ved
Gard Strøm


| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Susås

Gård nr. 3 i Holla kommune

Oppdatert 12.01.2024

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil og mangler rettes til: post@gamleholla.no ved Gard Strøm.Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-1849). Eier: Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.


| Innhold | Gamle Susås | Susås 1 |
| Brekke | Dalen | Danielskås | Kråkefet - Fossheim | Oterkjær | Oterkjær øvre |
| Perskås | Rønningen | Solheim | Solvang | Solvold | Toreskås | Vrangfoss | Yttingen lille |


Gamle Susås

Gården ligger på høyderyggen i bakken ned mot Eidselva, på begge sider av fjellet Harpås og var i middelalderen en del av stor-
gården "Bakkesuusaas".

Navnet (ved Oluf Rygh) er ikke helt klarlagt, men er en del av det gamle gårdsnavnet "Bakkesuusaas". Gården ligger i bakken opp
mot Harpås og larmen (suset) fra fossene nådde i gamle dager helt sikkert opp til åsen der Susås ligger.

Susås er delvis tungbrukt og jorda er moldjord, for en del på hard leire. Til gården hørte fra gammelt av, husmannsplasser som
Toreskås, Kråkefet, Rønningen, Yttingen og Oterkjær. Siden har andre boplasser kommet til, og noen har for lengst blitt borte.
Her blir nevnt bebodde plasser og bruk i tiden 1717- ca. 1970.
Samla skyld var på 6 tønner korn, hvor siden før 1398 (Biskop Eysteins Jordebok) var 4 meller benificert til Holla kirke.

Kilde: Store Norske Leksikon.
Benfisert gods var var en jordeiendom som lå til et embete og som embetsinnehaveren, beneficarius, brukte
selv, eller hadde leieinntekter av selv (eller forvaltet). Uttrykket kom til i 1600-årene og ble særlig brukt om "det
Geistligheden beneficerede gods"
.

Landskyld var opprinnelig avgiften som en leilending betalte til jordeieren. Etter hvert ble det først og fremst en målestokk for jord-
eiendom og grunnlag for beregning av skatt. I Holla besto den gamle landskylda først og fremst av ku-huder og kalvskinn (12 skinn =
1 hud), eller  tønner med korn og settinger (12 settinger = 1 tnd.). Måleenhetene har endret seg gjennom tidene.

Den første brukeren av Susås finner vi i ei skatteliste fra 1527, Gjengjærdsskatten. Der var nevnt en selveier, Tollef. Siden finnes
det ingen kilder før kongens mann, Alexander Rabe von Pappenheim fikk igangsatt en Jordebok for hele Norge i ca. 1615.
Denne Jordebokas Bratsberg-del, ble transkribert, tilrettelagt og utgitt i bokform av Odd Arne Helleberg i 1991. I tillegg har jeg selv
skrevet av diverse skattelister for Holla fra 1610.

Kilde: Alexander von Papenheims Jordebok over Susås (1615).
Peder Anundtzøns odelsgods besto bl.a. av 2 tønner i Susaas. Bodde på Nes i Sauherad. Var rik på gods (eiendommer).
Bonden Petter Suusaas eier 2 tønder.
Leilending Thorgius Fielld (i Mælum) eier 1 meelle (1/12 tønne).
Leilending Gunner Sillienn (i Mælum) eier 2 meeller.
Jonn Melum eier 1 meelle.
Holden Kierche eier 4 meeller.
Knud Marumb (i Mælum) eier 4 Meeller.
Steenulff Edingsaas (i Sauherad) eier 1  Meelle.
Torgius Hoffland (i Lunde) eier 1/2 tønde (=6 meeller).
Schat til Kronen (Kongen): 1 pund smør, 2 pund meell.


Torgius Ytterbøe eide i 1625 en meelle korn i Susås. Dette er samme mann som i 1615 er kalt for Thorgius Fielld.
Han eide i 1624 4 tønner i Ytterbø, som "giftinggods" og 1 melle i Susås, som sitt odelsgods. Se Ytterbø.

Bonde, selveier
Haaver Pedersøn Bachesuusaas f. ca. 1604*.
1. Anders Haaversøn f. ca. 1629*. Se Baksås. Til Susås i ca. 1668.
2. Henrik Haaversøn f. ca. 1641*.
3. Tarald Haaversøn f. ca. 1650*.
Eier ca. 1640.

