ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Skattematrikkel for Holden Præstegield
1647

Etter trykket bok, redigert av Rolf Fladby og Knut Johannessen

Lokalhistorisk institutt 1992.

Avskrift og tilrettelegging for Internett: G.S. 2016.

Oppdatert: 28.02.2022


Andre skattemanntall for Holla på 1600-tallet
| 1602 | 1610 - 1649 | Koppskatt 1645 | 1647 | 1650 - 1659 | 1650 | 1652 | 1662 | Fogdemanntall 1664 | 1665 | 1666 |
| 1672 | O-1670 | 1674 | 1676 | 1678 | 1679 | 1680 | 1681 | 1686 | 1688 | 1691 | 1692 | 1695 | 1696 | 1697 | 1698 | 1699 |


Kort forklaring:
Her vil man støte på ordet "bøxell". Dette ble senere omskrevet til bygsel, som igjen betyr det samme som feste, eller leie.
Det var den eier som eide det meste i en gård, som hadde enerett til utleie av hele gården.
Han hadde altså "bøxell" på gården.

Alfabetisk register over alle gårdene nevnt i skatte-matrikkelen 1647.
Baksås Eie øvre Heisholt vestre Holtan Klovdal Lunde øvre Prestgrav Solberg Tufte Vipeto nedre
Bjærva Fen nedre Heisholt østre Hvalen Kolle Namløs Romnes Stenstad Tveit Vipeto øvre
Borstad Fen øvre Helgen vestre Håtveit Kålstad lille Namløs midtre Sannes nedre Stenstadvalen Vala Værstad
Brenne Fosse Helgen østre Jøntvedt lille Kålstad Namløs nordre Sannes øvre Susås Vale Ytterbø
Gjeitebua Hjelset Jøntvedt mellom Langeland Namløs søndre Skjørholt Søve Vasdalen Åmtvet
Eie nedre Graver Hollen Jøntvedt nordre Lunde nedre Opsal Skårdal Tinholt Vipeto  

Holden sogn


Hollen
Hollen som Suend bruger, schyller aarligen med den ødepladtz Røedningen der Wnderliggende (underliggende) 7 tønder (korn), som Marette Lehnne (Marthe Linna) i Bamle och hendis søn eiger med bøxell. Kand icke hyre agtis eller taxeris att schatte end for en fuldgaard och en ødegaard. Beløbber i denne sex dallers skatt, penge 7 1/2 dr. (daller).


Susås
Suuszaas som Hoffuer bruger, Schyller aarlig 6 tønder korn. Deraff eyer hand selff 5 tønder med bøxell. Hollen kierche 4 meller (korn) och b. Joen Thommesen 2 meller. Er Ringe eyendomb till, och høigt satt paa schyllen, kand iche taalle widre att wdgiffue end en fuldgaards skatt. Er i denne sex dallers schatt, penge 6 dr.


Eie øvre
Eige som Halffuor bruger, med Daxrøed ødepladtz der wnderliggende, schyller aarligen 4 tønder 2 meller (korn). Deraff eyer Lauridtz Flomb 3 tønder 2 1/2 meller (korn) med bøxell, Effuind Skielloug 3 1/2 meller, Hollen kierche 2 meller.
Ehr en Ringe gaard och iche kand taalle att skatte widere end en fuldgaards skatt. Er wdi denne skatt, penge 6 dr.


Eie nedre
Eige nedre som Thrond bruger, schyller aarlig 3 tønder korn och 3 huder. Deraff eyer Gierpen kierche 2 huder med bøxell paa ald gaarden.
Gierpen proustj 1 hud, Hollen presteboell 1 tønde (korn), Hollen Kierche 1 tønde och Gunder Sandes 1 tønde. Ehr Ringe eigendomb till och forhøigt satt paa landschyll, kand derfore iche taalle widere at wdgiffue end en fuldgaards skatt. Ehr i denne skatt, penge 6 dr.


Håtvet
Haatued som Anders bruger, schyller aarligen 6 tønder korn, som Johan Trinnepoell i Scheen eiger med bøxell. Ehr gandsche Ringe eyendomb till, och paa schyllen forsett, kand derfore iche høyre agtis eller taxeris end for en fuldgaards skatt. Ehr i denne sex dallers skatt, penge 6 dr.


