto à 8 sk.: 16 sk.
1 Domk (dunk?) 12 sk.
("Gangklæder" tar jeg ikke med.)
Creaturer.
1 Koe, Frikol for 4 rdl.
Videre vidste Encken og Børnenes Bestefader icke at anmelde undtagen;
1 Flaatte Seigl med Strænger og Bras og ophæng for 14 rdl. - 2 ort - 12 sk.
1 Pram 1 rdl.
Sterboe Huuserne bestaaende af 1 Stue med Kachelovn udj et Kiøcken og Kaave ved, med et lidet Bryggerhuus og Bagerofn. Andsættes for 52 rdl.
Boets Formue: 100 rdl - 2 ort - 12 sk.
Derimot blev fordret (Boets gield).
1. Til Hr. Conference Raad Løvenschiold efter Contra Bogen, og Enckens tilstaaelse 26 rdl. - 21 sk.
     Nock for Sancke arbeid efter Contra bog 7 rdl - 20 sk. (tilsammen) 33 rdl. - 1 ort - 12 sk.
2. Hr. Cammer Raad Kierulfs Sterfboe efter Contra bog 19 rdl - 1 ort.
3. Til Monsieur Diderich von Cappelen etter Contra bog 4 rdl. 2 ort - 13 sk.
4. Til Monsieur Peder Olsen i Scheen 1 rdl. - 22 sk.
5. Ole Smed 2 rdl.
6. Klockeren M. Lund for Testamented 1 ort.
7. Skifteomkostningerne (Samt lensmannens, skriverens, vurderingsmenns penger.)
Boets Gield: 65 rdl. 18 sk.
(Husene gikk til Løvenskiold. Av restsummen på ca. 100 rdl. fikk enka 17 rdl. 2 ort 21 sk., sønnene fikk 7 rdl. 8 2/5 skilling hver, mens datteren fikk halvparten,
som var 3 rdl. 2 ort 4 1/5 skilling.)
(Avsluttet 31 Jan. 1747.)

Utdrag av skifte. Avskrift G.S. 01.08.2018.


Sagene - Ulefoss 1758. (Se Familie 7 - Sagene 1740).

Arvelater: Møller Erik Rasmussen.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll, 1757 - 1764, side 224a. Digitalarkivet.
Thomas von Westen Engelhart
Giør Vitterlig at Anno 1758 den 17de Marts er tillige med Lensmanden Johannes Gullichsøn Heisholt og
de tvende eedsvorne Laugrettes og Vurderingsmænd, Anders og Halvor Tvet (til) Registrering og Vurdering foretage efter afgangne Erich Rasmusøn,
Møller paa Saugsiden ved Ullefoss i Holden Præstegield, til paafølgende Skifte og Deling imellem hans Efterladte Enke Anna Hansdatter paa den
ene, og dend Sal. Mands i 2de ægteskaber avlede og levende Børn paa den anden side, nemelig med første afdøde Hustrue Marie Anundsdatter 1 Søn
og 3de Døttre, nemlig
1. Rasmus Erichsøn. Myndig og boende paa Pladsen Heigna under østre Heisholt.
2. Ingebor Erichsdatter dend ældre gift med Jon Andersøn, boende paa Pladsen Kaasen under Eje gaard.
3. Marie Erichsdatter gift med Wetle Bagsaas.
4. Ingebor Erichsdatter den yngre, ugift og Tiener hos Niels Olsøn Hammer Smed, og 25 aar gl.
Samt med forbemeldte hans efterlevende Enke 1 Søn og 1 Datter, ved navn:
5. Hans Erichsøn 8 aar.
6. Asloug Erichsdatter 5 aar gl.
Enken Anna Hansdatter der efter gav tilkiende, at hun endnu ved denne sin Sal. mand fant sig frougtsommelig, og til dend Eende begiærede nogen anstand i
Skiftets Slutning, indtil hun fik giort Barsel, hvilket hun da, saasnart skedte, vilde indberette Skifteforvalteren til fornøden efterretning ved Skiftet.
Hvorpaa blev af hende anviist følgende Boets ringe Effecter, der saaledes blev vurderede.
Jernfang.
1 Liden Gryde med halle (hank) - 1 rdl.
1 mindre ditto - 16 sk.
1 Stegepande - 8 sk.
Sten - Tøy.
1 Liden Tallerken 2 sk., 1 ditto 2 sk. - 4 sk.
Træefang.
1 Furue Bord og Krag - 2 ort.
1 Træe Stoel - 1 ort.
Stærboe Huset.
1 Tømred Stuehuus med Sval og 1 tilbygt mad Kaave i alt tækt med hohn - 8 rdl.
1 Vedskiul, opsadt af hohn - 3 rdl.
Videre sagde Enken icke at være eyende, uden hvad ringe Klæder hun havde i sin Seng til at hvile sig paa, der bestod af 1 Skindfeld, et gamelt udslidt Kield,
et "Borse Plag"(?), et Lagen og 1 liden hoved Pude, hvilke hun begiærede, uden vurdering at maatte beholde til Ermeldtes brug og nytte for sig og Børnene -
Som blev bevilget -
Som da og er dette Boes Formue: 10 rdl - 3 ort - 4 sk.
Boets schyldige Gield.
Til Sara Eliasdatter, sagde Enken at være Skyldig for rede laante penger - 1 rdl.
Videre gield, sagde hun ej at kunde erindre, ligesom ej heller nogen Creditorer for denne Siide indfant sig,
Hvorpaa Forretningen blev ophævet, og Skiftet paa grund af Enkens foranmeldte, stillet i beroe.

Da skifte saaledes nogen Tiid haver henstaaet paa dend grund at Enken forhen ved Registreringen anmelte sig at være frugtsommelig, indløb fra
Lensmanden Johannes Heisholt brev hvor om paa Enkens verge, at hun havde givet Barsel end videre Sammes indhold.
Paalydende:
Velædle og Velbyrdige Hr. Sorenskriver Engelhardt.
- Herved vil ieg tilkiendegive at afgagne Erich Møllers Enke ved Ullefoss har giort Barsel med 1 Søn, som blev i dend hellige Daab kaldet Erich efter sin Fader.
Jeg forbliver Velædle og Velbyrdige
Hr. Sorenskrivers Ydmyge tiener.
Heisholt 22 Juli 1758 - J. Gullichsøn.
Hvilken anmelde da og herefter paa sit Sted skal værde i agt taget til vedbørlig arvs nydelse for Barnet.

Da nu ingen efter forbemelte indkaldelse ved Placater, indfant sig som Creditorer, saa blev Skifte Rettens Slutning, som den endnu paa Boet hæftende Gield;
Saalædes beregnet:
Skiftets Omkostninger - 3 rdl - 3 ort (Boets Gield).
Til deling 7 rdl - 4 sk.
Deraf tilkommer Enken Anna Hansdatter det halve: 3 - 2 - 2.
Sønnene 2 ort 19 3/5 sk. til hvær.
Døttrene 1 ort 9 4/5 sk. til hvær.

(Avsluttet 18. Sep. 1759.)

Utdrag av skifte. Avskrift G.S. 05.08.2018.


Sandnes nedre - 1749.

Arvelater: Marie Tollefsdatter g.m. Svenke Arvesen.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1748 - 1750, side 7026b. Digitalarkivet.
Waldemar Wilhelm Bang. Anno 1749 dend 12. Februar, er Skifteretten sadt og betient effter forlangende af Swenche Sandn i overværelse af Lensmanden Jacob Rommenæs og de 2de Mænd,
Johannes Ullevig og Lars Sandnæs paa gaarden nedre Sandnæs i Holden Præstegield, for der samme Steds efter dend Afdøde qvinde Marie Tollefsdaatter at Holde et Loflig Skifte og Deeling
imellem Enchemanden Svenche Arvesen og dend Sal. Kones første mand, Gunner Gunnersens(!) Sammen auflede Børn;
Deris 2de Sønner og 1 Daatter:
1. Gunne Gunnesen, myndig og tilstæde.
2. Birthe Gunnesdaatter gift med Gunlich Nielsen i Scheen, som var tilstæde.
3. Tyge Gunnesen i Lige maade som sin Broder, myndig og til stæde,
hvor da Enchemanden tilkiendegav og andviste til wurdering boets Formue.
Sølf, Kobber eller Penge fantes icke i boet.
Tinn.
1 dusin tinntalerkner, flade og dybe, 3 rdl.
1 Mindre gammel, 20 sk.
Steentøy.
3 blaa og hvide Fade, 1 ort.
1 blaat Friise Fad, 10 sk.
2 slette Fade, 2 ditto, 1 rødt Fad, 1 ort.
Messing.
1 Stage og 1 mindre stage, 3 ort.
Endel Jernfang og Træfang.
Som skifteretten lod følge Gaarden.
Kreature.
1 Røddrobblet Ko, kaldet Draaple, 4 rdl - 2 ort.
1 drobblet ditto Kaldet Røvelin, 4 rdl.
1 Rød drobblet ditto Kaldet Rosebot, 4 rdl.
1 graahe sidet Koe Kaldet Rensboth, 4 rdl.
1 Rødsidet qvie Kaldet Livroos til samme priis som Enchemanden begierede at nyde, hvichet af Skifte Retten arfwingerne, som ved Skiffte
befandt ingen war tilstæde, blir denne Forlaug ende Condentered.(?)
1 Hvid vette unge qvie Kindros, 1 rdl. - 2 ort.
1 graaesidet qvie Kaldet Graaedus, 1 rdl.
1 Flecket ditto Kaldet Spangros, 1 rdl.
1 Sortsidet qvie Kaldet Miøden, 1 rdl.
1 Rødsidet ditto Kaldet Roslin, 1 rdl.
1  ditto graae Kindet Koe, Kindros, som Enchemanden sagde for nogen tiid siden at foregivet Marie Gullichsd. som sin Gud daatter, hvilcket
af nye ordninger og Samtychede. Resten af de andre Chreaturer bestod som Kircke Koe og Kiør, 1 Stud og 2de qvier, Hvilche Yngste Sønnen
Tyge Gunnesen lyde at wære sin, som ingen af de andre arfwinger hawde noget der imod at sige for den post sig forbliwer.
5 voxne Saue og 4 unge, 3 rdl - 2 ort.
3 Gieder  og 2de Bucker, 2 rdl - 10 sk.
3de gieder som her fandtes tog den Yngste Sønnen i Ligemaade at wære sine.
Hæster.
1 Hvid 11 Aar, 1 Rød, 1 Blacked ditto, 28 rdl.

Dend af dødes Klæder og Sængeklæder er uinteressant og blir ikke tatt med her.

Enkemanden fremviste skiøde paa 3 tønder med bøxel for Summa 200 rdl., dat. i mai 1742, Tinglyst 24. May 1742,

Utdrag av skifte. Avskrift G.S. 31.01.2019.


Sannes nedre - 1787.

Arvelater: Ole Nilsen Sannes.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1785 - 1792. Digitalarkivet.
Giør vitterlig af Anno 1787 den 16de Julj, blev Retten sadt paa gaarden Sannes i Romenæs Annex af Holden Præstegield af Lensmand Halvor Wellichsen Ytterbøe og de
af hans i Fogdegaarden opnævnte 2de Edsvorne Laugrettes og Wurderingsmænd, Tord Jørgenssøn Ytterbøe og Poul .....(?) Romenæs for at Registrere og wurdere
Sterwboet effter afdøde Mand og Beboer Ole Nielsson Sannes til Skifte og deeling mellem hans Enche Kari Tygesdatter paa den ene, og deres sammenavlede Børn,
4 Sønner og 4 Døttre, hvilche af Navne og Alder giver saaledes:
1. Niels Olsen, myndig. Her paa gaarden Boende og ved for...
2. Tyge Olsen 17 Aar. Her hiemmeboende paa Arvetomt gaarden.
3. Svenche Olsen 11 Aar gml. Hiemmeboende.
4. Tron Olsen 8 Aar. Ligeledes hiemmeboende.
5. Inger Olsdatter gift med Niels Clemetssøn ved Ulefos Sav.
6. Mari Olsdatter 14 Aar.
7. Ingeborg Olsdatter 7 Aar.
8. Aase Olsdatter 5 Aar.
Hvilche 3 Eldste er Hiemmeværende hos Moderen. Til formynder bleve Ordinerede Saaledes:
For Drængerne Tyge og Svenche og datter Mari, deres Mosters Mand Christen Halvorsen Bierven.
For Tron Olsen, hans Faders Sødskende Barn, Tron Monsen Kaasen wed Ulefos.
For Inger Olsdatter, Hans Gunderson Klinglefet, som Sødskenbarn til afdøde.
For yngste datter Aase Olsdatter, Hendes Faders Sødskendebarn Peder Gundersen Klingerfet.

Utdrag av skifte. Avskrift G.S. 1/2-2019.


Sannes øvre - 1697.

