ved
Gard Strøm


| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Skattelister for Holla Prestegjeld 1610 - 1649

Avskrift: G.S. 2018.


Jeg har ikke tatt med hva folk betalte i skatt. Kun årstall, navn, bosted og annen tekst.

Oppdatert: 01.03.2022


Andre skattemanntall for Holla på 1600-tallet
| 1602 | 1610 - 1649 | Koppskatt 1645 | 1647 | 1650 - 1659 | 1650 | 1652 | 1662 | Fogdemanntall 1664 | 1665 | 1666 |
| 1672 | O-1670 | 1674 | 1676 | 1678 | 1679 | 1680 | 1681 | 1686 | 1688 | 1691 | 1692 | 1695 | 1696 | 1697 | 1698 | 1699 |Kilde: Rentekammeret inntil 1814, Fogderegnskap Bratsberg len. Tienden 1610. Digitalarkivet.

HOLLENN SOGENN 1610.

Annund Hollenn
Peder Susaas
Olluff Eie
Effuend Haatuedt
Laurs Wibetaa
Peder Wibetaa
Zebiønn Toffte
Niells Suve (Søve?)
Niells Eie
Laurs Backesusaas
Mickell Feen
Rollf Namløs
Laurids Feen
Olluff Namløs
Asbiønn Namløs
Tarralld Wibetaa
Olluff Nambløs
Olluff Hexholldt
Morrdthenn Hexholldt .... (ingen skatt)

HELGENN ANNEX 1610

Olluff Hellgenn
Rasmus Ytterbø
Kolbiønn Kolle
Eriek Steenstad
Østen Bøe
Helge Kolstadt
Folckjuor Klyffholdt (Kloffdall)
Torre Holdtenn
Leuor Werstadh
Olluff Omtued
Kolbiønn Hualle
Sonndj Jønntued
Trogells Jøntued
Thrond Søeholdt
Pouell Gieddeboe
Torgrimm Thindholdt
Rasmus Langeland
Thord Bierffuen
Morrdthenn Steenstadhuallen
Anders Jelseth
Olluff Kollstadt

ROMMENES ANNEX 1610

Niells Walle
Peder Lunde
Engelbredt Huallen
Jenns Brennde
Benndt Rommenes
Rasmus Rommenes
Aslaeck Sannes
Gunne Sannes
Torgrimb Graffuer
Torsteen Opsall
Zaamund Wluig (Saamund Ulevik)
Mickell Bostad (Borstad)
 Kilde: Rentekammeret inntil 1814, Lensregnskaper Bratsberg len. Landskatt 1611. Digitalarkivet.

HOLLDENN PRESETEGIELD 1611.

Oddells Bønder.
Hellge Koelstads Godtz
Olluff Eidtz Godtz
Olluff Namløsis goedtz
Gunnder Sanndnes godtz
Thorgrim Søeholltis godtz

Leillenninger.
Olluff Hellgen
Rasmus Ytterbøe
Peder Susaas
Niels Eide
Effuen Haatued
Lauridts Wibetaa
Michell Feen
Lauridz Feen
Roelff Namløs
Haatuet Bruger Wellb. A. LS.
Olluff Heigsholt
Laurids Bachesusaas
Anne Wibetaa
Asbiørn Namløs
Kittell Søffue
Tolluf Namløs
Knud Heigsholtt
Niels Tued

Husmennder.
Olluff paa Helgenn
Henndrich Pederssøn
Harald Knudssøn(?)

Tieeiste Drenge for Fuld Lønd.
Jenns Jesperssøn
Karrll paa Tued.

HELLGENN SOGEN 1611

Leillendinger.
Kollbiørnn Kolle
Erich Steenstad
Østen Bøe
Annders Hjellsett
Olluff Koldstad
Folquor Kloffdalls Enche
Thorre Holttenn
Rasmus Langeland
Leuor Werstad
Olluff Omtued
Kolbiørn Huallen
Peder Jemtued
Thorgius Jemtved
Pouel Gedeboe

Øddegaarder.
Gunner Hellgen
Morten Stenstahuallen
Thjørre Bierffuen
Thorgrimb Søeholt
Thorgrimb Thinholt
Kiøstel Jomtued
Simen Wasdall

Husmendt.
Annders
Suend Schomager
Børge Schomager
Jens Schreder
Annders Schomager

Thieniste Drenge for fuld Lønn.
Arffue paa Stenstadhuallen
Laurids Danellssøn

ROMMENIS SOGEN 1611

Oddells Bønder.
Niels Wallis goftz

Leillendinger.
Peder Sanda
Engebrett Huallen
Jenns Brennde
Rasmus Rommenes
Aslach Sannenes
Bent Rommenes
Thorgrimb Graffuer
Biergitte Lunnde.

Øddegaarder.
Thosten Opsall
Annund Steffueruud (Stuverud)
Michell Bostad
Sommund Wluig (Ulevig)

Thieniste Drenge.
Christen paa Walle
Olluff paa Lunnde
Suend paa Lunnde.Kilde: Rentekammeret inntil 1814, Lensregnskaper Bratsberg len. Landskatt 1612. Digitalarkivet.

HOLLDENN PRESTEGIELLD 1612

Oddells Bønnder 1612
.
Hellege Kollestad
Olluff Eidt
Olluff Namløs
Gunnder Sanndnes

Leilændinger.
Olluf Hellgen.
Rasmus Ytterbøe
Ammund Hollden.
Peder Susaas
Niels Eidde.
Effven Kaalstad
Laurids Wibetaa
Zebiøren Toffte
Mickell Feen
Laurids Feen
Rolleff Namløs
Olluff Heigsholdt
Laurids Bachesusaas
Anders Wibetaa
Asbiørn Namløs
Kittell Søffue
Tolleff Namløs
Knud Heigsholdt
Niells Thued

Huusmænder.
Olluff paa Hollenn.
Knud i Rødningen.
Thomis Heigsholdt.

Tienistedrænge.
Christoffer paa Namløs
Hans paa Ytterbøe formendentlig for half lønn.

HELLGENN SOGEN 1612

Leillendinger.
Kolbiønn Kolle
Erich Steeenstad
Østen Bøe
Anders Jellset
Olluff Kollstad
Fallquor Schiftnæs quigmoe(?)
Thorre Holttenn
Rasmus Langeland(?)
Effuen Stenstad(?)
Olluff Omtued
Kollbiøn Huallenn
Peder Jønntued
Ahnuld(?) Jønntued
Pouvell Giedeboe.

Øddegaarder.
Gunner Hellgenn
Mortenn Steenstahuallenn
Hans Bierffuen
Thorgrim Jøntved
Thorgrim Tinneholdt
Kittell Jøntued
Simon Wasdall

Huusmænder.
Aasmund paa Bierffuen
Laurids Werstad
Børge skomager
Anders skomager.

ROMMNIS ANNEX 1612

Oddells Bønnder.
Niels Wallis Gods

Leilændinger.
Peder Lunnde
Engebrett Huallen
Jens Brennde
Rasmus Rommenæs
Aslack Sannæs
Svend(?) Rommenæs
Thorgrim Graffuer

Øddegaarder.
Torsteen Opsall
Annund Steffueruud (Stuverud)
Laurids Solberig
Michell Bostaa (Borstad)
Saamund Wlewuig (Ulevig).

 Kilde: Rentekammeret inntil 1814, Lensregnskaper Bratsberg len. Saltverksskatt 1613-1614. Digitalarkivet.
 

HOLLDEN SOGEN 1613-1614

Helle gaarder:

Ammund Hollen.
Peder Susaas.
Olluff Eide.
Niells Eide.
Effuin Haatued.
Lauridz Wibettaa.
Tharrald Wibetaa.
Biønn Thoffte.
Pouell Seffue (Søve).
Niells Tued.
Mickell Feen.
Lauridz Feen.
Olluff Namløs.
Rollff Namløs.
Haatued (uten personnavn).
Olluff Heigsholt.
Lauridz Bachesusaas.

Hallfue gaarder:
Tharald Wibetaa.
Mortenn Heisholtt. Penger Frii.
Elleff Namløs.
Asbiønn Namløs.

Øddegaarder:
Olluff Fosse.


HELGEN ANNEX 1613-1614.

Helle gaarder:
Olluff Hellgenn.
Rasmus Ytterbøe.
Kolbiønn Kollde.
Erich Steeenstad.
Østen Bøe.
Hellge Kollstad.
Anders Jellseth.

Hallffue gaarder:
Olluff Kollstad.
Fallquor Kløffdall.
Thorre Holtenn.
Rasmus Langeland.
Leffuor Werstad.
Olluff Omtued.
Kolbiørnn Huallen.
Kittell Jembtued.
Kittell Jembtued.
Throlls Giedeboe.
Thorgius Tindholt.

ROMMENIS ANNEX 1613-1614.

Helle gaarder:
Peder Lunnde.
Niells Walle.
Engelbrett Hualle.
Jenns Brennde.
Niells Rommenis.
Aslach Sanndnis.
Gunner Sanndnis.
Benndt Rommenis.
Thorgius Graffuer.
Berrithe Lunnde.

Øddegaarder:
Thorgius Sørholltt.
Thorre Biørvuen. (Helgen!)
Mortenn Stienstahuallen.
Michell Baarstad.
Thosten Oppsall.
 Kilde: Rentekammeret inntil 1814, Lensregnskaper Bratsberg len. Fogderegnskap. Tienden 1615 - 1616. Digitalarkivet.

HOLLDENN SOGENN 1615 - 1616.

Annund Holldenn.
Peder Sussaas.
Olluff Eide.
Effuind Hottued.
Lauridtz Wibetaae.
Zebiørnn Thoffte.
Niells Eyer.
Backesuusaass (uten personnavn).
Mickell Feenn.
Rolluff Nambløss.
Olluff Nambløss.
Thyggj Wibettaa.
Lauridtz Feenn.
Asbiørn Nambløss.
Jemelltt Wibettaa.
Elluff Nambløss.
Olluff Heigsholdt.
Morttenn Heighsholdt.
Pouell Søffue.

HELLGENN ANNEX 1615 - 1616.

Gunnder Hellgenn.
Rasmus Ytterbøe.
Kolbiørnn Kolled.
Erick Stienstad.
Østen Bøøe.
Hellge Kaaldstad.
Annders Jellsedtt.
Olluff Koldstadth.
Fallquord Kliffdall (Klovdal).
Thorre Holletenn.
Leffuord Werstaad.
Olluff Ombttued.
Kolbiørnn Hualle.
Kittell Jembtued.
Kittel Jembtued.
Peder Hellgenn giffuer igjende schatt till Presten Aarligen.
Throuells Giedeboed.
Thorgier Thinndeholldtt.
Thorgrimb Sørholldtt.
Thord Bierffuenn.
Rasmus Lanngelannd.
Stienstad huallenn (uten personnavn).
Lauridtz Ødegaard.

ROMMENNIS ANNEX 1615 - 1616.

Niells Waalle (Vale).
Peder Lunde.
Engebredtt Hualle (Vala).
Jenns Brennde.
Niells Rommennis.
Benntt Rommennis.
Saannund Sanndnes.
Gunnder Sanndnnes.
Thorgrimb Graffuer.
Bergette Lunde.
Thostenn Opsall.
Mickell Bostadtt (Borstad).
Wlffuigenn (Ulevika) (uten personnavn).

 


1615: Se også "Jordebok over Telemark (Bratsberg Len) ca. 1615" (etter Alexander Rabe von Pappenheim).
Trykket utgave ved Odd Arne Helleberg (1991). Kan lånes på ditt bibliotek.Kilde: Rentekammeret inntil 1814, Lensregnskaper Bratsberg len. Landskatt 1617 - 1618. Digitalarkivet.

HOLDEN PRESTEGIELD OCH SOGEN 1617 - 1618

Odels bønder.
Lauritz Eiges gods.
Udj Landsmark.

Olluff Nambløs Gods
Udj Nambløs
Ryen.

Leilenninger.
Gunder Helgenn
Thorbiønn Ytterbøe (Torgius?)
Amund Holdenn
Peder Susaas
K....ell Eige
Evind Haatued
Lauritz Wibetaa
Søebiørnn Thoffte
Michell Feen
Lauritz Feen
Suend Nambløs
Olluff Heissholdt
Thorvald Backesuusaas
Jemelt Wibetaa
Asbiørn Nambløs
Olluff Nambløs
Pouell Søffue
Annund Heigsholdt
Niels Thved
Thygge Wibetaa.

