ved
Gard Strøm


| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


BAKKESUSAAS - BAXAAS - BAKSAAS - BAKSÅS

Gård nr. 2 i Holla kommune

Oppdatert 23.09.2023

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil og mangler rettes til: post@gamleholla.no ved Gard Strøm.Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-1849). Eier: Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.


| Hjem | Gamle Baksås |
| BaksåsBaksås øvre | Baksås nedre | Baksås vestre - Mutterud | Baksås 15 | S. Storhaug | N. Storhaug |
| Drammen | Evju - Kåøya | Hegna | Høgli | Kleven | Nome | Perskås | Plassen | Sandbakken | Stua | Thomaskås | Trettekås | Yttingen store |


Gamle Baksås

Baksås  ligger på sørsiden av Harpås, på en morenerygg, som går ned mot Nomevann. Baksås var i middelalderen en del av
storgården Bakkesusås. Susås har trolig i samme tidsepoke blitt delt fra og fremsto deretter som egen gård. Se Susås.

Navnet er ikke klarlagt av Oluf Rygh, men løsningen er kanskje så enkel at det kan forklares med at gården ligger i bakkene
fra Nomevann og opp mot Harpås. Navnet Bakkesusaas (med forskjellige skrivemåter) hang lenge igjen i skattelistene.

Baksås hadde ei landskyld på 4 tønner mel i 1664 og betalte dermed skatt som "en full gård". Holla prestebol sto som eier av
1 tønne. Den relle eieren (etter reformasjonen) var den Dansk-Norske konge.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, folie 17. Digitalarkivet.
"Bachesuusaass, 4 Tønder Holden Præsteboel Benificeret 1 Tønde."

Kilde: Store Norske Leksikon.
Benfisert gods var var en jordeiendom som lå til et embete og som embetsinnehaveren, beneficarius, brukte
selv, eller hadde leieinntekter av selv (eller forvaltet). Uttrykket kom til i 1600-årene og ble særlig brukt om "det
Geistligheden beneficerede gods"
.

Hverken Bakkesusås eller Baksås er nevnt i Biskop Eysteins Røde bok av 1398. Den ene tønne som ble nevnt eid av Holla
presteboel må derfor ha blitt gitt til kirken seinere, men før reformasjonen 1536.

Landskyld var opprinnelig avgiften som en leilending betalte til jordeieren. Etter hvert ble det først og fremst en målestokk for jord-
eiendom og grunnlag for beregning av skatt. I Holla besto den gamle landskylda først og fremst av ku-huder og kalvskinn (12 skinn =
1 hud), eller  tønner med korn og settinger (12 settinger = 1 tnd.). Måleenhetene har endret seg gjennom tidene.

Den første brukeren av Baksås finner vi i Gjengjærdsskatten fra 1527. Det var en "Biønne". Mer vet vi ikke om han.

Siden finnes det ingen kilder før kongens mann, Alexander Rabe von Pappenheim fikk igangsatt en Jordebok for hele landet
i ca. 1615. Denne Jordebokas Bratsberg-del, ble transkribert, tilrettelagt og utgitt i bokform av Odd Arne Helleberg i 1991.

Kilde: Alexander von Papenheims Jordebok (1615).
Leilendingen Petter Susaas eide 7 meeler korn av gården som sitt odelsgods.
Leilendingen "Tharrilld Rersenn" - Tarald Reiersen 7 1/2 meeler som sitt odelsgods.
Holldenn Præsteboell eide fremdeles 2 tønner.
Leilendingen Haagenn Shou (Skoe i Lunde) eide 1/2 tønne som sitt odelsgods.
Leilendingen "Kiøll Suenndsiøe" - Kjeld Svenseid eide 1/2 meelle som sitt odelsgods.

Tidlige brukere (leilendinger) ifølge skattelister.

Laurs Backesuusaas.
Bruker 1610 - ca. 1616.

Lauridtz Bachesusaas ble krevet Saltverksskatt i 1619. Trolig feil navn og skulle vært Tarald.

Tarald Reiersen Backesuusaass var nevnt som leilending her i 1617 og 1618.
Bruker 1617 - 1646.

Kilde: "Stattholderskapets jordebok over Telemark 1624" (Odd Arne Helleberg - 2004).
Tarald Backesuusaass eide fremdeles (i 1624) 7 1/2 meeller korn av Baksås som sitt odelsgods.
Kjeld Svenseid i Lunde eide i 1624 fremdels 1/2 meele korn av Baksås som sitt odelsgods.
Haagen Skoe i Lunde eide fremdeles 1/2 tønne korn i Baksås som sitt gifting og børnegods i 1624.
Halvor Haugland i Bø eide i 1624 1/2 meele korn i Baksaas som sitt gifting og børnegods.
Gulbrand Gunnem i Nes i Sauherad eide i 1624 1/2 meele korn som sitt giftinggods.

Bonde, selveier
Hoffuer Pedersøn Bachesusaas
.
1. Anders Haaversen f. ca. 1629. Se nedenfor.
Bruker 1646 - 1660.

Skattematrikkelen 1647 (nedenfor) forteller at Haaver Pedersøn selv eide 2 tønner, 2 1/2 melle i gården.

Kilde: Skattematrikkelen 1647. Lokalhistorisk institutt (1992). Red. Rolf Fladeby og Knut Johannessen.
Bachesusaasz som Hoffuer bruger, schyller aarligen 4 tønder korn. Deraff eyer hand selff 2 tønder 2 1/2 meller (korn) med bøxell,
Hollen presteboell 1 tønde,
Olluff Schoyen (Skoe i Lunde) 1/2 tønde och
Gulbrand Gunemb (i Nes, Sauherad) 1/2 melle.
Ehr satt och taxerit for en fuldgaards schatt. Ehr i denne sex dallers skatt, penge 4 dr.

Kilde: Skattematrikkel 1652. Transkribert av G.S.
Bachesusaas, som Hafhuor bruger, schylder Aarlig 4 tdr. Kornn, Deraff eyer hannd Selff 2 tdr 2 1/2 Melle, med Bøxell, Hollenn Presteboell 1 td.,
Oelle Schouenn 1/2 td., och Gulbrand Gunemb 1/2 Melle. Ehr Sadt och Taxerit for een Fuldgaards schatt, ehr Penge 4 dr.


Bonde, leilending
Anders Haaversen herfra f. ca. 1629, s.a. Haaver Pedersen Bachesusaas.
g.m. enke Anne Tygesdatter fra Vipeto nedre, d.a. lensmann Tyge Andersen Wibetoe.
Bruker 1661 - 1668.

Anne Tygesdatter var visstnok enke etter en bonde på Årås i Nes, Sauherad.
Anders Haaversen flytta til Susås.

Kilde: Fogderegnskap Øvre og Nedre Telemark 1664.
Bachesuusaas 4 Tønder. Anders (40).

Kilde: Sogneprestens manntall for Hollen -1665.
Bachesuusaas. Anders Haffuordsøn, 36 aar. Bruger 4 Tønder (korn).

Skattetrykket ble større og større for de selveiende bøndene. De fleste endte opp med å selge gårdene
sine til byborgere i Skien, som ofte eide sager i skiensområdet og andre steder. De ønsket derfor å kjøpe
gårder som hadde skog de kunne utvinne og skjære bord av på sine sager.
Bonden fortsatte på gården som leilending og arbeidet ofte i skogen for sin "hosbond", som eierne ofte
ble kalt.

Se Baksås.


| Hjem | Gamle Baksås |
| BaksåsBaksås øvre | Baksås nedre | Baksås vestre - Mutterud | Baksås 15 | S. Storhaug | N. Storhaug |
| Drammen | Evju - Kåøya | Hegna | Høgli | Kleven | Nome | Perskås | Plassen | Sandbakken | Stua | Thomaskås | Trettekås | Yttingen store |


Baksås (øvre)

Hele Baksås hadde ei landskyld på 4 tønner korn. 1 tønne var eid av Kongen gjennom "Holden Præsteboel", forvaltet av sognepresten.
Sorenskriver Grøtter solgte 1/2 tønne (6 settinger) av prestebolets ene tønne til sekretær Leopoldus (jernverket) den 24/4-1725 for 57 rdl.
Ved at Conferenceraad Løvenskiold solgte denne halve tønna til justiceraad Anker 27/5-1763, fulgte denne sagbrukets eiere i mange år.

Fra gammel tid hadde eieren eller oppsitteren på Baksås kongelig privilegium for å drive gjestgiveri. Det innebar den gangen skjenkested
med overnattingsplasser for reisende, og med mulighet for hestebytte. Gjestgiveren brant selv brennevin og brygget øl.

Bonde, gjestgiver, leilending
Søren Olsen Baxaas f. på 1620-tallet d. 1677 (skifte).
g.m. Gunhild Olsdatter f. ca. 1624 bg. 1/10-1729. "Gunil Olsdatter Baxaas, 105 Aar."
1. Ole Sørensen f. ca. 1654. Se Skårdal lille.
2. Lars Sørensen f. ca. 1660. Se Nome og S. Storhaug under Baksås.
Bruker 1672 sammen med en Henrich vi ikke kjenner til.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1667 - 1684, folie 88a. Digitalarkivet.
Dend 17. Februarj (1677) Paa Backesuusaas J Holden Sogn at opskriwe boed effter Sal. Søren Olesøn som for kort tid siden wed døden Ehr afgangen,
Effter som hans Effterlatte Quinde Gunild Olsdatter hafde ladt adware be.... den Sal Mands Creditorer J dag at fremkomme hertill Gaarden deris for-
dringer at angifue och dereffter at Beramme udleg Saa wiit boed kunde tillstreke ofuer, Werendis 2de (tvende = 2) Laugrettismend Nemlig Thorgier Skaardahl,
och Somund Eye.
(Resten av skiftet består kun av kreditorene og hva de fordrer. Dette betyr at dette kun er andre del av et skifte. Opplysninger om barn og oppramsing av boets eien-
deler må ligge i en tidligere del av skifteforhandlingene. G.S.)
Dette ble avskrevet av G.S., Langesund 15/1-2022.

Enka Gunhild Olsdatter brukte Baksås alene i tiden 1677 - 1680. Rundt 1681 ble hun gift for andre gang med den uregjerlige* Peder Jonsen.

Bonde, selveier (gjennom kona), leilending
Peder Jonsen Baxaas f. på 1620-tallet d. etter 1711, før 1718.
g. ca. 1681 m. enke Gunhild Olsdatter f. ca. 1624 bg. 1/10-1729. "Gunil Olsdatter Baxaas, 105 Aar."
Eier ca. 1681. Bruker 1705.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1703 - 1709, folie 16a. Digitalarkivet.
"Peder Joensen skal Bøde till Kongen, formedelst begaaet Lejermaal udj sit Ægteskab."

Skifte ved dom. Se nedenfor.


Kopi av første halvside i Skifteprotokollen hvor det ble oppført alle gårdens midler, som skulle inndras til Kongen, som hans straff i hans utro-
skap overfor sin hustru.

Det står:
"Marcus Hanssen Sorrenschrifver udj Nedre Tellemarchen, Anders Wahle og Rolf Lunde Laugrettismænd. Giør witterligt at Anno
1703 dend 14. Novbr. wærit effter welædle Borgermester og Kongelig Mayestes foged Hercules Weyers begier, forsamled paa Bachesusaas,
til at optage Peder Joensens Boe, formedelst begaait Lejermaal udj Sit Ægteschab, paa Samme Hans Boeslods forbrydelse er falden domb
den 19. Marty nestafwigt, war nu og tilstede Lensmanden Gunder Rommenæs, og formedels alle Creditorer ej war tilstede d...e Siede, maatte
mand med Samme forretnings foretagelse |: effter at boet war Registrerit :| Beroe indtill dend 16. Novbr. nest effter, og angaf Peder Bachsaas
hans boes midler, der udj effteranmeldene bestaar."
Deretter ble nevnt opp alt av verdi på gården.

Var det noen som tenkte på at dette gikk vel så mye ut over kona, som hadde lidt så mye i dette voldelige ekteskapet? Dessuten var det jo hun
som gjennom sitt forrige ekteskap på Baksås var eier av mye av dette som nå ble konfiskert av kongen.
De gamle lovene var slik at, det øyeblikket en mann ble trolovet med en kvinne, ble alle hennes eiendeler straks hans eiendeler. Det gjaldt både
gods og gull.

* Kilde: Artikkel om Peder Baxaas og hans tvilsomme meritter (Sigurd Halvorsen). Holla - Minner 2000, side 104.
Hele histora om Peder Susås bør leses i den inholdsrike artikkelen det refereres til her. Jeg vil bare kort nevne at Peder Baksås var mye på fylla i perioder. Når han ble full fantes ingen grenser for hva han kunne finne på. Han hadde to voksne stesønner, Ole og Lars. Både disse og deres mor Gunhild, fikk stadig mordtrusler fra den "gale", møkka-fulle Peder Baxaas. Fyll, slossing, knivstikking, leiermål, og mordtrusler ble stadig gjentatt. Peder Baxaas gjorde sin egen tjenestepike fruktsommelig, mer eller mindre under tvang, under ett av sine mange fyllekalas. Han ble i 1703 dømt for leiermål, mens han var gift med Gunhild. (Leiermål er kjønslig omgang med person i forbudt slektsledd, som søskenbarn og tremenning, eller en utenomekteskapelig forbindelse. G.S.) For dette leiermålet måtte man som regel gå fra gård og grunn. Det resulterte i at gården i 1705 ble solgt på tvangsauksjon for 76 riksdaler. Gården ble solgt til Generalmajor Arnold på Borgestad i Gjerpen.

Den første innføringa som er bevart i sorenskriverens Panteregister er tvangsauksjonen etter Peder Baxaas i 1705.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, folie 17. Digitalarkivet.
"Solgt 3 Tønder (korn) med bøgsel over 4 Tønder, ved Auction til Generalmajor Arnoldt for 76 rdl., dat. 16. Marts 1705."

"Solgt Odelsret hertil fra Gunder Andersen til Generalmajor Arnoldt, dat. 27. Aug. 1707."
"Solgt Odelsret hertil fra Henrich Hendrichsen til Generalmajor Arnoldt, dat. 16. Nov. 1707."

Generalmajor
Johan Hanssøn Arnholdt fra Lindenau i Sachsen, Tyskland f. 18/1-1638 d. 5/6-1709 på Borgestad i Gjerpen.
og hustru nr. 4, enke Anne Clausdatter fra N. Brekke i Gjerpen f. 5/6-1659 i Skien d. 11/1-1713 på Borgestad, d.a. Claus Andersen.
Eier 1705. Se Borgestad i Gjerpen.

Bonde, leilending
Paul Svennungsen fra Fosse f. ca. 1673 bg. 27/5-1753. "Poul Svennumsen Nyhuus, ved Holden, 80 Aar.", s.a. Svennung Haraldsen Fosse.
g. i Holla ca. 1711 m. Ingeborg Pedersdatter fra V. Heisholt(B) f. ca. 1684 bg. 13/2-1763. "Ingebor Pedersd. Nyhuus, ved Holden, 79 Aar.", d.a. Peder Jonsen Heisholt.
Bruker i 1711.

Kilde: Skoskatten 1711.
Poul Svennungssen og Peder.

Denne familien flytta trolig i 1715 til Nyhus under Eie øvre.

"Anders Nielsen i Brevig" har fått eiendomsrett over Baksås etter Arnoldt, uten at det fremkommer av Panteregisteret.
Derimot fremkommer  salget han foretok i august 1715.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, folie 17. Digitalarkivet.
"Solgt 3 Tnd. med bøgsel under 4 Tønder fra Anders Nielsen til Lars Jensen Dalsgaard for 250 rdl., dat. 1 Aug. 1715."

Bonde, selveier
Lars Jensen Dalsgaard.
g.m. Ingeborg Haraldsdatter.
1. Anne Dorthe Larsdatter dpt. 1/5-1718.
2. Harald Larsen dpt. 21/5-1720.
Eier 1715 - 1720.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Lars Jensen Dalsgaard og Ingebor Haraldsdatters Anne-Dorthe: Henrik Malling, Jesper Høst, Ole Skordal, Karen Hansd. og Margrethe Winther.
F.f. Lars Jensen og Ingebor Haraldsdatters Harald: Hans Christensen, Steen Jahnsen, Ole Skordal, Rachel Erichsd., Anne Knudsd.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og ofte hvor de bodde.

Lars Jensen Dalsgaard må ha oppført nye hus på plassen Nome, mens han var her. Se Panteregisteret nedenfor. Familien har flytta ut av bygda.
Dalsgaard er en gammel herregård fra begynnelsen av 1400-tallet, beliggende i Hadsund på Jylland i Danmark, noen mil sør for Ålborg.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, folie 17. Digitalarkivet.
"Solgt 3 Tønder (korn) med Bøgsel under 4 Tønder og huus i Nomme fra Lars Dalsgaard til Jørgen Jørgensen for 350 rdl., dat. 21. Marts 1720."

Bonde, gjestgiver, selveier
Jørgen Jørgensen Baxaas fra Bø i Tørdal (Drangedal) f. ca. 1680 bg. 13/7-1724. "Jørgen Jørgensen Bakaas, 54 Aar.", s.a. Jørgen Jørgensen Bøe og Karen Pedersd. Finneid.
g1g i Drangedal 19/9-1706 m. sitt nestsøskenbarn og enke Karen Tygesdatter fra Tveit i Tørdal f. på 1680-tallet d. 1712 (skifte) på Bø nedre i Tørdal, d.a. Tyge Pedersen Tveit og Else Tolvsd.
g2g m. Gunhild Thorsdatter fra Fjågesund i Kviteseid f. ca. 1696 d. 1716.
g3g m. Anne Tollefsdatter fra gården Vå i Rauland f. ca. 1691 bg. 1727. "Anne Tollefsd. Baksaas, 36.", d.a. Tollef og Gunhild Waae i Rauland.
1. Gunder Jørgensen f. ca. 1707, g. i Dranged. 11/3-1731 m. Ingeborg Knudsd. dpt. 12/10-1704 bg. 4/9-1773 på Bø nedre (Nigard) i Tørdal.
2. Jørgen Jørgensen f. ca. 1709 bg. 6/5-1768 i Dranged. g. i Dranged. 4/1-1732 m. Tone Simonsd. fra Bergane. Bodde på Sneås i Drangedal.
Barn i 2. ekteskap:
3. Halvor Jørgensen f. ca. 1714.
4. Karen Jørgensdatter f. ca. 1716.
Eier 1720.

Kilde for Drangedal: Slektsregister for Drangedal (Bjørn Edvin Holte - 1999), bind 1.

Kilde: Kirkebok for Drangedal og Tørdal (1697-1767). Viede 16. trin. 1706.
Opplyst at Jørgen og Karen var søskenbarn i 2. ledd, d.v.s. at de var nestsøskenbarn.

Kilde: Slektshistoriewiki.no.
"
Beslektet i 2. og 3. ledd, betegnelse for slektskapskategori midt mellom søskenbarn (2. ledd) og tremenning (3. ledd),
brukt i forbindelse med ekteskapssøknader. Også kalt
nestsøskenbarn."

  Kilde: Norges Matrikel 1723:

Nummer

Gaarde nafne

Opsidderis Nafne

Taxt efter gammel Matricul

15

Bachesuusaas

Jørgen Jørgensen

4 Tønder

  Den samme matrikkel forteller oss dessuten, at hele Baksås var dyrka mark og at den besto av tørr sandjord som lå i Solli, og at den var noe tungdrevet. Seter ble leid
  hos andre. En del sommerhavn hørte til.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1720 - 1727, Folie 378b. Digitalarkivet.
Conrad Friderich Grøtter, allernaadigst beskiked Sorenskriwer af Nedre Tellemarchen, samt Tind og Hierdals Præstegield.
Anno 1724 dend 26. Augustj
paa gaarden Bachesuusaas i Holden Præstegield.
Jørgen Jørgensen, død.
Arvinger: Enchen Anna Tollefsdatter og afdødes Børn af Twende Ægteskab:
A. med afdøde Karen Tygesd.
    1. Gunder Jørgensen. Umyndig.
    2. Jørgen Jørgensen. Umyndig.
B. med enchen Anne Tollefsd. (Feil! Disse barna er med Gunhild Thorsdatter. G.S.)
    3. Halvor Jørgensen. Umyndig.
    4. Karen Jørgensdatter. Umyndig.
Fritt etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Enka Anne Tollefsdatter ble g2g med Tollef Jensen. Se nedenfor.

Bonde, gjestgiver, selveier (gjennom sin 1. hustru)
Tollef Jensen Baksaas fra Eie øvre f. ca. 1690 bg. 16/5-1739. "Tollef Jensen Baxaas." (ingen alder nevnt), s.a. Jens Jespersen Eie.
g1g i Holla 24/6-1725 m. enke Anne Tollefsdatter fra gården Vå i Rauland f. ca. 1691 bg. 1727. "Anne Tollefsd. Baksaas, 36.", d.a. Tollef og Gunhild Waae i Rauland.
g2g i Holla 9/11-1730 m. Anna Jensdatter fra Graver(1) i Valebø f. ca. 1705 bg. 2/4-1742. "Anna Jensd. Baxaas, 37 Aar 1 Mnd. 26 Dage.", d.a. Jens Johannesen Graver.
Barn kun i andre ekteskap:
1. Anne Tollefsdatter dpt. 4/2-1731 g.m. enkemann Jon Olsen Vale i Valebø. Se S. Vale(2).
2. Ingeborg Tollefsdatter dpt. 8/3-1733 g.m. marsovnmester Johannes Rasmussen. Se Familie 32 - Verket 1762.
3. Marthe Tollefsdatter dpt. 6/5-1735 g1g m. Svennung Haraldsen. Se N. Fen(2). Marthe g2g m. enkemann Christopher Olsen Tufte. Se Tufte(6).
4. Maren dpt. 25/8-1737. Døde ung.
5. Tollef Tollefsen dpt. 3/5-1739.
Eier 1725.

F.f. Tollef Jensen og Anne Jensdatters Anne: Ole Skordal, Gullik Heisholt, Jon Andersen, Anne Eie, Ingebor Numme.
F.f. Tollef Baxaas og Anne Jensdatters Ingebor: Bertel Bomhof, Ole Fosse, Poul Suusaas, Maria Bomhof, Kirsten Pedersd. Saugerne.
F.f. Tollef Baxaas og Anna Jensdatters Marte: Ole Fosse, Elef Nielsen, Svennum Suusaas, Ingebor Suusaas, Ingebor Numme.
F.f. Tollef Jensen Baxaas og Anna Jensdatters Maren: Ole Schordal, Gullich Heisholt, Anders Graver, Ingebor Suusaas, Kirsten Andersd. Eie.
F.f. Tollef Jensen og Anna Bacaasis Tollef: Rasmus Ejestrand, Sommund Andersen, Gunder Graver, Ingebor Numme, Ingebor Ytting, Ingebor Kittilsd.


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1720 - 1727, folie 470A. Digitalarkivet.
Anno 1727 dend 13de October.
Bachesuusaas i Holden Præstegield.
Anne Tollefsdatter, død. Arvinger:
Enchemanden Tollef Jensen og Anne Tollefsdatters Moder, Gunnild, bor paa gaarden Waae.
Ingen Livsarvinger.
Fritt etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister og originalen.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1736 - 1740, folie 308A. Digitalarkivet.
Anno 1739 dend 12. Augustii paa gaarden Baxaas i Holden Præstegield.
Tollef Jensen, død. Arvinger:
Enken Anna Jensdatter og "deris i Ægteskabet sammenavlede Børn":
1. Anne Tollefsd. 8 aar.
2. Ingebor Tollefsd. 6 aar.
3. Marthe Tollefsd. 4 aar.
4. Tollef Tollefsen 1/2 aar.
Fritt etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister og originalen.

Det kan se ut som at enka solgte halve gården til Engelbret Bomhoff i 1739.

Enka Anna Jensdatter ble g2g med Erik Rasmussen. Se nedenfor.

Holla presteboel forvaltet på vegne av Kongen, 1 tønne i Baksås, som nevnt ovenfor. 6 settinger i denne (1/2 tønne) ble i 1725 solgt til
sekretær Leopoldus på Bjørntvedt i Eidanger. Han var jernverkseier av Bolvik jernverk i Solum og hadde behov for all skog han kunne
få tak i. Hans sønn, Conferenceraad Løvenskiold solgte samme skogpart til justitsraad Anker i 1763. Se Ulefoss.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, folie 17. Digitalarkivet.
"6 Sættinger med bygsel over 7 sættinger, Solgt fra Sorenskriver Grøtter til Secretair Leopoldus for 57 rdl. - 50 sk., dat. 24. Sept. 1725." (Trolig skog.)

Forvalter, proprietair, selveier
Engelbret Bertelsen Bomhoff.
Eier av 2 1/2 tønne 1739 etter skifte etter Tollef Jensen. Se gamle Eie øvre.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, folie 17. Digitalarkivet.
"2 1/2 Tnd. med bygsel solgt fra E. B. Bomhof til B. Bomhof for 500 rdl., dat. 26. Marts 1741."

Forvalter, eier
Bertel Engelbretsen Bomhoff.
Eier av 2 1/2 tønne 1741. Se gamle Eie øvre.

Bonde, leilending
Erik Rasmussen fra Sætre i Drangedal f. ca. 1714 bg. 29/10-1777 i Melum. "Erich Gisholdt, 63 Aar."
g1g i Holla 20/6-1740 m. enke Anna Jensdatter fra Graver(1) i Valebø f. ca. 1705 bg. 2/4-1742. "Anna Jensd. Baxaas, 37 Aar 1 Mnd. 26 Dage.", d.a. Jens Johannesen Graver.
g2g (trol. i Holla 26/7-1744) m. Kirsten Svendsdatter.
1. Jens Eriksen dpt. 16/7-1741 i Holla. Kom til V. Gisholt med sin far.
Barn i 2. ekteskap:
2. Ole dpt. 9/9-1746 i Holla.
3. Rasmus dpt. 29/9-1748 i Holla.
4. Anne dpt. 20/5-1751 i Solum bg. 13/5-1752. "Anne Erichsd. fra Giisholt Vestre, 1 Aar."
5. Marthe Eriksdatter dpt. 15/4-1753 i Solum.
6. Svend dpt. 2/2-1758 i Solum bg. 19/6-1758. "Svend Erichsøn fra Gisholt, 20 Uger."
Bruker 1740.

F.f. Erich Baxaas og Anna Jensdatters Jens: Henrich Henrichsen, Gunder Graver, Ingebor Ytting, Maren Baxaas.
F.f.
Eric Rasmusen og Kirsti Svensdatters Ole: Rasmus Eje, Halvor Svendsen, Ingebor Jensd., Torgier Torsd., Kirsti Andersd.
F.f.
Erich Rasmusen Tvara og Kirsten Svensdatters Rasmus: Tyge Tvara, Gunne Espevolden, Inger Hougen, Pernille Espevolden, Maren Espevolden.
F.f.
Erich Rasmusøn Giisholt og Kisten Svensdatters Anne: Ole Ellingsøn, Thor Rasmusøn, Lorentz Olsøn, Anne Egelund, Gunnild Olsd.
F.f. Erich Giisholt og Kisten Svendsdatters
Marthe: Ole Giisholt, Erich Kongstvedt, Lorents Olsøn, Anne Haagensd., Lisbeth Olsd.
F.f. Eric Gisholdt og Kirsten Svendsdatters
Svend: Lorens Kongstvet, Eric Thorstensøn Synstvet, Johannes Michelsøn Echelund, Anne Aaseland, Kirsten Olsd. Gisholdt.


Erik Rasmussen ble under den første trolovelsen i Holla skrevet for Erich Jensen(!) Sættre. Han kom til Vipeto nedre før juli 1744 og
forlova seg på nytt. De bodde i 1748 på Tvara. I 1751 bodde de på V. Gisholt i Solum (i Kilebygda), hvor han endte sine dager ca. 25
år seinere..
En etterkommer, Karin Skauen i Sandnes, gjorde meg i mars 2022 oppmerksom på Erik Rasmussens videre bosteder.
Takk til Karin!

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1740 - 1745, folie 246a. Digitalarkivet.
Anno 1742 dend 13de April paa gaarden Bachsaas i Holden Præstegield beliggende.
Anne Jensdatter, Død.
Arvinger: Gienlevende Enkemand Erich Rasmussen og Deres Børn:
1. Jens Erichsen omtrænt 1 aar. Formynder: Faderen.
Hendes Børn i 1ste Ægteskab med Tollef Jensen.
1. Tollef Tollefsen 3 aar. Formynder: Peder Jensen Graver.
2. Anne Tollefsd. 11 aar. Formynder: Augustinus Jensen Graver.
3. Ingeborg Tollefsd. 8 aar. Formynder: Anders Jensen Fæhn.
4. Marthe Tollefsd. 6 aar. Formynder: Morbroder Anders Tvedt.
Tilstæde ved Skifteretten paa de umyndiges weigne ware: Augustinus og Peder Jensen Graver, som brødre til afdøde Kone.
Utdrag av skiftet ved G.S. 2022.

En vielse i Sauherad 8/1-1756:
Trolovet ved Seude 15/11-1755. Copulert ved Seude 8/1-1756.
Erich Rasmussøn og Mari (Tostensd. ved trolovelsen og Jonsd. ved vielsen).
Forlovere: "Alf Landsværk og Jon Ryntvedt."

Bonde, gjestgiver, leilending
Jon Jonsen Baxaas f. ca. 1688 bg. 5/3-1744. "Jon Jonsen Baxaas, 56 Aar."
g.m. Gunhild Andersdatter fra Tinholt f. ca. 1688 bg. 5/1-1760. "Gunnil Andersd. Namløs mellem, 68 Aar 1 Mnd og 29 Dage, ved Holden.", d.a. Anders Pedersen Tinholt.
1. Ingeborg Jonsdatter f. ca. 1715 g1g m. Torjer Evensen. Se M. Vipeto(1).
2. Anders Jonsen f. ca. 1717. Myndig i 1744.
3. Marthe Jonsdatter dpt. 25/2-1720 g.m. Thomas Pedersen. Se Dagsrud.
4. Jon Jonsen dpt. 11/6-1724 bg. 17/7-1745. "Jon Jonsen Baxaas, 21 Aar."
Bruker ca. 1742.

F.f. Jon Jonsen og Gunil Andersdatters Marthe: Anders Hotvedt, Isaac Hegnen, Steen Andersen, Maren Jonsd., Anne Rasmusd.
F.f. Jon Jonsen og Gunil Andersdatters Jon: Tord Eje, Thomas Andersen, Steen Andersen, Anne Jonsd., Birte Jonsd.

Det ble skiftet etter Jon Jonsen Baxaas her i 1744. Se nedenfor.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1744 (1742) - 1747. folie 2738b. Digitalarkivet.
Waldemar Wilhelm Bang Giør Witterlig at Anno 1744 dend 13. Julj tillige med Lensmanden Velagte Jacob Gundersen Rommenæs og de 2de (tvende = 2)
tiltagne udnævnte Eedsvorne Laugrettes og wurderingsmænd, Steen og Halvor Haatvet været forsamblet paa gaarden Baxaas i Holden Præstegield for derfra
foregaaende berammelse og tillysning, samt nedslagene Placat at Foretage Registrering og Wurdering effter afgangne Jon Jonsen til Lovlig Skiffte og deeling
paafølge, mellem Enchen Gunnild Andersdatter og deres 4de Sammenavlede Børn, 2 Sønner og 2 Døttre ved navn:
1. Anders Jonsen. Myndig.
2. Jon Jonsen 21 aar.
3. Ingebor Jonsd. g.m. Torjer Evensen Vibetoe.
4. Marthe Jonsdatter g.m. Thomes Godlien, som var tilstæde.
Hvoreffter Encken med tilstædeværende Børn foreviiste og anmelte Boets Midler som følger:
Sølv, Kaabber, Messing og Tind fantes icke.
(Noe Jernfang og Træfang, tas ikke med her.G.S.).
Indkrævne Gield:
Hos Niels Sunde i Flaabøyden paa et Hæste bytte,  4 rdl.
Creaturer:
1 Sand black Hæst, 4 rdl.
1 Brun ditto, 6 rdl.
1 Sort sidet Koe, Svanros, 5 rdl.
1 Sort og hvid ditto, Svalebot, 5 rdl.
3 gjetter à 2 ort, 1 rdl. - 2 ort.
1 Liden Kalv, 1 ort.
3 Giet unger à 8 sk., 1 ort.
Giettebock, 3 ort.
Jorde gods er icke stervboet eiende.
Boets Formue: 48 rdl. - 3 ort.
Bortskyldig Gield:
1. Til Hr. Etats Raad Løvenskiold effter Contra bogen, 22 rdl. - 2 ort.
2. Til Monsieur Bertel Bomhof, effter Enckens Indestaaende, 10 rdl. 9 sk.
3. Hans Schmidt i Scheen, 5 rdl - 2 ort.
4. Biørgulf Loufre (Løwer?) i Lardalle, 2 rdl.
5. Ofuen Wasdalend, 1 rdl.
6. Halvor Tufte, 2 rdl.
7. Pouel Nyehuus, 1 rdl - 4 sk.
8. Gunnem Moe i Moe Sogn, 1 rdl. - 2 ort.
9. Diderich Cappelen, 1 rdl. - 1 ort.
10. Tollef Waler, 3 ort.
11. Skifteomkostningene, 5 rdl. - 3 ort - 0 sk.
Boets Gield: 54 rdl. - 13 sk.
(Skifte var dermed falitt. G.S.)
Dette skiftet er ikke tatt med i Gjermundsens Skifteregister.
Utdrag av dette skiftet ble transkribert av G.S. 29/7-2018.


I forbindelse med at enkefru Maren Bomhoff i 1749 solgte 2 1/2 tnd i Baksås, solgte hun to like store deler av gården til to forskjellige kjøpere.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, folie 17. Digitalarkivet.
"Solgt 1 Tnd. 3 Sættinger med bøgsel over 1 Tnd. 8 Sætt. fra Maren Sal. Bomhoffs til Anders Knudsen for 320 rdl., dat. 6. Januar 1749. Se Baksås(3).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, folie 17. Digitalarkivet.
"Solgt 1 Tnd. 3 Sættinger med bøgsel over 1 Tnd. 8 Sætt. fra Maren Sal. Bomhoffs til Ole Simonsen for 320 rdl., dat. 6. Janusr 1749.

Ole Simonsen.
Eier av 1 tnd. 3 sett. 1749 - 1756. Se Skordal lille.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, folie 17. Digitalarkivet.
"Solgt 1 Tnd. 3 Sættinger med bøgsel over 1 Tnd. 8 Sætt. fra Ole Simonsen til Halvor Thorsen for 550 rdl., dat 16. Sept. 1756."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, folie 17. Digitalarkivet.
"Solgt 1 Tnd. 3 Sættinger med bøgsel over 1 Tnd. 8 Sætt. fra Fenrik Bomhof til Halvor Thorsen for 750 rdl., dat. 16. Sept. 1765."