Arvelater: Aaste Tollefsdatter g.m. Nils Gulliksen.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1696 - 1701, side 72b. Digitalarkivet.
Anno 1697 d. 17de May, blef holdet skifte og Deeling paa øfre Sannes gaard udj Holden Præstegield beliggende, efter Aaste Tollefsdaatter,
efter forhen giorte Registrering Wordering d. 17 Aprilis Nestleden, og det i mellem den Sal. Qwindes efterladte Mand Niels Gullichssen og Deris
Sammen auflede 5 Børn, som war 2de Drenge og 3de Piger.
Sønner;
1. Tollef Nielssen.
2. Anders Nielssen.
Døttere;
3. Guro Nielsd.
4. Kierstj Nielsd.
5. Anne Nielsd.
Ofwerværende Lændsmanden Gunder Romenæs med 2de Laugrettismænd; Hans Søfwe og Tommes Sannæs, Da paa det wiides kunde hvad
børnene udj arf paafalde kand effter Moderen, hafver Faderen os Boets midler fremsamblet og opgivet, som udj følgende bestaar, nemlig;

Sølf, Messing, Tin og Kaabber
:
1 Sølf skee med udgrafwing, og smaae Ringer paa skaftet - 1 rdl. 1 ort.
1 ditto skee med forgylling paa skaftet - 1 rdl. - 12 sk.
1 Sølf skee med knap paa Enden - 1 rdl.
1 ditto skee Ligeledis med Rund paa Enden dog Mindre - 3 ort - 12 sk.
1 Messing stage for 2 ort, 1 mindre ditto for 1 ort 12 sk - 3 ort - 12 sk.
1 Messing stage og 1 mindre for - 1 ort.
2de Messing bord ringer à 12 sk. støket - 1 ort.
2de gamle Tindfade for - 2 ort 8 sk.
2de gamle Tallerkener - 12 sk.
1 stoer gamel Kaaber Kiedel paa 1 tønde Korn anført for 5 rdl.
1 mindre paa 1/2 tønde Korn Worderit for 4 rdl.

Jernfang:
1 brødtacke - 1 rdl.
1 harv med 38 Jern tjinder for 1 rdl - 1 ort.
1 Ploug med Ristel(?) og Lencke til - 1 rdl.
3de gamle tømmer hager à 16 sk. - 2 ort.
4de gamle Skokle jern for 12 sk.
2de Arbeids Sehler med Jern over udj for - 3 ort.
1 Kierke Sehle for - 2 ort.
3de Leaar à 1 ort Støket er - 3 ort.
4de Sigde à 4 sk. er - 16 sk.
1 Stoer Jerngryde for - 1 rdl - 1 ort.
1 ditto mindre med høye been - 3 ort - 12 sk.
1 ditto mindre med høye been - 2 ort.
1 ditto Ligeledis for 2 - ort.
6 hug øxer à 1 ort støcket er - 1 rdl - 2 ort.
1 gammel tehle bihle for - 1 ort 12 sk.
4de Nafrer for - 2 ort - 16 sk.
1 Stegepande for - 1 ort - 8 sk.
1 ditto gamel for 16 sk.
1 Hand saug for - 16 sk.
1 gammel Spiier Lencke for - 1 ort.

Træfang:
4de Øll tønder for - 1 rdl. - 2 ort
1 Kar for - 1 ort - 12 sk.
1 ditto mindre for - 16 sk.
2de Kar hwer paa 4 tnd. Korn à 2 ort støcke - 1 rdl.
1 Nyt Kar med Laag paa 3 tnd. Korn for - 3 ort.
1 Nyt foruden Laag, paa 2 1/2 tnd. Korn for - 2 ort.
1 Liden gammel Bøhle for - 1 ort.
1 Hvid Nye beslagen Fure Kiste foruden Laas - 1 rdl. - 2 ort.
1 Lidet Madskab paa Stolpeboen - 1 ort.
1 Sort beslagen Kiste med Laas og hiørnebaand, staaende i Stolpe-
boen for - 1 rdl. - 2 ort. (fortsetter neste kolonne).
1 Stoer Sort beslagen Kiste Staaende i Swahlen for - 2 rdl. - 1 ort.
1 gammel Kiste med Laas i Stue Kaafwen for - 2 ort.
1 Liden Hvid Kiste med Laas i Cammeret for - 2 ort.
1 Laas ferdig Kroeskab i Stuen - 1 rdl.
1 Laas ferdig skab med Crone - 1 rdl. - 1 ort.
1 ditto Laasferdig Skab for 3 ort - 12 sk.
1 Slagbenek med Crone for - 1 rdl.
1 Seng med 4de Stolper for - 3 ort.
1 Liden Seng i Cammeret for - 1 ort - 12 sk.
Alt smaae Træfang fader, bøtter, trauger, Ringer, spand, taxerit for -
1 rdl. - 1 ort.
(Jeg tar ikke med "Sengeklæder". G.S.)

Hæster og Creaturene:
2de Blacke hester à 7 rdl. er - 14 rdl.
1 Biellekoe hvid og graa flecket, rød paa Halsen - 5 rdl.
1 graae Koe med hvid Ryg, Klotte paa Eene Horn - 4 rdl.
1 Hvid Kollede Koe med stierne i panden, Røde ører - 4 rdl.
1 Bron spreglet Koe med sorte ører for - 4 rdl.
1 Hvid Kollede Koe med røde ører - 4 rdl.
1 Røesjet Koe med hvid Ryg og bug for - 4 rdl.
1 Hvid Qvie med Røde ører for 3 rdl.
1 Kollet Welserunge (kalv) med hvid Ryg og bug for - 1 rdl. - 2 ort.
1 Røespreglet Gield stud for - 1 rdl. - 2 ort.
3de Welserunger (kalver) à 1 rdl. er - 3 rdl.
10 Woxne Sawer (Sauer) à 2 ort, er - 5 rdl.
3 Woxne giedter à 2 ort, er - 1 rdl. - 2 ort.
2 unge giedter à 16 sk., er - 1 ort 8 sk.
3 Lam à 12 sk., er - 1 ort - 12 sk.

Bortschyldig Gield:
Jens Johannesen Kræfwer for giorde arbeyds Penge - 6 rdl.
Tieneste Pigen Kierstj Torbiørnsdatter for Resterende Løn - 3 rdl.
Swend Hansen Husmand - 3 ort.
Summa Gield = 9 Rdl. - 3 ort.
Hvilken gield Faderen Niels Sannes wedsto Sandfærdig er, og begierede at
Een hwer maa Nyde fuld udleg, og sagde ellers derhos at hand en Deel smaa
gield at were bortskyldig, som hand paatog selfwe at wil sware til, foruden
børnenis afkortning, og Derfor bad at ey noget af hans Ringe opskrefven Løsøre
Skulde blifve dertil udlagt, Men at Komme hannem og hans Børn hans opskrefvne
Midler til deeling.

Alle barna fikk sitt av innbo og buskap, men arven ble stående i boet all den tid
de alle var umyndige. Faren ble antatt som verge for sine barn.
Alt, bortsett fra det som ble betalt til de 3 som krevde oppgjør, ble stående i boet.

 

Dette utdrag av skifte er avskrevet av G.S. 23/2-2019.


Sannes øvre - 1749.

Arvelater: Anders Nilsen.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, kopi 1748-1750, side 7092b. Digitalarkivet.
Waldemar Wilhelm Bang etc. giør Witterligt, at Anno 1749 d. 20 Maji er med Lensmanden Jacob Rommenæs og de 2de Mænd Svenche Sandsæs og Peder Øygaarden,
Registrering og Wurdering foretaget paa gaarden øwer Sandnæs i Rommenæs annex og Holden Præstegield, effter afgangne Anders Nielsen, der samme steds boede og døde,
til paafølgende Skifte og Dele, naar for Gielden er sket udlæg, imellem Enken Birthe Johannesdatter og deres Sammenawlede 5 børn 2de Sønner og 3de Døttre, her udj,
1. Niels Andersen 14 Aar.
2. Johannes Andersen 8 Aar.
3. Karie Andersdr. 10 Aar.
4. Aasild Andersdr. 4 Aar.
5. Aaste Andersdr. 1 Aar gl.
(Intet om barnas formyndere eller enkas laugverge.G.S.).
Hvor da Boets Ringe forefindner og anvwiste foruden saaledes er wurderet:
Sølw, Kobber, Tinn eller Messing fantes icke i Boet.

Jernfang:
1 Gryde med Halle - 1 ort - 8 sk.
1 ditto med Halle - 1 ort.
1 Hug øxe for - 12 sk.
1 ditto - 8 sk.
1 Plowjern - 12 sk.
1 Silkie Sehle - 12 sk.
Træfang:
1 Roeskab med Laas og nøgel - 2 ort.
1 Sort Kiste med Laas - 3 ort.
1 Stort Kar - 12 sk.
1 mindre Kar - 6 sk.
1 Liden Kiste - 8 sk.
2de Tønder - 8 sk.
1 bord med fødder og Krag (krakk) - 2 ort.
1 Balle - 8 sk.
Dend smaae træfang af Bøtter, Ringer, Kar, truger etc. wurderit for 16 sk.
Dend Sal. mands Klæder
:
1 Hvid wadmels trøye - 1 ort - 12 sk.
1 par sorte Wadmels buxe - 1 ort - 12 sk.
Creature:
1 Røddropled Koe, Fosbot - 5 rdl.
1 Hvid Sadlet Koe, Sadelbot - 4 rdl. - 2 ort.
1 Sort Hveiswanget Koe, Krandselin - 3 rdl. 2 ort.
1 Sort wittes qwie Kalw, Schoutrej - 1 rdl. - 2 ort.
2de Woxene Souer à 2 ort - 1 rdl.
1 Bæker - 1 ort.
3 Lam à 8 sk. - 1 ort.
1 Borket Hest med Sort Mann og rumpe - 6 rdl.
Indgield:
Dereftter tilkiendegav Enken, at hun havde en Liden Kullemihle udj arbeyde til hvilken
at fuldføre mod betaling af Stervboet, Hun havde talt med Lars Opsal, desuden og eftter
Hr. Forwalter Bomhofs til Skiftte forwalteren nogen tiid eftter indsendte Regl: (?) ower bemeldte
Kulle mihles beløb, sees at have fuldført samme, saa at Boet eftter bemeldte Forwalterens
Regl: (?) for denne Kulle mihle, som nu leweret, wed Holden wærk kommer tilgode, som og
Boet til indgield. Anføres - 11 rdl. - 10 sk.

Hvad avgrøden eller gaarden er angaaende.
Da bruger Ole Haave Som Ejere der af, samme i aar og Enken altsaa intet der med for at
bestille, siden hun formedelst store fattigdom har maatte frasige sig samme.
Og hvad senge Klæder som Enken havde at hvile sig paa, bestaaende alene af et gammelt
Sengeklæde og 1 gammelt Lagen, tilsammen for - 1 ort - 8 sk.
Samt et Pudevahr med Fleker til - 12 sk.,
War hun saa tienistlig begiærende at maatte wurderet beholde, som Skifte Retten og, i hen-
seende samme er af gandske ringe betydning aproberede finde.
Boets Formue - 37 rdl. - 1 ort.
Bortschyldig Gield:
1. Hr. Forwalter Bomhof fordring paa sin Principal Hr. Conference Raad Løvenskiolds wegne,
eftter anwiste Contrabog - 35 rdl. - 1 ort - 1 sk.
Afwigte aars skat, som han ligelædes udlagde - 7 rdl. - 3 ort - 12 sk.
Samt Konglige (skatte) for 18 og 49 à 2 ort, - 1 rdl. - Tilsammen 44 rdl - 0 ort - 13 sk.
2. Hr. Suchow for Aabods Penge samt anden Præstens indestaaende rettighed eftter Regl. af
31 Maji 49, tilsammen 5 rdl. - 1 ort - 8 sk.
3. Lars Opsal for Kulle mihlen at brænde - 4 rdl
4. Anders Ericksen for udlagde penge til Begravelsen - 3 ort.
5. Christen Nyehuus for Laante Penge - 3 rdl.
6. Christopher Kastet - 1 ort - 16 sk.
7. Ledvor Tvedt - 2 rdl - 16 sk. Som Enken disputerede, som noget aldeles uwidende om.
8. Gullick Schougen - 1 rdl.
9. Monsieur Niels Andersen Weyer i Scheen, uden Contrabog - 3 rdl - 3 ort - 18 sk.
10. For allernaadigst forstrakte laane Korn saa vel i Hr. Amtmand Esemarc, som Fogden
Schweders tiid eftter giwen liste 2 tønder, hawer dog i Penge - 2 rdl - 2 ort  - 22 sk.
Hvoreftter til Slutning paa boets hæftende gield saaledis blew bringet;
Skifttets omkostninger:
Stemplet Papir - 3 ort.
Besckrivelsen - 3 rdl - 2 ort.
Protocol Penge og Placater - 1 rdl - 1 ort - 14 sk.
Fogden - 16 sk.
Lensmanden - 2 ort.
Mændene (vurderingsmenn) - 1 ort - 8 sk.
Boets giæld: 74 rdl. - 11 sk.
Avsluttet (boet er tydligvis falitt) Rommenæs d. 5. Nov. 1749.

Dette utdrag av skifte er avskrevet av G.S. 25/2-2019.


Skippervold under Fen søndre 1746.

