ved
Gard Strøm


| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


SKORDAL LILLE - SKÅRDAL LILLE

Gård nr. 1 i Holla kommune

Oppdatert 28.01.2023

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil og mangler rettes til: post@gamleholla.no ved Gard Strøm.Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-1849). Eier: Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.


| Hjem | Innhold |
| Gamle Skårdal lille | Skårdal lille | Skårdal lille 2 | Skårdal lille 3 |
| Skårdalsbukta | Hus |


Gamle Skårdal lille

"Skårdal lille" i Holla er, som navnet tilsier, en forholdsvis liten gård. Gården ble nok i tidlig middelalder utskilt fra den større
Skårdal, som i dag ligger i det lokalhistorikere kaller for Lunde, eller Lunde-herred. Fra gammelt av delt av det vi i dag kaller
"Skårdals-bekken".

Skatt.
Skårdal lille hadde på 1600-tallet en landskyld på 1 tønne korn. Den var i laveste skatte klasse kalt "Ødegaard", hvor eieren
i mange år betalte 1 1/2 rdl. i skatt pr.år til kongen.

Landskyld var opprinnelig avgiften som en leilending betalte til jordeieren. Etter hvert ble det først og fremst en målestokk for jordeiendom og ga
grunnlag for beregning av skatt. I Holla besto den gamle landskylda først og fremst av ku-huder og kalvskinn (12 skinn =1 hud), eller  tønner korn og
settinger (12 settinger = 1 tnd.). Måleenhetene har endret seg gjennom tidene
 (N.J. Stoa).

Beliggenhet.
Skårdal i Eidsbygda var nok i gammel tid en av Hollas mest bortgjemte gårder. Veien som tar av til venstre etter passering av
Øvre Baksås heter i dag Skårdalsvegen. Man kommer først til 2 Storhauggårder, men om man fortsetter Skårdalsvegen, er
det ikke lenge før man kommer til Skårdal på høyre side av veien. Skårdalsvegen ender ved Tyrivann, som ligger i Lunde.
Gården grenser til Skårdalsbekken, som danner grensa i vest mellom Holla og Lunde. Bekken renner ut i Nomevann.

Denne gården ble aldri gitt bort til kirke eller prest i katolsk tid, noe som er ganske unikt i Holla. Skårdal er derfor ikke nevnt
i Biskop Eysteins Jordebok over alt jordegods eid av kirker og prester i Oslo stift.

Navnet. Kilde: Oluf Rygh.
Norrønt: "Skorfudalr" etter elvenavnet Skorfa. Avledet av Skorv, som betyr en naken, noe ujevn bergflate.
Skrevet for Skorfwodale (i Lunde 1398), Schaardall (1665). Seinere oftest Skordal eller Skaardal (Skårdal).

Første skriftlige kilde er Kontribusjonsskatten 1645, hvor "Bent Schordall" er oppført blant "Ødegaarder" i
Holla hovedsogn.

Første kjente eier er sagbrukseier Steen Dorholt i Lunde. Nevnt som eier av Skordal lille i 1647 - .

Bonde, leilending
Bent Schordall.
g.m. Inger.
Bruker iallfall fra 1645-1659.

Bent Schordall betalte skatt av gården i tiden 1645 - 1654.

Kilde: Artikkel av Halvor Sigurdsen i Holla-minner.
Bent var bruker av Skårdal iallfall fra 1645 til 1655. I en rekke år, fra 1645 og fremover var han, ifølge lensregnskapet, aldeles forarmet p.g.a. ildebrandskade, misvekst og dyrtid. Hans kilde: Tingbok for nedre Telemark fogderi.

Kilde: Skattematrikkelen 1647. Trykket. Utgitt av Lokalhistorisk institutt, 1992. Red. Rolf Fladeby og Knut Johannessen.
"Schordall lille som Berndt bruger, schyller aarligen 1 tønde (korn) som Steen Dorolt eyer med bøxell. Ehr satt och taxeritt for en ødegaards.
Er i denne sex dallers skatt, penge 1 1/2 dlr."

Kilde: Kontribusjonsskatten 1652.
"Schordall lille, Som Berndt bruger, schylder Aarligen 1 tnd., Som Sthenn Doraalt eyer med bøxell, Ehr Sadt och Thaxerit for een Øedegaard,
Bunden er gandsche forarmit, och iche formaar nogen schatt att wdgiffue."

Av skattelistene kan det se ut som Niels og Bent overlapper hverandre i overgangen til ny bruker.

Bonde, leilending
Niels Torbjørnsen f. ca. 1597/ 1603.
Bruker i 1655.

Fødselsår er utregnet av 2 forskjellige manntall og det er ikke lett å stadfeste hvilket som er det rette.

Kilde: Kontribusjonsskatten 1655.
"Schordall Lille, som Niels bruger, schylder 1 tnd., som Steen Daarholt eyer med Bøxell.
Er gandsche forarmet, oc derfor ingen schatt formaar at udgiffue."

Kilde: Fogdens manntall av 1664.
"Skaardall Lille, 1 tønde. Opsider: Niels 67."

Kilde: Sogneprestens manntall av 1665.
"Skordall, Opsider: Niels Torbiørnssøn, 62 Aar, bruger 1 Tønde."


| Hjem | Innhold |
| Gamle Skårdal lille | Skårdal lille | Skårdal lille 2 | Skårdal lille 3 |
| Skårdalsbukta | Hus |


Skårdal lille - Skordal lille
Gammelt løpenr. 1 i Holden Prestegjeld.


Utsnitt av håndkolorert flyfoto fra 1940-tallet. Originalen eies av Kjell Bakkane.


Adresse 2022: Skårdalsvegen 54.

En blunder fra postvesenet:
Postnummeret til gården, "3825 Lunde" er, etter min mening, en kjempefeil som ble gjort av postverket i 1968, da postnummer ble innført.
Skårdal lille er gårdnr. 1 i gamle Holla Prestegjeld og kan umulig ligge i Lunde. Samme feil er gjort helt til Dagsrud. Altså hele Eidsbygda.

Den første eieren av Skordal vi kan finne i Panteregisteret (av 1699), er fogden i Bratsberg len, Hercules Weyer (ca. 1654-1716).
Han bodde på N. Brekke i Gjerpen.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, folie 27. Digitalarkivet.
"Bøxlet Ødegaarden Schordahl lille", 1 tnd. fra Hercules Wejer til Ole Sørensen, dat. 10. April 1699.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, folie 27. Digitalarkivet.
"Solgt  Ødegaarden Schordahl lille - 1 tnd. med bøxel fra Hercules Weyer til Ole Sørensen, dat. 22 Febr. 1714 for (sum ikke nevnt).

Bonde, leilending, selveier
Ole Sørensen Schordahl
fra Baksås f. ca. 1654 bg. 14/11-1744. "Ole Schordal, 90 Aar.", s.a. Søren Olsen Baxaas.
g1g m. Margit Thorsdatter f. ant. ca. 1660 d. ca. 1714 (skifte).
g2g m. enke Gro Saamundsdatter fra Eie nedre f. ca. 1633 bg. 9/3-1735. "Gro Saamundsd. Skordal, 72 Aar.", d.a. Saamund Thorsen Eje. Se skiftet nedenfor.
g3g i Holla 18/11-1736 m. enke Anjer Larsdatter fra Lunde i Tel. f. ca. 1682 bg. 9/4-1742. "Anger Schordal, 61 Aar 5 Mnd."
1. Peder Olsen f. ca. 1685. Myndig i 1714.
2. Kirsten Olsdatter f. ca. 1690 g.m. Haavor Endresen (Hovel Endresen). Se Oterkjær under Susås.
3. Søren Olsen f. ca. 1696 bg. 28/8-1718. "Søren Olsen Skordal druknet i Salteevjen, 22 aar."
Bruker 1699. Eier 1714.

Anne Olsdatter dpt. 14/8-1692 i Sauherad, d.a. Ole Sørensen Baxaas og Marthe Nilsdatter.
Det ble kun barn i Ole Schordals første ekteskap.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1709 - 1716, folie 302a. Digitalarkivet.
Anno 1714 dend 12te October, wæret forsambled med 2de (tvende= 2) Laugrættesmænd effter berammelse nemblig Jens og Thor Eye,
paa Lille Schaardahl i Holden Sogn. war og Nærhværende Lensmand Gunder Tolfsen at holde Lowlig Registrering, wurdering, samt Skiffte og
Deeling effter afgangne Margit Torsdatter, og det mellem dend Sal. Qwindes effterladte mand Ole Søfrensøn, og deris Sammenaflede 3de
børn, Nemblig:
1. Peder Olsen, myndig.
2. Søfren Olsen, umyndig. Til hans formynder beskikkes at være Faderen
3. Kirsten Olsdatter, gift med Haawor Bagsaas.
Boens middel og Formue blew os af Enchemanden anwiist, som bestaar i dette effterfølgende:
Mæssing og Kaabber:
1 Mæssing Liuse-Stage, 1 ort - 12 sk., 1 ditto mindre, 16 sk., ehr 2 ort - 4 sk.
1 Kaabber Kiedel, vegtig 1 pund, for 2 rdl.
Jernfang:
1 Gryde for 1 rdl. 2 ort, 1 ditto for 3 ort - 12 sk., ehr 2 rdl. - 1 ort - 12 sk.
1 liden ditto, 12 sk., 1 Jerntakke 1 rdl., 1 Stegepande, 12 sk. ehr 1 rdl. - 1 ort.
1 Jern-støker(?), 2 ort, 1 Jern-hake, 1 ort - 8 sk., 1 ditto, 1 ort - 8 sk., ehr 1 rdl. - 18 sk.
2 Arbeidssæler à 2 ort ehr 1 rdl., 1 øxe, 1 ort - 8 sk., 1 ditto 1 ort, ehr 1 rdl. - 2 ort - 8 sk.
1 Gr.....(?) for 1 ort, 1 Jernharf for 3 ort, 1 Plou med tilbehørighedskab, 1 rdl. ehr 2 rdl.
2 Nafwere à 12 sk. er 1 ort, 2de Jerngrime, 8 sk., 1 Muure-Længe(?) 2 ort, ehr 3 ort - 12 sk.
2de Liaaer à 12 sk., nok 1 ort, 3de Sigde ehr 4 sk., Stir(?) 12 sk., ehr 1 ort - 12 sk.
Træfang:
1 Baggers-kar udj Bryggerhuuset for 1 ort.
1 ditto 1 ort, 1 Kar i Stolpeboen for 1 ort 12 sk., 3de Store tønder à 4sk. 12 sk., ehr 3 ort.
3de ditto, 12 sk., 1 Kiste-bænch, 16 sk., 1 Liden Kiste, 16 sk., 1 holk, 12 sk., ehr  2 ort - 8 sk.
1 Liden ditto, 8 sk., 1 Øltønde, 1 ort - 12 sk., alt smaa træfang i alt, 1 rdl. - 1 ort - 20 sk.
1 Madskb med krone, 3 ort, 1 Kraaskab, 2 ort, 1 bord med bordstoel og Krach, 3 ort, ehr 2 rdl.
1 Sæng med 3de Stolper paa, for 2 ort.
Sænge-Klæder:
1 Skindfæld for 3 ort, 1 ditto Ringere 2 ort, ehr 1 rdl. - 1 ort.
1 ditto, 2 ort, 1 ditto 1 ort - 12 sk., 1 ditto bædre, 3 ort, 1 ditto Ringere,  1 ort 12 sk. ehr, 2 rdl.
Hæst og Fæe:
1 Blach Hæst, 8 rdl., 1 Rød Biælle Koe, Hvid paa Ryggen, 4 1/2 rdl., ehr 12 rdl. - 2 ort.
1 ditto (ko) hvid i Wangen, 4 rdl., 1 hvid Koe for 4 rdl., 1 Sortsidet Koe, 4 rdl., ehr 12 rdl.
1 Brandhet sidet Koe, 4 rdl., 1 Wættrungs(?) qw 5 ort,  12 Souwer à 2 ort, ehr 6 rdl., ehr 11 rdl. - 1 ort.
1 Giet for 2 ort, 9 lam à 1 ort, 2 rdl. - 1 ort, ehr 2 rdl. - 3 ort.
Tilstaaende Giæld:
Gunder Opdahl for aarsfæste, 8 rdl.
Noch for 2de (tvende=2) brug à 2 rdl. ehr 4 rdl. og 1/2 tnd. Malt, 1 rdl. ehr 5 rdl.
Saa og for 3 1/2 pund Jern à 2 ort ehr 1 rdl.-3 ort, for 1 1/2 qvt. Mæl, som blew afannammet paa Eken 3 ort, Bekom i Byen 1/2 tønde half hæfret korn, 1 rdl.,
1 Sætting Salt, 1 ort, er tilsammen, foruden de overmeldte uddragne 13 rdl., 3 rdl - 3 ort.
Brynild Twedt Skyldig for een Hæst, 6 rdl.
Ole Smeed Leyendes for een Hæst = 7 rdl hos Aslach Kiilen, 1 rdl. 2 ort, ehr 8 rdl. 2 ort.
Fæste-Gods:
Forklarede Enchemanden at afvde tilkiøbt  sig hos Hr. kongelige Foged Weyer |: Som denne gaard Skaardal er ejende dend 16. Marty 1713 (!) 1 tønne gods,
Her udj gaarden for Reede og Betalte Penge, nemblig 100 rdl. Til Boens indtægt, 100 rdl.
Endnu sagde Enchemanden at hafwe til gods effter i Boen Befundne Bonde-bog hos Hr. Cancelli Raad Borse, Effter transport hidwiisning, 8 rdl. 2 ort.
Noch Producerede Skiffte Retten afgangne Salig Frue generalmajor Arnolds Regnskabs-bog, hwor udj befindes at hafwe  til gode, 20 rdl - 1 ort - 4 sk.
Summa Beløber ald Boens forschrefne Formue In allis til, 219 rdl. - 2 ort.
Awiidere gods eller Formue, sagde Enkemanden effter Rettens tilspørgende ikke at hafwe eller at wiide.
I mod forskrefne Formue, befantes boet med Effterfølgende giæld at wære behæfftet:
Von Cappelen effter i boen befundne Bonde-Bog, hawfer tilgode :| som Enchemanden wed for Rætmæssig at wære |: Penge, 6 rdl. - 1 ort 14 sk.
Clemmet Erichsen wed Ulefaas, for dend som Enchemanden tilstoed, 3 ort.
Gunder Rommenæs for 2 ort - 6 sk.
Enchemanden Præsenderede wederlaug mod hans Sal. Qwindes begrawelses bekostning, som Skiffte-Retten ham og Samtychte, 12 rdl.
Skifftets bekostning 6 rdl - 2 ort - 16 sk.
Summa giælden, 26 rdl. - 1 ort - 12 sk.
(Utlodningen tar jeg ikke med. Dette var et veldig godt skifte med henblikk på at Skordal var den minste matrikkelgården i Holla. G.S.)
Avskrift 8. og 9. februar 2022 ved G.S.

