ved
Gard Strøm


| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |Husregister

for

Hollen

Oppdatert 15.08.2023

Nedre Telemark sorenskriveri Pantergister nr. VII 4.
Tar for seg festetomter i Holla.

Avskrift G.S., Langesund 2022 fra originalen på Digitalarkivet.

Søketips: Hold nede [Control] og trykk [f].


Nærværende protokol, der indeholder 153 - et hundrede tre og femti -
folierede og gjennomdragne blade, og som er forsynet med embedets segl,
autoriseres herved som panteregister for huse i Hollen tinglag.
Bratsberg amt 28. October 1903.

Viktor Ulmann (sign.)


| Rode 1 | Rode 2 | Rode 3 | Rode 4 |


Rode nr. 1.
Festetomter på gnr 12 Holden jernverks grunn og gnr 10 Tvara.


Folie 1.
Gnr 12 - bnr 1. Holdens Jernværks grunn. Vaaningshus. Rode 1 - Løbenr 1. Eier: Carl Larsen.

1. Huset staar paa 12/1.
2. Leiekontrakt fra S.D. Cappelen til Karl Larsen paa Tomt for sin og hustrues levetid mod aarlig afgift kr. 20,- dat. 1. Febr. 1896, thingl. 15. Juni 1904.
3. Slettet dagbokført (tinglyst) 18/6-1941 (feste innfridd).


Folie 2.
Gnr 10 - bnr 20 "Elvestad" (Tvara grunn. G.S.) av skyldmark 0,05.
Vaaningshus. Rode 1 - Løbenr 2.

0. Huset staar paa gnr 10 bnr 3. Eier Hollen Meieri.
1. Fæstebrev fra Johan og Nils Johanssønner til interesseselskabet for et meieri paa en tomt mod aarlig afgift 1 krone, samt paa andre i kontrakten nærmere angivende betingelser, dat. 16. des. 1895, thingl. 15. desember 1896. Slettet som bortfestet den 1/5-1946.
2. Obligation fra Hollen Meieri til Harald Halvorsen for kr. 15.000,- med pant i meieriets bygninger med inventarium, dat. 1. februar, thingl. 1 marts 1897.
3. Erklæring angaaende vandintag til Hollen meieri fra Tvara, dat. 21. jan. 1897, thingl. 7. jan. 1899.
4. Erklæring angaaende det samme, dat. 10. sept. 1898, thingl. 7. januar 1899.
5. Obligasjon fra Holla meieri ved Sten T. Baksaas m. fl. til Hollen Sparebank for kr. 15.000,- , dat. 2., tingl. 13. april 1921.
6. Dette bruk er ved skylddeling dbm 1425/ 1936, 22/6 utskilt fra gnr 10 bnr 3, på hvilken eiendom Jørgen Skårdal har hjemmel ifølge dok. 28, H. I.  329. Hjemmelen i orden.
7. Skjøte fra Jørgen Skaardal til Holla Meieri for kr. 1600,- med gjerdeplikt, dat. 12/6-1936, dbm 1426/ 1936, rf. 6/7-1936.
8. Obligasjon fra Holla meieri til Lånefondet for meierier for kr. 15.000,- med pant heri meieriet og inventar og forskjellige betingelser med hensyn til lånets anvendelse, leveranse og brandforsikring, dat. 27/6-1936, dbm 1651/ 1936, 18/7, rf. 25/7-1936.
9. Skjønn av 14/11-1935, dagbokført 29/4, grunnbokført 1/5-1946 etter jordlovens § 8 og § 70, hvorved denne eiendom er expropriert av Holla kommune for å overdras til Holla meieri. Dok. 331/ 1946.
10. Erklæring, dat. 16/12-1952, dagbokført 30/4, grunnbokført 10/5-1953 fra Holla Meieri hvorved vedtas endel betingelser for anlegg av vannledning (kloakk, stikkrenne) gjennem fylkesveg 339. Dok. 547/ 1953.
11. Erklæring dat. 4/10, dagbokført 6/10, grunnbokført 10/10-1956, hvorved Holla meieri vedtar endre betingelser for anbringelse av kloakkledning gjennem fylkesveg 339. Dok. 1389/ 1956.
12. Skjøte dat. 3/4, dagbokført 12/4, grunnbokført 12/4-1962 fra Holla meieri til Georg Solvold for kr. 40.000,- Dok. 616/ 1962.
13. Obligasjon dat. 21/6, dagbokført (tinglyst) 25/6, grunnbokført 25/6-1962 fra Georg Solvold til Holla Sparebank for kr. 30.000,-

Overført til Grunnboken 12/5-1965.


Folie 3.
Gnr 10 - bnr 11. Skyld: 0 mark 3 øre (Skyldmark: 0,03).
Vaaningshus. Rode 1 - Løbenr 3 "Lundegaard".

1. Huset staar paa bnr 10, bnr 3. Eier: Karl Andersen. Slettet 2/7-1937.
2. Skadesløsbrev fra Karl Andersen til Peder Olsen Heisholt for 1000 kr. "Endlassements"(?)ansvar - men pant i udtederens huse, dat. og thingl. 12. februar 1895.
3. Obligation fra Karl Andersen Tvara til Hollen sparebank for kr. 425 i antagelig denne eiendom. dat. 8., tingl. 25. mars 1916.
4. Skjøte fra Karl A. Johnsen og Jørgen Skaardal til Karl Andersen for kr. 520,- dat. 1. okt., tingl. 14. nov. 1917.
5. Paategning paa obligation under anmerkning 3, hvorved av Hollen sparebank yderligen er erholdt tillæg kr. 500,-, dat. 17. okt., tingl. 24. nov. 1917.
6. Obligasjon fra Karl Andersen til Holla sparebank for kr. 2.000,- dat. 2/11-1925, tingl. 28/11-1925.
7. Skifteskjøte fra skifteforvalteren i Karl Andersen og hustru Andrines fellesbo til Rudolf Andersen, fru Inga Svendsen og Albert Andersen for kr. 4.000,- (for den umyndige Albert Andersens vedkommende godtatt av vergen Hans Skaardal og Holla overformynderi), dat. 4/10-1930, tingl. 13/10-1930.
8. Skjøte fra Rudolf Andersen f. 19/2-1899, Inga Svendsen f. 13/5-1892 og Albert Andersen (den siste med verge og med overformynderiets påtegnede samtykke), til
Ole Johan Strigen for kr. 4.000,- dat. 28/4-1937, Dbm. 926/ 1937, 10/5, ref. 18/5-1937.
9. Obligasjon fra Ole Johan Strigen til Holla Sparebank for kr. 1.200, - dat. 28/4-1937, Dbm. 927/1937, 10/5, ref. 18/5-1937.
10. Obligasjon dat. 6/7, dagbokført 9/7, grunnbokf. 15/7-1938, fra Ole Johan Strigen til Skiensfjordens nye Kreditbank for kr. 700,- Dok. 757/ 1938.
11. Obligasjon, dat. 18/3, dagbokf. (tinglyst) 20/3, grunnbokf. 24/3-1939, fra Ole Johan Strigen til Skiensfjordens nye Kreditbank AS for kr. 1000,- Dok. 231/ 1939.
12. Obligasjon dat. 26/4, dagbokf. 27/4, grunnbokf. 30/4-1940 fra Ole Johan Strigen til Marie H. Moen for kr. 2.600,- Dok. 436/ 1942.
13. Skjøte dat. 14/8, dagbokf. 24/8, grunnbokf. 1/9-1942 fra Ole Johan Strigen til Håkon Pedersen på denne eiendom for kr. 8.500,- Dok. 756/ 1942.
14. Obligasjon dat. 22/9, dagbokført (tinglyst) 24/9, grunnbokf. 1/10-1942, fra Håkon Pedersen til Holla sparebank for kr. 3.800,- Dok. 840/ 1942.
15. Skjøte dat. 8/1, dagbokf. 9/1, grunnbokf. 10/1-1947, fra Håkon Pedersen til Nils Fredrik Aall for kr. 15.000,- Dok. 61/ 1947. Konsesjon meddelt.
16. Skjøte dat. 5/1, dagbokf. 26/1, grunnbokf. 2/2-1948 fra Nils Fredrik Aall til Einar Hansen for kr. 15.550,- Dok. 116/ 1948.
17. Obligasjon, dat. 8/1, dagbokført 24/1, grunnbokf. 2/2-1948 fra Einar Hansen til Holla sparebank for kr. 6.000,- Dok. 115/ 1948.

Overført til Grunnboken 12/6-1965.


Folie 4.
Vaaningshus. Rode 1 - Løbenr. 4.

1. Huset staar paa gnr 10 - bnr 3. Eier: John H. Linddalen.


Folie 5.
Vaaningshus. Rode 1, Løbenr. 5. Bergkaasa.

0. Huset staar paa gnr 10 - bnr 1.
1. Fæsteseddel fra Halvor Paulsen til Emanuel Rasmussen og hustru Kari Halvorsdatter for livstid paa pladsen Bergkaasa med 8 Spd. aarlig afgift og arbeidpligt, dat 28. sept., thingl. 19. okt. 1861. 23/9-1914 avlyst ifølge dødsattest.
2. Skifteskjøte fra skifteforvalteren i enke Signe Bergkaasa og før avdøde mann Rasmus Emanuelsen Bergkaasas dødsbo til arvingene Emanuel Rasmussen for kr. 3.000,- og mot at tilsvare følgende panterettsutlegg:
  1. Datter Karette Rasmussen med kurator Simon Berget, kr. 717,28.
  2. Søn Olav Rasmussen med verge Simon Berget, kr. 717,28.
  3. Datter Signe Rasmussen med verge Simon Berget, kr. 717,28.
  4. Datter Ragna Rasmussen med verge Simon Berget, kr. 1717,28.
Tilsammen Kr. 2.869,12.
Dat. 28. nov., tingl. 29. nov. 1924.

Gnr. 12, bnr 22, ifølge lensmanden i Ulefoss's antagelse. Se Arntsg. 5.


Folie 6.
Vaaningshus. Rode 1, Løbenr. 6. Huset staar paa gnr 12 - bnr 1. Eier: Bent Bentsen.

1. Skifteskjøte fra skifteforvalteren i slagter Peder Bentsens bo til Bent Bentsen for kr. 8.911,50, dat. 9., thingl. 17. okt. 1923.
2. Obligation fra Bent Bentsen til Holla sparebank for kr. 9.000,- dat. 29/9-1923, tingl. 17. okt. 1923.
3. Obligasjon fra Bent Bentsen til Holla sparebank for kr. 2.000, dat. 1/9-1927, tingl. 14/9-1927.
4. Leikontrakt dat. 9/10, dagbokført (tinglyst) 13/10, grunnbokført 1/11-1941, hvorved H.S.D. Cappelen bortleier til kontorchef Erik Blakstad, den grunn på hvilken slagter Bentsens tidligere slagterstall og vognskur er opført mot årlig leie kr. 25,-
5. Skjøte dat. 9/10, dagbokført (tinglyst) 13/10, grunnbokf. 1/11-1941 fra Bent Bentsen til kontorchef Erik Blakstad, på slakteri, stall og vognskjul samt garage, på denne tomt,
samt våningshus på gnr 12 bnr 63 for kr. 5.700,-  På denne eiendom må ikke drives slagteri eller slagteforretning så længe selgeren eller hans barn driver sådan forretning på Ulefoss.
6. Skjøte dagbokført (tinglyst) 22/5-1944. Se gnr 12 - bnr 63. Konsesjon meddelt.

Overført til grunn boken som tomt nr. 1 under gnr 12 bnr 1. 21/6-1965. (Seinere  12/63 - Kullhusbakken 3. G.S.)


Folie 7.
Garasjehus. Rote nr. 1 - Løpenr. 7. Huset staar paa gnr 12 - bnr 1. Eier: Severin Gundersen.

1. Obligation fra Severin Gundersen til Holla sparebank for kr. 500,- dat. 1., tingl. 23. febr. 1924. Slettet 19/6-1965.


Folie 8.
En parcel. Rote nr. 1 - Løpenr. 8. Huset staar paa gnr. 12 - bnr 1 i Holla. Senere Gnr 16 - bnr 3. Eier: Else Lindgren.

1. Obligasjon fra Else Lindgren (Nils Lindgrens enke) til Holla sparebank for kr. 1200,- dat. 5/11-1928, tingl. 9/11-1928.
Merknad: Eiendommen skal ligge under 12-1 ifølge S.D. Cappelens grunnbok, har nu fått gnr 16 - bnr 3.


Folie 9.
(Hus). Rote nr. 1 - Løpenr. 9. Huset staar paa gnr. 12 - bnr 1 i Holla. Eier: Sveinung Kittilsen Bjørndalen.

1. Obligasjon fra Sveinung Kittilsen Bjørndalen til S.D. Cappelen for kr. 569,43, dat. 20/3-1930, tingl. 28/3-1930. Avlyst 28/11-1930.
2. Utleggsforretning hos S.K. Bjørndalen til Oluf Nilsen, Skien. ved sakfører Vinje, Skien, for kr. 131,51 med utlegg heri, avholdt 3/4-1930, tingl. 14/4-1930. Avlyst 28/11-1930.
3. Utpanting til Holla kommune hos slakter S.K. Bjørndalen for skatt 1927/30 kr. 210,39 med utlegg heri, avholdt 6/7-1930, tingl. 25/7-1930. Avlyst 28/11-1930.
4. Skjøte fra Sveinung Kittilsen Bjørndalen til cand. ing. H.D.D. Cappelen for kr. 4.500,- , dat. 6/8, tingl. 8/8-1930, undertegnet av hustruen Hilda på hus på leiet grunn.
5. Utleggsforretning hos slagter S.K. Bjørndalen til slagter Gulbrandsen, Skien ved sakfører A/S Christensen for kr. 116,14 med utlegg i dette bruk, avholdt 29/7-1930, tingl. 8/8-1930. Avlyst 28/11-1930.


Folie 10a
(Hus). Rote nr. 1 - Løpenr. 10. Under gnr 12 bnr 1.

1. Obligasjon dat. 15/8, dagbokført (tinglyst) 13/10, grunnbokført 20/10-1941, fra Hans O. Borgen og hustru til Holla sparebank for kr. 2000,- Slettet 9/10-1945.
2. Obligasjon dat. 28/1, dagbokført 4/2, grunnbokført 4/2-1942 fra Hans O. Borgen til Holla sparebank for kr. 400,-
3. Påtegning på leiekontrakt dagbokført 14/10-1942 fra H.S.D. Cappelen til Hans O. Borgen på denne eiendom til opførelse av salgskiosk på Ringsevja, mot årlig forskuddsvis avgift kr. 20,- hvorved kontrakten endres til barber O. Børresen. Vann til bruk for leierens barberforretning kan uttas fra Kåsa etter eierens anvisning og imot årlig avgift kr. 20,-
Påtegningen dat.6/10, dagbokført 18/10, grunnbokf. 21/12-1945. Dok. 652/1945.
4. Obligasjon av 15/10, dagbokført (tingl.)18/10, grunnbokført 21/12-1945 fra Odd Børresen til Holla sparebank for kr. 4000,- Dok. 653/1945.

Overført til grunnboken den 21/6-1965 som tomt nr. 2 under gnr.12 bnr 1.


Folie 10b.
(Hus). Rote nr. 1 - Løpenr. 11. Under gnr. 12 bnr 1.

1. Leiekontrakt dat. 22/10, dagbokført 17/11, grunnbokf. 20/11-1942, hvorved H.S.D. Cappelen bortleier et nærmere bestemt stykke av gnr 12, bnr. 1, ved "Skriverbroen" til Håkon Pedersen til opførelse av kiosk. Årlig leie kr. 10,- og uopsigelig til 1/11-1952. Slettet dagbokf. (tingl) 13/9, grunnbokført 20/9-1954. Dok. 1519/1954.


Folie 11a.
(Hus). Rote nr. 1 - Løpenr. 12 under gnr 12 bnr 1.

1. Leiekontrakt dat. 12/1, dagbokført (tingl.) 19/1, grunnbokført 20/1-1948 fra H.S.D. Cappelen til Lars Larsen på en nærmere beskrevet tomt "Torvet" ved Ulefoss Brygge. Leien er uopsigelig til 1. nov. 1954 og i årlig leie svares kr. 10,- Kontrakten inneholder forskjellige bestemmelser. Slettet dagbokført (tingl.) 6/2-1958. Dok. 118/1958.
2. Obligasjon dat. 1/11-1947, dagbokf. (tingl.) 19/1-1948, grunnbokført 20/1-1948 fra Lars Larsen til Holla sparebank for kr. 12.000,- Dok. 62/1948. Slettet dagbokført 5/12-1957.
3. Obligasjon dat. 20/4, dagbokf. 21/4, grunnbokført 2/5-1953 fra Lars Larsen til Holla sparebank for kr. 12.000,- Dok. 546/1953. Slettet som forrige obl.
4. Leiekontrakt, dat. 19/11, dagbokf. 2/12, grunnbokf. 14/12-1957 fra H.S.D. Cappelen til Bjørn Skårdal på nærværende tomt på hans og hustrues levetid mot årligavgift 250,- kr. + for ledning av vann kr. 40,- pr. år. Kontrakten inneholder forskjellige bestemmelser, bl.a. forkjøpsrett og rett til Kafedrift, videre gjelder de klausuler som er inntatt i tinglyste vedtekter så langt de passer. Dok. 1591/1957.
5. Skjøte dat. 20/11, dagbokført (tingl.) 3/12, grunnbokf. 14/12-1957 fra Lars Larsen til Bjørn Skårdal på forretningsgård på nærværende tomt. for kr. 65.000,- Dok. 1603/1957.
6. Obligasjon, dat. 30/11, dagbokført (tingl.) 5/12, grunnbokf. 18/12-1957 fra Bjørn Skårdal til Holla sparebank for kr. 67.000,- Dok. 1618/1957.
7. Obligasjon kr. 12.000,- av 4/9, dagbokført (tinglyst) 10/9, grunnbokf. 10/9-1964 fra Edvard Løvbugten, vedtatt av Bjørn Skårdal, til Lunde sparebank. Dok. 1799/1964.

Overført den 21/6-1965 som tomt nr. 3 under gnr 12 bnr 1 i samme (grunnboka).

(Dette er huset som kafeen var. På "Torvet" ved verket. GS.)


Folie 11b.
(Hus). Rote nr. 1 - Løbenr. 13 under gnr 12 bnr 1 i Holla.

1. Se grunnboka nr. 105, 167, 179  og 209.
2. Leiekontrakt dat. 9/5 dagbokført (tingl.) 5/10, grunnbokf. 5/10-1959 fra S.D. Cappelen, vedtatt av H.S.D. Cappelen til Bent J. Bentsen på denne tomt. Leietid 70 år og årlig avgift kr. 25,- hvorfor første prioritets pant. Kontrakten inneholder spesielle bestemmelser så lenge Husbanklån eller Bustadlån påhviler. Overdragelse av tomt med hus må godkjennes av grunneieren. Kontrakten inneholder forøvrig en rekke bestemmelser, bl.a. om vei, vann og kloakk. Dok. 1453/1959.

Utgår. Vedkommer gnr 12 bnr 185 i Holla og overført dit. Se Haugbakken 4.


Rode nr. 2.
Festetomter av gnr 8 Østre Heisholt.


Folie 17.
Vaaningshus med udhus. Rode nr 2 - Løbenr 1.
1. Huset staar paa gnr 8, bnr 16. Eier: Peder O. Heisholt.


Folie 18.
Vaaningshus. Rode nr 2 - Løbenr 2. Tomt nr. 1 under 8/16.

1. Huset staar paa gnr 8, bnr 16. Eiere: Steen og Jørgen Steensønner.
2. Grundbrev fra uhrmager Kristen Kristensen til Steen og Jørgen Steensønner Hølen paa en hustomt for indfæstning 80 kroner og aarlig afgift 8 kroner med forbeholdt Panteret i hus og tomt for afgiften. dat. 2., thingl. 4. februar 1881.
Anmerkninger: 30/1-1926. Kontrakten paategnet at denne tomt nu eies av Hans Karlsen og at festet er uopsigelig, samt paategnelse, hvorved festeavgiften viker plass for boliglaan.
3. Skjøte fra Sten Stensen til broren Jørgen Stensen paa utstederens 1/2 del i denne eiendom og kjøperen i fællesskap opførte huse i Heisholtevjen for kr. 1450,- dat. og tingl. 25. juni 1913.
4. Obligation fra Jørgen Stensen til Holla sparebank for kr. 1450,- dat. 7., tingl. 25. juni 1913. 31/1-1925 avlyst.
5. Skjøte fra Sten Stensen ifølge fullmakt fra avdøde Jørgen Stensens eneste og myndige arving, ifølge attest, til Hans Karlsen for kr. 6650,- dat. 15. mai, tingl. 16. juli 1924.
6. Obligasjon fra Hans Karlsen til Boligbanken for kr. 4500,- dat. 2/10-1925, tingl. 30/1-1926. 12/10-1927 retrett for Boligobligasjon kr. 4500,-
7. Obligasjon fra Hans Karlsen til Holla sparebank for kr. 4500,- dat. 1/4-1924, tingl. 12/1-1927. Slettet 11/10-1948.
8. Obligasjon fra Hans Karlsen til Boligbanken for kr. 4000,- formentlig heri, dat. 29/6-1927, tingl. 20/7-1927. Slettet dagbokført (tinglyst) 17/9-1948.
9. Skjøte dat. 29/12-1941 dagbokført (tingl.) 2/1, grunnbokf. 7/1-1942, fra Hans Karlsen til Henry Fjellstad for kr. 6000,- Dok. 1/1942. Konsesjon meddelt 25/11-1941.

Se Heisholtv. 15.


Folie 19.
Vaaningshus. Rode nr 2 - Løbenr. 3.

1. Huset staar på gnr 8 bnr 16. Eier: Theodor Larsen.
2. Skadeløsbrev fra Theodor Larsen Heisholtevjen til Tjøstolf Olsen Kaasa og Gunnulf Torsen Heisholt for 400 kr. med pant i udstederens hus, udat., tingl. 17. okt. 1895. Aflyst 12/12-1900.


Folie 20.
Vaaningshus. Rode nr 2 - Løbenr 4.

1. Huset staar på gnr 8, bnr 16. Eier: Nils Thomassens enke Marie Nilsen.


Folie 21.
Vaaningshus. Rode nr 2 - Løbenr. 5.

1. Huset staar paa gnr 8 bnr 6. Eier: Thomas Thomassen.
2. Obligation fra Thomas Thomassen til H. O. Hansen for 60 Spd., med pant i udstederens husebygninger, dat. 4. thingl. 5. oktober 1875. Slettet i.h.t. tinglysningsboken pag. 28.


Folie 22.
Vaaningshus. Rode nr 2 - Løbenr 6.
Eier Ole Pedersen (O. P. Marum) Landhandler. (Trolig 8/25. G.S.)


Folie 23.
Vaaningshus. Rode nr 2 - Løbenr 7.