Arvelater: Søren Anundsen.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1744 (1742) - 1747, side 2634b. Digitalarkivet.
Waldemar Wilhelm Bang giør Witterligt at Anno 1746 dend 15. Martj tillige med Lensmanden Welagte Jacob Gundersen Rommenes og de tvende tiltagne,
udnevnte, Eedsvorne Laugrettes og Vurderings mænd, Poul Heljen og Ole Præstgrav, været forsamlet paa Huusmands Pladsen Skippervold under Fæhn Søndre
i Holden Præstegield beliggende for der Sammesteds efter foregaaende Berammelse og tillysning Lovlig at foreta Registrering og Vurdering efter afgangne Søren Anundsen,
til paafølgende Skifte og deling imellem Encken Aslou Larsdatter og deres 4de Sammenavlede Børn, 3 Sønner og Een Datter ved Nafn;
1. Anund Sørensen 9 aar.
2. Hans Sørensen 6 aar.
3. Lars Sørensen 1 1/2 aar.
4. Ingebor Sørensdatter 4 aar.
Hvorefter blev anmeldt boets formue (denne skriveren skriver så stygt at jeg, p.g.a. tidspress, vegrer meg, men skal "slite meg" gjennom "Creature" og gjeld.)
Creature.
1 Rød Koe, Lychebodt - 4 rdl.
2 Gieder à 1 ort - 12 sk. - 3 ort.
Videre af Løsøre Midler fantes icke til Boets beste.
Boets Formue: 13 rdl. - 1 ort - 4 sk.
Derigmod blev fordret der paa Boet hæftet Bortskyldig Gield.
1. Til Hr. Etats Raad Løwenschiold efter Contra Bogen - 45 rdl.
2. Halvor og Knud Fæhn for Rettighed dette aar - 9 ort?
3. Skifteomkostninger.
Boets Gield: 46 rdl - 3 ort - 16 sk.

(Avsluttet 10. April 1747.)

Utdrag av skifte. Avskrift G.S. 01.08.2018.
 


Steinsholt under Brenne i Valebø 1744.

Arvelater: Ole Sivertsen.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1744 (1742) - 1747, side 2634b. Digitalarkivet.
Waldemar Wilhelm Bang giør Witterligt at Anno 1744 den 8de Decbr. tillige med Lensmanden Welagte Jacob Gundersen Rommenes og 2de tiltagne Eedsvorne
Laverettes og Wurderings mænd, Lars Opsal og Anders Lunde været forsamlet paa Huusmandspladsen Stensholt i Walebøe og Holden Præstegield belig-
gende for derefter foregaaende Berammelse og tillysning, lovlig at Registrere og Wurdere samt Skifte og deele efter den ved døden afgaaet Sal. Mand Ole Sivertsen,
imellem den gienlevende Encke Ingebor Andersdatter og deres Sammen auflede Sex Børn ved Nafne:
1. Sivert Olsen.
2. Søren Olsen.
3. Ledvor Olsen, som alle er Myndige og tilstæde,
4. Mari Olsdatter 30 Aar. Broderen Sivert Olsen anordnet at være Formynder.
5. Marte Olsdatter 25 Aar. Formynder, Broderen Søren Olsen.
6. Anne Olsdatter 20 Aar. Formynder, Broderen Ledvor Olsen,
Hvorefter Samtlige arvinger med Enchen angav følgende; Sølv, Kaaber og Messing fantes icke.
Jernfang.
1 Tacke - 1 ort 8 sk.
Widere løsøremidler fantes icke i boet til angivelse.
Arvetomtpladsens huusebygninger som er bestaaende af nu Stue med Skorsteen udj, nu Stolpeboe, Lowe og Lahde, samt Fæehuus, tillige med Pladsens
hæfd og Dyrckning, i alt ansættes for - 24 rdl.
Boets formue: 24 rdl - 1 ort - 8 sk.
Derimod blev fordret og angivet den paa boet bortskyldig Gield.
1. Til Lensmanden Jacob Rommenes 1 ort - 8 sk.
For Skifteretten fremkom Sønnen Sivert Olsen med Declaration, at siden hands Moder er en gammel aldrig qvinde, der næppe kand have til syn med nogen ting og
hun dagligen tiltager i Svaghed, Saa er han icke allerminste med ermelt sin gamle Moder mens end og med sine medarvinger saaledes aftalt, at naar hand heraf boet forlods
ud maa nyde 16 rdl. vederlæg saa skal Moderen saa lenge hun lever have sit daglig ophold hos Sivert Olsen og ligeledes naar det Behager Gud at henkalde henne fra verden,
da hand paa en Skickelig maade af Begravelse hendes Legeme til Jorden at Lade Bestædige, med hvilket tilbud Enckemoderen, saavel som samtlige hendes Børn i alle
maader var fornøjet.

Utdrag av skifte. Avskrift G.S. 22.07.2018.
 


Stenstad 1690.

Arvelater: Anders Jonsen.

Ikke utelatt i Gjermundsens skifteregister for Holla, men her er hele skiftet skrevet av. G.S.
Se også Skifteregister for Holla (Arne Johan Gjermundsen), side 184.

Kilde: Nedre Telemark Skifteprotokoll 1690 - 1696, folie 71b. Digitalarkivet.
Anno 1690 d. 25. Septbr. werrit paa Steenstad J Helgensougn at Holde Registering og Wordering, Sampt Schifte og dehle
effter Sal. Anders Joenssen, J mellem dend Sal. mads Effterladte Hustru Berete Olsdatter og deris Sammen auflede 5 Børn,
3 Drenger og 2 Døttre, Sønnene Anders, Jon og Olle Anderssønner, Døttrene Groe og Ingebohr Andersdøttre,
Ofuerwærende Lænsmanden Gunder Tolfsen (Romnes), med 2de (twende= 2) Laugrettismænder, Saamun Eje og Jacob Suusaas,
Boens midler forefunden og af Enchen fremwiist, som effterfølger ---
Jern Fang.
1 Jerngryde --- 3 ort
1 Ploug med Jern og Ristel til og 1 Harf med 38 Jerntjeder udj --- 1 rdl - 1 ort.
1 Brøsten Brødtache --- 1 ort - 12 sk.
2 Hug øxer à 1 ort ----   2 ort.
2 Hæste Sæhler med Jern Ringer udj --- 1 ort.
1 Tømmerhage ---1 ort - 12 sk.
1 Ploug lenche 2 ort, som Lænsmanden bekom for sin u=mage.
3 Sigder à 8 sk. ---  1 ort.
2 Liaar --- 1 ort - 8 sk.
1 Hæste Klafue med Bieller --- 1 ort.
Senge Kleder.
Enchen foregifuer ingen at wære Ejende, uden nogen gamle filder hun ligger paa, som war af ingen werdj.
Træ Fang.
3 Koru Roch --- 3 ort - 12 sk.
1 bohle --- 12 sk.
1 gamelt Skab --- 1 ort.
1 ditto --- 3 ort.
1 Roeskab --- 2 ort.
1 Slabench --- 1 ort - 12 sk.
1 bord med 2de (twende=2) bencher og 1 Krach --- 1 Rdl - 1 ort.
1 Fade Crone --- 1 ort.
1 Seng --- 1 Rdl. - 2 ort.
Af dette ofuermeldte træfang Ejed Sal. Anders Jonssen iche meere af End som dend fierde deehl, som er
hand Arfuinger tilfalden, som er 1 Rdl. - 1 ort - 21 sk.
1 Lidet Brøgger kar --- 1 ort.
1 øll tønde --- 1 ort 12 sk.
1 Kiste med een gamel Laas for --- 1 ort.
5 Melchetrauer, 11 træfader og 7 trætallerchener --- 2 ort - 12 sk.
2 gamle Stoeler --- 1 ort.
1 liden gamel Skifwe --- 12 sk.
Kreatur.
1 Blachet Hæst --- 3 Rdl.
1 Brandhed Koe, hvid efter Ryggen.
1 Graa dito med hvid Rygh.
Disse twende Kiør er Hr. Giert pantsadt, og effter Forsichring nu Ejende.
1 Blaasiet Koe. Holden Kierche tilhørig.
1 Brandsiet dito med Hvid Stierne j Panden og Hvid effter Ryggen.
1 Røe Kollet dito.
Disse twende Kiør er Pantsadt til Halfuor Kløfuedahl for Resterende Landschyld til Helgen Kierche.
1 Røesiet Leje Koe. Sal. Hr. Jensis Børn paa Holden tilhørig.
1 Sort Kalf --- 3 ort.
4 Sawer (sauer) --- 2 Rdl.
1 Lamb --- 1 ort.
3 Giedder --- 1 Rdl. - 2 ort.
Noch 1 gied som Lænsmanden for sin u=mage paa dette Schiffte Bekom. -
Noch en gied som Mænderne for deris u=mage Bekom.
Høe og Korn.
Høe 6 faufner --- 6 Rdl.
1 Tønde Biug --- 4 Rdl.
Hafren andseet at schall wære 10 tønder, Hvor af Proprietairen tilhører den halfwe deehl, effter som Hand self Hafuer forstracht
Saa fornuit, Saavel som ladet det med sin egen Hæstemacht og anden derpaa giorte Bekostning, Blifuer den af saa Boen tilhørig
5 tønder --- 15 ort.
Boens midler er 35 Rdl. 1 ort - 17 sk.
Bortskyldige Gield.
Til Proprietarien Sr. Thommes Sommer effter jndgifne Regning paa Debit og Credit --- 60 Rdl. - 0 ort - 4 sk.
Landschylden af ald gaarden for werende Aar 1690 --- 6 Rdl.
Skadten førwerende Aar --- 14 Rdl. 1 ort - 10 sk.
Til Hr. Assessor Borsse --- 15 Rdl - 0 ort - 15 sk.
Deraf er udlagt til forleden Aarsschadt, Reede penge --- 14 1/2 Rdl.
Gullick Kaalstad fordrer for Anno 1688 og 1689 Resterende Landschyld --- 4 Rdl. - 2 ort - 0 sk.
Enchen foregifuer at skal wærre Schyldig til Sr. Jens Magnussen paa Kirche Regnskaber --- 21 Rdl. - 2 ort.
Olle Bierfwen fordrer for 2 Tønder Hafre --- 2 Rdl. - 2 ort.
Enchen andgifuer at werre Schyldig till Sal. Anders Jensen --- 4 Rdl.
Til Monsieur Anders Clausen for een Hest som Styrttet --- 10 Rdl.
Hr. Giert Meidel fordrer for dette Aars smaa Rettigheder saasom for tienest og eftermehle --- 1 Rdl.
Schrifuertold for wærende Aar --- 12 sk.
Landmandstold for Anno 1689 og 1690 --- 2 ort - 16 sk.
Summa Bortschyldig Gield: 139 Rdl. - 3 ort - 9 sk.
Saasom dette Boedts midler Ej Kand opløbe saa Høit at det j mellem Creditorene Kand deehlis paa anden maade demom til
nogen nøtte, Endsom det joe maa forblfue altsammen wed Sr. Thommies Jonssen, Hworimod Hand først Swarer werrede gars
schatt og Landschyld, til de wedkommende, Saawelsom 1 Rdl. til Hr. Giert, og 12 sk. Schrifuertold, som giør tilsammen 21 Rdl. -
1 ort - 22 sk., og ded uden nogen afkortning, Af dj ofwerblefne 13 Rdl. - 3 ort - 19 sk.
Boens midler, swarer Sr. Sommer een Hvehr af dj andre Creditorer 11 1/3 sk. for hver Dallers Krauf, efftersom det ej meere Kand
løbe paa deris fordrene Summa som er 118 Rdl. - 1 ort - 11 sk.
Hvad sig wærende aars tjende andgaar, da er dend paa aggeren aftagen, og ligger j laden for sig self, og derforre j denne
Registrering og Forretning ganske udeladt med udlægg derfor, Ellers foregifuer Hr. Assessor Borssis fuldmechtig Monsieur
Søfren Søfrenssen, at Her j Schoufuen skal ligge een Ringe andeehl gamle Huggne Kolleweed, og een Kaasegaard, som
Hand formeener at følge sin Hr. Patron, effter Som Hand saa Ringe for sin fordring nu Bekommer, Som mest Bestaar j Reede
laandske Penge till Kongelig Schatters af Leafwering. -

Avskrift G.S. mai 2020.

 


Tufte 1710.