Husmend.
Olluff Haatued
Knud i Rødningen
Thomis paa Holden
Jenns Skreder
Christoffer Thømmermand
Biørnn Skomager
Jenns Jespersen
Thommis paa Nambløs
Niels paa Wibetaa

Drenger for halff.
Tronn paa Søffue
Jørren paa Haatued

HELGENN SOGEN 1617 - 1618

Leilendinger
Hans Kolle
Errich Steenstad
Østen Bøe
Anne Eige
Anders Jelsedt
Lauritz Kaalstad
Halduor Kaalstad
Falckvord Kløffdall
Thorre Holtenn
Rasmus Langeland
Leffuor Werstad
Olluff Omtued
Kaalbiørn Hualle
Kiettell Jemtued
Jemtued 2
Throels Giedeboe.

Ødegaarder.
Peder Helgenn
Mortenn Steenstadhuallen
Thord Bieruenn
Thorgrimb Sørholdt
Thorgrimb Thindholdt
Kittell Jøntued Søndre
Simon Wasdall

Husmennd.
Harald paa Werstad
Peder Rødningen
Hans paa Kolstadt
Arffue paa Steenstadhuallen

ROMMENES ANNEX 1617 - 1618

Odels bønnder.
Niels Walles guodtz, Udj Walle 10 huder, udj Ballestad 5 huder, Skrubbenn sk.phd. Smør, Graffuer, Borstad.

Gunder Sandnes guodz, Udj Sanndnes 3 tnd. korn, Ulevigenn 1 tnd. korn.

Leilenndinger.
Brrede Lunde
Suend Lunde
Engelbreth Huallen
Augustinus Brende
Niels thingschriffuer bruger Nedre Rommenes (fri for skatt).
Bennt Rommenes
Peder Graffuer
Sammuell Sandnes

Ødegaarder.
Thosten Opsall
Anund Stuberud (Stuverud) ehr forarmidt.
Lauritz Solberig
Thøstell Borstadt

Husmennd.
Halduor paa Ulvigen

Drennge for Fuld Løenn.
Haldsteen tien paa Wale
Lauritz paa Wale.


 Kilde: Rentekammeret inntil 1814, Lensregnskaper Bratsberg len. Saltverksskatt 1619. Digitalarkivet.

HOLDEN SOGENN 1619.

Helle gaarde:
Anund Holden ehr schydsschiker (skyssskaffer).
Peder Susaas.
Olluff Eide.
Niels Eide.
Effuend Haatued.
Lauridtz Wibethaa.
Tygge Wibetaa.
Biørn Thoffte.
Kittel Sodue (Søve).
Niels Thued.
Michell Feen.
Lauridtz Feen.
Gunder Naffnløs.
Lauridtz Bachesusaas.
Olluff Heigsholdt.
Rolff Namffløs.

Hallfue gaarde:
Morthenn Heigsholdt.
Haatued bruger Welb: Anders Huitfeld.
Asbiørnn Nambløs.
Elleff Nambløs.
Gunnulf Wibetaa.

Ødegaarde:
Olluff Fosse.

HELGENN ANNEX 1619.

Helle gaarde:
Olluff Helgenn.
Rasmus Ytterbøe.
Kolbiørn Kolde.
Erich Stenstadt.
Østenn Bøe.
Helle Kolstadt.
Annders Jelseth.

Halffue gaarde:
Olluff Kolstadt.
Folcke Kløffdall.
Thorre Holtenn.
Rolff Langeland.
Levor Werrestadt.
Kithell Jembtued ehr Lensmand (trolig midtre GS).
Kithell Jembtued ehr Lensmand (trolig søndre GS).
Thrugels (Truls) Giedeboe.
Thorgrim Thindholdt.
Gundj Helgenn.
Olluff Ombtued.
Kolbiørn Huall (Hvalen).

Øde gaarde:
Thorgrim Sørholdt (Sjørholt).
Thorre Bierffuen.
Morthenn Steenstadhuall.

ROMMENES ANNEX.

Helle gaarde:
Niels Walle (Vale).
Engelbreth Hualle (Vala).
Augustinus Lunde.
Thostenn Lunde.
Niels Brennde.
Bernndt Rommenes.
Niels Rommenes ehr Suoren schriffuer.
Aslach Sandnes.
Gunder Sandnes.
Thorgrim Graffuer.

Øde gaarde:
Tystolff Borstadt.
Thosten Opsall.
Simonn Wasdall.
Lauridtz Solberrigh.

 Kilde: Rentekammeret inntil 1814, Lensregnskaper Bratsberg len. Landskatt 1620. Digitalarkivet.

HOLDEN PRESTEGIELD OCH SOGEN 1620

Odels Bønder.
Olluff Nambløs guotz Udj Nambløs.

Leilenndiger.
Gunder Helgenn
Torbiørn Ytterbøe
Suend Hollenn
Peder Susaas
Karll Eye
Effuind Haatued
Laurtz Wibetaa
Sebiønn Toffte
Michell Feen
Lauritz Feen
Suend Nambløs
Haatued 2. bruger Welb: Claus Brockenhus.
Olluff Heigsholth
Tarald Backesusaas
Jemmild Wibetaa
Asbiørnn Nambløs
Olluff Nambløs
Pouell Søffue
Amond Heigsholth
Niels Thued
Tiuge Wibetaa

Husmend.
Christoffer Kierckbøger
Torkild paa Nambløs
Olluff Husmand paa Thuare.
Knud i Rødningen
Tommis Holen
Jenns Jespersen paa Gunnilsrød
Tomes Pouelsen paa Espehuallen
Olluff Anundsen paa Thuedt
Christen Yde i Haffnen.

HELLGEN SOGEN 1620

Leilendiger.
Hanns Kolde
Errich Steenstad
Østen Bøe
Anne Eye
Annders Jelseth
Lauritz Kolstadt
Halduor Kolstadt
Folkuor Kliffdall
Torre Holtenn
Rasmus Langeland
Leffuor Werstad
Olluff Omtued
Kolbiørn Hualle
Keittell Jembtued
Jembtued 2 (anden) (Uten navn på bruker).
Trogels Giedeboe.

Øde gaarder.
Trogels (Truls) Helgenn
Mortenn Stienstadhuallen
Thuordt Bierffuen
Niels Siørholth
Lauritz Thindholt
Torbiørnn Jøntued
Simon Wasdallenn

Hussmend.
Gierull paa Werstad
Harald paa Jamtued
Hans paa Kolstad
Arffue paa Stienstadhuallen
Anders schomager
Simen Husmand paa Jemtued
Amond Stuberød.

Drenger for fuld Lønn.
Peder paa Jømtued.

Drenger for halff Løn.
Anders Bødiker
Bronnild tiener Hanss Kollde.
Arffue Simensen paa Stenstadhuallenn.

ROMNES ANNEX 1620

Odels bønder.
Nils Walles guodtz
Udj Walle 1/2 huder
Udj Ballestad 5 Huder
Udj Graffuer 1 tnd.
Udj Borstad 1/2 tnd.

Gunder Sandnesis guodz
Udj Sandnes 3 tdr.
Udj Wlvigen 1 tnd.
Udj Eye 1 tnd.

Leilendiger.
Berthe Lunde
Suend Lunde
Engebreth Huallen
Augustinus Brende
Niels Friis bruger Nedre Romnes.
Bennth Romnes
Peder Graffuer
Olluff paa Øffre Sandnes.

Ødegaarder.
Tosten Opsall
Anund Stuberød
Lauritz Solberg
Borstad bruger Odelsmanden Niels Walle.
Hendrich Fosse.

Husmennd.
Christoffer paa Brennde.
Alff paa Badstadt (Borstad?)

Drenger for Fuld Lønn.
Lauritz paa Walle
Arffue paa Walle
Jacob paa Romnes.

 Kilde: Rentekammeret inntil 1814, Lensregnskaper Bratsberg len. Korntienden 1621. Digitalarkivet.

HOLDEN PRESTEGIELD OCH SOGENN 1621.

Amund Holdenn
Peder Susaas
Olluff Eye
Lauridtz Wibethoe
Sebiønn Thoffte
Niels Tued
Backesusaas (uten personnavn).
Mickell Feen
Rolff Namløes
Olluff Nambløes
Thygge Wibetoe
Lauridtz Feen
Asbiørn Nambløes
Jemelt Wibetoe
Eilluff Namløs
Olluff Heigsholt
Morten Heigsholt
Pouell Søffue
Niels Eye
Effuen Hatued

HELGEN ANNEX 1621

Gunder Helgenn
Rasmus Ytterbø
Colbiørn Hualenn
Erich Steenstad
Østen Bøe
Helge Kolstad
Annders Jelset
Olluff Kolstad
Falkuor Kløffholt
Thorre Holtenn
Leffuor Werstad
Olluff Ombtued
Kolbiørnn Kolle
Jembtued (uten personnavn).
Jembtued (uten personnavn).
Jembtued (uten personnavn).
Peder Helgenn ..... ....... (noe om tienden fra Jøntvedt-gårdene?)
Thruels Giedeboe
Thorgrim Thindholt
Thorgrim Sørholt(?)
Rasmus Langeland
Thord Bierffuen
Steenstadhualen (uten personnavn).
Lauridtz Øddegaard (?)
Wadsdall  (uten personnavn).

ROMENEES ANNEX 1621.

Niels Walle
Peder Lunde
Engelbret Hualen
Jenns Brende
Niels Friis af Romenees
Bennt Romnees
Sommund Sandnees
Gunder Sandnees
Thorgrim Graffuer
Birgete Lunde
Thosten Opsall
Bodstad  (uten personnavn).
Wleviigen  (uten personnavn).

 


En annen kilde fra samme år. Skatt av ødegårdsmenn og husmenn 1621. Digitalarkivet.


HOLDEN PRESTEGIELD OCH SOGEN 1621.

Ødegaardsmend.
Hendrick Fosse.

Husmend.
Christoffer Kierckebøger (Kirkebygger).
Torekild paa Nambløs
Olluff Husmand paa Thuara.
Tomis Hollen ehr for Armodt.
Knud i Rødningen
Jens Jespersen paa Gunnilsrød.
Tommis Poulsen
Elluff Annundsen paa Tued.
Christen Yde wdj Haffuen.
Niels Suenssen ehr en for Armoet wanfør mand och haffuer icke .........
Niels skomager
Sigur paa Wibetaa
Halduor Wleviigen er en gammell wanfør mand och ehr slet forarmit.

HELGEN SOGEN 1621

Ødegaarder.
Trogels Helgen ehr forarmit.
Brønild paa Kolle och "Wlorten" (Morten?)
Steenstadhuallen.
Lauritz Bierffuen
Niels Sørholdt
Lauritz Tindholt
Torbiørnn Jembtued
Simon Wasdallen.

Husmend och Adskillige Arbeidz Karlle.
Gierull paa Werstadt
Harald paa Thved
Hans paa Stuberød (Stuverud)
Arffue paa Giedebøe
Annders skomager
Suend tienendis Anders skomager.
Simon Husmand paa Jembtued.
Anders Bøcker ehr en gamell wdløffuid och forarmit mand.

Romnes Annex 1621

Ødegaarder.
Tostenn Opsall
Anund Stuberød
Lauritz Solberg
Alff (?) Badstvedt (Borstad?).

Husmend.
Christoffer paa Brennde
Annders Lus mand paa Nedre Lunde.

Drenger for fuld Lønn.
Lauritz paa Walle
Guner som thiener Niels Friis paa Romnes.
Jonn paa Lunde.

 Kilde: Rentekammeret inntil 1814, Lensregnskaper Bratsberg len. Landskatt 1622. Digitalarkivet.

HOLDEN PRESTEGIELD OCH SOGEN 1622

Odels bønder.
Olluff Nambløes Guodtz:
Udj Nambløs 1 tnd.
Faarsiø 3 huder
Ryenn 3 tdr.

Leilendinger.
Gunder Helgenn
Torbiørnn Ytterbøe
Anund Hollen
Peder Susaas
Karll Eye
Effuend Haatued
Lauritz Wibetaae
Sebiørnn Toffte
Mickel Feen
Lauritz Feen
Suend Nambløs
Haatued Bruger Welbmundige(?) Claus Brockenhus.
Olluff Heigsholdt
Tarald Backesusaas
Jemelt Wibetaa
Asbiørnn Nambløs
Olluff Nambløs
Pouell Søffue
Annund Heigsholdt
Niels Thued
Tyge Wibetaae.

Husmend.
Christoffer Kierckebøyger (Kirkebygger).
Thomis Hollen.
Jens Jespersen paa Gunilsrød.
Elleff Anundsen
Niels skomager
Jenns skreder
Knud Tegger
Tommis Poullsen
Christen Yde i Houffuen
Niels Suenssen ehr forarmit och wanfør.
Halduor wllvigen (Uleviken) er gamell wanfør och for armit mand.
Harald paa Thued.