1. Huset staar paa gnr 8, bnr 14. Eier: Ivar Torgrimsen.
2. Grunnseddel fra John Tjøstolfsen til svigersønnen Ivar Torgrimsen og hustruen for livstid paa denne tomt, mod aarlig afgift 2 kroner, med Panteret herfor forbeholdt i husene, dat. 3. nov. 1890, thingl. 15. juli 1891.
3. Obligation fra Ivar Torgrimsen til landhandler Johan Johnsen for 150 kroner med pant i udsteders huse, dat. og thingl. 9. juni 1894. Aflyst 31/5-1902.
4. Skadeløsbrev fra Ivar Torgrimsen til K. S. Bjørndalen for 500 kr. med pant i udstederens hus, dat. 7., thingl. 9. juni 1894. Aflyst 16/7-1902.
5. Skadeløsbrev fra Ivar Torgrimsen til Halvor Johnsen Heisholt for indtil kr. 400,-  dat. 23 okt. tingl. 18. nov. 1908.

Overført til realregister I folie 149, gnr. 8 bnr 80. (Utsikten 38 und. Ø. Heisholt).


Folie 24.
Vaaningshus. Rode nr 2 - Løbenr 8.

1. Huset staar paa bnr 8, bnr 5. Eier: Johan Larsen.
2. Skadesløsbrev fra L. Johan Larsen til K. S. Bjørndalen for 200 kr. Endossementsansvar med pant i udstederens hus, dat. 8., thingl. 12. juni 1895. Aflyst 18/5-1905.
3. Skadeløsbrev fra L. Johan Larsen til Christopher Kise for 300 kr.Gjæld., dat. 12. jan., thingl. 22. mai 1905.
4. Fæstekontrakt fra Dr. Oscar Bache til L. Johan Larsen paa Hustomt for indtil 90 Aar mod aarlig afgift kr. 20, hvorfor Panteret samt forkjøbsret, dat 29. dec 1903, thinglyst 9. januar 1904.

(Denne eiendommen fikk bnr 72. Se Lannav. 130 und. Ø. Heisholt. G.S.)


Folie 25.
Vaaningshus. Rode nr 2 - Løbenr 9.

1. Huset staar paa gnr 8, bnr 5. Eier: Martin Pedersen.

(Denne eiendommen fikk bnr 12 "Kringleføtt". Se Lannav. 132 under Ø. Heisholt. G.S.)


Folie 26.
Vaaningshus. Rode nr 2 - Løbenr 10.

1. Huset staar paa gnr 8, bnr 8. Eier: Andreas Johnsen Lindgreen.
2. Eksekution hos Andreas Johnsen Lindgreen til Hagbart Lund for kr. 289,88,- i hus og smidje samt løsøre afholdt 13. og 15., thinglyst 15. mai 1893.
3. Eksekution hos Andreas Johnsen Lindgreen til cand. jur. Jens R. Jensen for kr. 134,93 med samme udlæg, afholdt og thingl. 15. mai 1893.
4. Eksekution hos Andreas Johnsen Lindgreen til L. A. Hundevadt for kr. 240,56 med samme udlæg, afholdt og thingl. 15. mai 1893.
5. Kjøpekontrakt, hvorved Andreas Johnsen Lindgreen og hustru Inger Johnsdatter sælger til deres datter Marie Lindgreen d.e. for kr. 1.000,- , samt
overtagelse av den aarlige grundleie kr. 16,-  , med dispositionsrett til eiendommen for sælgeren og hustru for deres livstid, dat. 4., tingl. 18. april 1923. (Løsøre medfølger).
6. Skjøte fra Marie Lindgren til sønnen Andreas Hansen Lindgren formentlig paa denne eiendom for kr. 1.000,- hvorav for løsøre kr. 200,- med forbehold for selgeren av husrum for livstid, verdsatt til kr. 100,- pr. aar, dat. 16/3-1931, tingl. 27/3-1931.

Overført til grunnboken som tomt uten nr. under gnr 8, bnr 8 (Kåsa), den 22/6-1965. (gnr 8, bnr 39). Se Kåsa under Ø. Heisholt.

(8/39 gikk ut av matrikkelen før 1974. G.S.)


Folie 27.
Vaaningshus. Rode No. 2, Løbenr. 11.

1. Huset staar paa gnr 8, bnr 14. Eier: Johannes Johannesens Enke.
2. Kjøbekontrakt fra Halvor Johnsen Heisholt til Johannes Johannesen paa Hus med Skur for kr. 1500,00, dat. 9. okt. 1896, thingl. 24. aug. 1900.
3. Hjemmelsbrev paa Skifte efter Johannes Johannesen Heisholt, herved Boets Husebygninger for kr. 1500,- er udlagt stervboenken Aaste Hansdatter
med forbeholdt Brugsret for Datteren Marianne for livstid, dat. 23 marts, thingl. 10. april 1901.
4. Hjemmelsdokument paa Skifte efter Aaste Johannesen Heisholt, hvorved denne eiendom er udlagt Hans Johannesen Heisholt og Mari Anne Johannesd., hver for en Andel og Thomine Marie, Johanne Anette og Hilda Sofie Andersdøtre, hver for en eiendepart for tilsammen kr. 1.300,- dat. 24., thingl. 27. mai 1905.
5. Skjøte fra Johan Heisholt, Marie Aarbø med mann Halvor Aarbo, Anette Halvorsen med mann Ole Halvorsen og Hilda Vibeto med mann Halvor Vibeto, som Johannes Johannesens eneste og myndige arvinger ifølg. attest, til Olaf A. Grini for kr. 1700,00, dat. 31. januar 1925, tingl. 18. februar 1925.

Overført som Tomt uten nummer under gnr 8, bnr 14 i samme (grunnboken) den 22/6-1965.

Se Bergegata 7.


Folie 28.
Vaaningshus. Rode No. 2, Løbe No. 12.

1. Huset staar paa gnr 8, bnr 14. Eier: Skrædder  P. Andersen.
2. Grundseddel fra John Kjøstolfsen til Gunder Kristensen Sanholdt(?!) mod aarlig Afgift kr. 12,00, dat. 11. okt., thingl. 2. nov. 1882.
3. Kjøbekontrakt fra Gunder Kristensen til Skrædder P. Andersen for kr. 1.200,00, dat. 11 okt., thingl. 2. Nov. 1882.

Tomt 1 under gnr 8 bnr 14.

Overført til Grunnboken.


Folie 29.
Vaaningshus. Rode Nr. 2, Løbe no. 13.

1. Huset staar paa gnr 8, bnr 5. Eier: Anders G. Johansen.
2. Fæstekontrakt fra Dr. Oscar Backe til Anders G. Johansen for 45 aar mod aarlig Afgift kr. 25,- , hvorfor Panteret samt Forkjøbsret, dat. 4., thingl. 28/1-1897.
3. Obligation fra Anders G. Johansen til Hollen Kommune for kr. 800, dat. 18. desembr. 1896, thingl. 28. januar 1897. Avlyst 17/8-1910.
4. Skjøde fra Anders G. Johansen til Gunder Johansen for kr. 1.400, dat. 10. okt., thingl. 26. nov. 1904.
5. Obligation fra Gunder Johansen Lunden til Hollens sparebank for kr. 1.300, dat. 30. juli, tingl. 17. aug. 1910. Avlæst 23/2-1913.

Overført til Grunnboka som tomt uten nr. under gnr 8, bnr 5 den 22/6-1965.


Folie 30.
Vaaningshus Rode No. 2, Løbeno. 14. Formentlig identisk med gnr 8, bnr 71.

1. Huset staar paa gnr 8, bnr 5. Eier: Ivar Torgrimsen Heisholt.
2. Fæstekontrakt fra Dr. Oscar Backe til Ivar Torgrimsen Heisholt for 45 aar mod aarlig Afgift kr. 20,00 og hvorfor Panteret, samt Forkjøbsret, dat. 24. sept., thingl. 11. okt. 1902.
3. Obligation fra Ivar Torgrimsen Heisholt til Hollen Kommune for kr. 800,00, udateret, thingl. 24. sept. 1902. 13/8-1913 avlæst.
4. Skadeløsbrev (endossement) fra Ivar Torgrimsen Heisholt til Halvor Johnsen Heisholt for indtil kr. 400, dat. 23/10, tingl. 18/11-1908. Avlæst  13/8-1913.
5. Skadeløsbrev fra Ivar Torgrimsen Heisholt til landhandler Chr. Kise for indtil kr. 200,00 , dat. 21/6-1910, thingl. 22/6-1910. 13/8-1913 avlæst.

I den siste med bnr 71. Se Utsikten 38 under Ø. Heisholt.


Folie 31.
Vaaningshus. Rode No. 2, Løbeno. 15. Eier: John Halvorsen Evje (Lindalen).

1. Huset staar paa bnr 8, bnr 5.
2. Fæstekontrakt fra Dr. Oscar Backe til John Halvorsen Evje (Lindalen) paa Tomt mod aarlig afgift kr. 32,50, hvorfor Panteret, samt Forkjøbsret, dat. 22. sept, thingl. 10. okt. 1903.
Påtegnelse: samme eiendom som 8/70. Se Lannav. 115 B.


Folie 32.
Vaaningshus. Rode No 2, Løbeno. 16. Kaasa.

1. Huset staar på gnr 8 bnr 4.
2. Fæstekontrakt fra Johannes Olsen til Anders Nilsen og Hustru Margit Halvorsdatter for livstid paa Pladsen Kaasa mod aarlig Afgift 6 Spd.- 60 sk, dat. 9., thingl. 15. oktober 1858. Avlyst 25/1-1935.

Se Kåsa under Ø. Heisholt.


Folie 33.
Vaaningshus. Rode no. 2, løbeno. 17.

1. Huset staar paa gnr 8, bnr 5 ifølge ...
2. Fæstekontrakt fra Dr. Oscar Backe til Snedker Halvor Johnsen Lindalen paa en Tomt for indtil 90 aar mod aarlig Afgift kr. 25,- hvorfor Panteret og Forkjøbsret, dat. 10/3, thingl. 26/6-1907.
3. Obligation fra Halvor Johnsen Lindalen til Arbeidsbruk- og Boligbanken for 1600 kroner i hans Husbygging "under gnr 8 Heisholt, bnr 11", dat. 6. jan., tingl. 15 juli 1908. Avlyst 16/9-1929.

Overført til Realregister I, folie 138, gnr. 8, bnr 69 "Lindheim". Se Skolebakken 5.


Folie 34.
Vaaninghus. Rode no. 2, lnr. 18. Heisholt østre "Fredbo". Gnr 8 - bnr 90. Skyld: 0 mark 2 øre.
Huset staar paa gnr 8, bnr 9.

1. Leiekontrakt, hvorved Eivind Olsen Helgetvedt til Nils Gulliksen Holte bortleier en tomt paa 40 aar mot aarlig avgift kr. 5,- , hvorfor Panteret og Forkjøpsret, dat. 24/4, tingl. 2/9-1911.
2. Skjøte fra Eivind Olsen Helgetveit til Nils Gulliksen Holte paa bakeribygning, stald og fjøs paa denne tomt for kr. 20.000,- dat. 5., tingl. 24. febr. 1912.
3. Obligasjon fra Nils G. Holte til Den Norske arbeiderbrug- og boligbank for kr. 1.200,- dat. 20., tingl. 24. feb. 1912. Avlyst 9/11-1934.
4. Tillæg til ovenstaaende leiekontrakt, hvorefter grundeieren indgaar paa, at tomten ikke skal kunne forlanges ryddiggjort, grundleien ikke forhøiet og B- banken osv ... (uviktig. G.S.).
5. Skjøte fra arbeider Nils Gulliksen Holters enke Inger S. Holte og Peder Nilsen Vibeto som beskikket verge for deres myndige fellesbørn, ifølge attest, til Johannes Bjelland for kr. 4.300,- , dat. 7., tingl. 19. sept. 1917.
6. Obligasjon fra Joh. Bjelland til Hollen sparebank for kr. 2.500,00, dat. 8., tingl. 19. sept. 1917.
7. Skjøte fra Joh. Bjelland til Thorsten Halvorsen for kr. 6.000,00, dat. 26/2, tingl. 12/3-1919.
8. Pantobligasjon fra Thorsten Halvorsen til Holle sparebank for kr. 3000,00, dat. 26/2, tingl. 12/3-1919.
9. Samme fra samme til samme for kr. 2000,00, dat 3/11, tingl. 17/11-1920.
10. Skjøte fra Thorsten Halvorsen til Halvor Thorstensen for kr. 11.000,00, dat. 16/11-1921, tingl. 13/8-1924.
11. Skjøte fra Halvor Thorstensen til Thorsten Halvorsen for kr. 8500,00, dat. 10/1-1925, tingl. 28/6-1925.
12. Ekskusjon hos Halvor Thorstensen til K.C. Larsen for kr. 1110,93 med utlegg heri, avholdt 31/4-1925, tingl. 13/1-1926. Slettet som forældet 3/8-1948.
13. Erklæring fra Joh. Bjelland om at gnr 8, bnr 90 og Rode nr. 2, løbenr. 18 er en og samme eiendom, dat. 17/1-1934, tingl. 26/1-1934.
14. Erklæring om at dette bruk er solgt ved tvangsauksjon og antagelsen av budet stadfestet, dat. 18/4-1934, tingl. 27/4-1934.
15. Påtegning på den under nr. 6 foran nevnte obligasjon, hvorved Torsten Halvorsen og hustru Ragna nevnte at den fremdeles skal gjelde med pant i denne eiendom, dat. 12/3, dagbokført (tingl.) 16/3, grunnbokf. 3/8-1948.
16. Auksjonsskjøte dat. 31/7, dagbokf. (tingl.) 31/7, grunnbokført 3/8-1948 til Torstein og Ragna Halvorsen for kr. 6.000,- Dok. 844/1948.
17. Obl.
18. Obl.
19. Obl.
20. Skjøte dat. 11/1, dagbokført (tingl.) 12/1, grunnbokf. 12/1-1961 fra Ragna Halvorsen til Halvor Thorstensen for kr. 20.000,- Selgeren forbeholder sig husvær for livstid.

Anm. Thorstein Halvorsen død 19/12-1960. Hjemmelen overgått til enken Ragna Halvorsen og eneste arving Halvor Torstensen.

Se Lannav. 123 und. Ø. Heisholt.


Rode nr 3.
Festetomter gnr 5 Eie øvre.


Folie 44.
Vaaningshus. Tomt nr. 4. Rode nr 3. Løbenr 1.
Huset staar paa gnr 5 bnr 1. Eier: Ole O. Lommerud.

1. Leiekontrakt fra Tor Nikolaisen Eie til Ole Olsen Lommerud og hustru for 40 aar paa et jordstykke mod aarlig afgift 30 kr., med Panteret forbeholdt herfor i hus og tomt samt forkjøbsret, dat. 10. juni, thingl. 1. juli 1895.
2. Obligation fra Ole Olsen Lommerud til Hollen kommune for kr. 800 i udstederens huse, dat. 29. juni, thingl. 1. juli 1895. Avlyst 17/12-1924.
3. Obl. fra samme til samme for kr. 200 med 1st. prioritet, dat. 23. aug., thingl. 3. sept. 1897. Avlyst 17/12-1924.
4. Obl. fra samme til Halvor Halvorsen Lommerud (svigerfar) for kr. 600 1st. prioritet, dat. 24. feb., thingl. 11 marts 1898. Avlyst 10/5-1916.
5. Obl. fra Ole O. Lommerud til Hollen Sparebank for kr. 1.000,00 formentlig heri, dat. 26. april, tingl. 10. mai 1916.
6. Skjøte fra Ole O. Lommerud til Nils Roheim på husebygninger under gnr 5 bnr 1 Eie, for kr. 6.500,- dat. 21., tingl. 28. juni 1919. Forkjøpsrett ikke benyttet.
7. Obl. fra Nils Roheim til Hollen Sparebank for kr. 1.500, i husebygninger paa fæstet tomt under gnr 5 bnr 1, dat. og tinglyst samme dato. Slettet 24/4-1945.
8. Obl. fra Nils Roheim til Hollen sparebank for kr. 1.000,00, dat. 24. aug. tingl. 21. sep. 1921, i husebygninger paa Odden under gnr 5 bnr 1. Slettet 13/11-1944.
9. Obl. fra Nils Roheim til Holla sparebank for kr. 800,00 i Odden, festetomt av gnr 5 bnr 1, dat. 5. okt., tingl. 18. okt. 1922. Slettet 13/11-1944.
10. Skjøte fra Nils Roheim til Hans Bærland formentlig paa dette brug for kr. 7.500,00, dat. 15/3-1926, tingl. 24/4-1926.

Overført til Grunnboka. Se Lannav. 134 und. Eie øvre.


Folie 45.
Vaaningshus Tomt nr. 1. Rode nr 3. Løbenr 2.
Huset staar paa gnr 5 bnr 1. Eier: Torgrim T. Solberg. Nu: Maler Gunnar Knudsen.

1. Fæstekontrakt fra Thor N. Eie til Maler Gunnar Knudsen og hustru Gurine Gunnarsdatter for livstid mod aarlig Afgift Kr. 31,00, hvorfor Panteret m.v., dat. 22. mai, thingl. 26. juni 1901.
2. Skjøde fra Thorgrim Thorgrimsen Solberg til Maler G. Knudsen paa Husebygninger for kr. 900,00, dat. 23. mai, thingl. 26. juni 1901.
3. Skadesløsbrev fra Gunnar Knutsen til Chr. Kise for kr. 1000,- Endosimentansvar, dat. 23. mai, thingl. 26. juni 1901. Slettet 25/6-1937.
4. Obligation fra Gunnar Knutsen til Hollen sparebank for kr. 1200,00, dat. 5., thingl. 24. feb.1906. Avlyst 16/7-1919.
5. Paategning paa Obligation under n. 4, hvorefter den forhøies med kr. 1200,00, dat. 3., tingl. 13. januar 1917.
6. Skjøte fra Gunnar Knutsen til Hollen elektrisitetsverk formentlig herpaa, for kr. 5500, dat. 25., tingl. 28. april 1917.

Se Lannavegen 136 und. Eie øvre.


Folie 46.
Vaaningshus. Tomt nr. 2. Rode nr 3. Løbenr 3.
Huset staar paa gnr 5 bnr 6 i Holla. Eier: Søren Reiersen.

1. Fæstekontrakt fra Thor Nicolaisen Eie til Søren Reiersen og hustru for 40 aar paa en hustomt mot aarlig avgift kr. 22,- hvorfor Panteret,
forkjøpsret m.m., dat. 21/11-1918, thingl. 14/5-1919.
2. Skjøte fra Skifteforvalteren i avdøde Marie Reiersen og gjenlevende mann Søren Reiersens fellesbo til Nils Lunde for kr. 1650,00, hvorav
for løsøre kr. 79,00, dat. 27/11-1935, tingl. 29/11-1935, med påtegnet frafallelse av forkjøpsretten ved denne overdragelse av Olav Eie og
Thea Eie, hensittende i uskiftet bo efter Nils Eie ifølge bevilling, tingl. 15/6-1931.

Se Lannav. 137 und. Eie øvre.


Folie 47.
Vaaningshus. Tomt nr. 3. Rode nr 3. Løbenr 4.
Huset staar paa gnr 5, bnr 6. Eier: Jens Hansen Odden.

0a. Skjøde fra Ingeborg Halvorsdatter til Anders Arvesen paa Huse paa Odden for 80 Spd., dat., thingl. 17. okt. 1863.
0b. Skifte efter Kari Gundersd. Odden, hvorved Boets huse m.m.udlegges til Enkemanden Anders Arvesen dat., thingl. 25. okt. 1869.
1. Skjøde fra Anders Arvesen Odden  til L. A. Hundevadt paa udstederens huse paa Odden, dat. 8., thingl. 17. april 1871.
2. Fæsteseddel fra Nicolai Paulsen til landhandler L. A. Hundevadt paa en tomt for livstid mod aarlig afgift 15 spd., dat. 24. marts, thingl. 17. april 1871.
3. Obligation fra Jens Hansen Odden til Hollen kommune for 550 kr. i udstederens hus, dat. 14., tingl. 19. sept. 1895. Slettet som forældet 20/6-1948.
4. Obl. fra Jens Hansen (Odden) til Hollen kommune for 250 kr., dat. 10., thingl. 16. marts 1897. Slettet som forældet 20/6-1948.
5. Leikontrakt fra Tor Nicolaisen til Jens Hansen og hustru for 40 aar paa et jordstykke mod aarlig afgift 15 kr., samt forkjøbsret, dat. 10., thingl. 12. juni 1895.
6. Obl. kr. 300 til Hollen sparebank, tingl. 23/10-1915. Slettet 15/9-1944.
7. Obl. kr. 400 til Hollen sparebank, tingl. 20/9-1922. Slettet 15/9-1944.
8. Skifteskjøte dat. 28/11, dagbokført (tingl) 22/12-1945, fra skifteforvalteren i Hanna Pettersens dødsbo, til Johannes Sannes for kr. 4500,- Dok. 819/1945.

Se Odden 3 under Eie øvre.


Folie 48.
Vaaningshus med smedverksted. Tomt nr. 8. Rode nr 3. Løbenr 5a og b.
Husene staar paa gnr 5 bnr 6. Eier: Aron Fagerberg.

1. Skadeløsbrev fra Aron J. Fagerberg til O.C. Dahl i Skien, for 500 kr. Endossement, men pant i hus, dat. 27., thingl. 28. sept. 1898. Aflyst 17/1-1900.
2. Skadeløsbrev fra Aron J. Fagerberg til Ole J. Sannæs for kr. 2000,00, Endossement, thingl. 17. jan. 1900. Aflyst 30/7-1907.
3. Skadeløsbrev fra Aron J. Fagerberg til Aall - Ulefos Brug for kr. 1000,00, Gjæld, dat. 24. januar, thingl. 22. febr. 1902. Aflyst 30/7-1907.
4. Obligation fra Aron Johannesen Fagerberg til Hollen sparebank for kr. 3500,00, dat. 25., thingl. 30. juli 1904. Slettet 13/3-1918.
5. Fæstekontrakt fra Thor N. Eie til Aron J. Fagerborg og Hustru for 40 aar mod aarlig afgift kr. 22,- hvorfor Panteret, dat. og thingl. 30/7-1904.
6. Paategning paa nr. 4 (obl.) hvorefter laanet førhøies med kr. 1000,00, dat. 16., thingl. 28. febr. 1914.
7. Oblig. fra Aron J. Fagerberg til Holla sparebank for kr. 10.000, heri og gnr 8 bnr 66, dat. 17. april, thingl. 12. mai 1920. Slettet 10/1-1941.
8. Skjøte fra Aron Johannesen Fagerberg til Nils og Kristoffer Christoffersen for kr. 13.350,00, dat. 15. mai, tingl. 21 juni 1922.
9. Oblig. fra Nils og Kristoffer Christoffersen til Hollen sparebank for kr. 4000,00, dat. 8., tingl. 21. juni 1922. Slettet 13/3-1948.
10. Skjøte fra Kristoffer Kristoffersen til Nils Christoffersen paa førstnevntes halvpart av denne eiendom for kr. 6000,00, dat. 15., tingl. 31. januar 1925.
11. Obligation fra Nils Christoffersen til S.D. Cappelen for kr. 1200,00, dat. 8. des. 1924, tingl. 31. jan. 1925. Slettet 24/2-1948.