Arvelater: Marie Nilsdatter g.m. Isak Berntsen.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1709 - 1716, side 48b. Digitalarkivet.
MARCUS HANSSØN SOERENSKRIFVER UDJ NEDRE TELLEMARCHEN,
Olle øfre Vibetoe og Anders Haatvedt ædsvorne Laugrettismænd Giør Vitterlig at Anno Christi 1710 d. 25 January Weret tillige med Lensmanden
Gunder Tolfssen, forsamblet paa Tofte gaard i Holden Præstegield, til Een Lauglig Registrering Wordering (vurdering) Skifte samt deeling at holde efter
Salig Marie Nielsdaatter, Jmellem den Salige Qvindes afterlerladte Mand, Isach Berntssen og deris Sammeauflede 2de Sønner:
1. Niels Isachssen. Smaae og U-Myndig.
2. Berent Isachssen. Smaae og U-Myndig.
Hiemme hos Faderen, da paa det wides Kand Hvad Faderen og de u-myndige Børn arfve Kunde, Naar først Boet skyldig gield er betalt, anviiste Isach Tofte
os Boeds Midler, som i efterfølgende Bestaar:
Eet Lidet Sølf støb som var gifvet det Lille Barn Niels Isachssen, som hand og Nyder u-Worderet.
Messing.
1 gamel Lyse Stage, for 16 sk.
Kaaber.
1 Liden KKaaber Kiedel, for 3 ort.
Tin.
1 Stort fad ved Nafn: J.B.S og M.N.D. Paa: 3 ort.
1 Submadz Fad No. 1, for 2 ort, 1 Flad Dito No. 2 for 1 ort - 16 sk.: 3 ort - 16 sk.
1 Fad No. 3 for 1 ort - 8 sk., 1 Wandfad 1 ort, er 2 ort - 8 sk.
6 tallerchener à 1 ort. stødjet, er 1 rdl - 2 ort.
1 gl. tallerchen 16 sk., 1 Smør briche 12 sk., 1 Saltsarchen 6 sk., er 1 ort - 10 sk.
Steentøy.
1 Smør Kande med Laag, for 26 sk.
1 Hvidt Krusede fad, 26 sk.
1 Hvit Submadz fad Blaae Mahlet inden udj: 20 sk.
1 Dybere fad =10 sk., 2 mindre à 6 sk., er 22 sk.
2 fad à 8 sk., 1 fad guel Mahlet inden udj, 8 sk., er 1 ort.
1 Dito fad 6 sk., 2 Dito à 6 sk., er 18 sk.
3 smaae dybe fade à 4 sk., er 12 sk.
4 Dansche fade, Røde à 3 sk., er 12 sk.
7 Steentallerkener à 4 sk., er 1 ort - 7 sk.
1 Røe Koupken(?) med 2de ører, 6 sk.
Jernfang.
1 Stoer gryde med høye been, 1 rdl - 2 ort.
1 gryde med hoel i Bunden, for 2 ort.
1 Schofte jern Pande for 1 ort - 8 sk., 1 Mindre, for 1 ort, er 2 ort - 8 sk.
1 Bændejern for 3 ort, 1 Jern tacke 1 rdl. - 1 ort, er 2 rdl.
1 Stege Pande 1 ort, 1 øxe for 1 ort - 8 sk., er 5 ort - 8 sk.
2de øxer à 1 ort 8 sk., 1 Nafver 16 sk., er 3 ort - 8 sk.
3de Liaar (Ljåer) à 1 ort 8 sk., 4 gl. sigder for 1 ort, er 1 rdl. - 1 ort.
1 Stoer Jern Stour, for 1 rdl. - 1 ort.
1 Ploug med Jern Risel og Lenche, for 1 rdl. - 2 ort.
1 Harf med Jern tinder 1 rdl., 2de tømmer Hager 2 ort - 16 sk., er 1 rdl. - 2 ort - 16 sk.
4 Skoflejern 1 ort, 1 Jern gryde med Laag 26 sk., er 1 ort - 16 sk.
1 Heste Sehle med Jern Ringer udj, 3 ort.
2de Heste Sehler à 1 ort 8 sk., er 2 ort - 16 sk.
Træfang.
1 sort Beslagen Kiste med Hiørne baand, som og over Laaget dobbel Laas, for 5 rdl.
1 bedre Kiste Jern beslagen med dobbel Laas, staaende paa Stolpeboen, 7 rdl.
1 stort Kar, for 2 ort.
1 Mindre, for 1 ort - 12 sk.
2 gamle Kar à 1 ort, er 2 ort.
1 Kiste Bench, 1 ort.
1 gl. Kiste, for 16 sk.
1 Nye Melche bøtte med Laag, 16 sk.
1 Liden øll tønde, 12 sk.
1 Ancker, for 16 sk.
1 Half Ancker, 8 sk.
1 gl. Kiste, 1 ort.
1 Æge øl tønde paa 9 Qvartr. Rom, som er Laant til Præstegaarden, for 1 rdl - 1 ort.
1 øll tønde Sammestedz, for 2 ort.
1 øl tønde Hiemme, for 1 ort - 12 sk.
1 Forfaren Kiste Bench med 3de Rom udj, 1 ort - 12 sk.
1 Langt Æge Bord med Bord Stoel, for 1 rdl. -  1 ort.
1 Sloug stoel, for 1 rdl.
1 Sloug Bench med Krag (krakk), 1 ort - 12 sk.
1 Bøtte uden Laag, 12 sk.
1 Knaetroug (knatrau), 12 sk.
1 Dito Mindre, for 12 sk.
1 Speigel med forfaren glas, 1 ort - 8 sk.
Alt andet smaae træfang af fad, trouger, Ringer, Spand og Bøtter, for 1 rdl.
Senge Klæder.
1 Underdynne med Blaae Rannet Svensch vaer, for 3 rdl. - 2 ort.
1 Hovet Pude med dansch vaer, 3 ort - 12 sk.
1 Hovet Pude med Nye blaae Rannet dansch vaer, for 1 rdl. - 1 ort.
1 Guelt samt Rudet teppe, 1 rdl.
1 Dito, for 1 rdl.
1 Svensch Sengklæde, for 3 ort - 1 sk.(?)
1 gl. smaae Blomet teppe, 1 ort - 12 sk.
1 Nye Skindfehl, for 2 ort - 12 sk.
Lin Klæder Lagener.

Ufullstendig avskrevet G.S.


Tveit 1690/1691.

Arvelater: Søren Andersen

Kilde: Nedre Telemark Skifteprotokoll 1690 - 1696, folie 80b. Digitalarkivet.
Anno 1691 d. 9. January, werrit paa Tvedt J Holden sougn, at holde Schiffte og deehling effter Sal. Søren Anderssen, J mellem Den Sal. Mands effterlatte
Hustru Anne Søfrens Datter og deris sammen auflede 5 Børn, 2de (twende = 2) sønner og 3de (trende = 3) Piger, Drengerne Tyge og Søfren Sørenssønner,
Døttrene Kirstj, Marj og Sønnøf Søfrensdøttre, og det effter foregaaende Registrering og wordering d. 4. Decembr. 1690,
Ofuerwærendes Lænsmanden Gunder Tolfsen (Romnes) med 2de Laugrettismænder, Olle Wibetoe og Jon Wibetoe, Forretningen passerit som følger:
(Enchens Laugwerge: Olle Ytterbøe.)

Messing, Kaabber og Tind.
1 Messing Stage med 2 piber --- 2 ort.
1 ditto --- 1 ort - 8 sk.
1 ditto mindre --- 16 sk.
1 gambel Kaabber Kiedel ---3 rdl.
9 gamble Fader og 4 tallerchener af thind, Wi 1 1/2 BH (?) --- 2 rdl - 1 ort.
Jern Fang.
1 gryde --- 3 ort.
1 ditto --- 1 ort 8 sk.
1 Ploug med Ploug Jern og Ristil gandske udslit --- 1 ort.
1 gambel Harf med nogle tjnder udj --- 1 ort.
1 Plouglenche --- 16 sk.
2de gamble Hager ---1 ort - 8 sk.
2 gamble Arbeids sæhler --- 2 ort.
1 gambel Brøsten Thache --- 1 ort.
3 øxer --- 3 ort.
1 Huus nafwer ---1 ort.
1 ditto 23 sk.
1 Sauf (sag?) --- 1 ort.
Lin Klæder.
1 Lærids Dug 6 alen Lang --- 3 ort.
1 Ringwæfwet ditto --- 1 rdl.
1 par Læridslagen --- 2 ort - 12 sk.
1 par ditto --- 1 rdl - 1 ort.
2 par ditto --- 1 rdl. 3 ort.
1 Enchelt ditto --- 2 ort - 12 sk.
1 Handklede --- 1 ort - 12 sk.
Senge Klæder.
1 Sengklede --- 1 rdl.
2 Smaa Strie Puder --- 1 ort - 8 sk.
1 Benchedyne --- 1 ort - 12 sk.
1 Paude --- 12 sk.
Hæster og Fæ.
1 Blachet Hæst --- 6 rdl.
1 Sort Koe med hwit Hofwet --- 2 rdl - 2 ort.
1 Sort Kollet Ditto --- 2 rdl - 2 ort.
1 Rødsiet Ditto --- 2 rdl - 3 ort.
1 ditto --- 2 rdl - 2 ort.
1 Sortsiet Ditto --- 2 rdl - 2 ort.
1 Tiør (tyr) --- 1 rdl.
1 Kalf --- 2 ort.
3 Sawer --- 1 rdl - 2 ort.
3 giedter --- 1 rdl - 0 ort - 12 sk.
3 Bochekje --- 2 ort.
Kornet andtaget.
5 Tønder Halfhefwert à 5 ort --- 6 rdl - 1 ort
5 Tønder Hafre à 1 rdl --- 5 rdl.
2 1/2 Fauhn (favn) Høe à 1 rdl --- 2 rdl - 2 ort.
Summa Boedz beløb --- 55 rdl - 3 ort . 4 sk.

 

 

Bort Schyldig Gield.
Til Hr. Assessor Borsse for forige Aars schatter og anden forstrechning til Dato 2. Decembr. 1690 --- 20 rdl - 0 ort - 11 sk.
Til Madamme Kornisses frembwiiste j dag paa skifftet een afreignings Zeddell af Dato d. 11 April 1690, att schall wære Skyldig blefuen 11 rdl - 2 ort - 6 sk., hvorimod
Enchen og arfingerne forregifuer derpaa at wærre Lefuerit 3 tylter Bielcher wed Stadfossen, som ej er afkortet jmoed Hendis fordring.
Til Hr. Giert Meidel --- 2 rdl - 16 sk.
Lænsmanden Gunder Tolfsen --- 5 rdl.
Hertwig Giertzen --- 1 rdl - 2 ort.
Hr. Giert for Resterende Tiende Anno 1690 --- 1 rdl 2 ort.
Gunder Lunde Resterende paa Børnearf --- 5 rdl - 1 ort.
Søfue Tienestepige Rester paa sin Lønn --- 1 rdl.
Marj tienestepige Rester paa sin Lønn --- 1 rdl.
Schatten af gaarden for Anno 1690 --- 9 Rdl - 0 ort - 20 sk.
Summa Gield --- 46 rdl - 2 ort - 23 sk.
(Resten av skifte besto i hvem av kreditorene, som fikk hva for å dekke sine krav).

Avskrift: G.S. 2020
.


Ullevika under Sannes nedre 1744.

Arvelater: Levende enke Aasild Larsdatter (frivillig skifte).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1744 (1742) - 1747, side 2458a. Digitalarkivet.
Waldemar Wilhelm Bang, giør vitterlig At Anno 1744 dend 2de Septembr. med Lensmand Jacob Gundersen Romenes og de 2de mænd,
Svendke Arvesen Sannes og Peder Schougen, været forsamlet paa gaarden Ullevigen i Sannes bøiden og Rommenes annex til Holden
Præstegield beliggende, for der efter begieren at Registrere og Wurdere, samt Skifte og deele efter Aasild Larsdatter som udj sit Levende live
opgiver og afstaar for sine tvende Kull børn, som ere tvende Sønner og 3 de Døttre, nemelig med afdøde Johannes Johannesen, avlede
1. Johannes Johannesen. Myndig og paa gaarden Ullevig boende.
2. Lars Johannesen. Ogsaa myndig og tilstæde.
3. Børthe Johannesdatter g.m. Anders Nielsen Sandnes og tilstæde.
Og de med den afdøde Sal. mand Tyche Tolfsen avlede Børn, nemlig
1. Kari Tychesdatter, været i ægteschab med Ole Ledvorsen Gravningen, tilstæde.
2. Aaste Tychesdatter i ægteskab med Augustinus Jensen Graver, er endnu ved Skifte Retten Nærværende.
(Aasild Larsdatter tok sin svigersønn Ole Ledvorsen Gravningen til sin værge).
Hvorefter Encken udj overværelse af de tilstædeværende arvinger (anmelte boets formue Saaledes ...).

(Avsluttet 14. January 1745).

Ullevika under Sannes nedre 1734.

Fra skifte etter wærfaderen Johannes Johannesen Uhlevigen, 8. Febr. 1734, side 363a. Digitalarkivet.
Creatur.
1 Black, Halt Hæst - 4 rdl.
1 Gammel Koe Kaldes Roselin - 3 rdl.
1 Lenings qvie Kaldes Moerlig - 2 rdl - 2 ort.
1 Kolle Rød "Wetrenos"(?) - 2 rdl.
1 Mindre ditto "Rickebodt" - 1 rdl. - 2 ort.
1 Voxen Souw - 2 ort.
8 Yngre ditto à 1 ort 12 sk. - 3 rdl.
2 Lam à 1 ort - 2 ort.
1 Giedt - 1 ort - 12 sk.
Fastegods.
Fremviste Skiøde af dato 20. Sept. 1717 og tingl. den 15de Novmbr. samme aar, findes dette Sterfboe at være Eiende Een tompt med Bøxel og herlighed
udj denne Gaard Uhlevigen. Andsættes for 100 rdl.

Utdrag av begge skiftene. Avskrift G.S. 27.07.2018.


Verket (Jernverket) 1724.