HELLGEN SOGEN 1622

Leilendinger.
Hans Kolde
Erich Steenstadt
Østen Bøe
Biørn Eye
Anders Jellset
Lauritz Kaalstad
Halduor Kaalstad
Folque Kliffdall
Torre Holtenn
Hans Langeland
Leffuor Werstad
Olluff Omtued
Kaalbiørn Hualle
Tolff Jembtued
Jembtued 2 (andre) (uten personnavn).
Poell Giedeboe.

Øddegaarder.
Troels Helgen
Anders Steenstadhuallen
Tuordt Bierffuen
Niels Sørholt
Lauritz Tindholth
Torbiørn Jembtued
Simon Wasdallen.

Husmend.
Gunner Husmand paa Siørholt.
Arffue Husmand paa Bøe.
Knud i Rudningen ehr forarmit.
Tuordt i Rudningen.
Peder Husmand i Biærven(?).
Simen Husmand paa Jøntved.
Anund Stuberød ehr forarmit.
Anders Bøker en gamell wdleffuit forarmit mand.
Halduor paa Hualle.

Drenger for fuld Løn.
Brønnild paa Yttebøe.

Drenger for halff Lønn.
Tuord paa Toffte.
Knud paa Søffue.
Anders paa Tued.

ROMNES ANNEX 1622

Oddels Bønder.

Niels Walles guodz.
Udj Walle 1/2 huder.
Udj Ballestad 5 huder
Udj Graffuer 1 tnd.
Udj Boudstad (Borstad?) 1/2 tnd.

Gunner Sandnes guodz.
Udj Sandnes 3 tdr.
Udj Wleuigen 1 tnd.
Udj Eye 1 tnd.

Leilendinger.
Birgethe Lunde
Suend Lunde
Jingebret Huallen (Vala)
Augustinus Brennde
Niels Friis Bruger Nedre Romnes.
Bendt Romnes
Peder Graffuer
Biørnn paa øffer Sandnes.

Ødegaarder.
Tosten Opsall
Anund Stuberød (Stuverud).
Lauritz Sollberig
Badstadt (Borstad) bruger Odelsmanden Niels Walle.

Husmend.
Cresten paa Stuberød.
Hanns Husmand ibidem (samme sted).
Christoffer Husmand.
Bertell Saugmester.
Rasmus paa Bodstadt (Borstad).

Drenger for fuld Lønn.
Gunner paa Romnes.
Olluff paa Romnes.
Erick paa Lunde.

 Kilde: Rentekammeret inntil 1814, Lensregnskaper Bratsberg len. Landskatt 1623. Digitalarkivet.

HOLDENN PRESTEGIELD OCH SOGGENN 1623

Oddels Bønnder.

Olluff Namløs goudtz
Udj Nambløs 1 tnd.
Faarsiø 3 huder
Ryenn 3 tdr.

Leilenndinger:
Gunner Helgenn
Torbiøren Ytterbøe
Annond Hollen
Petter Sussaas.
Kall Eye.
Effuind Haattuedt.
Lauridz Wibetaae
Sebiørn Thoffte.
Thorbiørn Feen.
Lauridtz Feen.
Suend Namløs.
Haatueth Anden Bruger Welb: Claus Brockenhus.
Olluff Heigsholt.
Tarald Backesusaas.
Jemelt Wibetaae.
Asbiørn Namløs.
Guttorm Namløs.
Jens Søffue.
Peder Heisholdt.
Anders Tuedt.
Tiugge Wibetaae.

Øddegaarder:
Hendrick Fosse.

Husmender:
Christoffer Kirckebøger (kirkebygger).
Olluff Husmand paa Thuerre (Tvara).
Niels Lauridtzsen.
Eilluff Anundsen Haatuedt.
Arffue Husmand paa Bøe.
Anders Bødicker er en gamell forarmit maandt.
Torrkildt Saugmester paa Giedeboe.
Alff Boedstadt (Borstad) er forarmit, i denne Dyrre thid och haffuer slet Jntet.
Peder Olluffsen i Rødningen.
Niels Suarffuer er Wanfør forarmit mand.
Tønnis Hollene er och forarmitt.
Halffuor Heuigen er en gammell forarmit mand.
Niels skomager.

HELGENN SOGGENN 1623.

Leilenndinger:
Hans Kolde.
Errick Stenstadt.
Østein Bøe.
Biørn Eye.
Annders Jelseth.
Lauridtz Kolstadt.
Halffuor Kolstadt.
Folcke Kloffdall.
Torre Holttenn.
Hans Langeland.
Leffour Werstadt.
Olluff Omtuedt.
Kolbiørn Hualle.
Tolleff Jønntuedt.
Jønntuedt Anden (uten personnavn).
Poffuell Giedeboe.

Øddegaarder:
Trels Helgen er forarmit.
Anders paa Stenstadhuallenn.
Leffuridtz Bierffuen.
Niels Siørholtt.
Lauridtz Tindholtt.
Helge Jønntuedt.
Simon paa Wasdallenn.

Husmend och Arbeds Karlle:
Knud i Rødningen er forarmit.
Chresten Husmand i Hoffuen.
Harald Husmand paa Haattuedt.
Olluff Nielsen paa Thegenn (Teigen?).
Knud Husmand paa Namløs.
Rasmus paa Ytterbøe.
Jenns skreder.
Simen Husmand paa Werstad.
Christoffer Augustinusen.
Tuordt Bierffuen er slet forarmit.

ROMMENIS ANNEX 1623

Oddels Bønnder:

Niels Walles guodz.
Udj Walle 1/2 huder.
Udj Ballestad 5 huder
Udj Graffuer 1 tnd.
Udj Boedstad (Borstad) 1/2 tnd.

Gunner Sandnes guodz.
Udj Sandnes 3 tdr.
Udj Wleuigen 1 tnd.
Udj Eye 1 tnd.

Leilenndinger:
Berrethe Lunde.
Suend Lunde
Engebreth Hualle (Vala).
Augustinus Brennde.
Niels Friis Bruger Romenis. Er brent paa Gaaren.
Bennt Romenis.
Peder Graffuer.
Biønn øffre Sandnes.

Øddegaarder:
Tosten Opsall
Hanns Stuberødt er forarmit.
Lauridtz Solberigh
Rasmus Boestadt (Borstad).

Husmennd:
Errick paa Opsall.
Haldsteen paa Stuberødt.
Tomis Poullsen.

Drenger for Halff Lønn:
Annders paa Thuedt.
Anders paa Feenn.
Mogens paa Romenis.
Knud paa Søffue.
Tosten Tegxtedreng.

 Kilde: Rentekammeret inntil 1814, Lensregnskaper Bratsberg len. Landskatt 1624. Digitalarkivet.

HOLDEN PRESTEGIELD OCH SOGEN 1624

Odels bønder.
Olluff Nambløes Guodtz:
Udj Nambløs.

Torgius Ytterbøes Guodtz:
Udj Ytterbøe
Leftog (i Sannidal)
Field (i Melum)

Leilendinger.
Gunder Helgenn
Ytterbøe bruger Torgius Eiesmand (Lensmand?)
Ammond Hollen
Peder Susaas
Karll Eye
Einer Haatvet
Lauridtz Wibethaa
Seebiørn Toffte
Torbiørn Feen
Lauridtz Feen
Swennomm Nambløes
Haatvedt 2 bruger Welb. Claus Brochenhuus
Olluff Heigsholth
Tarald Backesaas
Jemeltt Wiibetaae
Asbiørn Nambeløes
Ellef Nambeløes
Jens Søffuee
Peder Heigsholth
Anders Tued
Tygge Wiibetaae

Ødegaarder.
Hendrich Fossee

HELGENN SOGENN 1624

Leilendinger:
Hans Kolde
Erick Steenstad
Østen Bøe
Biørn Eye
Anders Jelseeth
Lauridtz Koldstad
Halduor Kolstad
Tord Holthenn
Hans Langeland
Sørenn Verstad
Olluff Omtued
Kolbiørn Hualle
Brynild Jembtued
Suencke Jembtued
Pouell Giedeboe

Ødegaartzsmendt:
Truels Helgenn ehr forarmitt
Anders Steenstadhuallen
Lauridtz Bierffuen
Niels Sciørholth
Lauridtz Tindholth
Helge Jembtued
Simon Wasdall

ROMENES ANNEX 1624

Odelsbønder:
Gunder Sandnes Guods:
Udj Sandnes 3 tdr.
Udj Wlviig 1 tnd.
Udj Eige 1 tnd.

Leilendinger:
Niels Walle.
Bergethe Lunde (enke).
Suend Lunde
Engelbreth Hualle
Augustinus Brende
Romenes bruger Niels Friis Tingskriffuer Og War gaarden Affbrend.
Bent Romnes
Peder Graffer
Biørn Øffer Sandnes.

Ødegaarder:
Tostenn Opsall
Hans Stuberøed (Stuverud) ehr Forarmith
Lauridtz Soelberig
Rasmus Bordstad

Husmender:
Christen i Soffuen
Elleff paa Eud
Christoffer paa Nambløes
Arffue paa Bøe
Anders Bøeker ehr en gamell forarmet mand.
Tolff Bordstad ehr Forarmith
Niels Suarffner ehr Vanfør och Forarmith.
Halduor Uleuig er en gamill Forarmith Mand.
Tord Bierffuen ehr sleth forarmith.
Niels Skomager.
Mogens Skomager.
Suend Skomager.
Tomis Poulssen, ehr Forarmith.
Simon paa Ytterbøe ehr Forarmith.

Drenger for Heel Løn.
Tomis paa Espehuallenn.
Jørgenn paa Steenstad.
Torkell paa Giedeboe.
Peder i Rødningen.
Erich paa Romenes.

Drenge for Halff Lønn.
Karll paa Søffue.
Harald paa Haatued.

 Kilde: Rentekammeret inntil 1814, Lensregnskaper Bratsberg len. Landskatt 1625. Digitalarkivet.

HOLDENN PRESTEGIELD OCH SOUGENN 1625.

Odelsbønnder:

Olluff Nambløs goudsz.
Udj Nambløes 3 tdr.

Torgius Ytterbøes goudtz.
Udj Ytterbøe 4 huuder,
Udj Suusaas 1 melle korn,
Udj Lefftoeg (i Sannidal) 6 1/2 skind,
Udj Field (i Melum) 1 1/2 hud.

Leilendinger:
Gunder Helgenn.
Ytterbøe bruger Torgius Odelsmand.
Annond Hollenn.
Petter Susaas.
Karll Eye.
Euind Haatued (store).
Lauridz Wibetaae.
Lauridz Wibetaae.
Sebiørn Toffte.
Torbiørn Feenn.
Lauridz Feenn.
Guttorm Nambløs.
Haatued 2 (Anden) bruger Welb: Claus Brockenhus.
Olluff Heigsholth.
Tarald Backesusaas.
Jemelth Wibetaae.
Asbiørn Nambløs.
Elleff Nambløs.
Jens Søffue.
Peder Heigsholth.
Anders Tued.
Tygge Wibetaae.

Ødegaarder:
Hendrick Fosse.

HELGENN SOGENN 1625

Leilendinger:
Hans Kolde.
Erich Stienstad.
Østenn Bøe.
Biørn Eige.
Anders Jelseeth.
Lauridz Koldstad.
Haluor Koldstad.
Falquord Kleffdall.
Tord Holttenn.
Hans Langeland.
Søffren Werdstad.
Oluff Omtued.
Kolbiørn Hualle.
Brynild Jembtued.
Suencke Jembtued.
Pouell Giedeboe.

Ødegaarder:
Troels (Truls) Helgenn er forarmith.
Anders Steenstadhuallen.
Lauridz Bierffuen.
Niels Sørholth.
Lauridz Thindholth.
Helge Jembtued.
Simon Wasdall.

ROMENES ANNEX 1625

Odelsbønder:

Gunder Sandnes goudz.
Udj Sandnes 3 tnd.,
Udj Ulvigen 1 tnd.,
Udj Eigge 1 tnd.

Leilenndinger:
Niels Walle.
Berredte Lunde (Berthe Lunde).
Suend Lunde.
Engebreth Hualle (Vala).
Brende er baade mand och quinde bortdøed och Jnted effter demz ehr att bekome.
Romenes bruger Niels Friis Thingschriffer och var gaarden Affbrendt.
Bendt Romenes.
Peder Graffuer.
Biørn øffre Sandnes.

Ødegaarder:
Tostenn Opsall.
Hans Stuberøed er forarmith.
Lauridts Solberig.
Rasmus Bordstad er forarmith.

Husmender:
Torekell Saugmester.
Kresten paa Nambløs forarmith.
Simon paa Ytterbøe forarmith.
Erick paa Holdenn.
Niels Lauridzen i Rydningen.
Kresten i Hoffuen.
Suend i Gunildrøed, forarmith.
Hoffuor paa Susaas, forarmith.
Chrestoffer Kierekebyger.
Torre paa Espehuallen.
Niels skomager.
Alff paa Østrud (Usterud), forarmit.
Niels Suarffuer er Wanføer och forarmith.
Haluor Wlevig er en gamell forarmith Wanføer Mand.
Tord Bierffuen er sleeth forarmith.
Tomis i Husseth(?) ehr forarmith.