Se Odden 5 und. Eie øvre.


Folie 49.
Vaaningshus. Rode 3. Løbenr. 6.
Huset staar paa gnr 5 bnr 6. Eier: John Olsen Deilevjen.

1. Fæsteseddel fra Thor Nicolaisen Eie til John Olsen Deilevje og Hustru for 40 aar med aarlig Afgift kr. 16,00, og hvorfor Panteret samt Forkjøbsret, dat. 6., thingl. 17. jan. 1900.
2. Obligation fra John Olsen Deilsevje til Hollen kommune for kr. 700,00, dat. 14., thingl. 27. juli 1900. Slettet 16/5-1923.
3. Skjøte fra John Olsen Deilevjes enke Anne og samtlige arvinger, iflge attest, hvorav 3 umyndige med verge (overformynderiets samtykke mangler), til medarving Karl Odden,
formentlig på dette bruk for kr. 2000,00, der avgjøres ved at kjøperen overtar underhold og forpleining av enken Anne Olsen for hennes levetid, dat. 6/8-1935, tingl. 26/5-1935.

Se Odden 9 und. Eie øvre.


Folie 50.
Vaaningshus. Rode nr 3. Løbenr 7.
Huset staar paa gnr 5, bnr 1. Eier: Ole Hansen Odden.

Ingen flere opplysninger her.


Folie 51.
Vaaningshus. Tomt nr. 1 (tomt nr. 13 tingl. 1949). Rode nr 3. Løbnr 8. Eier: Nils Nilsens Enke.
Huset staar paa gnr 5, bnr 1.

1. Skjøde fra Hans Olsens enke Anne Olsdatter til Nils Nilsen Ytterbøe paa udsteders hus, dat. 1., thingl. 3. marts 1886.
2. Fæsteseddel fra Nicolai Paulsen til Nils Nilsen Ytterbø paa andel af Odden for hans Hustru og børn for livstid mod aarlig afgift 14 kr. og
Forkjøbsret, dat. 3. febr. 1886, thingl. 2. nov. 1887.
3. Obligation fra Nils Nilsens enke Anne Kirstine til Hollen kommune for 1000 kr. med pant i hus, dat. 10., thingl. 15. juli 1895. Foreldet.
4. Obligation fra Nils Nilsens enke Anne Kirstine til Hollen kommune for 330 kr. med 1. prioritet, dat. 30. april, thingl. 12. mai 1899. Forældet.
5. Skadeløsbrev fra Nils Nilsens enke, Anne Kirstine Nilsen, til Hollen sparebank for kr. 1000,- dat. 27. mai, tingl. 8. april 1911.
6. Skadeløsbrev fra Nils Nilsens enke, Anne Kirstine Nilsen, til Hollen sparebank for kr. 1000,- dat. 27. marts 1911, tingl. 28. mai 1921.
7. Paategning paa forannevnte skadeløsbrev (nr.6), tingl. 28/5-1921, hvori Susanne og Anne Ytterbø, som nyværende eiere av denne eiendom,
forhøier skadeløsbrevets paalydende til kr. 2300,00, dat. 7/6-1928, tingl. 6/7-1928. Slettet 2/6-1945.

Se Lannav. 144 und. Eie øvre.


Folie 52.
Vaaningshus. Rode nr 3. Løbenr. 9.
Huset staar paa gnr 5 bnr 1. Eier: Skrædder Andreas Th. Striken.

1. Skjøte fra avdøde skrædder Andreas Thorsen Strikens eneste og myndige arving, ifølge påtegnet attest, til Ole Halvorsen på de boet tilhørende husebygninger
på fæstet tomt under gnr 5 bnr 1, for kr. 4000,-, hvorav for løsøre kr. 500,- Dat. 24. febr., tingl. 12 mars 1919.

Se Lannav. 146 und. Eie øvre.


Folie 53
Vaaningshus. Rode 3. Løbenr 10.
Huset staar paa gnr 5, bnr 1. Eier: Ole T. Striken.

1. Indførsel for 1895 Aarsskatt, kr. 4,52, thingl. 1/9-1886.
2. Obligation fra Nils Olsen til Skomager Ole Andersen Odden for kr. 400 med pant i dette sidstnævnte afkjøbte hus, dat. 8. mai, thingl. 2. aug. 1878.
Anm. Huset eies nu af Skrædder Ole Thorsen Striken, ifølge opplysninger fra Thor N. Eie.
3. Skadesløsbrev fra Kristen Nilsen Langjordet til Landhandler O. Thronsen for kr. 400, med 2den prioritet, dat. 16. aug. 1881, thingl. 4. okt. 1883.

Trolig Lannav. 148 under Eie øvre.


Folie 54.
Vaaningshus. Rode nr 3. Løbenr 11.
Huset staar paa gnr 5, bnr 6. Eier: Ole Halvorsen Odden.

Overført til folie 62 (Samme eiendom, men rot i systemet).

1. Huset staar paa gnr 5, bnr 1. Eier: Ole Halvorsen Odden.
2. Fæsteseddel fra Thor N. Eie til Ole Halvorsen paa en hustomt for 40 aar mot aarlig afgift kr. 21,- hvorfor panteret m.v., dat. 23. mai, thingl. 17. juni 1914.
3. Obligation fra Ole Halvorsen Odden til Hollen sparebank for kr. 600,-, dat. 4. juli, tingl. 22. aug. 1914.
4. Obl. 1919, på kr. 4.000,-
5. Obl. 1923, på kr. 2.000,-

Overført til gnr 5 bnr 32, "da denne tomt er særskilt skyldsatt". Se Lannav. 150.


Folie 55.
Vaaningshus. Rode 3. Løbenr 12.
Huset staar paa bnr 5, bnr 1. Eier: Nils N. Negaard.

1. Skjøde fra Nils Nilsen Negaard til sønnene Adolf og Arthur Negaard paa udstederens hus for 1000 kr., dat. 21., thingl. 22. okt. 1889.
2. Eksekution hos Nils N. Negaard til Hollen fattigvæsen for kr. 129,26 i debitors hus og løsøre, afholdt 27. nov., thingl. 2. des. 1893. (Ukjent krav fra 6/3-1869).
3. Eksekution hos Nils N. Negaard til Hollen fattigvæsen for kr. 26,60 med samme udlæg, afholdt 29. des. 1893, thingl. 9. jan. 1894. (Ukjent krav fra 6/3-1869).

Overført den 22/6-1965 som tomt und. gnr 5, bnr 1 uten at tomte-bladet er gitt noe nummer.


Folie 56.
Vaaningshus. Tomt nr. 2. Rode nr 3. Løbenr 13.
Huset staar paa gnr 5, bnr 1. Eier: Olaf N. Roe.

1. Fæsteseddel fra Tor Nikolaisen til Ole Tovsen og hustru for livstid paa en hustomt mod aarlig afgift 20,- kr., med Panteret herfor i husene, samt forkjøbsret,
hvorhos Driftevei over tomten er forbeholdt, dat. 3. okt. 1891, thingl. 9. januar 1892.
Paategning, hvorefter de paa denne tomt staaende husebygninger ved auktion af 16. sept. 1896 er overdraget Ole N. Roe, thingl. 20. jan. 1899.
2. Obligation fra Olaf Roe til Landhandler Chr. Kise for 300 kr. med pant i hus, dat. 13., thingl. 20. jan. 1899.
Skadeløsbrev endossement forældet.

(Dette huset ligger/lå i Stoadalen. Kanskje Lannav. 161? som fremdeles ikke er skyldsatt. G.S. 2022.
Det er dessuten helt klart at drifteveien (nevnt i nr. 1 her) må ha gått over denne eiendommen).

Dette er trolig Lannav. 161.


Folie 57.
Vaaningshus. Tomt nr. 5, (seinere tomt 11? GS). Rode nr 3. Løbenr 14.
Huset staar paa gnr 5, bnr 1. Eier: Gunnuld Nilsen Stoa.

1. Leiekontrakt fra Tor Nicolaisen Eie til Sadelmager Gunnuld Nilsen Stoa og hustru for 40 aar paa et jordstykke mod aarlig afgift kr. 15,- og forkjøbsret, dat. 20. juni, thingl. 1. okt. 1895.
2. Obligation fra Gunnuld Nilsen til Hollen kommune for 1200 kr. med pant i hus, dat. 22. aug., thingl. 1. okt. 1895. Slettet som forældet 15/3-1919.
3. Skadesløsbrev til Chr. Kise i 1900 for kr. 400,-
4. Obligasjon fra Gunnulf Nilsen Myhrene til Hollen sparebank for kr. 300,00, formentlig heri, dat. 8., tingl. 21. juni 1916.
5. Skjøte fra Gunnulf Nilsen Myrene (Stoa) til agent Nils Roheim for kr. 3300,00, dat. 9., tingl. 17. juli 1918.
6. Skjøte fra Nils Roheim til Isak G. Storhaug for kr. 4500,- dat. 21., tingl. 2/. juni 1919.
7. Obligasjon dat. 13/3, dagbokført (tinglyst) 14/3, grunnbokført 15/2-1944 fra Isak G. Storhaug til Holla sparebank for kr. 3000,-

Dette er trolig i nærheten av Lannav. 161.


Folie 58.
Vaaningshus. Rode nr 3. Løbenr 15.
Huset staar paa gnr 5, bnr 1. Eier: Skomager Halvor Halvorsen f. 1855.

(Kan være i nærheten av Lannav. 161. I Stoadalen. Stoadalen plads 1900/1910. G.S.)


Folie 59.
Vaaningshus. Rode nr 3. Løbenr. 16.
Huset staar på gnr 5, bnr 1. Eier: Paul Graaberg.

(Det finnes en Paul H. Gråberg f. 24/8-1896 d. 19/12-1986 på Dovre i Opland. G.S.)


Folie 60.
Vaaningshus. Rode nr 3, Løbenr 17. Blikkenslager Edvard Andersen Riis er nu eier.

1. Huset staar på gnr 5, bnr 1.
2. Obligation fra Rasmus Halvorsen til L. A. Hundevadt for 60 Spd., dat. 27. juni 1874, thingl. 18. mai 1875. Slettet som forældet 13/2-1953.
3. Bekjentgjørelse fra Christiania Skifteret om at L. A. Hundevadts bo er taget under Konkurs (- behandling), thingl. 24. nov. 1900.
4. Fæsteseddel fra Thor N. Eie til L. A. Hundevadt for Livstid mod aarlig Afgift kr. 20,00, dat. 2., thingl. 26. juni 1901. Slettet i henhold til dødsattest.
5. Obligation fra Edvard Andersen Riis til Ingeborg Karoline Riis for kr. 1000,00, dat. 12., tingl. 26. juni 1901.
6. Obligation fra ditto til Elise Edvardsd. Riis for kr. 600,00, dat. 7. thingl. 11. januar 1902.
7. Skjøte fra Edvard A. Riis til datteren Karoline Riis paa disse huse med Fæstetomt, samt løsøre for kr. 3000,00 mot fremtidig husly, underholdning og pleie
for sælger og hustru saa lenge de lever., dat. 29. mai, thingl. 24. juni 1908. Føderaad slettet i henhold til dødsattest.
8. Skjøte fra Karoline Riis til Hans Olsen Skordal paa formentlig denne eiendom for kr. 9500,- , hvorav for løsøre kr. 500,. , dat. 1., tingl. 12. nov. 1919.
Mrkn. Hans Skårdal død. Enken Ingeborg Skårdal i uskifte. Dok. 27/1942.
9. Obligasjon fra Hans O. Skaardal til Hollen sparebank for kr. 8000,- formentlig heri, dat. 4. okt., tingl. 12. nov. 1919. Slettet tingl. 14/10-1946.


NB. Ifølge lensmann i Hollas attest av 7/2-1953, er denne tomt samme eiendom som gnr 5, bnr 29, hvorfor tomten slettes i dette registeret.

Se Lannav. 151.


Folie 61.
Vaaningshus. Rode nr 3. Løbenr. 18. (Gnr 5 - Bnr 31 "Villa Vacca").

1. Huset staar paa gnr 5, bnr 1. Eier: Dyrlæge Evald Wevle.
2. Obligation fra Evald Andreas Wevle til Hollen sparebank for kr. 5900,00, dat. 12. mars 1910, thingl. 19. mars 1910. Avlyst 18/5-1945.
3. Fæsteseddel fra Thor Nicolaisen Eie til dyrlæge Wevle paa en hustomt for 50 aar mod aarlig afgift kr. 50,00, hvorfor Panteret, samt forbeholdt for grundeieren til anlæg av en nærmere bestemt vei, men og for leieren ret til anlæg av vandledning fra elven, dat. 23/2-1910, thingl. 19/3-1910.
Mrkn. Evald Wevle død. Enken Nanny Wevle hjemmel i hendes uskifte av 25/3-1946 (Skien skifterett). Slettet tingl. 9/3-1951.
4. Obligation fra N. A. Wevle til Hollen sparebank for kr. 2000,00, formentlig heri, dat. 10., tingl. 13. jan. 1917. Slettet som forældet 25/9-1947.
5. Obligation fra Distriktsdyrlege Ewald Wevle til agronom Erling Faye-Wevle for kr. 5000,00, i villa "Vacca", dat. 19/11-1924, tingl. 29/11-1924. Slettet 20/8-1948.
6. Utpanting dat. 23/4, dagbokført (tingl.) 8/6, grunnbokf. 10/6-1948 hos fru Nanny Wevle til skattefogden i Oslo for kr. 168,- i denne eiendom. Slettet 20/8-1948.
7. Obligasjon dat. 10/6, dagbokført (tingl.) 22/6, grunnbokf. 1/7-1948 fra Nanny Wevle til Den Østenfjældske Bykredittforening for kr. 5000,- med statuttmessige tilægsansvar. Dok. 615/1948.

Se Lannav. 135.


Folie 63.
Vaaningshus. Tomt nr. 9. Rote nr 3. Løpenr 20.

1. Huset staar paa gnr 5, bnr 1. (Eier Thomas Ropstad. G.S.).
2. Fæstekontrakt fra Nils Thorsen Eie til Tommas Ropstad for 40 aar mot aarlig grundleie kr. 20,00, hvorfor panteret i husene, forkjøpsret, bestemmelse om husenes benyttelse m.m.,
samt rett for grundherren til tømmervei over tomten, dat. 5. juni tingl. 20. sept. 1916.
3. Kjøpekontrakt fra Ingeborg Robstad til Thomas Robstad paa huse paa gnr 5 bnr 1, formentlig herpaa, for kr. 1000,00, dat. 1. juni, tingl. 20. sept. 1916.
4. Obligation fra Thomas Robstad til Den norske arbeiderbruk- og boligbank for kr. 800,00 i husbygninger paa Stoa under gnr. 5 bnr 1, formentlig herpaa,
dat. 31. aug., tingl. 20. sept. 1916. Mrkn: 28/4-1917 avlæst (avlyst).
5. Obl. fra Thomas Robstad til Holla Sparebank for kr. 3000,00, dat. 26/4-1924.

(Tomt nr 9 - hvilket hus? "i Stoadalen 1900-1920" Eier 1974: Thomas Ropstad. G.S.)


Folie 64a.
Vaaningshus med tomt. Tomt nr. 10. Rote nr 3. Løpenr. 21.
Huset staar paa gnr 5, bnr 1 Eide vestre av skyldmark 7,00.

1. Fæsteseddel fra Thea Torsen Eie til Kristen M. Rui og hustru Karen M. Rui paa denne tomt for 40 år mot aarlig leie kr. 15,00,
hvorfor panterett, forkjøpsrett m.m., dat. 29/9-1927, tingl. 9/11-1927. Mrkn. Kristen Rui død. Enken Karen Rui i uskifte av 16/2-1955.
2. Obligasjon fra Kristen Rui til Holla Sparebank for kr. 1600,00 formentlig i denne eiendom, dat. 21/10-1927, tingl. 9/11-1927. Slettet 30/7-1948.
3. Obligasjon dat. 7/6, dagbokført (tingl.) 8/6, grunnbokf. 8/6-1963 fra Karen Rui til Holla sparebank for kr. 1000,-

(Tomt nr 10 - hvilket hus? Eier 1974: Mathias Rui. G.S.)


Folie 64b.
Våningshus med tomt. Tomt nr. 13. Rote nr 3. Løpenr. 22.
Under gnr 5 bnr 1 Eie vestre. Skyldmark 7,00.

1. Se heftelser, hovedbruket 5/1.
2. Festekontrakt dat. 25/10, dagbokført (tingl.) 17/11, grunnbokført 20/11-1948, hvorved Thea Eie bortfester denne tomt til Thomas Kaasa,
Festetid 20 år og årlig avgift kr. 20, hvorfor Pant. Eieren forbeholder sig tømmervei over denne tomt, forøvrig inneholder kontrakten bestemmelser
om gjerde m.v. Mrkn.: Slettet 7/9-1949. Se ny kontrakt 20/6-1949 no. 5.
3. Skifteskjøte dat. 17/11, dagbokført (tingl.) 17/11, grunnbokført 20/11-1948 fra Skifteforvalteren i Iver Sundliens dødsbo til Thomas Kaasa for kr. 3000,-
4. Obligasjon dat. 10/11, dagbokført (tingl.) 17/11, grunnbokført 20/11-1948 fra Thomas Kaasa til Holla sparebank for kr. 600,- , heri denne tomt med hus.
5. Grunnseddel udatert, dagbokf. (tingl.) 20/6, grunnbokført 20/9-1949, hvorved Thea Eie bortfester denne tomt til Thomas Kaasa i 50 år mot årlig avgift
kr. 20,- hvorfor pant i de til enhver tid stående bygninger på denne tomt og med prioritet etter Småbruk- og Boligbanken, Kontrakten inneholder spesielle
bestemmelser sålenge småbruklån påhviler denne eiendom. Selgeren forbeholder sig tømmerveg over tomten. Dok. 915/1949.
6. Obligasjon dat. 16/6, dagbokført (tingl.) 20/6, grunnbokf. 20/9-1949 fra Thomas Kaasa til Småbruksbanken for kr. 6500,-
7. Obligasjon dat. 16/6, dagbokf. (tingl.) 20/6, grunnbokf. 20/9-1949 fra Thomas Kaasa til Småbruksbanken for kr. 1000,- med prioritet etter det under nr. 6
nevnte lån.
8. Obligasjon dat. 15/11, dagbokført (tingl.) 16/11, grunnbokf. 20/11-1955 fra Thomas Kaasa til Holla spraebank for kr. 4000,-
9. Obligasjon dat. 30/1, dagbokf. 1/2, grunnbokført 1/2-1960 fra Thomas Kaasa til Holla sparebank for kr. 8000,-

Se Lannav. 144 (5/45).


Rode nr 4.
Festetomter av Prestegården.


Folie 80.
Vaaningshus. Tomt nr 2. Rode nr 4. Løbenr 1.
Huset staar paa gnr 11 Prestegaarden, bnr 1.

1. Fæsteseddel fra Sogneprest Ellefsen til Aaste Karine Jensdatter paa denne hustomt av Helgeroa mod aarlig Afgift 50 sk., dat. 29. okt., thingl. 1. nov. 1883.

Overført til grunnboka den 22/6-1965 som tomt nr. 2 under gnr 11, bnr 1 Hollen Prestegaards land.

Se Hollav. 33.


Folie 81.
Vaaningshus. Tomt nr 3. Rode nr 4. Løbenr 2. Gladhus.
Huset staar paa gnr 11 Prestegaarden, bnr 1.

1. Fæsteseddel fra Sogneprest Ellefsen til Nils Evensen paa Pladsen Gladhus mod aarlig Afgift kr. 24,00, dat, 26. juli, thingl. 3. Aug. 1887.
2. Obligation fra Eivind N. Gladhus til Holla sparebank for kr. 300,00, formentlig heri, dat. 2., tingl. 18. febr. 1925. Slettet 3/2-1944.
3. Paategning paa foranstaaende under nr. 2 anmeldte obl., hvori laanebeløpet forhøies med kr. 400,00 paa de samme vilkaar, dat. 11/8-1931, tingl. 17/10-1932. Slettet 3/2-1944.

Overført til grunnboka den 22/6-1965 som tomt nr. 3 under gnr 11, bnr 1.


Folie 82.
Vaaningshus. Tomt nr 4. Rode 4. Løbenr 3. Kaasa.
Huset staar paa Prestegaarden gnr 11, bnr 1. Merkn. NB! Prestens Hus!

1. Skifte efter Ingeborg Clausdatter, sluttet 1. juni 1820, hvorved Pladsen Kaasens huse er udlagt Enkemanden Ole Andersen, thingl. 2. juli 1821.
2. Skifte efter Berthe Andersdatter, sluttet 13. juli 1865, hvorved Boets andel i bl.a. Husene paa Pladsen Kaasa er udlagt Enkemanden Ole Sørensen mod at tilsvare Panteret til:
     1) Søn Søren Olsen 5 rdl. - 5 ort.
     2) Søn Anders Olsen 5 - 5.
     3) Datter Anne K. Olsd. 5 - 4.
     4) Datter Inger Olsdatter 5 - 4. = 20 daler 18 ort.
Thinglæst 8. jan. 1866. Slettet den 12/4-1924 i henhold til lov av 8/6-1907?
3. Husmandseddel fra Sogneprest Ellefsen til Halvor Sondresen paa Pladsen Kaasa mod Arbeidspligt m.v., dat. 29. april, thingl. 2. okt. 1895.
4. Fratrædelseserklæring fra Halvor S. Kaasa, hvorefter han fratræder pladsen Kaasa den 1. mai 1924, dat. 20. des. 1923, thingl. 29. mars 1924.
5. Festekontrakt fra sogneprest N. R. Heyerdahl med kirkedepartementets appr. til Johan Fiskestigen paa en parcel ca. 89,2 ar for 99 aar mod aarlig leie kr. 150,00
hvorfor Panterett, med gjerdeplikt og plikt til ikke paa eiendommen at avholde off. forlystelse m.m., dat. 16. jan., tingl. 29. mars 1924.
Merkn. Påtegnelse hvorved festeretten overdras til Ingolf Bjerkelund, tingl. 30/5-1951. Festeretten overdradd Arvid Andersen tingl. 26/2-1962.

Overført 22/6-1965 til Grunnboka som tomt nr. 4 under gnr 11, bnr 1.


Folie 83.
Vaaningshus. Rode nr 4. Løbenr 4. (Moen store 11/26. G.S)
Huset staar paa Prestegaarden gnr 11, bnr 1.