Kilde: Koppskatten 1645.
Hoffuer Susaas och hands Hustrue, hands Søn Anders, een Tienistedreng Peder.
Huusfolch paa hands eiger, Østen Kragefet och hands Quinde.

Kilde: Skattematrikkelen 1647.
Haaffuer Suuszaas bruker hele gården (6 tønner), hvorav han selv eide 5 tønner. Dette var dessuten hans odelsgaard. Holla kirke
eide fremdeles 4 meller korn, som kirken hadde blitt skjenket i katolsk tid som avlat. En Jon Thommesen* eide 2 meller i Susås.

*Denne Jon Thommesen var Borgermester i Skien. Han bodde aldri her, men hadde interesser av skogen og den arbeidkraft en leilending og
hans sønner kunne være. De betalte dessuten årlig leie av gården og sto ansvarlig for vedlikehold. Jon Thommesen døde visstnok før 1660.

  Kilde: Norges Matricul 1664*.

Gaarder

Skyld

Opsidere

Sønner

Tienestedrenge

Husmænd

Susaas

6 tnd

Haffuer, 60
Henrich, 26

 

 

Thor, 60

  Kilde: Sognepræstens mandtal 1665*.

Gaarder

Opsidere

Sønner

Tienestedrenge

Husmænd

Susaas

Haffuord Pedersøn, 56 Aar, er SverSøn, med paa gaards, bruger samtlig 6 tnd.

Henrik Haffuordsøn, 24 Aar
Tarald Haffuordsøn. 15 Aar

 

Peder Gyffert, 60 Aar
Hans Lommerud, 48 Aar

I alle skattelistene ble Susås satt til en "fuld-gaards" skatt. Høyeste skattetakst.

Haaver Pedersøn og sønnen Henrik Haaversøn drev gården sammen en tid. Eieren av Susås var da sønn av forrige deleier, Jon Thommesøn,
nemmelig Tommes Jonsøn.

Bonde, leilending
Anders Haaversøn (Anders Haldorsøn/ Haldvorsen/ Haavardsøn) herfra f. ca. 1629 d. 1675 (skifte).
g.m. enke Anne Tygesdatter fra Vipeto nedre, d.a. lensmann Tyge Andersen Wibetoe.
1. Gunder Andersen. Bodde visstnok på Åsen i Lunde. Må være død før 1675 (dette skifte).
Eier ca. 1668.

Kilde: Notater etter Halvor Sigurdsen i forbindelse med "Søve-skiftet" etter den barnløse Hans Tygesen Søve. Anne Tygesdatter var enke etter
Niels Aaraas på Nes i Sauherad. Sigurdsens arbeider har vist seg å være svært pålitelige. Han har flere viktige artikkeler i Holla-minner.

I nedenforstående skifte får vi vite at eier av Susås i 1675 var en "Thomes Joensen" i Skien.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1667-1684, folie 73a. Digitalarkivet.
(Anno 1675) Dend 25 Juny Paa Susaas gaard J Holden Sogn at opschifue boed Effter Sal. Anders Haldworsens Søn for Kort tid Siden wed døden Ehr afgangen
Effter som hans Effterladte quinde Anne Thøyesdatter hafde |: af Skeens predikekestoel :| Nestforleden dend dito (25/6-1675), ladt adkare(?) bemelte dend Sal. Mandsz
Creditorer J Sheen J sag at fremkomme och Aname Saawiit boed Kunde tillstreebe till Huilken, Lede boed at paaagte møtte Wellfornemme mand Halfwor Sørensen Borse,
forpagter ofuer det Holdensogens Jernwerk och (...) fordrer Christen Laugesen och Effterschrefne Laugrettismend, Nemlig Rasmus Heysholt, Jon Namløs och Søren Liædal(?),
Samt Bonde Lensmanden Gunner Wibetoe, Er da angifuedt och befunden boed Samt Registrerit  och (wordereit Som Følger,)