Bonde, gjestgiver, teglstensbrenner, selveier
Halvor Thorsen Baxaas fra Østenå i Kviteseid f. ca. 1732 d. 28/6-1803 på Svenseid i Lunde. "Halvor Thordsen Svensøe, 71 Aar og nogle Uger.", s.a. Thor Olavsson Østenaa* og Marthe Jørgensd. Bøe d.y.
g1g i Kviteseid 20/6-1757 m. Aslaug Stenersdatter fra Fjågesund i Kviteseid f. ca. 1730 bg. 3/9-1780. "Aslou Stenersd. Baxaas, 50 Aar 33 Uger 4 Dage.", d.a. Stener Thorsson Fjaagesund* og Birgit Taraldsd.
g2g i Holla 3/11-1783 (trol. 28/9-1783 i Sauherad) m. Maren Hansdatter fra Gurstad i Nes, Sauh. dpt. 21/10-1759. Levde på Svenseid i nov. 1815, d.a. Hans Torbjørnsen Gurstad og Karen Gundersd. "Baxaas".
Forlovere: "Niels Fundemark og Wellich Faasse."
1. Stener Halvorsen dpt. 23/7-1758. Se Øvre Baksås.
2. Thor Halvorsen dpt. 12/12-1760. Se Nedre Baksås.
3. Halvor Halvorsen dpt. 9/4-1766. Se Susås(1).
4. Marthe Halvorsdatter dpt. 11/5-1770 g.m. Anders Larsen Lunde. Se Lunde øvre(11) i Valebø.
Barn i 2. ekteskap:
5. Aslaug f. 5/7-1784 bg. 30/9-1784. "Aslou Halvorsd. Susaas, ved Holden, 12 Uger 3 Dage."
6. Hans Halvorsen f. 16/8-1785. Konfirmert i Bø 1801, boende på Svenseid i Lunde.
7. Aslaug Halvorsdatter f. 4/7-1787.
8. Birgit f. 6/6-1790 på Laug i Lunde bg. i Lunde 29/7-1792. "Halvor Thordsen Svendsøes datter, 2 Aar 6 Mnd."
9. Jøran Halvorsdatter f. ca. 1792. Levde under folketellinga 1801.
10. Ole f. 17/7-1794 i Lunde bg. ved Grave 26/7-1795. "Ole Halvorsen, 11 Mnd. og 14 Dage, Halvor Svendsøes Søn."
11. Udøpt sønn f. 30/5-1796 d. 30/5-1796. "Halvor Svensøes Søn, fød og død 30. Maj."
12. Kari Halvorsdatter f. 15/1-1798 (døpt i Bø kirke).
Eier 1756.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Halvor Thorsen Baxaas og Aslou Stenersdatters Stener: Anders Funnemarch, Michel Suusaas, Berte Suusaas, Karen Fosse, Anna Otterkiær.
F.f. Halvor Baxaas og Aslou Stenarsdatters Thor: Gunder Kringelfet, Ole Fosse, Ingebor Schordal, Gunnil Tvetten, Ingebor Suusaas.
F.f. Halvor Thorsen Baxaas og Aslou Stenersdatters Halvor: Michel Suusaas, Gunder Thorsen Østenaae, Tarje Schordal, Ingebor Schordal, Aaste Suusaas, Torber Schordal.
F.f. Halvor Baxaas og Aslou Stenarsdatters Marthe: Monsieur Ludvig Blær, Wellich Fosse, Thomas Gullichsen, Ingebor Susaas, Aslou Jonsd.
F.f. Halvor Susaas og Maren Hansdatters Aslou: Stener Baxaas, Thord Baxaas, Halvor Susaas, Margith Rødningen, Maren Kragefet.
F.f. Halvor Suusaas og Maren Hansdatters Hans: Saugmester Niels Hansen, Thord Baxaas, Halvor Susaas den yngre, Karen Fosse, Maren Ejestrand.
F.f. Halvor Susaas og Maren Hansdatters Aslou: Stener Baxaas, Thord Baxaas, Halvor Halvorsen Susaas, Karen Olsd. Fosse, Kirsten Tygesd. Susaas.
F.f. Halvor Svendsøe og Mari Hansdatters Ole: Ole Thordsen, Knud Bierven, Marthe Svendsøe, Ingebor Dalen, Mari Olsd. Tveten.
F.f. Halvor Thordsen Svendsøe og Mari Hansdatters Kari: Thomas Svendsøe, Niri Rui, Svennung Eiken, Marthe Svendsøe, Mari Eiken.

Kilde: Sauherad kirkebok 1767 - 1814.
Ved trolovelsen i Sauherad 28/9-1783 var teksten i kirkeboka slik: "Troloved paa Gaarden Gurstad, Enkemand Halvor Thorsen fra gaarden Susaas i Holden Sogn, med Pigen Mari Hansdatter fra Gurstad. Cautionister (forlovere): Niels Fundemark og Wellich Fosse."

Halvor Thorsen og sønnen Stener så nytte i den naturlige leira som en del av gården besto i, og starta i sin tid et teglbrenneri på Baksås. Det
ble ett år produsert 1800 takstein og en god del murstein her. Kilde: Holla I (S. Ytterbøe - 1925). Se Øvre Baksås.
Halvor Thorsen flytta til Susås(1) etter at hans første kone døde på Baksås i 1780. Siden kjøpte han gård på Svenseid i Lunde i 1786 etter en
Gunder Thorsen. En bror eller halvbror?

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteptotokoll 1775 - 1784, folie 526b. Digitalarkivet.
Giør Witterligt at Anno 1780 dend 18de December blew Skiffte Retten effter foregaaende Tilkaldelse og Tillysning sadt paa Gaarden Baxaas i Holden Præstegield
og Hoved Sogn, sammen med Lensmanden Welagte Halvor Ytterbøe og de 2de (tvende = 2) Eedsvorne Laugrettes og Wurderingsmænd Johannes Gullichsen og
Tollef Gundersen Heisholt, for sammested Registrere og Wurdere Stervboet effter den 3die September afgangne qvinde, Asloug Steenersdatter til paafølgende
lowlig Skiffte og deeling imellem igienlevende Enkemand Halvor Tordsen paa den ene side, og hans i ægteskabet sammenavlede 4 Børn, 3 Sønner og 1 Datter:
1. Steener Halvorsen 23 aar. Formynder: Ole Thorsen Tveten.
2. Tord Halvorsen 20 aar. Formynder: Ellef Andersen Lundefaret.
3. Halvor Halvorsen 14 aar. Formynder: Faderen, Halvor T. Baxaas.
4. Marthe Halvorsdatter 10 aar. Formynder: Faderen.
Dette utdrag av skiftet ble transkribert av G.S. 22/1-2022.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, folie 17. Digitalarkivet.
"2 1/2 Tnd med Bøgsel paa Skifte effter Asloug Steensdatter udlagt til Halvor Thordsen og Stener Halvorsen for 1.600 rdl., dat. 1ste Nov. 1781."


Folketellinga 1801 (februar) for Lunde i Telemark, forteller oss at Halvor Thorsen(69), hans andre kone, Mari Hansd.(45) og barna;
Hans Halvorsen(16), Aslaug Halvorsdatter(14), Jøran Halvorsdatter(9) og Kari Halvorsdatter(4), bodde på Svenseid.

Det er nevnt i en matrikkel fra 1819 at Baksås hadde egen korn-kvern.

Se heretter Baksås øvre.


| Hjem | Gamle Baksås |
| BaksåsBaksås øvre | Baksås nedre | Baksås vestre - Mutterud | Baksås 15 | S. Storhaug | N. Storhaug |
| Drammen | Evju - Kåøya | Hegna | Høgli | Kleven | Nome | Perskås | Plassen | Sandbakken | Stua | Thomaskås | Trettekås | Yttingen store |


Baksås øvre
1 1/2 tønde landskyld. Gnr 2 - bnr 6 (2/6) og 5 (2/5) - skog. Gammelt løpenr. 3c og 4a.


Gnr 2 - bnr 6 "Baksås øvre". Trolig det opprinnelige Baksås. Skannet fra "Norsge Gårdsbruk Telemark II" (Foyn forlag, Bø - 2000). Etter tillatelse.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, folie 17. Digitalarkivet.
"2 1/2 Tnd med Bøgsel paa Skifte effter Asloug Steenersdatter udlagt til Halvor Thordsen og Stener Halvorsen for 1.600 rdl., dat. 1ste Nov. 1781."

Dette er det som var igjen av det opprinnelige Baksås etter at den ble delt i 2 deler i 1781. Se Gamle Baksås.

Landskyld etter deling i to gårder i 1781: 1 1/2 tønne korn.
 

Adresse 2022: Nomevegen 104.

Stener Halvorsen ble eier av halve Baksås ifølge skifte etter hans mor, Aslaug Stenersdatter den 11. sept. 1781.
Han beholdt de gamle bygningene.

Bonde, gjestgiver, selveier
Stener Halvorsen fra Hovedbruket dpt. 23/7-1758 bg. 26/9-1800. "Stener Halvorsen Baxaas, ved Holden, 42 Aar 7 Uger.", s.a. Halvor Thorsen Baxaas.
g. i Lunde kirke 11/6-1781 m. Anna Nilsdatter fra Funnemark i Lunde f. 1/5-1764 d. 12/4-1854 på Baksås, 91 år gml., d.a. Nils Andersen Funnemark og Anne Jonsdatter Engrav.
Forlovere: "Fændrich Bomhoff og Ole Tordsen."
1. Aslaug Stenersdatter f. 2/4-1782 g.m. Jens Olsen Nome. Se Nome under Baksås.
2. Halvor Stenersen f. 8/4-1783. Se nedenfor.
3. Anna Stenersdatter f. 13/7-1784 g.m. Gjermund Jørgensen Schaardal. Bodde på Skårdal i Lunde.
4. Nils Stenersen f. 19/8-1785. Bodde på Hegland i Lunde.
5. Anders Stensersen f. 21/6-1787. Se S. Storhaug.
6. Rollef Stenersen f. 31/1-1789. Bodde hjemme i feb. 1801. Ikke konfirmert i Holla.
7. Thor f. 30/5-1791 bg. 4/7-1796. "Thord Stenersen Baxaas, ved Holden, 5 Aar 5 Uger."
8. Ellef f. 10/11-1792 bg. 9/7-1796. "Ellev Stenersen Baxaas, ved Holden, 3 Aar 34 Uger 3 Dage."
9. Gunder f. 30/3-1794 d. 16/7-1796. "Gunder Stenersen Baxaas, ved Holden, 2 Aar 15 Uger 3 Dage."
10. Jon Stenersen f. 11/5-1796 d. 25/9-1819. "Faldt i Ulefoss-skogen utfor et Fjeld om Aftenen 25. september og fandtes den 27. kl. 5 eftermidag. Levde til kl. 11 1/2."
11. Ellef Stenersen f. 3/3-1798. Bodde på Verpet i Lunde.
Eier 1781.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Stener Baxaas og Anna Nielsdatters Aslou: Thord Susaas, Hans Funnemark, Halvor Halvorsen Baxaas, Ejelev Susaas, Klokker Dahls kone.
F.f. Stener Baxaas og Anna Nielsdatters Halvor: Thord Susaas, Halvor Baxaas d.y., Gunder Olsen Baxaas, Maren Pedersd. østre Kaasen, Margith Rødningen.
F.f. Stener Baxaas og Anna Nielsdatters Anna: Wellich Fosse, Thord Baxaas, Halvor Susaas, Else Funemark, Karen Fosse.
F.f. Stener Baxaas og Anna Nielsdatters Niels: Steen Meeltej, Wellich Fosse, Clemet Gundersen Saug, Anna Funnemark, Maren Olsd. Tved.
F.f. Stener Baxaas og Anna Nielsdatters Andreas(!): Thord Baxaas, Halvor Halvorsen Susaas, Simon Olsen Baxaas, Karen Olsd. Fosse, Marthe Halvorsd. Susaas.
F.f. Stener Baxaas og Anna Nielsdatters Rollef: Thord Baxaas, Halvor Halvorsen Susaas, Thord Jonsen Rødningen, Aslou Olsd. Baxaas, Gunild  Halvorsd. Baxaas.
F.f. Stener Halvorsen Baxaas og Anne Nielsdatters Thord: Thord Baxaas, Ole Christensen Storhoug, Halvor Halvorsen Susaas, Aslou Olsd. Baxaas, Marthe Halvorsd. Susaas.
F.f. Stener Halvorsen Baxaas og Anne Nielsdatters Ellev: Thord Baxaas, Peder Romenæs, Ole Enersen Saug, Aslou Olsd. Baxaas, Andrea Nielsd. Funnemark.
F.f. Stener Baxaas og Anna Nielsdatters Gunder: Thord Baxaas, Halvor Susaas, Niels Hansen Funnemark, Aslou Olsd. Baxaas, Andrea Nielsd. Steenhoug.
F.f. Stener Halvorsen Baxaas og Anne Nielsdatters Jon: Halvor Susaas, Niels Hansen Funnemark, Ole Wellichsen Fosse, Gunild Clausd. Susaas, Andrea Nielsd. Steenhoug.
F.f. Stener Baxaas og Anna Nielsdatters Ellef: Thomas Eje, Thord Baxaas, Halvor Susaas, Gunild Clausd. Susaas, Aslou Stenersd. Baxaas.

Kilde: Holla I (S. Ytterbøe - 1925).
Stener Baxaas og faren Halvor Thorsen så nytte i den naturlige leira som en del av gården besto i, og starta i sin tid et teglbrenneri på Baksås.
Det ble ett år solgt 8000 takstein og en god del murstein her. Dette ble premiert av "Det kgl. Danske Landhusholdningsselskab".

Kilde: Det kgl. Danske Landhusholningsselskab - 1790. "For mekaniske opfindelser og indretninger: Halvor Torsen Baxaas og Søn Stener Halvorsen for at have anlagt et Teglbrænderi, hvorpaa engang kan rummes 18000 tagsten foruden en del Mursten. Av den første brænding have de forrige aar solgt 8000 tagsten, som bevidnes at være bedre end de, der indføres fra fremmede steder. For dette anlæg tilkjendes dem en belønning paa 15 Rdl.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteptotokoll 1805 - 1810, folie 845a. Digitalarkivet.
Anno 1810 dend 10de Januarii blev Skifteretten sadt paa Gaarden Bagsaas, Matrikkel no. 15 i Holden Præstegjelds Hovedsogn, for efter foregaaet Tilkaldelse og
Bekjentgjørelse at foretage en Lovlig Registrerings og Wurderings Forretning efter her for en Tiid siden wed døden afgangne Stener Halvorsen til hans Stervboets
paafølgende Skifte og Deeling imellem hans Enke Anne Nielsdatter og hans med henne i Lowlig Egteskab Sammenavlede og i Liveværende Børn: (...)
1. Halvor Stenersen. Myndig og tilstede.
2. Niels Stenersen. Myndig og tildtede.
3. Anders 24 aar, men tienende i Scheen og ej tilstede. Formynder: Hans Farbroder Thor Halvorsen Baxaas, der nærværende.
4. Rollef Stenersen 22 aar, opholdene sig her og tilstede. Formynder: Hans Farbroder Thor Halvorsen Baxaas, der nærværende.
5. Jon Stenersen 14 aar, opholdene sig her og tilstede. Formynder: Hans Farbroder Halvor Halvorsen Susaas, der nærværende.
6. Ellef Stenersen 12 aar, ligeledes opholdene sig her og tilstede. Formynder: Hans Morbroder Jon Nielsen Steenhaug, der nærværende
7. Aslaug Stenersd. gift med Jens Olsen Nomme og begge Forretningen nærværende.
8. Anne Stenersd. gift med Gjermund Jørgensen Skaarda, begge Forretningen nærværende.
Enken Tilkjendiges at have antaget sin Broder, nærværende Jon Steenhaug til Laugværge.
Avskrevet av G.S. 2022.

Dette skiftet viste at familien satt godt i det. Det var mye sølvtøy, kobber og tinn. Her manglet intet. Det er lett å tenke
seg at årsaken til rikdommen kan være teglverket som Steener og faren etablerte her. Det vet vi dessverre for lite om.
Dessuten drev familien gjestgiveri på gården. Det kan nok også ha vært verdifult for familien. Av dyr hadde de i boet
1 syv år gml. borket hest og en halvdel i en fjording, samt fem kuer og en kalv. Kuene het: Lilleros, Rensbot, Hermelind,
Rødlina og Røskon. I tillegg hadde de 3 sauer.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 7, folie 96. Digitalarkivet.
"1 Tønde 4 5/7 Sætting med bøxel over 1 Tnd 10 3/7 Sætt., Solgt fra Anne Nielsdatter med flere til Halvor Stenersen for (ikke synlig i kopien), dat. Juli 1811."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 7, folie 96. Digitalarkivet.
"Bevilling paa Nomme Gestgiweri fra Kongen til Halvor Stenersen, dat. januar 1813."
"Bevilling paa Transport ower Nome Eid fra Kongen til Halvor Stenersen, dat. januar 1813."

Bonde, gjestgiver, transportør, selveier
Halvor Stenersen Baxaas herfra f. 8/4-1783 d. 17/9-1852 på Baksås, s.a. Stener Halvorsen Baxaas.
g. i Drangedal 16/10-1810 m. Karen Olsdatter (Kari Olsdatter) fra Sannes i Drangedal dpt. 25/1-1789 d. 20/6-1848 på Baksås, d.a. Ole Stiansen Sannes og Maria Olsdatter.
1. Anne Maria Halvorsdatter f. 17/3-1811 g.m. Nils Isaksen Romnes. Se V. Romnes(7).
2. Else Maria Halvorsdatter f. 10/5-1815 g.m. Ole Olsen Kjeldal. Bodde på Kjelldal i Ytre Flåbygd.
3. Halvor Halvorsen f. 6/7-1817. Overtok gården.
4. Aslaug Halvorsdatter f. 7/4-1822 g.m. Jens Halvorsen Jelseth. Se Hjelset nedre.
5. Anne Halvorsdatter f. 26/1-1831 g.m. Nils Clausen. Se Drammen under Baksås.
Eier 1811.

F.f. Halvor Stenersen Baxaas og Kari Olsdatters Anne Maria: Gjermund Skordahl, Niels Baxaas, Anders Tronsen Wrk., Niels Baxaas, Anne Skordahl.
F.f. Gaardm. Halvor Stenersen Baxaas og Karen Olsdatters Else Maria: Anne Schordal, Anne Susaas, Gjermund Schordal, Stian Sannæs og Anders Baxaas.
F.f. Gaardm. Halvor Stenersen Baxaas og Karen Olsdatters Halvor: Kirsten Storehoug, Anne Baxaas, Anders Storehoug, Jon Baxaas og Ellef Baxaas.
F.f. Gaardm. Halvor Stenersen Baxaas og Karen Olsdatters Asloug Maria: Malene Svennungsd. Fahret, Anne Jensd. Baxaas, Ole Sordal, Anders Storehoug, Ellef Fahret.
F.f. Halvor Stenersen Baxaas og Karen Olsdatters Anne: Johanne Maria Olsd. Hægland, Else Maria Halvorsd. Baxaas, Niels Stenersen Hægland, Anders Storehoug, Ellev Wrk.

  Kilde: Norges Matrikel 1819:

Løbenr.

Matr. No.

Eiendommens navn

Besidders Navn

Nuhavende skyld

Anmærkninger

4

15

Bakkesuusaas

Halvor Stenersen af Moder

1 Tønde 7 Sætting

Løs Landskyld til Holden Præsteboel. Wandfald til Qvern.

Ekteparet Halvor Stenersen Baxaas lot holde frivillig skifte her i 1831.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 10. Digitalarkivet.
"Skifte efter opgiverne Halvor Stenersen og hustru Kari Olsdatter, hvorved løbenr. 4 udlegges bemyndiget opgiver for
1.000 Spd., afsluttet 4. Decembr. 1830, thingl. 11. Feb. 1831."

   Kilde: Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Løbenummers navn

Opsidder

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

4

Bakke-Susaas

Baksaas

Halvor Stenersen og Moder

1 Tnd 7 Sætt.

4 dl - 3 ort - 9 sk.


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 7, folie 96. Digitalarkivet.
"Skifte efter Kari Olsdatter afsluttet 18. Aug. 1848, hvorved løbenr. 4 udlægges stervboenkemanden Halvor Stenersen for 1.800 Spd., thingl. 5. Sept. 1848."


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 7, folie 96. Digitalarkivet.
"4-3-9 skylddaler fra Halvor Stenersen til (Sønnen) Halvor Halvorsen for 1.900 Spd., dat. 27. Dec. 1851, thingl. 5. Sept. 1852."

Skogsparsellen bnr 6 fulgte gården.

Bonde, brynesteinshandler, selveier
Halvor Halvorsen Baxaas herfra f. 11/7-1817 d. 5/1-1905 på Baksås av bronkitt, 89 år gml. "Enkemand, føderaadsmand Halvor Halvorsen Baksaas."
g. i Holla 2/5-1850 m. Kirsti Bentsdatter fra S. Vale(2) i Valebø f. 31/8-1829 d. 20/2-1890 på Baksås, 62 år gml., d.a. Bent Jonsen Wale.
Forlovere: "Anders Johnsen Klovedal og Stian Sannæs af Drangedal."
1. Halvor Halvorsen Baksaas f. 14/7-1851, g. i Porsgrunn 9/7-1873 m. Ida Marie Kaalstad fra P. f. 1853, d.a. John Kaalstad.
    Han ble skipper og døde i Chile før 1896. De var på besøk her jule- og nyttårshelgen 1875. Han var da 1. styrmann. Datter: Kristine Marie Halvorsen (Baksaas) f. 16/11-1873 i Porsgrunn.
0. Dødfødt sønn f. 8/8-1853.
2. Karen Maria Halvorsdatter f. 20/7-1854 g.m. Sveinung Valen i Sauherad.
3. Bent Halvorsen f. 23/7-1857. Se nedenfor.
4. Maren Kirstine f. 3/3-1860 d. 7/12-1862. "Barnet Maren Kirstine Baksaas, 2 3/12 Aar, Strubehoste og Halsesyge."
5. Maren Kirstine Halvorsdatter f. 23/2-1860 g.m. Gunnar Valen. Se nedenfor.
6. Anne Marie Halvorsdatter f. 12/3-1867 g.m. slusevokter Erik Sigurdsen ved Ulefoss sluser. Se Familie 28 - Verket 1910.
Eier 1851.

F.f. Gaardm. Halvor Halvorsen Baxaas og Kirsti Bentsdatters Halvor: Anne Marie Halvorsd. Romnæs, Kirsten Marie Nilsd. do., Bent Wale, Nils Isaksen Romnæs og John Bentsen Wale.
F.f. Gaardm. Halvor Halvorsen Baxaas og Kirsti Bentsdatters Karen Maria: Anne Halvorsd. Skordal, Gunnild Andersd. Baxaas, Nils Clausen Skordal, Aslak Olsen do., Hans Olsen Baxaas.
F.f. Gaardm. Halvor Halvorsen Baxaas og Kirsti Bentsdatters Bent: Asber Olsd. Eie, Gunild Andersd. Baxaas, Thomas Ellingsen Eie, Bent Johnsen Wale, Peder Pedersen Baxaas.
F.f. Gaardm. Halvor Halvorsen Baxaas og Kirsti Bentsdatters Maren Kirstine: Kirsti Hansd. Skordal, Ingebor Gunuldsd. Baxaas, Aslak Skordal, Bent Johnsen Wale, Peder Pedersen Baxaas.
F.f. Gaardm. Halvor Halvorsen Baxaas og Kirsti Bentsdatters Maren Kirstine: Kirsten Hansine Leifsd. Bordstaa, Aaste Larsd. Baksaas, Jens Bentsen Bordstaa, Augustinus Halvorsen Nome, Peder Pedersen Baksaas.
F.f. Gaardm. Halvor Halvorsen Baxaas og Kirsti Bentsdatters Anne Marie: Margith Olsd. Rønningen, Asloug Gundersd. Nome, Gjermund Stenersen Rønningen, Peder Pedersen Baxaas, Halvor Halvorsen Baksaas jr.Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 7, folie 96. Digitalarkivet.
"Voldgiftsforretning angaaende grændserne mod Rønningen, dat. 3. og 4. Oktober 1859, thingl. 5 Marts 1860."


Kilde: Folketellinga 1865.
6 ugifte tjenestefolk her i desember 1865.
Peder Pedersen f. ca. 1813 i Holla.
Ole Olsen f. ca. 1849 i Lunde.
Anne Serine Andersd. f. ca. 1846 i Holla.
Sigrid Gundersd. f. ca. 1851 i Holla.
Jøran Hansd., Tjenestepige, Budeie f. ca. 1854 i Lunde.
Anne Johannesd., ditto, ditto f. ca. 1853 i Holla.

Dyrehold på gården i 1875: 3 hester, 1 okse, 8 kuer, 3 kalver, 14 sauer og 1 gris.
Tjenestejenta Jøran Hansdatter fra Lunde hadde 1 sau her, som var hennes.

Kilde: Holla I (Simon Ytterbøe - 1925).
"Ved sida av gårdsbruket drev Halvor Halvorsen Baksaas med brynesteinshandel. Brynesteinen kom fra Eidsborg i Lårdal, da det til og med ble bygd skuter langt inn i landet, ble Halvor parthaver i en sådan. De frakta brynestein til Holland og kom hjem igjen med hollandsk takstein. Den vakre steinen på Baksåsbygningen er et minne fra denne tid."


Kilde: Matrikkeforslaget 1866 (Blåboka).
Gården var da på 280 mål dyrka mark og en del av havna kunne dyrkes opp. Gårdens besetning: 3 hester, 11 kuer og 15 sauer.
Til det oppførte areal hører 5 husmannsplasser, som alle ligger ved gården.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 7, folie 96. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr 7 er udskilt, afholdt 7., thingl. 8. Okt. 1867. Harpåsv. 58.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 7, folie 96. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr 5 (skogteig) er udskilt, afholdt 7., thingl. 9. juni 1877."

  Kilde: Norges Matrikel 31. desember 1886.

Gnr

Brn

Løbenr.

Grd. Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld (Skyldmark)

2  5 3c Bakke-Susaas  Bakke-Susaas Bernt Halvorsen 1 - 1 - 19    2,77 (skogteig)

 6

4a 

Bakke-Susaas       

 Bakke-Susaas

Halvor Halvorsen 

4 - 3 - 8 

 13,58


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 10. Digitalarkivet.
"Aastedsthingsvidne, afholdt 11. Nov. 1845 angaaende grændserne mod gaardene Tyri og Grini, thingl. 15. Juli 1890."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 10. Digitalarkivet.
"Thingsvidne afholdt 6. Febr. 1854, ifølge hvilket jernværkseier Cappelen og efterfølgende eiere af Dorholt og Vraali Sagbrug for det fornødne rum paa Nomestranden til
landsætning og oplægning af planker og bord, skal betale til dette brugs eier aarlig afgift 4 Spd., thingl. 15. Juli 1890."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 10. Digitalarkivet.
"Underskjønsforretning betræffende grundafstaaelse til Bandak - Nordsjøkanalen, afholdt 26. og 30. Sept. 1890, thingl. 8. Juni 1891."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 10. Digitalarkivet.
"Overekspropriationsforretning, betræffende samme grundafstaaelse, afholdt 8. og 28. Mai, thingl. 8. Juni 1891."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 10. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Halvor Halvorsen Baksaas til sønnen Bent Halvorsen for kr. 24.000,- , samt fritt, livsvarig husvær for sælger, dat. 14. April, thingl. 2. Mai 1891."
"Erklæring, hvorved sælgerene til sine børn Bent, Karen Maria og Anne Marie, som forskudd paa arv, transporterer af de resterende kr. 6.611,- - hver kr. 1000,- , thingl. 16. Sept. 1896."

Bonde, selveier
Bent Halvorsen Baksaas herfra f. 23/7-1857 d. 3/12-1919 på Amtssykehuset i Solum.
g. i Flåbygd krk. 7/6-1882 m. Torberg Halvorsdatter fra Flom i Ytre Flåbygd i Lunde f. 26/2-1858 d. 23/4-1929, d.a. Halvor Knudsen Flom.
Forlovere:"Knud Halvorsen Baksaas og Peder Halvorsen Baksaas."
1. Halvor B. Baksaas f. 2/6-1884 i Lunde. Se Evju under Baksås. Ugift.
2. Kjersti Baksaas f. 21/11-1888 i Lunde g.m. Isak Aspheim (Baksaas). Se Baksås(15).
Eier 1891.

Denne familien bodde først 9 år på Skårdal i Lunde før de kom hit.

Bent Baksaas kjøpte av sin far skogstykket bnr 5 i 1891.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 10. Digitalarkivet.
"Leiekontrakt fra Bent H. Baksaas til Henrik Sindsen og hustru for 40 aar paa et Jordstykke (819 kvm) Pederskaas Plads mod aarlig afgift 16 kr., forkjøbsret til huset og
indhegningspligt for fæsteren, dat. 29. Mai, thingl. 20. Juni 1896. Se Perskås.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 10. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved et til Hollen Skolekommune overdraget grundstykke af skyld 0,01 skyldmark "Bakken" (bnr 8) kaldet er fraskilt, afholdt 9., afhjemblet og thingl.
20/9-1905." - Uden fradrag i denne eiendoms skyld. Skoletomta.

   Kilde: Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld (Skyldmark)

 2

5

Bakke-Susaas

Bakke-Susaas

Bernt Halvorsen 

2,77

 2 6 ditto ditto Bernt Halvorsen 13,58 (13 mark 58 øre)


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 10. Digitalarkivet.
"Kontrakt, hvorved Bent Baxaas m.fl. til Kammerherre D. Cappelen bortleier Jagtretten paa denne med flere eiendommer for 6 aar fra 9/9-1907 og med fortrinsræt
til forlængelse af Kontraktperioden mod aarlig godtgjørelse for eieren af dette brug og bnr 6, kr. 50,- dat. 9., thingl. 18 sept. 1907."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 10. Digitalarkivet.
"Hjemmelsdokument paa skifte efter Kristian Simonsen Hagen, hvorved boets huse paa leietomt av dette brug (bnr 6) er udlagt stervboenken Marie Hagen til Eiendom
for kr. 600,- dat. 12., thingl. 16. okt. 1912. Tomt nr 1."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 10. Digitalarkivet.
"Skadeløsbrev fra Anne Marit Sindsen Perskaas til C. Grotthing for kr. 300,- i hus paa leiegrund av dette brug, dat. 15., tingl. 29. mars 1913."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 11. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, avholdt 20. mai 1925, tingl. 24. juni 1925, hvorved til Halvor Bentsen Baksaas er utskilt (bnr 9) Kaaøia av skyld 0 mark 58 øre." Se Kåøya (Evju).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 11. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Bent Baksaases enke Torberg samt samtlige og myndige arvinger, ifølge attest, til Kjersti Baksaas paa dette brug og bnr 7 for kr. 93.000,- hvorav for
løsøre kr. 7.000,- med fri bolig for selgeren på livstid, dat. 20. mai 1925, tingl. 24. juni 1925."

Selveier
Kjersti Baksaas herfra f. 21/11-1888 i Lunde d. 14/9-1969.
Eier 1925. Se Baksås(15).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 11. Digitalarkivet.
"Kjøpekontrakt, dat. 13/4, grunnbokført (tinglyst) 2/5-1948, hvorved Kjersti Baksaas og Maren født Baksaas, sælger denne eiendom til Nils Fosse med
Undtagelse av et jordstykke og skogstykke der senere vil bli skyldsatt, for kr. 84.000,- Sælgeren og hustru har i to år forbeholdt sig husvær med videre.
Sælgeren har for den undtagne eiendom vandrett. Sirkelsagen medfølger ikke i denne overdragelse. Kontrakten indeholder forøvrig en rekke bestemmelser."

Bonde, selveier
Nils O. Fosse.
Eier 1948. Se Fosse.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 11. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, avholdt 11/2, grunnbokført 22/2-1949, hvorved utskilles parcellen Baksås av skyldmark 4,50." Se Baksås(15).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 11. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 3/5, grunnbokført 10/5-1959, fra Kjersti Baksaas til Nils O. Fosse for kr. 84.000,- bnr 15 har rett til vann fra denne eiendom i vannledning.
Tømmerveltene er felles for begge bruk."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 11. Digitalarkivet.
"Odelsskjøte dat. 13/1, grunnbokført 20/1-1951 fra Nils O. Fosse til Maren Valen for kr. 80.000,- "

Sersjant, handelsbetjent ved Lanna
Gunnar O. Valen fra Bø i Tel. f. 17/8-1869 d. 10/7-1941 i Bø, s.a. bonde Ole Johanneson Hvalen i Bø.
g. i Holla 6/7-1897 m. Maren Kirstine Baksaas herfra f. 23/2-1868 d. 4/12-1954 i Bø, d.a. Halvor Halvorsen Baxaas.
Forlovere: "Slusevogter Erik Sigurdsen og Handelsmand Kristoffer Kise."
1. Olav G. Valen f. 9/10-1900 d. 28/2-1982. Ugift. Gravlagt i Bø. Se Baksås(15).
2. Kirstine Marie Valen f. 16/11-1903 d. 7/8-2002 g.m. Ole Sigvard Skavdal (tidl. lærer på Bastøy) f. 4/8-1891 d. 3/9-1976. Gravlagt på Kronborg gamle.
3. Halvor Valen f. 1/11-1906 d. 3/6-1987. Hadde sitt arbeide i A/S Proton i Skien. Gravlagt i Bø.
Eier 1951.

Denne familien bodde på gården Hvalen i Bø. Her var det forpaktere som bodde. Forpaktningskontrakter ble som regel ikke tinglyst. Derfor er
dette vanskelig å finne ut av.

Kilde: "Norske Gardsbruk, bind XII (A/S P.M. Bye & Co, Oslo - 1955). Etter oppgave fra Maren Valen (utdrag).
Skyldmark 8,50. 150 dekar jord (sand- mold- og leirjord), anna jordbruksareal 20 dekar, produktiv skog 200 dekar, anna utmark 120 dekar. Våningshus bygd 1817, uthus 1927 og 1935, bryggerhus 1937. Redusert besetning på 1950-tallet: 2 hestar, 7 kyr, 4 ungdyr, 4 grisar, 4 sauer, 70 høner. Garden har vore i ætta frå 1756, da Halvor Toreson Østenaa kjøpte han av Ola Simonsen(!). Eigaren tok over i 1951 ved odelsløysing. Omlag 30 dekar skog og 1400 dekar skog (ble) skilde frå i 1948. Sandtak.
I gammal tid Skysstasjon/ gjestgivargard m.m. Mange gravhauger.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 11. Digitalarkivet.
"Festekontrakt, dat. 5/6, grunnbokført 10/8-1955, fra Maren Valens arvinger til Albert Henriksen på en tomt av denne eiendom, Leietid 55 år og årlig avgift kr. 50,- ,
hvorfor pant i opførende hus. Grunneieren har forkjøpsrett til bygningene. Kontrakten inneholder spesielle bestemmelser så lenge Husbanklån påhviler."
Tomt nr 2. Perskås.

Cand. mag., selveier
Kirstine Marie Valen Skavdal fra Hvalen i Bø i Tel. f. 16/11-1903 d. 7/8-2002.
Eier 1956. Se Baksås(15).

Sandtaket:

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 11. Digitalarkivet.
"Kontrakt, dat. 15/2, grunnbokført 20/3-1957 fra Olav og Halvor Valen og Kirstine Valen Skavdal til Alf Simonsen på retten til å utta for salg fyllmasse, veigrus,
støpesand i denne eiendoms utmark på Nomehaugen. Kontrakttiden er 10 år fra 1/10-1956, med rett til forlengelse. Kontrakten inneholder nærmere bestemmelser. Den
solgte rett vurderet til kr. 5.000,- Kontrakten kan ikke overdras uten eierens samtykke."

Kilde: "Norske Gardsbruk Telemark II" (Foyn forlag, Bø - 2000). Etter tillatelse.
Gården er på 170 dekar jord, 20 dekar beite, 300 dekar skog og 120 dekar annet areal. Med i driftsenheten er Baksås 2/15. Eieren (Kirstine Valen Skavdal) sitter også med Valen 4/3 i Bø, samt 1/3 i fjellbeite Flodvassroi i Tokke. Eieren er utdannet cand. mag. Hun arbeidet i sin tid som adjunkt ved landsgymnaset i Bø, men er nå pensjonist. Jorda leies bort til korndyrking. Den første traktoren kom (hit) i 1958. Våningshuset er opprinnelig fra 1700-tallet. Det ble i 1817, sammen med et annet våningshus på gården ombygd til den store empire-bygningen som nå finnes her. Den ble restaurert i 1957. Bryggerhus, skjul og garasje ble bygd i ett i 1937. På eiendommen finnes det mange gravhauger. I tidligere tider var det gjestgivergård og skysstasjon med mange hester her (med mulighet for hestebytte for reisende. G.S.). Gården har fulgt slekten siden Halvor Thorsen fra Østenå i Kviteseid, tipptippoldefar til eieren kjøpte den dels i 1756, dels i 1765. Halvor Halvorsen Baxaas, bestefar til eieren, drev sammen med lensmann og stortingsmann Petter Mandt handel og befraktning av brynestein fra Eidsborg i tiden 1852-1891. Maren Kirstine Valen, mor til eieren, overtok gården ved odelsløsning i 1951, etter at eierens kusine Kjersti Bentsdatter Baksaas hadde solgt den i 1949 (1948). Eieren tok over etter moren i 1956.