1. Skjøde fra Gunder Pedersen til Thorvild Gundersen paa Pladsen Moens Huse for 20 spd., dat. 7. feb., thingl. 2. juli 1821.
2. Skjøde fra Thorvild Gundersen til Gunder Thorvildsen paa samme Huse for 50 spd., dat. 23. aug., thingl. 9. sept. 1851.
3. Fæsteseddel fra Sogneprest Ellefsen til Rasmus Olsen paa Pladsen Store-Moen mod aarlig Afgift kr. 140,00, dat. 31. jan., thingl. 3. febr. 1882.

Angår Gnr 11, bnr 26.

Se Vinsåsv. 25. Moen store.


Folie 84.
Vaaningshus. Tomt nr 1. Rode nr 4, Løbenr 5. (11/27 Moen lille. G.S.)
Huset staar paa Prestegaarden gnr 11, bnr 1.

1. Fæstekontrakt fra Presten Ellefsen til Jørgen Thorsen paa Pladsen Lille-Moen mod aarlig Afgift kr. 60,00, dat. 9. april, thingl. 11. juni 1881.

Overført til Grunnboken den 22/6-1965 som tomt nr 1 av gnr 11, bnr 1.

Se Vinsåsv. 30. Moen lille.


Folie 85.
Vaaningshus. Tomt nr 5. Rode 4, Løbenr. 6. (Herregaarden. G.S.)
Huset staar paa Prestegaarden gnr 11, bnr 1.

1. Festekontrakt fra sogneprest N.R. Heyerdahl, med kirkedepartementets samtykke, til Karl Herregården på en parcel mot årlig avgift kr. 38,00 og på nærmere i kontrakten,
nevnte vilkår og bestemmelser, bl.a. panterett og gjerdeplikt, samt uoverdragelig uten departementets samtykke, dat. 30. mai og 2 juli, tingl. 13. juli 1921.
2. Obligasjon fra Karl Jensen Herregården til Boligbanken for kr. 4.500,00, dat. 10. ses. 1921, tingl. 18. jan. 1922. Slettet 27/12-1952.
3. Obligasjon dat. 6/3, dagbokført (tinglyst) 7/3, grunnbokf. 10/3-1946 fra Karl Herregården til Holla sparebank for kr. 3000,-

Overført til Grunnboken som Tomt nr 5 av gnr 11, bnr 1, den 23/6-1965.


Folie 86.
Vaaningshus. Tomt nr 6. Rode 4. Løbenr. 7.
Huset staar paa Prestegaarden gnr 11, bnr 1.

1. Fæstekontrakt fra sogneprest N. R. Heyerdahl til Kristoffer Ajer på en parcel stor 148,6 ar, for 99 år, uoverdragelig uten kirkedepartementets godkjennelse,
årlig avgift kr. 110,00, hvorfor panterett, gjerdeplikt, plikt til ikke på eiendommen at avholde off. forlystelse m.m., dat. 30. mai og 2. juli, tingl. 13. juli 1921.
Mrkn: 21/6-1922 påtegnelse om at avgiften er nedsatt til kr.xx og størrelsen til 100 ar m.v. Se 420.
2. Obligasjon fra Kristoffer K. Ajer til Boligbanken for kr. 4.500,00, dat. 9. tingl. 21. juni 1922. Utgaar som feil oppført. Se Folie 125.

Overført til grunnboka den 23/6-1965 som tomt nr. 6 av gnr 11, bnr 1.


Folie 87.
Vaaningshus. Tomt nr 7. Rode 4. Løbenr 8.
Huset staar paa Prestegaarden gnr 11, bnr 1.

1. Fæstekontrakt fra sogneprest N. R. Heyerdahl med kirkedep's approb. til Halvor S. Kaasa på en parcel stor 69,6 ar, for 99 år, uoverdragelig uten kirkedep's godkjennelse, årlig avgift kr. 55,00, hvorfor panterett, gjerdeplikt, plikt til ikke på eiendommen å avholde off. forlystelse m.m., dat. 18. mai og 2. juli, tingl. 13. juli 1921.
Merknad: 21/2-1922 paategnelse at avgiften er nedsatt til kr. 5x og tomtens størrelse til 46,69 ar.
Festeavgift fastsatt til kr. 25 og festet overdradd Harry Hagen. tingl. 4/8-1948.
Festeavgiften fastsatt til kr. 35, tingl. 12/9-1957.
2. Obligasjon dat. 26/5, dagbokført (tingl.) 27/5, grunnbokført 1/9-1948, fra Harry Hagen til Holla sparebank for kr. 10.000,- med pant i denne eiendom og Rote 4, løpenr. 15 og 25.

Overført til Grunnboka den 23/6-1965 som tomt nr. 7 av gnr 11, bnr 1.


Folie 88.
Våningshus. Tomt nr 8. Rote nr 4. Løpenr 9.
Huset står på Prestegården gnr 11, bnr 1.

1. Festekontrakt fra sogneprest N. R. Heyerdahl med kirkedep's approb. til Nils Myra på en parcell stor 50,5 ar for 99 år, uoverdragelig uten kirkedep's godkjennelse, årlig avgift kr. 45,00,
hvorfor panterett, gjerdeplikt, plikt til ikke på eiendommen at avholde off. forlystelse m.m., dat. 19. mai og 2. juli, tingl. 13. juli 1921.
2. Påtegninger pa fremstående festekontrakt, hvorved leievgiften inntil videre nedsettes til kr. 22,- og overdras til Nils Lindgren sine rettigheter ifølge denne kontrakt til sønnen Nils Myra Lindgren. Overdragelsen er godkjent av dept. og likeså nedsettelsen av avgiften. Påtegningene dat. 1/3-1933 og 2/10-1944, dagbokført (tinglyst) 22/12-1944, grunnbokført 4/1-1945.
Merkn.: Konsesjon unødvendig. Festeavgiften fastsatt til kr. 25.- pr. år, tingl. 29/7-1948.
3. Påtegning på foranstående festekontrakt, hvorved festet overdras til Hjalmar Lindgren, dat. 28/5, dagbokført (tingl.) 9/5, grunnbokf. 9/12-1949.

Overført til Grunnboka den 23/6-1965 som tomt nr 8 av gnr 11, bnr 1.


Folie 89.
Våningshus. Tomt nr 15. Rote nr. 4. Løpenr 10.
Huset står på Prestegården gnr 11, bnr 1.

1. Fæstekontrakt fra sogneprest N. R. Heyerdahl til Jens Bjørnstad på en parcell stor 16,7 ar for 99 år, uoverdragelig uten kirkedpt's godkjennelse, årlig avgift kr. 35,00, hvorfor Panterett, Gjerdeplikt, plikt til ikke på eiendommen at avholde off. forlystelse m.m., Approb. av kirkedep., dat. 12. mai og 2. juli, tingl. 13. juli 1921.
2. Paategninger på forannevnte festekontrakt, hvorved festeren overdra sine rettigheter til sønnen Gustav Bjørnstad med bortfesterens tilladelse og hvorved panteretten viker prioritet for et optagendes boliglaan, samt paategning overenstemmende med Boligbankens cirkulære av okt. 1906, dat. 25. mars 1924, tingl. 14. mai 1924, approberet av Kirkedeptet.
3. Obligasjon fra Gustav J. Bjørnstad til Boligbanken for kr. 4000,00, dat. 25/1-1926, tingl. 30/1-1926. Slettet 2/6-1956.
4. Utpanting tingl. 19/11-1952 av gnr 11 bnr 15. Se gnr 11 bnr 15.
5. Obligasjon dat. 20/7, dagbokført (tingl.) 21/7, grunnbokf. 28/7-1953 fra Gustav Bjørnstad til Holla sparebank for kr. 2.800,-

Overført til Grunnboken den 24/6-1965 som tomt nr 9 av Gnr 11, bnr 1.

Se Bergegata 27 (11/15).


Folie 93.
Våningshus. Tomt nr 10. Rote nr 4. Løpenr. 11.
Huset står på Prestegården gnr 11, bnr 1.

1. Fæstekontrakt fra sogneprest N. R. Heyerdahl, med Kirkedept's approb. til Andreas Bergseth på en parcell stor 51,3 ar for 99 år, uoverdragelig uten Kirkedept's godkjennelse, årlig avgift kr. 38,00, hvorfor Panterett, Gjerdeplikt, plikt til ikke på eiendommen at avholde off. forlystelse m.m., dat. 12. mai, tingl. 13. juni 1921.

Overført til Grunnboken den 24/6-1965 som tomt nr. 10 av gnr 11, bnr 1.


Folie 94.
Våningshus. Tomt nr 11. Rote nr 4. Løpenr 12.
Huset står på Prestegården gnr 11, bnr 1.

1. Fæstekontrakt fra sogneprest N. R. Heyerdahl med kirkedept's appr. til Gunnar Hollahagen på en parcell stor 14,6 ar, for 99 år, uoverdragelig uten Kirkedept's godkjennelse, årlig avgift kr. 35.00, hvorfor Panterett, Gjerdeplikt, plikt til ikke på eiendommen at avholde off. forlystelse m.m., dat. 13. mai, tingl. 18. juli 1921.
Merkn: Overdratt Inga Hollahagen tingl. 29/7-1948. Festet overdratt Jørgen Bjerkelund og vedtatt av kirkedeptet på betingelse at Tomten blir bebygget innen 3 år, tingl. 29/10-1954.
2. Erklæring dat. 4/6, dagbokført (tingl.) 16/11, grunnbokført 16/11-1960 fra Jørgen Bjerklund hvori han vedtar endre betingelser for anbringelse av kloakk fra denne eiendom gjennem bygdevegen.
3. Obligasjon dat. 5/2, dagbokf. (tingl.) 21/3, grunnbokført 21/3-1962 fra Jørgen Bjerkelund til Bustadbanken for kr. 18.000,-
4. Obligasjon dat. 5/2, dagbført 21/3, grunnbokført 21/3-1962 fra den samme til den samme for kr. 4.000,- med prioritet etter obl. under nr. 3 og senere rentebærende obligasjoner til Bustadbanken.

Overført til Grunnboken 24/6-1965 som tomt nr 11 av gnr 11, bnr 1.

Se Bergegata 22.


Folie 95.
Våningshus. Tomt nr 12. Rote nr 4. Løpenr 13.
Huset står på Prestegården gnr 11, bnr 1.

1. Fæstekontrakt fra sogneprest N. R. Heyerdahl med kirkedep's approb. til Axel Andersen på en parcell stor 27,6 ar, for 99 år, uoverdragelig uten Kirkedept's godkjennelse, årlig avgift kr. 20,00, hvorfor Panterett, Gjerdeplikt, plikt til ikke på eiendommen at avholde off. forlystelse m.m., dat. 30. mai 1921, med påtegnet overenstemmende med Boligbankens cirkulære av okt. 1906, dat. 22. juni, tingl. 13. juli 1921.
2. Obligasjon fra Aksel Andersen til Boligbanken for kr. 4.500,00, dat. 10. des. 1921, tingl. 18. jan. 1922. Slettet 8/1-1947.
3. Obligasjon fra Aksel Andersen til Holla sparebank for kr. 1000,00, formentlig heri, dat. 22/11-1932, tingl. 2/12-1932. Slettet 8/8-1946.
4. Obligasjon dat. 16/11, dagbokf. (tingl.) 22/11, grunnbokf. 30/11-1939 fra Aksel Andersen til Holla sparebank for kr. 1500,- Slettet 8/8-1946.
5. Skjøte dat. 20/7 fra Aksel Andersen til Thorleif Andersen for kr. 5000,- dagbokført (tingl.) 29/7, grunnbokført 1/8-1947. Sælgeren og hustru
forbeholder sig fritt husvær for livstid.
6. Obligasjon dat. 30/8, dagbokf. (tingl.) 31/8-1956, grunnbokf. 10/2-1957, fra Torleif Andersen til Holla sparebank for kr. 8.000,-

Overført den 25/6-1965 til Grunnboken som tomt nr. 12 av gnr.11, bnr 1.


Folie 96.
Våningshus. Tomt nr 13. Rote nr 4. Løpenr 14.
Huset står på Prestegården gnr 11, bnr 1.

1. Fæstekontrakt fra sogneprest N. R. Heyerdahl med kirkedep's approb. til Sveinung Hollahagen paa en parcell stor 15,3 ar, for 99 aar, uoverdragelig uten Kirkedept's godkjennelse, årlig avgift kr. 35,00, hvorfor Panterett, Gjerdeplikt, plikt til ikke på eiendommen at avholde off. forlystelse m.m., dat. 30. mai, tingl. 13. juli 1921.

Overført 25/6-1965 til Grunnboken som tomt nr. 13 av gnr. 11, bnr 1.


Folie 97.
Våningshus. Tomt nr 14. Rote nr 4. Løpenr 15.
Huset står på Prestegården gnr 11, bnr 1.

1. Festekontrakt fra N. R. Heyerdahl med kirkedep's approb. til Halvor S. Kaasa på en parcel stor 54,8 ar for 99 år, uoverdragelig uten Kirkedept's godkjennelse, årlig avgift kr. 45,00, hvorfor Panterett, Gjerdeplikt, plikt til ikke på eiendommen at avholde off. forlystelse m.m., dat. 1., tingl. 27. aug. 1921.
Merknad: Festavgiften fastsatt til kr. 30,- og festet overdradd til Harry Hagen, tingl. 4/8-1948. Festeavgiften fastsatt til kr. 40,- tingl. 12/9-1957.
2. Obligasjon dagbokført (tingl) 27/5-1948. Se Rote 4 løpenr 8.

Overført den 25/6-1965 til Grunnboken som tomt nr. 14 av gnr 11, bnr 1.


Folie 98.
Våningshus. Rote nr 4. Løpenr 16.
Huset står på Prestegården gnr 11, bnr 1.

Holla prestegaard. Herregaarden søndre. gnr 11, bnr 49. Skyldmark 6 øre.

1. Festekontrakt fra sogneprest N. R. Heyerdahl appbr. av stifts direkt., ifølge Kirkedepartem's bemyndigelse, til Jens Herregaarden på en parcel stor 17 ar, for 99 år, uoverdragelig uten Kirkedept's godkjennelse, årlig avgift kr. 25,00, hvorfor Panterett, Gjerdeplikt, plikt til ikke på eiendommen at avholde off. forlystelse m.m., dat. 11 mars, tingl. 31. mai 1919.
Mrk: 22/3-1929 avlyst.
2. Skjøte fra Kirkedepartementet til Jens Herregaarden  for kr. 400,00, innehavende bestemmelse om at parcellen ikke maa selges eller pantsettes, uten det offentliges samtykke (Boligbanken undtatt), gjerdeplikt, dat. 29/10-1930, tingl. 17/11-1930.

Overført 17/6-1965 til Grunnboken.


Folie 99.
Våningshus. Tomt nr 18. Rote nr 4. Løpenr 17. Se også Løpenr 24.
Huset står på Prestegården gnr 11, bnr 1.

1. Obligasjon fra Gustav Jørgensen til Boligbanken for kr. 4.500,00, dat 10. des. 1921, tingl. 18. jan. 1922. Slettet 30/8-1947.
2. Festekontrakt fra sogneprest N. R. Heyerdahl, med kirkedep's approb. til Gustav Jørgensen på en parcel stor 52 ar, for 99 år, uoverdragelig uten Kirkedept's godkjennelse, årlig avgift kr. 20,00, hvorfor Panterett, Gjerdeplikt, plikt til ikke på eiendommen at avholde off. forlystelse m.m., dat. 28. april, tingl. 21. juni 1922, med påtegnet overenstemmende med Boligbankens cirkulære av okt. 1906.
3. Obligasjon fra Gustav Jørgensen til Holla sparebank for kr. 3.000,00, formentlig heri og løpenr. 24. dat. 17. juli, tingl. 15. aug. 1923. Slettet 7/9-1946.
4. Skifteutlegg dat. 10/2, dagbokført (tingl.) 10/2, grunnbokf. 15/2-1943 hvorved på skifte etter avdøde Hulda Jørgensen og gjenlevende mann Gustav Jørgensen er tilfalt:
Fru Hulda Saglie, Skien kr. 257,56 med prioritet i denne eiendom.
5. Skjøte dat. 2/9, dagbokført (tingl.) 7/9, grunnbokf. 10/9-1946 fra Gustav Jørgensen til Jørgen J. Myrvang på denne eiendom og Rote 4 løpenr. 24 for kr. 8000,-
Med pant i eiendom stor kr. 2000,- av kjøpesummen. Selger og hustru forbeholder sig for livstid å bebo hovedbygningens II etage mot kr. 18 i leie pr. måned.
6. Skjøte dat. 15/8, dagbokf. (tingl.) 22/8, grunnbokført 1/9-1947 fra Jørgen Myrvang til Willy Jørgensen på denne eiendom for kr. 16.000,-
7. Obligasjon dat. 19/8, dagbokf. 22/8, grunnbokf. 1/9-1947 fra Willy Jørgensen til Holla sparebank for kr. 13.500,- Slettet 22/2-1960.
8. Obligasjon dat. 29/6, dagbokf. 30/6, grunnbokf. 30/6-1964 fra Willy Jørgensen til Holla sparebank for kr. 5.000,-

Overført 25/6-1965 til Grunnboken som tomt nr. 18 av gnr 11, bnr 1.


Folie 100.
Våningshus. Tomt nr 28. Rote nr 4. Løpenr 18.
Huset står på Prestegården gnr 11, bnr 1.

1. Obligasjon fra Karl K. Haugen til Boligbanken for kr. 4.500,00, dat. 14, tingl. 28. Jan. 1922. Slettet 5/4-1946.
2. Festekontrakt fra sogneprest N. R. Heyerdahl til Karl K. Haugen appbr. av Kirkedeptet, paa en parcel stor ca. 31,9 ar for 99 aar, uoverdragelig uten Kirkedept's godkjennelse, årlig avgift kr. 28,00, hvorfor Panterett, Gjerdeplikt, plikt til ikke på eiendommen at avholde off. forlystelse m.m., dat. 18. juli, tingl. 16. aug. 1922.
Mrkn: Festeavgiften fastsatt til kr. 20,00 pr år, tingl. 29/7-1948.
3 Obligasjon fra Karl K. Haugen til Holla sparebank for kr. 1500,00 heri m.v., dat. 3., tingl. 19. des. 1923. Slettet 24/4-1947.
4. Påtegnelse på den under nr. 2 anmerkede festekontrakt, om at Karl Haugen fratrer festet og Andreas Haugen tiltrer samme, appbr. av Kirkedeptet, dat. h.h.vis 6/10, 12/10, 16/10 og 12/11-1930, tingl. 17/11-1930.
5. Obligasjon fra Andreas Haugen til Holla sparebank for kr. 700,00, dat. 7/9-1935, tingl. 16/9-1935. Slettet 24/4-1947.
6. Erklæring dat. 28/9, dagbokf. 7/10, grunnbokf. 7/10-1964 hvori Andreas Haugen vedtar endel betingelser for anleg av kloakkledning gjennom vegen Berget skole - Briskemyr til denne eiendom.

Overført 25/6-1965 til Grunnboken som tomt 27(!) 28 av gnr 11, bnr 1.


Folie 101.
Våningshus. Tomt nr 15. Rote nr 4. Løpenr 19.
Huset står på Prestegården gnr 11, bnr 1.

1. Festekontrakt fra sogneprest N. R. Heyerdahl, appbr. av Kirkedeptet, til Ole Jensen paa en parcel stor ca. 19,9 ar for 99 år, uoverdragelig uten Kirkedept's godkjennelse, årlig avgift kr. 93,00, hvorfor Panterett, Gjerdeplikt, plikt til ikke på eiendommen at avholde off. forlystelse m.m., dat. 23. des. 1921, tingl. 15/2-1922.
Merkn: Festeavgiften fastsatt til kr. 30,- dat. 29/7-1943.
Merkn: Festeretten overdratt til Knut Kristensen g.m. Julie Kristensen tingl. 9/9-1949.
2. Paategning på foranstående festekontrakt om at Ole Jensen fra 1. juli 1924 fratrer festet av 10 ar. For den gjenværende del av arealet ca. 9, 9 ar, betales aarlig avgift kr. 46,00, dat. 14. april, tingl. 14. mai 1924, appbroberet av Kirkedeptet. Se folie 142.

Overført 25/6-1965 til Grunnboken som tomt nr. 15 av gnr 11, bnr 1.

Se Bergegata 8.


Folie 102.
Våningshus. Tomt nr 16. Rote nr 4. Løpenr 20.
Huset står på Prestegården gnr 11, bnr 1.

1. Festekontrakt fra sogneprest N. R. Heyerdahl, appbr. av Kirkedeptet, til Halvor Lindalen på en parcel stor ca. 18 ar for 99 år, uoverdragelig uten Kirkedept's godkjennelse, årlig avgift kr. 90,00, hvorfor Panterett, Gjerdeplikt, plikt til ikke på eiendommen at avholde off. forlystelse m.m., dat. 23. des. 1921, tingl. 15/2-1922.
2. Obligasjon fra Halvor Lindalen til Holla sparebank for kr. 3000,00, dat. 16. mai, tingl. 21. juni 1922.
3. Obl. forhøiet med 2000,00. 1924.
4. Obl. til Holla sparebank på 1000,00. 1938.
5. Obl. til samme på 7000,00, med pant i denne tomt og rote nr 4 lnr. 55. 1955. Se også Folie 137.

Overført 25/6-1965 til Grunnboken som tomt nr. 16 av gnr 11, bnr 1.

Se Bergegata 2.


Folie 103.
Våningshus. Tomt nr 17. Rote nr 4. Løpenr 21 (nr 8a).
Huset står på Prestegården gnr 11, bnr 1.

1. Festekontrakt fra sogneprest N. R. Heyerdahl, appbr. av Kirkedeptet, til Ole Grini på en parcel stor 19 ar for 99 år, uoverdragelig uten Kirkedept's godkjennelse, årlig avgift kr. 85,00, hvorfor Panterett, Gjerdeplikt, plikt til ikke på eiendommen at avholde off. forlystelse m.m., dat. 23. des. 1921, tingl. 15. febr. 1922. Avlyst 28/2-1925.
2. Festekontrakt fra sogneprest N. R. Heyerdahl, appbr. av Kirkedeptet, til Hans Hansen Osdalen paa en parcel 9,2 ar for 99 år, uoverdragelig uten Kirkedept's godkjennelse, årlig avgift kr. 40,00, hvorfor Panterett, Gjerdeplikt, plikt til ikke på eiendommen at avholde off. forlystelse m.m., dat. 3. febr. 1925, tingl. 28. febr. 1925.
Mrkn: Festeavgiften fastsatt til 25. pr. år tingl. 29/7-1948. Festetomten overdratt Karl Bjerkelund og Villy Skafte og festeavgidten forhøiet til kr. 50 pr. år fra 1/1-1958, tingl. 8/5-1958.
3. Obligasjon fra Hans H. Osdalen til Boligbanken for kr. 4.500,00, dat. 20/7-1926, tingl. 31/7-1926. Avlyst 27/11-1926.
4. Utleggsforretning hos Hans Osdalen til Holla kommune v/ adv. Skjelbred for kr. 86,93 formentlig heri og l.nr. 63, avholdt 2/9-1931, tingl. 25/9-1931.
5. Skjøte dat. 14/5, dagbokført (tinglyst) 20/5, grunnbokf. 20/5-1958 fra Hans Osdalen til Karl Bjerkelund og Villy Skafte på husene på denne eiendom og løpenr. 63, for kr. 45.000,-
6. Obligasjon dat 16/5, dagbokført (tingl.) 20/5, grunnbokf. 20/5-1958 fra Karl Bjerklund og Villy Skafte til Holla sparebank for kr. 45.000,- (pant) i denne eiendom og l.nr 63.
Se også folie 145.