Worderit Som Følger,
1 Kobberkiedell, god om - 4 1/2 dr.
1 Jerngryde - 3 ort.
1 ditto Jerngryde - 16 sk.
1 Lysestage - 1 ort.
1 Boring 6 sk.
2 Tønder 1 ort.
1 Benchedynne 1 1/2 ort. - 1sk.
1 Billed Sengklede - 3 ort 1/2 sk.
1 Lang BencheDynne - 1/2 dl.
1 Pude for 3 ort.
1 Pude - 2 ort.
1 Blaarandet Hofdelaug - 1/2 dl.
1 Lerridtz dug - 3 ort.
1 Strielagen - 1/2 ort.
2 Handkleder 1 ort.
1 Stande Thønder - 1/2 dl.
1 Kar for 1 1/2 ort.
2 Smaa Kiister for 1 ort.
1 bolle - 16 sk.
2 Stande Tønder - 12 sk.
1 Sua - 1 ort.
1 Kiiste 1/2 dl.
1 Laasferdig Lægekiiste - 1 1/2 dl.
1 Sengested J Stuen - 5 ort.
1 Sengested J Loffted - 3 ort.
1 Skab i Kammere - 1/2 dl.
1 Bøtte for 1/2 ort.
1 Holck - 8 sk.
3 Bøtter for 1/2 ort.
1 Schab wed skorsteenen - 3 ort.
1 Loj tønde - 1 ort.
3 øgxer for 1/2 dl.
1 Foruden opuerg - 1/2 dl.
1 Kar for 1 ort.
Ploug Jern och Ristel - 1 ort.
1 Brødtagge - 1/2 dl.
Elw-brugelige tømmerhager 16 sk.
2 Malene Scholler (skåler) - 1 ort.
1 Suarfed Stoel - 1 ort. (...)
Avskrift av dette skiftet: G.S. desember 2021.
Effterskrefne Schyldige Her iboed till Kierken, nemlig
Hendrich Namløs - 6 ort.
Anders Fæn - 2 dl.
Steen Haatuedt - 1 dl.
Hans Lommerud - 1 dl.
Lauridtz Appelnes - 1 dl.
och Svennung Werne (?) - 6 dl.
Beløber Saa dette foreschrefne bo och boschab till Penge - 33 rdl. 14 sk.
Her Nest blef angifued dend bortschyldige gield
och Saaledis som følger, (Fougden)
Philip A. Paullj
Lod fordre forleden aars schatter - 3 aarsleieende Som formentes burde først fordre af boed førend Nogen andres Gield tilstemmes Penge - 21 rdl. - 2 ort - 4 sk.
Jens Monsen Stiftschrifuer Lod fordre paa Kirkens wegne 31 rdl. 1 sk. Som formentis burde først for Rædes boed Saa Kirken Eller Hand paa Kirkens wegne Ingen schade Leed, Dog Effter afreigning Som Saaledis bestod at David Davidens for Samme fordring for Kort tid Siden, Lod wed wordere for 6 dl.
Noch hafde Jens Monsen faaed 1 Quie (kvige) for 2 1/2 dl. Saa och Wædifued Self Seddel at Birthe Hansdatter skulle hawe frj och Effterlat  - i - den Rested Jgien - 21 dl. - 12 sk., Haldwor Sørensen Borse Fordrede och Stragx med Sin Regneskabsbog bewiiste Huortidj gielden Besto Som War mest for Schatter och Nogle hans Landschyld Som  hand for dend Sal. Mand Hafde betalt till hans Hosbund Thomes Joensen med formening at Saadan Landschyld och Schatter burde Lige Saa well gaa for af boed Fradragende sig Tillkommer 22 rdl. - 2 1/2 ort. Henrich Christensen i Scheen Lod Fordre 7 ort - 8 sk., Peder Hwolf - 29 rdl., Thomis Joensens Søn, Henric Bugot at hand Hafde at fordre 46 rdl.
Belangende Skifte och Avgrøde her paa gaarden, da Effter som Kirken beretter at dend Sal. mand døde førend Noged blef Saadt i och Jndbeyteøi Her fands Andet till at Saa Jorden wed end Huis Hun wed Børnene Landte och Wedbergede till Sera Korn och Anden och foldss fornødenhed till at Winde det J Jordegaard och allermest Sligt Lod Haldwor Sørensen optaged Som hun Staar Serdellis J Regenschab for hos Hameren derforre Kunde weihre befattes opp med Nogen Aarwoyxt Nogen af Creditorene at forwisse, Som Ellers Staar J Gudt allmegtighed kun deraf blifue Will och Ellers War Kongl. - Schatter, Samt Tiende Landschyld och ald andre Rettighed af Samme - Aarwoxt betaler och Ellers dend gield Som Enken har derfor Sat sig udj och Endnumerre Medborges schall till des Jindwielse da Kunder (Lunder?) Eller Jndtet Igien till beste blifue will och derfore Løsøridt Som findes foranteiygards, till Kongel. Mayest Seneste forhaf den schatt och Kiende, Samt Kierkens Renthe och Rettighed Som her Indestaaer for Fougden Phillip Paullj och Stifft Schriweren Jens Monsen Wedleger och
Beløber paa En Huer deris Fordrende deller 3 ort - 3 sk., och dertill wedleggis En Huer Som Følger; Philip A. Paullj 1 Kobber Kiedel for - 4 1/2 rdl., En Lang Benchedyne for 1/2 rdl., 1 Lerridsdyne for 3 ort., (...)
Huilcked foreschrefne Løsøre Kierken hawer at forware och paa Regte at Lewere till Fougden och Jens Mogensen Som En Huer Saaledis Er paalagte.