Hverken Kjell Stavdal eller hans 3 døtre var interessert i å overta gården, så den ble solgt på det åpne marked til Per Muhr fra Oslo og hans
daværende samboer, som var utdanna agronom.

Per Muhr.
Eier 2002.


Gnr 2 - bnr 6, 2022. Kart fra Nome kommunes karttjeneste: kommunekart.com

 


| Hjem | Gamle Baksås |
| BaksåsBaksås øvre | Baksås nedre | Baksås vestre - Mutterud | Baksås 15 | S. Storhaug | N. Storhaug |
| Drammen | Evju - Kåøya | Hegna | Høgli | Kleven | Nome | Perskås | Plassen | Sandbakken | Stua | Thomaskås | Trettekås | Yttingen store |


Baksås nedre
1 1/2 tønde landskyld. Gnr 2 - bnr 3 (2/3). Gammelt løpenr. 3a.


Gnr 2 Baksås - bnr 3 "Baksås nedre". Skannet fra "Norske Gårdsbruk Telemark II" (Foyn forlag, Bø - 2000). Etter tillatelse.


Utskilt fra hovedbølet ved skylddelingsforretning tinglyst 1784.

Landskyld 1749: 1 tønde korn, 8 settinger (12 settinger = 1 tønne).
Landskyld 1835 (Skylddaler): 5 dl. - 3 ort - 13 sk.
Landskyld 1886 (Skyldmark): 3,06 (3 mark 06 øre).

Adresse 2022: Nomevegen 27.

Areal 1974: 267 659 kvm.
 

Bonde, selveier
Thor Halvorsen Baxaas fra Baksås dpt. 12/12-1760 d. 21/4-1837 på Baksås, 77 år gml., s.a. Halvor Thorsen Baxaas fra Østenå i Kviteseid.
g1g på Baksås "Hiemme i Huuset" 3/7-1780 m. enke Ejelev Gundersdatter "fra Kjeldal i Lunde" f. ca. 1744 bg. 9/1-1783. "Ejlef Gundersd. Susaas, ved Holden, 40 Aar 14 Uger 4 Dage.", d.a. Gunder Halvorsen Kilen.
Forlovere: "Harald Æien og Ellef Fare."
g2g m. Aslaug Olsdatter fra "Omnes i Lunde" f. 16/3-1768 d. 10/10-1796. "Aslou Olsd. Baxaas, ved Holden, 33 Aar. Død af en Langvarig Sygdom.", d.a. Ole Apalnæs?
g3g i Drangedal 26/9-1798 m. enke Asborg Knudsdatter "Naas" fra Finneid i Drangedal dpt. 17/5-1750 d. 2/12-1823 på Baksås, 73 år gml., d.a. Knud Larsen Finneid.
1. Halvor f. 22/8-1781 bg. 14/11-1781. "Halvor Thordsen Susaas, ved Holden, 12 Uger."
Barn i 2. ekteskap:
2. Ejelev Thorsdatter f. 5/6-1787 g. i Holla 16/7-1807 m. Gunder Gulliksen "Tvedt". Bodde på Tveit i Flåbygd, Lunde.
3. Halvor Thorsen Baxaas f. 27/3-1789. Se nedenfor.
4. Aslaug Thorsdatter f. 4/4-1791 g.m. Halvor Evensen Jøntvedt. Se M. Jøntvedt(1).
5. Ingeborg f. 3/7-1793 bg. 20/5-1794. "Ingeborg Thordsd. Baxaas, ved Holden, 49 Uger 5 Dage.
6. Ingeborg f. 19/4-1795 bg. 26/11-1797. "Ingeborg Thordsd. Baxaas, ved Holden, 2 Aar 31 Uger 3 Dage. Døde af Børne Kopper."
Eier 1784.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Thord Halvorsen Susaas og Eilev Gundersdatters Halvor: Wellich Fosse, Stener Baxaas, Jon Fosse, Else Funnemark, Anna Baxaas.
F.f. Thord Baxaas og Aslou Olsdatters Ejelev: Stener Baxaas, Ole Olsen Øyegaarden, Halvor Halvorsen Susaas, Anne Nielsd. Baxaas, Marthe Halvorsd. Susaas.
F.f. Thord Halvorsen Baxaas og Aslou Olsdatters Halvor: Stener Baxaas, Halvor Halvorsen Susaas, Ole Jensen Kaasen, Anne Nielsd. Baxaas, Marthe Halvorsd. Susaas.
F.f. Thord Halvorsen Baxaas og Aslou Olsdatters Aslou: Ole Jensen Høyehoug, Ole Christensen Storhoug, Ole Gullichsen Baxaas, Anne Nielsd. Baxaas, Marthe Halvorsd. Susaas.
F.f. Thord Halvorsen Baxaas og Aslou Olsdatters Ingebor: Stener Baxaas, Halvor Susaas, Thord Jonsen Rødningen, Gunild Clausd. Susaas, Karen Gullichsd. Baxaas.
F.f. Thord Baxaas og Aslou Olsdatters Ingebor: Stener Baxaas, Halvor Susaas, Thomas Ellingsen Eje, Gunild Clausd. Susaas, Karen Halvorsd. Baxaas.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og ofte hvor de bodde.

Thor Baxaas solgte 1/2 tønne av gården til sin bror Stener Baxaas i 1793 for 20 rdl. Det var den gamle husmannsplassen Storhaug.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1792 - 1800, folie 532b. Digitalarkivet.
Giør Vitterligt at Anno 1797 den 24de Marty blew Skifteretten sadt paa Gaarden Baxaas Matricul no 15 i Holden hoved Sogn og Præstegield i
Hr. Auditeur og Sorenskriver Wedhels Forfald betient af hans Fulmægtig Peder Schaaning  med 2de (tvende = 2) i Forhaanden udnævnte Eedsvorne
Laugrettes og Wurderings mænd, Wellich Olsen Fosse og Jørgen Gundersen Heisholt, for efter faaregaaende Berammelse og Tilkaldelse lowlig at
Registrere og Wurdere Sterwboet effter wed Døden afgangne Asloug Olsdatter til hendes efterladenskabers paafølgende lovlige Skifte og Deeling
om noget bliver at Arve imellem hendes igienlevende og nærværende Enkemand Tord Halvorsen paa den ene og deres i Lovligt  Egteskab Sammen-
avlede og i Liveværende fire Børn:
1. Halvor Thordsen 8 aar. Værge: Moderbroder, Ole Olsen Omnæs (i Lunde).
2. Ejelew Thordsdatter 10 aar. Værge: Moderbroder, Ole Olsen Omnæs (i Lunde).
3. Asloug Thordsdatter 6 aar. Værge: Faderbroder Stener Halvorsen Baxaas.
4. Ingebor Thordsdatter 2 aar. Værge Faderbroder Halvor Susaas.
Dette utdrag av skifte ble transkribert av G.S. 23/1-2022.

Hvorfor Ejelev ikke var med i Gjermundsens Skifteregister forsto jeg ikke, men da jeg fant skiftet i det utømmelige Digitalarkivet, var hun der!
Det forteller oss hvor fort gjort der kan være og overse noe, eller gjøre en liten feil i våre avskrifter. Det er helt menneskelig å feile.

Kilde: Slektsregister for Drangedal (Bjørn Edvin Holte) bind 2, side 125.
Angående Thor Halvorsens 3. kone.
Asborg Knutsdatter Naas fra Drangedal var enke etter Peder Larsen Naas i Drangedal. De hadde følgene barn, som trolig ble med til Holla med mora.
1, Knut Pedersen Naas. Overtok farsgården Naas.
2. Lars Pedersen til Storli i Nes, Sauherad.
3. Kirsti Pedersdatter g.m. N.N. Bodde i Kviteseid.
4. Maria Pedersdatter g.m. sin "stebror" (sammenbrakte barn) Halvor Thorsen Baxaas.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII, folie 7. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Thor Halvorsen til Halvor Thorsen for 1.000 rdl., thinglæst 3. Sept. 1812.

Bonde, selveier
Halvor Thorsen Baxaas herfra f. 27/3-1789 d. 9/5-1868 på Baksås av alderdom, 79 år gml.
g.m. Maria Pedersdatter fra Naas i Drangedal (sammebrakte barn) dpt. 25/3-1787 d. 30/4-1868 på Baksås, 81 år gml., d.a. Peder Larsen Naas og Asborg Knutsdatter.
1. Thor Halvorsen f. 28/7-1811 d. 30/12-1820 på Baksås, 9 år gml.
2. Aslaug Maria Halvorsdatter d.e. f. 14/9-1814 g.m. Halvor Knutsen Flom. Se nedenfor.
3. Asborg Halvorsdatter f. 5/5-1817 g.m. Halvor Paulsen Espevolden. Se Espevolden nedre under Tvara.
4. Kirsten Maria f. 8/12-1819 d. 9/12-1820 på Baksås, 1 år gml.
5. Kirsten Maria Halvorsdatter f. 3/1-1823 g.m. Paul Nicolaisen Kjeldal. Bodde på Kjeldal i ytre Flaabygd i Lunde.
6. Ole f. januar 1825 d. 27/2-1825 på Baksås. 1 mnd. gml. Kun hjemmedøpt.
7. Ingeborg Halvorsdatter f. 12/11-1825 g.m. Nicolai Paulsen Eie. Se Eie øvre(2).
8. Aslaug Maria Halvorsdatter d.y. f. 11/9-1828 g.m. Nils Jacobias Olsen Fosse. Se Fosse. Se også nedenfor.
Eier 1812.

F.f. Halvor Tordsen Baxaas og Marie Pedersdatters Tord: Tord Baxaas, Halvor Jøntved, Lars Pedersen Baxaas, Asber Knudsd. Baxaas, Aslaug Halvorsd. Baxaas.
F.f. Halvor Thorsen Baxaas og Maria Pedersdatters Asloug: Asber Baxaas, Anne Halvorsd. Jøntved, Thor Baxaas, Halvor Jøntved og Lars Pedersen Baxaas.
F.f. Gaardm. Halvor Thorsen Baxaas og Maria Pedersdatters Asber: Asloug Jøntved, Anne Baxaas, Thor Baxaas, Halvor Jøntved og Jon Baxaas.
F.f. Gmnd. Halvor Thorsen Baxaas og Maria Pedersdatters Kirsten Maria: Kari Terkelsd. Storlie, Anne Nielsd. Baxaas, Thor Baxaas, Halvor Jøntved og Lars Pedersen Storlie.
F.f. Gmnd. Halvor Thorsen Baxaas og Maria Pedersdatters Kirsten Maria: Kari Terkelsd. Storlie, Anne Nielsd. Baxaas, Thor Baxaas, Lars Pedersen Storlie og Sven Hansen Baxaas.
F.f. Gmnd. Halvor Thorsen Baxaas og Maria Pedersdatters Ingeborg:  Asloug Jøntved, Anne Nielsd. Baxaas, Thor Baxaas, Halvor Jøntved og Gunnuld Olsen Baxaas.
F.f. Halvor Thordsen Baxaas og Maria Pedersdatters Asloug Maria: Asloug Jøntved, Asloug Maria Jøntved, Halvor Jøntved, Yhord Halvorsen Baxaas, Lars Pedersen Storlie.

  Kilde: Norges Matrikel 1819:

Løbenr.

Matr. No.

Eiendommens navn

Besidders Navn

Nuhavende skyld

Anmærkninger

2(!) 3

15

Bakkesuusaas

Halvor Thordsen

2 Tønder

Løs Landskyld til Præstebolet. 1 Korn Qvern.


  Kilde: Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Løbenummers navn

Opsidder

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

3

Bakke-Suusaas

Baksaas

Halvor Thorsen

2 Tønder

5 dl. - 3 ort - 13 sk.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII, folie 7. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Halvor Thorsen til datteren Aslaug Halvorsdatter, gift med Halvor Knudsen Flom for 6.000 spd., thingl. 14. Okt. 1859."

Bonde, selveier (gjennom sin kone)
Halvor Knudsen Flom fra N. Flom i Ytre Flåbygd f. ca. 1812 d. etter 1865, s.a. Knud Ellingsen Flom.
g. i Flåbygd krk. 20/7-1834 m. Aslaug Maria Halvorsdatter herfra f. 14/9-1814 d. etter 1865.
Forlovere: "Elling Knudsen Flom og Svennung Østensen Tvedt."
1. Knud Halvorsen f. 27/7-1835 på Flom (dpt. i Flåbygd krk.). Se nedenfor.
2. Halvor Halvorsen f. 25/5-1839 (dpt. 9/6 i Flåbygd krk.) på Flom. Se Baksås vestre "Mutterud".
3. Agnete Marie Halvorsdatter f. 17/9-1841 på Flom.
4. Thor Halvorsen f. 21/4-1844 (døpt. 19/5 i Flåbygd krk.)
5. Elling Halvorsen f. ca. 1847.
6. Peder Halvorsen f. 11/10-1849 d. 1935. Se Baksås vestre "Mutterud".
7. Maria Halvorsdatter f. ca. 1854.
8. Torber Halvorsdatter f. ca. 1857.
Eier 1859.

F.f. Halvor Knudsen nordre Flom og Asloug Halvorsdatters Knud: Thorberg Flom, Maria Sundboe, Asloug Baxaas, Elling Flom, Halvor Baxaas.
F.f. Halvor Knudsen Flom og Asloug Halvorsdatters Halvor: Thorberg Flom, Asloug Kjeldal, Birgit Flom, Elling Flom og Ole Thomassen Flom.
F.f. Halvor Knudsen Flom og Asloug Halvorsdatters Agnete Marie: Maria Flom, Asbør Kjeldal, Ole Thomassen Flom, Elling Knudsen Flom, Halvor Thorsen Baxaas.
F.f. Halvor Knudsen Flom og Asloug Halvorsdatters Thor: Thorberg Flom, Maria Flom, Svanoug Flom, Elling Flom, Ole Thomassen Flom. Hjemmedøbt af Svennung Østensen Tvedt.
F.f. Halvor Knudsen Flom og Asloug Halvorsdatters Peder: Asborg Halvorsd. Kjeldal, Liv Ellefsd. Flom, Ingri Larsd. Flom, Halvor Paulsen Kjeldal og Knud Chr. Kjeldal.

Aslaug Maria Halvorsdatter Baksaas er registrert utflytta fra Holla til Flåbygda våren 1834, som 20-åring. Det ser ut til at denne familien bodde
fast på N. Flom i Flåbygd. Gården N. Flom i Flåbygd, finner vi igjen i folketellinga 1865. Halvor Knudsen var bonde og selveier (53 år). Familien
var da på 7 barn. Knud Halvorsen hadde allerede flytta hit til Baksås. Se nedenfor.

Kilde: Matrikkelgrunnlaget 1866 (Blåboka).
Landskyld (skylddaler): 5 dl - 3 ort - 13 sk. 280 mål.
Besetning: 3 hester, 10 kuer, 12 sauer.
To husmannsplasser til gården.
(Siden navnet på et jorde i tilknytning til denne gården,
heter "Yttingane", kan dette være stedet for den, for
lengst, nedlagte husmannsplassen Yttingen under
Baksås.G.S.)

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII, folie 7. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, afholdt 17 - 19 Juni 1869, hvorved bnr 4 er udskilt, thingl. 6. Okt. 1874. Se Baksås(4) "Mutterud".

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII, folie 7. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Halvor Knudsen Flom til sønnen Knud Halvorsen for 2.500 spd., dat. 10. Dec. 1873, thingl. 6. Okt. 1874."

Bonde, selveier
Knud Halvorsen Baksaas fra N. Flom i Flåbygd f. 27/7-1835 d. i USA, s.a. Halvor Knudsen Flom. Se ovenfor.
g. i Holla 3/10-1861 m. Aaste Olsdatter fra Funnemark i Lunde f. 29/11-1831 i Lunde d. i USA, d.a. Ole Olsen Funnemark og Anne Flom.
Forlovere: "Andreas Johnsen Stenhoug og Stener Gjermundsen Rønningen."
1. Halvor Knudsen f. 26/12-1861.
2. Aslaug Maria Knudsdatter f. 26/3-1864.
3. Anne Knudsdatter f. 2/11-1866.
4. Ole Knudsen f. 29/9-1869.
5. Knud Knudsen f. 10/3-1873.
Bruker 1861. Eier 1873.

F.f. Knud Halvorsen Baxaas og Aaste Olsdatters Halvor: Maria Halvorsd. Fosse, Gunnild Halvorsd. Baxaas, Nils Olsen Fosse, John Olsen Kaasa.
F.f. Gbr. Knud Halvorsen Baxaas og Aaste Olsdatters Asloug Maria: Barnets Moder, Kirsti Kristensd. Baxaas, Halvor Thorsen Baxaas, Thor Halvorsen Flom, Halvor Svennungsen Baxaas.
F.f. Knud Halvorsen Baxaas og Aaste Olsdatters Anne: Maria Halvorsd. Fosse, Anne Olsd. Fosse, Nils Olsen Fosse, Halvor Halvorsen Fæhn, Christopher Gunnuldsen Eie.
F.f. Gbr. Knud Halvorsen Baxaas og Aaste Olsdatters Ole: Maria Halvorsd. Fosse, Anne Nilsd. Fosse, Nils Olsen do., Ole Nilsen do., Halvor Thomassen Kaasen.
F.f. Knud Halvorsen Baxaas og Aaste Olsdatters Knud: Gunhild Olsd. Bazaas, Maria Halvorsd. Flom, Halvor Halvorsen Baxaas, Thor Halvorsen Flom, Peder Halvorsen Flom.

Knud Halvorsen Baksaas med kone og 4 barn emigrerte til N. Amerika i mai 1883 med "S/S Angelo". Oppgitt reisemål: Wesley, Idaho.

Tjenestefolk her i 1875:
Josefine Andreasdatter Haugen f. ca. 1857 i Holla og Halvor Aslaksen Skaardal f. ca. 1857 i Holla.


Dyrehold her i 1875:
1 hest, 1 føll, 3 kuer, 1 kalv, 6 sauer, 1 gris.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII, folie 7. Digitalarkivet.
"Opgangsforretning vedkommende grænsen mod S.D. Cappelens Griniskov, afholdt 30. Dec. 1875, thingl. 19. Marts 1877."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII, folie 7. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr 5 er udskilt, afholdt 7., thingl. 9. Juni 1877. Se Øvre Baksås.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII, folie 7. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Hollen Overformynderi paa umyndiggjorte Knud Halvorsens vegne til Nils Olsen Fosse for kr. 8.800,- dat. 25. Nov., thingl. 1. December  1882."

Bonde, selveier
Nils Jacobias Olsen Fosse (Nils Olsen Fosse) f. 7/12-1826 på Funnemark i Lunde d. 11/7-1905 på Baksås, s.a. Ole Kjøstolsen Fosse.
g. i Holla 30/11-1849 m. Aslaug Maria Halvorsdatter d.y. herfra f. 11/9-1828 d. 5/2-1883 på Toreskås, d.a. Halvor Thorsen Baksaas.
Eier 1882.
Eier 1882. Se hele familien på Fosse.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII, folie 7. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Nils Olsen Fosse til Thor Nilsen for kr. 8.000,- samt for frit hus og ophold for sælgeren, eller i tilfælde føderaad for sælgeren, dat. 3., thingl. 16. bov. 1904.
"Nils Olsen Fosse død og skifte efter ham sluttet den 14. febr. 1906. Beboelsretten m.v. aflyst  27/4-1907."

Bonde selveier
Thor Nilsen Baksaas fra Fosse f. 24/9-1870 d. 15/6-1955, s.a. Nils Jacobias Olsen Fosse (Nils Olsen Baksaas).
g. i Solum krk. 8/9-1900 m. Anne Maria Skaardal (Anne Baksaas) fra Skordal lille f. 29/9-1881 d. 3/11-1935 på Brekka i Solum, d.a. Halvor Jørgensen Skaardal.
Forlovere: "Gbr. Halvor Jørgensen Skaardal og Gbr. Harald Nikolaisen Rugtvedt."
1. Nils Baksaas f. 9/9-1901 d. 28/4-1986 g.m. Karen NN f. 18/8-1900 d. 6/5-1988. Gravlagt på Solum.
2. Aslaug Maria Baksaas (Maria Baksaas) f. 18/12-1903 d. 16/11-1993. Gravlagt på Solum.
3. Aslaug Baksaas f. 24/5-1906 d. 23/4-1975. Gravlagt på Solum.
4. Gunhild Baksaas f. 30/8-1908.
5. Hilda Baksaas f. 9/2-1911.
6. Harald Baksaas f. 8/12-1916 på Bjørntvedt i Solum d. 30/4-1994. Gravlagt på Solum.
Eier 1904.

F.f. Gbr. Thor Nilsen Baksaas og Anne Marie Halvorsdatters Nils: Susanne Kiise, Landhandler Kristoffer Kiise, Gbr. Halvor Jørgensen Bjørntvedt, pige Marie Pedersd. Baksaas.
F.f. Gbr. Thor Nilsen Baksaas og Marie Halvorsdatters Aslaug Maria: Susanne Kise, Marie Skaardal, Landhandler Kristoffer Kise, Heisholt, Halvor Skaardal og Hans Skaardal.
F.f. Gbr. Thor Nilsen Baksaas og Anne Marie Halvorsdatters Aslaug: Susanne Kise, Kristoffer Kise, Halvor Jørgensen Skaardal, Aslaug Halvorsd. do.
F.f. Gbr. Tor Nilsen Baksaas og Anne Halvorsdatters Gunild: Gbr. Halvor Skaardal, Solum, pige Marie Skaardal do., Landhandler Kristoffer Kise, Hustru Susanne Kise.
F.f. Gbr. Tor Nilsen Baksaas og Anni Halvorsdatters Hilda: Landhandler Kristoffer Kise, Susanne Kise, pige Aslaug Kise, Gbr. Halvor Skaardal.
F.f. Gbr. Thor Nilsen Baksaas Bjørntvedt og Anne Marie Halvorsdatters Harald: Gbr. Hans Skaardal, hustru Randine Skaardal, føderaadsmand Halvor Skaardal, Moderen.

  Kilde: Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

 2

3

Bakke-Susaas

Bakke-Susaas 

Thor Nilsen 

3,06 

Denne familien flytta ca. 1913 til Bjørntvedt i Solum. Siden hadde de en gård på Brekka i Solum. Foreldrene her er gravlagt på Solum kirkegård.

Kilde: Nekrolog. Telemark Arbeiderblad 5/11-1935.
"Fru Anne Baksås Melum døde plutselig søndag formiddag. Hun stod op som vanlig og stelte huset. Ved frokosten følte hun sig uvel, og gikk til sengs. Straks efter var hun død. Hun var født i Skordal og i ung alder ble hun gift med Tor Baksås i Holla. Senere fyttet de til Solum og har hatt gård på Brekka i flere år nu. Fru Baksås var meget avholdt av alle som kjente henne. Hennes plutselige bortgang har gjort et dypt inntrykk i bygden.


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII, folie 7. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Tor N. Baksaas til Sten T. Grotevje for kr. 18.000,- dat. 26. april, tinglyst 26. juni 1913."

Bonde, selveier
Sten Tollefsen Baksaas (Sten T. Baksaas) fra Smestad i Lunde f. 6/1-1868 d. 3/8-1962, s.a. Tollef Stensen Smestad.
g. hos Notarius 10/8-1893 m. Signe Andreasdatter fra Bjørndalen i Lunde f. 20/3-1871 d. 19/1-1956, d.a. Andreas Ellefsen Bjørndalen.
1. Karen Maria Baksaas f. 28/1-1895 d. 22/11-1953 g.m. Emil Andersen f. 21/5-1894 d. 11/12-1971. Gravlagt i Lunde.
2. Ingeborg Maria Baksaas f. 16/12-1896 d. 29/5-1980 g.m. enkem. Paulus Langeland f. 12/11-1892 d. 16/1-1975. Bodde i Lagmannslia 21 i Skien. Gravlagt på Gjerpen.
3. Andreas Baksaas f. 11/1-1899. Se nedenfor.
4. Tollef Baksås f. 11/1-1901 d. 2/6-1992 g.m. Tomine Torsnes fra Bratsberg(2) i Gjerpen f. 28/2-1907 d. 25/9-1990. Gravlagt på Gjerpen.
5. Olav Baksås f. 27/11-1902 d. 7/12-1997 g.m. Ragnhild Johnsen f. 31/5-1904 d. 13/6-1957. Gravlagt på Borgestad.
6. Hans Stenert Baksaas f. 14/6-1904 d. 20/5-1996 g.m. Astrid Katrine Ekelund f. 1/1-1904 d. 12/9-1994. Gravlagt på Gjerpen.
Eier 1913.

Sten Baksaas bygde nytt fjøs her i 1932.

Denne familien hørte til menigheten Den Evangeliske Lutherske Kirke (DELK). Foreldrene her er gravlagt på Kronborg nye
på Ulefoss.


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII, folie 7. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Sten Baksaas og hustru Signe til sønnen Andreas Baksaas for kr. 16.000,- og for løsøre kr. 5.500,- dat. 13/3-1936, tingl. 2/4-1936."

Bonde, selveier
Andreas Baksaas herfra f. 11/1-1899 d. 17/7-1954.
g. hos Notarius i Skien 11/4-1919 m. Lotte Egeland fra Frogner(6) i Gjerpen f. 13/2-1896 på Time på Jæren, Rogaland d. 28/9-1982, d.a. Svend Andersen Egeland.
1. Sverre Steen Baksaas f. 18/5-1921 d. 20/4-1999 g.m. Astrid Olsen Fosse fra Bjørkedalen, Porsgrunn f. 7/4-1923. Håvundv. 59 i 1969. Gravlagt på Gjerpen gravplass.
2. Elisabeth Irene Baksås f. 16/9-1926 d. 29/8-2020. Ugift. Bodde i 1969 i Vigesv. 9. Siden 1994 i Skien. Gravlagt på Gjerpen gravplass.
3. Thor Sven Baksaas f. 30/10-1928 d. 24/9-2020 i Tønsberg g.m. Liv Arnlaug NN f. 1934. Bodde i Håvundv. 34 i 1969. Siden i Tønsberg. Gravlagt på Gjerpen gravplass.
4. Oddvar Eugen Baksås f. 20/9-1931 d. 26/7-1984. Bodde i Vigesv. 23. Ugift. Gravlagt på Gjerpen gravplass.
Eier 1936.

Lotte Baksaas ble enke i 1954. Hun solgte gården i 1960 og flytta til Vigesv. 9 i Lagmannslia i Gjerpen. Mange av hennes familie
bodde i nærheten. Foreldrene her er gravlagt på Kronborg nye.

Kilde: "Norske Gårdsbruk, bind XII, Telemark Fylke (PM Bye & Co A/S, Oslo 1955). Oppgave innsendt av Andreas Baksaas ca. 1953.
Skyldmark 3,06. 110 dekar dyrka mark (leirmold), anna jordbruksareal 30 dekar, produktiv skog 60 dekar. Våningshus ombygd 1932. Dyr: 2 hestar, 10 kyr, 4 ungdyr, 8 griser, 2 sauer, 20 høner. Far til eigaren kjøpte garden 1913 av Tor Nilsen Baksaas. Eigaren tok over 1935(!). Silo og landkum. 6 dekar hage planta i 1949.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII, folie 7. Digitalarkivet.
"Skjøde dat. 2/7, grunnbokført 6/7-1960 fra Lotte Baksås til Halvor Tveiten for kr. 115.000, hvorav løsøre for kr. 5.000,- "

Bonde, selveier
Halvor Tveiten fra Heddal.
g.m. Hege Tveit fra Kviteseid f. 17/10-1914 d. 1/7-1995. Gravlagt på Kronborg nye.
1. Harald Knut Tveiten f. 3/7-1946. Se nedenfor.
2. Anne Tveiten.
Eier 1960.

Selveier
Harald Knut Tveiten herfra f. 3/7-1946 d. 31/12-2021.
Eier 1980.

Kilde: "Norske Gårdsbruk Telemark II" (Foyn forlag, Bø - 2000). Etter tillatelse.
Gården er på 130 dekar jord, 100 dekar skog og 60 dekar annet areal. Jorda leies bort til gras og kjøttproduksjon. Melkekyr ble det slutt med her i 1980. Den første traktoren kom i 1960. I tunet står et våningshus som ble bygd ca. 1850 og ombygd i 1932. Låven med fjøs er også fra rundt 1850 og ble ombygd og påbygd i 1932 med stall og lagerrom til fòr. På gården er det også et stabbur som antas å være fra rundt 1850.


Gnr 2 - bnr 3, 2022. Kart fra Nome kommunes karttjeneste: kommunekart.com


| Hjem | Gamle Baksås |
| BaksåsBaksås øvre | Baksås nedre | Baksås vestre - Mutterud | Baksås 15 | S. Storhaug | N. Storhaug |
| Drammen | Evju - Kåøya | Hegna | Høgli | Kleven | Nome | Perskås | Plassen | Sandbakken | Stua | Thomaskås | Trettekås | Yttingen store |


Baksås vestre - Mutterud
Gnr 2 - bnr 4. Gammelt løpenr. 3b.


Gnr 2 - bnr 4 "Mutterud". Skannet fra "Norske Gårdsbruk Telemark II" (Foyn Forlag, Bø - 2000). Etter tillatelse.

Utskilt fra Baksås nedre (bnr 3) ved skylddelingsforretning tinglyst 6/10-1874.

Skylddaler i 1874: 2 dl. - 4 ort - 6 sk.
Skyldmark 1889: 5,81 (5 mark 81 øre).
Areal 1974: 1 144 864 kvm.

Denne gården ble, uvisst av hvilken årsak, kalt for "Mutterud" i matrikkelen.


Adresse 2022: Nomevegen 29.


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, panteregister nr. VII 1, folie 8. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Halvor Knudsen Flom til sønnen Halvor Halvorsen for 2.400 spd., dat. 10. Decembr. 1873, thingl. 6. Oktobr. 1874."

Bonde, selveier
Halvor Halvorsen Baksaas fra Flom i Ytre Flåbygd f. 25/5-1839, s.a. Halvor Knudsen Flom. Se Baksås nedre.
g. i Landsmarka 6/11-1868 m. Gunhild Olsdatter fra S. Røymål i Ytre Flåbygd f. 26/1-1842, d.a. Ole Olsen og Aslaug Christensdatter.
Forlovere: "Knud Christensen Kjeldal og Gunnuld Halvorsen Skjellaug."
1. Halvor Halvorsen Baksaas f. 16/3-1869. Emigrerte til USA.
2. Ole Halvorsen Flom f. 2/3-1871. Ble snekker. Emigrerte til USA med "S/S Angelo" i mars 1900. Reisemål: New York. Forhåndsbetalt billet.
3. Christen Halvorsen Baksaas f. 16/6-1873. Ble lærer.
4. Knud Halvorsen Baksaas f. 20/6-1875.
Eier 1873.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Gbr. Halvor Halvorsen Baxaas og Gunhild Olsdatters Halvor: Aaste Olsd. Baxaas, Karen Halvorsd. do., Knud Halvorsen do., Ole Olsen Røymaal, Elling Halvorsen Flom.
F.f. Gbr. Halvor Halvorsen Baxaas og Gunhild Olsdatters Ole: Aaste Olsd. Baxaas, Karen Halvorsd. do., Knud Halvorsen do., Ole Olsen Røymaal, Thor Halvorsen Flom.
F.f. Gbr. Halvor Halvorsen Baxaas den yngre og Gunhild Olsdatters Christen: Barnets Moder, Maria Halvorsd. Flom, Knud Halvorsen Baxaas, Elling Halvorsen Flom, Halvor Olsen Heisholteie.
F.f. Gbr. Halvor Halvorsen Baxaas og Gunhild Olsdatters Knud: Aaste Olsd. Baxaas, Karine Olsd. do., Knud Halvorsen do., Halvor Nicolaisen Eie, Bent Halvorsen Baxaas.
 

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og ofte hvor de bodde.

Halvor Halvorsen kjøpte en Hanes-gård i Melum og solgte denne gården til sin bror Peder Halvorsen.

Husdyr på gården i 1875: 1 hest, 4 kuer, 8 sauer og 1 gris.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, panteregister nr. VII 1, folie 8. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Halvor Halvorsen Hanæs til broderen Peder Halvorsen for kr. 11.400,- dat. og thingl. 5. oktob. 1882.

Bonde, selveier
Peder Halvorsen Baksaas fra Flom i Ytre Flåbygd f. 11/10-1849 d. 1935, s.a. Halvor Knudsen Flom. Se Baksås nedre.
g. i Holla 10/1-1882 m. Hanna Nilsdatter fra Kastet(12) under Romnes f. 13/2-1858 d. 1940, d.a. Nils Nilsen Kastet.
Forlovere: "Ole Jørgensen Sannæs og Peder Nilsen Hammerstad."
1. Aslaug Marie Baksaas f. 10/7-1882 g.m. Halvor Baksås. Emigrerte til Patagonia i Argentina.
2. Halvor P. Baksaas f. 25/11-1883. Se nedenfor.
3. Karen Marie Baksaas f. 20/12-1885 d. 13/4-1966. Ugift.
4. Nils P. Baksaas f. 25/5-1888 d. 24/7-1975. Ugift.
5. Einar P. Baksaas f. 8/8-1890 d. 7/5-1945. Ugift.
6. Tor Baksås f. 27/3-1893. Ble agronom. Se Stenstadvalen i Helgen.
Eier 1882.

F.f. Gbr. Peder Halvorsen Baxaas og Hanna Nilsdatters Asloug Marie: Thomine Nilsd. Sannerholt, Maren Kirstine Halvorsd. Baxaas, Bent Halvorsen Baxaas, Halvor Jørgensen Storehoug, Halvor Knudsen Baxaas.
F.f. Gbr. Peder Halvorsen Baxaas og Hanna Nilsdatters Halvor: Barnets Moder, Anne Maria Halvorsd. Baxaas, Barnets Fader, Tron Jonsen Vale, Halvor Nilsen Kastet.
F.f. Gbr. Peder Halvorsen Baxaas og Hanna Nilsdatters Karen Marie: Aslaug Nilsd. Sannæs, Susanne Nilsd. Baxaas, Gullik Halvorsen Sannerholt, Bent Halvorsen Skordal, Halvor Jørgensen Storhaug.
F.f. Gbr. Peder Halvorsen Baxaas og Hanna Nilsdatters Nils: Anne Nilsd. Vale, Maren Halvorsd. Baxaas, Bent Halvorsen Skordal, Ole Jørgensen Sannæs, Gullik Halvorsen Sannerholt.
F.f. Gbr. Peder Halvorsen Baxaas og Hanna Nilsdatters Einar: Aslaug Nilsd. Sannæs, Karen Nilsd. Kastet, Bent Halvorsen Skordal, Thor Nikolaisen Eie og Thor Nilsen Baxaas.
F.f. Gbr. Peder Halvorsen Baksaas og Hanna Nilsdatters Thor: Aslaug Nilsd. Eje, Maren Halvorsd. Baxaas, Bent Halvorsen do., Thor Nikolaisen Eje, Gullik Halvorsen Kastet.

Tjenestefolk i 1891:
Søskenparet(?) Kjørekarl Nils Olsen Bø fra Lunde f. ca. 1873 og fepike og stuepike Kari Olsdatter fra Bø i Lunde f. ca. 1871.