Drenger for Fuld lønn:
Tiøstolf paa Namløs.
Anders paa Søffue.
Mogens skomager.
Suend skomager.
Olluff Nielsen paa Jemtued.

Drenger for halff lønn:
Olluff paa Tued.
Karell paa Søffue.
Gierulff paa Werstad.
Leduor paa Werdstad.


 Kilde: Rentekammeret inntil 1814, Lensregnskaper Bratsberg len. Landskatt 1626. Digitalarkivet.

HOLDENN PRESTEGIELD OCH SOUGENN 1626.

Odelsbønnder.
Olluff Nambløses godtz.
Torgius Ytterbøes godtz.

Leilendinger:
Gunnder Helgen.
Ytterbøe bruger Thorgius Odelsmand.
Annund Holdenn.
Petter Suusaas.
Carl Eige.
Knuud Haathued.
Lauritz Wibetaa.
Lauritz Thoffte.
Torbiønn Feenn.
Lauritz Feenn.
Guttorm Nambløs.
Haatued 2 (Anden) bruger Welh: Claus Brockenhuus.
Olluff Heisholt.
Tharald Backesusaas.
Jemmelt Wibetaa.
Asbiønn Namløs.
Olluff Nambløs.
Jenns Søffue.
Peder Heisholt.
Annders Tuedt.
Tygge Wibetaa.

Ødegaarder:
Hendrich Fosse.

HELGENN SOGEN 1626.

Leilendinger:
Hans Kolde.
Erich Stiennstad.
Østenn Bøe.
Biønn Eige.
Annders Jelsett.
Niels Koldstad.
Halduor Koldstad.
Folquor Kloffdal.
Tord Holtenn.
Hanns Langeland.
Seffrenn Werstad.
Olluff Omtued.
Colbiønn Hualle.
Brynild Jemtued.
Annders Jemtued.
Poul Giedeboe.

Ødegaarder:
Throels (Truls) Helgenn.
Annders Steenstadhuallen.
Lauritz Bierffuen.
Niels Siørholt.
Lauritz Tindholt.
Helge Jemtued.
Simon Wasdal er død aff pest och war sleth forarmit.

ROMMENES ANNEX 1626.

Odelsbønder:
Gunder Sandnes godtz.

Leilenndinger:
Niels Walle (Vale).
Olluff Lunde.
Suend Lunde.
Engebret Hualle (Vala).
Peder Brende.
Rommenes bruger Niels Friis tingschriffuer och war gaarden affbrent.
Bent Rommenes.
Peder Graffuer.
Biønn øffre Sandness.

Ødegaarder:
Thosten Opsal.
Hanns Stuberoed er slet forarmit.
Lauritz Solberrig.
Rasmus Bordstad.

Huusmender:
Thorkild i Teigen er død Aff pest.
Niels schomager er død Aff pest.
Christen paa Nambløs er forarmit.
Simon paa Ytterbøe er forarmit.
Siffuer i Gundelsrød er død Aff pest.
Hoffuor paa Suusaas schatter for gamel.
Christoffer Kierkebygger.
Niels Suarffuer er Wanfør och forarmit.
Alff paa Østerud er død Aff pest.
Halduor Wluig er en gammel forarmit Wanfør Mand.
Thord Bierffuen er forarmit.
Arffue paa Bøe.
Gregers paa Wluig er forarmit.
Torre Espedal er forarmit.
Suend schomager schattes for gaard.
Christen i Hougen er forarmit.
Niels Laursen.
Christen i Saugen er død Aff pest.
Jenns Gundilsrød.
Kharl paa Søffue schatter for formeldte gaard Søffue.
Christen Thrundstad.

Drenge for Hel och Hal Lønn:
Erich paa Hollen er død Aff pest.
Gieruld paa Werstaa.
Olluff paa Werstaa.
Mogens schomager er død Aff pest.
Harald paa Jembtued er død Aff pest.
Per paa Rommenes.
Gullech Walles er død Aff pest.
Leduor paa Werstaa.
Giøste paa Helgenn er forarmit.
Olluff paa Jemtued er død Aff pest.
Anders paa Søffue er død Aff pest.

 Kilde: Rentekammeret inntil 1814, Lensregnskaper Bratsberg len. Landskatt 1627. Digitalarkivet.


HOLDENN PRESTEGIELD OCH SOUGENN 1627
.

Odelsbønnder.

Olluff Nambløs goudtz.
Udj Nambløs 3 tdr.

Torgius Ytterbøes goudtz.
Udj Ytterbøe 4 huuder,
Udj Suusaas 1 melle korn,
Udj Lefftoeg (i Sannidal) 6 1/2 skind,
Udj Field (i Melum) 1 1/2 hud.

Leilendinger:
Gunder Helgenn.
Yttrebøe bruger Thorgius Odelsmanden.
Anund Holdenn.
Peder Susaas.
Karl Eigge.
Euend Haatued.
Lauridtz Toffte.
Torbiønn Feen.
Lauridtz Feen.
Guttorm Nambløs.
Haatued 2 (Anden) bruger Welb: Claus Brockenhuus.
Olluf Heisholt.
Tarald Bachesuusaas.
Jemelt Wibetaa.
Asbiønn Nambløes.
Elluf Nambløes.
Jens Søffue.
Peder Heisholt.
Anders Tuedt.
Tygge Wibetaa.

Ødegaarder:
Hendrich Fosse.

HELGENN SOGENN 1627.

Leilendinger:
Hanns Kolde.
Erich Stiennstad.
Østen Bøe.
Biønn Eige.
Anders Jelset.
Niels Koldstad.
Halduor Koldstad.
Folquar Kløffdal.
Tord Holtenn.
Hans Langeland.
Søffren Werstaa bruger Presten Hr. Suend.
Olluff Omtued.
Kolbiønn Hualle (Hvalen).
Brynnild Jemtued.
Annders Jentued.
Poul Giedebøe.

Ødegaarder:
Troels Helgenn er for Armith.
Annders Stenstadhuallenn.
Lauridtz Bierffuen.
Niels Siørholdt.
Lauridtz Tindholt.
Helge Jemtuedt.
Simon Wasdalen, forgangne aar død af pest och Sider Jgien en fattig forarmit enke.

ROMMENES ANNEX 1627.

Odelsbønder:
Gunder Sandnes godtz.

Leilenndinger:
Niels Walle.
Olluff Lunde.
Suend Lunde.
Engebret Hualle.
Peder Brennde.
Niels Rommenes.
Bennt Rommenes.
Peder Graffuer.
Biønn øffre Sandnes.

Ødegaarder:
Thosten Opsal.
Hans Stuberudt Ehr forarmit.
Lauritz Soelberrig.
Rasmus Bordtstadt.

Huusmender:
Christen paa Nambløs, er forarmit.
Simon paa Ytterbøe, er forarmit.
Hoffuer paa suusaas, schatter for gaard.
Christoffer Kierkebygger.
Niels Suarffuer - Er Wanfør och forarmit.
Halduor Wluiig (Ulevig) er en gammel forarmit Wannfør Mand.
Tord Bierffuen - er forarmit.
Arffue paa Bøe.
Gregers paa Wleuig (Ulevig) - er forarmit.
Torre Espedal - er slet forarmit.
Suend skomager - schatter for gaard.
Christen i Heignen - er forarmit.
Niels Laursen.
Jenns Gundilsrød - er gaarden affbrent for och haffde intet at schatte aff.
Karl paa Søffue - schatter for formeldte gaard Søffue.
Christen Thrundstaa.

Drenge for Heel och Halff Lønn:
Bieruld paa Werstaa.
Olluff paa Wersta.
Per paa Rommenes.
Leffuor paa Werstaa.
Giøste paa Helgenn - er forarmit.

 Kilde: Rentekammeret inntil 1814, Lensregnskaper Bratsberg len. Landskatt 1628. Digitalarkivet.

HOLDENN PRESTEGIELD OCH SOUGENN 1628.

Odelsbønnder.
Olluff Nambløs 3 tdr. udj Nambløs.

Torgius Ytterbøes Goudtz.
Udj Ytterbøe 4 huuder,
Udj Suusaas 1 melle korn,
Udj Lefftoeg (i Sannidal) 6 1/2 skind,
Udj Field (i Melum) 1 1/2 hud.

Leilenndinger.
Gunder Helgenn
Ytterbøe bruger Thorgius Lensmand
Anund Holdenn
Peder Susaas
Karl Eye
Euind Haattued
Lauridtz Wibetaa
Lauridtz Toffte
Torbiørn Feen
Lauridtz Feen
Guttorm Nambløs
Haatued 2 bruger Welb: Claus Brockemhuus.
Olluff Heissholt
Tarald Bachesuusaas
Jenelt Wibetaae
Asbiønn Nambløess
Elleff Nambeløs
Jens Søffue
Peder Heisholt
Anders Tuedt
Tygge Wibetaa

Ødegaarder:
Hendrich Fosse

HELGENN SOGENN 1628

Leilenndinger:
Hanns Kolde
Erich Steenstad
Østen Bøe
Biønn Efige
Anders Jelset
Niels Kolstad
Halduor Koldstad
Falquor Kloffdal
Tord Holtenn
Hans Langeland
Søfren Verstad, brouger presten Hr. Suend.
Olluff Omtued
Kolbiønn Hualle
Brynnild Jemtued
Poul Giedeboe.

Ødegaarder:
Troels Helgenn ehr Forarmitt
Anders Steenstadhuallenn
Niels Sciørholdt
Lauridtz Tindholt
Helge Jentued
Simon Wassdall er forganget aar død af pest och siden Ingerr, en fattig forarmet enke.

ROMMENES ANNEX 1628

Odelsbønder.
Gunder Sandnes Goudtz.
Udj Sandnes 3 tnd., Ulvigen 1 tnd., Stigge 1 tnd.

Leilenndinger:
Niels Walle
Olluff Lunde
Suend Lunnde
Engebret Hvalle
Peder Brende
Niels Rommenes
Bennt Rommenes
Peder Graffuer
Biørn øffre Sanndnes

Ødegaarder:
Thosten Opsal
Hans Stuberudt (Stuverud) Ehr Forarmit
Lauridtz Soelbierg
Rasmus Bordtstadt.

Huusmennder:
Christen paa Nambløs er forarmit
Simon paa Ytterbøe er forarmit
Hoffuer paa Suusaas skatter for gaard
Christoffer Kirkebygger 1/2 dlr.
Niels Suarffner ehr Vanfør och Forarmit
Haldfuor Ulviig er en gammel Forarmit Wannfør mannd.
Tord Bierffuenn er forarmmit
Østen paa Bøe
Gregers paa Ulviig er forarmit
Torer Osteedal er forarmit.
Suend Skomager
Christen i Stigenn er forarmit
Niels Laursen(?)
Jenns Gundelsrøed er gaarden affbrent for och intet at schatte aff.
Karl paa Søffue schatter for formeldte gaard Søffue.
Christen Thrundstaa(?).

Drennge for Heel og Halff Lønn:
Bieruld paa Werstaa 1/2 dl.
Olluff Wersta 1/2 dl.
Per Paa Rommenes 1 dl.
Leffuor paa Werstaa.
Giøste paa Helgenn er forarmit.


 Kilde: Rentekammeret inntil 1814, Lensregnskaper Bratsberg len. Landskatt 1629. Digitalarkivet.

HOLDENN PRESTEGIELD OCH SOUGENN 1629.

Odelsbønnder.
Olluff Nambløs 3 tdr. udj Nambløs.

Torgius Ytterbøes Goudtz.
Udj Ytterbøe 4 huuder,
Udj Suusaas 1 meller korn,
Udj Lefftoeg (i Sannidal) 6 1/2 skind,
Udj Field (i Melum) 1 1/2 hud.

Leilendinger:
Gunner Helgen ehr død och leffuer igien en forarmit enche som intet haffuer.
Ytterbøe bruger Odelsmand.
Annund Hollen er Aldelis forarmit.
Suusaas bruger Odelsmand.
Karel Eie.
Effuind Haatued.
Lauridtz Wibetaae.
Thyge Toffte.
Torbiøn Feen.
Feen Andit bruger Pretsen Hr. Suend och er Prestebollens gaard.
Suend Nambløs.
Haathued Andit bruger Welb: Claus Brochenhuus.
Olluff Heisholt.
Tarald Bachesuusaas.
Jemelt Wibetaa.
Asbiøn Nambløes er wdleffet och forarmit.
Elluff Nambløes er død och afuindis intet effter.
Jenns Søffue.
Peder Heisholt.
Anders Tuedt.
Thygge Wibetaa.