Overført 26/6-1965 til Grunnboken som tomt nr. 17 av gnr 11, bnr 1.

Trolig Bergegata 4.


Folie 104.
Våningshus. Rote nr 4. Løpenr 22.
Huset står på Prestegården gnr 11, bnr 1.

1. Festekontrakt fra sogneprest N. R. Heyerdahl, appbr. av Kirkedeptet, til Andreas Jensen Helgeroen på en parcel stor 40,4 ar for 99 år, uoverdragelig uten Kirkedept's godkjennelse, årlig avgift kr. 185,00, hvorfor Panterett, Gjerdeplikt, plikt til ikke på eiendommen at avholde off. forlystelse m.m., dat. 23. des. 1921, tingl. 15. feb. 1922.
Mrkn: Påtegning tingl. 15/6-1949, hvorved gjøres visse reguleringer av grensen og størrelsen av denne Tomt og fastsetter den årlige avgift til kr. 74.- Slettet tingl. 11/7-1951.


Folie 105
Våningshus. Rote 4. Løpenr. 23, 28 og 43. Gnr 11, bnr 53 "Fjeldstad". Skyldmark 27 øre. Se Herregårdsv. 53.
Utgått fra gnr 11, bnr 1.
Huset staar på prestegården gnr 11, bnr 1.

1. Obligasjon fra Lars T. Fjeldstad til Boligbanken for kr. 4.500,00, dat. 22. febr., tingl. 15. mars 1922. Slettet 23/4-1944.
2. Festekontrakt fra sogneprest N. R. Heyerdahl, appbr. av Kirkedeptet, til Lars Fjeldstad på en parcel stor 25,5 ar for 99 år, uoverdragelig uten Kirkedept's godkjennelse, årlig avgift kr. 15,00, hvorfor Panterett, Gjerdeplikt, plikt til ikke på eiendommen at avholde off. forlystelse m.m., med påtegnet overenstemmende med boligbankens cirkulære av okt. 1906, dat.28. april, tingl. 21. juni 1922.
Merkn: Avlyst (festekontrakten) 26/9-1930.
Merkn: Se folie 110 og 125 (ved skylddelingen er l.n. 23,28 og 43 slått sammen).
3. Obligasjon fra Lars Fjeldstad til Holla Sparebank for kr. 1000,00, dat. 21/3-1926, tingl. 14/7-1926 (anm. på l.nr. 28.)
4. Skjøte fra Kirkedeptet til Lars Th. Fjeldstad for kr. 1120,00 inneholdene bestemmelser om at parcellen ikke må pantsettes uten det offentliges samtykke (boliglån undtatt) eller selges uten til visse slegtninger, gjerdeplikt og plikt til deltagelse av veivedlikehold, liksom eiendommen ikke må bebygges på vansirede eller generende måte, dat. 31/1-1931, tingl. 27/2-1931.
5. Obligasjon fra Lars Th. Fjeldstad til Oplysningsvesenets Fond for kr. 1008,00, dat. 16/2-1931, tingl. 27/2-1931. Anm: Slettet tingl. 11/3-1941.
6. Skylddelingsforretning av 11/9, dagbokf. (tingl.) 13/9, grunnbokf. 30/9-1958, hvoved utskilles parsellen "Vesterli" av skyldmark 0,05. Se grunnboka: Bnr 77. Herregårdsv. 46.
Fjeldstad gnr 11 - bnr 53, Skyldmark 0,22.
7. Skjøte. dat. 24/9, dagbokf. (tingl.) 26/9, grunnbokført 30/9-1958, hvorved bnr 77 gis rett til vei over denne eiendom, samt framføring av vann og kloakkledning. Avvist. Se Dagbok.
8. Skylddeling dat. 7/6, dagbokf. (tingl.) 9/6, grunnbokf. 9/6-1961, vedkommende bnr. 79 "Fjella" av skyld 0,03. I Herregårdsv. Ingen boligbebyggelse.
Fjeldstad Gnr 11, bnr 53, Skyldmark 0,19.
9. Skjøte dat. 20/9, dagbokf. (tingl.) 22/9, grunnbokf. 22/9-1961, fra Elise Fjeldstad til Kåre Fjeldstad for kr. 15.000, som blir stående med 1ste prioritet pant.
Selgeren har husvær, vinterved og frukt m.v. nærmere angitt.
10. Obligasjon dat. 11/11, dagbokf. (tingl.) 11/11, grunnbokført 11/11-1962 fra Kåre Fjeldstad til Holla sparebank for kr. 8.000,-

Overført til Grunnboken 17/6-1965.


Folie 106a
Våningshus. Tomt nr 19. Rote nr 4. Løpenr 24. Se også Løpenr 17.
Huset staar på prestegården gnr 11, bnr 1.

1. Festekontrakt fra sogneprest N. R. Heyerdahl, appbr. av Kirkedeptet, til Gustav Jørgensen på en parcel stor 36,5 ar for 99 år, uoverdragelig uten Kirkedept's godkjennelse, årlig avgift kr. 25,00, hvorfor Panterett, Gjerdeplikt, plikt til ikke på eiendommen at avholde off. forlystelse m.m., dat. 28. april, tingl. 21. juni 1922.
Mrk: Se paategning 1949 nr. 5 (nedenfor).
2. Obligasjon fra Gustav Jørgensen til Holla sparebank for kr. 3000,00, formentlig heri og l.nr. 17, dat. 17. juli, tingl. 15. aug. 1923. Slettet 7/9-1946.
3. Skifteutlegg dagbokf. (tingl.) 10/2-1943. Se Løpenr. 17.
4. Skjøte dagbokført (tingl.) 7/9-1946. Se Løpenr. 17 med påhefte av pant kr. 2000 og bruksrett.
5. Påtegning dat. 6/12, dagbokført (tingl.) 22/3, grunnbokf. 7/9-1949, hvorved gjøres forandring i størrelsen av denne tomt i det det fra denne tomt er avstått en del til Nils Jørgensen Myrvang*. Den gjenværende del av denne tomt leies fremdeles av Gustav Jørgensen og svarer i årlig avgift av denne tomt kr. 10,- Bestemmelser om bebyggelse m.v. inntatt i kontrakten.
Vedtatt av Jørgen Myrvang.
*Se nedenfor, Rote nr. 4. Løpenr 71.

Overført 27/6-1965 til Grunnboken som tomt nr. 19 av gnr 11, bnr 1.


Folie 106b
Tomt nr. 65. Tomt nr 65. Rote nr 4. Løpenr 71. Herregårdshavna 8b under gnr 11. bnr 1.
Utgått fra Rote 4. Løpenr 24 (ovenfor).

1. Festekontrakt dat. 24/2, dagbokført (tingl.) 22/3, grunnbokf. 9/9-1949, hvorved sognepresten i Holla med dep.'s godkjennelse bortfester en tomt til Nils Jørgensen Myrvang.
Leietiden er 99 år og årlig avfift kr. 15,- hvorfor 1ste prioritet pant i hus og anlegg dog med prioritet etter lån av det offentlige (småbrukerbanken og lignende).
Kontrakten inneholder forøvrig en rekke bestemmelser bl.a. om at festet ikke ved dom, eksekusjon eller lignende kan overføres til andre.
Vedtatt av Jørgen Myrvang.
2. Obligasjon dat. 15/5, dagbokført (tingl.) 25/5, grunnbokf. 1/6-1950 fra Nils J. Myrvang til Husbanken for kr. 19.500,- med prioritet etter festeavgiften, Obligasjonen inneholder spesielle bestemmelser bl.a. om pantsettelse, salg, bortleie.
3. Obligasjon dat. 28/12, dagbokf. (tingl.) 29/12, grunnbokført 31/12-1955 fra Nils Myrvang til Holla sparebank for kr. 7000,- vedlagt Husbankens samtykke.

Overført 26/6-1965 til Grunnboken som tomt nr. 65 av gnr 11, bnr 1.


Folie 107.
Våningshus. Tomt nr 20. Rote nr 4. Løpenr 25.
Huset staar på prestegården gnr 11, bnr 1.

1. Festekontrakt fra sogneprest N. R. Heyerdahl, appbr. av Kirkedeptet, til Halvor S. Kaasa på en parcel stor 23 ar for 99 år, uoverdragelig uten Kirkedept's godkjennelse, årlig avgift kr. 18,00, hvorfor Panterett, Gjerdeplikt, plikt til ikke på eiendommen at avholde off. forlystelse m.m., med påtegnet overenstemmende med boligbankens cirkulære av okt. 1906, dat. 6. mars, tingl. 21. juni 1922.
Mrkn: Festeavgiften kr. 15,- og festet overdradd Harry Hagen, tingl. 4/8-1948.
2. Obligasjon fra Halvor S. Kaasa til Boligbanken for kr. 4.500,00, dat. 6., tingl. 29 juli 1922. Slettet 11/3-1943.
3. Erklæring om at dette bruk er solgt ved tvangsauksjon og antagelsen av budet stadfestet, dat. 15/1-1934, tingl. 26/1-1934.
4. Skadeløsbrev fra Halvor Hagen og hustru Gunhild til Holla kommune for inntil kr. 3500,00, dat. 23/8-1935, tingl. 9/12-1935 (er i virkeligheten kun en selvskyldner...(uleselig håndskrift!).
5. Ausjonsskjøte dat. 29/10, dagbokført (tingl.) 28/11, grunnbokf. 1/12-1940 til Asbjørn Hagen for kr. 3200.-
6. Skjøte dat. 23/2, dagbokført (tingl.) 27/2, grunnbokført 3/3-1943 fra Asbjørn Hagen til faren Halvor Hagen for kr. 4000,00. Konsesjon unødvendig.
7. Obligasjon dat. 8/5, dagbokf. (tingl.) 11/5, grunnbokført 19/5-1943 fra Halvor Hagen og hustru til Holla sparebank for kr. 2400,00. Slettet 17/11-1947.
8. Obligasjon dat. 20/9, dagbokført(tingl.) 21/9, grunnbokf. 1/10-1943 fra Halvor Hagen til Holla sparebank for kr. 1000,- Slettet 13/12-43.
9. Skjøte dat. 13/11, dagbokført (tingl.) 13/12, grunnbokf. 15/12-1947 fra Halvor Hagen til Harry Hagen for kr. 11.000,-
10. Obligasjon dagbokført (tingl.) 27/5-1948. Se Rote 4. Løpenr 8.

Overført 28/6-1965 til Grunnboken som tomt nr. 20 av gnr 11, bnr 1.


Folie 108.
Våningshus. Tomt nr 21. Rote nr 4. Løpenr 26.
Huset staar på prestegården gnr 11, bnr 1.

1. Festekontrakt fra sogneprest N. R. Heyerdahl, appbr. av Kirkedeptet, til Ivar Lindgren på en parcel stor 46 ar for 99 år, uoverdragelig uten Kirkedept's godkjennelse, årlig avgift kr. 41,00, hvorfor Panterett, Gjerdeplikt, plikt til ikke på eiendommen at avholde off. forlystelse m.m., dat. 28. april, tingl. 21. juni 1922.
Merkn: Festeavgiften fastsatt til kr. 30,- pr år, tinglyst 23/7-1948.

Overført den 28/6-1965 til grunnboken som Tomt nr. 21 av Gnr 11, bnr 1.


Folie 109.
Våningshus. Tomt nr 22. Rote nr 4. Løpenr 27.
Huset staar på prestegården gnr 11, bnr 1.

1. Festekontrakt fra sogneprest N. R. Heyerdahl, appbr. av Kirkedeptet, til Jørgen Myra på en parcel stor 90,6 ar for 99 år, uoverdragelig uten Kirkedept's godkjennelse, årlig avgift kr. 81,00, hvorfor Panterett, Gjerdeplikt, plikt til ikke på eiendommen at avholde off. forlystelse m.m., dat. 28. april, tingl. 21. juni 1922.
Mernad: Påtegning hvorved festet overdras til Jørgen Myras sønn Hjalmar Lindgren, tingl. 21/5-1943. Se påtegninger under nr. 3.
2. Obligasjon, dat. 5/9, dagbokført (tingl.) 9/9, grunnbokført 23/9-1947 fra Hjalmar Lindgren til Holla Sparebank for kr. 6000,- med pant i denne eiendom og gnr 11, bnr 12.
3. Påtegning dat. 27/5, dagbokf. (tingl.) 9/9, grunnbokf. 9/12-1949 på den foran under 1 nevnte festekontrakt hvorved Hjalmar Lindgren frafaller festeretten til en nærmere
betegnet parcell av denne eiendom, som i påtegningen benevnes 11 B* og b. med påtegnet dato 28/5-1949, hvorved Hjalmar Lindgren frafaller festeretten til resten av festet med undtagelse av et nærmere betegnet jordstykke. For det av festeretten som han beholder settes avgiften til kr. 8,- pr. år samt c påtegning dat. 28/5-1949, hvorved det resterende av parcell10 og 11 overdras til Nils Lindgren Myra mot årlig festeavgift kr. 30,-
Påtegning vedtatt av sognepresten og godkjent av kirkedeptet.
Anne Myra Lindgren svarer av parcell 11B i årlig avgift kr. 15,- pr år. og
Hjalmar Myra Lindgren svarer på parcel 10B i årlig avgift kr. 8,- pr. år.

* Til fordel for Anne Myra Lindgren.

Overført til grunnboken som tomt nr. 22 av gnr 11, bnr 1, den 28/6-1965.


Folie 110.
Våningshus. Rote nr 4. Løpenr 28.
Huset staar på prestegården gnr 11, bnr 1.

1. Festekontrakt fra sogneprest N. R. Heyerdahl, appbr. av Kirkedeptet, til Lars Fjeldstad på en parcel stor 30 ar for 99 år, uoverdragelig uten Kirkedept's godkjennelse, årlig avgift kr. 26,00, hvorfor Panterett, Gjerdeplikt, plikt til ikke på eiendommen at avholde off. forlystelse m.m., dat. 28. april, tingl. 21. juni 1922.
Avlyst 26/9-1930.
2. Obligasjon fra Lars Fjeldstad til Holla sparebank for kr. 1000,00 formentlig heri, dat. 21/6-1926, tingl. 14/7-1926.

Overført til Folie 105, gnr 11, bnr 53 "Fjeldstad". Se Herregårdsv. 43.


Folie 111.
Våningshus. Rote nr 4. Løpenr. 29.
Huset staar på prestegården gnr 11, bnr 1. "Vesleheimen" (11/52).

1. Festekontrakt fra sogneprest N. R. Heyerdahl, appbr. av Kirkedeptet, til Doro Heyerdahl på en parcel stor ca. 75 ar for 99 år, uoverdragelig uten Kirkedept's godkjennelse, årlig avgift kr. 40,00, hvorfor Panterett, Gjerdeplikt, plikt til ikke på eiendommen at avholde off. forlystelse m.m., dat. 28. april, tingl. 21. juni 1922.
Avlyst 25/10-1929.
2. Skjøte fra Det Kgl. Kirke- og undervisningsdept. til frk. Dora Heyerdahl for kr. 650,00 på nærmere angitte vilkår, i det parcellen - uten samtykke av det offentlige, ikke må pantsettes uten til Boligbanken eller overdras til annen som ikke er beslektet eller (...) med eieren (...), dat. 12/6-1930, med påtegnelse om at parcellen kan overdras til Nils N. Myra,
dat. 19/2-1938, tingl. 2/4-1938.
3. Skjøte fra frk. Doro (Dorothea) Heyerdahl f. 8/12-1894, til Nils Nilsen Myra jr. f. 20/6-1915 for kr. 1520,00, dat. 28/2-1938, tingl. 2/4-1938.
4. Obligasjon dat. 2/7, dagbokf. (tingl.) 4/7, grunnbokf. 10/7-1940 fra Nils N. Myrha jr. til Holla sparebank for kr. 1200.- Slettet 11/10-1943.
5. Skjøte dat. 31/7, dagbokf. (tingl.) 3/8, grunnbokf. 3/8-1943 fra Nils Nilsen Myhra jr. til broren Einar Myhra for kr. 1500,- Konsesjon unødvendig.
Sælgerens og kjøperens forældre har rett til å bebo og bruke eiendommen så lenge de lever.

Overført til Grunnboken 17/6-1965.

Gnr 11, bnr 52 "Vesleheimen". Se Herregårdsv. 59.


Folie 112.
Våningshus. Tomt nr. 23. Rote nr 4. Løpenr 30.
Huset staar på prestegården gnr 11, bnr 1.

1. Festekontrakt fra sogneprest N. R. Heyerdahl, appbr. av Kirkedeptet, til Andreas A. Lindalen på en parcel stor ca. 46 ar for 99 år, uoverdragelig uten Kirkedept's godkjennelse, årlig avgift kr. 35,00, hvorfor Panterett, Gjerdeplikt, plikt til ikke på eiendommen at avholde off. forlystelse m.m., dat. 28. april, tingl. 21. juni 1922.
Merk: Påtegning hvorved leien fastsettes til. kr. 30 pr. år, tingl. 16/8-1951.
2. Obligasjon fra Andreas A. Lindalen til Holla sprabank for kr. 1500,00 formentlig heri og løpenr. 31, dat. 22/10-1923, tingl. 27/10-1923. Slettet 10/9-1948.
3. Obligasjon dat. 4/7, dagbokført (tingl.)26/4, grunnbokf. 10/7-1949 fra Andreas Lindalen til Holla sparebank for kr. 1000,- på denne eiendommen og Rote nr. 4. Løpenr. 31.
Slettet 13/11-1962.
4. Obligasjon av 23/4, dagbokf. 26/4, grunnbokf. 26/4-1960 fra ditto til ditto for kr. 17.500,-

Overført til Grunnboken den 28/6-1965 som Tomt nr. 23 av gnr 11, bnr 1.


Folie 113.
Våningshus. Tomt nr. 24. Rote nr 4. Løpenr 31.
Huset staar på prestegården gnr 11, bnr 1.

1. Festekontrakt fra sogneprest N. R. Heyerdahl, appbr. av Kirkedeptet, til Andreas A. Lindalen på en parcel stor 46,5 ar for 99 år, uoverdragelig uten Kirkedept's godkjennelse, årlig avgift kr. 18,00, hvorfor Panterett, Gjerdeplikt, plikt til ikke på eiendommen at avholde off. forlystelse m.m., med påtegnet overenstemmende med boligbankens cirkulære av okt. 1906, dat. 28. april, tingl. 21. juni 1922.
2. Obligasjon fra Andreas A. Lindalen til Boligbanken for kr. 4500,00, dat. 14. aug. tingl. 30. sept. 1922. Slettet 13/10-1952.
3. Obligasjon fra Andreas A. Lindalen til Holla sparebank for kr. 1500,00, formentlig heri og Rote 4. Løpenr. 30, dat. 22/10-1923, tingl. 27. okt. 1923. Slettet 10/9-1948.
4. Obligasjon fra Andreas A. Lindalen til Holla kommune for kr. 120,00, dat. 2/5-1932, tingl. 3/6-1932. Slettet 3/10-1953.
5. Erklæring om at dette bruk er solgt ved tvangsauksjon og antagelsen av budet er stadfestet, dat. 12/1-1933, tingl. 16/1-1933.
6. Auksjonsskøte til Andreas A. Lindalen for kr. 3.350,00, dat. 1/3-1934, tingl. 2/3-1934.
7. Obligasjon fra Andreas A. Lindalen til Holla kommune for kr. 500,00, dat. 10/2-1934, tingl. 2/3-1934. Slettet 3/10-1953.

Overført 28/6-1965 til Grunnboka som Tomt nr. 24 av Gnr 11, bnr 1.


Folie 114.
Våningshus. Tomt nr. 25. Rote nr 4. Løpenr 32.
Huset staar på prestegården gnr 11, bnr 1.

1. Festekontrakt fra sogneprest N. R. Heyerdahl, appbr. av Kirkedeptet, til Olaus Johannesen på en parcel stor 52 ar for 99 år, uoverdragelig uten Kirkedept's godkjennelse, årlig avgift kr. 40,00, hvorfor Panterett, Gjerdeplikt, plikt til ikke på eiendommen at avholde off. forlystelse m.m., med påtegnet overenstemmende med boligbankens cirkulære av okt. 1906, dat. 28. april, tingl. 21. juni 1922.
Anmerkn: 24/2-1923 tingl. paategning dat. 12/2-1923 hvorved tomten er indskrenket til ca. 41 ar og grundleien nedsatt til kr. 30,00 pr. år.
2. Onligasjon fra Olaus Johannessen til Boligbanken for kr. 4.500,00, dat 13., tingl. 29. juli 1922. Slettet 29/7-1953.
3. Obligasjon fra Olaus Johannesen til Holla Sparebank for kr. 1000,00, dat. 15., tingl. 27. januar 1923. Slettet 23/3-1960.
4. Obligasjon fra Olaus Johannesen til Holla kommune for kr. 280,00, dat. 11/7-1934, tingl. 3/9-1934. Slettet 28/6-1965.

Overført til Grunnboken den 28/6-1965 som Tomt nr. 25, av Gnr 11, bnr 1.


Folie 115.
Våningshus. Tomt nr. 26. Rote nr 4. Løpenr 33.
Huset staar på prestegården gnr 11, bnr 1.

1. Festekontrakt fra sogneprest N. R. Heyerdahl, appbr. av Kirkedeptet, til Ole Lindgren på en parcel stor ca. 19,7 ar for 99 år, uoverdragelig uten Kirkedept's godkjennelse, årlig avgift kr. 65,00, hvorfor Panterett, Gjerdeplikt, plikt til ikke på eiendommen at avholde off. forlystelse m.m., med påtegnet overenstemmende med boligbankens cirkulære av okt. 1906, dat. 28. april, tingl. 21. juni 1922.
Anm: Festeavgiften fastsatt til kr. 45 pr. år, tingl. 29/7-1948.
2. Obligasjon til Boligbanken fra Ole Lindgren for kr. 4500,00, dat. 6., tingl. 29. juli 1922. Slettet 20/4-1944.
3. Utpanting hos Ole T. Lindgren til Holla kommune for kr. 234,46 med utlegg formentlig heri, avholdt 15/6-1928, tingl. 24/8-1928. Slettet som foreldet 12/12-1945.
4. Utleggsforretning hos Ole T. Lindgren til Holla kommune ved advokat Skjelbred for kr. 61,60 med utlegg formentlig heri, avholdt 2/9-1931, tingl. 25/9-1931. Slettet som foreldet 12/12-1945.
5. Obligasjon dat. 3/12, dagbokf. (tingl.) 4/12, grunnbokført 12/12-1945 fra Ole Lindgren til Holla sparebank for kr. 2500,- Slettet 21/5-1962.