Vipeto nedre
Wibetaa nederste som lensmanden Tyge Andersen bruger, schyller aarligen 5 tønder korn. Deraff eyer
Hollen presteboell 4 tønder med bøxell,
Lauridtz Edingxaas 1/2 tønde, och
Jsach Hendrichsen wdj Scheen 1/2 tønde.
Ehr Ringe eigendomb till, kand derfore iche settis eller taalle widere att wdgiffue end en fuldgaards skatt, mens for schatten frj formedelst hand er bundelensmand etc.


Vipeto øvre
Wibetaa øffre som Gunder bruger, schyller aarlig 3 tønder korn och 2 huder. Deraff eyer
Giermund Bøen 3 tønder korn med bøxell, som Giertt Clausen i scheen haffuer i pant,
Giemsøe closter 2 huder,
Ehr Ringe gaard och kand iche achtis att skatte mere end en for en fuldgaard, Ehr i denne sex dallers skatt, penge 6 dr.


Tufte
Toffte som Joen och Ascier bruger, schyller aarligen 6 tønder korn.
Deraff eyer forneffnte Joen med sinne medarffuinger 2 1/2 tønde 2 1/2 meeler med bøxell paa ald gaarden,
Suend Hollen 3 tønder 1/2 melle.
Ehr ingen eyendomb till eller wdrast (udrast), mens forhøigt opsett paa schyld, saa den kand iche achtis eller taxeris att skatte end en fuldgaard, som ehr i denne sex dallers skatt, penge 6 dr.


Søve
Søffue som Annders bruger, schyller aarligen 10 tønder korn och 1 hud. Deraff eyer Offue Andersen i Scheen 10 tønder med bøxell och Kongelig Mayestet 1 hud. Ehr alldellis ingen schouff eller eyendomb till, och gandsche forhøigt satt paa landschyld, kand derfore iche taalle vidre att wdgiffue (udgiffue) och schatte end en fuldgaard och ødegaards skatt.
Beløbber i denne schatt, penge 7 1/2 dr.


Tveit
Tued som Finnd bruger, schyller aarlig 5 tønder korn. Deraff eyer
borger Johan Trinnepoll wdj Scheen 2 tønder (korn) med bøxell paa ald gaarden,
Halffuor Hannetoe aff Hollensogn 2 tønder og
Hollen kierche 1 tønde (korn).
Ehr en Ringe gaard och derfore lagt och taxeritt att skatte for en fuldgaard. Ehr i denne sex dallers skatt, penge 6 dr.


Fen nedre
Fænn nederste som Torbiønn bruger, med den ødepladtz Ørualds Aassen der wnderliggende (underliggende), schyller aarlig tillsammen 6 huder og 2 meller korn. Deraff eyer Gierpen proustj 6 huder med bøxell och Hollen Kierche aff Ørualds Aassen 2 meller korn.
Ehr gandsche Ringe eyendomb och wdrast till, kand derfore iche ehrachtis att were bedre end for en fuldgaard skatt. Ehr i denne skatt, penge 6 dr.


Fen øvre
Fænn øffuerste som Bertell Madtzen schrffuer wdj Tiendtagitt (Tiendetaget) bruger, med den ødepladtz Schipperuolden der wnderliggende, schyller aarlig tillsammen 4 tønder 2 meller korn och 1 1/2 hud. Deraff eyer Hollen presteboell 4 tønder 2 meller korn med bøxell paa ald gaarden, och Kongelig Mayestet 1 1/2 hud.
Ehr en Ringe gaard och høigt satt for schyllen, kand derfore iche taxeris att schatte widere end for en fuldgaard, mens hand nu effter hans Mayesyets forordningh ehr frj for skatt etc.


Namløs søndre
Nambløs søndre som Effuind bruger, med Fæbache ødepladtz der wnderliggende schyller aarlig 4 tønder korn.
Deraff eyer Hollen kierche 2 tønder med bøxell paa ald gaarden,
Hollen presteboell 7 meller (korn) och
Scheen kierche 5 meller )korn).
Ehr satt och taxeritt for en fuldgaars skatt. Ehr i denne sex dallers skatt, penge 6 dr.


Namløs mellom
Nambløs midgaarden som Sørren och Østen bruger, schyller aarligen med Teigen ødepladtz der wnderliggende 7 tønder korn, som Targier Aasis arffuinger i Moesogn eiger med bøxell. Kand erachtis att wdiffue en fuldgaard och en ødegaards skatt.
Ehr i denne skatt, penge 7 1/2 dr.