Ødegaarder:
Hendrich Fosse.
 

HELGEN ANNEX 1629.

Leilendinger:
Hans Kolde.
Erich Stienstad er død och sider igien en fattig forarmit enche.
Østen Bøe.
Biøn Eie.
Anders Jelset.
Niels Kolstadt.
Halduor Kolstad.
Folche Kleffdal.
Tord Hollen.
Hans Langeland.
Werstad bruger Pretsen Hr. Suend.
Olluff Ombtued.
Colbiøn Huale.
Brynild Jemtued.
Anders Jemtued.Poul Giedeboe er Wdleffdt (Utlevd) og forarmit.

Ødegaarder:
Throls Holden ehr forarmit.
Anders Stienstadhuallen.
Lauridtz Bierffuen.
Niels Siørholt.
Tindholt bruger Odelsmand.
Helge Jemtued.
Wasdal bruger en fattig forarmit enche som Aldelis intet haffuer.

ROMMENES ANNEX 1629.

Odelsbønder:
Gunder Sanndness Goudtz
Udj Sanndnes 3 tnd.
Udj Uhlviig 1 tnd.
Udj Eige 1 tnd.

Leilendinger:
Niels Walle (Vale).
Olluff Lunde er gaarden affbrent for och fich aldelis Intet Redeth.
Suend Lunde.
Engebret Hualle (Vala).
Peder Brennde.
Niels Romenes ehr Thingschriffuer.
Bendt Romenes.
Peder Graffuer.
Biøn Øffre Sandnes er en gamel wdleffuedt forarmit Mannd.

Ødegaarder:
Thosten Opsal.
Hanns Stuberud (Stuverud) er forarmit.
Lauridz Soelberig.
Rasmus Bordstad.

Huusmend og Drenge:
Christoffer Kierckebygger.
Niels Laursen.
Christen Trunstaa liges ---- (?)
Haffuor Aldelis Jntedt. (?)
Gierull paa Werstaa ehr forarmit.
Olluff paa Werstaa.
Per paa Romenes ehr Affdragen.
Leffuor paa Werstaa er forarmit.

 Kilde: Rentekammeret inntil 1814, Lensregnskaper Bratsberg len. Landskatt 1630. Digitalarkivet.

HOLLEN PRESTEGIELDT OG SOUGNN 1630

Olluff Nambløses Guodtz
Udj Nambløes 4 tnd.

Torgius Ytterbøes Goudtz.
Udj Ytterbøe 4 huuder,
Udj Suusaas søndre 1 melle korn,
Udj Lefftoeg (i Sannidal) 6 1/2 skind,
Udj Field (i Melum) 1 1/2 hud.

Leilendinger
Gunner Helgenn ehr død och Leffner igien en forarmit enche som Intet Scatted.
Ytterbøe bruger Lensmanden.
Anund Hollen er Aldeles forarmit.
Suusaas bruger Odelsmanden "Karll re"(?)
Efuind Haatued
Lars Wibetaae
Suend Thoffte
Torbiøn Feen
Feen andit bruger Presten Hr. Suend och er prestebollens gaardt.
Suend Nambløes
Haatued andet bruger Welb: Claus Brockenhuus.
Olluff Heissholt
Tarald Backesuusaas
Jennelt Wibetaae
Asbiøn Nambløes er Udsel och forarmit
Lars Nambeløes
Jenns Søffue
Peder Heisholt
Annders Tued
Thyge Wibetaae

Ødegaarder
Hendrich Fosse.

HELGEN ANNEX 1630

Leilendinger.
Hanns Kolde
Erich Steenstad er død och sider Igien en fattig och forarmit enche.
Østen Bøe
Biøn Eie
Annders Jellset
Niels Kolstad
Halduor Kolstad
Folche Kleffdall
Thord Hollten
Hanns Langeland
Annders Werstad
Olluff Omtued
Kolbiøn Hualle
Brynild Jemtved
Annders Jemtved
Poull Giedeboe ehr Udsel och forarmit.

Ødegaarder
Karll Helgen
Annders Steenstadhuallen
Lars Bierffuen
Niels Siørholt
Thinholt bruger Odelsmanden
Helge Jemtved
Wassdallen bruger en fattig forarmit enche Som Aldelis intet kan scatte.

ROMMENES ANNEX 1630

Odelsbønder
Gunder Sanndness Goudtz
Udj Sanndnes 3 tnd.
Udj Uhlviig 1 tnd.
Udj Eige 1 tnd.

Leilenndinger
Niels Walle
Olluff Lunde
Suend Lunde
Engebret Hualle
Peder Brende
Niels Rommenes ehr Thingskriffer
Benndt Rommenes
Peder Graffuer
Biøn øffre Sanndnes er en gammel Udsel forarmit mand.

Ødegaarder
Tosten Opsall
Hanns Stuberud (Stuverud) ehr forarmit.
Lauridtz Soelberrig
Rasmus Bordstad.

Huusmend og Drenge
Christoffer Kierchebygger.
Niels Laursenn(?)
-----
-----
Jerull paa Werstad ehr forarmit.
Olluff paa Werstad
Per paa Rommenes er Affdragen.
Leffuor paa Werstad er forarmit.

 Kilde: Rentekammeret inntil 1814, Lensregnskaper Bratsberg len. Landskatt 1631. Digitalarkivet.

HOLLEN PRESTEGIELDTT 1631

Odelsbønder
Olluff Nambløsis goudz
Torgius Ytterbøes goudz

Leilendinger.
Poffuel Helgenn
Ytterbøe Bruger - Odelsmanden.
Annund Hollen er Aldelis forarmit.
Suusaas Bruges - Odelsmanden.
Tarall Eige
Effuend Haathued
Laurs Wibetaae
Suend Toffte
Torbiøn Feen
Feen Andit Bruger Presten Hr. Suend och er Prestens gaard.
Suend Nambløes
Haathued 2 bruger Welb: Claus Brochenhuus.
Olluff Heisholt
Tarald Bachesuusaas
Jemelt Wibetaae
Hellie Nambløes
Lars Nambeløs
Jenns Søffue
Peder Heisholt
Annders Tuedt
Tygge Wibetaae.

Ødegaarder.
Hendrich Fosse.

HELGEN ANNEX 1631

Leilendinger.
Hanns Kolde
Annders Steenstad
Østen Bøe
Biøn Eige
Annders Jellseth
Niels Kollastad
Halduor Kolstad
Folche Kleffdall
Tord Holltenn
Hanns Langeland
Annders Werstad
Olluff Omtued
Kolbiøn Hualle
Brynild Jembtued
Annders Jembtued
Poull Giedeboen ehr Udssel ocg forarmit.

Ødegaarder.
Kaell Helgenn
Annders Stenstadhualen
Lauridtz Bierffuen
Niels Siørholt
Tinndholt Bruger Odelsmanden.
Helge Jembtued
Wassdallen Bruger en fattig forarmit Enche som Aldelis Jntet haffde.

ROMMENES ANNEX 1631

Odels Bønder.
Gunder Sanndnesis goudtz.

Leilendinger.
Niels Walle
Olluff Lunde
Suend Lunde
Engebreth Hualle
Peder Brennde
Niels Rommenes er Thingschriffuer.
Bennt Rommenes
Peder Graffuer
Gunne øffresandnes

Ødegaarder.
Tosten Opsall
Hanns Stueberuud er forarmit.
Lauridtz Soellberrig.
Rasmus Bordstad.

Huusmend og Drenge.
Christoffer Kierchebygger
Niels Laursen
Christenn Trund paa Ligges 1 sk. och haffuer Aldelis Jntet.
Gierull paa Werstad
Leffuor paa Werstad ehr forarmit.

 Kilde: Rentekammeret inntil 1814, Lensregnskaper Bratsberg len. Landskatt 1632. Digitalarkivet.

HOLLEN PRESTEGIELDT OG SOUGENN 1632

Odels Bønnder
Olluff Nambløis Goudtz.
Udj Nambløes 3 tnd.

Thorgius Ytterbøes Goudtz
Udj Ytterbøe 4 huuder,
Udj Suusaas 1 melle korn,
Udj Lefftoeg (i Sannidal) 6 1/2 skind,
Udj Field (i Melum) 1 1/2 hud.

Leilendinger
Poffuel Helgen
2de Stervboe bruger - Odelsmanden.
Annund Hollen ehr Aldelis forarmit.
Suusaas bruger Odelsmanden.
Carell Eige
Effuend Haatued
Lars Wibetaae
Suend Thoffte
Torbiøn Feen
Feen andet, bruger Presten Hr. Suend och ehr prestebollenis gaardt.
Suend Nambeløes
Haatued 2 bruger Welb: Claus Brochenhuus.
Olluff Heisholt
Tarald Bachesuusaas
Jemelt Wibetaae
Hellie Nambløes
Lars Namløes
Jens Søffue
Peder Heisholt
Annders Thuedt
Tygge Wibetaae.

Ødegaarder
Hendrich Fosse.

HELGEN ANNEX 1632

Leilendinger
Hans Kolde
Annders Steenstad
Folche Bøe
Knud Eige
Annders Jelseth
Annders Kolstad
Halduor Kolstad
Hellie Kleffdall
Knud Holten
Hans Langeland
Anders Werstad
Olluff Omtved
Colbiøn Hualle
Brynild Jentved
Anders Jentved
Folque Giedeboe

Ødegaarder
Karll Helgen
Anders Steenstadhuallen
Lauridtz Bierffuen
Niels Siørholt
Tinholt bruger Odelsmanden.
Jøren Jentved
Wassdallen bruger en fatig forarmit Enche som Aldelis Intet hafver.

ROMMENES ANNEX 1632

Odelsbønder.
Gunder Sandnesis Goudtz
Udj Sanndnes 3 tnd.
Udj Uhlviig 1 tnd.
Udj Eige 1 tnd.

Leilendinger.
Niels Walle
Olluff Lunde
Suend Lunde
Engebrett Hualle
Peder Brende
Niels Rommenes ehr Tingschriffuer
Bennt Rommenes
Peder Graffuer
Gunder Øffre Sandnes.

Ødegaarder.
Tosten Opsall
Hans Stuberud (Stuverud) ehr forarmit
Lauridtz Soelberig
Rasmus Bordstad.

Huusmend.
Christoffer Kierchebygger.
Niels Larssenn.
 Kilde: Rentekammeret inntil 1814, Lensregnskaper Bratsberg len. Landskatt 1633. Digitalarkivet.

HOLLEN PRESTEGIELD OCH SOGENN 1633.

Odels Bønder.
Olluff Nambløesis goudtz.
Thorgius Ytterbøes goudtz.

Leilendinger.
Poffuel Helgen
Ytterbøe Bruges - Odelsmanden.
Suend Hollen
Suusaas bruges - Odelsmanden.
Carrell Eige
Effuend Haatued
Lars Wibetaae
Suend Thoffte
Torbiøn Feen
Feen Andre Bruger Presten Hr. Suend Och ehr Prestebollens Gaard.
Suend Nambløes
Haatved 2 Bruger Welb: Claus Brochenhuus.
Olluff Heisholt
Tarald Bachesuusaas
Jemelt Wibetaae
Hellie Nabløes
Lars Nambeløes
Jenns Søffue
Peder Heisholt
Annders Thuedt
Tyge Wibetaae.

Ødegaarder.
Hendrich Fosse.

HELGEN ANNEX 1633

Leilendinger.
Hans Kolde
Anders Steenstad
Folche Bøe
Knud Eige
Anders Jelseth
Anders Kolstad
Halduor Kolstad
Hellie Kløffuedall
Knud Holthenn
Hans Langeland
Anders Werstad
Olluff Omtued
Colbiøn Hualle
Brynild Jembtued
Anders Jembtued
Folche Giedeboe.

Ødegaarder.
Karrl Helgenn
Gunde Stenstadhualden
Lauridtz Bierffuen
Niels Siørholt
Tindholt bruges - Odelsmanden.
Jøren Jembtued
Wassdallen bruges - en fattig forarmit Wnche som Aldelis Jntet haffuer.

ROMMENES ANNEX 1633

Odels Bønder.
Gunner Sandnesis goudtz.

Leilendinger.
Niels Walle
Olluff Lunde
Suend Lunde
Engebreth Huale
Peder Brende
Niels Rommenes ehr Thingschriffuer
Bent Rommenes
Peder Graffuer
Gunde øffresandnes

Ødegaarder.
Tosten Opsall
Hans Stueruud ehr forarmit.
Lauridtz Soelbierg
Rasmus Bordstad.

Huusmend.
Christoffer Kierchebygger.
Niels Larsen.

 Kilde: Rentekammeret inntil 1814, Lensregnskaper Bratsberg len. Landskatt 1634. Digitalarkivet.