Gro Saamundsdatter var enke etter Rasmus Christensen Heisholt. Se Ø. Heisholt.
Anjer Larsdatter var enke etter Peder Jonsen Kleppe i Lunde sogn i Bø prestegjeld (på den tiden).
Anjer Larsdatter, hadde ifølge skiftet etter henne i 1742, tre sønner med sin første mann, Peder Jonsen:
De var:
Jon Pedersen Øen f. ca. 1711 i Lunde bg. i Solum 13/4-1786. Bodde på Øya i Kilebygda.
Halvor Pedersen Yttingen f. ca. 1714 i Lunde (se nedenfor). Se Yttingen lille under Susås.
Ole Pedersen f. ca. 1722 i Lunde. Levde i Holla i 1742.

  Kilde: Norges Matrikel 1723:

Nummer

Gaarde nafne

Opsidderis Nafne

Taxt efter gammel Matricul

24

Schaardal Lille

Ole Søfrensøn

1 Tønde.


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1727 - 1736, folie 427b. Digitalarkivet.
Conrad Friderich Grøtter, Allernaadigst Beskicked Sorenskriwer udj Nedre Tellemarchen samt Tind og Hierdahls Præstegielder. Giør Witterligt at
Anno 1735 dend 2dre April med Lensmanden den Welagte Jacob Gundersen Rommenæs og de 2de (tvende=2) Eedsworne Laurrettesmend
Gulleck Heisholt og Joen Eie, wæred forsambled paa Gaarden Schaardahl som udj Holden Præstegields Hoved Sogn er beliggende for der effter
foregaaende Berammelse at Registrere og Wurdere, samt Skiffte Deele effter den wed døden afgangne Sal. Qwinde Groe Saamundsdaatter, mellem
hendes effterwerende Mand og ægte Husbonde Ole Søfrensen og syw dend Sal. qwindes udj hendes første ægteskab med Rasmus Christensen
sammenaflede børn, Sex Sønner og Een Daatter, Wed Navn,
1. Thor Rasmussen, wed døden afgangen, nu J hwis Stæd intræder udj Arw, hans effterlewende Ellewe Børn 4 Sønner og 7 Døttre, Nawnlig:
     a. Rasmus Thorsen 18 Aar.
     b. Anders Thorsen 14 Aar.
     c. Jens Thorsen 12 Aar.
     d. Jørgen Thorsen 6 Aar.
     e. Targier Thorsdaatter.
     f. Ingebor Thorsdaatter.
    g. Marthe Thorsdaatter.
    h. Mari Thorsd.
    i. Kari Thorsd.
    j. Anne Thorsd.
    k. Ingebor Thorsdatter d.y.
Alle ugiffte og u-myndige. For alle verger som formynder deres Morbroder Tollev Jensen Bachesuusaas.
2. Erick Rasmussen. Myndig.
3. Tollev Rasmussen. Myndig.
4. Tiøstel Rasmussen. Myndig.
5. Jacob Rasmussen. Myndig.
6. Rasmus Rasmussen. Myndig.
7. Mari Rasmusd. g.m. Lars Mortensen.
Boens Midler og Formue blew da af Enkemanden og de tilstædewærende Børn og Arwinger andsagt og Fremwiistes som udj følgende findes at wære bestaaende:
Kaabber og Messing:
1 gambel Liden udslidt Kaabber Kiedel for 1 rdl.
2 Messing Lysestager à 2 ort, 1 rdl.
1 ditto, 1 ort.
Tinn:
1 Fad, 1 ort.
4 Tallerker à 8 sk., 1 ort - 8 sk.
Steen Tøy:
2de Fad à 6 sk., 12 sk.
4 Waser à 4 sk., 16 sk.
2 Tallerkener, 8 sk.
1 Krus, 8 sk.
1 Brunt Fiskefad, 6 sk.
Glas Tøy:
3 Glas Bonfeltiers à 4 sk., 12 sk.
1 Lidet glas, 2 sk.
Jernfang og Gaardsredschab:
1 Ploug med Jern Ristel Ringer og Lenke, 1 rdl. 1 ort.
1 Harw med Jerntinder, 1 rdl.
2de Jern Texter à 1 rdl., 2 rdl.
1 Skuure Benck(?!), 1 rdl.
1 Stor Gryde, 2 rdl.
2de mindre ditto à 1 rdl., 2 rdl.
2 ditto à 2 ort, 1 rdl.
1 Tacke, 1 ort - 12 sk.
1 Jern Hacke, 2 ort - 8 sk.
1 ditto, 1 ort.
2 Jern wier(?) à 8 sk., 16 sk.
3 Hugøxer à 1 sk., 3 sk.
1 ditto, 12 sk.
1 Stabendings Nawer, 12 sk.
1 Slibesteen med Jernnaf og Swefv, 3 ort - 12 sk.
2 Liaaer à 10 sk., 20 sk.
1 ditto, 8 sk.
2 Sigder à 8 sk., 16 sk.
1 ditto, 4 sk.
1 gl. Hiemmeqwern, 1 rdl.
2de Sølie Sæhler à 1 ort 12 sk., 3 ort.
1 Mands Sadel, 1 rdl.
1. Qwinde Sadel, 3 ort.
 (Videre kommer "Træfang", "Seng- og Liin Klæder". Ganske uinteressant. Fortsetter med dyra. G.S.)
Hester og Creature:
1 gammel Mused Hæst, 7 rdl.
1 Brun ditto, 10 rdl.
1 Koe kaldes Godjefw, 4 rdl.
7 Woxne Sauwer à 2 ort, 3 rdl. - 2 ort.
3 Smaa ditto à 1 ort, 3 ort.
1 Bock, 2 ort.
Det paa gaarden i behold befindende ringe Korn, Høe og Halm, forbliwer affter Enckemandens Begiering ej Registrered og ej Skiffted, til hans og tienestefolks med
Kreaturenes fremføde og underholdning.
Effter Skiffte Rettens tilspørgelse Proklamerede Enckemanden at hand og dette boe icke flere Bekommende Midler finds Eyende med allermeste opskrewne og
medtagen er, undtagen hans ring og af Luen werdi Befindene opreedet Seng og eet Kar som hand forloedt  hawde udtaget og Skiffte Retten hannem Willigede til
wederlaug imod hans Sal. Qwindes Begrawelses Bekostning.
Indkrævende Gield befantes ey til Boed.
Fastegods:
Effter anwiiste Skiøde af 23. Novembr 1715, befindes dette Sterfboe at wære Eiende her udj Arwetomten Gaarden Schaardahl Een tønde Gard med Bøxel, som med
alle tilliggende Herligheder andsees for 110 rdl.
Summa Boeds Heele Formue, 168 rdl. - 3 ort.
Derimod blew fordred og wedstaaed effter Stewning.
Bortschyldig Gield:
Til Justitz Raad Leopoldus effter Contrabogens formeld, 65 rdl. - 3 ort - 13 sk.
Til Monsieur Hans Kiærulf i Porsgrund effter Contabogens udwiisende, 14 rdl. - 3 ort - 13 sk.
Til Monsieur Diderich von Cappelen effter Contrabogen, 7 rdl. - 4 sk.
Til Monsieur Niels Herculessen Weyer effter Contrabog, 2 rdl. - 2 ort - 20 sk.
Til Monsieur Peder Olssen i Schien i følge Contra bogens formeld. 1 rdl. - 1 ort  - 3 sk.
Til Tollef Bachesuusaas, 7 rdl. - 1 ort.
Til Peder Susaas, 1 rdl. - 2 ort.
Til Monsieur Bertel Bomhoff, 12 rdl.
Sønnen Rasmus Rasmussen fordrede 8 Aars Resterende tieneste Løn à Aarlig 10 rdl. er 80 rdl., men Enckemanden wilde alleene tilstaa ham de 3de Aar à 10 rdl.,
som er og udføred, 30 rdl.
Skifftets Bekostning, 6 rdl.
Summa boeds gield: 149 rdl. - 3 ort - 21 sk.
(Utlodningen tar jeg ikke med, men alle fikk sitt. G.S.)
Dette utdrag av skiftet ble avskrevet 9. febr. 2022 i Langesund. G.S.


I mellomtiden har det vært et salg til justitsraad Leopoldus på 7 settinger av gården (trolig skauen), og samtidig et salg
av 3 settinger (selve gården med hus) til Rasmus Rasmussen. Disse salg er ikke tatt med i panteregisteret. Dette er nok
et resultat av skiftet ovenfor.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, folie 27. Digitalarkivet.
"7 Sættinger (Skauen) med bøgsel solgt fra Justitz Raad Leopoldus til (forvalter ved verket) Engebret Bomhof, dat. 24de April 1736 for 64 rdl. - 16 sk."

Bonde, siden møller, selveier (av 3 settinger)
Rasmus Rasmussen fra Ø. Heisholt f. ca. 1707 bg. 25/3-1763. "Rasmus Rasmussen Møller ved Saugbr., 56 Aar.", s.a. Rasmus Christensen Heisholt og Gro Saamundsdatter.
g1g i Holla 16/10-1735 m. Karen Kittilsdatter fra Yttingen lille under Susås f. ca. 1717 bg. 6/10-1748. "Karen Kittilsd. Fosse, 40(!) Aar.", d.a. Kittil Nilsen.
g2g i Holla 7/9-1750 m. Marte Jensdatter "fra Ulefos Saugbrug" f. ca. 1711 bg. i Romnes 20/4-1777. "Marthe Jensd. Saugbruget, 66 Aar.", d.a. Jens NN.
Bruker 1735. Se Familie 9 - Sagene 1740.

Rasmus Rasmussen arvet 3 skinn i Skårdal i boet etter sin mor (skiftet ovenfor). Han bodde her ett års tid, før han solgte
sin part i 1736 til forvalter Engebret Berthelsen Bomhoff. Se Eie øvre.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, folie 27. Digitalarkivet.
"3 Sættinger med bøxel, Solgt fra Rasmus Rasmussen til Engebret Bomhof for 27 rdl. 12 sk., dat. 11. Mai 1736."