Arvelater: Anne Jonsdatter g.m. Steen Jansen.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1720 - 1727, side 362a. Digitalarkivet.
Conrad Friderich Grøtter, allernaadigst Beskicked Sorenskriver udj Nedre Tellemarcken, samt Tind og Hjerdals Præstegielde udj Østfieldene i øfre
Tellemarcken, Giør Vitterligt at Anno 1724 d. 18. Octobr. tillige med Lensmanden Velagte Gunder Tolfsen Rommenæs og de 2de Eedsvorne
Laugrettesmænd, Ole og Anders Wibetoe, væred forsamled udj Uhlefos i Holden Sogn, udj Steen Jansens nu i bemeldte Huus, for der at Skifte
og Deele efter dend ved døden afgangne Sal. Qvinde Anne Jonsdatter, imellem hendes igienlevende mand, besagde Steen Jansen og Sex deris
sammeaflede Børn, 4de Sønner og 2de Døttre, nafnlig
1. Jaen Steensen
2. Joen Steensen
3. Anders Steensen 5 aar,
4. Andreas Steensen.
5. Lisbeth Steensdatter
6. Karen Steensdatter.
Alle umyndige, for hvilcke Faderen self i følje Loven bliver Formynder, eftersom ingen Sufficent fød værge paa Børnenenes Moders side befindes,
Fremstillede da for Skifte Retten Enckemanden Steen Jansen og til efterskrevne fremviiste adskillige Verificerede Regninger, hvorefter hand og
Boed (boet) til een og anden, Een anseelig Summa Penge skal befindes Skyldig, som naaer skulle betales, da Formanet hand at Boeds midler og
Formue neppelig dertil Wille og Kunde tilstrække, allerhelst, da hand og Boed intet er eiende, uden Een Ringe deel Løsøre og Boeskab, som her i
Huused, |: der deres Exlence Hr. Geheim Raad Adeler tilhørende :| befindes, huorfore hand finntes unødig at bemøje Skifte Retten samme at antage,
Saasom hands Creditorer samme haver forendt Dilation og godtaget for Gield at tilsvare forend at hand  af Faderlig Kiærlighed til sine Børn,
erbyder sig til deres som eer Moderens Arf at udreede og betale Reede Penge = 100 rdl., dog uden Renter saa lenge børnene ere u-myndige udj hands
brød, som hand alt forhaabede Skifte Retten Biifaldet.
Eragted.
Saasom dette ringe Sterboe befindes med vitløftig Gield at være behefted, og boets tilstand og Formue ickun befindes ringe, saa approberer Skifte
Retten Encke manden Sten Jansens Giorde forestilling og tilbud saaledes, at hand selv tilsvarer og betaler ald dend bortskyldige gield, og til sine børn
efter eget forslag og Faderlig Kiærlighed udj Mødrene Arf udreeder og betaler 100 rdl hvoraf broder nyder broderlod- og Søster Søsterlod after Loven, dog
uden Rænter saalænge de ere i hands brød, og umyndige, saasom de der nu ere gandske smaae, vil Koste faderen vidt meere end Renterne Kand
opstige Imidlertiid tefles(?) icke , at hand jo hvorefter sannhed tildrager ald Christelig og Faderlig omsorg for hands børns sømmelige opdragelse, og
dennem med Klæde og føde inden afgang i denne dato, men tilsagde Mødere arf, forsyner indtil de kommer til den Aar og Alder selve sit Brød Kand
fortienne og Erhverve. Saaledes som foreskrevet staar, oven meldte tiid og stæd at være Settet og indgaaet, bekræftes, under Een haand og samtlige
Rettens undertrøgte Signetter, actum ut Supra:
C. F. Grøtter.

Utdrag av skifte avskrift G.S. 16.08.2018.


Verket (Jernverket) 1745. (Seinere kalt "Jons")

Arvelater: Steen Jansen.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1744 - 1747, side 2578b. Digitalarkivet.
W. W. Bang giør vitterlig, at Anno 1745 d. 19. Aug. med Lensmand Jacob Gundersen og de tvende mænd, Anders og Halvor Tvet, været forsamlet paa
Ullefos Jernverks side udj Holden Præstegield beliggende der, udj afgangne Steen Jansens Huuse, for der at Registrere og vurdere, samt Skifte og deele after ermelte
Mand, imellem Enken Inger Cathrine Rasmusdatter paa den ene side, og eftermeldte Sal. mands udj sine tvende ægteskaber sammenavlede børn pa dend anden
side, nemelig med sin første Hustrue afgagne Anne Jonsdatter 5 børn, 3 Sønner og 2 Døttre, navnlig
1. Jon Steensen. Myndig og udenlands (i aug. 1745).
2. Jan Steensen. Myndig og udenlands (i aug. 1745).
3. Anders Steensen Omtrent 22 aar. Ligeledes udenlands (i aug. 1745).
4. Karen Steensdatter gift med Niels Lorentsen.
5. Lisbeth Steensdatter gift med Ole Annundsen. Begge paa Kongsberg boende, endskiønt faaet bud om dette Skiftes foretagelse fraværende, hvorfore broderen Jon
Steensen
Declarerede, at hand fra sine Sødskende haver faaet Skrivelse, paa deres veigne at ville være tilstæde, ligsom hand paa sine tvende brødres veigne var
tilstæde, deres tarv at observere.
Dernest de med igienlevende Hustrues Sammenavlede Børn, 2de Sønner og 2de Døttre;
6. Rasmus Steensen 12 aar.
7. Niels Steensen 6 aar.
8. Marie Steensdatter 15 aar.
9. Anne Steensdatter 9 aar.
Ved Skifteretten var nærværende Monsieur Erboe der tilkiende gav hand af Encken er formaaet for denne sinde at være nærværende, til hendes tarv at observere,
Hvorefter Boets midler blev angivet som følger:

Sølv.
Skeer v. 13 Lod à 2 ort: 6 rdl - 2 ort - 4 sk.
ditto v. 12 Lod og 2 qvart à 2 ort: 6 rdl - 1 ort.
Salt Kar v. 4 Lod 3 qvrt à 2 ort: 2 rdl - 1 ort - 12 sk.
Rødt Steen kruus som indpeklet Sølvlaag og Bogstaver A. J. S. og I. J. D. -  5 rdl
ditto med forgyldt penge i laaget - 4 rdl - 2 ort.
Kobber.
1 Kiedel meed tvende øren, v. 1 Bestt -3 rdl.
1 Rund fortinnet ditto med Kobber øren - 1 rdl - 3 ort
1 Fyrfad med Stattiv - 1 ort - 8 sk.
1 gl. Dørsloug med tvende øren - 1 ort - 12 sk.
1 Riv Jern - 12 sk.
1 Fyhr Bæcken med Jernskaft - 1 rdl.
Jernfang.
1 gl. Steege Rist - 20 sk.
1 Lang Stegepande med 2de øren - 3 ort.
1 Steege Spet med 1 Steege Bak - 1 ort.
1 Bryggepande med Brandjern til - 5 rdl.
1 Tacke - 1 rdl.
1 Gryde - 1 ort - 12 sk.
BlicTøy.
1 gl. Laxe pande - 8 sk.
1 sørslaug -  6 sk.
1 gl. ditto - 2 sk.
Tin
. (Tinn.)
2 udhamrede fader No 1 v:  6 Skaaltt à 16 sk. - 1 rdl.
2 Smaae ditto No. 2 v: 4 Skaaltt à 16 sk. - 2 ort - 16 sk.
2 ditto No 3 v.: 8 Skaaltt à 16 sk. - 1 rdl - 1 ort - 8 sk.
2 ditto No. 4 v: 6 Skaaltt à 16 sk. - 1 rdl
2 ditto No. 5 v: 7 Skaltt à 16 sk. - 1 rdl - 0 - 16 sk.
2 ditto No. 6 v: 5 Skaaltt à 16 sk. - 0 - 3 - 8 sk.
2 ditto No. 7 v: 4 Skaaltt à 16 sk. - 2 ort - 16 sk.
1 ditto No. 8 v: 3 1/2 Skaaltt à 16 sk. - 5 ort - 8 sk.
2 ditto No. 9 v: 5 Stk. à 16 sk. - 3 ort - 8 sk.
2 ditto No. 10 v. 4 Stk. à 16 sk. - 2 ort - 16 sk.
1 Kop med tvende øren, v: 2 Stk. à 16 sk. - 1 ort - 8 sk.
1 gl. Kande v: 2 stk. à 12 sk. - 1 ort.
11 gl. tallerkener 1 rdl - 3 ort.
6 hamrede ditto 3 ort.
6 uhamrede ditto 3 ort.
12 ditto v: 8 stk. à 12 sk.: 1 rdl.
8 ditto v: 5 stk. à 12 sk.: 2 ort - 12 sk.
1 par lysestager 1 ort - 12 sk.
1 par gl. ditto 1 ort  - 8 sk.
Messing.
1 gammel Lysestage: 2 ort 8 sk.
Træfang.
1 Brunt bord med sorte kanter 2 rdl.
1 malet kiste med Jern beslag og dobbelt Laas: 4 rdl. 2 ort.
1 Drag Kiste med 3de Skester: 2 rdl.
1 Løy Benck 2 rdl - 1 ort.
1 Slaug bord 1 rdl.
1 Lidet rødt the Bord 2 ort - 16 sk.
1 Fiel Stoel 1 ort - 16 sk.
1 Rundt Bord 3 ort.
2 Lær Stoeler 2 ort.
5 ditto à 12 sk., 2 ort - 12 sk.
1 Sænge Stæd med malet himmele: 1rdl - 2 ort.
1 ditto i det lille Cammer: 1 ort - 12 sk.
1 gl. ditto Staaende i Cammeret ved gamle Stuen: 2 ort.
1 Rødt Skrin med Laas og Beslag: 1 rdl.
1 Kiste med Dobbelt Laas: 3 ort.
1 gl. Pængeskab med Laas: 2 ort.
6 Fielstoeler à 16 sk.: 1 rdl.
1 gl. Selie Sehle med Tammer(?): 2 ort.
Endeel smaae træfang, af bøtter, ringer, skaale, talerkener etc.: 2 rdl. 1 ort.
Gang klæder.
Betræffende dend Sal. mands gang klæder, da beholder de tvende Smaae Sønner samme efter forlangende af Encken og ansees af ringe Verdi.
Uldet og Linnet.
1 gl. Lys Randed under Dyne: 1 rdl - 1 ort -
1 Blaae Randet ditto: 2 rdl.
1 almerdugs(?) overdyne: 3 rdl.
1 gl. ditto: 1 rdl.
2 Blaa Randede hoved Lanuge: 2 rdl.
1 par gl. hoved Lanug: 3 ort - 12 sk.
1 Blomende Cartuns Sænge tæppe: 1 rdl.
1 Blaae Randet Hoved pude: 2 ort - 20 sk.
1 par Blaae Sænge Sparlagen: 1 rdl - 1 ort.
2 Sænge Klæder: 1 rdl.
1 Rye: 1 rdl.
1 gl. Strie Dug: 16 sk.
1 par Lærets Lagen: 1 rdl - 1 ort.
1 gl. Dreyels Dug: 1 ort - 12 sk.
1 Enkelt Lagen: 2 ort.
3 Par ditto: 1 rdl - 2 ort.
2 Haand Kleder: 1 ort.
1 ditto: 8 sk.
Creaturer.
1 Røed siet qvie "Dalfaag": 4 rdl.
1 Sort og Hvid ditto "Fribodt": 3 rdl.
1 ditto "Spiellebodt":  3 rdl.
3 Souer: 1 rdl. - 2 ort.
1 Speil: 1 rdl - 1 ort.

Indkrævende Gield.
Hos Ole Alfsen 2 rdl - 1 ort.
Stervboe Huusene.
De nye som er een Stue med et Cammer ved Bryggerhuus, Stolpeboe, Stald og vedskiul ansettes lige som nu i den stand forefindes med Ladeloven for: 50 rdl.
Videre var icke Boet til indtægt at angive.
Boets Formue: 163 rdl - 2 ort.
Hvad Boets gield Betræffer, da sagde Encken, at hun ved icke er kienden til nogen Liqvidation, med sine Creditorer, ey eller Kunde tilviisse erindre.
(Skifteretten ble forløpig utsatt til 9de Octbr. for i dende tiid at Lensmanden skal sette opp plakater ved kirken for på lovlig vis bekjentgiøre om Sal. Steen Jansens død og at Skifte Retten vil ha eventuelle Creditorer til å melde seg for Lensmanden og komme med sine krav i Sterboet.)