  Kilde: Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

 2

Bakke-Susaas 

Mutterud 

 Peder Halvorsen

5,81 

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, panteregister nr. VII 1, folie 8. Digitalarkivet.
"Kontrakt, hvorved Peder Baxaas m. fl. til kammerherre D. Cappelen bortleier jagtretten paa denne med flere eiendomme i 6 aar fra 9/9-1907 mod aarlig godt-
gjørelse for dette brug kr. 25,00 og med fortrinnsret for Cappelen til fornyelse av kontrakten på 5 aar., dat. 9/9-1907, tingl. 18/9-1907."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, panteregister nr. VII 1, folie 8. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Peder H. Baksaas og hustru Hanna til sønnen Halvor P. Baksås for kr. 45.200,00, hvorav for løsøre kr. 10.000,00, og med forbehold for selgerne for livs-
varig husvær og fornøden ved, ansatt til kr. 300,00 pr. år, dat. 24/4-1935, tingl. 6/5-1935."

Bonde, selveier
Halvor P. Baksaas herfra f. 25/11-1883 d. 7/4-1961.
Eier 1935. Ugift.

Disse fire søsken Baksaas var alle ugifte og deler felles gravstøtte på Kronborg nye på Ulefoss.


Foto tilhører Slekt og Data.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, panteregister nr. VII 1, folie 8. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 9., dagbokført 12., grunnbokført 25/5-1955 fra Halvor P. Baksås til Per T. Baksås f. 6/1-1926 for kr. 60.000, hvorav for løsøre kr. 20.000. Kjøpesummen
kr. 60.000.- blir stående med 1. prioritets pant i eiendommen. Selgeren forbeholdes for livstid disposisjonsrett over en del av eiendommens skog - nærmere bestemt,
selgeren og søster Karen Baksås er likeledes forbeholdt bruk av hovedbygningens 2. etasje, nødvendig ved samt rett til kjøp av gårdsprodukter til produsentpris -
5 årig verdi kr. 5.000,-"

Bonde, selveier
Per Sigmund Baksås (Per Baksås) fra Stenstadvalen f. 6/1-1926 d. 1/10-2010, s.a. Tor Baksås.
g.m. Else Marie Eie fra Eie øvre(2).
1. Reidun Baksås.
2. Tor Baksås f. 1956. Se nedenfor.
3. Birte Baksås.
Eier 1955.

Per Baksås ble i tillegg eier av sitt barndomshjem Stenstadvollen rundt 1969.

Selveier
Tor Baksås herfra f. 1956.
g.m. Anne Åsland f. 1965.
1. Tor-Erik Baksås f. 1984.
2. Anne-Lise Baksås f. 1987.
Eier 1991.

Tor Baksås ble også eier av gnr 57 bnr 1 Stenstadvollen i Helgen.

Kilde: "Norske Gårdsbruk Telemark II" (Foyn forlag, Bø - 2000). Etter tillatelse.
Gården er på 90 dekar jord, 700 dekar skog. Eieren sitter også med Stenstadvollen (57/1). 240 dekar jord leies fra Ytterbø (53/3), Baksås (2/6-158) og Sannerholt (41/13-23). Det blir drevet med korn, grasfrø, jordbær og skogbruk. Melkeproduksjonen ble det slutt med i 1970. Kona til eieren har jobb i en barnehage. Første traktoren kom til gården i 1955. Tre traktorer er i bruk nå, i tillegg til skurtresker og tre korntørker. I tunet er det våningshus fra 1921, bryggerhus bygd i 1947, stabbur fra rundt 1800 og låve satt opp i 1931. Slekta har vært på gården siden 1873.


Gnr 2 - bnr 4 "Mutterud" - 2022. Kart fra Nome kommunes karttjeneste: kommunekart.com


| Hjem | Gamle Baksås |
| BaksåsBaksås øvre | Baksås nedre | Baksås vestre - Mutterud | Baksås 15 | S. Storhaug | N. Storhaug |
| Drammen | Evju - Kåøya | Hegna | Høgli | Kleven | Nome | Perskås | Plassen | Sandbakken | Stua | Thomaskås | Trettekås | Yttingen store |


Baksås 15
Gnr 2 - bnr 15.


Gnr 2 - bnr 15 "Baksås". Skanna fra "Norske Gårdsbruk Telemark II." (Foyn forlag, Bø - 2000). Etter tillatelse.

Utskilt fra Baksås øvre (bnr 6) ved skifte tinglyst 24/6-1925.

Skyldmark 1925: 4,50. Areal 1974: 66 333 kvm.
 

Adresse 2022: Nomevegen 101.

Bonde, selveier (gjennom sin kone)
Isak Toresius Aspheim Baksaas fra Aspheim i Melum f. 3/7-1892 d. 25/12-1970.
g.m. Kjersti Baksaas fra Baksås øvre f. 21/11-1888 d. 14/9-1969, d.a. Bent Halvorsen Baksaas.
Eier 1925.

Kjersti Baksaas var kortvokst. De valgte kanskje derfor å ikke få barn?

Til denne gården hørte også skogteigen 2/5. Denne skogteigen gikk til Isaks bror, Isinius Aspheim. Isinius Aspheim døde 18/2-1982, men
skogteigen 2/5 ble ikke skifta fra dødsboet før 2/10-2009. Da gikk skogteigen til barnebarna, Arne Aspheim og Gunleik Aspheim med 50%
hver. Gunleik Aspheims halvdel ble overtatt av hans sønn Anders Aspheim i desember 2017. Se Ø. Heisholt(4).

Kilde: Grunnboksblad (1935-1993) 2/15.
"Dagbokført 20/7-1965. Skylddeling vedkommende bnr 18 (skog) av skyldmark 4,00 av skyldmark 0,50." "Søve skog" Areal 2020: 1 365 347 kvm.

Kilde: Grunnboksblad (1935-1993) 2/18 "Søve skog".
"Skjøte, dat. 16/8, grunnbokført 21/9-1965 fra Kjersti Baksås og Isak Baksås til Telemark fylke for kr. 100.000,- "
"I skjøte, dat 16/8-1965, har selgerne Kjersti og Isak Baksås forbeholdt hvert år 5 favne tørr opphuggen ved innbrakt i vedrom på Baksås og
rett til fiske og båtplass i Nomevann. Overdragelsen skjer på vilkår at eiendommen blir nyttet ved den praktiske skogbruksundervisning ved
skolen." Slettet 6/9-1991. Begge døde.

Kilde: Grunnboksblad (1935-1993) 2/15.
"Dagbokført 27/9. Skylddelingsforretning av 27/9. Grunnbokført 28/9-1971 vedkommende bnr 21 av skyldmark 0,02 "Karmel". Ubebygd tomt ved Nomevegen.

Kilde: Grunnboksblad (1935-1993) 2/15.
"Dagbokført 11/1-1972. Skylddelingsforretning av 27/9, Grunnbokført 18/1-1972 vedkommende bnr 22 "Baksås II" av skyldmark 0,01." (Husene på denne gården er utskilt til bnr 22.)


Kilde: Grunnboksblad (1935-1993) 2/15.
"Dagbokført 8/2-1972. Skjøde fra Isak Baksås dødsbo, dat. 8/2, Grunnbokført 17/2-1972 til Olav G. Valen og Kirstine Valen Skavdal for kr. 45.000,- "


Deleier Olav G. Valen f. 9/10-1900 d. 28/2-1982. Ugift.
og søster, deleier Kirstine Marie Valen Skavdal f. 16/11-1903 d. 7/8-2002.
Eiere 1972.

Se Baksås øvre.

Kilde: Grunnboksblad (1935-1993) 2/15.
"Dagbokført 20/12-1974. Skjøte av 20/12-1974, grunnbokført 12/3-1975 til Kjell Skavdal f. 1938 på 1/10 part av dette bruk og bnr 6 for kr. 22.000,- Særeie.
"Hjemmel 1975:
Olav G. Valen og Kirstine Valen Skavdal, 9/10 parter.
Kjell Skavdal, 1/10 part."

Kilde: Grunnboksblad (1935-1993) 2/18 "Søve skog".
"Erklæring dat. 28/8-1978 hvori Berit Lia har vegrett over denne eiendom (2/18) på nærmere vilkår."

Kilde: Grunnboksblad (1935-1993) 2/15.
"Dagbokført 14/1-1981. Kirstine Marie Valen Skavdal f. 16/11-1903, ifølge skjøte av 3/12-1980 på 9/10 parter av denne eiendom og bnr 6 for kr. 115.000,- "
"Hjemmel 1980:
Kristine Valen Skavdal 9/10 parter.
Kjell Skavdal 1/10 part."

Adjunkt, deleier
Kirstine Marie Valen Skavdal fra Baksås øvre f. 16/11-1903 d. 7/8-2002, d.a. Gunnar O. Valen og Maren Kirstine Baksaas.
g.m. tidl. lærer på Bastøy Ole Sigvard Skavdal fra Verran i N. Trøndelag f. 4/8-1891 d. 3/9-1976.
1. Kjell Oddmund Skavdal f. 1938. Lege i Larvik. 3 døtre.
Deleier med sin ugifte bror 1872.

Husene på gården står på ei tomt som ble utskilt i 1972 og solgt på det åpne marked.

Jorda her er i sameie med Baksås øvre.


Gnr 2 Baksås - bnr 15 Baksås  - 2022. Kart fra Nome kommunes karttjeneste: kommunekart.com.


Gnr 2 Baksås - bnr 18 "Søve skogen" - solgt til Søve landbruksskole i 1965.  Kart fra Nome kommunes karttjeneste: kommunekart.com - 2022.


| Hjem | Gamle Baksås |
| BaksåsBaksås øvre | Baksås nedre | Baksås vestre - Mutterud | Baksås 15 | S. Storhaug | N. Storhaug |
| Drammen | Evju - Kåøya | Hegna | Høgli | Kleven | Nome | Perskås | Plassen | Sandbakken | Stua | Thomaskås | Trettekås | Yttingen store |


Storhaug - Storhaug søndre
Opprinnelig gammel husmannsplass under Baksås øvre.
Siden skyldsettingen i 1816, løpenummer 2a.


Gnr 2 - bnr 1 "Storhaug søndre" (nærmest). Skanna fra "Norske Gårdsbruk Telemark II." (Foyn forlag, Bø - 2000). Etter tillatelse.

Storhaug som husmannsplass.

Navnet Storhaug er vel ikke en gang nødvendig å skrive forklaring på, men som en rekke andre gårder og husmannsplasser har den fått navn
etter beliggenheten i terrenget. I dette tilfellet, på en stor haug.


Adresse 2022: Nomevegen 131.

Den første husmann vi finner på Storhaug i kildene er:

Arbeider, husmann
Lars Sørensen fra Baksås f. ca. 1660 d. 1713 (skifte), s.a. Søren Olsen Baxaas.
g1g m. NN
g2g m. Anne Jensdatter fra Eie øvre f. ca. 1683 bg. 4/12-1774. "Anna Jensd. under Eje, 91 Aar, ved Holden.", d.a. Jens Jespersen Eie.
1. Thale Larsdatter f. ca. 1698 g.m. Mads Anundsen. Se Familie 9 - Sagene 1720.
2. Søren Larsen f. ca. 1702. Se nedenfor.
Bruker ca. 1710.

Denne familien bodde tidligere på Nome. Disse barna ble født i hans første ekteskap.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1709 - 1716, folie 235a. Digitalarkivet.
Marcus Hanssøn, Soren Schrifver udi Nedre Tellemarchen, Peder Heisholt og Ole Faasse, Ædsorne laugRettes Mænd i Holden Præstegiæld.
Giør Witterligt at Anno Christj - 1713 dend 29de Augustj wæren paa Storhoug Platz paa Bachsaas ejet til louglig Registering vurdering
Samt Skiffte og deeling at holde offer afgangne Lars Søfrenssøn, og det mellem hans effterlatte qwinde Anne Jensdatter og med forrige qwinde
afled 2de (tvende = 2) Børn,
1. Søfren Larssøn 11 aar.
2. Thale Larsdatter 15 aar.
Boens middel anwiiste Enchen os, som bestaar i Dette effterfølgende:
1 Hwid Koe, 4 rdl., 1 Rødsidet ditto, 4 rdl., 2de Gieter, 9 rdl.
 1 Gietunge, 1 ort.
Paa Susaas eje findes een liden opreist Kolle mihle ei fuldfærdig, hworudj dend H. Mand Participerede for Den halwt deel som denne Sterfboe til-
kommer og wurderes for 3 rdl.
Hwilche Penge Poul Bachsusaas, som dend anden Halfwe part ejer, Swarer tilichue Sterfboe med Penge, og Derimod er holden denne Boes andeel
derudj.
Tilkommer hos Kittil Haugland for 40 læster Brent Koll à 4 ort er, 1 rdl. - 2 ort - 16 sk.
Platsens huuse bestaaende udj Stuehuus, med Skorsteen udj, hwor udj er 2de Skaber, et Sengestæd, Bord, Bencher og Kaarstue, wurderes for 8 rdl.
Lade, Lowe og Fæhuus for 4 rdl.
Aarwoxten befantes at wære som indkommer og iche alt endnu indhøstet, tilsammen 2de Tønder Hafre à 6 ort er, 3 rdl.
2de Fauner (favner) Høi, 2 rdl.
1 fawn gryd, 2 ort.
Summa Boens Formue, 31 rdl. -1 ort - 16 sk.
Derimod befantes boen med effter følgende Giæld at wære behæftet.
Frue Majorindens arfwinger effter i Boen Befundene Banch-bog skyldig til dend 7de Septebr. 1711, 8 rdl. - 1 ort - 7 sk.
Hr. Cancellie Raad Borse ligeledes effter i Boen Befundene Banch-bog, 7 rdl. - 3 ort - 12 1/2 sk.
Ole Schaardahl fordrede paa Hr. Giert Meidels wegne for hand Stod ower dend Sal. Mand, 1 rdl.
Udlæg for Kisten 1 rdl, for Klocherne 1 ort - 8 sk., er 1 rdl. - 1 ort - 8 sk.
Klocheren 1 ort, Enchens Wederlaug for Begrawelsen 4 rdl., er 4 rdl. - 1 ort.
Dend som grof grafwen, 2 ort.
Gunder Schordahl for 1/2 tønde Malt, 1 rdl.
Ole Schaardahl Self for til dend Sal. mand Reede laante Penge, 2 rdl.
Lensmanden Gunder Tolfsen fordret 3 ort - 6 sk.
Skifftets Bekostning:
Til det Trøchte Papir, 2 ort.
For Skiffte brefwet in Alles, 1 rdl.
Lænsmanden med Wurderings Mænderne, 2 ort - 16 sk.
Summa Giælden:
29 rdl. - 1 ort - 1 sk.
(utlegg og utlodning tas ikke med her).
Og hafwer Enchen med Børnenes owerbemeldte tilfaldene 1 rdl.- 6 ort at hawe i sin bewaring, og wærgemaal indtil dj Self Bliwer Myndig, de da at modtage.
Widere godz og Formue sagde Enchen ej at hafwe, eller at anwiise.
Dette skiftet ble transkibert av G.S. i Langesund 27/1-2022.

Enka Anna Jensdatter ble g2g med Thor Rasmussen Eie. Se Eie nedre.

Arbeider, husmann
Søren Larsen Storhoug "herfra" f. ca. 1702 d. 28/11-1770. "Søren Larsen Storhoug, 72 Aar.", s.a. Lars Sørensen Nome/ Storhoug.
g. i Holla 21/10-1725 m. Marthe Halvorsdatter fra Hegna f. ca. 1703 d. 18/12-1775. "Marthe Halvorsd. Storhoug, 72 Aar."
1. Lars dpt. 27/12-1727 bg. 22/6-1732. "Lars Sørensen Storehoug, 3(!) Aar 3 Mnd. 3 Uger."
2. Halvor Sørensen dpt. 27/12-1732. Se nedenfor.
3. Lars Sørensen f. ca. 1734. Se Oterkjær under Susås.
4. Ole Sørensen dpt. 29/9-1737.
5. Gunhild Sørensdatter dpt. 2/2-1740. Fadder som "Gunnild Eje" i 1760 og i Lunde krk. 1789.
6. Søren Sørensen dpt. 26/12-1741. I tjeneste hos Halvor Thorsen Baksaas i 1762.
7. Ingeborg dpt. 14/5-1745 bg. 18/9-1746. "Ingebor Sørensd. Storhoug, 1 Aar 3 Mnd, ved Holden."
8. Ingeborg Sørensdatter dpt. 30/7-1747 g1g m. enkemann Christen Isaksen. Se Tufte(3).
Bruker 1725.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Søren Storhoug og Marte Halvorsdatters Lars: Tollef Baxaas, Ole Skordal, Peder Jacobsen, Ingeri Pedersd., Maren Jacobsd.
F.f. Søren Larsen og Marte Halvorsdatters Halvor: Ole Skordal, Jon Kringelfet, Jon Andersen Eje, Anne Baxaas, Ingebor Jonsd.
F.f. Søren Storhoug og Marte Halvorsdatters Ole: Ole Schordal, Mats Anunsen, Rasmus Eje Anna Baxaas, Maren Kringlefætt, Live Halvorsd.
F.f. Søren Storhoug og Marthe Halvorsdatters Gunnil: Svennum Poulsen, Østen Halvorsen, Thale Larsd., Aaste Schordal, Marte Hovelsd.
F.f. Søren og Marte Storhougs Søren: Erich Baxaas, Somund Numme, Anna Baxaas, Maren Hansd.
F.f. Søren Larsen Storhoug og Marte Halvorsdatters Ingebor: Mats Anunsen Saug, Niels Henrichsen Saug, Anders Jonsen Baxaas, Ingebor, Poul Nyhuuses, Ingebor Numme.
F.f. Søren og Marte Storehougs Ingebor: Even Numme, Svennum Nyhuus, Jens Thorsen, Ingebor Store Yttingen, Ingebor lille Yttingen.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og ofte hvor de bodde.

Kilde:Generalmandtall 1762 for Holden.
"Husmand Søren Larsøn og Marthe Halvorsdatter, i meget slet og fattig omstændighed."

Soldat, arbeider, møller, husmann
Halvor Sørensen Storhoug herfra dpt. 27/12-1732.
g1g i Holla 29/9-1757 m. Kirsten Olsdatter fra Febakke nedre under S. Namløs dpt. 19/1-1738 bg. 1765. "Kirsten Olsd. Storhoug, 27 Aar.", d.a. Ole Brynildsen Fæbakke.
Forlovere: "Michel Susaas og Rasmus Eje."
g2g i Holla 27/12-1772 m. Aslaug Jonsdatter fra Yttingen store under Baksås dpt. 13/3-1748, d.a. Jon Andersen Yttingen.
Forlovere: "Michel Knudsøn Suusaas og Rasmus Thorsøn Eje."
1. Marthe Halvorsdatter dpt. 25/9-1757.
2. Maren Halvorsdatter dpt. 27/1-1760.
3. Karen dpt. 12/12-1762 bg. 19/12-1762. "Karen Halvorsd. Storhoug, 2 Uger, ved Holden."
4. Søren dpt. 6/1-1764 bg. 9/2-1764. "Søren Halvorsøn ved Saugerne, 5 Aar, ved Holden."
5. Karen dpt. 14/4-1765 bg. 29/4-1766. "Karen Halvorsd. Storhoug, 1 Aar 3 Mnd."
Barn i 2. ekteskap:
6. Jon Halvorsen dpt. 13/9-1772.
7. Søren dpt. 18/2-1776 bg. 1776. "Søren Halvorsen Storhoug, 3 Uger."
8. Ole Halvorsen dpt. 14/12-1777.
9. Helge Halvorsdatter f. 11/6-1789 på Kjønnås i Lunde.
10. Kari Halvorsdatter f. 13/8-1792 på Kjønnås.
Bruker ca. 1760.

F.f. Soldat Halvor Sørensen Storhoug og Kirsten Olsdatters Marthe: Halvor Baxaas, Ole Vraalsen, Lars Storhoug, Astri Schordal, Maren Baxaas.
F.f. Halvor Storhoug og Kirsten Olsdatters Maren: Wetle Baxaas, Annund Madsen, Lars Sørensen, Ingebor Schordal, Gunnil Eje.
F.f. Halvor Storhoug og Kirsten Olsdatters Karen: Ledvor Bachen, Even Numme, Søren Sørensen, Ingebor Suusaas, Anna Hovelsd.
F.f. Halvor Sørensen Møller og Kirsten Olsdatters Søren: Lars Madsen, Daniel Madsen, Lars Sørensen, Maren Fæbache, Kirsten Eliasd.
F.f. Halvor Sørensen Storhoug og Kirsten Olsdatters Karen: Lars Madsen, Lars Sørensen, Søren Sørensen, Ingebor Suusaas, Ingebor Sørensen Eje.
F.f. Halvor Sørensen Storhoug og Aslou Jonsdatters Jon: Christen Tofte, Lars Odden, Ingebor Tofte, Dorthe Odden, Torber Schordal.
F.f. Halvor Storhoug og Aslou Jonsdatters Søren: Peder Jonsen ved Saugerne, Ole Ejestrand, Ole Jensen Baxaas, Margith Rødningen, Torber Olsd. Schordal.
F.f. Halvor Storhoug og Aslou Jonsdatters Ole: Peder Numme, Stener Baxaas, Jens Jonsen Saugerne, Maren Ejestrand, Torber Schordal.
F.f. Halvor Kiønaas og Aslougs Datter Helge: Ole Myhre, Svennung Myhre, Ole Brende, Baardi Børte, Gunild Eje (fars søster).
F.f. Halvor Kiønaas og Aslougs Kari: Rasmus Eje, Harald Subdal, Mikkel Gunesen, Daardi Børte og Anne Kleppe.

Halvor Sørensen med familie flytta til Kjønnås under nedre Kleppe i Lunde i 1785.

Arbeider, husmann
Ole Christensen fra Kvernodden under Romnes dpt. 19/6-1757 d. 13/3-1801 på Thomaskås, s.a. Christen Olsen Qværnodden.
g. i Holla 25/8-1785 m. Thale Christensdatter fra Oterkjær under Susås dpt. 9/6-1765 d. 12/1-1845 på Dagsrud "fattighjem", 82 år gml., d.a. Christen Nilsen Otterkiær.
Forlovere: "Wellich Fosse og Stener Baxaas."
1. Christen f. 5/9-1785 d. 14/9-1785. "Christen Olsen Storhoug, ved Holsen, 1 Uge 2 Dage."
2. Guri Olsdatter f. 21/10-1786. I tjeneste hos Thor Baxaas i 1801.
3. Anne Olsdatter f. 19/11-1788 g.m. enkemann (og søskenbarn) Hans Christensen. Se Oterkjær under Susås.
4. Inger Olsdatter f. 4/1-1791.
5. Kirsten f. 29/1-1793 bg. 27/6-1793. "KIrsten Olsd. Storhoug, ved Holden, 21 Uger 2 Dage."
6. Christen Olsen f. 14/5-1794. Se Familie 53 - Verket 1835.
7. Ole Olsen f. 11/2-1799.
Bruker 1785.

F.f. Ole Christensen Storhoug og Tale Christensdatters Christen: Thord Baxaas, Halvor Susaas den yngre, Kiøstol Tofte, Karen Johannisd. Hegnen, Dorthe Haraldsd. Baxaas.
F.f. Ole Christensen Storhoug og Tale Christensdatters Guri: Christen Otterkjær, Christen Erland, Kiøstol Christensen Tofte, Anne Nielsd. Baxaas, Dorthe Haraldsd. Baxaas.
F.f. Ole Christensen Storhoug og Tale Christensdatters Anne: Stener Baxaas, Halvor Halvorsen Susaas, Kiøstol Christensen Søwe, Asloug Olsd. Baxaas, Gunild Halvorsd. do.
F.f. Ole Christensen Storhoug og Tale Christensdatters Inger: Thord Rødningen, Halvor Halvorsen Susaas, Kiøstol Christensen Søve, Aslou Olsd. Baxaas, Marthe Halvorsd. Susaas.
F.f. Ole Christensen Storhoug og Tale Christensdatters Kirsten: Christen Otterkiær, Hans Christensen do., Kiøstol Christensen Søve, Aslou Olsd. Baxaas, Anne Halvorsd. Søve.
F.f. Ole Christensen Storhoug og Tale Christensdatters Christen: Kiøstol Christensen Søve, Hans Christensen Otterkiær, Christopher Christensen do., Karen Pedersd. Kaasen, KIrsten Pedersd. Fosse.
F.f. Ole Christensen Storhoug og Tale Christensdatters Ole: Thord Baxaas, Lars Otterkier, Christopher do., Kirsten Pedersd. do., Anne Pedersd. do.

Denne familien flytta rundt 1800 til plassen Thomaskås, hvor det ble holdt skifte etter Ole Christensen i 1805.

Enka Tale Christensdatter ble g2g med enkemann Ole Jensen Strigen. Se Striken under Eie øvre.

Husmannsplassen Storhaug ble trolig skyldsatt som eget bruk rundt 1816, da Anders Stenersen kjøpte den av sin bror,
Halvor Stenersen. Samtidig fikk Storhaug en del ekstra jord fra Baksås nedre. Landskylda ble satt til 5 settinger.

Småbruker, selveier
Anders Stenersen Storhoug fra Baksås nedre f. 21/6-1787 d. 19/4-1853 på Storhaug, 66 år gml., s.a. Stener Halvorsen Baxaas.
g. i Lunde krk. 18/6-1816 m. Kirsten Jørgensdatter fra Skårdal i Lunde f. 6/3-1792 d. 10/11-1867 på Storhaug, 75 år gml., d.a. Jørgen Gjermundsen Skaardal og Anne Ellefsdatter.
Forlovere: "Gjermund Jørgensen Skordal og Niels Stenersen Hovland."
1. *Stener Andersen Storhaug f. ca. 29/8-1816 i Lunde. Se nedenfor.
2. Anne Andersdatter f. 15/7-1820.
3. Jørgen Andersen Storhaug f. 17/11-1822. Se N. Storhaug.
4. Halvor Andersen f. 6/11-1825.
5. Anne Kirstine Andersdatter f. 4/6-1828.
6. Gunhild Andersdatter f. 16/2-1831 g.m. Aron Andersson. Se nedenfor.
7. Aslaug Andersdatter f. 7/2-1833. Ugift. Bodde her. Se nedenfor.
Eier 1816.

F.f. Huusmand Anders Stenersen Storehoug og Kirsten Jørgensdatters Anne: Kari Olsd. Baxaas, Anne Jensd. do., Halvor H. do., Giermund Schordal og Thor Hansen Baxaas.
F.f. Huusmand Anders Stenersen Storehoug og Kirsten Jørgensdatters Jørgen: Kari Baxaas, Anne Jensd. do., Halvor Stenersen do., Giermund Schordal og Svenung Svendsøe.
F.f. Gaardm. Anders Stenersen Storehoug og Kirsten Jørgensdatters Halvor: Anne Jensd. Nomme, Rønnoug Olsd. Baxaas, Ole Schordal, Svenung Nomme og Jørgen Andreas Heisholt.
F.f. Anders Steenersen Storehoug og Kirsten Jørgensdatters Anne Kirstine: Karen O. Baxaas, Anne Halvorsd. do., Halvor do., Svennung Nomme, Ole E. Skordahl.
F.f. Gaardm. Anders Steenersen Storehoug og Kirsten Jørgensdatters Gunnild: Karen Olsd. Baxaas, Anne Maria Halvorsd. do., Ole Skordahl, Ole Jermundsen Evje, Steener Jermundsen Skordahl.

F.f. Gaardm. Anders Steenersen Storehoug og Kirsten Jørgensdatters Asloug: Karen Baxaas, Else Maria do., Halvor Halvorsen do., Christen Larsen do. og Ole Evensen Skordal.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1853 - 1862, folie 13a.
Sted: Storhaug under Baksaas i Holden - 1853. Avsluttet 23. Febr. 1854.
Død: Anders Stenersen Storhaug. Enken, Kirsti Jørgensd. og deres Børn:
1, Stener Andersen 36 aar. Myndig.
2. Jørgen Andersen 31 aar. Myndig.
3. Gunnild Andersd. 22 aar. Formynder: Halvor Halvorsen Susaas.
4. Asloug Andersd. 20 Aar. Formynder: Halvor Halvorsen Susaas.
Laugverge for Enken: Halvor H. Baxaas.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

  Kilde: Norges Matrikel 1819:

Løbenr.

Matr. No.

Eiendommens navn

Besidders Navn

Nuhavende skyld

Anmærkninger

2

15

Bakkesuusaas

Anders Stenersen

5 Sættinger som kaldes Storhaug

Løs Landskyld til Holden Præsteboel.

 

*Kilde: Kirkebok for Holla (1830-1848) - Konfirmanter 26. oktober 1834, side 265.
Anmærkning. Da denne Stener Andersen, døbt i Bøe, ikke fandtes indført i Stedets Ministerialbog, blew ved Thingsvidne beskrewet af Sorenskriver Wessel den 15de Febr. 1834, bekræftet at Konerne Anne Stenersd. Skordal og Anne Jensd. Nomme, at havde wæret Faddere ved hans Daab i Lunde Kirke og at han var født en maaned før Mikkelsdag 1816 (29/9) - atten hundrede og sexten - Hvilken Tid dog staar i Strid med hans Kundskaber.

  Kilde: Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Løbenummers navn

Opsidder

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

2

Bakke-Suusaas

Storhaug

Anders Stenersen

0 Tnd. - 5 Sættinger

0 dl. - 4 ort - 15 sk.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 5. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr 2 er udskilt, afholdt 27. August, thinglæst 6. September 1853." Se N. Storhaug.

Etter at N. Storhaug ble utskilt herfra i 1853, var landskylda her på 0 dl. - 2 ort - 8 skilling (skylddaler). Revidert i 1886 til 1,45 skyldmark.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 5. Digitalarkivet.
"Skifte efter Anders Stenersen, afsluttet 23. Febr. 1854, hvorved denne eiendom for 400 spd. er udlagt sønnen Stener Andersen mod at tilsvare en tilrest panterets-
udlæg til søsteren Gunhild Andersdatter 50 spd., thinglæst 5. Februar 1855."

Småbruker, selveier
Stener Andersen Storhaug herfra f. 29/8-1816 i Lunde d. 30/4-1888 på Storhaug, av "Bronkit".
Eier 1855. Ugift.

Gråstensmurer, leieboere
Aron Andersson fra Vegebo i Värmskog, Sverige f. ca. 1834, s.a. Anders Eriksson Vegebo i Värmland.
g. i Holla 29/10-1858 m. Gunhild Andersdatter herfra f. 16/2-1831, d.a. Anders Stenersen Storhoug.
Forlovere: "Aslak Olsen Skordal og Halvor Halvorsen Baksaas."
1. Marie Aronsdatter f. 4/4-1859 g.m. Gunnulf Isaksen. Se nedenfor.
2. Anne Kirstine Aronsdatter f. ca. 1863.
3. Anders G. Aronsen f. 1865 i Kragerø.
4. Carl August Aronsen f. 1870 i Kragerø.
5. Anne Levine Aronsdatter f. ca. 1875 i Kragerø.
Beboere her 1858 - ca. 1859.

Deres første barn, Marie Aronsdatter ble værende på Storhaug da foreldrene flytta til Kragerø. Hun vokste opp her sammen med sin onkel
Stener Andersen og tante Aslaug Andersdatter. Senere ble Marie gift med Gunnulf Isaksen og overtok S. Storhaug i 1908. Se nedenfor.

Kilde:Matrikkelgrunnlaget 1866 ("Blåboka").
Storhaug (Baksaas 1) var et smaabrug paa 30 Maal.
Bestning: 2 kuer, 2 sauer.

Gårdens besetning under folketellinga 1875: 1 hest, 1 ku, 1 kalv, 5 sauer og 1 geit.

   Kilde: Norges Matrikel 31. desember 1886:

Gnr

Brn

Løbenr.

Grd. Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

 2

1

2a

Bakke-Susaas       

Storhaug

Stener Andersen

0 - 2 - 8

1,45 (skyldmark) 

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 5. Digitalarkivet.
"Testamente fra Stener Andersen til søsteren Aslaug Andersdatter med paategnet dødsattest for testator, dat. 20. Mai 1887, thinglyst 9. juni 1888."

Småbruker, selveier
Aslaug Andersdatter herfra f. 7/2-1833 d. 8/10-1908 på Storhaug av alderdom, d.a. Anders Stenersen Storhoug.
Eier 1888. Ugift.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 5. Digitalarkivet.
"Paategninger ovenfornevnte Testamente, hvorved Aslaug Andersdatter vedtar testamentets inhold, der bl.a. bestemmer at nærværende eiendom ved Aslaug
Andersdatters død, overgaar i Marie Aronsdatters eie og hvorved attesteres, at nævnte Aslaug Andersdatter er avgaat ved døden 8/10-1908."

Småbruker, arbeider, selveier (gjennom kona)
Gunnulf Isaksen Storhaug fra Bjerva i Lunde f. 10/9-1864 d. 22/8-1959, s.a. Isak Abrahamsen Bjerva i Lunde.
g. i Holla 2/9-1887 m. Marie Aronsdatter herfra f. 4/4-1859 d. 7/11-1935, d.a. Aron Andersson og Gunhild Andersdatter Storhaug (herfra).
Forlovere: "Halvor Halvorsen Baksaas og Halvor Jørgensen Storhaug."
1. Anne Marie Storhaug f. 17/4-1888 d. 27/1-1946 g.m. Andreas Løvbugten fra Kilebygda i Solum f. 6/10-1888 d. 3/7-1978. Bodde i Lannav. 146 på Odden under Eie øvre.
2. Isak Storhaug f. 17/3-1891 d. 8/9-1968 g. i Holla 28/4-1912 m. Åse Gulliksdatter f. 13/12-1893 på Åmdals verk i Skafså d. 31/1-1977.
3. Gunhild Kirstine Storhaug f. 11/10-1895 g.m. Karl Ova. Se nedenfor.
4. Stina Elise Storhaug f. 7/5-1903 d. 2/9-1979(?) g.m. Harald Hovland f. 26/12-1898 d. 7/5-1988. Bodde på Hovland i Lunde.
Eier 1908.

F.f. Gunnulf Isaksen Storhaug og Marie Aronsdatters Anne Marie: Aslaug Hansd. Skordal, Maren Halvorsd. Baksaas, Halvor Jørgensen Skordal, Abraham Isaksen Bjerva (i Lunde).
F.f. Gunnulf Isaksen Storhaug og Marie Aronsdatters Isak: Aslaug Hansd. Skordal, Maren Halvorsd. Baksaas, Halvor Jørgensen Skordal, Abraham Isaksen Bjerva og Nils J. Bjerva af Lunde.
F.f. Gunnulf Isaksen Storhaug og Marie Aronsdatters Gunhild Kirstine: Gbr. kone Anne Nilsd. Bjerva, pige Johanne Kristensd. Skaardal, gbr. Abraham Isaksen Bjerva, gbr. Søn Hans Isaksen Bjerva, do. Thor Nilsen Baksaas.
F.f. Gunnulf Isaksen Storhaug og Marie Aronsdatters Stina Elise: Anne Halvorsd. Baksaas, Thor Nilsen do., Halvor Aslaksen Storhaug, Anne Marie Gunnulfsd. do. og Handelsmand Sigvard Kristiansen Hagen.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 5. Digitalarkivet.
"Kontrakt, hvorved Gunnulf Storhaug m.fl. til Kammerherre D. Cappelen bortleier Jagtretten paa denne med flere eiendommer for
6 aar fra 9/9-1907 og med fortrind til fornyelse med aarlig godtgjørelse til dette brug, Kr. 12,50, dat. 9., thingl. 18/9-1907." - 16/7-1919 Avlyst.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 5. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 20/1, grunnbokført 15/2-1940 fra Gunnulf Isaksen Storhaug til Karl Ova på dette bruk og bnr 10 for kr. 11.000,- "

Småbruker, selveier (på konas vegne)
Karl Bertinius Kristensen Ova fra Ova i Lunde f. 11/12-1896 d. 3/9-1979, s.a. Kristen Larsen Ova (1856-1917).
g. i Holla 23/4-1919 m. Gunhild Kirstine Storhaug herfra f. 11/10-1895 d. 26/8-1978.
Forlovere: "Brudens far og Grubearb. Andreas Haugen."
1. Kristen K. Ova f. 23/5-1919 d. 19/9-1977. Gravlagt på Lunde.
2. Gudrun Ova f. 2/10-1923. Se nedenfor.
3. Helge Ova f. 17/6-1930 d. 15/5-1970 g.m. Halvor N. Skoe f. 16/7-1920 d. 27/8-2010. Bodde på Skoe i Lunde.
Eier 1940.