Overført 29/6-1965 til grunnboken som Tomt nr. 26 av Gnr 11, bnr 1.


Folie 116a.
Våningshus. Tomt nr. 28. Rote nr 4. Løpenr 34.
Huset staar på prestegården gnr 11, bnr 1.

1. Festekontrakt fra sogneprest N. R. Heyerdahl, appbr. av Kirkedeptet, til Karl K. Haugen på en parcel stor ca. 31,6 ar for 99 år, uoverdragelig uten Kirkedept's godkjennelse, årlig avgift kr. 18,00, hvorfor Panterett, Gjerdeplikt, plikt til ikke på eiendommen at avholde off. forlystelse m.m., dat. 18. juli, tingl. 16. aug. 1922.
Anm: Festeavgiften nedsatt til kr. 5 pr. år ifølge påtegnelse påtegnelse tingl. 17/4-1963. Andel av tomten overdras Arthur Haugen.
2. Obligasjon fra Karl K. Haugen til Holla sparebank for kr. 1500,00, heri m.m., dat. 3., tingl. 19. des. 1923. Slettet 24/4-1947.
3. Påtegninger på den under nr. 1 anmeldte festekontrakt om at Karl K. Haugen fra trer festet og Andreas K. Haugen tiltrer samme, approbert av Kirkedepartementet, dat. h.h.vis 6/10-1930, 12/10, 16/10 og 12/11-1930, og tingl. 17/11-1930.
4. Skjøte, dat. 2/3, dagbokført (tingl.) 23/3, grunnbokført 24/3-1942 fra Karl K. Haugen og hustru til Andreas K. Haugen og hustru på husebygninger på denne tomt for kr. 6000,-
Anmerkn: Konsesjon unødvendig. Sælger og kjøper er brødre.
5. Festekontrakt dat. 30/3, dagbokf. (tingl.) 17/4, grunnbokf. 17/4-1963 fra Prestegårdstilsynet til Arthur Haugen på 1,4 dekar av denne eiendom (se neste eiendom). Dok. 734/1963.

Overført 29/6-1965 til grunnboken som Tomt nr. 28 av Gnr 11, bnr 1.


Folie 116b
Tomt nr. 72. Rote nr 4. Løpenr. 72. Utgått fra Rote nr 4. Løpenr. 34 (i 1963. Se ovenfor).
Under Gnr. 11, bnr 1.

1. Festekontrakt dat. 30/3, dagbokført (tingl.) 17/4, grunnbokf. 17/4-1963 fra Prestegårdstilsynet og vedtatt av Kirkedepartementet til Arthur Haugen på denne tomt i 99 år, mot kr. 20,- pr år, hvorfor pant etter det offentlige Hypotekbanken eller lignende. Festet kan ikke overdras uten Kirkedeptets samtykke.
2. Obligasjon dat. 22/7, dagbokf. (tingl.) 24/7, grunnbokf. 24/7-1963 fra Arthur Haugen til Holla sparebank for kr. 10.000.-
3. Erklæring udatert, dagbokført (tingl.) 7/10, grunnbokf. 7/10-1964, hvori Arthur Haugen vedtar endel betingelser for anlegg av kloakkledning gjennom vegen Berget skole - Briskemyr til denne eiendom.

Overført 29/6-1965 til Grunnboken som Tomt nr 72 av Gnr 11, bnr 1.


Folie 117.
Vaaningshus. Tomt nr. 29. Rote nr. 4. Løpenr 35.
Huset staar på prestegården gnr 11, bnr 1.

1. Festekontrakt fra sogneprest N. R. Heyerdahl, appbr. av Kirkedeptet, til Aasmund J. Aasmundsen på en parcel stor ca. 31,5 ar for 99 år, uoverdragelig uten Kirkedept's godkjennelse, årlig avgift kr. 17,00, hvorfor 2.prioritets Panterett, Gjerdeplikt, plikt til ikke på eiendommen at avholde off. forlystelse m.m., med påtegnet overenstemmende med boligbankens cirkulære av okt. 1906, dat. 31. juli, tingl. 16. aug 1922.
2. Paategning paa foranstaaende festekontrakt, hvorved Aasm. J. Aasmundsen med bortfesterens samtykke, overdrar til Jørgen N. Myra nærværende feste med samme rettigheter og forpliktelser, dat. 10/1-1926, approberet av kirkedeptet.
3. Påtegning på foranstående festekontrakt hvoved festet overdras Hjalmar Lindgren. Dagbokf. (tingl.) 21/5, grunnbokf. 25/5-1943.
4. Påtegning på foranstående festekontrakt hvorved Hjalmar Lindgren overdrar en Tomt av denne eiendom til Sverre Gulliksen, og fastsettes leien for den resterende del av næeværende tomt til kr. 10,- pr. år. Vedtatt av Kirkedeptet. Påtegningen dat. 1/6, dagbokført (tingl.) 24/8, grunnbokført 31/8-1953. (Se Tomt nr 70.)
(For Sverre Gulliksens tomt se festeseddel tingl. 24/8-1953 m.m. på Gnr 11, bnr 1.)

Overført 29/6-1965 til Grunnboken som Tomt nr. 29 av Gnr 11, bnr 1.


Folie 118.
Vaaningshus. Tomt nr. 30. Rote nr 4. Løpenr 36.
Huset staar på prestegården gnr 11, bnr 1.

1. Festekontrakt fra sogneprest N. R. Heyerdahl, appbr. av Kirkedeptet, til Aasmund J. Aasmundsen på en parcel stor ca. 32,2 ar for 99 år, uoverdragelig uten Kirkedept's godkjennelse, årlig avgift kr. 20,00, hvorfor Panterett, Gjerdeplikt, plikt til ikke på eiendommen at avholde off. forlystelse m.m., med påtegnet overenstemmende med boligbankens cirkulære av okt. 1906, dat. 18. juli, tingl. 16. aug 1922.
2. Paategning paa foranstaaende festekontrakt, hvorved Aasm. J. Aasmundsen med bortfesterens samtukke overdra festet til Jørgen N. Myra med samme rettigheter og forpliktelser, dat. 10/1-1926, overdragelsen er approbert av Kirkedepartementet.
3. Påtegning på foranstående festekontrakt, hvorved festet overdras Hjalmar Lindgren. Dagbokført (tingl.) 21/5, grunnbokf. 25/5-1943.
Anmerk: Påtegnelse hvorved festeavgiften fastsettes til kr. 15,- tingl. 29/7-1948.

Overført den 29/6-1965 til Grunnboken som Tomt nr. 30 under Gnr 11, bnr 1.


Folie 119.
Vaaningshus. Tomt nr. 31. Rote nr 4. Løpenr 37.
Huset staar på prestegården gnr 11, bnr 1.

1. Festekontrakt fra sogneprest N. R. Heyerdahl, appbr. av Kirkedeptet, til Ole O. Lommerud paa en parcel stor ca. 46,4 ar for 99 år, uoverdragelig uten Kirkedept's godkjennelse, årlig avgift kr. 30,00, hvorfor 2den prioritets Panterett, Gjerdeplikt, plikt til ikke på eiendommen at avholde off. forlystelse m.m., med påtegnet overenstemmende med boligbankens cirkulære av okt. 1906, dat. 18. juli, tingl. 16. aug. 1922.
2. Obligasjon fra Ole O. Lommerud til Boligbanken for kr. 4500,00, dat. 14. okt., tingl. 18. okt. 1922. Slettet 7/5-1949.
Anmerk: Ole O. Lommerud død. Festeretten overført til Olaf Halvorsen Lommerud og festeavgiften fastsettes til kr. 25,- Tingl. 5/9-1949.
3. Skjøte dat. 23/4, dagbokf. (tingl.) 20/5, grunnbokf. 26/5-1949 fra Hanna Lommerud, enke i uskiftet bo etter avdøde Ole O. Lommerud, til Olaf Lommerud på denne eiendom og løpenr. 38 for kr. 8000,-
4. Obligasjon dat. 9/5, dagbokført (tingl.) 13/5, grunnbokført 26/5-1949 fra Olav H. Lommerud til Holla sparebank for kr. 5000,- i denne eindom og løpenr 38.
5. Erklæring udat., dagbokført (tingl.) 7/10, grunnbokf. 7/10-1964, hvori Olaf Lommerud vedtar endel betingelser for anlegg av kloakkledning gjennom vegen Berget skole - Briskemyr til denne eiendom.

Overført 29/6-1965 til Grunboken som Tomt nr. 31 av Gnr 11, bnr 1.


Folie 120.
Vaaningshus. Tomt nr. 32. Rote nr 4. Løpenr 38.
Huset staar på prestegården gnr 11, bnr 1.

1. Festekontrakt fra sogneprest N. R. Heyerdahl, appbr. av Kirkedeptet, til Ole O. Lommerud paa en parcel stor ca. 46,4 ar for 99 år, uoverdragelig uten Kirkedept's godkjennelse, årlig avgift kr. 30,00, hvorfor 2den prioritets Panterett, Gjerdeplikt, plikt til ikke på eiendommen at avholde off. forlystelse m.m., dat. 18. juli, tingl. 16. aug. 1922.
2. Skjøte dagbokf. (tingl.) 20/5-1949. Se Rote nr 4 . Løpenr. 37 (ovenfor).
3. Obligasjon dagbokf. 13/5-1949.
Anmerkn: Ole O. Lommerud død. Festeretten overdratt Olaf Halvorsen Lommerud dagbokført (tingl.) 5/9-1949.

Overført 29/6-1965 til Grunnboken som Tomt nr. 32 under Gnr 11, bnr 1.


Folie 121.
Vaaningshus. Tomt nr. 33. Rote nr 4. Løpenr 39.
Huset staar på prestegården gnr 11, bnr 1.

1. Festekontrakt fra sogneprest N. R. Heyerdahl, appbr. av Kirkedeptet, til Johan O. Fiskestigen paa en parcel stor ca. 50 ar for 99 år, uoverdragelig uten Kirkedept's godkjennelse, årlig avgift kr. 38,00, hvorfor 2den prioritets Panterett, Gjerdeplikt, plikt til ikke på eiendommen at avholde off. forlystelse m.m., med påtegnet overenstemmende med boligbankens cirkulære av okt. 1906, dat. 18. juli, tingl. 16. aug. 1922.
2. Obligasjon fra Johan O. Fiskestigen til Boligbanken for kr. 4500,00, dat. 23/10, tingl. 15. nov. 1922. Slettet 1/8-1944.
Anmerkn: Festeavgiften fastsettes til kr. 22,- pr. år, tingl. 29/7-1948.
3. Obligasjon dat. 11/8, dagbokført (tinglyst) 12/8, grunnbokf. 14/8-1944 fra Johan O. Fiskestigen til Holla sparebank for kr. 2000,- Slettet 6/7-1950. 
Anmerk: Påtegning dagbokført (tinglyst) 30/5-1957, hvorved festeretten overdras Ingolf Bjerkelund.
4. Skjøte dat. 28/6, dagbokført (tingl.) 7/7, grunnbokf. 10/7-1950 fra Skifteforvalteren i Johan Fiskestigens bo til Ingolf Bjerkelund for kr. 17.500,-
5. Obligasjon dat. 20/7, dagbokført (tingl.) 21/7, grunnbokf. 27/7-1950 fra Ingolf Bjerkelund til Holla sparebank for kr. 20.000,-
Anmerkn: Festeretten overdradd Arvid Andersen dagbokført (tingl.) 26/2-1962.
6. Obligasjon dat. 12/8, dagbokf. (tingl.)14/8, grunnbokført 14/8-1963 fra Arvid Andersen til Holla sparebank for kr. 20.000,-

Overført den 30/6-1965 til Grunnboken som Tomt nr. 33, under Gnr 11, bnr 1.


Folie 122.
Vaaningshus. Tomt nr. 34. Rote nr 4. Løpenr. 40.
Huset staar på prestegården gnr 11, bnr 1.

1. Festekontrakt fra sogneprest N. R. Heyerdahl, appbr. av Kirkedeptet, til Johan Fiskestigen paa en parcel stor ca. 96,9 ar for 99 år, uoverdragelig uten Kirkedept's godkjennelse, årlig avgift kr. 75,00, hvorfor Panterett, Gjerdeplikt, plikt til ikke på eiendommen at avholde off. forlystelse m.m., dat. 18. juli, tingl. 16. aug. 1922.
Anmerkn: Påtegning tingl. 30/5-1957 hvorved festeretten overdras Ingolf Bjerkelund.
Anmerkn. Festeretten overdratt Arvid Andersen dagbokført (tingl.) 26/3-1962.

Overført 30/6-1965 til Grunnboken som Tomt nr. 34 under Gnr 11, bnr 1.


Folie 123.
Vaaningshus. "Vang". Rote nr 4. Løpenr. 41.
Gnr 11, bnr 63. Skyldmark: 0,10.
Huset staar paa Prestegaarden gnr 11, bnr 1.

1. Festekontrakt fra sogneprest N. R. Heyerdahl, appbr. av Kirkedeptet, til Kittil Waal paa en parcel stor ca. 41,5 ar for 99 år, uoverdragelig uten Kirkedept's godkjennelse, årlig avgift kr. 20,00, hvorfor 2den prioritets Panterett, Gjerdeplikt, plikt til ikke på eiendommen at avholde off. forlystelse m.m., med påtegnet overenstemmende med boligbankens cirkulære av okt. 1906, dat. 18. juli, tingl. 16. aug. 1922. Anm: Slettet 30/1-1937.
2. Obligation fra K. Waal til Boligbanken for kr. 4500,00. dat. 23/10, tingl. 15/11-1922. Slettet 7/3-1951.
3. Skjøte fra Kittil Waal og hustru Josefine til Nils Kristensen paa husebygninger paa dette bruk for kr. 5100,00, dat. 13/12-1933, tingl. 22/12-1933.
4. Paategning paa den under nr. 1 anstaaende festekontrakt, tingl. 16/8-1922, hvori Kittil Waal og hustru overdrar sine rettigheter til denne tomt til Nils Kristensen paa de samme vilkaar, dat. 17/11-1933, approberet av Kirkedeptet, dat. 25/11-1933, tingl. 22/12-1933.
5. Skjøte fra Nils Kristensen og hustru Gunhild til Jens Nilsen (Lindgren Myhra) for kr. 5000,00, dat. 15/5-1935, tingl. 6/9-1935.
6. Dette bruk er ved skylddeling 10/9-1936 utskilt fra gnr 11, bnr 1, Holla prestegaard.
7. Skjøte fra Kirkedeptet til Jens N. Myhra på dette bruk og bnr 62 for kr. 1600,00, idel av salgskondisjonene nevnes: Nærmere herkrevet gjerdeplikt, rett for det offemtlige til gratis utnyttelse av eiendommens tilliggende vann- og strandrett, overtakelse av vedlikehold av vei gjennem Lillegårdshavna, nødvendig vann- og kloakkledninger og lukkede drensgrøfter må kunne føres over parcellene og er eieren pliktig til å delta i vedlikeholdet i forhold til den nytte han har derav, liksom postene 10 og 11 lyder slik: I spørsmål om parcellens pantsettelse eller hel eller delvis overdragelse til andre gjelder kapittel XII i lov av 22. juni 1928 om ordning av mine Jordspørsmål (jordloven). dat. 23/4, tingl. 10/5-1937.
8. Obligasjon fra Jens Lindgren Myhra (identisk med Jens Nilsen) til Holla sparebank for kr. 1600,00 heri og bnr 62, dat. 1/9-1936, tingl. 10/5-1937. Slettet 8/3-1948.
Anmerkn: Departementets samtykke mangler underskrift.
9. Obligasjon dat. 5/11, dagbokført (tingl.) 14/11, grunnbokført 14/11-1963 fra Jens Lindgren (identisk med Jens Nilsen) til Holla sparebank for kr. 25.000,- i denne eiendom og bnr 62, vedlagt kirkedeptets samtykke av 2/11-1963.

Overført til Grunnboken den 18/6-1965.

Se Herregårdsv. 56 (Vang)


Folie 124.
Vaaningshus. "Vang". Rote nr 4. Løpenr. 42 og 44. Folie 124.
Gnr 11, bnr 62. Skyldmark: 0,35.
Huset staar paa Prestegaarden gnr 11, bnr 1.

1. Festekontrakt fra sogneprest N. R. Heyerdahl, appbr. av Kirkedeptet, til Kittil Waal paa en parcel stor ca. 104,9 ar for 99 år, uoverdragelig uten Kirkedept's godkjennelse, årlig avgift kr. 65,00, hvorfor Panterett, Gjerdeplikt, plikt til ikke på eiendommen at avholde off. forlystelse m.m., dat. 18. juli, tingl. 16. aug. 1922. Anm: Slettet 30/8-1937.
2. Paategninger paa den under nr. 1 anm. festekontrakt, tingl. 16/8-1922. hvorved festeavgiften nedsettes til kr. 45,00 pr. aar, approberet av Kirkedeptet og hvori Kittil Waal og hustru overdrar sine rettigheter til denne tomt til Nils Kristensen med de samme forpliktelser, approb. av Kirkedeptet, tingl. 22/12-1933.
Overført fra folie 126:
3. Festekontrakt fra sogneprest N. R. Heyerdahl, appbr. av Kirkedeptet, til Martinus Arvesen paa en parcel stor ca. 66,7 ar for 99 år, uoverdragelig uten Kirkedept's godkjennelse, årlig avgift kr. 49,00, hvorfor Panterett, Gjerdeplikt, plikt til ikke på eiendommen at avholde off. forlystelse m.m., dat. 18. juli, tingl. 16. aug. 1922. Anm: Slettet 30/8-1937.
4. Paategning paa forannevnte festebrev, hvorved festeretten overgår til Kittil Waal med samme rettigheter og forpliktelser, dat. 8. aug. 1923, tingl. 19. sept. 1923.
5. Paategninger paa den under nr. 3 anmeldte festekontrakt, hvorved den aarlige leie nedsettes til kr. 30,00 pr. aar, approbert av Kirkedeptet og hvori Kittil Waal og hustru overdrar sine rettigheter til dette bruket til Nils Kristensen med de samme forpliktelser, approbert Kirkedepr., tingl. 22/12-1933.
6. Skylddeling. Dette bruk er ved skylddeling 10/9-1936 utskilt fra bnr 1 Holla Prestegård.
7. Skjøte fra Kirkedepartementet til Jens N. Myhra på dette bruk og bnr 63 for kr. 1600,00, i det av selger kondisjonens nevnes:Nærmere beskrevet ... (i nr. 7. Festekontrakten bnr 63), med Nils Christensens påtegnede samtykke til salget. Tingl. 10/5--1937.
8. Obligasjon fra Jens Lindgren Myhra (identisk med Jens NIlsen) til Holla sparebank for kr. 1600,00, heri og bnr 63, dat. 1/9-1936, tingl. 10/5-1937. Slettet 8/3-1948.
9. Obligasjon dat. 5/11, dagbokført (tingl.) 14/11, grunnbokført 14/11-1963 fra Jens Lindgren (identisk med Jens Nilsen) til Holla sparebank for kr. 25.000,- i denne eiendom og bnr 62, vedlagt kirkedeptets samtykke av 2/11-1963.

Overført 18/6-1965 til Grunnboken.

Se Herregårdsv. 56 (Vang).


Folie 125.
Vaaninshus. Nå sammen med 11/53. Rote nr 4. Løpenr. 43.
Huset staar paa Prestegaarden gnr 11, bnr 1.

1. Festekontrakt fra sogneprest N. R. Heyerdahl, appbr. av Kirkedeptet, til Theodor Larsen Fjeldstad, paa en parcel stor ca. 73,5 ar for 99 år, uoverdragelig uten Kirkedept's godkjennelse, årlig avgift kr. 47,00, hvorfor Panterett, Gjerdeplikt, plikt til ikke på eiendommen at avholde off. forlystelse m.m., dat. 18. juli, tingl. 16. aug. 1922. Anm: Slettet 26/9-1930.
2. Paategning paa foranstaaende festekontrakt om at festeretten overdras til Lars Fjeldstad paa de samme betingelser, dat. 2/4-1927, tingl. 22/2-1929. App. av Kirkedept. 7/2-1929.

Hører nu sammen med gnr 11 bnr 53, Folie 105.


Folie 126.
Vaaningshus. Rote 4. Løpenr 44.
Huset staar paa Prestegaarden gnr 11, bnr 1.

Overført til folie 124.


Folie 127.
Vaaningshus. Tomt nr 35. Rote nr 4. Løpenr. 45.
Huset staar paa Prestegaarden gnr 11, bnr 1.

1. Festekontrakt fra sogneprest N. R. Heyerdahl, appbr. av Kirkedeptet, til Kristoffer K. Ajer paa en parcel stor ca. 49 ar for 99 år, uoverdragelig uten Kirkedept's godkjennelse, årlig avgift kr. 30,00, hvorfor 2den prioritets Panterett, Gjerdeplikt, plikt til ikke på eiendommen at avholde off. forlystelse m.m., med påtegnet overenstemmende med boligbankens cirkulære av okt. 1906, dat. 13. des. 1921, tingl. 30. sept. 1922.
2. Obligasjon fra Kristoffer K. Ajer til Boligbanken for kr. 4500,00, dat. 9/6, tingl. 21/6-1922. Anm: Slettet 24/6-1952.

Overført 30/6-1965 til Grunnboken som tomt nr 35 under gnr. 11 under bnr 1.


Folie 128.
Vaaningshus. Tomt nr 36. Rote nr 4. Løpenr 46.
Huset staar paa Prestegaarden gnr 11, bnr 1.

1. Festekontrakt fra sogneprest N. R. Heyerdahl, appbr. av Kirkedeptet, til Hans Johannesen paa en parcel stor ca. 11 ar for 99 år, uoverdragelig uten Kirkedept's godkjennelse, årlig avgift kr. 10,00, hvorfor prioritet efter Boligbanken, Gjerdeplikt, plikt til ikke på eiendommen at avholde off. forlystelse m.m., med påtegnet overenstemmende med boligbankens cirkulære av okt. 1906, dat. 12., tingl. 24. febr. 1923.
2. Obligation fra Hans Johannesen til Boligbanken for kr. 2500,00 i de av ham fra nytt av oppførte hus på dette bruk, dat. 20. des. 1922, tingl. 17. januar 1923.

Overført 30/6-1965 til Grunnboken som Tomt nr. 36 under Gnr 11, bnr 1.