 

Det første registrerte salg.
Det første salg av Susås, som er nevnt i Panteregisteret er fra en auksjon i 1705, hvor 2 1/2 tønne og 1 meelle med bøgsel er solgt til General-
major Arnoldt på Borgestad i Gjerpen. Hvem som solgte er ikke nevnt.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, folie 4. Digitalarlivet.
"Solgt 2 1/2 tønde og 1 mehle med Bøxel over 3 tønder, wed Auction til Gen. Maj. Arnoldt, dat. 16. Marts 1705 for 54 Rdl."

Fra tiden før 1707 er altså brukerne av Susås leilendinger. Det er lett å forstå. Skattetrykket var mer enn en vanlig bonde kunne tåle på den
tiden. I mange år var gården eid av forskjellige by-borgere i Skien, som ofte drev sagbruk i Skien eller andre steder. De brukte skogene som
fulgte gården som råvarer til sine sagbruk og leilendingene og deres sønner til arbeidskraft.

Kilde: Holla I (S. Ytterbøe).
I 1705 er det nevnt at den eldste sønnen til Anne Tygesdatter og Anders Haaversen, Gunder Andersen, er bosatt på Åsen i Lunde. Han gjorde gjellende odelsrett både til Susås og Baksås, men eieren, generalmajor Arnold, kom seg lett fra dette ved å betale ham for retten. (Forlik? G.S.)

Se heretter Susås(1).

 


| Innhold | Gamle Susås | Susås 1 |
| Brekke | Dalen | Danielskås | Kråkefet - Fossheim | Oterkjær | Oterkjær øvre |
| Perskås | Rønningen | Solheim | Solvang | Solvold | Toreskås | Vrangfoss | Yttingen lille |


Susås 1
Gnr 3 - bnr 1.


Susås gnr. 3 - bnr 1 m.fl. Skannet fra "Gardsbruk i Telemark II" (Foyn forlag 2000). Etter tillatelse.


Adresse 2020: Eidsbygdav. 90.


Bonde, leilending
Jacob Suusaas d. 1693 (skiftet).
g1g m. Olaug (?).
g2g m. Marthe Endresdatter fra Eie øvre, d.a. Endre Eye.
1. Anders Jacobsen.
2. Jens Jacobsen.
3. Lars Jacobsen.
4. Kirsti Jacobsdatter.
5. Marthe Jacobsdatter.
Barn i 2. ekteskap:
6. Olaug Jacobsdatter.
Bruker 1675.

Barnas rekkefølge er etter skifte. Jentene i første ekteskap kan godt være eldre enn guttene.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1690-1696, folie 128a. Digitalarkivet.
Anno 1693 den 19. Septembr, Weret tillige med 2de (tvende= 2) Mænd, Peder Bachesuusaas och Svennung Fosse Paa Suusaas gaard i Holden
Præstegield at holde Skiffte och deeling effter forrige giorde Registrering och Wordering affter Sal. Jacob Suusaas den 8. Juny, I mellem dend Sal.
mandz effterladte Qvinde Marthe Endresdatter, och den Sal. mandz 2de Kulls effterladte Børn,
A. Den første Kull med dend forrige Sal. Qvinde var 5 Børn, 3 Sønner och 2de Døttre.
1. Anders Jacobsen.
2. Jens Jacobsen.
3. Lars Jacobsen.
4. Kirsti Jacobsdatter.
5. Marthe Jacobsdatter.
B. Den andre Kull med Denne Qvinde, Een daatter, Nemlig -
1. Olou Jacobsdatter.
Ofverværende Bonde Lænsmanden Gunder Rommenæs.
For Enchen blef Sat til Lougwerge hendis fader Endre Eye.
Hvor da boens midler af Enchen och Eldste Søn, os blef anwiist som følger (...)
Etter avskrift av G.S. 2021.