Bonde, leilending
Halvor Pedersen fra Kleppe i Lunde f. ca. 1714 bg. 6/6-1763. "Halvor Pedersen store Yttingen, ved Holden, 49 Aar.", s.a. Peder Pedersen og Anjer Larsdatter.
g. i Holla 21/8-1740 m. Ingeborg Kittilsdatter fra Yttingen lille under Susås f. ca. 1720 bg. 20/2-1788. "Ingeborg Kittilsd. Heggemoen, 75 Aar(!).", d.a. Kittil Nilsen.
Bruker i 1740.

Halvor Pedersens mor, Anjer Larsdatter, var g2g med enkemannen Ole Sørensen Schaardal. Se ovenfor.

Familien flytta snart til Yttingen store under Baksås.

Familien Bomhoff kjøpte snart opp resten av Skårdal, fram til enka etter Berthel Bomhoff
solgte den til Ole Simensen i 1759.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, folie 27. Digitalarkivet.
"1 Tnd. med Bøxel Solgt fra Maren Sal. Bomhof til Ole Simensen for 500 rdl., dat. 30. Mai 1759."

Bonde, selveier
Ole Simensen fra Bergane i Tørdal, Drangedal dpt. 5/9-1710, s.a. Simen Jonson Bergane og Helge Brynjulfsdatter Tveit.
g. i Tørdal 25/3-1741 m. Ingeborg Tarjersdatter fra Austad i Tørdal dpt. 3/3-1720, d.a. Tarjer Torvilsen Oustad og Torber Tarjersdatter.
1. Torber Olsdatter dpt. 6/8-1747 i Tørdal.
2. Simen Olsen dpt. 21/3-1750 i Holla. Født på Baksås.
3. Ole Olsen dpt. 26/11-1752.
4. Brynjulf Olsen dpt. 13/1-1755.
5. Halvor Olsen dpt. 2/3-1757.
6. Jon dpt. 13/10-1759. Født på Skårdal.
7. Simen bg. 4/5-1760. "Simen Olsøn Schordall, 4 Mnd., ved Holden". Kun hjemmedøpt.
8. Helge Olsdatter dpt. 29/3-1761.
9. Jon Olsen dpt. 1/4-1763.
Eier 1759.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Ole Simensen Baxaas og Ingebor Torgersdatters Simen: Ole Hvalen, Hans Bentsen, Harald Schordal, Marte Pedersd. Saugbr., Ingebor Kittilsd. Ytting.
F.f. Ole Baxaas og Ingebor Torgersdatters Ole: Rasmus Eje, Ole Wraalsen, Astrie Eje, Gunnil Numme, Maren Erichsd.
F.f. Ole Baxaas og Ingebor Tarjersdatters Brønnil: Michel Suusaas, Peder Hovelsen, Gunnil Numme, Maren Knudsd. Suusaas, Elian Vibeto.
F.f. Ole Baxaas og Ingebor Tarjersdatters Halvor: Halvor Wibeto, Lars Sørensen Storhoug, Maren Kringelfet, Gunnil Numme, Maren nedre Vibeto.
F.f. Ole Schordal og Ingebor Tarjersdatters Jon: Ole Fosse, Halvor Baxaas, Karen Wibeto, Anna Hovelsd., Maren Wibeto.
F.f. Ole Schordal og Ingebor Tarjersdatters Helge: Halvor Baxaas, Ole Fosse, Peder Otterkiær, Aslou Baxaas, Anna Hovelsd.
F.f. Ole Schordal og Ingebor Tarjersdatters Jon: Peder Heisholt, Niels Heisholt, Sara Hougen, Karen Nyhuus, Karen østre Heisholt.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og ofte hvor de bodde.

Kilde: Generalmanntallet for Holden 1762.
"Selvejergodset Schordall. Opsider Ole Simensøn og hustru Ingebor Tarjesdatter, samt datteren Torber Olsd."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, folie 27. Digitalarkivet.
"Skaardal lille 1 Tønde med Bøxel, Solgt fra Ole Simensen til Ole Tordsen for 648 rdl., dat. 2. Juni 1780."

Bonde, selveier
Ole Thorsen Schordal fra Østenå i ytre Flåbygd, Kviteseid f. ca. 1728 d. 15/10-1805 på Skårdal, bg. i Lunde 27/10*, s.a. Thor Olavsson Østenaa og Marthe Jørgensdatter.
g. i Lunde krk. 25/6-1751 m. Gunhild Aslaksdatter fra Tveitan i Lunde dpt. 11/7-1734 d. 15/4-1808, bg. i Lunde 8/5, "Enken Gunild Skaardal i Holden, gl. 75 Aar.", d.a. Aslak Tveitan.
Forlovere: "Gunnul Barlou og Thomes Funnemark."
1. Kari Olsdatter f. 13/9-1752 på Tveitan i Lunde, g.m. Wellik Olsen Fosse. Se Fosse.
2. Aaste Olsdatter d.e. f. 7/1-1755 på Tveitan, g.m. Jon Nilsen Stenhaug under Funnemark i Lunde. Enke før 1806.
3. Gro Olsdatter f. 3/6-1757 på Tveitan g.m. Harald Kjeldal i ytre Flåbygd.
4. Marte f. 23/12-1759 på Tveitan d. 28/8-1764. "Marte Olsd., 5 Aar., Ole Tordsens tvende døtre."
5. Aaste f. 17/7-1762 på Tveitan d. 18/8-1764. "Aaste Olsd., 2 Aar 1 Mnd., Ole Tordsens tvende døtre."
6. Marthe Olsdatter f. 27/7-1765 på Tveitan g.m. Thomas Augensen. Bodde på Svenneseid i Lunde.
7. Aslak Olsen Tveitan f. 14/7-1768 på Tveitan. Bodde på Tveitan i Lunde.
8. Aaste Olsdatter d.y. f. 6/12-1774 g.m. Gunder Halvorsen. Bodde på Holte i Nes, Sauherad.
Eier 1780.

F.f. Ole Torsen Tvettens Kari: Mætte Tvetten, Ragnild Bierven, Anders og Thomas Funnemark, Lucas Tvetten.
F.f. Ole Tvetens Aaste: Gunnul Barloug, Ole Gunlechsen, Joen Tveten, Ingebor Barloug, Kirsti Grinirud.
F.f. Ole Tordsøns Groe: Gunduld Barloug, Lars Klocker, Gunder Grinnerud, Mætte og Mari Tvetten.
F.f. Ole Tordsøns Marte: Gunder Romnæs, Halvor Backsaas, Ole Funnemark, Aaste Tvetten og Asloug Backsaas.
F.f. Ole Tvettens Aaste: Gunduld Barlaoug, Ole Andresøn, Jørgen Østnaa, Aaste og Mari Tvetten.
F.f. Ole Tordsens Marthe: Knud Bierven, Joen Tvetten, Tron Anundsen, Aaste Tvetten, og Gunil Dyrtiid.
F.f. Ole Torsens Aslack: Ole Gundlecksen, Gunder Svendsøe, Aaste Tvetten, Liv Apelnees og Daardie Børjersd.
F.f. Ole Tordsens Aaste: Niels Steenhoug, Vægleck Fosse, Svennung Skoe, Aaste Tvetten, og Aaste Olsd.

*Lundeprestens notat ved innføringen av Ole Thorsens begravelse: "Ole Thordsen Skaardal af Holden, som ved
Hr. Bremers samtykke blev begravet ved Lunde, gl. 77 Aar."

Denne familien bodde tidligere på Tveitan i Lunde, hvor alle barna ble født. På denne tiden lå Lunde Sogn i Bø
prestegjeld. Vi må derfor i Bø kirkebok for å finne kirkehendelser for Lunde.

Det var to fosterbarn her under folketellinga februar 1801. Det var Ole Evensen f. 1/5-1785, (se nedenfor) og
Aaste Knudsdatter f. ca. 1779. Ei med dette navnet ble konfirmert i Bø kirke i 1794. Hun bodde mest på Bjerva
i Lunde.