HOLLEN PRESTEGIELDT OG SOUGENN 1634

Odels Bønnder.
Olluff Nambløis Goudtz.
Udj Nambløes 3 tdr.

Thorgius Ytterbøes Goudtz.
Udj Ytterbøe 4 huuder.
Udj Suusaas 1 melle korn.
Udj Lefftoeg (i Sannidal) 6 1/2 skind.
Udj Field (i Melum) 1 1/2 hud.

Leilendinger.
Pouel Helgenn
Ytterbøe bruger Odelsmanden.
Suend Hollen
Suusaas bruger Odelsmanden
Karll Eige
Effuen Haatved
Lars Wibetaae
Sebiønn Toffte
Torbiønn Feen
Feen Andit bruger Presten Hr. Suend och ehr Presteboellens Gaarde.
Suend Nambløes
Haatved 2 bruger Welb: Claus Brochenhuus.
Olluf Heisholt
Tarald Bachesuusaas
Jemelt Wibetaae
Hellie Nambløes
Jens Søffue
Peder Heisholt
Anders Tuedt
Thygge Wibetaae.

Ødegaarde.
Hendrich Fosse.

HELGEN ANNEX 1634

Leilendinger.
Hans Kolde
Anders Steenstad
Folche Bøe
Tronnd Eigge
Anders Jelset
Anders Kolstad
Halduor Kolstad
Hellie Kløffvedall
Knud Holten
Hans Langeland
Anders Werstad
Olluff Omtved
Kolbiønn Hualle
Brynild Jembtued
Anders Jembtued
Folche Giedeboe

Ødegaarder.
Pouvel Helgenn
Gunder Steenstadhuallen
Lauris Bierffuen
Niels Siørholt
Tindholt bruger Odelsmanden.
Jørgen Jemtued
Wassdallen bruger en Fattig forarmet enche Aldelis intet haver.

ROMMENES ANNEX 1634

Odelsbønder.
Gunder Sandnesis Goudtz
Udj Sanndnes 3 tnd.
Udj Uhlviig 1 tnd.
Udj Eige 1 tnd.

Leilendinger.
Niels Walle
Olluff Lunde
Suend Lunde
Ingebret Hualle
Peder Brende
Niels Rommenes ehr Tingskriffer.
Benndt Rommenes
Peder Graffuer
Gullich øffre Sandnes

Ødegaarde.
Torsten Opsall
Hans Stueberud ehr forarmit.
Lauridtz Soelberrig.
Rasmus Bordstad.

Huusmend.
Niels Larsøn.

 Kilde: Rentekammeret inntil 1814, Lensregnskaper Bratsberg len. Landskatt 1635. Digitalarkivet.

HOLLEN PRESTEGIELDT OCH SOUGENN 1635

Odels Bønnder
Olluff Nambløis goudtz.
Torgius Ytterbøes goudtz.

Leilendinger.
Powell Helgen
Ytterbøe bruger Odelsmanden.
Suend Hollenn
Suusaas bruger Odelsmanden.
Karll Eigge (Eie)
Effuend Haatued
Lars Wibetaae
Sebiend Toffte
Torbiønn Feen
Feen 2. bruger Presten Hr. Suend och ehr Prestebollens gaard.
Suend Nambløes
Haattued 2. bruges - Welb: Claus Brochenhuus.
Olluff Heisholt
Tarald Bachesuusaas
Jemelt Wibetaae
Hellie Nambløes
Lars Nambløes
Jenns Søffue
Peder Heisholt
Annders Tuedt
Tygge Wibetaae

Ødegaarder.
Hendrich Fosse.

HELGENN ANNEX 1635

Leilendinger.
Hanns Kolde
Annders Steenstad
Folche Bøe
Trund Eige
Anders Jellset
Anders Kolstad
Halduor Kolstad
Hellie Kløffedall
Knud Holthenn
Hanns Langeland
Anders Werstad
Olluff Ombtued
Kolbiønn Hualle
Brynild Jembtued
Anders Jembtued
Folche Giedeboe

Ødegaarder.
Rolff Helgen
Gunde Stenstadhualle
Lauridtz Bierffuen
Niels Siørholt
Tindholt bruger Odelsmanden.
Jørgen Jembtued
Wassdallen bruger en fattig forarmit Enche som Aldelis intet haffuer.

ROMMENES ANNEX 1635

Odels Bønder.
Gunder Sandnesis goudtz.

Leilendinger.
Niels Walle
Olluff Lunde
Suend Lunde
Engebret Hualle
Peder Brennde
Niels Rommenes ehr Tingschriffuer.
Bennt Rommenes
Peder Graffr
Gullech øffre Sandnes.

Ødegaarder.
Tostenn Opsall
Hanns Stueberud ehr forarmit.
Lauridtz Soelberrig
Rasmus Bordstad

Huusmend.
Christopher Kierchebygger
Niels Larsen.

 Kilde: Rentekammeret inntil 1814, Lensregnskaper Bratsberg len. Landskatt 1636. Digitalarkivet.

HOLLEN PRESTEGIELDT OCH SOUGENN 1636

Odels Bønnder
Olluff Nambløis Goudtz.
Udj Nambløes 3 tnd.

Thorgius Ytterbøes Goudtz
Udj Ytterbøe 4 huuder,
Udj Suusaas 1 melle korn,
Udj Lefftoeg (i Sannidal) 6 1/2 skind,
Udj Field (i Melum) 1 1/2 hud.

Leilendinger.
Pouel Helgenn
Yrrebøe bruger Odelsmand.
Suend Hollenn
Suusaas bruger Odelsmand.
Karll Eigge.
Effuen Haathved
Lars Wibetaae
Sebiønn Toffte
Torbiønn Feen
Feen andit, bruger Presten Hr. Suend och ehr Presteboellens Gaard.
Suend Nambløes
Haatued 2, bruger Welb: Claus Brochenhuus.
Olluff Heisholt
Tarald Bachesuusaas
Jemelt Wibetaae
Hellie Nambløes
Lars Nambløes
Jens Søffue
Peder Heisholt
Anders Tuedt
Tygge Wibetaae.

Ødegaarde.
Hendrich Fosse.

HELGEN ANNEX 1636

Leilendinger.
Hans Kolde
Anders Steenstad
Folche Bøe
Tronnd Eigge
Anders Jelset
Anders Kolstad
Halduor Kolstad
Hellie Kløffvedall
Knud Holten
Hans Langeland
Anders Werstad
Olluff Omtued
Kolbiønn Hualle
Brynild Jembtued
Anders Jembtued
Folche Giedeboe.

Ødegaarder.
Povel Helgenn
Gunder Steenstadhuallen
Lauris Bierffuen
Niels Siørholt
Tindholt bruger Odelsmanden
Jørgen Jembtued
Wassdallen bruger en fattig forarmit enche som Aldeliss intet haffuer.

ROMMENES ANNEX 1636

Odelsbønder
Gunder Sandnesis Goudtz
Udj Sanndnes 3 tnd.
Udj Uhlviig 1 tnd.
Udj Eige 1 tnd.

Leilendinger.
Niels Walle
Olluff Lunde
Suend Lunde
Engebret Hualle
Peder Brende
Niels Rommenes ehr Tingschriffer.
Benndt Rommenes
Peder Graffuer
Gullich øffre Sandnes

Ødegaarde
Torsten Opsall
Hans Stueberud (Stuverud) ehr forarmit.
Lauridz Soelberrig
Rasmus Bordstad

Huusmend
Niels Larsøn.

 Kilde: Rentekammeret inntil 1814, Lensregnskaper Bratsberg len. Unionskatt 1637 (tidligere kalt Landskatt). Digitalarkivet.

HOLLEN PRESTEGIELD OCH SOGENN 1637.

Odellsbønnder.
Olluff Nambløes goedtz.
Torgius Ytterbøes goedtz.

Leilendinger.
Powel Helgenn
Ytterbøe bruger Odelsmand.
Suend Hollen
Suusaas bruger Odelsmand.
Torgier Eigge
Effuind Haathued
Lars Wibetaae ehr slet forarmit.
Zebiønn Toffte
Torbiønn Feen
Feen 2. bruger presten Hr. Suend och ehr Prestebollens gaard.
Suend Nambløes
Haatued 2. bruger Welb: Claus Brochenhuus.
Olluff Heisholt
Tarald Bachesuusaas
Jmelt Wibetaae
Hellie Nambløes
Lars Nambløes
Anders Søffue
Peder Heisholt
Anders Tuedt
Tygge Wibetaae.

Ødegaarder.
Hendrich Fosse.

HELGEN ANNEX 1637

Leilendinger.
Hanns Kolde
Anders Steenstad
Folche Bøe ehr slet forarmit.
Trond Eige
Anders Jelset
Anders Kolstad
Halffuor Kolstad
Hellie Kløffedall
Knud Holthenn
Hanns Langeland
Anders Werstad
Olluff Ombtued
Kolbiønn Hualle
Brynild Jembtued
Folche Gieddeboe
Annders Jembtued

Ødegaarder.
Rolff Helgenn
Gunder Stienstadhuallen
Tronnd Bierffuen ehr forarmit.
Niels Siørholt
Tinndholt bruger Odelsmand.
Jørgen Jembtued
Wasdallen bruger en fattig forarmit enche, som Aldelis indtet haffuer.
 

ROMMENES ANNEX 1637

Odelsbønder.
Gunder Sandnesis goudz.

Leilendinger.
Torbiønn Walle
Olluff Lunde
Suend Lunde
Rasmus Hualle
Peder Brennde
Niels Rommenes ehr Thingschriffuer.
Benndt Rommenes
Peder Graffer ehr slet forarmit.
Gullich øffre Sandnes - bruger Odelsmand.

Ødegaarder.
Torsten Opsall ehr forarmit.
Hanns Stueberud ehr forarmit.
Lauridtz Soelberig
Rasmus Bordstad

 Kilde: Rentekammeret inntil 1814, Lensregnskaper Bratsberg len. Unionskatt 1638. Digitalarkivet.

HOLLEN PRESTEGIELD OCH SOGENN 1638.

Odellsbønnder.
Olluff Nambløses goedz
Udj Nambløes 3 tnd.

Torgius Ytterbøes Goudtz
Udj Ytterbøe 2 huuder
Udj Lofftoeg (Sannidal) 6 1/2 Skind.
Udj Field (Melum) 1 1/2 huud.

Leilendinger.
Pouell Hellgenn
Ytterbøe bruger Odellsmanden
Suend Hollenn
Suusaas bruger Odellsmanden
Torgier Eigge
Effuen Haattued
Lartz Wibetaa er Slet Forarmit.
Sebiøn Toffte
Torbiøn Feen
Feen 2 bruger Presten Hr. Suend och ehr Presteboelends Gaard.
Suend Nambløes
Haatved 2 bruger Welb: Claus Brochenhuus.
Olluff Heisholt
Tarald Bachesuusaas
Imelt Wibetaae
Hellie Nambløes
Lartz Nambløes
Annders Søffue
Peder Heishollt
Anders Tuedt
Tyge Wibetaae.

Ødegaarder.
Henrich Fosse.


HELGENN ANNEX 1638

Leilendinger.
Hans Kollde
Annders Stienstad
Folche Bøe ehr Slet forarmit.
Trond Eigge
Annders Jelseth
Anders Kolstad
Halffuor Kolstad
Hellie Kløffuedall
Knud Holltenn
Hans Langeland
Anders Werstad
Olluff Ombtued
Colbiøn Hualle
Brynild Jemtued
Anders Jemtued
Folche Giedeboe

Ødegaarder.
Rolff Hellgen
Gunder Stenstadhuallen
Thronnd Bierffuen ehr forarmit.
Niels Siørholt
Tindholt bruger Odellsmanden.
Annders Jemtued
Wasdalle bruger en fattig forarmit Enche som Aldelis Intet hafver.

ROMMENES ANNEX 1638

Odelsbønder.
Gunder Sandnesis Goudtz
Udj Sanndnes 3 tnd.
Udj Uhlviig 1 tnd.
Udj Eigge 1 tnd.

Leilenndinger.
Torbiøn Walle
Olluff Lunde
Suend Lunde
Rasmus Hualle
Peder Brende
Niels Rommenes ehr Tingschriffer.
Bendt Rommenes
Peder Graffuer
Gullech øffre Sannes bruger Odelsmand.

Ødegaarder.
Torsten Opsall er forarmit.
Hanns Stueberud (Stuverud) ehr forarmit.
Lauridz Soelberrig
Rasmus Bordstad.

 Kilde: Rentekammeret inntil 1814, Lensregnskaper Bratsberg len. Unionskatt 1639. Digitalakrivet.


HOLLENN PRESTEGIELD OCH SOGENN 1639

Odels Bønder.
Olluff Nambløesis goedtz.
Targer Ytterbøes goedtz.