Baksås
Bachesusaasz som Hoffuer bruger, schyller aarligen 4 tønder korn. Deraff eyer hand selff 2 tønder 2 1/2 meller (korn) med bøxell,
Hollen presteboell 1 tønde,
Olluff Schoyen 1/2 tønde och
Gulbrand Gunemb (i Sauherad) 1/2 melle.
Ehr satt och taxerit for en fuldgaards schatt. Ehr i denne sex dallers skatt, penge 4 dr.


Heisholt østre
Heiszholt østre som Hr. Suend paa Hollen bruger, schyller aarlig 3 tønder (korn och 1 hud.
Deraff eyer Hollen presteboell 3 tønder med bøxell paa ald gaarden,
och Sollum kierche 1 hud.
Ehr lagt ocg taxerit for en fuldgaards skatt, mens brugis nu aff sognepresten forneffnte Hr. Suend Oellsen vunder prestegaarden etc.


Heisholt vestre
Heiszholt westre som Peder Bendtzen bruger, schyller aarligen till Hollen presteboell 3 tønder korn med bøxell.
Ehr en temmelig gaard for sin schyld och er derfore taxeritt at schatte for en halffgaard och en ødegaards skatt.
Beløbber i denne sex dallers skatt, penge 4 1/2 dr.


Namløs
Namløs som Lauridtz bruger, skyller aarligh 3 tønder korn. Deraff eyer hans selff 1 1/2 tønde med 1/2 bøxell, och
Christian Sterch halffanden tønde och mett halff bøxell.
Ehr en heel liden gaard och gandsche forsett paa landschyll, derfore ehrachtett den iche kand taalle høyre att skatte end en halffgaards skatt. Ehr i denne sex dallers skatt, penge 3 dr.


Namløs nordre
Nambløs nørdre som Hellie bruger, schyller aarligh 8 meller korn och 1 hud. Deraff eyer
Kongelig Mayestet 1 hud med bøxell,
Holle kierche 4 meller korn,
och Helgen kierche 4 meller korn.
Kand icke taalle att skatte høyre end en halff gaardtz skatt. Ehr i denne sex dallers skatt, penge 3 dr.


Vibeto
Wibetaa som Joen bruger, schyller aarligen 2 huder, som Giemsøe closter eiger med bøxell. Ehr satt at skatte for en halffgaard.
Ehr i denne sex dallers schatt, penge 3 dr. (daler).


Fosse
Fosse som Olluff bruger, schyller aarligen 2 tønder (korn). Deraff eiger hand selff med sine børn 1 tønde med bøxell, och
borger Joen Thommesen 1 tønde.
Er en gandsche Ringe pladtz och forhøigt satt paa schyld, och derfore iche kand taalle att schatte høyre end en ødegaards schatt.
Ehr i denne sex dallers skatt, penge 1 1/2 dr.


Skårdal
Schordall lille som Berndt bruger, schyller aarligen 1 tønde (korn) som Steen Dorolt eyer med bøxell. Ehr satt och taxeritt for en ødegaards.
Er i denne sex dallers skatt, penge 1 1/2 dr.


Helgen Annex


Helgen østre
Helgen østre som Pouffuel bruger, schyller aarligh 4 tønder och 2 meller korn. Deraff eyer hand selff 4 tønder med bøxell og Hollen Presteboell 2 meller. Ehr achtett och lagt att giffue en fuldgaards skatt, penge 6 daller.


Ytterbø
Ytterbø som Effuind bruger, schyller aarligen 6 huder och 2 meller korn. Deraff eyer hand med sin moder 4 huder med bøxell. Niels Bringxuer (Niels Bringsvær) i Nedeneslehn och Hans Langeland 2 huder, och Hollen presteboell 2 meller korn.
Ehr lagt och taxeritt att schatte for en fuldgaard och en ødegaard. Ehr i denne skatt, penge 7 1/2 daller.


Kolle
Kolde som Hans bruger, Skyller aarligen 4 tønder korn, som Giertt Jansen i Scheen paa Salige Christen Andersens børns weigne eyer med bøxellen. Ehr achtett och kiendt for en fuldgaards schatt. Ehr i denne sex dallers skatt, penge 6 daller.