Kide: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1805 - 1810, folie 164b. Digitalarkivet.
Giør vitterligt at Anno 1806 den 10de April, blew Skiffte - Retten sadt paa gaarden Schaardahl Matr. No. 25 i Holden Præstegjelds Howedsogn,
og betient paa mine Wegne i mit forefald af min eedsworne Fuldmægtig Ole N. Møller i Owerwær af Fogden S. J. Hr. Kammerraad Thornsohn,
udnæwnte Laugrettesmænd og Skiftewidner Thomas Andersen Wibetoe og Anders Olsen Meltei, for effter Reqwisition fra Enken Gunnild Aslachsdatter
og Arwinger effter afgangne Ole Thorsen, at paa begyne med lowlig Skiffteforretning effter ham, til hans Eiendeles Deeling mellem Enken og Arwingerne,
effter at Gjeld og udgift er fradraget.
Reqwisitionen som Dateret 31te Decb. forrige Anno og først i Dag er owerleweret Administrator af Arwingerne, blw fremlagt og medtagen som følger:
"Promemoria! Da min Mand og Wor Fader Ole Thorsen Schordahl wed Døden for nogen Tiid siden er afgaaet, ere wi bekande at .... skjøndt wi hawe Bewilling
til at Skifte med Samfrender, wil paa Embeds Wegne foretage og Behandle en Lowlig Skifteforretning, effter ham, effter Lowen.
Schordahl den 31te Decmb. 1805.
Aslach Olsen, som tillige er Laugwærge for Kari Fosse. Kari Olsd., Gunnild Aslachsdatter, som Laugwærge Ellev Andersen Lundefaret. Harald Kjeldahl.
Thomas Ougensen. Gunder Halvorsen.
Tro. d'hr. Hr. Auditeur og Sorenskriwer Wessel,- Mig af Enken og Arwingerne owerleweret den 10de April 1806. Paa Hr. Auditeur Wessels Wegne, O. N. Møller."
Som fremlagdes og der den Afdøde og Enken under 13. Junii 1788 med dette Bewilling, til at Sidde i Uskiftet Boe, hwilken indtages som Lydende:
"1788. Wi Christian den Syvende af Guds Naade Konge til Danmark og Norge (...) giøre witterligt, at Wi effter Ole Thorsen Tveten og Hustrue Gunnild Askachsdatter
af Bøe Præstegjæld udi Bratsberg Amt i Wort Rige Norge, Deres herom allerunderdanigst gjorte Ansøgning og Begjæring giøre alle den længstlewende  de foruden
Rett end middels Forseigling, Registrering og Wurdering effter Lowen, med Deres fælles Sammenawlede umyndige Børn, udi Uskiftet Boe, bliwer besiddende, saalænge
den i enlig Stand forbliwer; Og om bemeldte Længstlewende imidlertiid skulle bliwe til Sinds at Skifte og Deele, maae den selw indbyrdes med Samfrænder handle
og Slutte en Skiftehandling, med den Arw, som bemeldte Deres Børn after den første afdøde, enten Fader eller Moder kan tilkomme, som den med dennem til Børnenes
Gawn best kunde forenes foruden Rettens middels owerwærelse, eller widere Registrering og Wurdering efter Lowen; Dog hawer bemeldte Samfrænder at Skriftlig
Inskrement derower at Forfatte, som billigt kan wære, og de i Fremtiden naar Børnene Komme i deres myndige Aar, eragte at kunde forsware; og wille Wi herhos aller-
naadigst hawe befalet den som dette Skifte i saa maade forrettes worder, at de i alle maader holder sig den første Articull, noe den om adskilligt Justicien wedkommende
den 31te Martii 1719 allernaadigst udgangen arwordning allerunderdanigst effterrettelig, hwilket og skal skee af den Øvrighed og Rettens Betient, samdt ellers kunne
tilkomme Samme Skifte at forwalte, forsaawidt bemeldte articull dem angaaer som foreskrewet staar, at finder eller udi nogen maade Forfang(?) at gjøre, under Boe
Hyldest og Naade. Giwet paa wort Slot Christiansborg udj wores Kongl. Residents Stæd Kjøbenhavn den 13de Junii 1788.
Under wort Signet L. S. Efter hans Kongl. Majestæts allernaadigste Befaling. Luxdorph. P. Aagaard. Sohow.
Ole Thorsen Tveten og Hustrue af Bøe Præstegjeld i Norge. Bewilling at Sidde i (u-)Skifted Boe og i sin Tiid at Skifte med Samfrender."
Wed Forretningen war mødende den adjungerede Lensmand Halvor Halvorsen, for at paasee Widnernes Møde, og foreta hvad som det Passerende maatte giwe anledning til.
Wed Forretningen war nærwærende, Stervboe-Enken Gunnild Aslachsdatter, med hendes andtagne Laugwærge Ellev A. Lundefahret, som afgaw den Afdødes Arwinger
at wære Sønnen
1. Aslach Olsen Tveten myndig og Forretningen owerwærende.
2. Kari Olsdatter. Enke efter Wellich Olsen Fosse. Nærværende.
3. Aaste Olsdatter. Død, men har wæret gift med John Nielsen Steenhoug. Har i Ægteskabet følgende Børn:
    a. Niels Johnsen 23 Aar. Curator: Faderen, som var Nærværende.
    b. Anders Johnsen 21 Aar. Curator: Faderen.
    c. Ole Johnsen 14 Aar. Formynder: Lensmand Ellev Andersen. Nærværende.
    d. Gunnild Johnsddatter 17 Aar. Formynder: Svennung Andersen Werpe. Nærværende.
4. Groe Olsdatter gift med Harald Kjeldahl i Flaabøgd. Han war nærværende.
5. Marthe Olsdatter gift med Thomas Ougensen Svendsøe. Denne arwing og Mand war Nærwærende.
6. Aaste Olsdatter gift med Gunder Halvorsen Holten. Begge Owerwærende.
Da møde med Arwinger blewe tilholdte, tillige med Enken, redelig og rigtig, at oppgiwe Boets Eiendele og Betydet Lowens Straf for Arweswig, og blew derefter giwet
Liste om redelig Forhold, og til Registrering og Wurdering frembragte som følger:
Sølw:
1 Brude Howed Smykke og 1 Belte og 2 Sølwlænker, 50 rdl.
1 Steenkruus med Sølvlaag og Bogstawerne J. O.S. og M. J. D. og medaljer i Laaget, 8 rdl.
1 Stort Solwkop, 3 rdl, 1 Brændewiins Bolle 1 rdl - 2 ort, for 4 rdl - 2 ort.
1 Stor Kobberkjedel 5 rdl, 1 gl. ditto for 1 rdl -1 ort, for 6 daler - 1 ort.
1 Messing Lysestage, 16 sk.
Tind:
2 dybe Fade à 3 ort, 1 fldt ditto, 1 ort - 12 sk., for 1 rdl - 3 ort - 12 sk.
5 Store Tallerkener à 12 sk., 1 gl. Lygte 12 sk., for 3 ort.
1 Dørslag, 1 gl. Riwejern, for 20 sk.
Steentøi:
1/2 Dusin hvide Tallerkener à 4 sk., for 1 ort.
4 Store ditto à 6 sk., 2 mindre à 4 sk., for 1 ort 8 sk.
1 Blaat og Hvidt Fad og 1 gl. Tallerken, for 14 sk.
1 Brunt Krus, for 4 sk.
7 1/2 Forskjellige brystfeldige Thekopper, Spilkrus, 1 ort.
1 Rød Steenputt(?) 4 sk., 2 Røde Steenfade 4 sk., 1 brunt ditto 8 sk., for 20 sk.
1 Fad 10 sk., 2de ditto med Aarstall 1785 og 1722 à 8 sk., er 1 ort - 10 sk.
1 Kop 1805 4 sk., 1 do. uden Aarstall 4 sk. er 8 sk.
Jernfang og gaardsreskab:
1 Stor Jerngryde, 1 rdl.
1 Kaffekvern 1 rdl., 1 Stor Uhlefos Gryde med halle, 4 rdl. 2 ort, er 5 rdl. - 2 ort.
1 do. mindre, 2 ort, 1 do. gl. (gammel) 1 ort, 1 lille do. god, 2 ort, er 3 rdl. - 1 ort.
1 do. mindre 1 ort,, 1 do. lidt større 2 ort, 1 Gryde pard...skp, 1 rdl., er 1 rdl. - 3 ort.
1 Grydelang 1 ort., 1 Brødtakke med medhør 1 rdl. - 2 ort, er 1 rdl. - 3 ort.
1 Stegepande 2 ort, 1 enkelt Kakkelown paa Stafsholt, 6 rdl., er 6 rdl. - 2 ort.
1 Jernhamer 1 rdl - 2 ort, 1 Hammer og Tang 2 ort, 1 Jernplow, 1 rdl., er 3 rdl.
1 Jernbeslaaet Stubslæde med Owerhager, 2 rdl.
1 Kapesage med Jernrid, 1 ort, 1 gl. Læsseslæde 1 rdl. - 1 ort, er 1 rdl. - 2 ort.
1 Arbeidssæle 3 ort, 1 par Jernbeslagene .....(?), 2 rdl., er 2 rdl. - 3 ort.
1 Slibesteen med Jern...as, 1 rdl. - 2 ort, 20 Harwetænder, 1 ort, er 1 rdl. - 3 ort.
1 par Slut.......(?) à 4 sk., 1 Saug 8 sk., 1 Nawer 8 sk., er 1 ort.
(Træfang.)
Owerboskab, 1 Bord med Krak, er 3 ort.
1 Smaaskad med Bogstawer O. T. S. for 3 ort.
1 Madskab med Krone, 1 rdl.
1 Rødmalet Brug Bord, 2 rdl. - 2 ort.
1 Malet Hængeskab, 3 ort.
3 Rød malede Stole med blaae Speile à 1 ort, 3 gl. do. à 12 sk., er 1 rdl. - 12 sk.
1 rød malet Kubbestoel, 2 ort, 1 Tønde, 1 ort, er 3 ort.
1 Kiste med aarstal 1766 Blaalig og Bogstawer O. T. S. og J. g. J.
1 do. blaamalet med Aarstall 1768, 2 rdl. - 2 ort.
1 Skrin med Hiørne baand, 1 rdl., 1 lidet do. 12 sk., Madkiste, 2 ort, er 1 rd. - 2 ort - 12 sk.
1 do. i Kammerset, 2 ort, 1 mindre gl. Kiste, 16sk., er 2 ort - 16 sk.
1 Stor Meelholk med Laag, 3 ort, 1 gl. ditto uden Laag, 12 sk., er 3 ort - 12 sk.
1 liden aflang do. med Laag, 12 sk., 1 rund do. med do. 1 ort, er 1 ort - 12 sk.
1 do. stoer med do. 1 ort - 4 sk., 1 do. mindre med do., 8 sk., er 1 ort - 12 sk.
1 liden aflang Holk med Laag, 8 sk., 1 do. do., 4 sk., er 12 sk.
1 grøde og 1 Meelebøtte, 16 sk.
1 Brændeviins Bøtte, 16 sk., 1 do., 12 sk., 1 do. uden Laag, 4 sk., er 1 ort - 8 sk.
1 Bøtte gl. med Laag, 8 sk., 1 Kjerne med behør, 3 ort, er 3 ort 8 sk.
1 liden Kornbøle 1 ort - 8 sk., 1 stort Kar til Tørt, 1 ort - 4 sk., 1 do do, 1 ort, er 3 ort - 12sk.
1 Stort Saltetroug, 1 ort - 8 sk., 1 do. mindre, 1 ort., 1 Stræppe, 2 ort, er 1 rdl. - 8 sk.
1 Bjelde med Klawe, 2 ort, 2 Sold à 4 sk., 1 do. Karde, 1 ort, er 3 ort .
3de Bagste-trouge à 8 sk., 2de Smørkopper, 16 sk., 2 Ostekopper, 12 sk., er 2 ort - 4 sk.
1 Kjød fad med fod 4 sk., 3 Melketrouger i Stolpeboden wed Stafsholt, er 1 ort - 12 sk.
1 Maale qwarter 16 sk., 1 Sætting 4 sk., 1 Sawe, 1 ort -  12 sk., er 2 ort - 8 sk.
4 Baljer à 12 sk., 3 gl. do. à 4 Sk., 1/2 Dusin forklæder i Melketrougen, 3 ort, er 1 rdl. - 1 ort - 12 sk.
1 Eegetønde paa Hanetoe 3 ort, 1 gl. Melkebøtte, 8 sk., er 3 ort - 8 sk.
2 Ældre Øltønder à 1 ort, er 2 ort.
Det bedste Meelkar med Laag og gangjern, 2 ort.
1 Bolle med Aarstall 1798 og Bogstaverne E (C?). G. S., er 12 sk.
2 Boller à 12 sk., 2 Ældre do., à 8 sk., er 1 ort - 16 sk.
7 gl. Tallerkener, 1 Kjødfad og 1 brunt lidet Steenfad, er 1 ort.
1 Saltkar 8 sk., 2 Melkeringer med Jernfadder à 12 sk., er 1 ort - 8 sk.
1 Melkebøtte 12 sk., 1 Smørform, 6 sk., 6 Smaae Melkefade, 16 sk., er 1 ort - 12 Sk.
1 gl. Wæw med Behør, 3 ort, 2 Hjulrokke à 12 sk., 1 Karls Sadell, 2 rdl., 1 Huget Bøsse, 1 rdl. 2 ort, 1 rødrandet Owerdyne 3 rdl., er 4 rdl. - 2 ort - 8 sk.
1 Blaarandet underdyne, 7 rdl.
1 blaa og hvid Pude med Lærreds War, 1 rdl. - 2 ort, Hje... (?), er 3 rdl. - 2 ort.
3 Ældre do à 3 ort, 1 nordlandsk Teppe, 2 ort, er 2 rdl. - 3 ort.
1 gl. Sængeklæde, 3 ort, 2 Skindfælde à 1 rdl - 2 ort, 1 do. 1 rdl. - 1 ort, er 5 rdl.
(Ganske mye sengeklær, duker og hånkler. Uinteressant for de fleste. G.S.)
Heste og Kreature:
1 Blakket Hest, 28 rdl.
1 hvid Koe "Svaneros" 14 rdl.
1 rødsidet Koe "Krantselin", 15 rdl.
1 Jorddroplet Koe "Løvros", 13 rdl.
1 rødsidet Koe "Blomros", 12 rdl - 2 ort.
1 gl. rødsidet Koe "Lykkebot", 10 rdl.
1 rødsidet Qwie "Guldros", 7 rdl.
1 Jordsidet Qwie "Enyera", 5 rdl.
1 Studekalw "Roland" 3 ort, 2 Souer à 5 ort, er 3 rdl. - 1 ort.
4 Souebægere à 2 ort, er 2 rdl.
Tilgodehavende anmeldtes:
1. J Sterwboet effter Halvor Olsen Kjeldahl i øvre Tellemarken 100 rdl., der erkjendtes af Sterwboe sønnen Harald Hanetoe.
2. Hos Gunnuld Gunnuldsen Stafsholt under Schod 250 rdl.
3. Hos Mindreaarige Ole Evensen med Curator Svennung Werpe, 800 rdl., som erkjendtes af disse 2de (tvende=2).
4. Hos Stervboe sønnen Aslach Olsen Tveten, 808 rdl.
5. Hos Enken Karen Olsd. Fosse 404 rdl.
6. Hos Swigersønnen John Nielsen Steenhoug 404 rdl.
7. Hos Swigersønnen Harald Halvorsen Kjeldahl i øwre Tellemarken, 404 rdl.
8. Hos Swigersønnen Thomas Ougensen Svendsøe, 404 rdl.
9. Hos Gunder Halvorsen Holte, Swigersøn, 404 rdl.
Aslach Olsen, Karie Olsd., John Nielsen, Harald Kjeldahl, Thomas Ougensen og Gunder Halvorsen Holten erkjendte det anførte Rigtighed.
Af Gield blew anmeldt:
1. Til Kjøbmand Hr. Jørgen Aall efter Conrabog, 141 rdl - 1 ort - 5 sk.
2. Sønnen Aslach Olsen Tveten;
    a. for Ligferd 25 rdl. - 3 ort - 3 sk.
    b. For Ligferd til Præst og Klokker, 14 rdl.
    c. ellers; 10 rdl. - 3 ort - 8 sk.
3. Til Peder Olsen Solvold 40 rdl.
4. John Steenhoug tilgode 8 rdl.
5. Fordrede John Steenhoug 100 rdl., som afdøde skulde hawe lowet ham som Forled - dette blew modsagt af de øwrige Arwinger som de anser
ulowlig - John Steenhoug anser werede sin Ret til sin Tiid.
6. Erkjendtes Fuldmægtig Møller at hawe tilgode 8 rdl. - 2 ort - 7 sk.
7. Ole Evensen Ligeledes 9 rdl.
8. Harald Kjeldahl 27 rdl.
Widere war for tiden ikke at forette, men samtlige Arwinger og Formyndere ware eenstemmig erklærede at de indestod for, at Boet ikke war behæftet
med  mere end den anmeldte Gield og Saaledes kan Boet uden Proclamation sluttes.
Enken Gunnild Aslachsdatter - med Laugværge erklærede at hun for sin part allene wild paa sin Boeslod udlægge alle de registrerede Løsøre Effecter
og Boets Tilgodehawende for Halvor Kjeldahl, Gunnuld Gunnuldsen Stafsholt og Ole Evensen, da hun aldeles renuncerede og frasiger sig widere for
sin Boeslod, ligesom hun og saa wilde, at al den anmeldte Gield og Skiftets Omkostninger skal udlegges i Løsøret og det Tilgodehwærende hun i sin
Boeslod har forlangt udlagt, icke at dette skal komme arwingerne til Last. Det ikke for Tiiden maa widere at forrette, blew Skiftet til widere Fuldført sadt.
O. N. Møller. Halvor Halvorsen som adjunget lensmand. Gunnild Aslachsd., som Laugwærge og Formynder Ellev Andersen. Thomas A. Wibetoe.
Anders O. Meltei. Aslach Olsen. Paa egne og som Laugværge for Kari Olsdatter Fosses wegne Thomas Ougensen Svendsøe. John N. Steenhoug.
Hans Gield H. Kjeldahl. Gunder H. Holte.
Anno 1806 den 2dre Decbr. blew Skifte Retten i Owerwær af Widner Ole Nielsen og Jens Larsen, Sadt paa Skifteforwalterens Boepæl Bjørndahlen i
Solum Præstegjelds Howedsogn, for atter at foretage, og om muueligt ilandbringe Skiftet effter afgangne Ole Thorsen Schaardahl af Holden Præstegjeld.
Hvorda: Skifteforwalteren Fremlagde:
1. Et under den 2den Junii dette Anno udstyret Askriftlig Proclama, som S. D. inden Retten til den tingsøgende Almues Beskrewet mig er Publeceret. Hvorom
til Bewiis, den paa samme befindene Rets Attest acteres for den Lydende: "Lest inden Retten wed formynder - Tinget for Holden Præstegjeld paa Lensmands-
gaarden Ytterbøe den 2den Junii 1806 i Justitie. - Debitorrollen extraheret og i Pantebogen inført paa Folio 6; hvorfor indberegnet af Lowlig Justits - Bestemts
Fond i Skiftet effter Ole T. Schaardahl reserweres godtgiort 3 ort, siger tre ort. Test. Wessel."
2. Er under samme Dato udstyret Skriftelig Placat, som af Præstegjeldets Lensmand Halvor Wellichsen fra Kirkebakkerne er bekjendtgjort følgelig hans derpaa
giwen Attest; J hvilken Placat med paategning her indtages saalydende: -
"Skifte Placat! Herwed bekjentgjøres at paa gaarden Schaardahl i Holden Præstegjeld er Ole Thorsen wed Døden afgaaet og hans Effterladte Boe, taget
under Skiffterettens Behandling; thi Bliwer i Anledning heraf fra Præstegjeldets Kirkebakker, indkaldet alle i Almindelighed, som under dette Boes Behandling
effter inden samme Tilendebringelse, wed samme maate hawe noget at erindre fordre eller Anmelde, da dermed at Indfinde sig for mig som Skiffteforwalter
med behørig Legitimation for deres Fordringer inden Lowens bestemte Tiid, Da enhver skal wederfares lowlig Ret.
Bjørndahlen den 2den Junii 1808. Wessel."
Denne Placats Lowlige Forkyndelse fra Præstegjeldets Kirkebakker i Herwærelse af den Kirkesøgende Almue, bewidende Præstegjeldets Lensmand Halvor
Wellichsen."
3. Christiania Intelligens Sedel No. 48 hwor dette Skiftets behandling og Henstand i Owerenstemmelse med gammel Placaten af 26de Octbr. 1792, som
Bero af 19. Febr. 1803 hvilke gang er indrykket, ligesom en lige Bekjentgjørelse er staaet i Intelligens Sedlerne No. 44 og 45; Den fremlagde Inteligens Sedel
indtages for Saalydende: "Norske Intelligens Sedler No. 48. Torsdagen den 17de Junii 1806. Under Nedre Tellemarkens og Tinds Præstegjelds ciwile
Skiftejuriediction, staaer under Behandling, Skiftet efter afgangne Gaardmand Ole Thorsen Schaardahl af Holden Præstegjeld; hvilket hermed bekjentgiøres
til alle Wedkommendes Efterretning, tillige i Owerenstemmelse med Placaten af 26de Octobr. 1792. Bjørndahlen pr. Brevig den 31. Maii 1806. Wessel, Sorenskriwer."
 - J Henseende John Steenhougs Paastand om 100 rdl., som Forlod den afdøde Skulde ham lowed som, giwer dette af Boets Wedkommende modsagt, uden
at han i dend Henseende forfremmede noget Bewiis, hwilcket wed han end hawde Bewiist det, ikke wilde hand wæret noget han Kand tilkommes, som Strides mod
Lowen, hvorfor denne hans Paastand bortfalder. Jmedens Skiftet har henstaaet er for Skifteforwalteren af Gunder Knudsen anmeldt at, Sterwboets blakkede Heste
styrtet og denne dag begiert, at samme maatte fradragesregistrerede Løsøre - Effecter, som indwilged. Da i øwrigt ingen Ting til Skiftets Behandling paa foran-
førte maade forttidelig er bekjendtgiort, har meldt sig med noget at fremme eller erindre som kan foraarsage Skiftets Henstand, saa blew det til Slutning optaget og
med Beregning ower dets Forfatning Fremgaar som Følger: -
Udgjelden, bestaar udi:
1. Samtlige Boets foran registrerede Løsøre Effecter. Disses Sammenlagde Wurderings Summa 287 rdl - 12 sk.
Herved afgaaer den Blakkede Hestes Wurderings Summa 28 rdl.
Igjen: 259 rdl. 12 sk.
2. Tilgodehawende:
J Halvor Olsen Kjeldahls Sterwboe, 100 rdl.
hos Gunnuld Gunnuldsen Stafsholt under Schoe, 250 rdl.
hos mindreaarige Ole Evensen, 800 rdl.
hos Sterwbosønnen Aslach O. Tveten, 808 rdl.
hos Enken Kari Olsdatter Fosse, 404 rdl.
hos Swigersønnen John Nielsen Steenhoug, 404 rdl.
hos Swigersønnen Harald Halvorsen Kjeldahl, 404 rdl.
hos Thomas Ougensen Svendsøe, 404 rdl.
hos Swigersønnen Gunder Halvorsen Holte, 404 rdl.
er 3978 rdl.
Summa Indgjeld,  - 3425 rdl - 16 sk.
Derimod bestaar dette boes Udgjeld i følgende:
1. Til Kjøbmand Hr. Jørgen Aall, 141 rdl - 1 ort - 5 sk.
2. Sønnen Aslach Olsen Tveten, 49 - 3 - 8.
3. Peder Olsen Soelvold, 40 rdl.
4. John Steenhoug, 8 rdl.
5. Ole Evensen, 9 rdl.
6. Harald Halvorsen Kjeldahl, 27 rdl.
7. Fuldmægtig Møller, 8 rdl. - 2 ort.
er - 285 rdl - 2 ort - 13 sk.
Hertil kommer Samtlige af Denne Forwaltning flydende Omkostninger.
8. Til Kongens Casse for det til Skifteacten i Owerenstemmelse med Fr. af 25 Maii 1804.
9. Til Skifteforwalteren, hans her i Boet tilkommender, Stempled Paiir og Tinglysning, Placat,
Indrykkte (annonser) i Christiania Intelligens Sedler og Skriwertjener m.m.
er 57 rdl. - 2 ort.
10. - 17. (Forskjellige offentlige utgifter).
Hworefter bliwer tilbage 2.586 rdl. - 27 sk. som bliwer mellem samtlige arwinger at dele:
Sønnen Aslach Olsen Tveten, 808 rdl.
Datteren Karie Olsdatter, 404 rdl.
Dattersønnen Niels Johnsen, 115 - 1 - 17 3/7.
ditto Anders Johnsen, 115 rdl. - 1 - 17 3/7.
ditto Ole Johnsen, 115 - 1 - 17 2/7.
Datterdatteren Gunnild Johnsd. 57 - 2 - 20 4/7.
Datteren Groe Olsdatter, 404 rdl.
ditto Marthe Olsd., 404.
ditto Aaste Olsd., 404 rdl.
Skiftet avsluttes den 2de Decembr. 1806.
(Skiftet er avskrevet i Langesund den 11. 12. og 13. febr. 2022 av G.S.)