Folie 129.
Dalen. Tomt nr 37. Rote nr 4. Løpenr 47.
Vaaningshus paa Prestegaarden gnr 11, bnr 1.

1. Obligation fra Gustav E. Haatvedt til Boligbanken for kr. 4500,00, dat. 16. okt. 1923, tingl. 14. nov. 1923. Slettet 29/11-1945.
2. Festekontrakt fra sogneprest N. R. Heyerdahl, appbr. av Kirkedeptet, til Gustav Haatvedt paa en parcel stor ca. 22,2 ar for 99 år, uoverdragelig uten Kirkedept's godkjennelse, årlig avgift kr. 70,00, hvorfor 2den priorites panterett efter Boligbanken, Gjerdeplikt, plikt til ikke på eiendommen at avholde off. forlystelse m.m., med påtegnet overenstemmende med boligbankens cirkulære av okt. 1906, dat. 16. jan., tingl. 29. mars 1924.
Anmerkn: Leien fastsettes til kr. 50,- pr. år, tingl. 31/8-1950.
3. Paategning paa foran anmerkede festekontrakt om at Gustav Haatvedt fratrer festet og Jahn Bentsen (Jan Bentsen) overtar samme paa de i festekontrakten nevnte betingelser, approbert av Kirkedepartementet, sist dat. 19/5-1933, tingl. 6/6-1930.
4. Skjøte fra Gustav E. Hollaseter og hustru Karin til Jan Bentsen for kr. 3500,00 (for husebygninger G.S.), dat. 7/9-1933, tingl. 27/10-1933.
5. Obligasjon dat. 10/12, dagbokført (tingl.) 11/12, grunnbokført 20/12-1954 fra Jan Bentsen til Holla sparebank for kr. 3500,-
6. Obligasjon dat. 24/10, dagbokf. 25/10, grunnbokf. 1/11-1955 fra Jan Bentsen til Holla sparebank for kr. 5000,- Slettet 20/4-1961.
7. Obligasjon dat. 23/7, dagbokført (tingl.) 25/7, grunnbokført 30/7-1957, fra Jan Bentsen til Holla sparebank for kr. 10.000,-
8. Obligasjon dat. 18/11, fagbokf. 21/11, grunnbokf. 21/11-1960, fra Jan Bentsen til Holla sparebank for kr. 5.000,-

Overført 30/6-1965 til Grunnboken som Tomt nr. 37 under Gnr 11, bnr 1.


Folie 130.
Huse med tomt. Tomt nr. 38. Rote nr 4. Løpenr. 48.
Huset staar paa Prestegaarden gnr 11, bnr 1.

1. Obligation fra Halvor NIlsen til Boligbanken for kr. 4500,00, dat. 16. okt. 1923, tingl. 14. nov. 1923. Slettet 13/7-1951.
2. Festekontrakt fra sogneprest N. R. Heyerdahl, appbr. av Kirkedeptet, til Halvor Nilsen paa en parcel stor ca. 18 ar for 99 år, uoverdragelig uten Kirkedept's godkjennelse, årlig avgift kr. 60,00, med panterett efter Boligbanken, Gjerdeplikt, plikt til ikke på eiendommen at avholde off. forlystelse m.m., med påtegnet overenstemmende med boligbankens cirkulære av okt. 1906, dat. 16. jan., tingl. 29. mars 1924.
3. Obligation fra Halvor Nilsen til Holla sparebabk for kr. 4500,00, dat. 15/10-1923, tingl. 26/4-1924.
4. Erklæring om at (husene) på dette bruk er solgt tvangsausjon og antagelsen av budet stadfestet, dat. 28/9-1928, tingl. 28/9-1928.
5. Paategninger paa den under nr. 2 anmerkede festekontrakt, hvorefter Halvor Nilsen fratrer festet og Elling Halvorsen (ugift) tiltrer samme, approberet av Kirkedeptet, dat. 14. og 15/5 og 8/10-1930, tingl. 24/10-1930.
6. Auksjonsskjøte til Elling Halvorsen for kr. 3500,00, dat. 6/9-1934, tingl. 28/9-1934.
7. Obligasjon dat. 25/3, dagbokført (tingl.) 27/3, grunnbokført 14/4-1944 fra Elling Bømark til Holla sparebank for kr. 3000,- Slettet 19/10-1961.
8. Obligasjon dat. 18., dagbokført (tingl.) 21., grunnbokf. 30/10-1947 fra Elling Bømark til Holla sparebank for kr. 1500,- Slettet 19/10-1961.
9. Obligasjon dat. 20/5, dagbokf. (tingl.) 21/5, grunnbokført 25/5-1948 fra Elling Bømark til Holla sparebank for kr. 1000,- Slettet 19/10-1961.
10. Skjøte dat. 7/2, dagbokført (tingl.) 9/2, grunnbokf. 10/2-1949 fra Elling Bømark til Østen Haatvedt og Anne Haatvedt på husebygninger på denne eiendom for kr. 12.000,-
Anmerk: Festeavgiften fastsatt til kr. 40,- pr. år, tingl. 12/9-1949.
11. Obligasjon dat. 26/3, dagbokf. (tingl.)13/9, grunnbokført 20/9-1949 fra Anne E. Haatvedt og Øystein Haatvedt til Holla sparebank for kr. 4000,- Slettet 19/10-1961.

Overført 2/8-1965 som Tomt nr 38 av Gnr 11, bnr 1.


Folie 131.
Sommersæt. Tomt nr 39. Rote nr 4. Løpenr 49.
Huset staar paa Prestegaarden gnr 11, bnr 1.

1. Obligation fra Theodor T. Lindgren til Boligbanken for kr. 4500,00, dat. 12. okt. 1923, tingl. 14. nov. 1923. Slettet 25/7-1954.
2. Festekontrakt fra sogneprest N. R. Heyerdahl, appbr. av Kirkedeptet, til Theodor Lindgren paa en parcel stor ca. 14,3 ar for 99 år, uoverdragelig uten Kirkedept's godkjennelse, årlig avgift kr. 43,00, hvorfor 2. prioritets panterett, Gjerdeplikt, plikt til ikke på eiendommen at avholde off. forlystelse m.m., med påtegnet overenstemmende med boligbankens cirkulære av okt. 1906, dat. 16. jan. 1924, tingl. 29. mars 1924.
3. Utpantingsforretning hos Theodor Lindgren for herredsskatt til Holla 1926/ 1927, kr. 210,30, med utlegg i debitors huse paa denne tomt, avholdt 21/7-1927.
4. Obligasjon fra Theodor Lindgren til Holla sparebank for kr. 400,00, dat. 26/9-1923, tingl. 16/1-1928.
5. Erklæring om at dette bruk er solgt ved tvangsauksjon og antagelsen av budet stadfestet, dat. 17/10-1931, tingl. 23/10-1931.
6. Paategninger på festekontrakten fra sognepresten i Holla til Theodor Lindgren (nr. 2 ovenfor), tingl. 29/3-1924., hvormed festet overdras John Eiklund av Holla kommune, (der har kjøpt tomten og husene ved tvangsauksjon 3/9-1931), dat. 17/12-1931 med Kirkedeptets paategnede approbasjon av 4/1-1932, tingl. 18/1-1932.
7. Auksjonsskjøte til John H. Eiklund paa husene på dette bruk for kr. 3400,00, dat. 23/1-1932, tingl. 29/1-1932.

Overført 2/8-1965 som Tomt nr. 39 under Gnr 11, bnr 1.


Folie 132.
Solvang. Tomt nr 40. Rote nr 4. Løpenr. 50.
Huset staar paa Prestegaarden gnr 11, bnr 1.

1. Obligation fra Ingvald T. Lindgren til Boligbanken for kr. 4500,00. dat. 12. okt., tingl. 14. nov. 1923. Slettet 8/7-1954.
2. Festekontrakt fra sogneprest N. R. Heyerdahl, appbr. av Kirkedeptet, til Ingvald T. Lindgren paa en parcel stor ca. 13,5 ar for 99 år, uoverdragelig uten Kirkedept's godkjennelse, årlig avgift kr. 40,00, hvorfor panterett efter Boligbanken, Gjerdeplikt, plikt til ikke på eiendommen at avholde off. forlystelse m.m., med påtegnet overenstemmende med boligbankens cirkulære av okt. 1906, dat. 16. jan. 1924, tingl. 29. mars 1924.
Anmrk. Leien fastsatt til kr. 35,- pr. år, tingl. 31/8-1950.
Paategning tingl. 19/11-1959 hvori festeretten overdras til Karsten Andreassen og Tordis Andreassen i 1959.
3. Obligasjon fra Ingvald Lindgren til Gullborg Marie Lindgren for kr. 2000,00, dat. 3/4-1934, tingl. 6/4-1934.
4. Obligasjon fra Ingvald Lindgren til Tordis Marie Lindgren for kr. 2000,00, dat. 3/4-1934, tingl. 6/4-1934.
5. Skjøte dat. 8/2, dagbokført (tingl.) 3/3, grunnbokført 3/3-1960 fra Imma Lindgren til Karsten Andreassen for kr. 25.000,-
Selgeren forbeholder sig nærmere angitt husvær, ved og frukt og bær for livstid, 5-årig verdi kr. 2000,- Dok. 265/ 1960.
6. Obligasjon dat. 8/2, dagbokf. 3/3, grunnbokf. 3/3-1960 fra Karsten Andreassen til Imma Lindgren for kr. 5000,-

Overført 2/8-1965 som Tomt nr. 40 under Gnr 11, bnr 1.

G.S. Siden: Gnr 11, bnr 11 "Solheim". Utgått før 1974.


Folie 133.
Leietomt av Holla prestegaard. Tomt. nr. 41. Rote nr 4. Løpenr 51.
Huset staar paa gnr 11, bnr 1.

1. Obligation fra Severin Gundersen til Holla sparebank for kr. 1000,00, dat. 1., tingl. 23. febr. 1924.
2. Festekontrakt fra sogneprest N. R. Heyerdahl, appbr. av Kirkedeptet, til Severin Gundersen paa en parcel stor ca. 20 ar for 99 år, uoverdragelig uten Kirkedept's godkjennelse, årlig avgift kr. 51,00, hvorfor panterett efter Boligbanken, Gjerdeplikt, plikt til ikke på eiendommen at avholde off. forlystelse m.m., med påtegnet overenstemmende med boligbankens cirkulære av okt. 1906, dat. 16. jan. 1924, tingl. 29. mars 1924.
3. Obligation fra Severin Gundersen til Boligbanken for kr. 4500,00, dat. 13., tingl. 24. sept. 1924. Slettet 28/1-1952.
4. Obligasjon fra Severin Gundersen til Holla sparebank for kr. 4500,00, dat. 13/11-1923, tingl. 22/6-1927.
5. Utpanting hos Severin Gundersen til Holla kommune for kr. 216,88 formentlig heri, avholdt 19/6-1928, tingl. 24/8-1928. Avsluttet som foreldet 2/7-1951.
6. Utpanting dat. 30/4, dagbokført (tingl.) 10/5, grunnbokført 10/5-1941 hos Severin Gundersen for underholdningsbidrag til kone og barn kr. 735,- i denne eiendom. Avsluttet som foreldet 2/7-1951.
7. Obligasjon dat. 23/6, dagbokført (tingl.) 26/6, grunnbokført 2/7-1951 fra Severin Gundersen til Holla sparebank for kr. 1000,- Slettet 26/11-1956.

Overført 3/8-1965 som Tomt nr 41 under gnr 11, bnr 1.


Folie 134.
Leietomt av Holla prestegaard. Tomt. nr. 42. Rote nr 4. Løpenr 52.
Huset staar paa gnr 11, bnr 1.

1. Festekontrakt fra sogneprest N. R. Heyerdahl, appbr. av Kirkedeptet, til Halvor Christensen paa en parcel stor ca. 17,1 ar for 99 år, uoverdragelig uten Kirkedept's godkjennelse, årlig avgift kr. 51,00, hvorfor panterett efter Boligbanken, Gjerdeplikt, plikt til ikke på eiendommen at avholde off. forlystelse m.m., med påtegnet overenstemmende med boligbankens cirkulære av okt. 1906, dat. 16. jan. 1924, tingl. 29. mars 1924.
Anmerkn: Leieavgoften fastsatt til kr. 40,- pr år, 31/8-1950.
2. Obligation fra Halvor Christensen til Boligbanken for kr. 4500,00, dat. 13/9, tingl. 24/9-1924. Slettet 7/3-1945.
3. Skjøte fra Halvor og Klara Kristensen til Andreas J. Gjærum for kr. 5860,00, dat. 3/10-1928, tingl. 5/10-1928.
4. Paategninger paa det under nr. 1 anmeldte grunnbrev (festekontrakt GS), om at feteretten fra 1. okt. 1928 overdras Andreas J. Gjærum paa samme betingelser, dat. 1/10-1929, tingl. 6/11-1928. Approberet av Kirkedeptet med paategnelse dat. 7/2-1929, tingl. 22/2-1929.
5. Obligasjon fra Andreas Gjærum til Holla kommune for kr. 115,00, dat. 8/8-1935, tingl. 26/8-1935.
6. Obligasjon dat. 1/3, dagbokført (tinglyst) 13/3, grunnbokført 9/4-1945 fra Andreas Gjærum til Holla sparebank for kr. 2000,- Slettet 4/2-1947.

Overført 3/8-1965 som Tomt nr 42 und. Gnr 11, bnr 1.


Folie 135.
Leietomt av Holla prestegaard. Tomt. nr. 43. Rote nr 4. Løpenr 53. Eier: Johan Lindgren.
Huset staar paa gnr 11, bnr 1.

1. Festekontrakt fra sogneprest N. R. Heyerdahl, appbr. av Kirkedeptet, til Johan T. Lindgren paa en parcel stor ca. 15 ar for 99 år, uoverdragelig uten Kirkedept's godkjennelse, årlig avgift kr. 45,00, hvorfor panterett efter Boligbanken, Gjerdeplikt, plikt til ikke på eiendommen at avholde off. forlystelse m.m., med påtegnet overenstemmende med boligbankens cirkulære av okt. 1906, dat. 16. jan. 1924, tingl. 29. mars 1924.
2. Obligation fra Johan T. Lindgren til Boligbanken for kr. 4500,00, dat. 12. sept., tingl. 24. sept. 1924. Slettet 13/6-1950.
3. Utpantingsforretning hos Johan T. Lindgren for herredsskatt kr. 232,15, med utlegg i debitors hus paa denne tomt, avholdt 21/7-1927, tingl. 31/8-1927. 30/6-1950, slettet som foreldet.
Anmerk: 5/2-1932 den årlige grunnleie inntil videre nedsatt til kr. 35,00.
4. Obligasjon fra Johan T. Lindgren til Holla kommune for kr. 115,00, dat. 3/2-1934, tingl. 2/3-1934.
Anmerkn: Den årlige avgift nedsatt til kr. 30,- inntil videre, og kontrakten overført til Ingeborg Lindgren, 1944.
5. Skjøte dat. 16/12, dagbokført (tingl.) 19/12-1949, grunnbokført 5/4-1950 fra Ingeborg Lindgren til Torleif Lindgren for kr. 15.000,-
Selgeren er for livstid forbeholdt husrom m.v. mot kr. 15,- pr. mnd. i leie. Endvidere frukt fra hagen.
Anmerk: Den årlige leie er forhøiet til kr. 35,- og overdras kontrakten til Torleif Lindgren, tingl. 3/4-1950.
6. Obligasjon dat. 28/6, dagbokført (tinglyst) 29/6, grunnbokført 30/6-1950 fra Torleif Lindgren til Holla sparebank for kr. 11.500,-

Overført til grunnboken den 3/8-1965 som Tomt nr 43, und. Gnr 11, bnr 1.


Folie 136.
Leietomt av Holla prestegaard. Tomt. nr. 44. Rote nr 4. Løpenr 54. Eier: Halvor Opran.
Huset staar paa gnr 11, bnr 1.

1. Festekontrakt fra sogneprest N. R. Heyerdahl, appbr. av Kirkedeptet, til Halvor O. Opran paa en parcel stor ca. 22,2 ar for 99 år, uoverdragelig uten Kirkedept's godkjennelse, årlig avgift kr. 66,00, hvorfor panterett efter Boligbanken, Gjerdeplikt, plikt til ikke på eiendommen at avholde off. forlystelse m.m., med påtegnet overenstemmende med boligbankens cirkulære av okt. 1906, dat. 16. jan. 1924, tingl. 29. mars 1924.
2. Obligation fra Halvor O. Opran til Boligbanken for kr. 4500,00, ("i denne eiendommen") dat. 28. juli, tingl. 24. sept. 1924. Slettet 21/12-1955.
3. Erklæring om at dette bruk er solgt ved tvangsauksjon og antagelsen av budet stadfestet, dat. 16/12-1929, tingl. 3/1-1930.
4. Paategninger paa det under nr 1 anmerkede festebrev om at festet overdras Olaf Susaas, i det Halvor Opran har fratraatt samme, paa samme vilkaar og approbert fra Kirkedeptet,
dat. 6/12-1930 og 22/12-1930, tingl. 6/2-1931.
Approbsjonen er betinget av at Holla kommune overtar å avgjøre et hvert mellemværende som måtte opstå med den tidligere fester, Halvor Opran, tingl. 27/5-1931.
5. Auksjonsskjøte til Olaf Susaas for kr. 2800,00, dat. 1/9-1932, tingl. 2/9-1932.
6. Obligasjon fra Olaf Susaas til Holla kommune for kr. 80,00, dat. 5/5-1934, tingl. 14/5-1934.
7. Obligasjon, dat. 13/1, dagbokført (tingl.) 14/11, grunnbokf. 20/1-1950 fra Olaf Susaas til Holla sparebank for kr. 4000,-
Anmerkning: Leien fastsatt til kr. 50 pr. år tingl. 31/8-1952.
8. Obligasjon dat. 24/11, dagbokført (tinglyst) 30/11, grunnbokført 1/12-1954, fra Olaf Susaas til Holla sparebank for kr. 2200,-

Overført til Grunnboka 3/8-1965 som Tomt nr. 44 und. Gnr 11, bnr 1.


Folie 137.
Leietomt av Holla prestegaard. Tomt. nr. 45. Rote nr 4. Løpenr 55. Lier: Halvor Lindalen.
Huset staar paa gnr 11, bnr 1.

1. Festekontrakt fra sogneprest N. R. Heyerdahl, appbr. av Kirkedeptet, til Halvor Lindalen, paa en parcel stor ca. 26,5 ar for 99 år, uoverdragelig uten Kirkedept's godkjennelse, årlig avgift kr. 85,00, hvorfor Panterett, Gjerdeplikt, plikt til ikke på eiendommen at avholde off. forlystelse m.m., dat. 16. jan., tingl. 29. mars 1924.
2. Obligasjon dagbokført (tinglyst) 17/12-1945, se løpenr 20, folie 102.
Anmerkn: Leien fastsatt til kr. 50,- tingl. 31/8-1950.
Anmerkning: Overført til Kjell Lindalen tingl. 21/11-1951.
3. Obligasjon dat. 5/8, dagbokført (tingl.) 30/9, grunnbokført 1/10-1952 fra Kjell Lindalen til Holla sparebank for kr. 7000,-

Overført til Grunnboka 3/8-1965 som Tomt nr. 45 und. Gnr 11, bnr 1.

Se Bergegata 2.


Folie 138.
Leietomt av Holla prestegaard. "Nygårdsvoll". Rode nr 4. Løpenr. 56. Leier: Anders A. Moen.
Huset staar paa gnr 11, bnr 1.

Gnr 11, bnr 61. Skyldmark 75 øre.

1. Festekontrakt fra sogneprest N. R. Heyerdahl, appbr. av Kirkedeptet, til Anders A. Moen, paa en parcel stor ca. 136,6 ar for 99 år, uoverdragelig uten Kirkedept's godkjennelse, årlig avgift kr. 180,00, hvorfor Panterett, Gjerdeplikt,og plikt til ikke på eiendommen at avholde off. forlystelse m.m., dat. 16. jan., tingl. 29. mars 1924.
2. Obligasjon fra Anders A. Moen til Holla Sparebank for kr. 2000,00 med pant formentlig heri, dat. 8/4-1927, tingl. 18/5-1927. Avlyst 15/7-1936.
3. Utpantingsforretning hos Anders Moen for herredsskatt til Holla 1925-1927, kr. 69,96 med utlegg i debitors huse paa denne tomt, avholdt 21/7-1927, tingl. 31/8-1927.
4. Dette bruk er ved Skylddeling 15/7-1936 utskilt fra bnr 1.
5. Obligasjon fra Anders A. Moen til Holla sparebank for kr. 2000,00, dat. 10/7-1936, 15/7, ref. 23/7-1936 med prioritet efter kr. 2775,00 til Oplysningsvesenets fond.
Slettet i bnr 72, tinglyst  20/5-1955.
6. Skjøte fra Kirkedepartementet til Anders A. Moen for kr. 2775,00, hvori inntaat en rekke salgskondisjoner, bl.a. omgjerdehold og om rett for det off. til å utnytte vann- og strandretten på dette bruk, dat. 24/4-1937, 12/5, ref. 21/5-1937.
7. Obligasjon fra Anders A. Moen til Oplysningsvesenets fond for kr. 2497,50, udat. 12/5, ref. 21/5-1937. Slettet tingl. 12/9-1956.
8. Obligasjon dat. 3/6, dagbokført (tinglyst) 5/6, grunnbokført 10/6-1941 fra Anders A. Moen til Holla sparebank for kr. 1000,- Slettet i bnr 72 20/5-1955 (tingl.)
9. "Overutskifting" (?) tingl. 28/11-1950. Se gnr 8 bnr 4. (Smedkåsa til Nome kommune)
10. Obligasjon dat. 14/2, dagbokf. (tinglyst) 15/2, grunnbokført 20/2-1951 fra Anders A. Moen til Holla sparebank for kr. 5000,- Slettet i bnr 72 tingl. 20/5-1955.
11. Skylddelingsforretning av 3., dagbokført (tingl.) 7., grunnbokført 12/5-1954, hvorved utskilles parcellen "Rudheim" med skyldmark 0,08. Se Gnr 11 - bnr 72. Se Herregårdsv. 85.

Nygårdsvoll gnr 11, bnr 61 med skyldmark 0,67.

Overfør til Grunnboken 19/6-1965.


Folie 139.
Leietomt av Holla prestegaard. "Kaasa". Rote nr 4. Løpenr 57. Lier: Karl Jensen Kaasa.
Huset staar paa gnr 11, bnr 1.

Gnr 11, bnr 60. Skyldmark 75 øre.