Stenstad
Stenstad som Joen bruger, schyller aarlig 3 tønder korn och 1 hud. Deraff eyer Helgen kierche 1 1/2 tønde med bøxell paa ald gaarden,
Konglig Mayestet 1 hud, Joen Bouffuerud i Hetterdall (Heddal) 1 tønde korn och Johan Trinpoell i Scheen 1/2 tønde.
Ehr satt att schatte for en fuldgaard. Ehr i denne sex dallers skatt, penge 6 daller.Bøe som Thormoe bruger, Schyller aarlig 3 huder och 1 1/2 tønde korn. Deraff eyer Gierpen proustj 3 huder med bøxell paa ald gaarden och Helgen kierche 1 1/2 tønde korn. Ehr taxerit och ehrachtett att giffue en fuldgaards skatt. Ehr i denne skatt, penge 6 daller.


Kolstad
Kolstad som Halffuor bruger, med en liden plads Skibsnes der Wndreliggende (underliggende), schylder aarlig 4 tønder, 1 Hud.
Ehr Ringe eigendomb och lunder till, derfore iche høyre kand ehrachtis att skatte end en fuldgaards skatt. Ehr i denne skatt, penge 6 daller.


Hjelset
Jellsett, Solffue bruger, med en liden ødepladtz, nemlig Jouffue (Juve) der underliggende, schyller aarligen 3 1/2 tønde 3 schind. Deraff eyer salige Christen Andersens Arffuinger i Scheen 3 tønder med bøxell, Helgen Kierche 1/2 tønde. Lensmanden i Hollensogn oppeberger aarlig 3 kalschind  aff Jouffue (Juve). Ehr Ringe eyendomb till, och heell høigt forsett paa landschyld, kan iche formaa att schatte widere end en halffgaards skatt. Ehr wdj (udi) denne skatt, penge 3 daller.


Kolstad lille
Kolstad lille som Anders bruger, schylder aarlig 2 1/2 huder, som hand selff euer med bøxell. Ehr satt og taxeritt at giffue en halffgaards skatt. Er i denne sex dallers skatt, penge 3 daller.


Klovdal
Kløffuerdal som Hellie bruger, schyller aarligh 3 tønder, som Jens Lhj i Sollum herritt eyer med bøxell. Ehr formegit høigt med landschyld forsatt, och Ringe eigedeller til findis, derfore achtett och sett for en halffgaards skatt. Ehr i denne sex dallers skatt, penge 3 dr.


Holtan
Holten som Knud bruger, Schyller aarlig 3 huder, som Gimsøe closter eyer mett bøxell. Er en gansche Ringe gaard och brugis aff en wdarmit (utarmet) mand, och kand iche widere taalle att schattis fore end en halffgaards schatt. Denne gaard eher nyllig affbrendt med huis manden haffde, saa hand gansche ehr forarmitt och intett haffuer att schatte aff, och derfore efter Kongelig Mayestets schattebreff denne skatt forschaannidt, etc. (penge 0 dr.)


Langeland
Langeland som Hans bruger, Schyller aarligen 3 huder, och en øe, nemlig Munchen schyller 1 hud der wnderliggende, som ehr idell bergh och hand haffuer intett gaffn aff. Ehr megitt forsett paa landschyllen, och ingen eigendomb eller wdrast till, kand derfore iche taale att schatte widere end en halffgaards schat. Ehr i denne sex dallers skatt, penge 3 dr.


Værstad
Werstad som Anders bruger, Schyller aarligen 2 huder och 5 meller korn, Deraff eyer Gierpen kierche 2 huder med bøxell, Helgen kierche 2 meller korn, och Bertell schriffuer 1/2 tønde korn. Ehr satt och taxeritt for en halffgaards schatt. Ehr i denne skatt, penge 3 dr.


Åmtvedt
Ombtuet som enchen Jngebore bruger, schyller aarligen 2 huder och 1 1/2 tønde korn. Deraff eyer Giemsøe closter 2 huder, och Helgen kierche 1 1/2 tønde korn med bøxell. Ehr alldellis ingen wdrast eller eigendomb till, kan derfore iche taalle vidre att schatte end for en halffgaard. Ehr i denne skatt, penge 3 dr.


Hvalen
Huallen som Gunner bruger, schyller aarlig 3 tønder, 2 meller korn. Deraff eyer Hollen presteboell 2 tønder med bøxell och Colbiørn Huallens arffuinger 8 meller (korn). Ehr Ringe eyendomb till, och med landschyllen fohøigt satt, kand derfore iche høyre ehrachtis att schatte end for en halffgaard. Ehr i denne sex dallers skatt, penge 3 dr.