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 1. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Ole Thorsen til Ole Evensen for 1.300 rdl., thinglæst 17. Nov. 1804."

Bonde, selveier
Ole Evensen Skaardal fra S. Verpe i Lunde f. 1/5-1785 d. 6/7-1843 på Skårdal, 58 år gml., s.a. Even Olsen Werpe og Gunhild Olsdatter.
g. i Lunde krk. 3/3-1811 m. Gunhild Aslaksdatter fra Tveitan i Lunde f. 20/1-1793 d. 5/1-1826 på Skårdal, d.a. Aslak Olsen Tveten ("herfra") og Asber Thorsdatter.
Forlovere: "Carl Østensen Klæppe og Halvor Clausen Bøe."
g2g i Holla krk. 12/1-1828 m. Anne Halvorsdatter fra Kåsa under Skoe i Lunde f. 24/1-1800 d. 6/4-1871 på Skårdal, som "Føderaadsenke", 70 år gml., d.a. Halvor Evensen Kaasa og Sissel Halvorsdatter.
Forlovere: "Halvor Schoi og Søren Shjella (Skjellaug)."
0. Dødfødt barn f. 5/12-1812. "Ole Evensen Schordal og Gunnil Aslachsdatters Barn, dødfød."
1. Even f. 8/1-1814 bg. 15/3-1814. "Even Olsen Schordal, Mnd. 7 Dage."
0. Dødfødt barn f. 25/2-1815. "Dødfød barn, forældre Gaardm. Ole Evensen Schordal og Gunnil Aslachsd."
2. Ole f. 28/2-1816. Kun hjemmedøbt, bg. 28/2-1816. "Ole Olsen, Gaardmands Søn Schordal, 1/4 time."
3. Gunhild Olsdatter d.e. f. 20/3-1818 g. i Holla 28/12-1838 m. Emanuel Kristian Johnsen Funnemark fra Lunde. Bodde på Moen i Lunde.
4. Asber f. 18/3-1821 d. 23/1-1822 på Skårdal, 10 mnd. gml.
0. f. 27/1-1823. "Dødfødt Guttebarn, forældrene Gaardm. Ole Evensen Skordal og Gunnil Aslachsd."
5. Aslak Olsen Skordahl f. 28/1-1823. Se nedenfor.
0. Dødfødt Pigebarn f. 4/1-1826. Moderen død næste dag.
Barn i 2. ekteskap:
6. Even Olsen f. 25/4-1828. Se Familie 71 - Verket 1865.
7. Halvor Olsen f. 23/10-1830. Se Familie 1 - Holla gård 1865.
8. Ole Olsen f. 8/1-1833. Se Familie 34a - Verket 1891.
9. Anders Olsen Skaardal f. 9/4-1835. Se Familie 48 - Sagene 1900.
10. Gunder Olsen f. 12/5-1838. "Uk. Gunder Olsen Skordal, 22" er registrert utflytta fra Skårdal til Tønsberg, høsten 1859. Var i tjeneste hos Løvenskiold på Rafnes i Bamble i 1865.
       Gift i Bamble 14/9-1866 m. Marit Nilsd. fra Vermland i Sverige f. ca. 1831, d.a. Niels Andersson. De var begge i tjeneste på Rafnes i 1865. Ved vielsen var det nevnt at han var født på Skordal i Holden.
11. Gunhild Olsdatter d.y. f. 20/1-1843 g.m. Hans Petter Pedersen. Se Familie 15b - Sagene 1835.
Eier 1804.

"Ole Evensen Skaardal" er første gang nevnt som fadder ved en barnedåp i Lunde kirke 23/5-1802. Han var nok i tjeneste her før han
kjøpte gården i 1804. Gunhild Aslaksdatter og hennes mann, flytta inn på gården her etter hennes farfar, Ole Thorsen Skårdal.