Leilendinger.
Pouell Helgen
Ytterbøe bruger Odelsmand.
Suend Hollen
Suusaas bruger Odelsmand.
Thorgier Eigge (Eie)
Effuend Haathued
Larts Wibetaae
Zebiøn Toffte
Thorbiøn Fæn
Fæn Andit bruger Presten Hr. Suend och ehr Presteboelens Gaard.
Suend Nambløes
Haathued bruger Welb: Claus Brochenhuus.
Olluff Heisholt
Tharald Bachesuusaas
Joen Wibetaae
Hellie Nambløes
Lartz Nambløes
Anders Søffue
Peder Heisholt
Annders Tuedt
Tygge Wibbetaae

Ødegaarder.
Hendrich Fosse.

HELLGEN ANNEX 1639

Leilendinger.
Hanns Kollde
Annders Stienstad
Folche Bøe Ehr slet forarmit.
Tronnd Eigge
Annders Jellseth
Anders Kolstad
Halffuor Kollstad
Hellie Kløffedall
Knud Hollthenn
Hans Langeland
Anders Werstad
Olluff Ombtued
Kolbiøn Hualle
Brynild Jembtued
Annders Jemtued
Folche Giedeboe.

Ødegaarder.
Rolff Hellgen
Gunder Stienstadhuallen
Trond Bierffuen ehr forarmit.
Niels Siøerholt
Tindholt bruger Odelsmand.
Anders Jembtued
Gunder Wasdall Ehr forarmit.

ROMMENES ANNEX 1639

Odels Bønder.
Gunder Sanndnesis goedtz.

Leilenndinger.
Torbiønn Walle
Olluff Lunde
Suend Lunde
Rasmus Hualle
Peder Brennde
Niels Romenes Ehr Thingschriffuer.
Benndt Romenes
Peder Graffer ehr slet forarmit.
Gulech øffer Sandnes bruger Odelsmand.

Ødegaarder.
Torsten Opsall ehr forarmit.
Hanns Stueberud Ehr forarmit.
Laurids Soelberrig
Rasmus Bordstad.

 Kilde: Rentekammeret inntil 1814, Lensregnskaper Bratsberg len. Unionskatt 1640. Digitalarkivet.

HOLLENN PRESTEGIELD OCH SOGENN 1640

Odels Bønder.
Olluff Nambløses goedz
Udj Nambløes 3 tnd.

Torgius Ytterbøes Goudtz
Udj Ytterbøe 2 huuder
Udj Leftoeg (i Sannidal) 7 Skind.
Udj Field (i Melum) 1 1/2 huud.

Leilendinger.
Pouell Hellgenn
Ytterbøe bruger Odelsmand.
Suend Hollenn
Hoffuer Suusaas
Ejener Eigge
Efuind Haatved
Lartz Wibetaae
Sebiøn Toffte
Torbiøn Feen
Fen 2dit bruger Presten Hr. Suend og ehr Presteboelets Gaard.
Suend Nambløes
Annders Haatved
Olluff Heisholt
Tharald Bachesuusaas
Joen Wibetaae
Hellie Nambløes
Olluf Nambløes - Bruger Odelsmand.
Annders Søffue
Peder Heishollt
Peder Thuedt
Tygge Wibetaae.

Ødegaarder.
Henrich Fosse.

HELGEN ANNEX 1640

Leilendinger.
Hans Kollde
Annders Stenstad
Folche Bø
Thrond Eigge
Anders Jelset
Annders Kolstad
Halffuor Kolstad
Hellie Kløffuedall
Knud Hollttenn
Hans Langeland
Annders Werstad
Olluff Ombtued
Kolbiøn Hualle
Brynild Jembtued
Annders Jembtued
Folche Jedeboe

Ødegaarder.
Rollef Helgenn
Gunder Stenstadhuallen
Thronnd Bierffuen
Niels Siørrhollt
Peder Tindholt
Annders Jembtued
Gunder Wasdall ehr forarmit.

ROMMENES ANNEX 1640

Odels Bønder
Gullich Sandnesis goeds
Udj Sandnes 2 tnd.
Udj Uhlviig 1 tnd.
Udj Eigge 1 tnd.

Leilendinger.
Torbiønn Walle
Olluff Lunde
Suend Lunde
Rasmus Huallen
Peder Brende
Niels Romenes
Bendt Romenes
Gulech Graffer
Gulech øffre Sandnes bruger odelsmand.

Ødegaarder.
Tosten Opsall
Rasmus Soelberrig
Rasmus Bordstad.

 Kilde: Rentekammeret inntil 1814, Lensregnskaper Bratsberg len. Unionskatt 1641. Digitalarkivet.

HOLLEN SOGEN 1641

Odelsbønder.
Hoffuer Suusaasis gods
I Suusaas 4 tnd.

Leilendinger.
Suend Hollen
Enner Eye
Thron Eye
Anders Haatved
Gunder Wibetaa
Thyge Wibetaa
Asgier og Jon Toffte
Anders Søffue
Anders Tued
Thorben Fæn
Fæn andet, bruger præsten och er Præstebolens gaard.
Effven(?) Nambløs
Søffren Nambløs
Helie Nambløs
Laurids Nambløs
Tharald Bachesuusaas
Peder Olsen Heisholt
Peder "Bentsen"(?) Heisholt
Søffren Haatved
Jon Wibetaa.

Ødegaarder.
Olle Fosse.

HELGEN ANNEX 1641

Odelsbønder.
Haluor Kolstads gods. I Kolstad 4 tnd.

Leilendinger.
Pouel Helgen
Thorgier Ytterbøe
Hans Kolde
Anders Steenstad
Thormoe Bøe
Solfue och Hans Jelset
Anders Kolstad
Helie Kløffedal
Knud Holten
Hans Langeland
Anders Werstad
Thor Omtued
Gunnuff Hwale
Brønild Jenthvued
Anders Jenthued
Falquer Giedeboe.

Ødegaarder.
Peder Tindholt
Anders Jembthued
Rolf Helgen
Niels Siørholt
Tron Bierffuen
Gunne Steenstadhualen
Gunder Wassdal
Luchas Prestgraff

ROMMENES ANNEX 1641

Odelsbønder.
Gunder Sandnesis godz
i Sandnes 4 tnd
i Eye 1 tnd.
i Øffre Sandnes 1 tnd.

Leilendinger.
Thorben Walle
Rasmus Walle
Olle Lunde
Suend Lunde
Peder Brenne
Berndt Romenes
Johannes Romenes
Gulch Sandnes
Leffuor Graffuer
Niels Ulefoss

Ødegaarder.
Olle Borstad
Thosten Opsall
Lauridtz Solbierg.

 Kilde: Rentekammeret inntil 1814, Lensregnskaper Bratsberg len. Unionskatt 1642. Digitalarkivet.

HOLLEN PRESTEGIELD 1642.

Odels Bønder:
 

Leilendinger:
Suend Hollen.
Einer Eige.
Thron Eige.
Anders Haatued.
Gunder Wibetaa.
Tyge Wibetaa.
Asgier og Joen Toffte.
Anders Søffue.
Anders Tued.
Torben Feen.
Effuen Nambløes.
Søffren Nambløes.
Tarald Bachesuaas.
Peder Olesen Heisholt.
Olle Fosse.
Peder Knudsen Heisholt.
Søffren Haatved.
Joen Wibetaa.

Ødegaarder:
 

HELLGEN ANNEX 1642.

Leilendinger:
Pouell Hellgen.
Torgier Ytterbøe.
Hans Kolde.
Anders Steenstad.
Tormoe Bøe.
Solffue og Hans Jelset.

Ødegaarder:
Anders Kolsta.
Helie Kløffedall.
Knud Holthen.
Hans Langeland.
Anders Werstad.
Tor Ombtued.
Gunuff Hualle.
Brønild Jembtued.
Anders Jembtued.
Folque Giedeboe.
Peder Tindholt.
Rolff Hellgen.
Niells Sørholt.
Thron Bierffuen.
Gunsteen Stadhuallen (Stenstadhvalen).
Gunder Wasdall.
Luckas Prestegraff.

ROMMENES ANNEX 1642.

Odelsbønder:
 

Leilendinger:
Torben Walle.
Rasmus Huale.
Olle Lunde.
Suend Lunde.
Peder Brende.
Bent Rommenes.
Johanne Rommenes.
Gulich Sandnes.
Siffuer Graffuer.
Hans Wlefaas (Ulefoss).

Ødegaarder.
Olle Borstad.
Thosten Opsall.

 Kilde: Rentekammeret inntil 1814, Lensregnskaper Bratsberg len. Unionskatt 1643. Digitalarkivet.

HOLLEN PRESTEGIELD 1643.

Odelsbønder:
Hoffuer Susaas eyer i Bemeldte Susaas 5 tdr. korn.

Leilendinger:
Suend Hollen.
Einer Eige.
Thron Eige.
Anders Haatued.
Gunder Wibetaa.
Thyge Wibetaa.
Anders Søffue.
Anders Thued.
Thorben Feen.
Bertell Feen er Suoren Schriffuer (Sorenskriver).
Effuen Nambløs.
Søffren Nambløs.
Peder Oelsen Heisholdt - bruger Presten de 2 parter. Den tredie part bonden.

Ødegaarder:
Olle Fosse.
Peder Bentssen Hejsholdt.
Søffren Haatued.
Joen Wibetaae.
 

HELGEN ANNEX 1643.

Odelsbønder:
Halffuor Kollstad eyer i Bemeldte Kolstad 4 tdr.

Leilendinger:
Pouel Helgen.
Torgier Ytterbøe.
Hans Kolde.
Joen Steenstad.
Thormoe Bøe.
Solffue og Hans Jellseth.

Ødegaarder:
Anders Kolstad.
Helie Kløffuerued.
Knud Kolstad.
Hans Langeland.
Anders Werstad.
Torr Ombtued.
Gunnuff Huallen.
Brønild Jembtued.
Anders Jembtued.
Falchuor Giedeboe.
Peder Tindholdt.
Rolff Hellgen.
Niells Siøreholth.
Thron Bierffuen.
Gunne Steenstadhualen.
 

ROMMENES ANNEX 1643.

Odelsbønder:
Gunder Sandnes eyer
J Sandnes 4 tdr.,
J Eye 1 tnd.,
J øffre Sandnes 1 tnd.

Leilendinger:
Torben Walle.
Rasmus Huale.
Olle Lunde.
Suend Lunde.
Peder Brende.
Gulich Sandnes.
Niells Wllfoss (Ulefoss).

Ødegaarder:
Ikke tatt med.

 Kilde: Rentekammeret inntil 1814, Lensregnskaper Bratsberg len. Manntall til bygningsskatt 1644. Digitalarkivet.

HOLLEN SOGEN 1644.

Heele gaarder.
Suend Hollen.
Hoffuor Sussaas.
Even Eige.
Tron Eige.
Anders Haatued.
Gunder Wibetaae.
Tyge Wibetaae er Leensmand.
Asgier Thoffte.
Anders Søffue.
Anders Thued.
Torben Feen.
Bertell Feen. Feen Andet. Bruger Den Suoren Schriffuer.
Effuen Nambløs.
Søren Nambløs. Er Schuidsschaffer.
Enche Berthe Susaas (?)
Peder Heigsholt. Presten bruger de tvende parter. Den tredie part bonden.

Haluegaarder.
Peder Heisholdt.
Søren Haatued.
Lauridtz Nambløs.
Søren Nambløs.
Joenn Wibetaae.

Ødegaarder.
Olle Fosse.

HELLGEN ANNEX 1644.

Heelegaarder:
Pouell Hellgen.
Torgius Ytterbøe.
Hans Kolde.
Joen Steenstad.
Tormoe Bøe.
Haluor Kollstad.
Solve Jellseth.

Haluegaarder:
Anders Kollstad.
Helie Kløffuerdall.
Knud Hollthen.
Hans Langeland.
Anders Werstad.
Tor Ombtued.
Gunnuv Hualle.
Anders Jembtued.
Brønild Jembtued.
Falquor Giedeboe.
Peder Thindholdt.
Rolff Hellgen.

Ødegaarder:
Niels Siøerholdt.
Tron Bierffuen.
Gunne Steenstadhualen.
Luchas Prestgraff.
Anders Jembtued.
Gunner Waesdall.

ROMMENES ANNEX 1644.

Heelegaarder:
Torber Wualle.
Rasmus Hualle.
Suend Lunde.
Olluff Lunde.
Peder Brende.
Gunder Sandnes.
Gulich Sandnes.
Ledvuor Graffuer.
Niells Ulefos.

Ødegaarder:
Olle Borstad.
Tosten Opsall.
Svenung Soelberig.

 Kilde: Rentekammeret inntil 1814, Lensregnskaper Bratsberg len. Kontribusjonskatt 1645. Digitalarkivet.