Jøntvedt nordre
Jembtued nordre som Brynnild bruger, schylder aarlig 3 tønder korn, som Rommenes kierche eyer med bøxell. Ehr en gandsche Ringe gaard, och forsatt paa landschyllen, derfore ehrachtett och sat iche mehre att schatte end en halffgaards skatt. Ehr i denne skatt, penge 3 dr.


Jøntvedt mellom
Jembtued mellom som Anders Ollsen bruger, schyller aarlig 3 tønder (korn). Deraff eyer hand selff 1 1/2 tønde med halff bøxell, och Lucas Biørntued 1 1/2 tønde med halff Bøxell. Ehr med landschyllen forsatt, efftrsom der Ringe wdrast och eyendomb tillfindis, saa den iche widere kand taalle at wdgiffue end en halff gaaards skatt. Ehr wdj denne schatt, penge 3 dr.


Geitebua
Giedeboe som Tord bruger, schyll aarlig 2 huder, som Jørgen Hendrichsen i Scheen eyer med bøxell.
Ehr satt och taxeritt for en halffgaard skatt. Ehr i denne sex dallers skatt, penge 3 dr.


Helgen vestre
Helgen westre som Rolff bruger, schyller aarligh 2 tønder (korn), som Hollen presteboell eyer med bøxell. Ehr agtett och satt for en halffgaard. Ehr wdj denne skatt, penge 3 dr.


Tinholt
Tindholt som Peder bruger, schyller aarlig 2 tønder (korn), som Jens Lij i Solumherritt eyer med bøxell. Ehr Ringe eigendomb till och paa schyllen kand iche ehrachtis att schatte mere end for en ødegaard. Ehr i denne sex dallers skatt, penge 1 1/2 dr.


Skjørholt
Siørholtt som Niels bruger, skyller aarlig till Scheen kierche 1 hud med bøxell. Ehr satt for en ødegaards schatt. Ehr i denne sex dallers schatt, penge 1 1/2 dr.


Bjærva
Bierffuen som Tronnd bruger, schyller aarligen med Røedningen, en liden pladtz der wnderliggende, 2 tønder 1 1/2 melle (korn), som hand selff och sinne medarffuinger eiger med bøxell. Ehr en Ringe gaard, och formegitt høyt opsatt paa landschyll, saa den iche kand taxeris att giffue end en ødegaards skatt. Ehr i denne schatt, penge 1 1/2 dr.


Stenstadvolden
Stendstadhuallen, som Gunne bruger, schyller aarlighen 5 meller korn. Deraff eyer Konglig Mayestet 1/2 tønde korn med bøxell, och Hollen kierche 2 meller korn. Ehr en god gaard for den landschyll och derfore taxerit att schatte halff anden ødegaards skatt. Er i denne skatt, penge 2 dr. 1 mk.


Vasdalen
Waszdallen som Gunner bruger, schyller aarlig 1/2 hud, som Mellum kierche eyer med bøxell.
Ehr en gandsche Ringe pladtz derfor taxerit att skatte en halff ødegaards skatt.
Ehr i denne sex dallers skatt, penge 3 mark.


Prestgrav
Prestgraff som Lucas bruger, schyller aarlig till Hollen presteboell 5 meller korn med bøxell. Ehr taxeritt for en ødegaards skatt. Ehr i denne skatt, penge 1 1/2 dr.


Jøntvedt lille
Lille Jemtued skyller aarlig 2 tønder, som aff Anders Oelsen dett bruger wdgiffuis. Deraff eyer Hollen presteboell 1 1/2 tønde 1 meller (korn) med bøxell och Hollen kierche 2 meller (korn). Er en liden plads och jngen eyendomb till, mens gandsche forhøigt satt paa landschyld, derfore ehrachtett dett iche bedre end for en ødegaards skatt att wdgiffue, som hid indtill altid scheed ehr.
Ehr i denne sex dallers skatt, penge 1 1/2 dr.


Solberg
Soelberig, Lauridtz och Suenungh bruger, schyller aarligh 1 hud, som Ouffue Andersen i Scheen eyer med bøxell.
Ehr satt och taxeritt for en ødegaards skatt. Ehr i denne skatt, penge 1 1/2 dr.
 