F.f. Ole Evensen Schordahl og Gunnil Aslachsdatters Even: Asber Thorsd. Tveten, Kari Christiansd. Heisholt, Aslach Olsen Tveten, Ole Aslachsen Tveten, Thord Aslachsen Tveten.
F.f. Gaardm. Ole Evensen Schordal og Gunnil Aslachsdatters Ole: (Ingen faddere). Død før kirkedaab. Hjemmedøbt 28/2.
F.f. Gaardm. Ole Evensen Schordal og Gunnil Aslachsdatters Gunnil: Asber Tveten, Gunnil Kaasen, Aslach Tveten, Thor Texten, Gunder Tveten.
F.f. Gaardm. Ole Evensen Schordal og Gunnil Aslachsdatters Asber: Ingri Aslachsd. Schordal, Mari Evensd. do., Halvor Krageføt, Halvor H. Baxaas, Halvor Aslachsen Tveten.
F.f. Gaardmand Ole Evensen Skordal og Gunnil Aslachsdatters Aslach: Ingri Skordal, Gunnild H. Skordal, Saamund Skordal, Ole Grinerud, Thor Tveten.
F.f. Ole Evensen Skordal og Anne Halvorsdatters Even: Gunnild Haraldsd. Bjærva, Anne Maria Halvorsd. Baxaas, Even Bjærva, Anders Storehoug, Even Halvorsen Skordal.
F.f. Ole Evensen Skordal og Anne Halvorsdatters Halvor: Gunnild Haraldsd. Bjærven, Aase Pedersd. Skordahl, Even Erichsen Bjærven, Anders Storehoug, Jens Hansen Stuen.
F.f. Gaardm. Ole Evensen Skordal og Anne Halvorsdatters Ole: Dorthe Haraldsd. Kjeldahl, Gunnild Olsd. Skordal, Poul Nicolaisen Kjeldal, Even Erichsen Bjærven, Halvor Halvorsen Baxaas.
F.f. Gaardm. Ole Evensen Skordal og Anne Halvorsdatters Anders: Kari Olsd. Baxaas, Gunnild Olsd. Skordal, Jens Hansen Stua, Steener Andersen Storehoug, Halvor Halvorsen Baxaas.
F.f. Gaardm. Ole Evensen Skordal og Anne Halvorsdatters Gunder: Anne Jensd. Skordal, Gunnild Olsd. Skordal, Steener Jermundsen Skordal, Niels Jermundsen og Aslak Olsen, Alle af Skordal.
F.f. Gaardm. Ole Evensen Skordal og Anne Halvorsdatters Gunnild: Gunnild Olsd. Steenhoug, Asloug Halvorsd. Baxaas, Emanuel Johnsen Steenhoug, Hans Jensen Baxaas, Aslak Olsen Skordal.

  Kilde: Norges Matrikel 1819:

Løbenr.

Matr. No.

Eiendommens navn

Besidders Navn

Nuhavende skyld

Anmærkninger

1

25

Skaardal lille

Ole Evensen

1 Tønde

 


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1824 - 1828, folie 686b. Digitalarkivet.
Anno 1826 den 8de Februar blew Skifteretten Administreret paa Gaarden Schaardahl Matr. no. 25 i Hollen Thinglaug under Betiening paa mine Wegne af min
Eedsworen Fuldmægtig Søren Blom, med de af Amtets Foged udnæwnte 4re Edsworne Laugrettes og Taxations mænd, Rasmus Johannesen Heisholt, Halvor Thorsen
Baxaas, Gunder Jørgensen Heisholt og Johannes Christiansen Heisholt, for efter udstedt Berammelse og Tilkaldes af alle Wedkommende at afholde en Lowlig Regi-
strering og Wurderings Forretning ower all hwis her den 5. Januar Sidstleden afdøde Gaardmands Kone Gunnild Aslaksdatter maatte hawe afterladt sig, til sammes
paafølgende Lowlige Skifte og Deeling, efter Gield og udgifters Fradrag mellem Hendes gienlewende Mand Ole Evensen og hans med Hende i Lowligt Egteskabs
sammenavlede og i Liwewærende 2de Børn og Retmæssige Arwinger, der blew Opgivet af Navn og alder som følger:
1. Aslak Olsen 3 Aar.
2. Gunnild Olsdatter 8 Aar.
Formynder for begge indtil Skiftets slutning, Deres Bedstefader Aslak Olsen Tveten.
(Boet besto av en del sølv, Messing og kobbergjenstander. G.S.).
Fæstgods:
Arwetomtgaarden Schaardahl Matr. no. 25 i Holden Tinglaug 1 Tønde med Bøgsel og Herlighed, som SterwboeEnkemanden Ole Evensen Handlet med Skiøde fra
Ole Torsen Dateret  20de Junii 1804 og tinglæst 12te November samme Aar. Det anmeldte Skiøde fremlagdes og paa grund af dens adkomst blew Boet tilegnet
Arwetomten de 1 Tnd. med Bøgsel, paastaaende Husebygninger og øvrige tilliggende Herlighed. Gaarden Schaardahl, der af Laugretten Taxeret for 600 rdl.
Desuden anmelders Boet at hawer arvefæsteret til 1/4 Part i Sæter Bolet i Nøklebergdahlen under gaarden Lie i Moe Præstegjeld i øwre Tellemarken, ansees af Wærdi, 50 rdl.
Tilgodehawende:
Arw efter SterwboEnkemandens Halvsøster, Aaste Haraldsdatter Kieldahl (ukjent beløp).
(Skiftet ble avsluttet den 6 Decembr. 1827.)
Avskrevet av G.S., Langesund 13/2-2022.


   Kilde: Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Løbenummers navn

Opsidder

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

1

Skordal lille

Skordal lille

Ole Evensen

1 Tønde

2 daler - 1 ort - 13 sk.


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 1. Digitalarkivet.
"Skifte efter Ole Evensen, hvorved dette brug er udlagt Aslak Olsen for 700 spd., Thinglæst 2. Septmbr. 1845."


Bonde, selveier, leilending
Aslak Olsen Skordahl herfra f. 28/1-1823 d. 20/5-1868 på Skårdal av "Lungebtændelse", 45 år gml., s.a. Ole Evensen Skaardal.
g. i Holla 26/6-1846 m. Kirsti Hansdatter fra Oterkjær under Susås f. 7/10-1817 d. i USA, d.a. Hans Christensen Otterkjær.
Forlovere: "Halvor Thorsen Baxaas og Jens Halvorsen Suusaas."
1. Ole Aslaksen f. 19/9-1842. Emigrerte til USA sammen med søsken, Hans og Gunhild i 1871.
2. Hans f. 9/9-1846 d. 12/8-1849 på Skordal av "Strubehoste", 3 år gml.
3. Gunhild Aslaksdatter f. 24/8-1848. Emigrerte til USA sammen med søsken, Hans og Ole i 1871.
4. Hans Aslaksen f. 20/5-1850. Emigrerte til USA sammen med søsken, Ole og Gunhild i 1871.
5. Anne Aslaksdatter f. 17/5-1852. Se gul ramme nedenfor.
6. Asber f. 5/5-1854 d. 21/7-1854 på Skordal, 5 1/2 mnd. gml.
7. Even Aslaksen f. 30/5-1855 g. i Holla 30/4-1880 m. Thorine Olsd. fra Slettekås under Romnes. Emigrerte med hans mor og søsken i 1880.
8. Halvor Aslaksen f. 3/10-1857. Emigrerte til USA med mor og søsken i 1880.
9. Aslak Aslaksen f. 22/11-1859. Emigrerte til USA med mor og søsken i 1880.
10. Asborg Aslaksdatter (tvilling) f. 12/5-1862. Emigrerte til USA med mor og søsken i 1880.
11. Kristoffer (tvilling) f. 12/5-1862 d. 3/2-1863 på Skordal. "Svagt fra fødselen og Sot."
12. Kristoffer f. 10/5-1864 d. 18/3-1865 på "Skaardal af Strubehoste."
Eier 1845. Leilending 1862.

F.f. Pige Kirsten Hansd. Otterkjærs og opgiven Barnefader Ungk. Aslak Olsen Skordals Ole: Kirsti Halvorsd. Krageføt, Berthe Olsd. Dahlen, Jens Hansen Nomme, Ole Hansen Otterkjær, Peder Halvorsen Fosse.
F.f. Gaardm. Aslak Olsen Skordal og Kirsti Hansdatters Hans: Anne Halvorsd. Skordal, Asloug Halvorsd. Baxaas, Halvor Halvorsen do., Even Olsen Skordal, Aslak Saamundsen Skordal.
F.f. Gaardm. Aslak Olsen Skordal og Kirsti Hansdatters Gunnild: Gunnild Olsd. Moen, Ingeborg Jensd. Skordal, Emanuel Moen, Halvor Thorsen Baxaas, Halvor Olsen Skordal.
F.f. Gaardm. Aslak Olsen Skordal og Kirsti Hansdatters Hans: Kirsti Nilsd. Skordal, Anne Svennungsd. Skordal, Aslak Saamundsen do, Even Olsen do., Ole Olsen Baxaas.
F.f. Gaardm. Aslak Olsen Skordal og Kirsti Hansdatters Anne: Kirsti Nilsd. Skordal, Gunnild Andersd. Storehoug, Jørgen Andersen do., Even Olsen Skordal, Halvor Olsen Suusaas.
F.f. Gaardm. Aslak Olsen Skordal og Kirsti Hansdatters Asbær: Anne Halvorsd. Skordal, Bergit Larsd. Susaas, Nils Clausen Skordal, Halvor Halvorsen Baxaas, Even Olsen Skordal. HD af Saamund Skordal.
F.f. Gaardm. Aslak Olsen Skordal og Kirsti Hansdatters Even: Anne Halvorsd. Skordal, Asloug Andersd. Storehoug, Nils Clausen Skordal, Halvor Halvorsen Baxaas, Halvor Olsen Skordal.
F.f. Aslak Olsen Skordal og Kirsti Hansdatters Halvor: Gunnild Olsd. Moen, Gunnild Olsd. Baxaas, Nils Clausen Skordal, Even Olsen Furrustul, Halvor Olsen Skordal.
F.f. Gaardm. Aslak Olsen Skordal og Kirsti Hansdatters Aslak: Andrea Johnsd. Skordal, Gunnild Olsd. Søwe, Halvor Olsen Skordal, Even Olsen Ringsevjen, Ole Aslaksen Skordal.
F.f. Aslak Olsen Skordal og Kirsti Hansdatters tvilling Asber: Asloug Andersd. Storhoug, Gunnild Olsd. Wrk., Halvor Toreskaas, Ole Aslaksen Skordal. HD af Halvor Susaas.
F.f. Aslak Olsen Skordal og Kirsti Hansdatters tvilling Kristoffer: Andrea Johnsd. Holla, Aaste Olsd. Baxaas, Halvor Olsen Holla, Knud Halvorsen Baxaas, Ole Olsen hos Cappelen, HD ved Gjordemoderen.
F.f. Aslak Olsen Skordal og Kirsti Hansdatters Christopher: Andrea Johnsd. Holla, Gunnild Aslaksd. Skaardal, Halvor Olsen Holla, Even Olsen Wrk., Ole Aslaksen Skordal.Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 1. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr 2 er udskilt, Thinglæst 7. Sept. 1852. Se Skordal(2).

Den utskilte delen av Skordal ble solgt til slektningen Nils Clausen. Utskillinga endra det gamle løpenummeret i matrikkelen.
Dette bruket fikk løpenummer 1a, og det utskilte bruket fikk løpenr. 1b.

   Kilde: Norges Matrikel november 1855:

Løbenr.

Gaardenes navn

Opsiddere

Opgiven Skyld (skylddaler)

1a

Skaardal lille

Aslak Olsen

1 dl. - 2 ort - 7 sk.

1b Skaardal lille Nils Clausen 0 dl. - 3 ort - 20 sk.


Kilde
: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 1. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Aslak Olsen til Jernværkseier S.D. Cappelen for 1.200 spd., thinglæst 16. Dec. 1862."

Kilde: Folketellinga 1865. Andre på gården.
Stedmoder og føderaadsenke Anne Halvorsdatter (64 år) født i Bø (Lunde). Enke etter Ole Evensen Skaardahl.
Dennes sønn: Anders Olsen (29 år) født i Holla.
Kreaturhold: Hest: 1, Stort Kvæg: 3, Faar: 6.

 

Kilder: Nils Buveruds emigrantlister, kirkebøker for Holla og Skien.
Tre ugifte helsøsken herfra emigrerte i april 1871. Det var: Ole Aslaksen, Hans Aslaksen og Gunhild Aslaksdatter. De seilte med "S/S Skien" fra Skien til Queebek i Canada 8. juni 1871. De reiste trolig videre med båt over "leikene" til USA.