Anno 1745 dend 9. Octobr. er atter Skifte Retten bleven satt og kaldet udj Sterboe Huuset ved Ullefos, effter Sal. Sten Jansen med Lensmand Jacob Romenes og Anders og Halvor Tvet, for med videre at foretage sig, det efter ermelte Sal. Mand dend 21. Aug. nestavigt begynte Skifte til paafølgende endelige Slutning.
Der samme tiid var nærværende Encken Inger Catrine Rasmusdatter og Sønnen Jon Stensen, hvilcken sidst nu som forhen, sagde sig at være nærværende saavel paa egne, som Samtlige Sine med arvingers veigne.
Boets udestaaende gield.
Da Skifte Retten derefter tilspurde Encken med Jon Stensen, om noget viidere var at angive Boet til bæste dertil, De svarede: Nei.
Derefter blev paarobt , om Nogen af Sterboets Creditorer var tilstæde, til hvilckes anmeldelse blev da fremlagt:
1. Hr. Etats Raad Løwenskiold med dend Sal. mand havte Contra Bog, hvorefter Sterboet blev Skyldig 44 rdl.
2. Enckens Broder Monsieur Peder Rasmussen efter indgivne Regning paalydende:
    Monsieur Steen Jansen,
    Debet 1745 in Januar: Et Træe godt brendeviin: 36 rdl.
    50 stk. Castanier à 8 sk.: 4 rdl. - 16 sk.
    50 stk Valnøder à 8 sk.: 4 rdl - 16 sk.
    Marti 20 Ah(sorterte?) Callemanche à 20 sk.: 4 rdl - 16 sk.
    Er: 48 rdl. 2 ort.
    Brewig 1745 - Peder Rasmussen Lod fordre bemelte Summa, som Encken tilstoed og derfore anføres
    Boet til udgield med 48 rdl - 2 ort.
3. Monsieur Kield Jensen i Scheen: 3 rdl.
4. Berthe Tufte: 4 rdl - 2 ort.
5. Til een Bunde (bonde) for Smør: 2 rdl.
6. Stif Sønnen Jon Stensen fordrede, som hand haver laant sin Sal. Fader første gang 11 rdl, noch siden
    7 rdl.,  tilsammen 18 rdl. hvorpaa hand erklærede at have faaet til afslag paa de 11 rdl., 6 rdl. 3 ort, men
     icke noget paa de sidste, hvorfore hand nu paastoed af Boet at maatte nyde udlæg for det manglende.
     Encken vidste icke noget, om denne Jon Stensens fordring, som hand saa høyt anfører, derfore vilde
     heller icke accordere dend. Kunde icke nægte om de første udlaante 11 rdl., men sagde alleene at
     Ræste derpaa ubetalt 3 rdl. 3 ort, og om de sidste 7 rdl. som gandske ubekient paastand Lovlig beviis.
     Jon Stensen sagde, at hand icke har noget beviis for Kravet, aller helst hand sin eene Søn undsaa sig for
     at forlange saadant af sin Fader.
     Eragted. - Da encken paa dend eene side til dels Benegter Kravet, som Jon Stensen har i sin Sal.
     Faders Sterboe for Jomeere, og Creditor paa dend andre side icke har Kundet fremlægge sin
     Faders beviis, til Legitimation, derfore Saa Kd. (kunde?) Skifte Retten dets aarsage, som og i henseende
     Boets tilstand, icke derfore i alt Giøre Creditor udlæg mindre endfor de af Encken vedstaaende 3 rdl - 3 ort.
     Da derfore det manglende Reserweres sin Ret paa Lovlig maade til tiid og Stæd, dermed at omgaaes.
7. Hr. Forwalter Bomhof paa Etats Raads veigne fordrede for een Kackelovn af vegt et Skippund, 5 rdl.,
     Dend Sal. Sten Jansen har udtaget af de her værende Etats Raad tilhørende gl. Huusebygninger, som
     bestaaer af een gl. Stue med Kackelovn udj; et Cammer ved hvor dend udtagne Cackelown henhører,
     et Kiøcken nest ved, Fæhuus, Love og Lahde.
     Da encken saavel som Jon intet havde derimod at anvende, anføres samme Boet i utgield, 5 rdl.
8. Efter Skrivelse af nestleden 24. Septmbr. fra de tvende Sviger Sønner, Niels Lorentsen og Ole Annundsen,
    Paastaaes af Niels Lorensen, at hand af sin Hustrues Karen Stensdatter tilkommende anpart, udj de 100
    rdl. ders Sal. Fader hende og medarvinger, haver tilstaaet og givet udj Mødrene arv |: Alt efter det derom
    udj Skifte Retten producerede Skifte Brevs formelt af 18. Octobr. 1724 :|, som bliver 10 rdl, bør nyde
    Rente udj 16 aar, da hun icke udj 15 aar har været udj Faderens brød, og icke førend et aar efter var bleven
    Gift, da bekom hoved Summen 10 rdl. derforeindstillede sin Paastand til Rettens forgodt befindende.
    - Det bliver formaadned til efterrettelighed for vedkommende i sin tiid at tilføre denne Skifte Rett forbemelte
    fremlagde, af Sl. Sorenskriver Grøther forrættede Skifte og endelige Slutning, der udj alt ord til andet er
    Saa Lydende: Se Skiftet ovenfor av 18. okt. (febr.) 1724. (her er tatt inn 1 1/2 side fra nevnte skifte)
    Saaledes som foreskrevet staar, ovenmeldte tiid og stæd at være Settet og indgaaet, bekræftes, 
    under Een haand og samlige Rettens undertrøgte Signetter, actum ut Supra: C. F. Grøtter.
    -
    Derpaa Skifte Rætten tilspurte Encken Inger Catrine Rasmusdatter om hun noget mod Niels Lorentsens
    fordring havde at fremsette, hvortil hun Svarede, icke beviisligen Kand sige hvad Karen Steensdatter med
    sin Søster Lisbeth haver i et og andet faaet, af deres Sal. Fader, saa indstillede hun til Skifte Rettens lov-
    forsvarlige omgang, hvorvit samme fordring maae og Kand blive accorderet, mend foregivende, at i fior
    vinter fick Niels Lorentsen paa fornevnte sin hustrue Karen Steensdatters veigne, een Gryde, til 1 rdl - 8 sk.
    fordj |: som udroputterlig kand mod siges :|  at samme Niels Lorentsen dermed for sit Rente krav, skulle
    være og var fornøiet, og altsaa om Skifte Rætten faldt paa de Tanker at accordere Niels Lorentsen
    Rættens fordring, da forbemelte gryde efter sin Verdj 5 ort - 8 sk., at Decorteres i Rentens fordring herpaa
    Eragted.
    Naar forestaaende 5 ort - 8 sk. for dend Bekommen gryde, er frataget Ræntens fordrende beløbde 8 rdl.,
    Kand Skifte Rætten icke efter forefindende omstændigheder afslaae, at jo Boet til ansvar anføres
    Niels Lorentsen Restværende fordring som bliver 6 rdl - 2 ort - 16 sk.
    Dernest udj bemelte Skrivelse paastaaer Ole Annundsen paa sin Hustrue Bemelte Lisbet Stensdatters
    Veigne at blive gotgiort Rænten af Sine 10 rdl. som 8 aar hun været Gift, som bliver 4 rdl., siden Encken
    intet havde derimod at indvende saa anføres Boet til udgield Bemelte 4 rdl.
9. Jon Stensen fordrede sin anpart af de fornevnte 100 rdl der bliver 20 rdl, hvad Rænten angaaer, da
     erklærede hand , for at viise Kiærlighed imod sin Stifmoder, gandske at ville eftergive de faae aars hand
     med Rætte kunde paastaae, men Capitalen anføres Boet til udgield med.
10.Andreas Stensen i lige Begivenhed tilkommere af de 100 rdl, 20 rdl., men som hand mestedeelen
     stedse haver været hiemme, og endnu icke haver opnaaed sine Myndige aar, kand icke Beregnes nogen
     Rænter for Samme, men Capitalen anføres Boet til udgield, med 20 rdl.
11. Encken anmelte at være Skyldig oppebaaren Kongens Korn, nemlig 1 tønde havre ansatt 1 - 1 - 11 og
       1 tønde Byg, 1 - 3 - 6, tilsammen 3 rdl. 17 sk.
12. Ligesom og Encken anmelte at boet efter een ergangen Laugtings Dom, afsagt d. 24. July 1745 er tildømt
       at betale til Fogden Schveder, for en Sag hand førte imod hendes Sal. mand paa Justitiens veigne for
       helligbrøde.
Videre erklærede hun at om endskiønt forbemelte Laugtings Dom, paalægger Sorenskriveren i omkostninger til Sterboet at erlegge 12 rdl. |: Exept de 3 rdl. til Justits-Cassen ermelte Dom icke holder :| Saa aligevel forlanger hun og arvinger intet deraf, allerhelst naar Sterboets Skifte Behandling der ved forderligst kunde nyde sin vedbørlig medskab og Slutning, som og at velbemelte Hr. Fogden Schveder og Hr. Sorenskriveren vilde lade sig møje dermed, og ey appellere paa Laugtings Dommen til Høyere Rætt, som muligens kunde i sin tiid komme dette Stervboe til Større ansvar og Belastning, som og til de mange Creditorers præjudicie, var og fornøyet med at de anmelte 3 rdl til Justits Cassen her af Boet bliver udtaget, eller ved udlæg Betalt.
Jon Stensen erklærede at naar forbemelte her af Sterboet ved Skeed udlæg er afbetalt, vilde hand icke videre befatte sig med Sagen, ey heller vidre til dend i nogen slags maade være ansvarlig thi bliver da til Boets udgield anført bemelte 3 rd.
13. Monsieur Balling lod fordre Dependerende af Bemelte Sags procedur for Laugtings Rætten, og af de
      dertil gievde forskuder, som Encken tilstoed og Boet til udgift anføres med 8 rdl. - 1 ort.
14. Monsieur Hans Richesen i Scheen, fordrende 21 rdl - 1 ort - 20 sk.
15. Sønnen Jan Stensen tilkommer af de bemelte 100 rdl. med Rænter siden blev Myndig, 27 rdl.
Flere Creditorer vidste Encken icke at angive ey heller indfant sig flere.
17. Skifteomkostninger. 10 rdl. - 2 ort - 12 sk.
18. Lensmanden for sine tvende møder ved Skiftet: 2 ort - 16 sk.
19. De tvende Vurderingsmænd for tvende gange at møde: 2 ort - 16 sk.
Boets Gield.
218 rdl - 3 ort - 4 sk.

(Avsluttet 20. Dec. 1845). 

Utdrag av skifte. Avskrift G.S. 16.08.2018.


Vibeto midtre 1745.

Arvelater: Torjer Evensen (Torgeir Evensen).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1744 (1742) - 1747, side 2549a. Digitalarkivet.
Waldemar Wilhelm Bang giør vitterlig at Anno 1745 d. 3. Nov. med Lensmanden Jacob Gundersen Rommenes og de tvende Mænd,
Ole Tufte og Halvor Tvet, været forsamlet paa gaarden Vibetoe i Holden Sogn, for der at Registrere, Wurdere, samt Skifte og deele efter
afgangne Torgier Evensen, mellem Encken Ingebor Jonsdatter og tvende Deres Sammenavlede Børn, navnlig
1. Jon Torgiersen 4 1/2 aar.
2. Even Torgiersen 1 1/2 aar gammel.
Til stæde paa de umyndiges veigne, deres Faders Brødre, Hans og Halvor Evenssønner, da Hans andordnes til formynder for Even Torgiersen,
og for Jon bliver Halvor Evensen formynder.
Encken Erklærede, at for sig, Steen Haatvet, der var tilstæde og samme antog.
Hvorefter Boets formue blev angivet Som følger. (1 lysestage i messing, ellers var det litt "Steentøj").

Jernfang og Gaardsredskab.
1 Stoer Gryde paa et qvartel - 4 rdl.
1 Høybremmet Grude med Holle (håndtak?) - 2 ort
1 ditto - 2 ort 12 sk.
1 Tacke - 1 rdl.
1 gl. Skafte Pande - 12 sk.
1 Liden Gryte - 16 Sk.
1 Harv - 3 ort.
1 Ploug med Lencke - 2 ort.
2 Silie Sehler à 1 ort - 16 sk. - 3 ort - 8 sk.
1 Bag Sehle - 2 ort.
1 Jern Skoed Slæde - 1 rdl.
1 Mei hage - 20 sk.
2 vier à 4 sk. - 8 sk.
2 Hug øxe - 16 sk., 1 ditto - 12 sk., 1 ditto - 8 sk. - 1 ort - 12 sk.
1 gl. Riide Sadel - 1 ort
1 Jern bidsel - 1 ort - 8 sk.
2 Liaaer à 1 ort 8 sk. - 2 ort 16 sk.
1 ditto - 16 sk., 1 bag Sehle - 16 sk. - 1 ort - 8 sk.
1 Jern grime - 1 ort - 8 sk.
1 Lær grime med jern Bidsel - 16 sk.
1 gl. ditto med jern bidsel - 8 sk.
1 Lette Heste Klave med tingel  - 2 ort.
1 Koe Klave med bielle - 1 ort
1 gl. Bag Sehle - 1 ort - 8 sk.
1 Tiære Jern - 8 sk.
1 Stabendings Naver - 16 sk.

Utdrag av skifte. Avskrift G.S. 28.07.2018.
 
Creaturer.
1 Brun flæcket Koe, Livros - 4 rdl 2 ort.
1 Roed siet ditto, Torsrei - 4 rdl.
1 Sort ditto, Molick - 3 rdl. - 2 ort.
1 ditto, Livroes - 3 rdl. 2 ort.
1 Sort drobled qvie, Droble - 2 rdl. - 2 ort.
1 Sort siet ditto, Røedsie - 2 rdl.
4 Souer à 2 ort - 2 rdl.
2 Lam à 1 ort - 2 ort.
1 Sort flecket Koe, Spangroes - 3 rdl.
1 Black Hest med Sort man - 8 rdl.
1 ditto som black - 3 rdl. - 2 ort.
Laste Brug.
10 Træer Fuure Tømmer - 1 rdl.
11 Støcker Fuure Kolle ved à 20 ort - 2 rdl. - 1 ort - 4 sk.
Indkrævende Gield.
Hos Halvor Gjøntvet - 7 rdl. - 1 ort.
Hos Anders Baxaas - 2 rdl.
Hos Tomes Baxaas - 1 rdl.
Hos Even Wibetoe - 1 rdl.
Jorde gods.
Efter anviiste Lodsæddel af 12. April 1740, er boet Eiende 2 huuder med
Bøxel i mellem Wibetoe, der ansættes med at sin underliggende Herlighed
for dend Summa som dend afdøde det arfv falden er Nemlig 210 rdl.
Boets Formue: 284 rdl. 1 oer - 4 sk. - Boets Gield: 47 rdl. - 2 ort - 20 sk.