Alle her er gravlagt på Lunde kirkegård.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993.
"Dagbokført 21/1-1980. Gudrun Sindsen f. 2/10-1923, som eneste arving etter Karl Ova, død 3/9-1979. Begjæring 16/1-1980. Verdi kr. 86.000,- "

Selveier
Gudrun Ova (Sindsen) herfra f. 2/10-1923 d. 23/7-2006.
Eier 1980.

Hun er gravlagt sammen med sin farfar og sin bror på Lunde gravplass, som Gudrun Ova.

Kilde: "Norske Gårdsbuk i Telemark II". (Foyn forlag, Bø - 2000). Etter tilatelse.
Gården er på 30 dekar jord og 200 dekar skog. Jorda er leid bort til kornproduksjon. Det ble slutt med melkekyr her i 1970. Første traktoren kom i 1975. I tunet står et våningshus fra 1955 og en låve med fjøs og stall fra 1952. Gården har vært i slekta siden 1853. Gunnulf Storhaug satt med den fra 1905 til 1940. Karl Ova tok da over. Eieren tok over etter faren i 1982 (1980 - G.S.). Eier: Gudrun Ova f. 1923 - datter av Gunhild f. Storhaug og Karl Ova. Eierens søsken: Kristen Ova.

Halvor Eie.
Eier 2005.


Gnr 2 - bnr 1 Storhaug søndre. Nome kommunes karttjeneste, www.kommunekart.com


| Hjem | Gamle Baksås |
| BaksåsBaksås øvre | Baksås nedre | Baksås vestre - Mutterud | Baksås 15 | S. Storhaug | N. Storhaug |
| Drammen | Evju - Kåøya | Hegna | Høgli | Kleven | Nome | Perskås | Plassen | Sandbakken | Stua | Thomaskås | Trettekås | Yttingen store |


Storhaug nordre
Gnr 2 - bnr 2. Gammelt løpenr. 2b.


Gnr 2 - bnr 2 "Storhaug søndre" (nærmest). Skanna fra "Norske Gårdsbruk Telemark II." (Foyn forlag, Bø - 2000). Etter tillatelse.
Nede ved Nomeveien kan vi se våningen på Baksås øvre.

 

Utskilt fra Storhaug søndre ved skyldsettingsforretning tinglyst 6/9-1853.

Skyldmark 1853: 1,30 (1 mark 30 øre). Areal 1974: 54 306 kvm.
 

Adresse 2022: Nomevegen 129.
 

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 6. Digitalarkivet.
"Skifte efter Anders Stenersen afsluttet 23. Febr. 1854, hvorved denne eiendom for 400 spd. er udlagt sønnen Jørgen Andersen, thingl. 5. Febr. 1855."

Småbruker, selveier
Jørgen Andersen Storhaug fra Storhaug f. 17/11-1822 d. 13/1-1895 på Kongerød i Solum, av "Wand i Lungen." bg. i Solum 19/1-1895, s.a. Anders Stenersen Storehoug.
g. i Holla 26/7-1847 m. Anne Torkelsdatter fra Øvre Sannes(3) f. 30/1-1814 d. 16/12-1886 på Storhaug av "Tæring", d.a. Torkel Jonsen Sannæs.
Forlovere: Ole Torkelsen Romnæs og Jens Halvorsen Suusaas."
1. John f. 7/5-1847 død før kirkedåp.
2. Jørgen Andreas Jørgensen f. 3/8-1848.
3. Halvor Jørgensen f. 23/9-1853. Se Skordal lille i Holla.
Bruker 1852. Eier 1854.

F.f. = Faddere for ...

F.f.  Ungkarl Jørgen Andersen, Kaasen i Eisbøiden og Pigen Anne Torkelsdatter Romnæs' John: (Ingen faddere). Hjemmedøbt af Gjordemoder Maria Knudsd., men død uden at komme i Kirke."
F.f. Gaardm. Jørgen Andersen Nyhuus og Anne Torkelsdatters Jørgen Andreas: Berthe M. Gundersd. Rønningen, Anne Andersd. Storehoug, Niels Jensen Kaasen, Jens Nielsen do.
F.f. Huusmand Jørgen Andersen Nyhuus og Anne Torkelsdatters Halvor: Mari Christensd. Nyhuus, Asloug Andersd. Storehoug, John Ingulsen Romnæs, Ole Torkelsen Romnæs, Stener Storehoug.

Jørgen Andersen solgte Storhaug da kona døde i 1886 og flytta med sin sønn Halvor til Skordal lille, som de forpakta sammen av Cappelen.
Han flytta med sin sønn "Halvor Jørgensen Skaardal" med familie til Kongerød under Bjørntvedt i Solum i 1893.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 6. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Jørgen Andersen Storhoug til Halvor Aslaksen Skaardal for kr. 4.900,- dat. 9. juni, thingl. 2. juli 1888."

Småbruker, postkjører, selveier
Halvor Aslaksen Storhaug fra Skårdal i Lunde f. 8/11-1862 d. 3/2-1943, s.a. Aslak Saamundsen Skaardal og Kjersti Nilsdatter.
g. i Lunde kirke 12/9-1884 m. Ingeborg Olavsdatter fra "Kleppe i Flåbygd" f. 25/9-1865 d. 18/12-1922, d.a. Olav Kittilsen Bjerva.
Forlovere: "Aslak Saamundsen og Kittil Olsen Bjerva."
1. Kjersti Storhaug f. 21/2-1886 d. 21/5-1975. Ugift. Gravlagt på Kronborg gamle.
2. Olaf Storhaug f. 3/8-1888. Se nedenfor.
3. Anne Storhaug f. 28/1-1891 g.m. Peder Andersen Lindalen. Se Familie 6 - Sagene 1920.
4. Aslak Storhaug f. 16/9-1893. Se Lannav. 116 under Ø. Heisholt.
5. Nils Storhaug f. 25/1-1896 d. 10/1-1961 g.m. Signe Løkslid fra Lunde f. 24/1-1894 d. 6/9-1968. Gravlagt i Lunde.
6. Asborg Storhaug f. 5/4-1898 d. 18/2-1974. Ugift. Gravlagt på Kronborg gamle.
7. Ingeborg Helene Storhaug f. 6/6-1901 g, i Holla 28/12-1921 m. fabrikkarb. Kristen Jørgensen Lunde fra Lunde f. 25/7-1897. Gravlagt i Lunde.
8. Inger Marie Storhaug f. 19/7-1905 d. 22/9-1982 g. i Holla 22/9-1928 m. Nils Jørgensen Lunde fra Lunde f. 27/12-1900 d. 15/2-1992. Gravlagt på Kronborg nye.
Eier 1888.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 6. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, avholdt  17/10-1936 over Storhaug, hvorved til Theodor Fiskodde er utskilt (bnr 13) Evja av skyldmark 0,06, dat. 23/10, tingl. 6/11-1936."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 6. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 15/7, dagbokført 18/7, grunnbokført 19/7-1941, fra Halvor Aslaksen Storhaug til (sønnen) Olaf Storhaug for kr. 13.000,- hvorav løsøre for kr. 1.000,- ,
Sælgeren forbeholder sig fritt husvær på denne eiendom for livstid."

Småbruker, arbeider, selveier
Olaf Storhaug herfra f. 3/8-1888 d. 22/8-1962.
g. i Skien krk. 3/4-1915 m. Gunda Berntine Nilsen fra Trondhjem f. 3/1-1894 d. 26/9-1985, d.a. arb. Johan Martin Nilsen og Ingeborg Knudsdatter.
Forlovere: "Johan Martin Nilsen og Peder A. Lindalen."
1. Reidar Storhaug f. 11/7-1915. Se nedenfor.
2. Halvor Storhaug f. 24/1-1918 i Lunde d. 21/5-1989 g.m. Nancy Nicolaisen. Bodde på Herøya. Gravlagt på Eidanger gamle.
3. Johan Storhaug f. 8/10-1920 i Lunde d. 1/4-2010 g.m. Solveig Ødegård f. 17/4-1924 d. 25/4-2014. Gravlagt på Ø. Porsgrunn.
4. Iris Eva Gudny Storhaug (Iris Eklund) f. 1927 g.m. Aage Eklund f. 17/2-1925 d. 26/2-1988. Kronborg nye. Bodde på festetomt under gnr 12.
5. Gerd Storhaug. g.m. Asbjørn Rønningen. Bosatt i Eidsbygda i Lunde.
Eier 1941.

F.f. Jernbanearb. Olaf Halvorsen Storhaug og Gunda Bertine Nilsdatters Reidar: Kone Anne Halvorsd. Sagene, Kone MarieLindalen, Sagarb. Peder Lindalen, Snedker Aslak Halvorsen Lindalen.
F.f. Jernbanearb. Olaf Halvorsen Storhaug, Myre og Gunda Bertine f. Nilsens Halvor: Smedkone Anna Syvertsen, Smed Emil Syvertsen, Jernbanearb. Nils H. Storhaug, Forældrene.
F.f. Anlægsarb. Olav Halvorsen Storhaug og Gunda Bertine Nilsens Johan: Forældrene, Dagarb. Nils H. Storhaug, Marie H. Storhaug. Barnet er født og døpt i Lunde.
F.f. Anlægsarb. Olav Halvorsen Storhaug og Gunda Bertines Iris Eva Gudny: Kjersti Storhaug, Marie Storhaug, Nils Lund og Aslak Storhaug.

Ved vielsen er det nevnt at Gunda Berntine Nilsen ble konfirmert i Heddal i 1908. Dermed har altså hennes familie kommet nedover fra
Trondhjem før det. Enka fikk uskiftebevilling i 1963.

Kilde: Holla I (1975). Olaf Halvorsen moderniserte hovedbygningen og bygde nue uthus her.

Besetning her i 1953: 1 hest, 3 kuer.

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993 for gnr 2 - bnr 2 "Storhaug" i Holla.
"Dagbokført 4/8-1971. Skylddelingsforretning, avholdt 27/4-1955, grunnbokført 18/8-1971, vedkommende bnr 20 "Solbakken" av skyldmark 0,04. " Se Nomev. 155.
(Til Jørgen Kr. Lunde.)

Kilde: Grunnboksblad 1935-1993 for gnr 2 - bnr 2 "Storhaug" i Holla.
"Dagbokført 21/10-1982. Reidar Storhaug ifølge skjøte (udatert) for kr. 150.000,- "

Selveier
Reidar Storhaug herfra f. 11/7-1915 d. 13/8-2002.
g.m. Edel Olsen f. 6/7-1918 d. 8/7-1998.
1. Odd Tore Storhaug f. 1940 i Porsgrunn. Se nedenfor.
Eier 1982.

Dette ekteparet er gravlagt på Undersbo i Larvik.


Kilde: Grunnboksblad 1935-1993 for gnr 2 - bnr 2 "Storhaug" i Holla.
"Dagbokført 30/12-1985. Odd Tore Storhaug ifølge skjøte, for kr. 102.000,-

Selveier
Odd Tore Storhaug f. 1940 i Porsgrunn.
Eier 1985.

Kilde: "Norske Gårdsbruk Telemark II" (Foyn forlag, Bø - 2000). Etter tillatelse.
Gården er på 25 dekar jord og 100 dekar skog. Det ble slutt på melkekyr på gården i 1955. I tunet står et våningshus fra 1850 (1852!), som ble ombygd i 1950, og en låve med fjøs, stall og høyrom fra 1952. Gården har vært i slekta siden Halvor (Aslaksen) Storhaug kjøpte den i 1888. Olaf Storhaug var eier fra 1943 (1941!). Reidar Storhaug tok over i 1962 (kjøpte den i 1982). Sønnen Odd Tore overtok i 1985. Eier: Odd Tore Storhaug fra Porsgrunn f. 1940, sønn av Reidar Storhaug og Edel født Olsen.


Gnr 2 - bnr 2 Storhaug nordre. Nome kommunes karttjeneste, www.kommunekart.com


| Hjem | Gamle Baksås |
| BaksåsBaksås øvre | Baksås nedre | Baksås vestre - Mutterud | Baksås 15 | S. Storhaug | N. Storhaug |
| Drammen | Evju - Kåøya | Hegna | Høgli | Kleven | Nome | Perskås | Plassen | Sandbakken | Stua | Thomaskås | Trettekås | Yttingen store |


Drammen
To bosteder nevnt i FT 1865 under Baksås øvre.


Drammen er ikke nevnt på dette kartet fra 1845/49, og er nok derfor ryddet seinere.

NB. Gårder på dette kartet er merket som røde kvadrater, husmannsplassene er merket som røde trekanter.

Nevnt i 1865.

Ingen jord, kun et hus.

Kilder: Folketellinga 1865, kirkebøker for Bø med Lunde og kirkebøker for Holla og for Drangedal.

Gråsteinsmurer, husmann med jord
Jørgen Jørgensen Drammen fra Skårdal i Lunde f. 1/4-1828 d. 14/1-1887. "Jørgen Drammen" på Kåsa av Valanes under S. Voje, av "Nyresygdom og Hjertefeil.", s.a. Jørgen Gjermundsen og Kirsti.
g1g i Lunde krk. 25/4-1847 m. Margith Haraldsdatter "fra Hvalen" i Lunde f. 3/12-1817 i Slåtta d. 12/10-1876 i Drangedal, 59 år gml., d.a. Harald Saamundsen og Kari Rasmusdatter.
Forlovere: "Knud Olsen Stensrød og Anders Olsen Kaasa."
g2g i Drangedal 28/10-1878 m. Anne Maria Gundersdatter fra Henneseid f. 29/1-1833 d. 8/8-1899 av "Mavesaar", d.a. Gunder Haraldsen og Sissil Augunsdatter.
1. Jørgen f. 25/5-1847 d. 21/3-1849.
2. Halvor Jørgensen f. 7/3-1852 på Skordal i Lunde. Døpt i Lunde krk. 9/4. Bodde i Drangedal. Død i Kragerø i september 1869.
3. Gunder Jørgensen f. 1/9-1854 på Skordal i Lunde. Se nedenfor.
4. Karen Kirstine f. 1/2-1857 på Skordal i Holla d. 12/3-1857
5. Jens f. 27/7-1858 på Skordal i Holla d. 28/5-1859.
Bruker i 1865.

Margith Haraldsdatter ble konfirmert i Lunde kirke 20/12-1835. Der var hennes fødselsdato også nevnt.
Hun ble oppført med "God Kundskab, flittig og sædelig."

Alle barna er fra første ekteskap.

F.f. Inderst Jørgen Jørgensen Myhrene under Svendsøe og Margith Haraldsdatters Jørgen: Anne Knudsd. Myrene, Guro Gundersd. Helgetvedt, Peder Christensen Lindtvedt, Even Olsen Myrene, Aslaug Jensd. Lia.
F.f. Inderst Jørgen Jørgensen Skordahl og Margith Haraldsdatters Halvor: Kirsti Gundersd. Skordal, Anne Rasmusd. Strømme, Ole Aslaksen Skoe, Aslak Olsen Skordal, Gunhild Christensd. Schellaug.
F.f. Huusm. Jørgen Jørgensen Skordal og Margith Haraldsdatters Gunder: Kirsti Hansd. Skordal, Aslaug Andersd. Storehaug, Hans Pedersen Haugen, Gjermund Steensen Rønningen.
F.f. Huusm. Jørgen Jørgensen Skordal og Margith Haraldsdatters Karen Kirstine: Kirsti Bentsd. Baxaas, Anne Jørgensd. Skordal, Halvor Halvorsen Baxaas, Aslak Olsen Skordal, Halvor Olsen Skordal.
F.f. Huusm. Jørgen Jørgensen Skordal og Margith Haraldsdatters Jens: Kirsti Bentsd. Baxaas, Anne Jørgensd. Skordal, Halvor Halvorsen Baxaas, Aslak Olsen Skordal, Halvor Olsen do.

Ingen "kreaturer eller udsæd" i 1865.

Denne familien bodde på Skårdal i Lunde i tiden 1854 - ca. 1856. De kom til Skårdal i Holla i 1857. Nevnt på Drammen under Baksås
i 1865. Vi finner dem på gården Kurdøla (1/1) i Sannidal under folketellinga 1875. Jørgen og sønnen G
under ble begge oppført som
murmestere. Det var bare Jørgen, kona Margith og sønnen Gunder som bodde der da.

Murer, veiarbeider
Gunder Jørgensen Skaardal (Gunnar Jørgensen Skaardal) f. 1/9-1854 på Skordal i Lunde.
Denne familien hører egentlig hjemme i Drangedal, men under folketellinga 1910 bodde han med sin
tredje kone på Bøle i Gjerpen. Se Familie 11 - Bøle 1910.

 


| Hjem | Gamle Baksås |
| BaksåsBaksås øvre | Baksås nedre | Baksås vestre - Mutterud | Baksås 15 | S. Storhaug | N. Storhaug |
| Drammen | Evju - Kåøya | Hegna | Høgli | Kleven | Nome | Perskås | Plassen | Sandbakken | Stua | Thomaskås | Trettekås | Yttingen store |


Evju - Evjen - Sildrevje -Kaaøia - Nomevik
Husmannsplass under Baksås øvre, som i 1925 ble skyldsatt som småbruk og gitt nytt navn "Kaaøia".


På dette kartet fra 1845-1849, er Evju skrevet for "Sildrevje" og ligger i lia ned mot Nomestranda, på linje med Sandbakken øverst og Stua nederst.

NB. Gårder på dette kartet er merket som røde kvadrater, husmannsplassene er merket som røde trekanter.

Utskilt fra Baksås(6) ved skylddelingsforretning tinglyst 24/6-1925.
 


Nomevann med Nomestranda. Foto: Marthinius Skøien. Huset nedenfor veien er vel helst gamle Evjen.

Adresse 2022: Nomev. 166.

Skyldmark 1974: 0,12. Areal 1974: 19 188 kvm.

Arbeider, husmann
Ole Gjermundsen Skaardal
fra Skårdal i Lunde f. 11/10-1768 d. 11/1-1843 i Evje, 74 år gml., s.a Gjermund Skaardal (1718-1782) og Liv NN.
g. 27/8-1797 i Lunde krk. m. Ingeborg Gunnuldsdatter fra Underberget under Ova i Lunde f. 8/12-1769 d. 23/4-1841 i Evje, 71 1/2 år gml. d.a. Gunnuld Nirisen og Rønnov Gunnuldsdatter.
Forlovere: "Gundlik og Jørgen Skaardal."
1. Gjermund Olsen f. 2/12-1797 på Skårdal i Lunde g. i Holla 11/2-1823 m. Maren Evensdatter fra Odden under Eie øvre f. 15/8-1800, d.a. Even Gundersen. Se nedenfor.
2. Rønnaug Olsdatter f. 10/10-1799 på Skårdal i Lunde g.m. Christen Larsen. Se Hegna under Baksås.
3. Gunnuld Olsen f. 25/11-1804 på Evja i Holla. Se nedenfor.
Bruker ca. 1804.

F.f. Ole Giermunundsen Skaardal og Ingeborg Gundulsdatters Giermund: Ole Thordsen, Halvors Sørensen Skielloug, Anne Skaardal, Margit Oven, Aase Gunduldsd.
F.f.
Ole Gjermundsen Evje og Ingeborg Gunnulsdatters Gunnul: Johannes Rasmussen, Halvor Stenersen Baxaas, Stener Gjermundsen, Gunild Susaas.

Arbeider, husmann med jord
Gunnuld Olsen herfra f. 25/11-1804 d. 11/6-1886 i Evje.
g1g i Holla 24/11-1828 m. Anne Evensdatter fra Odden under Eie f. 22/8-1808 d. 10/12-1830 på Dagsrud, 22 år gml., d.a. Even Gundersen Odden.
Forlovere: "
Gjermund Olsen Evje og Jahn Bentsen Wærket."
g2g i Tanum 9/9-1837 m. Cathrine
Abigael Christophersdatter fra Staurum i Tanum, Brunlanes, Vestfold dpt. 7/4-1811 d. 2/8-1891 i Evje, d.a. Christopher Larsen og Ingeborg Pedersdatter.
1. Ingeborg Gunnuldsdatter f. 16/12-1837 i Tanum, Brunlanes g. i Holla 1/6-1860 m. Johan Andersson. Se Perskås under Baksås.
2. Anne Gunnuldsdatter f. 24/11-1839.

3. Christopher Gunnuldsen f. 12/4-1842.
4. Knud Gunnuldsen f. 26/9-1844.

5. Petter Gunnuldsen f. 16/8-1848.

6. Siri Gunnuldsdatter f. 10/2-1851.
7.
Gunhild Gunnuldsdatter f. 30/5-1855 d. 6/9-1878 på Sandbakken, 23 år gml.
Bruker 1838.

F.f. Huusmand Gunnuld Olsen Evje under Baxaas og Catrine Abigael Christophersdatters Anne: Mari Evensd. Eie, Asloug Halvorsd. Baxaas, Jermund Olsen Eie, Ole Jermundsen Evje, Halvors Halvorsen Baxaas.
F.f. Huusmand Gunnuld Olsen Evje og Katrine Abigael Christophersdatters
Christopher: Liw Olsd. Steensrud, Asloug Halvorsd. Baxaas, Jermund Olsen Bakken, Sigurd Johnsen Steenrud, Halvor Halvorsen Baxaas.
F.f. Huusmand Gunnuld Olsen Evje og Catrine Abigael Christophersdatters
Knud: Anne Andersd. Skordal, Aslaug Halvorsd. Baxaas, Gjermund Olsen Eie, Niels Jensen Kaasen, Hans Jensen Baxaas.
F.f.
Huusmand Gunnuld Olsen Evje under Baxaas og Catrine Abigael Christophersdatters Petter: Asloug Halvorsd. Nomme, Anne Halvorsd. Baxaas, Jens Halvorsen Nomme, Gjermund Olsen Eie, Peder Pedersen Baxaas.
F.f. Huusmand Gunnuld Olsen Evje under Baxaas og Catrine Abigael Christophersdatters
Siri: Anne Torkelsd. Storehoug, Anne Halvorsd. Baxaas, Gjermund Olsen Eie, Petter Christophersen Øgaarden, Peder Pedersen Baxaas.
F.f. Huusm. Gunnuld Olsen Evje og Catrine Abigael Christophersdatters Gunnild: Kirsti Bentsd. Baxaas, Ingebor Gunnuldsd. Evje, Petter Christophersen Eiestrand, Steener Storehoug, Hans Olsen Baxaas.

Arbeider, husmann
Gjermund Olsen (Evje) herfra f. 2/12-1797 på Skårdal i Lunde d. 11/1-1843 i Evje, 76 år gml., s.a. Ole Gjermundsen.
g. i Holla 11/2-1823 m. Mari Evensdatter (Maren) fra Ajer i Lunde f. 7/9-1797 i Lunde, d.a. Even Vetlesen Ajer og Mari Haraldsdatter.
Forlovere: "
Ole Skordal og Halvor Steenersen Baxaas."
1. Ole f. 21/9-1824 d. 4/10-1824.
2. Even f. 22/1-1826 d. 9/7-1826 på Evje, 5 mnd., 18 dager gml.
3. Ole f. 2/11-1827 d. 13/11-1827, som "Huusmands Søn (paa) Kaasen, 12 Dage".
4. Ole f. 2/10-1829 d. 30/4-1830 på Eie.
5. Ole Gjermundsen f. 28/12-1832.
6. Even Gjermundsen f. 9/12-1837. Se Familie 26b - Verket 1875.
Beboere her 1823-1843.

F.f. Inderste Giermun Olsen Evje og Maren Evensdatters Ole: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt 22/9.
F.f. Huusmand Giermun Olsen Evje og Maren Evensdatters
Even: Maria Baxaas, Rønnaug Olsd. Baxaas, Halvor Thorsen Baxaas, Ole Evje og Gunnul Olsen Baxaas.
F.f. Huusmand Giermun Olsen Kaasen og Maren Evensdatters
Ole: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hiemmedøbt 12/11.
F.f. Jermund Olsen Evje og Maren Evensdatters
Ole: Anne Evensd. Daxrød, Ronoug Olsd. Evje, Gunnild Daxrød, Ole Jermundsen Evje, Christen Larsen Baxaas.
F.f. Huusmand Jermund Olsen Evju og Maren Evensdatters
Ole: Maren Hansd. Pederskaas, Liw Olsd. Evje, Christen Hansen Baxaas, Halvor Halvorsen Baxaas.

Arbeider, husmann med jord, tømmermand
John Halvorsen fra Langkås i Lunde f. 1/1-1831 d. trolig i Skien, s.a. bonde Halvor Pedersen Langkaas og Inger Halvorsdatter.
g1g i Lunde 19/8-1855 m.
Mari Pedersdatter fra Bjørndalen i Lunde f. 2/5-1832 d. 26/11-1869 på Sagene av "Tæring", d.a. bonde Peder Evensen Biørndalen og Anne Ellefsdatter.
Forlovere: "Ole Aslachsen Ødegaarden og Halvor Bjørnsen Bjørndalen."
g2g i Skien 4/1-1880 m. Gunhild Andrea Olsdatter f. ca. 1856 i Bamble d. trol. i Skien, d.a. Ole Thorbjørnsen.
Forlovere: "Halvor Aanensen og Hans Sondresen."

1.
Inger Johnsdatter f. 19/9-1855 i Lunde.
2. Peder Johnsen f. 25/9-1856 i Lunde. Sjømann hjemme på N. Brekkejordet i Skien i 1875.

3.
Anne Johnsdatter f. 26/10-1859 på Evja i Holla (dpt. i Lunde).
4. Halvor Johnsen f. 13/7-1862 i Evjen.

5.
Even Johnsen f. 24/8-1864.
6. Maren Kirstine Johnsdatter f. 3/10-1866.
7. Karen Maria f. 20/3-1869 på Sagene d. 21/4-1869 i Evja.
Barn i 2. ekteskap født i Skien:
8. Ola Markus Johnsen f. 1/6-1880.
9. Maren Kirstine Halvorsen f. 22/2-1882.
10. Johanne Marie Halvorsen f. 25/9-1884.
11. Jenny Gunhilde Halvorsen f. 14/12-1886.
12. Halvor Halvorsen f. 27/6-1889 (dpt. 3/8-1890).
Brukere 1859.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Inderst John Halvorsen Biørndalen og Mari Pedersdatters Inger: Anne Ellefsd. Biørndalen, Kirsti Pedersd. do., Ole Jensen Lia, Knud Evensen Lunde, Anders Halvorsen Indlæggen.
F.f. Leilending John Halvorsen Biørndalen og Mari Pedersdatters Peder: Anne Olufsd. Biørndalen, Gunhild Halvorsd. do., Ole Aslaksen Ødegaarden, Halvor Biørnsen Biørndalen, Svennung Olsen Moen.
F.f. John Halvorsen Evjen i Holden og Mari Pedersdatters Anne: Kirsti Pedersd. Myrene, Gunnild Halvorsd. Biørndalen, Knud Evensen Myrene, Anders Halvorsen Berge, Stener Ellefsen Werpe.

F.f. Husm. John Halvorsen Evjen under Baxaas og Mari Pedersdatters Halvor: Kirsti Nilsd. Skordal, Asloug Andersd. Storehoug, Aslak Somundsen Skordal, Gjermund Stenersen Rønningen, Hans Pedersen Rønningen.
F.f. Husm. John Halvorsen Evjen og Mari Pedersdatters Even: Anne Torkelsd. Storhoug, Ingeborg Halvorsd. Baksaas, Jørgen Andersen Storhoug, Stener Andersen do., Jørgen Jørgensen do.
F.f. Husm. John Halvorsen Evjen under Baxaas og Mari Pedersdatters Maren Kirstine: Anne Torkelsd. Storehoug, Kari Olsd. Rønningen, Jørgen Andersen Storhoug, Stener Storehoug, Peder Pedersen Baxaas. HD af Carl Reiersen Krageføt.
F.f. Brugsarb. John Halvorsen Saugbruget og Mari Pedersdatters Karen Maria: (Ingen faddere). Død 21 April uden at komme i kirke. HD af Peder Jensen Saugbruget.
F.f. Tømmerm. John Halvorsen og Gunhild Andrea Olsdatters Ole Markus: Moderen, Mari Jensd., Anders Jacobsen Egenæs, Ole Thorsen og Faderen.
F.f. Tømmerm. John Halvorsen og Gunhild Andrea Olsdatters Maren Kirstine: Sergeant J. Siljan, Faderen, Even Johnsen, Moderen, Mari Jensen.
F.f. Snedker John Halvorsen, Duestien og Gunhild Andrea Olsdatters Johanne Marie: Faderen Peter Eriksen, Karl Olsen, Elise Svensen, Aase K. Jensen.
F.f. Tømmerm. John Halvorsen og Gunhild Andrea Olsdatters Jenny Gunhilde: Even Klausen, Olaves Gustavsen, Moderen, Aslaug Klausen.
F.f. Tømmerm. Jon Halvorsen, Duestien og Gunhild Andrea Olsdatters Halvor: Olaves Gustavsen, Faderen, Inger Gustavsen, Ingebjørg Jonsen.

HD = Hiemmedøbt/ Hjemmedøbt.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og ofte hvor de bodde.

Denne familien er registrert innflytta fra Lunde til Holla, våren 1859 med fødselsattester på alle sammen. Bestemmelsessted var Evjen under
Baksås. Han ble konfirmert i Lunde 1845 og hun samme sted i 1846. De flytta videre til Sagene rundt 1868. Der døde Mari Pedersdatter i 1869.
John Halvorsen dukker opp i folketellinga 1875 for Skien som enkemann og tømmermann. Han bodde da i Nordre Brekkegate på Bratsberg-
kleiva med barna; Inger, Peder, Anne, Even og Maren.
Bratsbergkleiva hørte tidligere til Gjerpen, men siden en storbrann der i 1854 ble bl.a. "Kleiva" en del av Skien by.

Folketellinga 1891 for Skien forteller at John var gift på ny med Gunhild Andrea Olsdatter f. ca. 1855 i Bamble. De hadde da 5 barn sammen
og bodde i Adjunkt Arentz gate (i "Duestien"). Hans barn fra første ekteskap var ikke å se i samme hus.

Smed
Hans Olsen fra Bø/ Lunde f. ca. 1825 i Bøe Præstgjeld.
Bruker 1875.

Kreaturhold i 1875: 1 ku.

Vognmann, husmann med jord

Ch
risten Pedersen (Kristen Pedersen) f. 15/10-1851 på Tangen under Stenhaug i Lunde d. i Skien etter des. 1910, s.a. Peder Halvorsen Tangen og Margrethe Christensdatter.
g. i Holla 6/12-1875 m.
Anne Olsdatter fra Ø. Tveit(2) f. 26/3-1855 d. i Skien etter des. 1910, d.a. Ole Gundersen Tved.
Forlovere: "Gunder Gundersen Tved og Ole Gundersen Holla."

1.
Johanne Marie Christensen f. 22/8-1876 i Eidanger.
2.
Johanne Christensen f. 25/7-1878.
3. Petter Christensen f. 9/5-1880. Gjeter hjemme.

4.
Ingeborg Christensen f. 28/11-1883.
5.
Ole Christensen f. 17/2-1887.
6.
Johannes Christensen f. 8/9-1888.
7.
Bertha Kristine Christensen f. 23/9-1890.
Bruker 1883 og i 1891.

F.f. Arbeidsmand Kristen Pedersen (Valler) Myrene og Anne Olsdatters Johanne Marie: Forældrene, Maren Olsd. fra Porsgrund, Kristen Olsen Myrene og Hans Petter Pedersen fra Porsgrund.
F.f.
Vognmand Christen Pedersen Heisholt og Anne Olsdatters Johanne: Berthe Maria Gundersd. Holla, Inger Gundersd. Vrk., Ole Gundersen Holla, John Sigurdsen Texle og Jens Pedersen Deelevje.
F.f. Kjører Christen Pedersen Heisholt(27) og Anne Olsdatters(25) 
Petter: Berthe Maria Gundersd. Holla, Maren Jensd. Halvorstaa, Ole Gundersen Holla, John Sigurdsen Texle, Anders Johansen Pederskaas.
F.f. Gbr. Christen Pedersen Evje under Baxaas og Anne Olsdatters 
Ingeborg: Berthe Maria Gundersd. Holla, Maren Halvorsd. Baxaas, Ole Gundersen Holla, John Sigurdsen Holla, Halvor J. Skordal.
F.f. Kjører Kristen Pedersen Baxaas og Anne Olsdatters 
Ole: Berthe M. Gundersd. Holla, Anne Marie Halvorsd. Baxaas, John Sigurdsen Holla, Johan Andersen Perskaas og Ole Olsen Skordal.
F.f. Leilænding Kristen Pedersen Evjen og Anne Olsdatters 
Johannes: Barnets Moder, Hanna Jensd. Kleven, Johan Andersen Sandbakken, Ole Olsen Skordal og John Sigurdsen Holla.
F.f. Gbr. Kristen Pedersen Evjen og Anne Olsdatters 
Bertha Kristine: Aslaug Hansd. Skordal, Inger Olsd. Holla, Halvor Jørgensen Skordal, Ole Olsen do. og John Sigurdsen Hollahagen.

Folketellinga 1865 for Bø i Telemark forteller at Christen Pedersen (15) var "fattigbarn til opfostring" i familien til lærer Auver Auversen
på Bjørndalskåsene i Lunde sogn. Deres eldste barn Johanne Marie ble født på Vallermyrene i Eidanger. Faren var da i arbeide der.
De var tilbake i Holla i 1878, da Johanne ble født. Da var Kristen vognmann på Lanna. Til Evje kom de i 1883.
I folketellinga 1900 for Skien finner vi familien igjen i første etasje i Keysersgate. Han var da fabrikkarbeider. Barna: Petter, Ole, Johannes
og Bertha bodde i samme hus. De andre hadde enten flytta ut eller var døde. I Folketellinga 1910 for Skien, bodde de i Oskarsgate på Bakken.
Han var da i arbeide på Cellulosefabrikken. Nå var det bare barna, Ole Christensen Skofabrikkarbeider og Berta Christensen ("lysfabrikarbeiderske"),
som bodde hjemme. Barna i denne familien endte altså opp med å bruke familienavnet Christensen.

Skogsarbeider, flåtemann
Karl Olsen fra Sigurdstranda under Ytterbø i Helgen f. 7/1-1857 d. etter 1913, s.a. Ole Sigurdsen Stranden.
g. i Helgen krk. 9/3-1879 m. Anne Vetlesdatter fra Hommeli i Åmotsdal, Seljord f. 26/2-1845 d. 9/8-1913 på Evje av "Krampe", d.a. Vetle Olsen Hommelie og Ingeborg Egilsdatter..
Forlovere: "Anders Simonsen Klovedal og Ole Olsen Baxaas."

1.
Anders Olavus Karlsen f. 13/4-1879. Skogsarb. i 1900, g. hos Skien byfogd 15/8-1914 m. Kari Olsdatter Løgningen f. 20/1-1885 i Bø. Sykepleier, d.a. Ole Kittilsen Løgningen.
2. Karen Kirstine Karlsen f. 15/11-1881 i Bamble. Sypike her i 1900, g. i Holla 18/10-1913 m. verksarb. Ragnvald Olai Pettersen fra Birksnes f. 19/2-1890. (Birkenes i A-A?)
3.
Ingeborg Josefine Karlsen f. 27/2-1882 i Bamble. Konf. i Holla 1898 g. i Holla 11/11-1905 m. verksarb. Hans Andreassen fra Vrk. f. 1879, s.a. former Andreas Kristoffersen.
Bruker 1898 og 1910.

F.f. Inderst Carl Olsen Stenstadstranden og Anne Vetlesdatters Anders Olavus: Berthe Maria Jensd. Stenstad, Helle Helene Arnesd. Huset, Arne Stenstad, Harald Olsen Næsset, Peder Arnesen Stenstad.