Rommenes Annex


Vale
Walle som Torbiønn bruger, med tvende smaa underliggende ødegaarder, schyller aarlig 12 tønder korn, som Offue Andersen i Scheen eier med bøxell.
Ehr gandsche forhøigt paa landschat fosett, och iche widere kand taalle at schatte end for halffanden fuldgaard.
Ehr i denne sex dallers schatt, penge 9 dlr.


Vala
Hualle som Rasmus bruger, schyller aarlig 4 1/2 tønde korn. Deraff eyer Christian Sterch 3 tønder, med bøxell, och b. Joen Thommesen i Scheen 1 1/2 tønde. Ehr satt och taxeritt for en fuldgaards schatt.
Er wdj (udi) denne sex daller skatt, penge 6 daller.


Lunde øvre
Lunde øffre som Olluff bruger, schyller aarligh 5 1/2 tønd korn, 4 schind (kalveskinn). Deraff eyer b. Joen Tommesen
3 tønder med bøxell,
fornevnte Olluf selff 1 tønde,
Hollen presteboell 1 tønde,
Hollen kierche 1/2 tønde och
Kongelig Mayestet 4 schind.
Ehr gandsche Ringe gaard imod den paasatte landschyld, och ey kand taalle att schatte widere end en fuldgaards skatt.
Ehr i denne sex dallers skatt, penge 6 dr.


Lunde nedre
Lunde nedre som Suend bruger, schyller aarligt 4 1/2 tønde korn. Deraff eyer Hollen presteboell 2 tønder med bøxell,
Rommenes kierche 1 tønde, och bunden selff 1 1/2 tønde. Kand iche erachtis goed for høyre att skatte end en fuldgaard skatt.
Ehr i denne sex daller skatt, penge 6 dr.


Brenne
Brende som Peder bruger, schyller aarlig 3 tønder korn och 3 1/2 huder. Deraff eyer
Kongelig Mayestet 1 tønde med bøxellen paa ald gaarden,
Hollen presteboell 1 hud,
Gierpen proustj 1 1/2 hud,
Gierpen Kierche 1 hud, och
Joen Tommesen 2 tønder korn.
Ehr Ringe eyendomb till, och gandsche høigt satt paa landschyld, saa den iche widere kand taalle att schatte end en fuldgaards skatt.
Ehr i denne sex daller skatt, penge 6 dr.


Graver
Graffuer som Leduor bruger, Schyller aarlig 4 tønder korn, Deraff eyer Svend Lunde 2 1/2 tønde med bøxell och Olluff Ombtued  1 1/2 tønde.
Ehr achtett och kiendt for en fuldgaards skatt.
Ehr wdj (udi) denne sec dallers skatt, penge 6 dr.


Romnes
Rommenes westre och Rommenes østre, med en ødepladtz Sanderholt der underliggende, ehre ahntagne till fougdegaard, Schyller
aarlig till Kongelig Mayestet 6 løbber smør, til Hollen Presteboell 1 hud, och till Rommenes Kierche 3 meller korn,
Brugis derunder en pladtz, nemblig Holt, som affgaar aarligen till Hollen presteboell 1 tønde korn med detz bøxells rettighed.


Sannes øvre
Sandnes øffre som Gullich bruger, schyller aarlig 4 Tønder, som Salige Jørgen Clausens arffuingr udj Scheen eyer med bøxell.
Ehr Achtett och taxerit for en fuldgaards skatt. Ehr i denne sex dallers skatt, penge 6 daller.


Sannes nedre
Sandnes nedre som Gunder bruger, med en ødegaard Ullevig ("Wlleuig") der underliggende, skyller tillsammen aarlig 4 tønder korn, som och Salige Jørgen Clausens arffuingr udj Scheen eyer med bøxell.
Ehr satt goed for en fuldgaards schatt, penge 6 dr.


Borstad
Borstad som Leffuor bruger, schyller aarlig 1 1/2 tønde korn, som Ouffue Andersen i Scheen eyer med bøxell.
Kand iche høyere taxeris att skatte end en ødegaards skatt.
Ehr i denne sex dallers skatt, penge 1 1/2 dr.


Opsal
Opsall som Peder Brende Bruger, schyller aarligh 1 1/2 tønde korn, deraff eyer Hollen presteboell 8 meller med bøxell
och Rommenes kierche 1 melle.
Ehr Ringe eyendomb til och derfore ehr achtett den iche goed att skatte widere, end en ødegaards skatt, penge 1 1/2 dr.
 

Webmaster