(Skiftet ble avsluttet 22. Des. 1745.)


 

Vibeto nedre 1701.

Arvelater: Ole Brynildsen,

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1701-1703, side 8b. Digitalarkivet.
ANNO 1701 Den 11 og 13 Juny. Weret med 2de Tilnefnte Laugrettes Mænd Hans Søfwe og Olle Powelsen Ytterbøe, forsamblet paa Nedre Wibetoe udj
Holden sogen beliggende, Til at holde Registering, Wordering, skiffte samt Deeling, affter afgangne Olle Brynelsen, J mellem den Sal. Mandz effterladte Qwinde
Maren Gundersdaatter
, og deres sammen auflede 10 børn, hwor af er 8te Sønner Nafnlig
Swend Olssøn
, self Myndig og gifft,
Anders Olssøn
, self Myndig og gifft,
Niels Olssøn
, self Myndig og gifft,
Peder Olssøn
, og Myndig, gifft,
Brynel Olssøn
, self Myndig,
Gunder Olssøn
,
Olle Olssøn
og
Anders Olssøn
(19 Aar), U=myndige, dog er kommen til skillige Aar og Alder, saa den yngste Søn er udj sit 19de Aar,
Anne Olsdaatter
gifft med Klockeren udj Sognet, Daniel Eliasen, og
Lisbeth Olsdaatter
gifft med Jens Twedt, Alle tilstædewærende paa Arfwetompten,

Enchen udkaarede til hendis Lowwærge Peder Heisholt, Da paa det widere Kunde hwad børnene udj Fæderen Arf tilfalde Kand, Anwiiste Enchen med børnene os
boens Midler, som udj effter Meldende bestaar. War tilstæde Lænsmanden Gunder Rommenæs!
(Godset)
Først blef andgifwet Fæstegodzet, og effter ewne widste Skiøde af Raadm. Gerhard Hanssøn J Scheen udgifwet den 4. Septembr Anno 1685, En Eyende Mellem Nambløs
gaard
, Lofftsgaarden Kaldet i bemeldte Holden Sogn beliggende af Skyld med underliggende Teigen, Siuf tønder med bøxel, Deraf war Enchen begierendes 2 Tndr. udj
nefnte Mellem Nambløs, tilbrugelighed, den part som hun self (med sin mand) Hafwer bebygt. Andwiiste Dernest skiøde paa Een half tønde skyldegodz her udj Gaarden
Nedre Wibetoe, af Anders Nielssøn Gierpen udgifwet paa Egne og hans Søster Marens weigne d. 12. Aprilis Anno 1685, Og af hendis Mand Testerit den 10 Decembr.
samme Aar, hwilke tønde godz Encken war begierende paa Hendis Laad maatte falde, Som hun det agter att besidde og bruge, Wiidere godz begierte Encken icke.
Andwiiste wiidere Skiøde paa 2 tønder godz uden bøxel i Holten gaard i Næsherret udj Søfwer Præstegield, af Hr. Willum Doph paa Hedrum udgifwet den 16 February
Anno 1700
, Hwileke brefwe fantes alle Lovlig tinglyste.
Encken berettet at hafwe til gode for dette Aars Lastebrug hos Sr. Anders Nielssøn i Brewig, penge = 40 rdl.
Arfwingerne med Encken andgaf, at hafwe tilgode hos Sal. Commerceraad Borsses arfwinger effter meddelte bonde bog, = 100 rdl.


Creaturene
.
1 Røe fleeket, Kollet Koe, for = 5 rdl.
1 Røe droblet Hornet Koe, for = 4 rdl. - 2 ort.
1 Røe bielle Koe, med Hwid Stierne udj Panden, for = 5 rdl. - 1 ort.
1 brannet ung Koe, Hwid udj Hofwedet, for = 5 rdl.
1 Røe gammel Koe med Hwid Howet, for = 5 rdl. - 1 ort.
1 Røe ung Koe med Hwid fleck paa Laaret, for = 4 rdl. 2 ort.
1 Røe Koe med Hwid Ryg, for = 4 rdl. - 2 ort.
1 Swart Kollet Koe med Hwit Howet, for = 4 rdl. - 2 ort.
1 graae droblet ung Koe, for = 5 rdl.
1 Swart Kollet Koe med Knople horn, for = 5 rdl.
1 Røe spanget Koe med hwit howet, for = 5 rdl.
1 graae Kollet Koe, for = 4 rdl.
1 bleg Røe Koe, Hwid effter Ryggen, for = 4 rdl. - 2 ort.
1 swart sjet ung Koe med sorte ører, for = 4 rdl.
1 graa ung Koe med hwit Howet, for = 4 rdl. - 2 ort.
1 bleg Røe Koe med store Horn, for = 5 rdl.
1 Røe Koe med hwit Howet, for = 5 rdl.
1 Røsjet Koe Hwid paa Laarene, for = 5 rdl.
27 Sower (Sauer) à 2 ort, er = 13 rdl. 2 ort.
6 Woxne gieder à, er = 3 rdl.
1 Ung giedt, for = 2 ort.
1 Swartsjet Wettrungs stud, for = 1 rdl - 2 ort.
1 Røe Wettrungs Kollet Qwje (kvige), for = 1 rdl. - 2 ort.
1 broen dito med smaa Horn, for = 1 rdl. -  1 ort.
1 Rød tjuuges qwje, for = 1 rdl. - 3 ort.
1 Røe sjet tjuugs Stud, for = 3 rdl.
1 bleg Koe og hvid Koe, for = 5 rdl.
1 blaae droblet ung Koe, for = 4 rdl.
1 Røe tjuugs Qwje med hwit howet, for = 3 rdl. - 1 ort.
1 Swart spanget tiuugs Qwje, for = 3 rdl. - 2 ort.
1 hvid Qwje med Rød flech paa siden, for = 3 rdl.
1 broen ung Koe, for = 4 rdl.
1 Rød Qwje, hvid Swangen, for 3 rdl. - 1 ort.
1 bleg Rød Koe, for = 4 rdl. - 2 ort.
1 Koe hos Thomas Nambløs, for = 5 rdl.
1 Rød Wettrung samme stedz, for = 1 rdl.
Hæsterne.
1 borchet hest med sort Maan og Rompe, for = 14 rdl.
1 dito hest med Hwid Maan og Rompe, for = 10 rdl.
1 blach hest med sort Maan og Rompe, for = 12 rdl.
1 Sort hest, for = 12 rdl.
1 dito sort hest, for = 12 rdl.
1 graae hest, for = 8 rdl. - 2 ort.
1 broen hest, for = 6 rdl.
Sølf og Kaaber, Messing samt Deslige.
12 Sølfskeer à 1 1/2 ort,
2 Sølf beggere med aarstahl paa Anno 1680 og 81, det Eene 4 rdl.,
det andet 3 rdl. - (Dette sølf tilsammen 18 rdl.)
Hwilchet Sølf Samptlige arfwinger war begierende at Moderen Maatte
Nyde sin lifstid u=byt, som og Retten blef hende tilladt at beholde saa
Lenge hun Lefwer.
1 stor Messing stage med Høy Pibe, for = 1 rdl. - 2 ort.
1 stage med afslagen paa Hofwen og stecket Pibe, for = 2 ort - 16 sk.
1 dito sønder paa Hofwen og Loddet Pibe, for = 2 ort - 16 sk.
3 stager af Lige stor fod à 2 ort, for = 1 rdl. - 2 ort.
1 Lidet mindre Lyse stage, for = 1 ort - 16 sk.
1 gl. Messing stage med sønder Hoef, er = 16 sk.
1 gl. stage forfaren i Piben, for = 16 sk.
1 Messing plade med 1 Pibe, for = 1 rdl.
3 smaa Messing fade à 2 ort, er = 1 rdl. - 2 ort.
1 Messing pande med jern skafft, for = 1 rdl.
1 Wass Kande, for = 1 rdl.
1 Kaaber Kiedel paa 1 Tønde Rom, for = 10 Rdl.
1 Mindre paa 3 qrt. Rom, for = 6 rdl.
1 Nye Kaaber Kiedel W 2 1/2 bismp. à 4 rdl, for = 10 rdl.
1 dito Kiedel W. 1 bismp., 20 ort à 4 rdl., for = 7 rdl. - 1 ort - 8 sk.
1 Liden Kiedel W. 15 tønder à 16 sk., for =  2 rdl. - 2 ort.
1 Liden skaffte Kaaber Pande, for = 1 ort.
Jernfang.
1 store jern gryde med Halle, = 1 rdl. - 2 ort.
1 Mindre med Wreen Halle = 1 rdl. - 2 ort.
1 Mindre med slet Halle i = 3 ort.
1 gryde hos Lisbet = 2 ort.
1 gryde paa Nambløs hos Niels = 2 ort.

 
Tin med Andet Bohafve.
1 stort tind fad No. 1 = 1 rdl. - 1 ort - 12 sk.
1 dito af samme slaug No. 2 = 1 rdl. - 1 ort - 12 sk.
1 dito No. 3 = 1 rdl. - 1 ort - 12 sk.
1 Mindre fad No. 4 = 1 rdl.
1 Ringere fad, No. 5 = 3 ort - 12 sk.
2 fad No. 6 og 7 à 3 ort = 1 rdl. - 2 ort.
1 stort fad No. 8 = 1 rdl. - 2 ort - 12 sk.
1 brom fad No. 9 = 1 ort - 12 sk.
1 dito No. 10 = 1 ort.
1 dito No. 11 = 1 ort.
1 dito fad No. 12 = 1 ort.
1 dito No. 13 = 16 sk.
1 dito brom fad No. 14 = 16 sk.
1 dito fad No. 15 = 16 sk.
1 bedre fad No. 16 = 2 ort - 12 sk.
1 Submandz tinffad = 1 ort - 12 sk.
1 dito med Hull i bunden = 1 ort - 8 sk.
5 Hamret tin tallerchener à 16 sk. støche = 3 ort - 8 sk.
1 tallerchen No. 1 = 12 sk.
1 dito No. 2 = 12 sk.
1 dito No. 3 = 14 sk.
1 dito No. 4 = 12 sk.
1 dito No. 5 = 12 sk.
1 dito No. 6 = 12 sk.
1 dito No. 7 = 8 sk.
1 dito No. 8 = 12 sk.
1 dito No. 9 = 10 sk.
1 dito No.10 = 8 sk.
1 dito No. 11 = 8 sk.
1 dito No. 12 = 8 sk.
5 brom tin tallerchener à 4 sk. = 20 sk.
1 tin tallerchen No 13 = 12 sk.
4de Tallerchener No. 14, 15 og 16 à 12 sk. = 2 ort.
1 stort tind fad No. 17 = 3 ort.
1 fad No. 18 = 1 ort - 12 sk.
1 fad No. 19 = 1 ort - 12 sk.
1 Lidet fad No. 20 = 1 ort.
1 Nye Carmandz Sadel = 5 rdl.
1 Sliten Carmandz Sadel = 3 rdl. - 2 ort.
1 Liden gl. Carmandz Sadel = 1 rdl. 2 ort.
1 Jern grime = 1 rdl. 3 ort.
1 Lær grime med jern bidzel udj, Worderet for 3 ort.
1 dito med jern bidzel og spenger paa Læret = 3 ort.
1 Jern bidzel med Wreen Jern Ringer udj = 2 ort.
1 dito bidzel med Kaaber Ringer udj = 2 ort.
1 Lær bidzel med Kaaber Ringe udj = 2 ort - 12 sk.
1 dito bidzel med Wreen Jern Ringer udj = 2 ort - 26 sk.
1 Lidet Ringe bidzel = 12 sk.
1 Maste Lerke = 1 rdl. - 2 ort.
1 dito Marwe slit = 1 rdl. - 12 sk.
1 Maste Texet = 3 rdl.
1 Jern stour = 1 rdl.

Senge Klæder.
(Så mye av både sengeklær og Lintøy at man får inntrykk av
et gjestgiveri. Jfr. andre lister i dette skifte. G.S.)

Atter Blef os Wiidere andwiist med Jernfang med Træfang.
1 Jern Kacheloufn i stuen paa Vibetoe som fandtes med Besloug = 12 rdl.
1 Laasferdig Wraaskab i stuen = 3 ort.
1 gl. Laasferdig Madskab med Crone = 3 ort.
1 gl. Madskab wed døren foruden Laas med Crone = 3 ort.
1 Crone Slaugbench = 1 rdl.
1 Roeskab paa Nambløs = 1 rdl.
1 Madskab Laasferdig samme pladz = 2 ort.
1 Seng i Cammeret paa Nambløs = 2 ort.
2de Hwide Laasferdige Kister = 1 rdl. - 2 ort.
1 Liden Laasferdig dito = 2 ort.
1 stor Hwid Laasferdig Kiste staaende i Swahlen = 1 rdl.
1 Laasferdig og beslagen dito sammestedz = 1 rdl. - 2 ort.
1 sort Laasferdig Kiste i Swahlen = 1 rdl.
1 Jern beslagen Kiste i Stuecammeret = 2 rdl.
2 Senger i Cammeret à 1 rdl. = 2 rdl.
1 Jernbeslagen Hillebor = 1 rdl. - 2 ort.