Den 9/3-1879 var det dobbeltbryllup i Helgen kirke. De andre som gifta seg var hans bror Harald Olsen. Begge brudgommene så
ut til å bo på "Nesset" i Helgen. Begge ektepar hadde de samme forloverne.

Karoline Kristiansdatter f. 7/10-1906 i Holla(!?). Karen Kirstine Karlsens datter.

Alle 3 barna til Karl Olsen bodde hjemme til de ble gift.

Småbruker, forpakter
Jonas Jonsen Lindgren (Jonas Lindgren) f. 19/4-1885 i "Haubakken" d. 14/1-1973, s.a. smed John Johnsen Lindgren og Thora Helliksdatter.
g. hos byfogden i Skien 4/3-1911 (innført i Lunde kirkebok som dissentere) m. Gunhild Bjerva fra Lunde f. 3/12-1884 d. 7/1-1977, d.a. leilending Gunnar Knutsen Bjerva.
Forlovere: "Smed Jon Jonsen Skjellaug og Gaardbr. Halvor Sørensen Bjerva."
Bruker i 1920.

Begge disse er gravlagt på Lunde kirkegård.

Bnr 9 "Kaaøia" ble skyldsatt i 1925 i forbindelse med skiftet nedenfor. Skyldmark: 0,58.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister VII 1, folie 14. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Bent Halvorsen Baksaas' enke Torberg og eneste og myndige arving, ifølge attest, til Halvor B. Baksaas for kr. 21.800,-
paa dette bruk og bnr 5 (øvre), dat. 20. mai 1925, tingl. 24. juni 1925."

Halvor B. Baksaas fra Baksås øvre f. 2/6-1884 i Lunde d. 12/9-1948, s.a. Bent Halvorsen Baksaas.
Eier 1925. Ugift.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister VII 1, folie 14. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Halvor B. Baksaas til E. G. K. Myhre for kr. 35.000, paa dette bruk og bnr 5 (øvre), dat. 12/11-1925, tingl. 28/11-1925."


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister VII 1, folie 14. Digitalarkivet.
"Makeskifteskjøte fra E. G. K. Myhre til Halvor B. Baksaas paa dette bruk og bnr 5 for kr. 35.000, dat. 28/1-1926, tingl. 30/1-1926."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister VII 1, folie 14. Digitalarkivet.
"Skadesløsbrev fra Halvor B. Baksaas for kr. 7.000 til Kjersti Baksaas (søstra), dat. 12/1-1927, tingl. 16/2-1927."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister VII 1, folie 14. Digitalarkivet.
"Leiekontrakt, hvorved Halvor B. Baksaas bortleier til fru Lilly Bentsen en hyttetomt formentlig paa dette bruk, mot  aarlig leie
kr. 25., dat.18/8-1927, tingl. 31/8-1927."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister VII 1, folie 14. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning avholdt 2/7, tingl. 14/7-1930. hvorved til Gunnulf J. Storhaug er utskilt en parcel (bnr 10) av skyldmark 0,08."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister VII 1, folie 14. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning avholdt 2/7, tingl. 14/7-1930. hvorved til Ragna Hagen er utskilt (bnr 11) "Solheim" av skyldmark 0,02."

Bnr 9 "Kaaøia" hadde etter 14/7-1930 skyldmark 0,48.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister VII 1, folie 14. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, avholdt 18/7-1930, tingl. 25/7-1930, hvorved til M. Johansens barn er utskilt (bnr 12) "Bratlia" av skyldmark 0,03."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister VII 1, folie 14. Digitalarkivet.
"Rett for eierne av bnr. 12 til adkomst til Nomevandet, til pramfeste og rett til at bade i samme, iflg. skjøte tinglyst 13/10-1930."

Bnr 9 "Kaaøia" hadde etter 25/7-1930 skyldmark 0,45.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister VII 1, folie 14. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Halvor B. Baksaas til Theodor Fiskodde for kr. 10.000, hvorfor sælgeren er forbeholdt fritt husvær på dette bruk til 5/5-1931,
dat. 30/10-1930, tingl. 7/11-1930."

Maskinist, selveier
Theodor Fiskodde (Theodor Halvorsen) f. 6/10-1890 på Fiskodde i Lunde d. 16/3-1962, s.a. Halvor Thorstensen og Kari Haraldsdatter.
g.m. Hanna Persdatter Værheim fra Drangedal f. 30/5-1897 d. 11/5-1957, d.a. Per Værheim.
1. Karen Helene Fiskodde f. 19/3-1921 i Lunde g.m. Henry Nomvik. Se nedenfor.
2. Halfdan Peder Fiskodde f. 30/12-1925 i Lunde d. 9/11-2019. Gravlagt på Kronborg gamle.
Eier 1930.

De gamle er gravlagt i Lunde.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister VII 1, folie 14. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, dat. 2/11, grunnbokført 10/11-1939, hvorved utskilles parcellen "Evja" (bnr 14) med en skyldmark 0,15."

Bnr 9 "Kaaøia" hadde etter 10/11-1939 skyldmark 0,30.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister VII 1, folie 14. Digitalarkivet. Vedrørende bnr 9 "Kaaøia".
"Skylddelingsforretning, dat. 2/8, grunnbokført 10/8-1951, vedkommende parcellen "Nome" (bnr 17) av skyldmark 0,18."

Bnr 9 "Kaaøia" hadde etter 10/8-1951 skyldmark 0,12.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister VII 1, folie 14. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 2/8, grunnbokført 10/8-1951, fra Theodor Fiskodde til Henry og Karen Plassen, på denne eiendom og bnr 13, for kr. 13.000."

Henry Nomvik (Henry Plassen) f. 12/8-1919 d. 4/7-1983.
g.m. Karen Helene Fiskodde herfra f. 19/3-1921 i Lunde d. 24/10-2003.
Eiere 1951.

Gravlagt på Kronborg nye, Ulefoss.

Kilde: "Norske Gårdsbruk Telemark II" (Foyn forlag, Bø - 2000). Etter tillatelse.
Gården er på 18 dekar jord som leies bort til kornproduksjon. Det blir drevet hytteutleie i forbindelse med gården. Melkekyr ble det slutt med i 1947. I tunet står et våningshus fra 1936 og en låve med fjøs, stall og hønsehus, fra 1937.


Gnr 2 - bnr 9 "Kaaøia" (Evje/Evju). Nome kommunes karttjeneste, www.kommunekart.com


| Hjem | Gamle Baksås |
| BaksåsBaksås øvre | Baksås nedre | Baksås vestre - Mutterud | Baksås 15 | S. Storhaug | N. Storhaug |
| Drammen | Evju - Kåøya | Hegna | Høgli | Kleven | Nome | Perskås | Plassen | Sandbakken | Stua | Thomaskås | Trettekås | Yttingen store |


Hegna
Gammel husmannsplass under Baksås.


På dette kartet fra 1845-1849, finner vi Hegna, tegnet inn rett nord-øst for der det står Trættekaas.

NB. Gårder på dette kartet er merket som røde kvadrater, husmannsplassene er merket som røde trekanter.
 

Første kjente husmann her er Jens Rasmussen. Her var både ei lita stue på 6 lafter med 3 par vinduer, en liten låve og et litet fehus.
I denne lille stua var skifteretten og holdt skifte etter Jens Rasmussens "efterladenskaber" den 28. september 1799.

Sagarbeider, husmann
Jens Rasmusen Hegnen fra Eie nedre dpt. 15/5-1746 bg. 17/5-1799. "Jens Rasmussen Hegnen, ved Holden, 53 Aar.", s.a. Rasmus Thorsen Eie.
g. i Holla 23/10-1775 m. Karen Nilsdatter fra Sagene dpt. 4/6-1741 bg. 2/12-1806. "Karen Nielsd. Hegnen, 59 Aar.", d.a. Nils Henriksen. Se Familie 2 - Sagene 1740.
Forlovere: "Anders Olsøn øvre Lunde og Jens Graver."
1. Ingeborg Jensdatter dpt. 14/7-1776.
2. Mette Jensdatter dpt. 6/12-1778 (i tjeneste på Susås i 1801) g. i Solum 24/4-1806 m. Ole Gundersen. Bodde på Kongerød under S. Bjørntvedt i Solum.
3. Rasmus Jensen f. 31/12-1780. I tjeneste hos Bjørn Olsen Hjelseth i 1801.
4. Dorthe Jensdatter f. 23/8-1783. I tjeneste på Susås i 1801.
5. Nils Jensen f. 15/11-1785. Se Trettekås under Baksås.
6. Christen Jensen f. 8/4-1788. Se Langjordet under Fosse.
7. Thor Jensen f. 8/1-1791. Se Kornkåsa under Fosse.
8. Anne Jensdatter f. 20/10-1793 trolig g.m. Svennung Ougensen. Se Nome under Baksås.
Bruker ca. 1782-1806.

Jens bodde på Nibb under Omtvedt i Helgen før han gifta seg. Deres første barn ble født der.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Jens Rasmusen Nib og Karen Nielsdatters Ingebor: Christen Isachsen Sagene, Jørgen Omtvedt, Tollef Rasmusen Wale, Kirsten Graver, Ingebor Rasmusd. Wrk.
F.f. Jens Rasmusen Berget og Karen Nielsdatters Mette: Niels Gullichsen, Ole Edberg, Christen Isachsen, Anna vestre Rommenes, Ingebor Nielsd. Ullefos.
F.f. Jens Rasmussen ved Saugbruget og Karen Nielsdatters Rasmus: Niels Strømodden, Christen Isachsen, Hans Jacobsen Wrk., Romenæs, Ingeborg Strømodden, Ingeborg Nielsd. Saugbruget.
F.f. Jens Rasmussen Hegnen under Baxaas og Karen Nielsdatters Dorthe: Thord Baxaas, Christen Jonsen Erland, Halvor Susaas, Anna Baxaas, Ingeborg Nielsd. Sagbruget.
F.f. Jens Rasmussen Hegnen og Karen Nielsdatters Niels: Thord Baxaas, Christen Jonsen Erland, Johannes Rasmussen, Anna Baxaas, Ingeborg Nielsd. Sagbruget.
F.f. Jens Rasmussen Hegnen og Karen Nielsdatters Christen: Thord Jonsen Rødningen, Hans Jensen, Ole Jensen Eje, Ingeborg Rasmusd. Strømodden, Karen Pedersd. Baxaas.
F.f. Jens Rasmussen Hegnen og Karen Nielsdatters Thor: Stener Baxaas, Christen Strigen, Peder Larsen Eje, Anne Nielsd. Baxaas, Margith Lucasd. Rødningen.
F.f. Jens Rasmussen Hegnen og Karen Nielsdatters Anne: Hans Jensen Numme, Johannes Rasmussen, Niels Evensen, Aslou Olsd. Baxaas, Gunnild Halvorsd.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og ofte hvor de bodde.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1792 - 1800, folie 726a. Digitalarkivet.
Giør Vitterligt af Anno 1799 den 28de September, indfandt jig mig Halvor Wellichsen Ytterbøe Lensmanden for Holden Præstegield, tillige med de twende
af mig paa Fogdens weigne i Forhaanden udnevnte edsvorne Laugrettes og Wurderingsmend, Thomas Ellingsen Eie og Jørgen Pedersen Schibnæs
paa Pladsen Hægna i bemeldte Præstegjelds hoved Sogn beliggende under Gaarden Bagsaas i følge Hr. Sorenskriver Wessels Ordre og udj hans Forfald,
at registrere og wurdere Stervboet efter Sammesteds wed døden afgangne mand Jens Rasmussen til hans efterladenskaber i følgende Lowlige Skifte og Deeling
imellem hans igienlewende Enke Karen Nielsdatter paa den og deres i Lowligt Ekteskab Sammenavlede og iliwewærende Børn paa den andre Siden, hwilche
sidste anmeldtes af Nawn og alder:
1. Rasmus Jensen 19 aar.
2. Niels Jensen 12 aar.
3. Christen Jensen 11 aar.
4. Thor Jensen 8 aar.
5. Ingeborg Jensdatter 23 aar.
6. Mette Jensdatter 21 aar.
7. Dorthe Jensdatter 15 aar.
8. Anne Jensdatter 6 aar.
Formynder for Rasmus, Niels, Christen og Thor: Stener Bagsaas og til Formynder for Ingeborg, Mette og Dorthe samt Anne; Farbroderen Johannes Rasmussen.
Laugverge for Enken, Ole Thorsen Schaardal.
(Temmelig fattig inventar til en sum av 36 rdl - 3 ort - 15 sk.. G.S.)
Kreaturer:
1 Brunskimlet Koe kaldet Blommeros, 9 rdl.
1 Sortskimlet Koe kaldet Benekoll, 6 rdl.
1 Oxe kaldet Andreas, 7 rdl.
Hus:
1 Stue Bygning med 6 laft og 3 par winduer udj, for 15 rdl.
Twende (2) Lahder med Laaven og 1 lidet Fæhuus, 10 rdl.
Giæld:
Til Forwalter Gartner, 1 rdl. - 3 ort - 9 sk.
Til Jorddrotten Stener Bachsaas, 31 rdl. - 2 ort.
Til Ole Sørensen, 8 rdl.
Til Jarand Skolemester, 4 rdl. - 3 ort.
Til Sveinung Anundsen Aasen, 5 rdl.
Til Hr. Fredrik Bomhof 3 rdl.
Til Ole Eiestranden, 3 rdl.
Widere war ikke at anmelde nogen haande, Thi blew Forretningen Sluttet.
Halvor Wellichsen, Thomas Ellingsen Eie og Jørgen Schibnæs.
(Det ble holdt Ausjonsforretning her den 6. April 1800. G.S.)
Auctionsomkostninger, 6 rdl. - 3 ort - 11 sk.
Auctionswidnerne: Thomas Ellingsen og Thord Bagsaas.
Skiftets omkostninger: 5 rdl. 3 ort.
Udgiælden: 68 rdl. - 2 ort - 1 sk.
Formuen wiiste 73 rdl. - 3 ort - 18 sk.
Herwed dette Skifte saaledes er Sluttet Datum ut Supra 17de April 1800.
Dette utdrag av skiftet avskrevet av G.S. Langesund 2/2-2022.
 

Arbeider, husmann
Christen Larsen Hægnen fra Oterkjær øvre under Susås f. 24/4-1801 d. 17/10-1870 på Hegna under Baksås, 72 år gml., s.a. Lars Christensen Otterkiær.
g1g i Holla 29/12-1831 m. Rønnaug Olsdatter fra Evju under Baksås f. 10/10-1799 på Skårdal i Lunde d. 9/3-1832 på "Enke, Hægna, Baxaas", 26 år gml., d.a. Ole Gjermundsen og Ingeborg Gunnuldsdatter.
Forlovere: "Ole Evensen Nordal og Halvor Stensen Baxaas."
g2g i Holla 4/1-1839 m. Signe Halvorsdatter fra Kåsa i Lunde f. 23/8-1816 d. 30/12-1878 på "Hægna, Baxaas", 63 år gml., d.a. Halvor Pedersen Kaasa og Ingeborg Jensdatter.
Forlovere: "Rasmus Jensen Strømme af Lunde og Peder Larsen Otterkjær."
(Alle barn er av andre ekteskap.)
1. Ingeborg f. 13/8-1839 d. 24/8-1839 på Hegna, 11 dager gml.
2. Kirsten Christensdatter f. 26/9-1840 g.m. enkemann Hans Olsen. Se Perskås under Baksås.
3. Lars Christensen f. 9/4-1843. Se Høgli under Baksås.
4. Halvor Christensen f. 11/12-1845. Se nedenfor.
5. Ingeborg f. 20/2-1849 d. 7/4-1850 på Hegna av "Strubehoste", 1 år gml.
6. Ingeborg (tvilling) f. 13/9-1851 d. 6/2-1855 på Hegna, 3 år gml.
7. Anne (tvilling) f. 13/9-1851 d. 17/9-1852 på Hegna av "Mavetilfælde", 1 år gml.
8. Anne Karine Christensdatter f. 16/12-1854 g1g m. Ole Johannesen. Se "Karines hus" - Jernverksv. 6 på Øvre Verket.
9. Christen Christensen f. 19/1-1860.
Bruker 1831.

F.f. Christen Larsen Hægna og Signe Halvorsdatters Ingeborg: (Ingen faddere). "Hjemmedøbt af Enken Anne Sandbakken, men død uden at komme i kirke."
F.f. Huusmand Christen Larsen Hægna og Signe Halvorsdatters Kirsten: Kirsti Andersd. Nyehuus, Magrethe Christensd. Baxaas, Peder Halvorsen Kaasen, Jens Christensen Langjordet, John Andersen Nyehuus.
F.f. Huusmand Christen Larsen Hægnen under Baxaas og Signe Halvorsdatters Lars: Kirsti Andersd. Kaasen, Ingeborg Sørensd. do., John Andersen Nyehuus, Hans Jensen og Peder Pedersen Baxaas.
F.f. Huusmand Christen Larsen Baxaas og Signe Halvorsdatters Halvor: Kirsti Olsd. Nyehuus, Kari Halvorsd. Fosse, John Andersen Nyehuus, Peder Pedersen Baxaas, Andreas Rasmussen Heisholt.
F.f. Huusmand Christen Larsen Hægnen under Baxaas og Signe Halvorsdatters Ingebor: Anne Torkelsd. Kaasen, Anne Halvorsd. Baxaas, Jørgen Andersen Kaasen, Peder Pedersen Baxaas, Hans Olsen Pederskaas.
F.f. Christen Larsen Hægna under Baxaas og Signe Halvorsdatters (tvilling) Ingebor: Anne Halvorsd. Nomme, Anne Torkelsd. Storehoug, Jørgen A. Storehoug, Nils Clausen Nomme, Steener Andersen Storehoug.
F.f. Christen Larsen Hægna under Baxaas og Signe Halvorsdatters (tvilling) Anne: Gunnild Andersd. Baxaas, Anne Svennungsd. Baxaas, Augustinus Clausen Hougen, Peder Pedersen Baxaas, Hans Pedersen Hougen.
F.f. Huusmand Christen Larsen Hæga pr. Baxaas og Signe Halvorsdatters Anne Karine:Kirsti Bentsd. Bksaas, Gunnild Andersd. Storehoug, Halvor Halvorsen Baksaas, Steener Andersen Storehoug, Hans Olsen Pederskaas.
F.f. Inderst Christen Larsen Hægna under Baxaas og Signe Halvorsdatters Christen: Inger Knudsd. Pederskaas, Asloug Andersd. Storehoug, Carl Reiersen Krageføt, Johan Andersen Storehoug, Lars Christensen Baxaas.

Rønnaug Olsdatter ble konfirmert i Holla kirke fra Skordal i 1819. Det kan se ut som hun da var i tjeneste hos sin farbror
Saamund Gjermundsen Skordal. Hennes fødselsdag ble ved konfirmasjonen oppgitt til 10/10-1799.

Salmaker, inderst (leieboer)
Halvor Christensen herfra f. 11/12-1845.
g. i Lunde kr. 27/12-1874 m. Ingeborg Andrea Jensdatter fra Rønningen i Lunde f. 5/8-1848, d.a. Jens Rasmussen.
Forlovere: "Anders Gundersen Oterkjær og Hans Olsen Evjen."
1. Berthe Maria Halvorsdatter f. 24/3-1876 på Hegna.
2. Christen Halvorsen f. 8/11-1879.
3. Jens f. 25/9-1882 d. 22/10-1882 på Oterkjær.
Beboere her i 1875.

F.f. Husm. Halvor Christensen Hægna og Ingeborg Andrea Jensdatters Berthe Maria: Gunhild Gunnuldsd. Nomme, Berthe Maria Jensd. Strømme, Lars Christensen Hægna, Bent Halvorsen Baxaas, Christen Christensen Hægna.
F.f. Husm. Halvor Christensen Otterkjær og Ingeborg Jensdatters Christen: Marthe Olsd. Strømme, Anne Maria Hansd. Nomme, Halvor Rasmussen Strømme, Bent Halvorsen Baxaas, Christen Christensen do.
F.f. Husm. Halvor Christensen Susaas og Ingeborg Jensdatters Jens: (Ingen faddere). Barnet døde uden at komme til Daab i kirke.

Under folketellinga 1865 var Halvor Christensen 24 år og salmaker, losjerende på en husmannsplass under Barlaug i Lunde.
Dette ekteparet er registrert innflytta til Baksås fra Lunde våren 1875. De bodde her i desember 1875. De fikk sitt første barn
på Hegna i 1876 og flytta til Oterkjær under Susås og fikk sitt andre barn der i 1879 og det tredje i 1882. Dermed emigrerte
denne familien til N. Amerika i 1883.

Kilde: Nils Buveruds "Emigranter fra Holla".
Denne familien med 2 barn emigrerte 27/4-1883 med "S/S Rollo" til Liverpool og med større båt derfra. Bestemmelsessted var Appelton i USA. Bilettene var forhåndsbetalt fra USA.

Det kan ikke sees å ha bodd noen i Hegna etter 1883.
 


| Hjem | Gamle Baksås |
| BaksåsBaksås øvre | Baksås nedre | Baksås vestre - Mutterud | Baksås 15 | S. Storhaug | N. Storhaug |
| Drammen | Evju - Kåøya | Hegna | Høgli | Kleven | Nome | Perskås | Plassen | Sandbakken | Stua | Thomaskås | Trettekås | Yttingen store |


Høgenhaug - Høili - Høgelid - Høgli
Gammel husmannsplass under Baksås nedre - løpenr. 4a.


På dette kartet fra 1845-1849, finner vi "Høili" rett ovenfor her.

NB. Gårder på dette kartet er merket som røde kvadrater, husmannsplassene er merket som røde trekanter.

Beliggenhet: Sør for Storhaug, litt opp mot Nuke.

På Høgehoug under Baksås i 1782: Jens Eliassen med kone og 2 barn.
Se den familien på Eiestrand under Eie øvre.

Skogsarbeider, husmann
Lars Christensen fra Hegna under Baksås f. 9/4-1843 d. i USA, s.a. Christen Larsen Hægna og Signe Halvorsdatter.
g. i Lunde krk. 27/12-1872 m. Gunhild Gunnuldsdatter "fra Nordnæs i Flåbygd" f. 13/8-1842 d. i USA, d.a. Gunuld Halvorsen og Sigrid Kittilsdatter.
Forlovere: "Hans Olsen Storhaug og Halvor Jørgensen Storhaug."
1. Christine Larsdatter f. 19/1-1873. Til USA.
2. Halvor Larsen f. 15/11-1874. Til USA.
3. Christen Larsen f. 28/10-1877. Til USA.
4. Gunhild Sofie Larsdatter f. 2/11-1881. Til USA.
Bruker i 1875-1883.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Husm. Lars Christensen Hægna og Gunhild Gunnuldsdatters Christine: Barnets Moder, Kirsten Kristensd. Espevolden, Halvor Christensen Hægna, Hans Andersen Storehoug, Halvor Bjørnsen Storehoug.
F.f. Lars Christensen Baxaas og Gunhild Gunnuldsdatters Halvor: Barnets Moder, Kirsti Larsd. Baxaas, Halvor Halvorsen Flom, Halvor Larsen Baxaas, Peder Pedersen Baxaas.
F.f. Husm. Lars Christensen Hægna og Gunhild Gunnuldsdatters Christen: Ingeborg Jensd. Otterkjær, Karine Christensd. Espevolden, Halvor Christensen Otterkjær, Peder Pedersen og Christen Christensen Baxaas.
F.f. Husm. Lars Christensen Hægna og Gunhild Gunnuldsdatters Gunnild Sofie: Barnets Moder, Anne Maria Hansd. Nomme, Nils Nilsen Trættekaasen, Henrik Sindsen Nomme, Bent Halvorsen Baxaas.

I følge folketellinga 1875, bodde denne familien her, sammen med hans mor, enka Signe Halvorsdatter, som eide 1 ku
og 4 sauer. Hun døde her i desember 1878.
Denne unge familien emigrerte til Rushford, Minnesota med skuta "S/S Angelo" den 18/5-1883. Bilettene var "prepaid",
som betyr at de var forhåndsbetalt fra USA. Hans bror med familie hadde emigrert en måned tidligere.

Dyr i Høgli i 1875: 1 ku og 4 sauer.

Trolig ingen beboere her etter 1883.


| Hjem | Gamle Baksås |
| BaksåsBaksås øvre | Baksås nedre | Baksås vestre - Mutterud | Baksås 15 | S. Storhaug | N. Storhaug |
| Drammen | Evju - Kåøya | Hegna | Høgli | Kleven | Nome | Perskås | Plassen | Sandbakken | Stua | Thomaskås | Trettekås | Yttingen store |


Kleven
Gnr 2 - bnr 7 "Kleven". Gammelt løpenr. 4b.

Utskilt fra Baksås(6) ved skylddelingsforretning tinglyst 8. okt. 1867.

Skyldmark 0,03. Areal 2022: 2 893 kvm.


Adresse 2022: Harpåsvegen 58.


Strandsitter, leieboer
Carl Christian Reiersen fra Fredriksværn (Stavern) dpt. 9/6-1789 d. 9/2-1875 på Kleven under Baksås, "88" år gml., s.a. Captein Jens Rejersen og frue Sophia Hedevig.
g. i Holla 14/12-1822 m. Kirsten Halvorsdatter fra Kragefet f. 31/12-1792 d. 27/1-1879 på Kleven, "86" år gml., d.a. Halvor Olsen Kragefet.
Bruker i 1865.

Se denne familien på
Kragefet under Susås.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 12. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Halvor Halvorsen Baksaas til skrædder Halvor Reiersen for 65 spd. - 90 sk., dat. og thingl. 6. Febr. 1868."

Hoffskredder
"Halvor Carl Christian Reiersen" fra Kragefet f. 26/2-1828 d. 1896.
g.m. Josefa Louise Amalie Stichler fra Odense i Danmark f. 1832 d. 1914.
Eier 1868.

Dette ekteparet bodde i Oslo, men kom til Kleven og var her hele sommeren i mange år. Han skrev seg kanskje som
"Halvor Carl Christian Reiersen", men han er døpt "bare" som Halvor Carlsen.
Det samme står det i konfirmasjonslistene i kirkeboka når han ble konfirmert i Holla den 7. okt. 1843.

Helt fra hoffskredderens foreldre døde her i henholdsvis 1875 og 1879, har hans svigerinne som ble enke i 1879, Christiana Reiersen født
Hartvigsdatter på Hammer i N. Trøndelag f. 8/1-1830, bodde her og vært husholderske for dem hver sommer.
Christiana var enke etter Jens Reiersen. Se Kåsa under Fosse. Under folketellinga januar 1891 bodde hun her med sin forløpige ugifte datter
Hanna Kirstine Jensdatter. Se Kåsa under Fosse.


Hoffskredder Halvor Carl Christian Reiersen med familie. Foto avfotografert fra Holla-minner 1995, side 114.

Les gjerne artikkel av Kirstine Valen Skavdal i Holla-minner 1995, side 112. "Hoffskreddermester Reiersen."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 12. Digitalarkivet.
"Skifteskjøde i avdøde hofskrædder Halvor Carl Christian Reiersen og gjenlevende hustru Josefa Reiersens fællesbo til nestnævnte
paa denne eiendom for skiftetaksten kr. 800, dat. 2., thingl. 28. august 1909."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 12. Digitalarkivet.
"Skjøte fra enkefru Josefa Reiersen til Bent H. Baksaas for kr. 700,- dat. 12., thingl. 28. august 1909."

Bent Halvorsen Baksaas.
Eier 1909. Se Baksås øvre.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 12. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Bent Halvorsens enke Torberg og eneste og myndige arvinger ifølge attest, til Kjersti Baksaas for kr. 93.000 (med bnr 6), hvorav for
løsøre kr. 7.000, med forbehold for Torberg Baksaas av fri bolig, brændsel m.m., ansatt til aarlig verdi kr. 300,- dat. 20. mai 1925, tingl. 24. juni 1925."


Kjersti Baksaas.
Eier 1925. Se Baksås(15).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 12. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Kjersti og Isak Baksaas til slusemester E. Sigurdsen for kr. 500,- dat. 18/4-1932, tingl. 3/6-1932."

Slusemester
Erik Sigurdsen.
Eier 1932.

De gamle husene som sto her ble revet før 1900. Erik Sigurdsen bygde ny hytte på tomta.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 12. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Erik Sigurdsen til sine døtre Signe og Edle Sigurdsen for kr. 3000,- . hvorav for løsøre kr. 500,- dat. 1/12-1933, tingl. 11/12-1933."

Signe og Edle Sigurdsen.
Eiere 1933.


Gnr 2 - bnr 7 "Kleven". Nome kommunes karttjeneste, www.kommunekart.com

 


| Hjem | Gamle Baksås |
| BaksåsBaksås øvre | Baksås nedre | Baksås vestre - Mutterud | Baksås 15 | S. Storhaug | N. Storhaug |
| Drammen | Evju - Kåøya | Hegna | Høgli | Kleven | Nome | Perskås | Plassen | Sandbakken | Stua | Thomaskås | Trettekås | Yttingen store |


Numme - Nome
Gammel husmannsplass under Baksås(5) løpenr. 4a.

NB. Gårder på dette kartet er merket som røde kvadrater, husmannsplassene er merket som røde trekanter.

Beliggenhet: Nesten nede ved vannet i vika helt øst i Nomevann.


Nomevann før oppdemmingen. Malt av Carl Frithjof Smith i 1876. Skanna fra Holla-minner 1996. Foto av maleri: Espen Johnsen.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister VII 1, folie 14. Digitalarkivet. Vedrørende bnr 9 "Kaaøia".
"Skylddelingsforretning, dat. 2/8, grunnbokført 10/8-1951, vedkommende parcellen "Nome" (bnr 17) av skyldmark 0,18."

Skyldsatt ved utskilling fra bnr 9 "Kaaøia" til bnr 17 "Nome", tinglyst 10/8-1951.
Nytt hus ble oppført helt oppe ved Nomevegen.

Skyldmark 1974: 0,18. Areal 1974: 10 791 kvm.
 

Adresse 2022: Nomevegen 140.

Som husmannsplass under Baksås øvre.

"Karen Kittilsdatter Numme" g. i Holla 16/10-1735 m. soldat Rasmus Rasmussen Skordal. Se Familie 9 - Sagene 1740. Se også Skordal lille.

Ingeborg og Anne Numme nevnt som faddere på 1730-tallet.

Arbeider, husmann
Saamund Andersen fra Lunde? f. ca. 1710 bg. 13/9-1778. "Sommund Andersen Romnæs Kaasen, ved Romnæs, 68 Aar 6 Mnd.", s.a. Anders NN.
g. i Holla 23/9-1736 m. Maren Gundersdatter fra Holtet (Øygarden) under Romnes f. ca. 1713 bg. 5/12-1791. "Maren Gundersd. Berget, ved Romenæs, 78 Aar.", d.a. Gunder Pedersen Holtet.
Bruker i 1741.

Denne familien bodde på Nome under Baksås i 1741. De var i Lunde fra ca. 1744 - ca. 1760. De bodde på Søve
i 1762, ifølge "Generalmanntall" for Holla 1762. De flytta videre til Berget under Romnes rundt 1770.

Soldat, arbeider, husmann
Jon Andersen f. ca. 1706 bg. 29/9-1762. "Jon Andersen Kaasen, ved Holden, 56 Aar.
g1g i Holla 8/11-1733 m. Karen Nilsdatter fra Yttingen lille under Susås f. ca. 1684 d. før okt. 1735. Ikke funnet gravlagt i Holla.
g2g i Holla 30/10-1735 m. Ingeborg Eriksdatter d.e. fra Sagbruket f. ca. 1713 på Hegna under Ø. Heisholt, d.a. møller Erik Rasmussen. Se Familie 7 - Sagene 1740.

Bruker i 1744.

Se denne familien på Såmundskås under Eie øvre.

Arbeider, husmann
Even Evensen f. ca.
g. i Holla 9/10-1746 m. Maren Ellefsdatter (Maria) f. ca. 1709 bg. 15/5-1769. "Maren Ellefsd. Eje, 60 Aar, ved Holden."
Forlovere: "Johannes Gullichsøn Heisholt og Gunner Jensen Heisholt."
Bruker ca. 1747 - 1750.

De ble trolovet i Helgen kirke 19/6-1746. Even Numme var fadder i 1747, 1749, 1750.
Det ser ikke ut til at de fikk barn. Årsaken er vel alderen til Maren/ Maria Ellefsdatter.

Arbeider, husmann
Peder Nilsen f. ca. 1705 bg. 10/6-1759. "Peder Nielsøn Nib, 54 Aar, ved Helgen."
g. i Drangedal 20/7-1742 m. Gunhild Tellefsdatter f. ca. 1720.
Bruker ca. 1752.

Se Nibb under Omtvedt i Helgen.

Tambour, arbeider, husmann
Ellef Eliassen fra Eiestrand under Eie øvre dpt. 8/8-1734 d. 21/2-1812. "Lægdslem Enkemand Ellef Eliasen, 77 Aar 6 Mnd.", s.a. Elias Ellefsen Ejestrand.
g1g i Holla 4/10-1765 m. Maren Michelsdatter fra Susås dpt. 6/10-1737 d. ca. 1777, d.a. Michel Paulsen Suusaas.
Forlovere: "Michel Knudsøn Suusaas og Rasmus Thorsøn Eje."
g2g i Lunde krk. 3/1-1790 m. enke Margith Brynildsdatter "fra Tveiten" i Lunde f. ca. 1750 d. før 1812, d.a. Brynild NN.
Forlovere: "Klokker Flugsrud og Lensmand Ellev Andersen."
1. Elias dpt. 20/10-1765.
2. Targier dpt. 11/10-1767 bg. 31/12-1767. "Targer Ellefsd. Nomme, 13 Uger, ved Holden.".
3. Michel Ellefsen dpt. 27/11-1768.
4. Gunder dpt. 3/5-1772.
5. Thord dpt. 8/6-1777.
Barn i 2. ekteskap:
6. Maren f. 20/2-1790.
7. Lisbeth Ellefsdatter f. 2/4-1792
8. Gunder Ellefsen f. 27/2-1795.
Bruker ca. 1768 - 1790.

F.f. Elef Tambour og Maren Michelsdatters Elias: Peder Yttingen, Peder Thomasen, Ingebor Eje, Gro Yttingen, Kirsten Eliasd.
F.f. Ellef Tambour og Maren Michelsdatters 
Targier: Peder Lille Yttingen, Torgus Olsen Saugbr., Thor Jonsen Kaasen, Ingebor Ejestrand, Kirsten Eliasd. Odden.
F.f. Ellef Numme og Maren Michelsdatters 
Michel: Peder Lille Yttingen, Lars Odden, Maria Arvesd., Kirsten Eliasd., Margith Sommunsd.
F.f. Ellef Eliasen og Maren Michelsdatters 
Gunder: Peder Lille Yttingen, Jon Eje, Ole Ejestrand, Maren Nyhuus, Maren Torgrimsd.
F.f. Ellef Eliasen og Maren Michelsdatters 
Thord: Niels Houen, Lars Olsen, Hans Jonsen, Karen Olsd., Ingebor Rasmusd.
F.f. Ellev Eliæsen Tambour og Margith Brynnildsdatters 
Maren: Gunder Berget, Asbiørn Halvorsen, Sigur Torbiørnsen Præstegaard, Karen Pedersd. Kaasen, Anne Henrichsd. Præstegaarden.
F.f. Ellev Eliæsen Tambur og Margith Brynnildsdatters 
Lisbet: Ole Christensen Storhoug, Johannes Rasmussen, Gunder Ellevsen Eje, Karen Nielsd. Hegnen, Margrethe Ellevsd. Eje.
F.f. Ellev Eliasen Tambour og Margith Brynildsdatters 
Gunder: Rasmus Pedersen Yttingen, Kittil Halvorsen, Peder Olsen Ejestrand, Liv Gundersd. Eje, Karen Thordsd. Susaas.