HOLLEN SOGENN 1645.

Fuldegaarder:
Suend Hollen.
Hoffuer Susaas.
Tron Eige.
Einer Eige.
Anders Haatued.
Tyge Wibetaae. Lensmand och frj (for skatt).
Gunder Wibetaae.
Asgier Toffte.
Anders Søffue.
Anders Thued.
Bertell Fæen. Bruger Thingsskriffueren, och er frj (for skatt).
Torben Fæen.
Johan Nambløs.
Tarald Bachesusaas.
Peder Heisholt er Prestebolens och bruges aff Presten wnder Prestegaarden.

Haluegaarder:
Peder Heisholdt.
Søffren Haatved.
Lauridtz Nambløs.
Hellie Nambløs.
Joen Wibetaae.

Ødegaarder:
Bent Schordall.
Olle Fosse.

HELLGEN ANNEX 1645.

Fuldegaarder:
Pouell Hellgen.
Torgius Ytterbøe.
Hans Kolde.
Joen Steenstad.
Thomas Bøe.
Haluor Kollstad.
Solffue Jellseth.

Haluegaarder:
Anders Kollstad.
Hellie Kløffuedall.
Knud Holthen.
Hans Langeland.
Anders Verstad.
Thor Ombtued.
Gunnuff Hualle.
Brynild Jembtued.
Falquior Giedeboe.
Peder Thindholdt.
Rolff Hellgen.

Ødegaarder:
Niells Siøreholdt.
Thron Bierfuen.
Gunder Steenstadhualen.
Gunder Wasdall, forarmit.
Luchas Prestegraff.
Anders Jembtued.
Suennung Soelberig.

ROMMENES ANNEX 1645.

Heelegaarder:
Thorben Walle (Vale).
Rasmus Walle (Vala).
Olle Lunde.
Suend Lunde.
Peder Brende.
Gunder Sandnes.
Gulich Sandnes.
Leuor Graffuer.
Romenes, brugis aff Fogden till Fougdegaard.
Niells Wlefos.


 Kilde: Rentekammeret inntil 1814, Lensregnskaper Bratsberg len. Kontribusjonskatt 1646. Digitalarkivet.

HOLLEN SOGGEN 1646.

Fulde Gaarder:
Suend Hollen.
Hoffuer Susaas.
Tron Eye.
Einer Eye.
Anders Haatued.
Thyge Wibetaae - Lensmand.
Gunder Wibetaae.
Asgier Thoffte.
Anders Søffue.
Anders Thued.
Bertel Fæen - bruger Thingschriffueren.
Thorben Fæhn.
Effhuen Nambløs.
Tharald Bachesusaas.
Johann(e?) Nambløs.
Peder Heisholt er Prestebolens, och bruges aff Presten wnder (under) Prestegaarden.

Halffue Gaarder:
Peder Heisholt.
Søffren Haatued.
Lauridtz Nambløe.
Hellie Nambløes.
Joen Wibetaa.

Ødegaarder:
Berndt Shordal.
Olluff Fosse.

HELGENN ANNEX 1646.

Fulde Gaarder:
Poffuel Helgen.
Thorgius Ytterbøe.
Hans Kolde.
Jon Stenstad.
Thormoe Bøe.
Haldvuor Kolstad.
Solffue Jelseth.

Halffue Gaarder:
Anders Kolstad.
Hellie Kløffuedal.
Knud Holten.
Hans Langeland.
Anders Werstad.
Thor Ombtued.
Gunuff Hualle.
Brynild Jembtued.
Falquor Giedboe.
Rolff Helgen.

Ødegaarder:
Niels Siørholt.
Thron Bierffuen.
Gunder Steenstadhualen.
Lucas Prestegraff.
Anders Jembtued.
Suenung Soelberig.

ROMMENES ANNEX 1646.

Fulde Gaarder:
Thorben Walle (Vale).
Rasmus Walle (Vala).
Olluff Lunde.
Suend Lunde.
Peder Brende.
Gunder Sandnes.
Gunlich Sandnes.
Leduor Graffuer.
Rommenes bruges aff Fougden til Fougdegaard.
Niels Ulefos.

Øddegaarder:
Olluff Boelstad (Borstad).
Thosten Opsal.

 Kilde: Rentekammeret inntil 1814, Lensregnskaper Bratsberg len. Kontribusjons skatt 1647. Digitalarkivet.

Transkribert og utgitt i bokform som "Skattematrikkelen 1647 - VII Telemark fylke."
Utgitt av Norsk Lokalhistotisk Institutt (NLI), Oslo 1992.

Redigert av Rolf Fladeby og Knut Johannessen.

ISBN 82-90176-57-0

Digitalisert av G.S.

 Kilde: Rentekammeret inntil 1814, Lensregnskaper Bratsberg len. Kontribusjon skatt 1648. Digitalarkivet.

(Tatt ut opplysninger som navn på gårder med plasser og brukere. GS).

HOLLEN PRESTEGIELD 1648.

Hollen sogen.
Hollen med Rødningen, Som Suend bruger.
Susaas, Som Hoffuor bruger.
Eige, Som Halffuor bruger.
Eige, Som Thrun bruger.
Haatued, Som Anders bruger.
Wibetaa Nederste, Som Lensmanden Tyge Andersen bruger.
Wibetaae Øffre, Som Gunder bruger.
Toffte, Som Jon og Asgier bruger.
Søffue, Som Anders bruger.
Tued, Som Find bruger.
Fænn Nederste, Som Torbiøn bruger med Øvervadtzaasen.
Fænn Øffuerste Som Bertell Madsen, schriffuer udj Tientaget bruger med Ødepladtz Shipperuolden.
Nambløs Søndre, Som Effuind bryger med Fæbache Ødepladtz.
Nambløs Midgaarde, Som Søffren och Østen bruger med Teigen Ødepladtz.
Bachesusaas, Som Hoffuer bruger.
Heisholtt Østre, Som Hr. Suend paa Hollen bruger.
Heisholt westre, Som Peder Bendtzen bruger.
Nambløs, Som Lauridtz bruger.
Nambløs Nørdere, Som Hellie bruger.
Wibetaae, Som Joen bruger.
Fosse, Som Olluff bruger.
Schordal Lille, Som Bendt bruger.

HELGEN ANNEX 1648.

Helgen Østre, Som Pouell bruger.
Ytterbøe, Som Effuind bruger.
Kolde, Som Hans bruger.
Stenstad, Som Joen bruger.
Bøe, Som Tormoe bruger.
Kolstad, Som Haffuor bruger med en Liden Pladtz Shibsnes.
Jellsett, Som Solffue bruger med en Liden Ødepladtz Huffue.
Kolstad Lille, Som Anders bruger.
Kløffuerdal, Som Hellie bruger.
Holttenn, Som Knud bruger.
Langeland, Som Hans bruger med en Øe, Munchen.
Werstad, Som Anders bruger.
Omtued, Som Enchen Ingebor bruger.
Huallen, Som Gunner bruger.
Jembtued Nordre, Som Brynnild bruger.
Jembtued Mellom, Som Anders Oellsen bruger.
Giedeboe, Som Thord bruger.
Helgen Westre, Som Rolff bruger.
Tindholt, Som Peder bruger.
Siørholtt, Som Niels bruger.
Bierffuen, Som Thron bruger.
Stenstadhuallen, Som Gunner bruger.
Prestgraff, Som Lucas bruger.
Lille Jembtued (søndre), Som Anders Oelsen det bruger (Se M. Jøntvedt).
Soelberig, bruger Lauridtz och Suenung.

ROMMENES ANNEX 1648.

Walle (Vale), Som Torbiøn bruger, med tuende smaa wnderliggenis Ødegaarder (Usterud og Stuverud).
Hualle (Vala), Som Rasmus bruger.
Lunde Øffre, Som Olluff bruger.
Lunde Nedre, Som Suend bruger.
Brende, Som Peder bruger.
Rommenes Westre och Rommenes Østre med en Ødepladtz Sanderholt. Ehre antagen till Fougdegaard.
Sandnes Øffre, Som Gullich bruger.
Sandnes Nedre, Som Gunder bruger med en Ødegaard Wlleuigh (Ullevik) der wnderliggende.
Graffuer, Som Leduor bruger.
Borstad, Som Leffuor bruger.
Opsall, Som Peder Brende bruger.

 Kilde: Rentekammeret inntil 1814, Lensregnskaper Bratsberg len. Kontribusjon skatt 1649. Digitalarkivet.

HOLLEN PRÆSTEGIELD 1649.

Hollen Sogenn:

Hollenn, Som Swend bruger, med den Ødepladtz Rødningen.
Suusaas, Som Hoffuer bruger.
Eige, Som Halduor bruger, med Daxrøed Ødepladtz.
Eige, Som Trund bruger.
Haatued, Som Anders bruger.
Wibetaa Nederste, Som Rasmus bruger.
Wibetaa Øffre, Som Gunder bruger.
Toffte, Som Joen och Asgier bruger.
Søffue, Som Anders bruger.
Tued, Som Find bruger.
Fænn Nederste, Som Torbiørn bruger med den Ødepladtz Ørwaldtz Aasen.
Fænn Øffuerste, Som Bertill Madsen schriffuer Udj Thindagget bruger, med den Øedepladtz Schipper Wolden.
Nambløes Søndre, Som Effuend bruger, med Fæbache Ødepladtz derunder.
Nambløes Miidgaarden, Som Søffren och Øesten bruger, men Teigen Øedepladtz.
Bachesusaas, Som Haffuor bruger.
Heisholdt Østre, Som Hr. Suend paa Hollenn bruger.
Heisholdt Westre, Som Peder Bendtzen bruger.
Nambløes, som Lauridtz bruger.
Nambløes Nordre, Som Hellie bruger.
Wibetaa, Som Joen bruger.
Fosse, Som Olluff bruger.
Skordall Lille, Som Berndt bruger.

HELGEN ANNEX 1649.

Helgenn Østre, Som Pouffuell bruger.
Ytterbøe, Som Effuend bruger, deraaf eyer hand med sin Moder 4 huuder med Bøxell.
Kolde, Som Hanns bruger.
Steenstad, Som Joenn bruger.
Bøe, Som Tormoe bruger.
Kolstad, Som Halfuot bruger med en Liiden pladtz Schibnes.
Jelseth, Som Solffue bruger, med en Liiden Ødepladtz Juffue.
Koldstad Lille, Som Anders bruger.
Kløffuerdall, Som Hellie bruger.
Holtenn, Som Knud bruger. Denne gaard er Nyelig affbrendt, saa hand gandsche er forarmit och intet haffuer att schatte aff.
Langeland, Som Hanns bruger, och en Øe Munchen.
Werstad, Som Anders bruger.
Omtued, Som Enchen Ingebore bruger.
Huallen, Som Gunner bruger.
Jembtued Nordre, Som Brynnild bruger.
Jembtued Mellom, Som Anders Oelsen bruger, formedelst hand er Lensmand er hand for schatten forschaarit (fri).
Giedeboe, Som Tord bruger.
Helgenn Westre, Som Rolff bruger.
Tingholdt., Som Peder bruger.
Siørholdt, Som Niels bruger.
Bierffuen, Som Trund bruger, med Rødningen, enn Liiden pladtz der wnderliggende.
Stenstadhuallen, Som Gunner bruger.
Masdallen, Som Gunder bruger.
Prestegraff, som Lucas bruger.
Jembtued Lille (søndre), Denne Øedegaard brugis aff Lensmanden Anders Oelsen under Jemtued (mellom), och derfore for schatten frj.
Soelberrig, Som Lauridtz och Swenung bruger.

ROMMENS ANNEX 1649.

Walle (Vale), Som Torbiørn bruger, med twende Smaa Wnderliggendis Øedegaarder (Usterud og Stuverud), Som hand sielff eyer med Bøxell.
Hualle (Vala), Som Rasmus bruger.
Lunde Øffre, Som Olluff bruger. Olluff sielff eyer 1 tnd. Korn.
Lunde Nedre, Som Swennd bruger, eyer sielff 2 tdr. Korn.
Brennde, Som Peder bruger.
Rommenes Westre och Rommenes Østre, med en Ødepladtz Sanderholdt ehr Wnderliggende, Ehr antaget till Fougdegaard. Bruges derunder een Pladtz Holdt.
Sandnes Øffre, Som Gullich bruger.
Sandnes Nedre, Som Gunder bruger, med enn Øedepladtz Wlleuiig.
Graffuer, Som Leduor bruger. Schylder 4 tdr. Korn, Suend Lunde eyer 2 1/2 tnd., Olluff Ombtued 1 1/2 tnd.
Baarstad, Som Leffuor bruger.
Opsall, Som Peder Brennde bruger.
 Webmaster