 
1 gl. Laasferdig skab med Crone i Cammeret = 2 ort - 12 sk.
1 Hagle børse = 3 rdl.
1 Kaarde = 1 rdl.
1 Harf med jern tjnder (tenner) udj = 2 rdl.
1 dito Ligelendis (lignende) = 2 rdl.
3 Plouger med behørrig Redskab = 3 rdl.
1 stor Slibesteen med jern aas = 3 rdl.
1 gl. Qwindfolch Sadel = 2 rdl.
Hwad sig Sædekornet andgaaer, da Hawer Samtlige Arfwinger
waren begierende, at de iche wil Sædekornet wil Reigne, Mens wil
samme deris Moder godwillig forunde, u=opskrefwet saa Lenge
hun lefwer Hworfore Retten hende og derudj, effter deris begier har gifwen bjfald!
Summa Boens Løsøre Midler foruden Fastighedsgodtzet = 604 rdl.
Som der forefalt Een stor Disput J mellem arfwingerne, saa de paaancher,
at det begierte Nambløs, Som Encken med Hendis Sal. Mand hawer be=
bygt, der hun har sig ud kaaret, Wil forunde hendis Søn Niels Olsen samme til
brug og besiddelse, som er Een Welhæftet gaard og Nyelig opbygt, Derfore
prætenderer de andre arfwinger Jæfning af Hans for Huuse bygninger at Nyde;
Da effter Lang Mellem Løbende talle, er de Jmellem hin andre saaledis i Rettens
paahør blefwen forligt, at Enchen belofwer at hendis Søn bemeldte Niels, Ermeldte
Nambløs, som hun til Arfwelod begierer, til brug og besiddelse, sin Lifs tid maa
Nyde, Hwor i mod Hand i steden for den prætension om = 20 rdl. i hiemming for de
2de brødre Anders og Peders bøxlede gaarde, som deris Sal. fader udlagte
penge for, wil Hertil boedt wære skyldig 20 rdl., Eend og Hafde Brynel Olsen
paa samme maade 20 rdl. Her i Jefning at Hente, Der om er de og i mellem sig
wenlige blefwen aftalt og for Eent, at Ermeldte Brynel, træder til de andre 3 Tnd's
brugelighed udj Nambløs, som Huus og Herberg gandske er forfaren paa, Og
Nyder den til brug og besidelse sin Lifs tid, Og annammer af sin broder Niels
Olsen
for Huusenis opretning til Jefning. De haft ham udlofwede 20 rdl.
Og saaledis hwer af dem for bøxel Hiemmingen er forligt, Hwor af dem Swarer
Aarlig Landskyld af gaarden til wedkommende som Lowmæssig udj Rette tiid,
Og Her effter hafde ingen af de 2de brødre, Niels og Brynel, Nogle bøxle Penge
at fordre her i boet. -

Dernest blef i mellem Enchen og børnene opreignet Hwad Hiemmefølge Een
Hwer hiemmefra faaen Har, Og Eldste Søn Anders Jelset opregnede self at
Hafwe opebærend af Creatur og andet bohafwer til = 22 rdl - 2 ort.
Peder Olssøn Haatvedt for faaen = 19 rdl. - 1 ort. Niels Olssøn har faaen =
18 rdl. - 1 ort, Daniel Klocher med hans Qwinde Anne faar Her till = 4 rdl. - 2 ort
Jens Twedt med Hans Hustrue Lisbet har Bekommet til 11 rdl. 1 ort,
Saa formodet der effter samtlige at Nyde Wederlaug i mod Eldste broder
Anders Jelsets bekomne = 22 rdl - 2 ort, End og formodet de andre Sødskende at
Nyde til Hiemmings forlottes ud = 20 rdl. i mod de andre Sødskende, Anders, Peder,
Niels og Brynel har faaen til gaarde fæste Penge, Hwilket Retten har andseet for
billigt, at de andre sødskende, bør hafwe hiemmefølge Lige derimod, som baade
Drenge og Pige er lige deelagtig, og tilkomer saa;

(Boens Gield)
Peder Olssøn = 3 rdl - 1 ort.
Niels Olssøn tilkomer endnu = 4 rdl.  - 1 ort.
Anne Olsdaatter som er gift med Daniel Klocher = 18 rdl.
Lisbet Olsdaatter som hawer Jens Twedt = 11 rdl. - 1 ort.
Disse ere de giffte børn som Edsker Wederlaug mod eldste Broder Anders
Jelsettes
bekomne, effter hans Ejen optelning.
Svend Olssøns Wederlaug = 42 rdl. 2 ort.
Brynel Olssøn for Hiemmefølge = 22 rdl. - 2 ort.
Gunder Olssøn = 42 rdl. - 2 ort.
Olle Olssøn = 42 rdl. - 2 ort.
Anders Olssøn = 42 rdl. - 2 ort.
Monsieur Peder Andersen hafde at Kræfwe som hand gaat giorde med Gunder
Rommenæs
at den Sal. Mand har belofwet til ham at wil sware penge = 5 rdl. - 8 sk.
Schiftet Salarium, Skrifweren med Reyse og u=mage, Skiftebrefwet at gifwe beskrefwen, som arfwingerne hand godwillig uden modsigelse forundte = 20 rdl.
Stemplet papiir til Skifftebrefwet = 2 rdl.
Lænsmanden for hans u=mage er forundt = 2 rdl.
Tieneren for hans u=mage forundte arfwingerne godwillig at will gifwe = 2 rdl.
Hwer af Laugrettismænderne 1 rdl. = 2 rdl.
(Utloddingen tas ikke med her. G.S.)

Utrag av skifte. Avskrift G.S. 2020.


 

 


Vibeto øvre 1743.

Arvelater: Berthe Gulliksdatter g. i Holla 11/11-1742 m. Thomas Hansen.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1744 (1742) - 1747, side 2454b. Digitalarkivet.
Waldemar W. Bang, allernaadigst Beskicket Sorenskriver udj Nedre Tellemarchen p.p. Giøre Vitterligt at Anno 1743 dend 3 Decmbr. tillige med Lensmanden Welagte
Jacob Gundersen Rommenes og de tvende Tiltagne udnevnte Eedsvorne Laugrettes og Vurderings mænd, Halvor  og Anders Tvet været forsamlet paa gaarden
Wibetoe øvre i Holden Sogn beliggende, for der efter Berammelse, udslagen Placat og tillysning, Lovleg at Registrere og Vurdere, samt Skifte og dele efter afgangne
Berte Gunlichsdatter
imellem Enckemanden paa den eene Side og ermeldte den Sal. qvindes Fader Gunlich Pedersen paa den andre Siden.
Hvorefter Boets Formue blev anmeldet Saaledes;
Sølw, Kaabber, Messing og Tind fantes icke.
Jernfang.
1 Gryde med føder 1 ort - 16 sk.
1 ditto med føder 1 ort - 12 sk.
1 ditto 1 ort.
1 Hug øx - 20 sk. 1 ditto 20 sk. - 1 ort  - 16 sk.
1 gl. Hage (Hake?) 1 ort.
Træfang.
1 Stube Stoel 16 sk. og 1 ditto 8 sk. - 1 ort.
1 Kiste med laas - 1 rdl - 2 ort.
(+ div. småting i tre) - 1 ort - 8 sk. 
Det i Stuen værende Bord med bordstoel og de Sængestæd følger gaarden. Uregistreret og uvurderet.
Creature.
1 Brun ridehæst 5 rdl.
1 Brun ditto 5 rdl.
1 Sort Koe, Lyckeros 3 rdl.
1 Sort sidet ditto, Vingros 4 rdl.
1 Koe Rød og hvid, Hagbot 3 rdl.
2 Sower à 2 ort - 1 rdl.
2 Lam à 1 ort - 2 ort.
Aarsgrøden beholder Enckemanden Som er uregistreret og uvurderet.
Ellers angav Enckemanden at være ejende Een udbrent Kulle Mille Som er andseet for 63 Læster à 2 ort 16 sk. - 42 rdl.
Widere var icke til Boetz beste at andføre og heller er Sterfboet eiet noget i gaarden Wibetoe.
Boets Formue: 70 rdl - 2 ort - 4 sk.
Derjmod blev fordret og anmeldet den paa Boet hæftende bortskyldig Gield, Nemlig Saalædes;
1. Hr. Etats Raad Løwenschiold efter Conra Bogens udviiste og Enckemandens tilstaaelse - 39 rdl 1 ort - 14 sk.
2. Dette aars indestaaende Skat - 9 rdl.
3. Dette aars Tienden - 2 rdl - 2 ort.
4. Ligeledes Landskyld for dette aar - 4 rdl.
5. Søren Olsen, som Enckemanden vedstoed - 3 rdl.
6. Til Halvor Biørntvet for Een Hæst, det Enckemanden vedstoed - 4 rdl.
7. Til Sognepræsten for overstaaelsen - 2 ort.
8. Thomes Andersen Gunnerud - 2 ort.
9. Knud Hagen, som Enckemanden vedstoed - 1 rdl.
10. For oppebaaren Kongens Korn til Beløb - 5 rdl - 1 ort 12 sk.
11. Skifteomkostningene.
Boets Gield: 74 rdl - 2 ort - 8 sk.

(Boet var falitt.)

Utdrag av skifte. Avskrift G.S. 01.08.2018.


Vibeto øvre 1744.

Arvelater: Ole Olsen.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1744 (1742) - 1747, side 2454b. Digitalarkivet.
Waldemar W. Bang, allernaadigst Beskicket At giøre Vitterlig, At Anno 1744 d. 5te Septmbr med Lensmand Jacob Gundersen Romenes,
og de 2de mænd, Isach Tufte og Gunder Tvedt, været forsamblet Paa gaarden Vibetoe udj Holden Præstegield, for der at efter afgagne Ole Olsen
Registrere og vurdere, Skifte og dele imellem Encken Helje Chrestophersdatter og 8te Deres sammenavlede Børn, 4 Sønner og 4 Døttre.
1. Nielsmon Olsen. Myndig.
2. Friderich Olsen 20 aar.
3. Chrestopher Olsen 14 aar.
4. Jens Olsen 12 Aar.
5. Gunnild Olsdatter g.m. Jens Aslachsen.
6. Gjertrud Olsdatter g.m. Lars Andersen. Begge udj Drangedal boende.
7. Anne Olsdatter 16 Aar.
8. Ilian Olsdatter 8 Aar.
Til Laugværge for Enchen formaaet sin Svoger (svigersønn!) Jens Aslachsen fra Drangedal.
Boets midler.
Sølf.
1 Bægger med Bogstaver H.S.D. og O.O.S. samt tal 1719 - 4 rdl.
1 Lyse Stage - 2 ort. - 12 sk.
1 Bord ring - 4 sk.
Tinn.
1 Kruuset lyse stage med bogstaver O.O.S. - 1 ort.
1 Stor dybt tinfad med smale bredder - 3 ort - 12 sk.
1 ditto noget mindre - 3 ort (o.s.v. Det var mye i dette skifte.)
Creaturer.
1 Mussed Hest - 6 rdl.
1 Borcked Hest - 6 rdl.
1 gl. Koe, "Signersbodt" - 3 rdl.
1 Kolled Koe, "Nyebodt" - 4 rdl.
1 Graa Koe, "Reensbodt" - 4 rdl.
1 Sort Koe med hvidt ryg, "Springroes" - 3 rdl -2 ort.
1 qvie, "Lenckebodt" - 1 rdl - 2 ort.
2 gietter à 2 ort - 1 rdl.
2 ditto à 16 sk. - 1 ort - 8 sk.
5 Sauer à 2 ort - 2 rdl - 2 ort.
1 Lam - 16 sk.

(Skiftet ble avsluttet 3. Maj 1745.)

Utdrag av skifte. Avskrift G.S. 26.07.2018.


Andre skifter fra Holla jeg vil skrive av senere:

18. Jully 1698: Haatvedt gaard i Holden Sogn. https://media.digitalarkivet.no/view/25643/115?indexing=
Etter Jacob Pedersen Hotved.
Enke Børte Colbjørnsdatter
1. Peder Jacobsen.
2. Mari Jacobsdatter.

Enkens fader tilstede som enkas Laugverge: Colbjørn Heljesen Namløs.
Lensm. Gunder Tolfsen Rommnes.


Skifte etter Ole Rulds enke Birthe Jacobsdatter på Brenne 19. Jully 1668. https://media.digitalarkivet.no/view/25643/116?indexing=
Og deres sammenavlede 9 børn:
Her var det med sølvtøy, messing, Tinn og kobber. Dette var ikke vanlig.
Ganske bra besetning var det også, bl.a. 2 hester. 9 kuer + kviger, 3 kalver, 17 sauer, 6 geiter, 4 kje, 8 lam.
Registrering av løsøre ble holdt 27. juni 1668.
Merk: Ole Svendsen Rull er stamfar til nåværende Brenne-slekt fra Valebø.

(Skiftekortet fra dette skifte er tatt med i Skifteregisteret for Holla, men jeg vil skrive det av i sin helhet. G.S.)


Valøya 1702. https://media.digitalarkivet.no/view/25644/61


Verket (Jernverket) 1709.
(Finnes også i avskrift fra skiftekort i Gjermundsens "Skifteregister for Holla").


Kilde: Nedre Telemark Skifteprotokoll 1703-1709, folie 343b.
Marcus Hanssøn Soerenschrifver udi Nedre Tellemarken.

Skriv av!

 


Webmaster