Denne familien flytta visstnok til Hegna under Baksås i hans andre ekteskap. Under folketellinga februar 1801
var det nevnt at Ellef var "Blind og Huusarm."
Margith Brynildsdatter ble gift 1. gang i Lunde kirke 24/9-1781 med soldat Gunder Jonsen.

Arbeider, husmann
Peder Thomassen Numme fra Dagsrud dpt. 18/8-1743 bg. 28/10-1787. "Peder Thomæsen Kaasen, ved Holden, 45 Aar.", s.a. Thomas Pedersen Dagsrud.
g1g i Holla 17/9-1768 m. Sissel Jonsdatter Erland fra Yttingen under Susås f. ca. 1746 i Kviteseid bg. 19/11-1775. "Sissell Jonsd. Numme, 30 Aar og 11 Dage, ved Holden.", d.a. Jon Jensen Erland.
Forlovere: "Halvor Thorsøn Baxaas og Michel Knudsøn Suusaas."
g2g i Lunde 13/10-1777 m. Ingeborg Saamundsdatter fra Lunde i Tel. f. ca. 1749 (FT 1801: f. ca. 1752) d. 6/12-1829 på Perskås, 80 år gml.
Forlovere: "Halvor Bachsaas og Ole Godtiid."
1. Thomas Pedersen dpt. 29/1-1769. Se Familie
2. Karen dpt. 26/4-1771 bg. 19/6-1771. "Karen Pedersd. Numme, 8 Uger, ved Holden."
3. Jon dpt. 1/11-1772 bg. 31/12-1772. "Jon Pedersøn Numme, 2 Mnd., ved Holden."
4. Jon dpt. 20/5-1774 bg. 14/8-1774. "Jon Pedersøn Numme, 14 Uger, ved Holden."
5. Marthe dpt. 6/6-1775 bg. 30/7-1775. "Marthe Pedersd. Numme, 6 Uger, ved Holden."
Barn i 2. ekteskap:
6. Sissel dpt. 28/6-1778.
7. Ragnhild Pedersdatter f. 21/8-1783.
8. Anne f. 8/1-1787.
Bruker ca. 1770 - 1780.

F.f. Peder Thomasen Rødningen under Suusaas og Sissel Jonsdatters Thomas: Jens Nyhuus, Thor Jonsen, Niels Andersen, Maren Nyhuus, Kirsten Mognsd. Eje.
F.f.
Peder Numme og Sissel Jonsdatters Karen: Peder L. Yttingen, Thor Jonsen, Ingebor Ejestrand, Margith Lucasd., Anna Thomasd.
F.f. Peder Numme og Sissel Jonsdatters 
Jon: Jens Eliasen, Jon Andersen Eje, Niels Andersen Wrk., Annichen Otterkiær, Kirsten øvre Eje.
F.f. Peder Numme og Sissel Jonsdatters 
Jon: Halvor Storhaug, Hans Erichsen Saugbr., Thor Rødningen, Bergith Dyrtid, Kirsten Thomasd. Ullefos.
F.f. Peder Numme og Sissel Jonsdatters 
Marthe: Tord Rødningen, Gunnul Eje, Jon Dyrtid, Maren Kaasen, Anna Kasa.
F.f. Peder Numme og Ingebor Sommunsdatters 
Sissell: Thord Erland, Christen Jonsen Eje, Gullich Schordal, Margith Rødningen, Kirsten Thomasd. Baxaas.
F.f. Peder Thomæsen Kaasen og Ingeborg Sommundsdatters 
Ragnild: Peder Nyhuus, Kittil øvre Eje, Anders Ejestrand, Guri Deelevje, Anna Jonsd. Eje.
F.f. Peder Thomæsen Kaasen og Ingeborg Saamundsdatters 
Anne: Gullich Saamundsen Skordal af Lundeherred, Ole Jensen Eje, Christopher Andersen Eje, Margith Lucasd. Rødningen, Karen Pedersd.

Fra 1783 kan vi se at de bodde på en plass som het "Kaasa". Kan det ha vært Trettekås under Baksås?
Peder Numme var fadder for Thor Jonsen Erlands datter 19/4-1772. Og for Jon Thomassen Dyrtid 28/2-1774.
Under folketellinga 1801, bodde enka Ingeborg Saamundsdatter (48) på Nyhus under Eie øvre, sammen med
deres datter Ragnhild Pedersdatter(16) f. 21/8-1783.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1775 - 1784, folie 171a. Digitalarkivet.
Anno 1775 den 16de Decembr. paa Pladsen Nomme under gaarden Bachsaas i Holden Præstegield.
Sidsel Joensdatter er
 ved døden afgaaet. Enkemanden Peder Thomassen og deres i Lowlig ægteskab
sammenavlede Søn, Thomas Pedersen, 7 Aar. Formynder: Faderen.
Dette utdrag av skiftet ble transkribert av G.S., Langesund 20/2-2022.

Smed, leieboer
Peder Olsen fra Gjerpen? f. ca. 1739 bg. i Gjerpen 18/7-1799. "Peder Olessøn Smed, død paa Syge-Huuset, henimod 61 Aar."
g. i Holla 11/1-1768 m. Anne Cathrine Hansdatter f. ca. 1732 bg. 15/1-1789. "Anne Cathrine Hansd., Namløs, ved Holden, 56 Aar."
Forlovere: "Jens Augustunusøn Graver og Ole Hansøn Borstad."
1. Ingeborg dpt. 11/11-1768 bg. 4/12-1768. "Ingebor Pedersd., 3 Uger, ved Rommenes."
2. Ingeborg Pedersdatter dpt. 18/2-1770.
3. Hans dpt. 26/7-1772 bg. 11/10-1772. "Hans Pedersøn Brudeskiær, 10 Uger, ved Rommenes."
4. Barbro Pedersdatter dpt. 27/8-1775.
Bruker ca. 1775.

F.f. Peder Olsen Smed og Cathrine Hansdatters Ingebor: Ole Borstad, Sigur Nedr. Lunde, Peder Graver, Karen Lien, Ingebor Jørgensd. L. Hvale.
F.f. Peder Olsen Smed og Cathrine Hansdatters 
Ingebor: Christen Opsal, Ole Borstad, Torgrim Brenne, Aslou øvre Lunde, Aase Kirstine Olsd. fra Schien.
F.f. Peder Olsen Smed og Cathrine Hansdatters 
Hans: Ole Brenne, Michel Svennumsen, Jon Store Wale, Kirsten Graver, Maren Olsd. Rommenes.
F.f. Peder Olsen Smed og Cathrine Hansdatters 
Barbro: Ole Ejestrand, Hans Kringelfet, Jens Nielsen Wrk., Frue Bomhoff, Karen Larsd. Nyhuus.

Manntallet 1782: Nome under Baksås: Peder med kone og 2 barn.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1785 - 1792, folie596b. Digitalarkivet.
Giør Vitterlig at Anno 1789 den 18de Februari, indfandt sig paa mine Weyne og efter min Ordre, Lensmanden i Holden Præstegield Halvor Wellichsøn Ytterbøe,
med de eedsworne Laugrættes- og wurderingsmænd Halvor Thordsøn Bachsaas og Stener Halvorsen Bachsaas paa Pladsen Nomme under Gaarden Eje(!) i
Holden Præstegield og Hoved Sogn for at Registrere, wurdere, Skiffte og deele i Sterwboet efter afgangne kone Catrine Hansdatter ower hvad hun hafde
effterladt sig til deeling imellem hendes Efterladte Enchemand Peder Olsøn og hendes i Lowlig Ægteskab sammeawlede iliwewærende twende Døttre:
1. Ingeborg Pedersdatter 18 Aar. Formynder: Steener Halvorsen Bachsaas.
2. Barbro Pedersdatter 14 Aar.
Formynder: Steener Halvorsen Bachsaas.
(Boet besto av vanlige ting, bortsett fra en stueklokke med Kasse for 5 rdl - 12 sk.)
Creaturer: 1 Qvie "Svaneroes" for 4 rdl. - 1 ort
.
Dette utdrag av skiftet ble transkribert av G.S., Langesund 21/2-2022.


Arbeider, husmann
Hans Jensen
fra Eiestrand under Eie øvre dpt. 11/2-1759 d. 1/1-1836 på Sandbakken under Baksås, 71 år gml., s.a. Jens Eliassen Ejestrand.
g. i Holla 19/1-1789 m. Kirsten Tygesdatter fra Gravningen(1) under Sannes nedre, dpt. 10/7-1763 d. 18/10-1833 på Sandbakken, 80 år gml., d.a. Tyge Olsen Gravningen.
Forlovere: "Hr. Fændrik Bomhof og Hr. Christ. Bomhof."
1. Berthe Hansdatter f. 15/12-1788.
2. Jens Hansen f. 1/2-1791. Se Stua under Baksås.
3. Anne Lisbet f. 13/8-1793 bg. 3/4-1794. "Anne Lisbet Hansd. Numme, ved Holden, 33 uger."
4. Tyge Hansen f. 5/2-1795.
5. Thor Hansen f. 2/8-1799. Se Plassen under Baksås.
6. Ingeborg f. 9/8-1803.
7. Ingeborg Hansdatter f. 11/1-1805.
Bruker 1791 - 1804.

F.f. Hans Jensen Eje og Kirsten Tygesdatters Birthe: Kittil Ejestrand, Ole Jensen Eje, Johannes Johannissen Ulevig, Kirsten Halvorsd. Holtet, Birthe Tygesd. Eje.
F.f. Hans Jensen Numme og Kirsten Tygesdatters 
Jens: Ole Jensen Høyehoug, Rasmus Pedersen Yttingen, Johannes Rasmussen Eje, Karen Pedersd. Kaasen, Birthe Tygesd. Strigen.
F.f. Hans Jensen Numme og Kirsten Tygesdatters 
Anne Lisbet: Mads Jensen Numme, Rasmus Pedersen Yttingen, Johannes Rasmussen Daxrød, Dorthe Haraldsd. Strigen, Kirsten Thomasd. Daxrød.
F.f. Hans Jensen Numme og Kirsten Tygesdatters 
Tyge: Ole Pedersen under Baxaas, Lars Christensen Otterkier, Hans Christensen Otterkier, Birthe Tygesd. Strigen, Lisbet Pedersd. Eje.
F.f. Hans Jensen Strigen og Kirsten Tygesdatters 
Thord: Jon Thordsen Rødningen, Mads Jensen, Jens Olsen Baxaas, Lisbet Pederdatter Yttingen, Sidsel Pedersd. Eje.
F.f.
Hans Jensen Nomme og Tyche Jensdatters (Kirsti Tygesdatter!!) Ingeborg: Johannes Rasmussen, Anne Eye (+ foreldrene?).
F.f. Hans Jensen Hegnen og Kirsten Tychesdatters 
Ingeborg: Jens Nomme, Hans Kaasa, Jon Rønningen, Abel Rønningen, Berthe Baxaas.

De var på Striken under Eie og fikk et barn der i 1799. Hennes søster Berthe Tygesdatter bodde der. De kom straks tilbake til plassen
Nome igjen. Familien flytta til Hegna under Baksås i 1804. De flytta til Sandbakken i ca. 1821. Hun døde på Sandbakken i 1833 og han
døde samme sted 1836.

Soldat, arbeider, husmann
Jens Olsen fra Trettekås under Baxaas f. 7/5-1779, s.a. Ole Jensen (Trætte)Kaasa.
g. i Holla 18/9-1800 m. Aslaug Stenersdatter fra Baksås øvre f. 2/4-1782, d.a. Stener Halvorsen Baxaas.
Forlovere: "Thord Baxaas og Thomas Eje."
1. Anne Jensdatter f. 21/9-1800 g.m. Sveinung Ougundsen. Se nedenfor.
2. Stener Jensen f. 15/1-1803.
3. Nils f. 7/12-1804.
4. Nils Jensen f. 18/5-1807. Se Trettekås under Baksås.
Bruker 1804.

F.f. Jens Olsen Kaasen og Aslou Stenersdatters Anne: Thord Baxaas, Ole Halvorsen Baxaas, Jon Thordsen Rødningen, Liv Gundersd. Eje, Kirsten Pedersd. Baxaas.
F.f.
Jens Olsen Hegnen og Asloug Steenersdatters Stener: Thor Baxaas, Anne Steenersd. Baxaas (+ foreldrene?).
F.f. Jens Olsen Nomme og Asloug Stenersdatters 
Niels: Thor Baxaas, Halvor Susaas, Niels Baxaas, Gunnild Susaas, Anne Baxaas.
F.f. Jens Olsen Nomme og Asloug Stenersdatters 
Niels: Thor og Niels Baxaas, Halvor Susaas, Gunild Susaas, Anne Olsd.

Ved å se på fadderlista hvor de bodde da barna ble født, kan vi lett se at de, til å begynne med, bodde litt her og
litt der, på husmannsplassene i nærområdet. Under folketellinga 1801 (februar) bodde paret som tjenestefolk på
Eie øvre hos Thomas Ellingsen Eie, med dattera Anne.

"Gaardmand Jens Halvorsen Nomme" og Aslaug Maria Halvorsdatter nevnt på Nome når de får barn her i 1849.

Arbeider, husmann
Svennung Augundsen fra Svenseid i Lunde f. 27/9-1793 d. 29/1-1876 i Kåsa, Ytre Flåbygd, 84 år gml., s.a. Augund Tollevsen g. i Lunde 9/10-1775 m. Kari Svendsdatter.
g. i Holla 3/4-1823 m. Anne Jensdatter herfra
f. 21/9-1800 d. 24/5-1874 i Kåsa i Ytre Flåbygd, 74 år gml.
Forlovere: "Anders Storehoug og Halvor Baxaas."
1. Ougen f. 12/8-1823 d. 24/8-1823. "Ougen Svennungsen, Huusmandsøn, Nomme, 13 Dage".
2. Anne Karine Svennungsdatter f. 6/10-1824 g.m. Augustinus Halvorsen. Se nedenfor.
3. Aslaug Karine Svennungsdatter f. 15/1-1827. Ble boende her og var tjenestepike for sin søster Anne Karine.
4. Svennung f. 27/12-1828 d. 28/1-1829. "Huusmands Søn, Nomme, 5 Uger."
5. Anne Svennungsdatter f. 21/12-1829 g.m. Augustinus Clausen. Se Danielskås under Susås.
6. Svennung
Svennungsen f. 17/5-1832. Se Perskås under Baksås.
7. Ingeborg f. 7/11-1834 d. 6/12-1834. "Huusmands Datter, Nomme, 1 Mnd."
8. Ingeborg Svennungsdatter f. 21/1-1836.
9. Steener f. 3/4-1839 d. 6/4-1839. "Steener Svennungsen, Huusmands Søn, Nomme, 3 Dage."
10. Kirsti Svennungsdatter f. 15/6-1840.
11. Jens Svennungsen f. 8/3-1843.
Bruker 1823.


F.f. Huusmand Svennung Ougensen Nomme og Anne Jensdatters
Ougen. Fadd: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hjemmedøbt. 13/8.
F.f.
Huusmand Svenung Ougensen Nomme og Anne Jensdatters Anne Karine: Kari Baxaas, Rønnoug Olsd. Baxaas, Halvor St. Baxaas, Niels Jensen Baxaas og Christen Larsen Baxaas.
F.f.
Huusmand Svenung Ougensen Nomme og Anne Jensdatters Asloug Karine: Kari Baxaas, Berthe Olsd. Baxaas, Ole Evje, Reiersen, og Christen Larsen Baxaas.
F.f. Svennung Ougensen Nomme og Anne Jensdatters
Svennung: Karen Baxaas, Anne Halvorsd. Baxaas, Anders Storehoug, Ole Jermundsen Evje, Christen Larsen Baxaas.
F.f. Svennung Ougensen Nomme og Anne Jensdatters
Anne: Karen Olsd. Baxaas, Anne Halvorsd. Baxaas, Anders Andersen Wrk., Carl Rejersen Kragefødt, Ole Jermundsen Evje.
F.f.
Huusmand Svennung Ougensen Nomme og Anne Jensdatters Svennung: Karen Baxaas, Anne Maria Halvorsd. Baxaas, Ole Jermundsen Evje, Halvor Halvorsen Baxaas, Christen Larsen Baxaas.
F.f. Huusmand Svennung Ougensen Nomme og Anne Jensdatters
Ingeborg: Kari Olsd. Baxaas, Asbor Saamundsd. Skaardal, Anders Stenersen Storehoug, Nils Jensen Kaasen, Halvor Halvorsen Baxaas.
F.f. Huusmand Svennung Ougensen Nomme og Anne Jensdatters
Ingeborg: Kirsten Halvorsd. Kragefødt, Gunnild Olsd. Skordal, Carl Rejersen Kragefødt, Niels Jensen Trættekaasen, Ole Hansen Otterkjær.
F.f.
Huusmand Svennung Ougensen Nomme og Anne Jensdatters Steener: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). "Hjemmedøbt af Anne Olsd. Sandbakken, men død uden at komme i kirke."
F.f. Huusmand Svennung Ougensen Nomme og Anne Jensdatters
Kirsti: Abigael Larsd. Sandbakken, Asloug Halvorsd. Baxaas, Halvor Suusaas, Gunnuld Olsen Sandbakken, Halvor Halvorsen Baxaas.
F.f.
Huusmand Svennung Ougensen Nomme og Anne Jensdatters Jens: Anne Halvorsd. Skordal, Asloug Halvorsd, Baxaas, Ole Skordal, Halvor Halvorsen Baxaas, Hans Jensen Baxaas.

Familien ovenfor takka for seg og flytta våren 1844 til Bø prestegjeld. Lunde lå i Bø prestegjeld på den tiden, så det var nok
til Lunde sogn de flytta til. Folketellinga for Lunde og Flåbygd 1865 forteller oss at de da bodde på Kåsa i Flåbygd. Han var
husmann med jord på Kåsa under Svenseid og 76 år gammel. Anne Jensdatter hadde blitt 66.

Arbeider, husmann med jord
Augustinus Halvorsen fra Susås f. 18/11-1821 d. 13/4-1866 på Nome av "Mavebetændelse", 44 år gml., s.a. Halvor Halvorsen Susaas.
g. i Holla 20/6-1851 m.
Anne Karine Svennungsdatter herfra f. 6/10-1824 d. 27/5-1907 på Perskås av alderdom, 83 år gml.
Forlovere: "Halvor Susaas og Jens Halvorsen Jelset."
Bruker 1855.

Tjenestepiken Anne Karine Svennungsdatter er registrert som innflytta fra Svenseid-ejet til Baksås i Holla i ca. 1847.

Augustinus Halvorsen og Anne Karine Sveinungsdatter var begge i tjeneste på Lillejordet under Fosse fra før de gifta seg og
helt til de kom til Nome i 1855. Det ser ikke ut til at det ble noen barn i det relativt korte ekteskapet.

Folketellinga 1865:
Anne Marie Hansdatter f. 28/4-1861 på Perskås. Opfostrings barn her i 1865.
Anne Halvorsdatter, Lægdslem, Ugift, Sindsyg, 68, ditto.
Asloug Sveinungsdatter, Tjenestepige, Ugift, 38, ditto.

Folketellinga 1875:
Anne Svennungsdatter, Husmoder, Enke, Husmandskone, f. 1821 i Holden.
Aslaug Svennungsdatter, ugift, Logerende, dagarbeider, f. 1823 i Holden.
Anne Halvorsdatter, Indleiet, ugift, Forsørget af Fattigkassen, f. 1798 i Holden. Sindsvag efter det 44. aar.
Anne Marie Hansdatter, Logerende, Forsørget af Moderen Aslaug Svennungsdatter, f. 1860 i Holden.

Kreaturhold (Anne Svennungsdatter).
1 Kjør (ei ku), 1 kalv, 4 Faar.

Folketellinga 1891:
Anne Karine Sveinungsdatter, Hovedperson, Enke, Husmandsenke med Jord, f. 1824 i Holden.
Aslaug Karine Sveinungsdatter, Logerende familie, Ugift, gaardsarbejderske, f. 1821 i Holden.
Nils Jensen (herfra), Enkemand, Logerende familie, f. 1807 i Holden. Forsørges af Fattigvæsenet.
Besøgende Dattersøn: Johan Kristian Henriksen f. 1883 i Holden.
Midlertidig fraværende (på Mon i Lunde), Halvor Olaus Halvorsen, enslig Logerende, Ugift, Stenarbejder ved Kanalen, f. 1869 i Lunde.
Hans Jakob Kristoffersen, enslig Logerende, Ugift, Stenarbejder ved Kanalen, f. 1868 i søndre Odalen.
Midlertidig fraværende (ant. Ullemon i S. Odalen), Kristoffer Pedersen, enslig Logerende, Gift, Dagarbeide ved Kanalen, f. 1829 i Søndre Odalen.

1900:
Anne Sveinungsd. f. 1824 i Hollen, hm., enke, Husmandsenke, pladsbrugerske.
Aslaug Sveinungsd. f. 1826 i Hollen, Logerende, ug., Arbeiderske ved jordbrug.
Johan Kristian Henriksen f. 1881 i Hollen, Stedsøn, Malerlærling.
Nils Nilsen f. 1833 i Hollen, Logerende, enkemand, Skogsarbeider.

Forhenværende g.br., gift mann
Sveinung Sveinungsen f. 17/5-1832 i Nome d. 13/4-1913 på Perskås av alderdom.


Gnr 2 - bnr 17 "Nome". Nome kommunes karttjeneste, www.kommunekart.com


| Hjem | Gamle Baksås |
| BaksåsBaksås øvre | Baksås nedre | Baksås vestre - Mutterud | Baksås 15 | S. Storhaug | N. Storhaug |
| Drammen | Evju - Kåøya | Hegna | Høgli | Kleven | Nome | Perskås | Plassen | Sandbakken | Stua | Thomaskås | Trettekås | Yttingen store |


Perskås - Pederskås
Gammel husmannsplass under Baksås.


Detalj av Portefølgekart. Her kan man se hvor de fleste husmannsplassene under Baksås lå i 1845/1849. Perskås ligger øverst midt i bildet.

NB. Gårder på dette kartet er merket som røde kvadrater, husmannsplassene er merket som røde trekanter.

Den gamle røde stua på Perskås kan sees fra Nomeveien like vest for Nomevegen 12.


Perskås 2018. Foto G.S. Dette er vel det dårligste bilde jeg har tatt av en bygning noen gang! Jeg må opp å ta et nytt til våren. G.S.

De første boboere her ifølge kirkebøkene:

Arbeider, husmann
Søren Olsen fra V. Helgen(B) dpt. 1/5-1757 d. 6/7-1846 på Sanden på Heia, 89 år. "Søren Olsen Pederskaas, Lægdslem. Døde paa Sanden.", s.a. Ole Larsen Helgen og Live Sørensdatter.
g. i Holla 13/4-1784 m. Ingeborg Andersdatter fra Ø. Heisholt(14) dpt. 30/11-1755, d.a. Anders Hansen Heisholt.
Forlovere: "Peder Tvara og Tollef Heisholt."
1. Anna f. 5/7-1785.
2. Live Sørensdatter f. 25/5-1788.
3. Ole Sørensen f. ca. 1791. Se nedenfor.
4. Anne Sørensdatter f. ca. 1794.
Bruker i 1801.

Både Søren Olsen og Ingeborg Andersdatter var i tjeneste på Espevalen fra før de gifta seg, og fortsatte i ca. 4 år etter.
Deres to første barn er født på Espevalen.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Søren Olsen Espevolden og Ingeborg Andersdatters Anna: Peder Yttrebøe, Tollef Heisholt, Lars Ringsevje, Maren Olsd. Yttrebøe, Birthe Andersd. Steenstad.
F.f. Søren Olsen Espevoldens og Ingeborg Andersdatters 
Live: Peder Yttrebøe, Anders Jensen Steensrud, Ole Johannissen Heisholt, Maren Olsd. Yttrebøe, Live Olsd. Helgen.

Gift den 13/4-1784: "Søren Olsen Espevolden og Ingeborg Andersdatter Heisholt."
I dåpslista skrevet for Søren Espevolden og Ingeborg Espevolden i 1784 og i 1786.

Barn nr. 3 og 4 er ikke funnet døpt i Holla. Heller ikke i Bø/ Lunde, Drangedal, Gjerpen, Eidanger, Siljan, Solum eller Skien.
Begge foreldrene med barna Ole (9) og Anne (6) bodde på Perskås i februar 1801.

Skomaker, husmann
Ole Sørensen Pederskaas herfra f. ca. 1791 d. 27/12-1854 på Perskås, 63 år gml., s.a. Søren Olsen.
g. i Holla 15/1-1821 m. Maren Hansdatter fra Brennebu under Tveit f. 23/6-1792 d. etter 1/12-1865, d.a. Hans Rasmussen Brenneboe.
Forlovere: "Ole Schordal og Halvor Thorsen Baxaas."
1. Ingeborg Olsdatter f. 31/10-1821 g.m. Hans Jensen. Se Eiestrand(B) under Eie øvre.
2. Margrethe Olsdatter f. 9/8-1826.
3. Hans f. 28/12-1829.
4. Hans Olsen f. 26/1-1831. Se nedenfor.
5. Søren Olsen f. 19/3-1836. Til Stoa?
Bruker 1821 - 1850.

F.f. Huusmand Ole Sørensen Pederskaas og Maren Hansdatters Ingebor: Kari Baxaas, Lisbeth Hansd. Søve, Anders Klevsgade, Ole Clemmetsen Saugbr. og Ole Hansen Brenneboe.
F.f. Skomager Ole Sørensen Pederskaas og Maren Hansdatters
Margrethe: Margrethe Brenneboe, Marthe M. Jonsd. Døhlen, Søren Rødningen, Ole Briskemyhr og Ole Brenneboe.
F.f. Ole Sørensen Pederskaas og Maren Hansdatters
Hans: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hiemmedøbt 28/12.
F.f. Huusmand Ole Sørensen Pederskaas og Maren Hansdatters
Hans: Lisbeth Hansd. Briskemyhr, Maren Madsd. Striken, Ole Johannesen Hægna, Ole Briskemyhr, Johannes Andersen Kaasen.
F.f. Huusmand Ole Sørensen Pederskaas og Mari Hansdatters
Søren: Mari Evensd. Eie, Liw Olsd. Eie, Ole Briskemyhr, Halvor Halvorsen Suusaas, Rasmus Pedersen Dahlen.

Skogsarbeider, husmann med jord
Hans Olsen Pederskaas herfra f. 26/1-1831 d. 18/4-1892 på Odden av "Hjertesygdom", 61 år gml.
g1g i Holla 6/11-1857 m.
Inger Knudsdatter fra Tangvald i Drangedal f. 16/7-1834 d. 18/7-1873 på Pederskås, 39 år gml., d.a. Knud Jacobsen Tangvald. Se D. Slektsreg. - Holte, bind 2, side 253.
Forlovere: "Halvor Halvorsen Susaas og Hans Jensen Eiestranden."
g2g i Holla 31/5-1876 m. Kirsten Christensdatter fra Hegna under Baksås f. 26/9-1840 d. 22/8-1909 på Stoa av "Kræft i Leveren", d.a. Christen Larsen Hægna.
Forlovere: "Halvor Halvorsen Baxaas og Gjermund S. Rønningen."

1.
Ole Hansen f. 1/2-1858. Se Familie 10 - Odden 1900.
2.
Anne Marie Hansdatter f. 28/4-1861. Satt til "oppfostringsbarn" på Nome 5 år gml. i 1865, g.m. maler Johan Henrik Sindsen. Se nedenfor.
3.
Knud f. 19/3-1864 d. 8/4-1867 av "Skarlagensfeber paa Pederskaas", 3 år gml.
4. Halvor f. 7/12-1866 d. 28/4-1867 av "Skarlagensfeber paa Pederskaas", 4 Mnd. 21 Dage.
5. Knud Hansen f. 15/4-1869.
Barn i 2. ekteskap:
6. Inger Maria Hansdatter f. 26/12-1876 g.m. Otto Gunerius Olaisen fra Askim i Østfold f. 12/9-1872. Leide hus/rom på Lanna i 1920. Se Lannav. 79.
Bruker 1857.

F.f. Huusm. Hans Olsen Pederskaas og Inger Knudsdatters Ole: Kirsti Bentsd. Baxaas, Gunnild Andersd. Storehoug, Jens Nilsen Heisholt, Peder Pedersen Baxaas, Søren Olsen Pederskaas.
F.f. Hans Olsen Pederskaas og Inger Knudsdatters 
Anne Marie: Ingeborg Knudsd. Stoa, Margith Olsd. Baxaas, Søren Olsen Stoa, Jens Nilsen Heisholt, Gunnul Olsen Evje.
F.f. Husm. Hans Olsen Pederskaas og Inger Knudsdatters 
Knud: Kirsti Bentsd. Baksaas, Aaste Larsd. Baksaas, Halvor Halvorsen Baksaas, Peder Pedersen Baksaas, Hans Jensen Eiestrand.
F.f. Husm. Hans Olsen Pederskaas og Inger Knudsdatters 
Halvor: Ingebor Gunnuldsd. Rønningen, Siri Gunnuldsd. Baxaas, Johan Andersen Rønningen, Hans Jensen Eiestranden, Peder Pedersen Baxaas.
F.f. Husm. Hans Olsen Pederskaas under Baxaas og Inger Knudsdatters 
Knud: Kirsti Bentsd. Baxaas, Kari Hansd. Eiestranden, Halvor Halvorsen Baxaas, Hans Jensen Eiestranden, Jens Nilsen Heisholt.
F.f. Hans Olsen Pederskaas og Kirsti Christensdatters 
Inger Maria: Ingeborg Jensd. Hægna, Anne Karine Christensd. ditto, Halvor Christensen ditto, Ole Hansen Pederskaas, Ole Johannesen Vrk.

På plassen i 1865:
Føderådsenke Maren Hansdatter (hans mor).

Ifølge folketellinga 1875 bodde Hans Olsen her som enkemann med sin sønn Knud, og ei ugift tjenestejente,
Kirsti Christensdatter. Det var nok hun som 1/2 år seinere gifta seg med sin husbond, Hans Olsen.

Intet dyrehold her i 1875.

Hans Olsen, hans andre kone, Kirsten Christensdatter og deres eneste felles barn, Inger Maria Hansdatter, flytta
til et hus på Kåsa under Ø. Heisholt på 1880-tallet. Folketellinga 1891, forteller oss at de delvis ble forsørga av
fattigvesenet. De må i løpet av samme år ha flytta til hans sønn Ole Hansen på Odden. For han dør der i 1892.
Enka døde på Stoa i 1909.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 10. Digitalarkivet.
"Leiekontrakt fra Bent H. Baksaas til Henrik Sindsen og hustru for 40 aar paa et Jordstykke (819 kvm) Pederskaas Plads mod aarlig afgift 16 kr., forkjøbsret til huset og
indhegningspligt for fæsteren, dat. 29. Mai, thingl. 20. Juni 1896.

Maler, snekker, huseier
Johan Henrik Svendsen Sindsen fra Stavsholt i Flåbygd, Lunde f. 1858 d. 19/2-1901 på Perskås, s.a. Svend
g. i Holla 29/12-1881 m.
Anne Marie Hansdatter herfra f. 28/4-1861 d. januar 1939, d.a. Hans Olsen Perskaas.
Forlovere: "Halvor Jørgensen Storhoug og Christen Pedersen Evju."

1. Johan Christian Sindsen f. 9/9-1882.
2. Gunhild Thomine Sindsen f. 23/9-1886.

3.
Karl Augustinius Sindsen f. 8/10-1888.
4.
Albert Henrik Sindsen f. 20/3-1893. Se nedenfor.
5.
Ida Kristine Sindsen f. 29/11-1894.
6.
Johannes Tolesius Sindsen f. 4/10-1896.
7. Sverre Andreras f. 3/3-1898 på Perskås d. 8/1-1899 på Perskås.
Bruker 1891.

F.f. Maler og Snedker Johan Henrik Sindsen og Anne Marie Hansdatter Nommes Johan Christian: Asloug Hansd. Skordal, Bergith Svennungsd. Berge, Halvor Jørgensen Skordal, Severin Christian Sindsen, Thomas Edvard Sindsen Nomme.
F.f. Maler Johan Henrik Johansen Baksaas og Anne Marie Hansdatters 
Gunhild Thomine: Margit Olsd. Rønningen, Kari Olsd. Bjerva af Lunde, Gjermund Stenersen Rønningen, Kristian og Edvard Sinsen af Lunde.
F.f. Maler Johan Henrik Sindsen og Anne Marie Hansdatters 
Karl Augustinius: Maren Halvorsd. Baxaas, Anne Olsd. Evje, Kristen Pedersen Evje, Kristian Sindsen Faret af Lunde og Karl Thoresius Sindsen af Lunde.
F.f. Maler Johan Henrik Kristiansen Sinsen Perskaas og Anne Marie Hansdatters 
Henrik Albert: Kari Olsd. Bjerva af Lunde, Edvard Sinsen do., Ingebrigt Nilsen Dagsrød, Nils Nilsen Nome, Otilde Lovise Johannessen Stoa.
F.f. Snedker Johan Henrik Sinsen, Perskaas og Anne Marie Hansdatters 
Ida Kristine: Hanna Nilsd. Baksaas, Maren Halvorsd. do., Peder Halvorsen do., Bent Halvorsen do., Anders Andersen do.
F.f. Snedker Henrik Sindsen, Perskaas og Anne Marie Hansdatters 
Johannes Tolesius: Kone Karen Olsd. Skaardal, pige Maren Halvorsd. Baksaas, arb. Ole Gjermundsen Rønningen, gbr. Bent Baksaas, Halvor Gjermundsen Rønningen.
F.f. Maler Henrik Johansen Perskaas og Anne Marie Hansdatters 
Sverre Andreas: Karen Rønningen, Hanna Olsd. Skaardal, gbr. Bent Halvorsen Baksaas, gbr.søn Halvor Gjermundsen Rønningen.
 

Kilde: En avisnotis i Telemark Arbeiderblad onsdag 25. januar 1939:
" -  Enkefru Anne Marie Sindsen i Eidsbygda, Holla er død. Hun var født i Eidsbygda og
hadde nå vært enke i mange år. Hun var en strevsom og dyktig hjemmets kvinne og en
god mor for sine barn."

Arbeider, leieboer
Svennung Svennungsen fra Nome under Baksås f. 17/5-1832 d. 13/4-1913 på Perskås av "Alderdom, Bronkit.", s.a. Svennung Augundsen.
g.m. Ingeborg A.

Dette ekteparet flytta hit på sine eldre dager. De bodde trolig i Lunde i hans yrkesaktive liv.


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 11. Digitalarkivet. (Fra bnr 5 - Baksås øvre.)
"Festekontrakt, dat. 5/6, grunnbokført 10/8-1955, fra Maren Valens arvinger til Albert Henriksen på en tomt av denne eiendom, Leietid 55 år og årlig avgift kr. 50,- ,
hvorfor pant i opførende hus. Grunneieren har forkjøpsrett til bygningene. Kontrakten inneholder spesielle bestemmelser så lenge Husbanklån påhviler."
Tomt nr 2. Perskås.


Teglstensmurer, agent

Albert Henrik Sindsen
(Albert Sindsen) herfra f. 20/3-1893.
Huseier 1955.

Albert Sindsen, Vrangfoss var i 1924 agent for et gravstensfirma i Oslo.
Firmaet het "A/S Norsk Labrador & Granitindustri, Kristiania".

Karl Bjerklund.
Eier 1955.

Arne Gjelhus.
Huseier 1956.

 


| Hjem | Gamle Baksås |
| BaksåsBaksås øvre | Baksås nedre | Baksås vestre - Mutterud | Baksås 15 | S. Storhaug | N. Storhaug |
| Drammen | Evju - Kåøya | Hegna | Høgli | Kleven | Nome | Perskås | Plassen | Sandbakken | Stua | Thomaskås | Trettekås | Yttingen store |


Plassen
Boplass under Baksås. Under Baksås øvre.


"Plassen" er ikke tegnet inn på dette kartet. Det kan ha vært en av de andre husmannsplassene her som ble kalt for "Plassen" i en periode.