Deres mor, enka Kirsti Hansdatter, emigrerte den 7/5-1880 med sine to yngste barn, Aslak og Asber med "S/S Hero". Bestemmelssted var Appleton, Minnesota. Biletten var forhåndsbetalt i USA.
Sammen med dem reiste også hennes datter Anne Aslaksdatter med sin datter, Anne Pauline (1 år). De skulle til Montevideo, Minnesota. Dit skulle også følgende familiemedlemmer: Ugifte Halvor Aslaksen, hans gifte bror Even Aslaksen (25) og hans kone Anne Thurine Olsdatter (23), samt familiemedlem, Christen Christensen Hegna (19).


Anne Aslaksdatter er ikke funnet konfirmert i Holla eller i Skien. Hun fikk ei datter på Skordal, Anne Pauline Pettersdatter f. 8/4-1879. Faren ble oppgitt å være en gift slakter, Peter Frøberg i Skien. Faddere var: Anne Torkelsd. Skordal, Thorine Olsd. do., Jørgen Andersen do., Halvor Jørgensen do. og Peder Pedersen Baxaas.
Som nevnt ovenfor, emigrerte Anne Aslaksdatter og barnet til USA sammen med mora og sine andre hel-søsken i 1880.
 


Cappelen-familien ved Ulefos Jernværk ble altså eier av Skordal i desember 1862. I 1942 ble husene og innmarka, samt litt skog utskilt som
bnr 3 og solgt til Eivind Knudsen Bakkane. Se lenger ned. Resten av skauen ble matrikulert til bnr 1 og er fremdeles eid av "Cappær'n", som
de sier.

Bonde, leilending
Jørgen Andersen fra N. Storhaug under Baksås, solgte sin gård Storhaug i 1879 og forpakta fra samme år Skordal lille.
Bruker 1879. Se hele familien på N. Storhaug

Bonde, leilending
Halvor Jørgensen Skaardal fra N. Storhaug under Baksås f. 23/9-1853 på Nyhus d. 15/3-1907 på Kongerød (21/32) under Bjørntvedt i Solum, s.a. Jørgen A. Storhaug.
g. i Holla 29/12-1873 m. Aslaug Hansdatter fra Kornkåsa under Fosse f. 5/1-1850 på Bråten under Askildrud i Bø d. 15/3-1907 på Kongerød i Solum, d.a. Hans Christensen Kornkaasa.
Forlovere: "Halvor Halvorsen Baxaas og Stener Andersen Storehoug."
1. Jørgen Andreas f. 27/8-1874 d. 19/11-1874 på Storhaug, 12 uker gml.
2. Anne Maria f. 14/11-1875 d. 14/1-1876 på Storhaug, 8 uker gml. "Lagt ihjel af Moderen."
3. Anne Maria f. 13/12-1876 d. 2/12-1879 på Storhaug.
4. Jørgen Andreas Skaardal f. 8/6-1879. Se Tvara(3).
5. Anne Maria Skaardal f. 29/9-1881 g.m. Thor Nilsen Baksaas. Se Baksås nedre.
6. Hans Skaardal f. 30/3-1884 d. 14/5-1958 g.m. Randi Gryting f. 29/5-1890 d. 6/12-1979. Bonde på Kongerød i Solum. Gravlagt på Solum kirkegård.
7. Aslaug Marie Skaardal f. 20/11-1886 d. 4/1-1973 g.m. sløydlærer Knut Oppebøen i Solum f. 24/8-1879 d. 15/1-1958. Gravlagt på Solum kirkegård.
8. Halvor Skaardal f. 10/3-1890 d. 18/7-1970 g.m. Karna Tomine Ingarda f. 8/5-1890 d. 21/4-1983. Han var underfogd i Porgrund. Gravlagt på Solum kirkegård.
Bruker 1881 sammen med faren.

F.f. Halvor Jørgensen Storehoug og Asloug Hansdatters Jørgen Andreas: Anne Torkelsd. Storehoug, Ingeborg Hansd. Kornkaasen, Jørgen Andersen Storehoug, Stener Andersen ditto, Hans Christensen Kornkaasen.
F.f.
Halvor Jørgensen Storehoug og Asloug Hansdatters Anne Maria: Barnets Moder, Jøran Hansd. Baxaas, Jørgen Andersen Storehoug, Hans Christensen Kornkaasen, Even Aslaksen Skordal. HD af Skolelærer Svennung Svennungsen.
F.f. Grdb. Halvor Jørgensen Storehoug og Asloug Hansdatters 
Anne Maria: Anne Torkilsd. Storehaug, Anne Torine Olsd. ditto, Jørgen Andersen ditto, Even Aslaksen Skordal, Harald Olsen Kornkaasen.
F.f. Grdb. Halvor Jørgensen Storehoug og Asloug Hansdatters 
Jørgen Andreas: Barnets Moder, Mari A. Andreasd. Storehoug, Jørgen Andersen Skordal, Hans Chr. Kornkaasen, Aslak Aslaksen Skordal.
F.f. Grdb. Halvor Jørgensen Skordal(28) og Asloug Hansdatters(34) 
Anne Maria: Barnets Moder, Kirstine Andersd. Skordal, Jørgen Andersen Storehoug, Hans Christensen Kornkaasen, Bent Halvorsen Baxaas.
F.f. Gaardm. Halvor Jørgensen Storehoug og Asloug Hansdatters 
Hans: Barnets Moder, Maria Aronsd. Storehoug, Jørgen Andersen ditto, Hans Christensen Kornkaasen, Ole Johannesen Danielskaas.
F.f. Gbr. Halvor Jørgensen Storhaug og Aslaug Hansdatters 
Aslaug Marie: Barnets Moder, Maria Aronsd. Storhaug, Bent Halvorsen Skordal, Ole Johannesen Sagbr., Kristen Pedersen Evje.
F.f. Gbr. Halvor Jørgensen Skordal og Aslaug Hansdatters 
Halvor: Barnets Moder, Anne M. Gjermundsd. Rønningen, Bent Halvorsen Skordal, Peder Halvorsen Baxaas og Gunnulf Isaksen Storhaug.

I 1892 kjøpte "Halvor Jørgensen Skaardal" gården Kongerød under S. Bjørntvedt i Solum (21/32). De flytta dit og han var bonde der resten av
livet. Deres sønn Hans Skaardal f. 1884 overtok Kongerød i 1913. Han var svært interessert i husdyrhold og var i 28 år formann i Solum feavlslag
og 18 år formann i Grenland hesteavlslag.

  Kilde: Norges Matrikel 31. desember 1886:

Gnr

Brn

Løbenr.

Grd. Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

 1

1

1a

Skordal lille       

Skordal lille

D. Cappelen 

0 - 3 - 6

2 mark 71 øre

 2 2 1b Skordal lille Skordal lille D. Cappelen 0 - 3 - 20 1 mark 70 øre


Skogsarbeider, leilending
Vetle Pedersen Skaardal fra Buverud i Landsmarka, Lunde f. 25/4-1862 d. 6/12-1926, s.a. Peder Haraldsen Buverud.
g. i Lunde 24/6-1890 m. Karen Hansdatter fra Haugland i Landsmarka f. 31/10-1866 d. 3/2-1944, d.a. Hans Stensen Haugland.
Forlovere: "Halvor H. Skoe og Gunnar A. Stavandshaugen."
1. Peder Vetlesen f. 3/9-1890 d. 27/9-1910 på Skårdal av hjernehinnebetennelse.
2. Martha Skaardal (tvilling) f. 29/7-1892 (dpt. i Lunde 28/8) d. 4/6-1917 på Skårdal av "Faldesyge" (epilepsi).
3. Marie (tvilling) f. 29/7-1892 (hjemmedøpt i Lunde 29/7).
4. Hans Skaardal f. 20/11-1894 (dpt. i Lunde 16/12) d. 5/3-1913 på Skårdal. Konfirmert i Holla 26/9-1909.
5. Gunhild Marie Skaardal f. 29/8-1896 (dpt. i Lunde 18/10) g.m. Hans A. Vibeto. Se Vipeto nedre(1).
6. Hanna Kirstine f. 24/11-1899.
7. Valborg Sofie f. 29/6-1902.
8. Karen Pauline Skaardal f. 23/5-1905 g.m. Nils Nilsen.
9. Gustav Vetlesen f. 19/8-1909 g.m. Ragna Nilsen.
10. Paula Skaardal f. 17/9-1900.
Bruker 1893.

F.f. Leilending Vetle Pedersen Buverud og Karen Hansdatters Peder: Gunhild Kr. Aanesd., Gunhild H. Haugland, Gunhild P. Buverud, Kristine P. Aanesd., Nils P. Buverud.
F.f. Leil. Vetle Pedersen Buverud og Karen Hansdatters (tvilling) Martha: Gunhild Gulliksen Grini, Gunhild Hansd. Haugland, Ingebjørg Pedersd. Kaasa, Andreas Olavsen Grini og Faderen.
F.f. Leil. Vetle Pedersen Buverud og Karen Hansdatters (tvilling) Marie: Moderen, Gunhild Pedersd. Grini, Nils Pedersen Buverud, Stein Hansen Haugland, Peder Hansen do.
F.f. Leil. Vetle Pedersen Skårdal og Karen Hansdatters Hans: Moderen, Gunhild H. Haugland, Steinar Hansen do., Per Hansen do., Nils P. Buverud.
F.f. Leil. Vetle Pedersen Skårdal og Karen Hansdatters Gunhild Marie: Moderen, Gunhild H. Haugland, Sten Hansen do., Peder Hansen do., Hans Pedersen Buverud.
F.f.
Leilænding Vetle Pedersen Skaardal og Karen Hansdatters Hanna Kirstine: Elise Johannesd. Buverud, Leilænding Nils Pedersen do., Gunhild Hansd. Haugland, Arb. Sten Hansen do., Peder Hansen do.
F.f. Leilænding Vetle Pedersen Skordal og Karen Hansdatters 
Valborg Sofie: Elise Johannesd. Buverud, pige Gunhild Hansd. Haugland, Nils Pedersen Buverud, Dagarb. Sten Hansen Ødegaarden, do. Peder Hansen Haugland.
F.f. Gbr. Vetle Pedersen Skaardal og Karen Hansdatters 
Karen Pauline: Kari Tollefsd. Haugland, Hans Hansen do., Gunhild Hansen  do. og Hans Pedersen Bure (Buverud).
F.f. Leilænding Vetle Pedersen Skaardal og Karen Hansdatters 
Gustav: Kone Kari Tollefsd. Haugland, pige Maren Kristensen Settendal, Leil. Hans Hansen Haugland og Uk. Peder Vetlesen Skaardal.
F.f. Leilænding Vetle Pedersen, Skaardal og Karen Hansdatters 
Paula: Marie Saamundsd. Skaardal, pige Marie Vetlesd. do., Arb. Ole Olsen do., Arb. Hans Vetlesen do.


Bonde, forpakter, selveier
Hans Olavus Olsen Skårdal (Hans Skårdal/ Hans O. Lia) fra Dorholtsaga i Lunde f. 24/3-1871 d. 17/2-1962, s.a. Ole Pedersen Lia og Kirsti Hansdatter.
g. i Lunde krk. 20/6-1902 m. Maren Jensine Jensdatter fra Lauvåsen i Drangedal f. 19/10-1880 d. 13/2-1974, d.a. Jens H. Lauvaasen.
Forlovere: "Jens H. Lauvaasen og Peder O. Aamot."
1. Klara Anette Skårdal f. 30/5-1903 d. 21/5-1987 g.m. Anders Gunnulfsen f. 10/3-1897 d. 30/3-1990. Gravlagt i Lunde.
2. Amanda Marie Skårdal f. 16/4-1905 g. i Holla 1929 m. konditor i Porsgrunn Aksel Werner Asjersen fra Porsgrunn f. 25/4-1907 d. 1936 i Porsgrunn.
3. Hanna Mathilde Skårdal (Mathilde Bjerke) f. 10/5-1906 g1g i Holla 1927 m. Georg Bjerke. Se Fensv. 51 under Søve.
4. Olga Jensine Skårdal f. 14/10-1908 d. 24/3-1996 g.m. Johan Jensen f. 3/11-1900 på Kolbu på Toten d. 31/7-1986. Bodde på Kolbu i Ø. Toten, Oppland.
5. Astrid Sofie Skårdal f. 2/11-1909 g.m. Eivind Bakkane. Se nedenfor.
6. Borghild Kristine Skårdal f. 12/11-1913 g.m. Anton Thomassen. Se Fensv. 84.
Bruker 1918. Eier 1942.