1. Festekontrakt fra sogneprest N. R. Heyerdahl, appbr. av Kirkedeptet, til Karl Jensen Kaasa, paa en parcel stor ca. 167,3 ar for 99 år, uoverdragelig uten Kirkedept's godkjennelse, årlig avgift kr. 160,00, hvorfor Panterett, Gjerdeplikt,og plikt til ikke på eiendommen at avholde off. forlystelse m.m., dat. 16. jan., tingl. 29. mars 1924. Anmrk: Avlyst 16/7-1936.
2. Obligation fra Karl Jensen Kaasa til Holla sparebank for kr. 1500,00, formentlig heri, dat. 7. aug. 1925, tingl. 12. aug. 1925. Anm: Avlyst 15/7-1936.
3. Obligasjon fra Karl Jensen Kaasa til Holla sparebank for kr. 500,00, dat. 22/4, tingl. 24/4-1926. Anm: Avlyst 15/7-1936.
4. Obligasjon fra Karl Jensen Kaasa til Holla sparebank for kr. 500,00, formentlig heri, dat. 23/4-1927, tingl. 18/5-1927. Anm: Avlyst 15/7-1936.
5. Dette bruk er ved skylddeling 15/7-1936 utskilt fra bnr 1.
6. Obligation fra Karl Jensen Kaasa til Holla sparebank for kr. 2600,00, dat. 10/7-1936, tingl. 15/7-1936 med prioritet efter Oplysningsvesenets fond kr. 2775,00. Anm: Slettet (tingl) 9/3-1956.
7. Skjøte fra Kirkedepartementet til Karl Jensen Kaasa for kr. 2775,00, idet endel av salgskondisjonene er intatt, bl.a. om gjerdehold, rett for det offentlige til å utnytte vann- og strandret tilhørende dette bruk, dat. 24/4-1937, tingl. 12/5-1937.
8. Obligation fra Karl Jensen Kaasa til Oplysningsvesenets Fond kr. 2497,50, udat., tingl. 12/5-1937. Anm: Slettet tingl. 27/2-1956.
9. Påtegning på den foran under nr 6 anførte obligasjon til Holla sparebank for kr. 2600,- hvorved obligasjonen forhøies med kr. 700,-, Påtegnet 23/8, tingl. 28/8-1940.
10. Overutskiftning tingl. 28/11-1950. Se Gnr 8/4.
11. Obligasjon dat. 26/4, tingl. 27/4-1954, fra Karl Jensen til Holla sparebank for kr. 2000,- Anm: Slettet 9/3-1956.
12. Obligasjon dat. 2/5, tingl. 4/5-1955 fra Karl Jensen til Holla sparebank for kr. 25.000, vedlagt Departementets samtykke til pantsettelsen (se bestemmelser i nr 7 foran).
Anm: Slettet 9/3-1956.
13. Skylddeling dat. 29/12-1955, tingl. 18/2-1956 vedkommende parcellen "Strand" av skyldmark 0,03. Anm: Bruk nr. 76. Se Herregårdsv. 81.
Kaasa gnr 11 bnr 60 skyldmark: 0,72.
14. Skjøte dat. 29/12-1955, tingl. 18/2-1956 fra Karl Jensen til Jens Døvik for kr. 38.000,-
15. Obligasjon dat. 29/12-1955, tingl. 20/4-1956 fra Jens Døvik til Karl Jensen for kr. 40.000,- Forevist samtykke fra Departementet.

Overført til Grunnboken 19/6-1965.

Se Herregårdsv. 82 (Kåsa).


Folie 140.
Leietomt av Holla prestegaard. Tomt nr 46. Rote nr 4. Løpenr 58. Leier: John Karlsen.
Huset staar paa gnr 11, bnr 1.

1. Festekontrakt fra sogneprest N. R. Heyerdahl, appbr. av Kirkedeptet, til John Karlsen, paa en parcel stor ca. 18 ar for 99 år, uoverdragelig uten Kirkedept's godkjennelse, årlig avgift kr. 55,00, hvorfor Panterett, Gjerdeplikt,og plikt til ikke på eiendommen at avholde off. forlystelse m.m., dat. 16. jan., tingl. 29. mars 1924.
Anm: Påtegning tingl. 3/4-1940, hvorved festet overdras til Ingolf Johannesen Bjerkelund og den årlige avgift indtil videre nedsatt til kr. 34,-
Anm: Tingl. 31/8-1950, leieavgiften fastsatt til kr. 40,-
2. Obligasjon dat. 17/10, tingl. 19/10, grunnbokf. 19/10-1962 fra Ingolf Bjerkelund til Bustadbanken for kr. 18.000,-
3. Obligasjon dat. 17/10, tingl. 19/10, grunnbokf. 19/10-1962 fra Ingolf Bjerkelund til Bustadbanken for kr. 5000,- med prioritet efter forannevnte obl og senere rentebærende
obligasjoner til Bustadbanken.
4. Obligasjon dat. 28/1, tingl. 29/1, grunnbokført 29/1-1963 fra Ingolf Bjerkelund til Holla sparebank for kr. 4600,- Anm: Slettet 29/7-1965.

Overført 4/8-1965 som Tomt nr 46 under Gnr 11, bnr 1.

Visstnok et hus i Hollavegen.


Folie 141.
Leietomt av Holla prestegaard. Tomt nr 47. Rote nr 4. Løpenr 59. Leier: Kristoffer Kr. Ajer.
Huset staar paa gnr 11, bnr 1.

1. Festekontrakt fra sogneprest N. R. Heyerdahl, appbr. av Kirkedeptet, til Kristoffer Ajer, paa en parcel stor ca. 14,6 ar for 99 år, uoverdragelig uten Kirkedept's godkjennelse, årlig avgift kr. 22,00, hvorfor Panterett, Gjerdeplikt,og plikt til ikke på eiendommen at avholde off. forlystelse m.m., dat. 16. jan., tingl. 29. mars 1924.
2. Paategninger paa foranstaaende festekontrakt, hvorefter Kristoffer Kr. Ajer fratrer festet og Olaf Gunnerud tiltrer samme, approb. av Kirkedeptet, dat. 3/2-1931 og 7/3-1931, tingl. 16/3-1931 med samme rettigheter og samme forpliktelser.
Anm: Tingl. 5/2-1932 paategninger, hvorfor grunnleien inntil videre nedsettes til kr. 15,- pr. år.
3. Obligasjon dat. 27/1, dagbokført (tingl.) 29/1, grunnbokf. 2/2-1949, fra Olaf Gunnerud og hustru Augusta, til Holla sparebank for kr. 3000,- med pant i denne eiendom og Rote nr 4. Løpenr 61.

Overført til Grunnboka 9/6-1965 som Tomt nr 47, bortfestet til Fritz Roland.


Folie 142.
Leietomt av Holla prestegaard. Tomt nr 48. Rote nr 4. Løpenr 60. Leier: Knut Severin Kristensen.
Huset staar paa gnr 11, bnr 1.

1. Festekontrakt fra sogneprest N. R. Heyerdahl, appbr. av Kirkedeptet, til Knut Severin Kristensen paa en parcel stor ca. 10 ar for 99 år, uoverdragelig uten Kirkedept's godkjennelse, årlig leie kr. 47,00, hvorfor panterett efter Boligbanken, Gjerdeplikt, plikt til ikke på eiendommen at avholde off. forlystelse m.m., med påtegnet overenstemmende med boligbankens cirkulære av okt. 1906, dat. 14. april 1924, tingl. 14. mai 1924.
2. Obligasjon fra Knut Kristensen til Boligbanken for kr. 4500,00, dat 2/1-1926, tingl. 30/1-1926. Slettet 4/6-1948.
3. Utleggsforretning hos Julie Kristensen til British American Tobacko Co. Ltd A/S ved Heffermehl & Co., Oslo, for kr. 220,74 med utlegg heri m.m. avholdt 12/5-1928, tingl. 25/5-1928.
4. Bekjentgjørelse om at fru Julie Kristensens bo er tatt under skifterettens behandling som konkursbo, dat. 1/11-1928, tingl. 9/11-1928. Denne og nr 3 er slettet 15/8-1952.
5. Obligasjon fra Knut Sørdahl til Holla Sparebank for kr. 5000,00, dat. 13/6-1924, tingl. 26/9-1924, anm. feilaktig på rote 4. Løpenr. 69, men overført hertil ifølge paategnelse, dat. 26/11-1928, tingl. 30/11-1928.
Anm: Leien fastsatt til kr. 30,. pr. år, tingl. 31/8-1950.
6. Obligasjon dat. 11/8, dagbokført (tinglyst) 12/8, grunnbokf. 15/8-1952 fra Knut Kristensen til Holla sparebank for kr. 10.000,- Slettet 18/6-1963.
7. Leiekontrakt dat. 25/8, dagbokført (tingl.) 3/12, grunnbokført 3/12-1963, hvori Knut Kristensen leier bort forretningslokalene på denne eiendom til Lunde forbruksforening mot kr. 200,- pr måned fra 3/8-1963. I leietiden kan leieren få kjøpe forretningbygget med videre på nærmere angitt vilkår. Kontrakten inneholder forøvrig en rekke bestemmelser.

Overført 4/8-1965 som Tomt nr. 48 under Gnr 11, bnr 1.


Folie 143.
Leietomt av Holla prestegaard (parcell nr. 21). Tomt nr. 49. Rote nr 4. Løpenr. 61. Leier: Elling Halvorsen.
Huset staar paa gnr 11, bnr 1.

1. Festekontrakt fra sogneprest N. R. Heyerdahl, appbr. av Kirkedeptet, til Elling Halvorsen Bømark paa en parcel stor ca. 16,3 ar for 99 år, uoverdragelig uten Kirkedept's godkjennelse, årlig leie kr. 28,00, hvorfor panterett efter Boligbanken, Gjerdeplikt, plikt til ikke på eiendommen at avholde off. forlystelse m.m., med påtegnet overenstemmende med boligbankens cirkulære av okt. 1906, dat. 28. april 1924, tingl. 18. juni 1924.
2. Obligasjon fra Elling Halvorsen Bømark til Boligbanken for kr. 4500,00. dat. 2/1-1926, tingl. 30/1-1926. Slettet 13/10-1926.
3. Obligasjon fra Elling Halvorsen Bømark til Boligbanken for kr. 4000,00. dat. 2/5-1928, tingl. 14/5-1928. Slettet 13/7-1944.
4. Påtegning på den under nr. 1 nevnte festekontrakt om at Elling Halvorsen fratrer festet og Olaf P. Gunnerud og hustru tiltrer samme, approbert av Kirkedepartementet den 2/5-1929, tingl. 6/9-1929.
Anm: Tinglyst 5/2-1932 paategninger, hvorefter grunnleien inntil videre nedsettes til kr. 20,- pr. år.
Anm: Leien fastsettes til kr. 25,- pr år, tingl. 31/8-1950.


Folie 145.
Leietomt av Holla prestegaard (nr 8b). Tomt nr. 50. Rote nr 4. Løpenr 63. Leier: Hans Hansen Osdalen.
Huset staar paa gnr 11, bnr 1.

1. Festekontrakt fra sogneprest N. R. Heyerdahl, appbr. av Kirkedeptet, til Hans Hansen Osdalen paa en parcel stor ca. 9,9 ar for 96 år, uoverdragelig uten Kirkedept's godkjennelse, årlig grunnleie kr. 45,00, hvorfor panterett efter Boligbanken, Gjerdeplikt, plikt til ikke på eiendommen at avholde off. forlystelse m.m., med påtegnet overenstemmende med boligbankens cirkulære av okt. 1906, dat. 3. febr. 1925, tingl. 28. febr. 1925.
2. Obligasjon fra Hans H. Osdalen til Boligbanken for kr. 4500,00, dat. 26/11-1926, tingl. 4/12-1926. Slettet 28/6-1958.
3. Utleggsforretning hos Hans Osdalen til Holle kommune ved adv. Skjelbred for kr. 86,93, formentlig heri og bnr 21, avholdt 2/9-1931, tingl. 25/9-1931. Slettet som foreldet 2/5-1950.
4. Obligasjon fra Hans H. Osdalen til Holla kommune for kr. 225,00, dat. 2/9-1933, tingl. 2/3-1934.
5. Obligasjon dat. 21/4, dagbokført (tingl.) 24/4, grunnbokf. 2/5-1950 fra Hans H. Osdalen til Holla sparebank for kr. 8000,- Slettet 30/8-1952.
6. Skjøte dagbokført (tingl) 20/5-1958. Se folio 103.

Overført 4/8-1965 som tomt nr 50 under Gnr 11, bnr 1.


Folie 146.
Leietomt av Holla prestegaard. Tomt nr 51. Rote nr 4. Løpenr. 64.
Huset staar paa gnr 11, bnr 1.

1. Festekontrakt fra sogneprest Andreas Hauge, appbr. av Kirkedeptet, til lærer Knut Tveitane, paa en parcel for 99 år, mot årlig grunnleie kr. 50,- hvorfor panterett, Gjerdeplikt, samt inneholdene nermere angitte forpliktelser i anledning festerens tilatelse, til at føre vand og kloakkledninger til sine huser m.m., dat. 21/1-1935, tingl. 29/3-1935,
likesom kontrakten inneholder erklæring om at man har gått ut fra at det blir tatt 6 m. til gategrunn, når veien over Greteslund blir opparbeidet.
For lån eller tilskudd av det offentlige, vikes prioritet for den årlige avgift.
2. Obligasjon dat. 10/8, dagbokført (tingl.) 13/8, grunnbokført 13/8-1962, fra Knut Tveitane til Holla sparebank for kr. 5000,- Slettet 12/8-1963.

Overført 4/8-1965 som Tomt 51 under Gnr 11, bnr 1.


Folie 147.
Leietomt av Holla prestegaard. Tomt nr 52. Rote nr 4. Løpenr. 65
Huset staar paa gnr 11, bnr 1. Leier: Johan H. Lindalen (byggmester).

1. Festekontrakt fra sognepresten i Holla til Johan Lindalen, approbert av Kirkedepartementet for 99 år, mot årlig avgift kr. 33,00, hvorfor panterett, med prioritet efter lån av det offentlige, gjerdeplikt og inneholder en rekke andre bestemmelser av hvilke fremheves forbehold for prestegården til å føre vandledning over parcellen og vedlikeholdelse, samme bestemmelse ang. festerens anlegg av kloakk til det nærliggende vannløp, dat. 25. og 29/6-1936, tinglyst 4/7-1936.
2. Obligasjon fra Johan H. Lindalen til Boligbanken for kr. 3000,00, dat. 2/7-1936, tingl. 4/7-1936. Slettet 28/6-1945.
3. Skjøte dat. 22/10-1938, dagbokført (tingl.) 19/8-1939, Grunnbokført 30/8-1939 fra Johan Lindalen til Jørgen Jørgensen for kr. 5600,-
4. Obligasjon dat. 18/6, dagbokført (tingl.) 3/7-1945, grunnbokf. 5/7-1945, fra Jørgen Jørgensen til Holla sparebank for kr. 3000,- Slettet 26/6-1954.

Overført (til Grunnboken) 4/8-1965 som Tomt nr 52 under Gnr 11, bnr 1.

Gnr 11 bnr 146 (11/146). Se Breskev. 7.


Folie 148a.
Leietomt av Holla prestegaard. Tomt nr 53. Rote nr 4. Løpenr 66.
Huset staar paa gnr 11, bnr 1.

1. Festekontrakt dat. 17/8, dagbokført (tingl.) 19/9, grunnbokført 30/9-1938 hvorved sogneprest Andreas Hauge approbert av Kirkedepartementet bortfester
en nærmere beskrevet tomt av Hollen prestegård til Nils Hansen Fredbo. Leietiden er 99 år og den årlige avgift kr. 30,- hvorfor has panterett med prioritet efter
det offentlige. Kontrakten inneholder forøvrig en rekke bestemmelser, om gjerdeplikt m.v. bl.a. om vandledning og ordning av festeavgiften når 25 år av festetiden
er forløpet.

Overført til Grunnboken 4/8-1965 som Tomt nr. 53 under Gnr 11, bnr 1.


Folie 148b.
Leietomt av Holla prestegaard. Tomt nr 55. Rote nr 4. Løpenr. 67.
Huset staar paa gnr 11, bnr 1.

1. Festekontrakt dat. 7/8, dagbokført (tingl.) 22/8, grunnbokført 2/9-1940 hvorved sognepresten i Holla, godkjent av Kirkedepartementet bortfester en nærmere
beskrevet tomt av Holla prestegård til Halvor Lindalen. Leietiden er 99 år og den årlige avgift kr. 25,- hvorfor has 1ste prioritet pant nest efter lån av det offentlige.
Kontrakten inneholder en rekke bestemmelser, bl.a. om gjerdeplikt, avståelse av mulig veigrunn og forandring av festeavgiften når 25 år av festetiden er forløpet.
Påtegning tingl. 9/6-1949, overdratt Halvard Lindalen.
2. Obligasjon dat. 3/4, dagbokført (tingl.) 4/4, grunnbokført 10/4-1950 fra Halvard Lindalen til Husbanken for kr. 16.000,- inneholdene spesielle bestemmelser om salg, bortleie og pantsettelse. Slettet 15/8-1968.
3. Obligasjon dat. 24/4, dagbokført (tingl.) 25/4, grunnbokf. 2/5-1957 fra Hallvard Lindalen til Holla sparebank for kr. 2000,- vedlagt Husbankens samtykke av 15/4-1957. Slettet 21/2-1959.
4. Obligasjon dat. 21/7, dagbokf. (tingl.) 22/7, grunnbokført 22/7-1959 fra Hallvard Lindalen til Holla sparebank for kr. 7000,- Husbankens samtykke av 25/6-1959 forevist.
5. Obligasjon dat. 4/6, dagbokført (tingl.) 5/6, grunnbokf. 5/6-1963 fra Hallvard Lindalen til Husbanken for kr. 13.825,- inneholdene spesielle bestemmelser ang. salg, pantsettelse og bortleie.
6. Obligasjon dat. 4/6, dagbokf. (tingl.) 5/6, grunnbokført 5/6-1963 fra Hallvard Lindalen til Holla sparebank for kr. 13.000,- med prioritet etter obl. nr. 5. Husbankens samtykke av 20/5-1963 forvist.

Overført Grunnboken 5/8-1965 som Tomt nr. 55 under Gnr 11, bnr 1.


Folie 149a.
Leietomt av Holla prestegaard. Tomt nr 56. Rote nr 4. Løpenr. 68.

1. Festekontrakt dat. 18/9, dagbokført (tingl.) 23/9, grunnbokf. 1/10-1940, hvorved sognepresten i Holla og approbert av Kirkedepartementet, bortfester en nærmere beskrevet tomt av Holla prestegård til Jørgen Jørgensen. Leietiden er 99 år og den årlige avgift kr. 30,- hvorfor has panterett med prioritet efter det offentlige. Kontrakten inneholder forøvrig en rekke bestemmelser, bl.a. om gjærdeplikt og ordning av festeavgiften når 25 år er forløpet. Pant for avgiften has også i opførende hus og anlegg.
Anm: Festet overdratt til Evald Jørgensen tingl. 31/8-1950.
Anm: Påtegning hvorved festeavgiften forhøies til kr. 40,- tingl. 22/6-1951.
2. Obligasjon dat. 27/3, dagbokført (tinglst) 29/3, grunnbokf. 1/4-1952 fra Evald Jørgensen til Husbanken for kr. 20.200,- med 2den prioritet etter grunneierens rett til festeavgift.
Obligasjonen inneholder spesielle bestemmelser ang. bortleie, pantsettelse og salg.
3. Obligasjon dat. 5/3, dagbokført (tingl.) 6/3, grunnbokf. 10/3-1957 fra Evald Jørgensen til Holla sparebank for kr. 10.000,- med pant i denne eiendom, vedlagt Husbankens samtykke til pantsettelsen. Slettet 20/6-1964.

Overført til Grunnboken som Tomt nr 56 under Gnr 11, bnr 1.


Folie 149b.
Leietomt av Holla prestegaard. Tomt nr 57. Rote nr 4. Løpenr. 69.

1. Kontrakt, dat. 29/3, dagbokført (tingl.) 6/5, grunnbokført 10/5-1943, hvorved sognepresten i Holla og godkjent av Kirkedepartementet bortfester en nærmere beskrevet tomt av Holla prestegård til Johan H. Lindalen. Leietiden er 99 år og den årlige avgift kr. 25,- hvorfor has panterett med prioritet efter det offentlige. Kontrakten inneholder forøvrig en rekke bestemmelser, bl.a. om gjerdeplikt og ordning av festeavgiften når 25 år er gått. Pant for avgiften has også i opførende hus og anlegg.
2. Obligasjon dat. 9/3, dagbokført (tingl.) 11/3, grunnbokf. 15/3-1953 fra Johan H. Lindalen til Holla sparebank for kr. 11.000,-
3. Obligasjon dat. 19/6, dagbokført (tingl.) 21/6, grunnbokført 1/7-1954 fra Johan H. Lindalen til Holla sparebank for kr. 2000,-
4. Obligasjon dat. 18/6, dagbokført (tingl.) 20/6, grunnbokført 20/6-1959 fra Johan Lindalen til Holla sparebank for kr. 3000,-
5. Obligasjon dat. 27/5, dagbokført (tingl.) 30/5, grunnbokf. 30/5-1960 fra Johan Lindalen til Holla sparebank for kr. 10.000,-

Overført til Grunnboken 5/8-1965 som Tomt nr. 57 under Gnr 11, bnr 1.


Folie 150.
Leietomt av Holla prestegaard. Tomt nr 58. Rote nr 4. Løpenr. 70.

1. Kontrakt dat. 29/3, dagbokført (tingl.) 6/5, grunnbokført 10/5-1943 hvorved sognepresten i Holla, og godkjent av Kirkedepertementet, bortfester en nærmere beskrevet Tomt av denne eiendom til Einar Eklund, leietiden er 99 år og den årlige avgift kr. 25,- hvorfor has panterett med prioritet efter det offentlige. Kontrakten inneholder forøvrig en rekke bestemmelser bl.a. om gjerdeplikt og ordning av festeavgiften når 25 år er gått. Pant for avgiften has også i de oppførte hus og anlegg. Festet bør ikke overdras uten Kirkedepartementets samtykke.
Anmerk: Festet overdratt Aage Eklund og årlig leie forhøiet til kr. 30,-, tingl. 9/6-1949.
2. Obligasjon dat. 12/11-1951, dagbokført (tingl.) 12/1, grunnbokført 20/1-1952, fra Aage Eklund til Småbruk- og Bustadbanken for kr. 12.000,-
3. Obligasjon dat. 12/11-1951, dagbokført (tingl.) 12/1, grunnbokført 20/1-1952, fra Aage Eklund til Småbruk- og Bustadbanken for kr. 3000,- med prioritet etter det foran under nr 2 nevnte lån.
4. Obligasjon dat. 8/5, dagbokført (tingl.) 10/5, grunnbokført 15/5-1952 fra Aage Eklund til Holla sparebank for kr. 1000,- Slettet 12/6-1953.
5. Obligasjon dat. 2/5, dagbokført (tingl.) 18/5, grunnbokført 18/5-1962 fra Aage Eklund til Holla sparebank for kr. 15.000,-

Overført til Grunnboken som Tomt nr. 58 und. Gnr 11, bnr 1.


Webmaster