NB. Gårder på dette kartet er merket som røde kvadrater, husmannsplassene er merket som røde trekanter.


Det er også to "Pladsen" i Helgen. En under Hvalen og en under Bjerva. Nevnt under Baksås i folketellinga 1865. Ikke i 1875.

Husmann
Thor Hansen Pladsen fra Nome under Baksås f. 2/8-1799 d. 5/6-1862 "på Pladsen under Baxaas", 60 år gml.
g.m. Ingeborg Knudsdatter fra Sauherad f. ca. 1802 d. 29/12-1872, 70 år gml. i Dalekåsa under nedre Lunde i Valebø.
1. Svanaug Thorsdatter f. ca. 1824 g. i Holla 15/7-1859 m. Enkem. Lars Nilsen Berget f. ca. 1807, s.a. Nils Nilsen Berget.
2. Kirsti Thorsdatter f. ca. 1827 g. i Holla 5/7-1850 m. Johannes Olsen Hægna, s.a. Ole Johannesen.
3. Ingeborg Thorsdatter f. 30/12-1829 g.m. enkemann Reier Tallaksen Pladsen f. ca. 1785 (70 år!). Se Tveitplassen under Tveit.
4. Karen Thorsdatter f. 26/10-1833.
5. Anne Thorsdatter f. 19/9-1836 g. i Holla 3/12-1858 m. Rasmus Olsen Slettekaas, s.a. Ole Torkelsen Slettekaas.
Bruker i 1833, enka i 1865.

F.f. Thor Hansen Pladsen og Ingeborg Knudsdatters Ingeborg: Maria Baxaas, Ronnoug Olsd. Evje, Jens Hansen Nomme, Niels Jensen Kaasen og John Andersen Kaasen.
F.f. Huusmand Thor Hansen Pladsen og Ingeborg Knudsdatters Karen: Kirsten Halvorsd. Kragefødt, Liw Olsd. Evje, Jens Hansen Stuen, Niels Jensen Kaasen, Hans Gulbrandsen Baxaas.
F.f. Huusmand Thor Hansen Pladsen og Ingeborg Knudsdatters Anne: Kari Nielsd. Stua, Johanne Jensd. Baxaas, Jens Hansen Stua, Niels Jensen Kaasa, Peder Pedersen Baxaas.

 


| Hjem | Gamle Baksås |
| BaksåsBaksås øvre | Baksås nedre | Baksås vestre - Mutterud | Baksås 15 | S. Storhaug | N. Storhaug |
| Drammen | Evju - Kåøya | Hegna | Høgli | Kleven | Nome | Perskås | Plassen | Sandbakken | Stua | Thomaskås | Trettekås | Yttingen store |


Sandbakken
Husmannsplass under Baksås nedre.


Sandbakken er lett å få øye på like over "Storehaug".

NB. Gårder på dette kartet er merket som røde kvadrater, husmannsplassene er merket som røde trekanter.

Beliggenhet: Ved Nomestranda og ved plassene Stua og Evju (Sildrevje).

Arbeider, husmann
Hans Jensen
fra Eiestrand under Eie øvre dpt. 11/2-1759 d. 1/1-1836 på Sandbakken under Baksås, 71 år gml., s.a. Jens Eliassen Ejestrand.
g. i Holla 19/1-1789 m. Kirsten Tygesdatter fra Gravningen(1) under Sannes nedre, dpt. 10/7-1763 d. 18/10-1833 på Sandbakken, 80 år gml., d.a. Tyge Olsen Gravningen.
Bruker 1820.

Denne familien bodde først i flere år på Nome under Baksås (1791-1804). De flytta videre til Hegna under Baksås.
De kom til Sandbakken på sine eldre dager, hvor de døde i henholdsvis 1833 og 1836. Se hele familien på Nome.

Husdyr her i 1875: 2 kuer og 6 sauer.

Arbeider, vognmann, husmann
Johan Anderson fra Vegerbol i Wamskog, Sverige f. 4/9-1836 d. 15/12-1888 på Strengen, s.a. Anders Ericsson Vegerbol og Maria Andersdotter.
g. i Holla 1/6-1860 m. Ingeborg Gunnuldsdatter fra Evje under Baksås f. 16/12-1837 i Tanum, Brunlanes d. 15/2-1927, som enke på Perskås av "Kreft.", d.a. Gunnuld Olsen og Cathrine Abigael Christophersdatter.
Bruker 1860.

Denne familien bodde på Sandbakken fra 1860 til våren 1866. Da flytta de til bostedet Perskås under Rønningen av Susås.

Under folketellinga 1/1-1891, kan vi set at enka har flytta tilbake til Sandbakken med enkemannens vognmansforretning.
Hun hadde overtatt kjøringa selv.

Hennes sønn Gunder Johansen bodde her. Det gjorde også hennes gamle mor, Cathrine Abigael Christophersdatter fra Brunlanes.

 


| Hjem | Gamle Baksås |
| BaksåsBaksås øvre | Baksås nedre | Baksås vestre - Mutterud | Baksås 15 | S. Storhaug | N. Storhaug |
| Drammen | Evju - Kåøya | Hegna | Høgli | Kleven | Nome | Perskås | Plassen | Sandbakken | Stua | Thomaskås | Trettekås | Yttingen store |


Stua
Boplass under Baksås. Kan være samme plass som senere ble kalt for Evje.

NB. Gårder på dette kartet er merket som røde kvadrater, husmannsplassene er merket som røde trekanter.

Beliggenhet: Husmannsplassen Stua lå nederst av de 3 plassene Sandbakken, Evju og Stua ved Nomestranda.


Arbeider, husmann
Jens Hansen Stua fra Nome under Baksås f. 1/2-1791 d. 27/10-1860 på Stua under Baksås av "Alderdom og Soth, 69 Aar.", s.a. Hans Jensen.
g. i Holla 8/6-1816 m. Karen Nilsdatter fra Hoxodde(A) (Høgsete) under Vale(5) i Valebø f. 22/9-1790, d.a. Nils Nilsen Hoxodde d.y.
Forlovere: "Jon Wale og Ole Wale."
1. Nils f. 10/9-1816 d. 10/12-1916 på Nome.
2. Anne Kirstine Jensdatter f. 20/11-1817.
3. Hans Jensen f. 9/2-1821. Se Eiestranda(B) under Eie øvre.
4. Karen Jensdatter f. 31/12-1823.
5. Ingeborg Jensdatter f. 15/12-1826 g.m. enkem. Ole Gundersen Kværndokken. Se Kverndokka under Romnes.
6. Nils Jensen f. 27/4-1830. Se Sjesmo under Ø. Heisholt.
7. Andreas Jensen f. 7/2-1836. Se Kvernodden nedre under Romnes.
Bruker 1830/ 1836.

De var begge i tjeneste på Vale nedre(2) i Valebø til de gifta seg.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Inderste Jens Hansen Nomme og Karen Nielsdatters Niels: Kari Baxaas, Kari Schordal, Niels Høxodde, Anders Pladsen og Thyge Werpe.
F.f.
Huusmand Jens Hansen Nomme og Karen Nielsdatters Anne Kirstine: Ingebor Susaas, Mari Eie, Niels Høxodde, Anders Storehoug, og Thor Hansen Baxaas.
F.f.
Huusmand Jens Hansen Sandbakken og Karen Nielsdatters Hans: Kari Baxaas, Berthe Hansd. Sannes, Niels Høxodde, Thyge Hansen Fahret og Thor Hansen Baxaas.
F.f.
Huusmand Jens Hansen Kaasen og Karen Nielsdatters Karen: Kari Baxaas, Ingebor Hansd. Suusaas, Thor Hansen Baxaas, Gjermund Olsen Evje og Gunnul Olsen Evje.
F.f.
Huusmand Jens Hansen Sandbakken og Karen Nielsdatters Ingebor: Kirsten Krogeføt, Anne Halvorsd. Skordal, Thor Hansen Pladsen, Reiersen og Christen Larsen Baxaas.
F.f.
Jens Hansen Nomme og Karen Nielsdatters Niels: Anne Skordal, Aase Pedersd. Skordahl, Thord Hansen Baxaas, Christen Larsen Otterkjær, Thomas Isachsen Stoen.
F.f. Huusmand Jens Hansen Stua og Kari Nielsdatters Andreas: Anne Halvorsd. Skordal, Anne K. Jensd. Stua, Ole Skordal, Thor Hansen Pladsen, Peder Pedersen Baxaas.

Andrea Jensine Stua var fadder for Nils Jensen Stuas første barn i 1856.


| Hjem | Gamle Baksås |
| BaksåsBaksås øvre | Baksås nedre | Baksås vestre - Mutterud | Baksås 15 | S. Storhaug | N. Storhaug |
| Drammen | Evju - Kåøya | Hegna | Høgli | Kleven | Nome | Perskås | Plassen | Sandbakken | Stua | Thomaskås | Trettekås | Yttingen store |


Thomaskås
Husmannsplass under Baksås.

Ikke nevnt på kartet fra 1845/49.

Thomaskås er nevnt første gang da Ole Christensen, tidligere på Storhaug, dør her i 1801. Deretter i skifte etter samme i 1805.
Thomaskås har siden ikke vært nevnt som boplass i Holla.

Arbeider, husmann
Ole Christensen fra Kvernodden under Romnes dpt. 19/6-1757 d. 13/3-1801 på Thomaskås, 40 år gml., s.a. Christen Olsen Qværnodden.
g. i Holla 25/8-1785 m. Thale Christensdatter fra Oterkjær under Susås dpt. 9/6-1765 d. 12/1-1845 på Dagsrud "fattighjem", 82 år gml., d.a. Christen Nilsen Otterkiær.
Forlovere: "Wellich Fosse og Stener Baxaas."

Se alle barna på S. Storhaug under Baksås.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1805 - 1810, folie 19a. Digitalarkivet.
Giør vitterligt at Anno 1805 den 4de Juni, indfant sig paa mine Wegne I mit lowlige Forfald og efter min Ordre, Halvor W. Ytterbøe,
Lensmand for Holden Præstegield, tillige med de 2de (tvende = 2) af ham paa Foden Hr. Kammer Raad Thornsohns Wegne i
Forhaanden udnæwnte Laugrettes og Wurderingsmænd, Niels Hansen og Anders Pedersen Tufte, paa Pladsen Thomaskaas
under Gaarden Bagsaas i bemeldte Præstegiels Howedsogn beliggende for, at registrere og Wurdere Stervboet efter Sammested
wed Døden afgangne mand Ole Christensen og til hans Efterladenskabers paafølgende lowlige Skifte og Deeling, mellem hans
igjenlevende Enke Tale Christensdatter paa den ene og Deris i lovligt Egteskab Sammenavlede og ilivewærende Børn paa den
andre Side. Børnenes Navne og Alder opgawes som følger:
1. Christen Olsen 11 aar.
2. Ole Olsen 6 aar.
3. Guri Olsdatter 18 aar.
4. Anne Olsdatter 16 aar.
5. Inger Olsdatter 12 aar.
Som formynder for Sønnen blew anordnet Christopher Christensen Otterkjer. Der nest blew til Registrering, wurdering og antegning
frembragt og anmeldt følgende: (ikke mye å skryte av. G.S.)
Creaturer:
1 Sort og hwid Koe "Gjøkold", 12 rdl.
1 Graa Souw, 1 rdl.
De paa Pladsen staaende bygninger, som blew af wurderingsmænderne medtaget i Betragtning og befandtes at wære:
1 6 Laftet Stuebygning med 2de Winduer og med Tegltag med forfalden Tagsteene, for 20 rdl.
2de Lader og Laawe og 1 Fæehuus med noeget Tagsteen og endeel Hoening paa, for 16 rdl.
Widere war der ikke til Indtægt for boet I nogen maade, men derimod blew opgiwet følgende Gjæld til fordeles:
Thord Baksaas 36 rdl.
Christopher Otterkjær 5 rdl.
Claus Rommenæs 2 rdl.
Widere hawde ingen for denne Side at erindre, thi blew Forretningen Sluttet og med Lensmand og mænds Bekræftning og
Underskrifter Skifteforwalteren tilsluttet..
Anno 1805 den 18de Decbr. blew en Session afholdt i dette boe, for derunder at bringe Skiftet til endelig Slutning og fuldfør,
owerwærende som widner O. N. Møller og J. Larsen.
Hvorda: Skifteforwalteren tilkiendegiorde at hawe under Skiftets Henstand, ladt Behandlingen Bekjentgjøre med et under
8de Juli sidst instyret(?) og J. D. tingl. Proclamerit hwor med er indkaldet dets Debi og Creditorer er med Dette Proclama
Tingl. (Pro.....) er saalydende:
Læst under Retten wed Formynder Tinget for Holden Præstegjeld paa Lensmands Gaard Ytterbøe den 8de Juli 1806;
I Justits Protocol er extraheret og i Pantebogen indfor paa Folie 458, hworfor  med Aflæg til Justits Wæsenets Fond i Skiftet
efter afgangne Ole Christensen Thomaskaas, resweres godtgjort opgifwer boe.
Ort. Justz. Wessel. 2: Kender samme Dato ligesaa er hermed udstyret en Placat, hvorwed wedkommende er indkaldt, (hver
og en?); Denne Placat er Saaledes:
- Placat! Hworwed bekjendgjøres at paa Pladsen Thomaskaas i Holden Præstegjeld er Huusmand Ole Christensen wed
Døden afgaaet og hans Ster-boe undergiwet Skifterettens Behandling, thi bliwer swared fra Præstegjeldets Kirkebakker
indkaldet alle i Almindelighed, som under Bemeldte Boes Forwaltning eller inden Januars Slutning, wed Sammen maatte
hawe noget at widere Fordre eller anmelde, Da dermed at indfinde sig hos mig som Skifteforwalter, med behørig Legi-
timation for deres Fordringer inden de i Lowen bestemte Tider, da enhver skal det wederfares.
Bjørndahlen dend 8de Juli 1805. Wessel. -
At denne Placat er oplest fra Præstegjeldets Kirkebakker i den Kirkesøgende Almues Paahør in Juli maaned Sætt.
Bewidnes Wessel, dend 26. Octbr. 1792 at hawe andet Skiftebehandlinger udrykke i indeværende Aar 1805.
Christiania J utalliges Blade No. 26, 27, 28, hworaf Sidste-næwnte No. her extraheres som følger:
"Hworfor Inteligens Sedler No. 28, Tirsdagen den 9de Juli 1805. Under nedre Tellemarkens og Tinds Præstegjelds hewde,
Skiftejurisdiction, Staaende følgende: -
Skifte under Behandling: For Holden Præstegjeld Efter Huusmand Ole Christensen Thomaskaas. Hwilket herwed bekjent-
gjøres til alle Wedkommendes Efterretning, tillige i Owerenstemmelse med Kongl. ressolution af 26 Octobr. 1799.
Bjørndahlen pr. Brevig den 21te Junii 1805. Wessel."
Nog at Hinderligt for Boens Endskab er en ikke bekjendt, thi optages Skiftet herwed til Slutning, og i fredelig Hensigt
fremgaaes med følgende Beregning og Udlodning: (Dette tas ikke med her. G.S.)
Dette utdrag av skiftet ble avskrevet 29/1-2022 i Langesund av G.S.

Enka Tale Christensdatter ble g2g med enkemann Ole Jensen Strigen. Se Striken under Eie øvre.


| Hjem | Gamle Baksås |
| BaksåsBaksås øvre | Baksås nedre | Baksås vestre - Mutterud | Baksås 15 | S. Storhaug | N. Storhaug |
| Drammen | Evju - Kåøya | Hegna | Høgli | Kleven | Nome | Perskås | Plassen | Sandbakken | Stua | Thomaskås | Trettekås | Yttingen store |


Trættekaas - Trettekås
Husmannsplass under Baksås løpenr. 3a.


Detalj av Portefølgekart. Her kan man se hvor de fleste husmannsplassene under Baksås lå i 1845/1849.

NB. Gårder på dette kartet er merket som røde kvadrater, husmannsplassene er merket som røde trekanter.


Soldat, arbeider, husmann med jord
Ole Jensen fra Eiestrand under Eie øvre dpt. 2/2-1749 d. 22/9-1831 på "Kaasen", 81 år gml., s.a. Jens Eliassen.
g. i Holla 1/9-1776 m. Kirsten Monsdatter "fra Baksås" f. ca. 1739 d. 4/12-1829 på "Kaasen", 90(!) år gml., d.a. Mons NN.
Forlovere: "Ole Simonsøn Schordall og Hans Johannesøn Deelevje."

1. Jens Olsen f. 7/5-1779. Se Nome under Baksås.
2. Anna Olsdatter f. 17/4-1784.
Brukte Nome i 1801.

Kirsten var i tjeneste på Baksås før de gifta seg. Hun var godt voksen da de gifta seg, så det er ganske naturlig at de ikke fikk mer enn to barn.

F.f. Ole Jensen og Kirsten Mognsdatters Jens: Peder Eliæsen, Thord Baxaas, Kittil Eje, Margith Rødningen, Karen Halvorsd.
F.f. Ole Jensen Høyehoug og Kirsten Mognsdatters 
Anna: Christen Jonsen Erland, Anders Olsen Ejestrand, Hans Jensen Eje, Anna Baxaas, Thale Christensd. Otterkier.


Arbeider, husmann med jord
Nils Jensen fra Nome under Baksås f. 18/5-1807 d. 27/1-1892 på Trettekåsa "av Mavelidelse.", s.a. Jens Olsen Nome.
g. i Holla 8/4-1828 m. Anne Nilsdatter kanskje fra Skoe i Lunde f. 14/1-1795 d. 5/5-1868 på Trettekåsa, trolig d.a. Nils Evensen Skoe og Kari Gunleiksdatter.
Forlovere: "Halvor Thorsen Baxaas og Svenning Nomme."
1. Jens Nilsen f. 10/4-1829. Se Lanna under Ø. Heisholt.
2. Nils f. 6/5-1831 d. 26/10-1831 på Kåsa, 1/2 år gml.
3. Nils Nilsen f. 18/8-1833. Se nedenfor.
4. Stener Nilsen f. 6/4-1838. Ugift i 1865.
Bruker 1828.

Anne Nilsdatter var i tjeneste på Baksås øvre til hun gifta seg.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Niels Jensen Kaasen og Anne Nielsdatters Jens: Maria Baxaas, Maren Nielsd. Baxaas, Halvor Thordsen Baxaas, Thord Halvorsen Kaasen, John Andersen Nyehuus.
F.f. Huusmand Niels Jensen Kaasen og Anne Nielsdatters Niels: Maria Baxaas, Asloug Halvorsd. Baxaas, Halvor Thorsen Baxaas, Thor Hansen do., Anders Johannesen Baxaas.
F.f. Huusmand Niels Jensen Kaasen og Anne Nielsdatters Niels: Maria Pedersd. Baxaas, Asbær Halvorsd. Baxaas, Thor Hansen Pladsen, Jon Andersen Daxrød, Hans Gulbrandsen Baxaas.
F.f. Huusmand Niels Jensen Trættekaasen og Anne Nielsdatters Steener: Maria Pedersd. Baxaas, Asloug Jensd. Baxaas, Thor Hansen Pladsen, Sigurd Johnsen Baxsaas, Halvor Thorsen Baxaas.

Arbeider, husmann
Nils Nilsen herfra f. 18/8-1833 d. 2/5-1901 på Trettekaas av "Tæring", 69 år gml.
g1g i Holla 13/7-1852 m. Maren Anne Carlsdatter fra Krageføtt under Susås f. 9/4-1826 d. 29/3-1855 på Skjesmoen under Ø. Heisholt, d.a. Carl Christian Reiersen.
Forlovere: "Halvor Thorsen Baxaas og Halvor Stenersen Baxaas."
g2g i Flåbygd krk. 24/11-1861 m. Gro Olsdatter fra Saltevje i Flåbygd, Kviteseid f. 1830 d. 27/11-1888 på Trettekåsa av "Gigt og Asthma", 59 år gml., d.a. Ole Olsen Saltevje.
Forlovere: "Halvor Knudsen Flom og Knud Halvorsen Baxaas."
1. Nils Nilsen f. 22/9-1852.
2. Anne Nilsdatter f. 24/7-1854.
Barn i 2. ekteskap:
3. Ole Marcus f. 25/1-1864.
4. Ole Markus Nilsen f. 4/7-1865.
5. Hans Carl f. 10/3-1868.
6. Hans Carl Nilsen f. 23/4-1870. Se Heisholtvegen 28.
Bruker ca. 1864.

F.f. Inderst Nils Nilsen Otterkjær og Maren Anne Carlsdatters Nils: Kirsti Bentsd. Baxaas, Magrethe Olsd. Wrk., Halvor Halvorsen Baxaas, Jens Nilsen Kaasen, Jens Carlsen Otterkjær.
F.f. Husmand Nils Nilsen Skedsmoen og Maren Anne Carlsdatters Anne: Magrethe Olsd. Kaasa, Anne Kjøstelsd. Daxrød, Nils Trættekaasen, Carl Reiersen Otterkjær, Jens Carlsen Tufte.
F.f. Husmand Nils Nilsen Kaasen og Gro Olsdatters Ole Marcus: Barnets Moder, Taran Haraldsd. Baksaas, Knud Halvorsen Baksaas, Carl Reyersen, Jens Nilsen Heisholt.
F.f. Husmand Nils Nilsen Kaasen og Gro Olsdatters Ole Markus: Aaste Olsd. Baksaas, Taran Haraldsd. do., Knud Halvorsen do., Jens Nilsen Evjen, Halvor Svennungsen Evjen.
F.f. Husmand Nils Nilsen Kaasa pr. Baksaas og Gro Olsdatters Hans Carl: Aaste Olsd. Baksaas, Anne Jensd. Heisholtevjen, Nils Jensen Kaasa, Jens Nilsen Heisholtevjen, Peder Halvorsen Baksaas.
F.f. Husmand Nils Nilsen Kaasa under Baksaas og Gro Olsdatters Hans Carl: Aaste Olsd. Baxaas, Anne Jensd. Heisholtevjen, Knud Halvorsen Baxaas, Halvor Halvorsen do., Jens Nilsen Heisholtevjen.

Gro Olsdatter Saltevje er registrert innflytta i 1863 som "ægteviet til Enkemand Nils Nilsen Kaasa under Baksaas".

Hans gamle far Nils Jensen bodde sammen med dem her under folketellinga 1875.
Dyrehold i 1875: 1 ku og 3 sauer.

 

 


| Hjem | Gamle Baksås |
| BaksåsBaksås øvre | Baksås nedre | Baksås vestre - Mutterud | Baksås 15 | S. Storhaug | N. Storhaug |
| Drammen | Evju - Kåøya | Hegna | Høgli | Kleven | Nome | Perskås | Plassen | Sandbakken | Stua | Thomaskås | Trettekås | Yttingen store |


Yttingen store
Under gnr 2 - Baksås.

Slettet for mange år siden. Yttingen er ikke nevnt i kildene siden 1822. Ifølge godt orienterte lokalhistorikere i Holla
Historielag, skal Yttingen ha ligget i nærheten av Perskås. I tillegg lå det en Yttingen (lille) like ved, som lå under
Susås, omtrent der Susås-bruket Solheim ligger i dag (Nomev. 12). Yttingen store under Baksås skal ha ligget på
den andre siden av Nomevegen, i kanten på jordet til Baksås nedre (Tveiten).

Første beboer som er funnet på Yttingen store. Han var trolig også rydningsmannen her.

Arbeider, selveier
Finn Michelsen fra Lunde i Tel. født på 1640-tallet. Levde i 1722.
g.m. Maren Olsdatter fra N. Gvåla i Lunde f. ca. 1642 d. 1722, d.a. Ole Torstensen Gvåla og Mette Nilsdatter.
Eier ca. 1680.

Tjenestepike her rundt 1700: Marens Lillesøster "Else Yttingen" = Else Olsdatter f. ca. 1656. Døde ugift før 1722.

Kilde: Bl.a. artikkelen "Rettergangen mot Peder Jonsen Baxaas." (Halvor Sigurdsen i Holla-Minner 2000, side 104).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1720 - 1727, folie 246a. Digitalarkivet.
Huusmandspladsen Yttingen under Bachesuusaas i Holden Præstegield Anno 1722 dend 13 Marts.
Maren Olsdatter, død. Ingen Børn.
Arvinger: Enkemanden Find Michelssen.
1. Eldste Broder Niels Olssen Sundbøe, er død.
    a. Gunnild Nielsd. i ægteskab med Svennung Wrem og
    hans datterdatter Kirstie Olsd. Ugift og umyndig. Formynder: Hendes Svoger Svennung Wrem (Vreim?).
2. Neste Broder, Sal. Torsten Olsens Børn:
    a. Mette Torstensd. gift med Gunnulf Knudsen Ytterbøe.
    b. Gunnild Torstensd. gift med Ole Kittilsen Aarnæs (i Saude).
    c. Anne Torstensd.  Ugift. Formynder: Ole Kittilsen Aarnæs.
3. Ældste søster, Sal. Kari Olsdatters Børn:
   a. Hans Tollefsen. Myndig.
   b. Anne Tollefsd. gift med Peder Andersen Bierfen eller Bøe?
   c. Karen Tollefsd. i Ægteskab med Hans Bock.
   d. Sal. Johanne Tollefsd. Død, i hvis Stæd arver hendes 3de Børn:
       I. Kari Larsd. Umyndig. Faderen Lars Andersen Efwiu.
       II. Guroe Larsd. Umyndig.
       III. Anne Larsd. Umyndig.
4. Den Sal. qvindes Yngste søster Else Olsd. ugift og ved 66 Aars alder.
Ud af forestaaende arfwinger, dend største del war tilstæde. Boeds midler  blef dernest af Enkemanden Arwingerne andsagt og
fremwiist udj effterfølgende bestaaende: (...).
(Her var det noe i tinn og en lysestage i Messing, bra med "Jernfang" og "Træfang" Til å være en husmannsplass var det relativt
bra med eiendeler. Se "Creaturer" (husdyr. G.S.).
Creaturer:
1 Rødflecked Koe, kaldes Lockebodt, 5 rdl. 2 ort.
1 Gml. Rødflecked Koe, kaldes Perey, 5 rdl.
2 Woxne Souer, 1 rdl.
4 Unge ditto, 1 rdl. - 1 ort.
2 Woxne Gieder, 1 rdl.
Hos Tore Eie forklarede Enkemanden at have tilgode, 1 rdl.
Hos Tollef Jensen Eie, 1 ort.
Hos Anders Eie, 6 rdl. 3 ort.
Og hos Ellef Nielsen, 3 ort.
Andgaaende Rødningsretten til denne Plads Yttingen med de derpaa bestaaende Huuse, da Fremwiiste Hans Boch udj
Skiffteretten et udaf Find Michelsen dend 11. April Anno 1720, udgifne Skiøde som til Witterlighed er underskrewed og forseigled af
Lensmanden Gunder Tolfsen Rommenæs, og dend Dannemand Ole Skaardal som Sk... befindes at were Tinglæst paa
Østre Rommenæs dend 6te Febr. indeværende aar og lyder saaledes:
"Jeg underskrefne Find Michelsøn Kiends og hermed witterlig giør at have med min Hustrus willie og sambtøcke, Solt (Solgt) og
afhendet til den Welagte Mand Monsieur Hans Boch, hans Hustrue, Børn og arwinger, ald dend Rødningsrætt, som ieg er tilhørende,
udj dend Plads kaldet Yttingen, beliggende under Bachsaas i Holden Sogn, saavelsom et paa bemeldte Plads Staaende Huuse og
indredning af bord, bencker, og Skabe, med vidre som findes, Hvorfor bemeldte Hans Boch hawer for(...) og betalt mig effter Sluttede
Kiøb.i Reede Penge Tredsintiuge og Sex Riksdaler, Siger 66 Rdl. Som kiends ieg og mine Arwinger Effter denne dag ingen Ydermeer
Rett eller Rettighed til bemeldte Plads og Rødningsrætt, som foreskrewet staar, men skal følge forbemeldte Hans Boch, Hustrue, Børn
og Arwinger til brug og besiddelse (...) ligesaa fuldkommen som ieg den tilforn brugt og have i, hwortil ieg skal wære og bliwe hannem
og hans arwingers fuldt og faste Hiemmelsmand, Til bekreftelse under mit Nafn og Zignette, og Wenl. anbracht Lænsmanden Welagte
Gunder Tolfsen og Ole Skaardahl som var med da accordten Skeede og Kiøbet blef Slutted, dette med mig til witterlighed at  wilde
underskriwe og forseigle. Datum Yttingen dend 11 April 1720.
Gunder Tolfsens Signette
Ole Skaardahls Signette
Find Michelsens Signette.
Lychlig læst og Tinglyst paa Østre Rommenes for Holden Prestegields almue, da det Alminnelige Winterting samme sted blef holden
den 6te Februar Anno 1722 udj Tingprotocollen folie 183 Extraherit og udj Pantebogen folie 136, ordlydende Jndført.
(Sorenskriver) C. F. Grøtter.

(Ovenfor nevnte skjøte ble av skifteretten dømt "Ugyldig, Død og Magtelsløs uden den Ringeste Kraft." Derfor er salget av Yttingen,
nedenfor ugyldig. Hadde jeg ikke begynt å skrive av dette skifte, hadde jeg aldri funnet dette falske skjøte. Find Michelsen klarte
til og med å lure lensmann Gunder Tollefsen Rommenæs! G.S.).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, folie 17. Digitalarkivet.
"Pladsen Yttingens Huuse og Rydningsdeele, solgt fra Fin Michelsen til Hans Boch, for 66 rdl., dat. 11. Sept. 1720." (Erklært ugyldig!).

"Dannemand"
Hans Boch.
Eier 1720. (Tilbakevist av skifteretten, ovenfor.)

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, folie 17. Digitalarkivet.
"Pladsen Yttingens Huuse og Rydningsret, solgt fra Stener Fiaagesund til Tollef Bachhuus for 40 rdl., dat. 18. Febr. 1733."

Arbeider, soldat (dragon), husmann
Jon Andersen f. ca. 1706 bg. "Jon Andersen Kaasen, 56 Aar, ved Holden."
g1g i Holla 8/11-1733 m. Karen Nilsdatter fra Yttingen lille under Susås f. ca. 1684 d. før okt. 1735. Ikke funnet gravlagt i Holla.
g2g i Holla 30/10-1735 m. Ingeborg Eriksdatter.
Bruker 1735 - 1747.

Denne familien flytta til Såmundskås under Eie øvre i ca. 1750.

Karen Nilsdatter Yttingen fikk ei datter Birthe Nilsdatter utenfor ekteskap, dpt. 22/6-1732. Faren var vervet soldat Nils Olsen Lund.
Faddere: Ole Tved, Anun Fæhn, Ingebor Suusaas og Maren Olsd. Namløs.

Arbeider, husmann
Halvor Pedersen Yttingen fra Kleppe i Lunde f. ca. 1714 bg. 6/6-1763. "Halvor Pedersen store Yttingen, 49 Aar, ved Holden.", s.a. Peder Pedersen Kleppe og Anjer Larsdatter.
g. i Holla 21/8-1740 m. Ingeborg Kittilsdatter fra Yttingen lille under Susås f. ca. 1720 bg. 20/2-1788. "Ingeborg Kittilsdatter Heggemoen, 75 aar." (for høy alder), d.a. Kittil Nilsen.
1. Peder Halvorsen dpt. 9/10-1740. Se nedenfor.
2. Tollef Halvorsen dpt. 29/9-1746. Se Familie 24 - Verket 1782.
3. Jon Halvorsen dpt. 8/3-1749. Se Heggemoen(A) under Tvara.
4. Anne Halvorsdatter dpt. 6/5-1753 g.m. Nils Olsen Hægnen. Se Hegna under Håtveit lille.
5. Karen Halvorsdatter dpt. 18/1-1756. Fadder i 1778.
6. Kittil Halvorsen dpt. 3/12-1758. Fadder i 1778.
7. Ingeborg Halvorsdatter dpt. 22/1-1763.
Bruker ca. 1745.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Halvor Pedersen Schordal og Ingebor Kittilsdatters Peder: Johannes Borgen, Niels Poulsen, Inger Larsd., Aaste Gundersd., Anna Heisholt.
F.f. Halvor Pedersen og Ingeborg Yttingens Tolluf: Thomas Baxaas, Rasmus Hansen, Karen Kittilsd., Ingebor Baxaas, Kirsti Andersd. Eje.
F.f. Halvor Pedersen Yttingen og Ingebor Kittilsdatters Jon: Lars Holden, Elias Berget, Ingebor lille Yttingen, Maren Olsd. Schordal, Lisbeth Olsd. Præstegaarden.
F.f. Halvor Store Yttingen og Ingebor Kittilsdatters Anna: Jon Erlandsen, Even Numme, Jens Thorsen, Gunnil Numme, Marthe Hansd. Heisholt.
F.f. Halvor Ytting og Ingebor Kittilsdatters Karen: Michell Suusaas, Rasmus Berget, Jens Pedersen Saugbruget, Astrie Schordal, Ingebor Ejestrand.
F.f. Halvor Yttingen og Ingebor Kittilsdatters Kittil: Halvor Baxaas, Vetle Baxaas, Ingebor Eje, Guro Heisholt, Aaste Eje.
F.f. Halvor Store Yttingen og Ingebor Kittilsdatters Ingebor: Jens Pedersen Wrk., Torbiørn Præstegaarden, Gro Yttingen, Anna Hovelsd.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og ofte hvor de bodde.

Da hans mor Anjer Larsdatter ble enke, gifta hun seg på nytt med Ole Sørensen Skordal. Se Skårdal lille i Holla.

Skifte etter Halvor Pedersen på Yttingen i 1763.

Arbeider, husmann
Peder Halvorsen herfra dpt. 9/10-1740.
g. i Lunde 28/1-1776 m. Maren Tollefsdatter fra Lunde f. ca. 1752.
1. Halvor Pedersen dpt. 14/4-1776. Konfirmert fra Yttingen i 1800.
2. Ingeborg dpt. 14/6-1778 bg. 26/8-1780. "Ingeborg Pedersd. Nyhuus, ved Holden, 2 Aar 8 Uger."
3. Ingeborg Pedersdatter f. 24/6-1782 g.m. enkemann Anders Hansen. Se Familie 21 - Sagene 1835.
4. Kittil Pedersen f. 22/10-1785.
5. Tollef Pedersen f. 30/7-1789. Se Såmundskås under Eie øvre.
Bruker ca. 1785.

F.f. Peder Halvorsen Store Yttingen og Maren Tollefsdatters Halvor: Tollef østre Heisholt, Tollef Halvorsen, Jon Halvorsen, Maren Madsd. Kaasen, Anna Halvorsd.
F.f. Peder Halvorsen Nyhuus og Maren Tollefsdatters Ingebor: Peder Numme, Jens Eliasen, Kittil Halvorsen Eje, Margith Rødningen, Karen Halvorsd. Eje.
F.f. Peder Halvorsen Nyhuus og Maren Tollefsdatters Ingeborg: Jørgen Heisholt, Tollef Andersen, Kittil Andersen, Madame Kirstine Bomhof, Jfr. Maria Solberg.
F.f. Peder Store Yttingen og Maren Tollefsdatters Kittil: Anders Ejestrand, Niels Olsen Hegna, Peder Olsen Ejestrand, Anna Torbiørnsd., Karen Pedersd. øvre Eje.
F.f. Peder Halvorsen Yttingen og Groe Rasmusdatters(!) Tollef: Tollef Halvorsen Wrk., Jon Halvorsen Heggemoen, Thord Jonsen Rødningen, Asloug Rasmusd. Kaasen, Margrethe Ellevsd. Eje.

Denne familien flytta innen februar 1801 tilbake til en av tre Nyhus-plassene under Eie nedre.

Store Yttingen er seinere ikke nevnt i kildene.


Innenfor dette området skal Yttingen under Baksås ha ligget. Kartet er fra Nome kommunes karttjeneste. https://www.kommunekart.com


Til toppen: Trykk på [Home]

webmaster@gamleholla.no