F.f. Husm. Hans Olsen Rønningen og Maren Jensdatters Klara Anette: Marie Røsland, pige Johanne Lauvaasen, Saamund Røsland, arb. Kristen Lauvaasen, arb. Andreas Lia.
F.f. Leilending Hans Olsen Rønningen og Maren Jensdatters Amanda Marie: Moderen, pige Johanne J. Lauvaasen, Saamund Hansen Røysland, Nils H. Sandstaa og Knut H. Ugge.
F.f. Leil. Hans Olsen Rønningen og Maren Jensdatters Hanna Matilde: Inger Marie Røsland, pige Johanne Jensd. Lauaasen, leil. Hans O. Røsland, arb.Anders O. Lia, arb. Gullik N. Hovland.
F.f. Leil. Hans Olsen Rønningen og Maren Jensdatters Olga Jensine: Moderen, pike Ingeborg J. Rønningen, leil. Kittil J. Piperud, arb. Knut J. Holtet, arb. Nils H. Sandstaa.
F.f. Leil. Hans Olsen Rønningen og Maren Jensdatters Astrid Sofie: Moderen, jente Hanne N. Hagen, leil. Hans H. Røsland, leil. Nils J. Hegland, leil. Halvor J. Hegland.
F.f. Leil. Hans Olsen Rønningen og Maren Jensdatters Borghild Kristine: Marie G. Røisland, Ingeborg J. Rønningen, leil. Hans H. Røisland, leil. Halvor J. Rønningen, leil. Ole J. Hegland.

Alle disse barna ble født og døpt i Lunde. Folketellinga for Lund 1910 forteller oss at de bodde på M. Rønningen under Hegland (42/1)
i Landsmarka. Forpakter er en nyere betegnelse på leilending og betyr at man leide et gårdsbruk.
De gamle her er gravlagt på Lunde kirkegård.


Gnr 1 - bnr 3, Skårdal lille. Skannet fra "Norske gårdsbruk Telemark II" (Foyn forlag, Bø - 2000). Etter tillatelse.

Som vi kan se av panteregisteret ovenfor, solgte Aslak Olsen Skordahl gården til S.D. Cappelen i 1862 og emigrerte til USA.
Siden den tid var Cappelen-familien eier av hele Skårdal lille.
I 1942 ble husene og innmarka, samt litt skau utskilt som bnr 3 og solgt til Eivind Knudsen Bakkane (se nedenfor). Resten av
gården (skauen) ble samtidig matrikulert som bnr 1 og beholdt av Cappelen.
 


| Hjem | Innhold |
| Gamle Skårdal lille | Skårdal lille | Skårdal lille 2 | Skårdal lille 3 |
| Skårdalsbukta | Hus |


Skårdal 3
Gnr 1 - bnr 3 "Skårdal lille.


Gnr 1 - bnr 3 "Skårdal lille" (1/3). Foto G.S. 2017.

Skyldmark 1942: 2,45 (1974: 2,39). Areal 2022: 175 298 kvm.


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 1. Digitalarkivet.
"Skylddeling avholdt 13/12-1941, grundbokført 11/9-1942, hvorved utskilles parsellen Skårdal gård (bnr 3) av skyldmark 2,45."


Kilde: Grunnboksblad (1935-1993). Gnr 1 - bnr 3. Skårdal lille.
"Dagbokført 10/9-1942. Skjøte fra H.S.D. Cappelen til Eivind Knutsen Bakkane for kr. 23.000,- indeholder bestemmelser om vei m.v. for bnr 1, dat. 8/9, grunnbokført 11/9-1942."
"Ifølge skjøte dagbokført 10/9-1942, har bnr 3 rett til driftevei og vandkum med ledning på denne eiendom (bnr 1).

Bonde, selveier
Eivind Knutsen Bakkane (Eivind Bakkane) fra Bakkane i Lunde f. 26/10-1907 d. 25/8-1999, s.a. sliperiarb. Knut Bakkane.
g. i Holla 1931 m. Astrid Sofie Skårdal herfra f. 2/11-1909 d. 12/12-1999.
1. Kjell Normann Bakkane f. 30/7-1931. Se Skårdalsv. 13.
Eier 1942.

Gårdens besetning 1952: 1 hest, 5 kuer og 1 kvige.

Denne familien benytter Lunde kirkegård.

Wenche Bakkane fra Skårdalsv. 13 f. 1963.
g.m. Per Abrahamsen f. 1945.
1. Kjell Bakkane f. 1982. Se nedenfor.
2. Gina Bakkane f. 1989.
Eier 1993.

Ekteskapet oppløst.

Kilde: "Norske Gårdsbruk Telemark II" (Foyn forlag, Bø - 2000). Etter tillatelse.
Gården er på 50 dekar jord, 20 dekar beite og 180 dekar skog. De har en hest og 20 viterfora sauer på gården. Melkekyr ble det slutt med i 1992. Av maskiner er her to traktorer. Det er 4 bygninger i tunet. Våningshus, bryggerhus, stabbur og låve. Gården er utskilt fra eiendommen til verkseier Cappelen. Eieren overtok gården etter Eivind Bakkane i 1993.
Eier: Wenche Bakkane Abrahamsen f. 1963, datter av Kjell Normann Bakkane og Gunhild Nordendal fra Sauherad. Eieren var da gift med Per Abrahamsen f. 1945.


Kjell Bakkane
herfra f. 1982.
Eier 2006.


Gnr 1 - bnr 3 "Skårdal lille" 2020. Nome kommunes karttjeneste: www.kommunekart.com.


| Hjem | Innhold |
| Gamle Skårdal lille | Skårdal lille | Skårdal lille 2 | Skårdal 3 |
| Skårdalsbukta | Hus |


Skårdalsbukta - Bukta
En ikke matrikulert tomt for et litet hus.

Skomaker
Ole Olsen fra Sigurdsstranda under Ytterbø f. 20/1-1849, s.a. Ole Sigurdsen Stranden.
g. i Holla 13/6-1873 m. Marthe Hansdatter fra Øya(7) under Tveit ved Stavsjø f. 6/1-1845, d.a. Hans Andersen Øen.
Forlovere: "Ole Sigurdsen Stranden og Halvor Halvorsen Skjørholt."
0. Et dødfødt barn f. 16/3-1873 på Stenstadstranda. "De forlovede Ole Olsen Ytterbø og pige Marthe Hansdatter."
1. Karen Olava Olsdatter f. 24/9-1874 g.m. Ole Gjermundsen. Se Rønningen under Susås.
0. Et dødfødt barn f. 8/4-1878 i Søvestrand.

F.f. Ole Olsen Ytterbø og Marthe Hansdatters Karen Olava: Ingeborg Nilsd. Ytterbø, Asloug Hansd. Øen, Ole Pedersen og Ole Sigurdsen Stranden, Andreas Andersen Kaasa.

Denne familien var i 1875 nevnt under løpenr. 3a av Baksås (trolig feilplassert og skal være her).
Under folketellinga 1900, bodde de på Sigurdstranda under Ytterbø i Helgen.

Siden sletta og overført til Skårdal lille.


Skårdalsvegen 13.
Gnr 1 - bnr 5 "Bjørkheim" (1/5).

Utskilt fra bnr 3 (Skårdal lille) ved skylddelingsforretning. tinglyst 26/10-1969.

Skyldmark 1959: 0,05. Areal: 1 930 kvm.

Kjell Normann Bakkane fra Skårdal lille(3) f. 30/7-1931 d. 4/9-1979.
g.m. Gunhild Nordendal fra Sauherad.
1. Eva Bakkane.
2. Geir Bakkane.
3. Wenche Bakkane f. 1963. Overtok Skårdal lille(3).
Eier 1969.


Gnr 1 - bnr 5 "Bjørkheim" 2020. Nome kommunes karttjeneste: www.kommunekart.com.


Skårdalsvegen 25.
Gnr 1 - bnr 4 "Åsheim" (1/4).

Utskilkt fra Skårdal(3) ved skylddelingsforretning tinglyst 14/10-1947.

Skyldmark 0,01. Areal 2020: 1 049.

Peder Werner Nilsen (Werner Nilsen) f. 11/10-1919 d. 22/11-2014.
g.m. Anna Karine f. 28/6-1927 d. 28/11-2012.
Eier 1947.

Begge er gravlagt på Kronborg nye.

Ny eier i 2015.


Gnr 1 - bnr 4 "Åsheim" 2020. Nome kommunes karttjeneste: www.kommunekart.com.


| Hjem | Innhold |
| Gamle Skårdal lille | Skårdal lille | Skårdal lille 2 | Skårdal lille 3 |
| Skårdalsbukta | Hus |


Skårdal 2
Gnr 1 - bnr 2 (1/2) "Skårdal lille". Gammelt løpenr. 1b.

Utskilt fra Skårdal ved skylddelingsforretning, tinglyst 7/9-1852.

Skylddaler 1852: 0 daler - 3 ort - 20 skilling. Revidert ved matrikkelen 1886 til skyldmark 1,70.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1 folie 2. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Aslak Olsen til Nils Clausen for 450 spd., dat. 7., thinglyst 8. Sept. 1852."


Bonde, selveier
Nils Clausen Skaardal fra Toreskås under Susås f. 24/1-1831 d. 2/12-1863 på Skårdal, s.a. Claus Halvorsen Toreskaas.
g. i Holla 24/6-1851 m. Anne Halvorsdatter fra Baksås øvre f. 26/1-1831 d. 29/4-1868 på Skårdal av "Lungebetændelse", d.a. Halvor Stenersen Baxaas.
Forlovere: "Halvor H. Baxaas og Halvor H. Susaas."
1. Claus Nilsen f. 22/1-1852. Fra Sannerholt under Romnes, til USA  våren 1870.
2. Karen Andrea Nilsdatter f. 11/3-1854. Til USA (19) med 2 yngre søsken 21/5-1874 med "S/S Kong Sverre". Reisemål Chicago. Forhåndskjøpte biletter fra USA.
3. Anne Maria f. 28/3-1857 d. 5/4-1857 på Skordal.
4. Halvor Nilsen (tvilling) f. 20/6-1862. Til USA (11) med 2 søsken 21/5-1874 med "S/S Kong Sverre". Reisemål Chicago. Forhåndskjøpte biletter fra USA.
5. Anne Marie Nilsdatter (tvilling) f. 20/6-1862. Til USA (11) med 2 søsken 21/5-1874 med "S/S Kong Sverre". Reisemål Chicago. Forhåndskjøpte biletter fra USA.

Eier 1852.

F.f. Huusmand Nils Clausen Nomme og Anne Halvorsdatters Claus: Anne Steenersd. Rønningen, Anne Svennungsd. Baxaas, Halvor Clausen Toreskaas, Halvor Halvorsen Baxaas, Augustinus Clausen Hougen.
F.f. Gaardmnd. Nils Clausen Skordal og Anne Halvorsdatters
Karen Andrea: Kirsti Bentsd. Baxaas, Gunild Andersd. Storehaug, Halvor Halvorsen Baxaas, Halvor Clausen Toreskaas, Peder Pedersen Baxaas.
F.f.
Gaardmand Nils Clausen Skordal og Anne Halvorsdatters Anne Maria: (Ingen faddere, død før kirkedåp). Hjemmedøbt af Halvor H. Suusaas, men død 5. April uden at komme i Kirke.
F.f. Gaardm. Nils Clausen Skaardal og Anne Halvorsdatters tvillinger 
Halvor (og Anne Maria): Anne Stenersd. Toreskaas, Anne Torkelsd. Storhoug, Halvor Clausen Toreskaas, Jørgen Andersen Storhoug, Aslak Olsen Skordal.
F.f. Gaardm. Nils Clausen Skaardal og Anne Halvorsdatters tvillinger (Halvor og) 
Anne Maria: Taran Haraldsd. Baxaas, Asloug Andersd. Storhoug, Stener Andersen Storhoug, Hans Petter Pettersen Rønningen, Peder Pedersen Baxaas.
 

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1 folie 2. Digitalarkivet.
"Skifte efter Nils Clausen afsluttet 14/7-1864, hvorved denne eiendommen for 550 spd. er udlagt Stervboenken Anne Halvorsdatter, thinglæst 25/7-1864."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1 folie 2. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Anne Halvorsdatter til Jernværkseier S.D. Cappelen for 500 spd., dat. 22. Dec. 1864, thinglæst 6. Febr. 1865."

Enka Anne Halvorsdatter fikk bo her gratis på livstid etter at hun ble enke i 1863. Hun døde her 3 år seinere og barna måtte ut.

Denne boplassen ble sletta, tilplanta med skog og området ble tilbakeført Skårdal lille.


Til toppen: Trykk på [Home]

webmaster@gamleholla.no