Bonde, leilending
Michel Andersen Suusaas (Mikkel Andersen) fra Tinholt f. ca. 1666 bg. 8/3-1719. "Michel Andersen Suusaas, ved Holden, 53 Aar.", s.a. Anders Pedersen Tinholt.
g.m. Berthe Kolbjørnsdatter fra N. Namløs(3) f. ca. 1664 bg. 9/6-1750. "Berte Colbiørnsd. Suusaas, ved Holden, 86 Aar.", d.a. Kolbjørn Helgesen Namløs.
1. Anders Michelsen f. ca. 1702. Se Kråkefet under Susås.
Bruker 1693. Av 3 tønder (halve gården) i 1711.

Michel Andersen bodde for kortere tid på Håtveit.

Bruker av 1/2 Susås i 1711:

Bonde, leilending
Michel Hellichsen Suusaas (Mikkel Helliksen) fra Flåm i Flåbygd d. mars 1712 (skifte), s.a. Hellich Michelsen Flaam.
g.m. Else Pedersdatter fra Røymål i Lunde d. noe etter 1712, d.a. Peder Tygesen Røimaal.
Barnløse.

Kilde: Søve-skiftet etter Hans Tygesen. Se Søve.
Else Pedersdatter var barnebarn av lensmann Tyge Andersen på Vipeto nedre(1).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1709-1716, folie 147a.
Marcus Hanssøn, Sorenschriver udj Nedre Tellemarken, Peder Hejsholt og Jens Eje, Laugrettesmænd af Holden Sogn, Giør witterlig at
Anno Christie 1712 den 16de April, weret affter Berammelse Forsamblet paa Suusaas, effter Michel Helgiesen, som for 6 uger siden ved
døden er afgangen, Thi haver hands effterladte Enche Else Pedersdatter Ladet Rettens mend Wilche ware den 17de næst Passerede
Marty, at hun Fraskyde sig arf og Gield, hvor Lide ware Lensmanden Gunder Tolfsen og 2de (tvende = 2) Laugrettesmænd Peder Heisholt
og Jens Eje, den 18. Marty, næst effter Forfløyede sig havt Sterfboen i Sorenschriverens Louglig forfald og Seqvesterede de faa midler som
i boen Fandtis, Siden er paa Præstegaarden Kungiort Enchens Fragaaelse fra Arf og Gield, så wel som og Creditorene Hidkallede med i
effter følgende skrifftelig Proclama.
Som den 16de Førstkommende April, skal Holdes Skiffte effter Afgangne Michel Helgesen Suusaas i Hollen Sogn, Hwis effterladte Enche
har frasagt sig arf og gield, saa Kundgiøres dette for Scheen bues Høy og Welfornemme Indwaanere, om noget at fordre, de da wilde med
deris Kraf indkomme, wederfares en hwer effter Sterfboens tilstand hvad Loug og ræt gemeser.
Scheen den 11. April 1712. Marcus Hansen.
Lydelig læst og Forlydende paa Scheens almindelig Byeting og i Tingbogen extraherit d. 11. April 1712.
Testerer paa Bye Fogdens og egne weigne.
Ofwe Daniel Hickman senior.
Skifteavskrift G.S. 2021.

NB! Vi ser i dette skiftet at avdøde to steder er kalt for Michel Helgesen. Dette er en skrivefeil gjort av skriveren.
Vi vet fra andre kilder at han het Michel Hellichsøn.

Det var eierskifte her i 1717 ifølge boet etter enke Anne Clausdatter og generalmajor Arnold på Borgestad i Gjerpen,
ved assessor Peter Russel på boets vegne.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, folie 4. Digitalarkivet.
"Solgt 6 tnd. med bøxel, Holden Kircke deraf 4 mæler, ved Assessor Peter Russel til Geheimraad Friderich C. Adeler for 400 rdl., dat. 3. Martz 1717."

Ny eier av 5 tønner på Susås ble derfor i 1717, Friderich Adeler på Gjemsø kloster i Solum (ved Skien).

Geheimråd, dommer
Friderich Christian Adeler fra København f. 13/10-1668 d. 19/4-1726 på Christianshavn, s.a. generaladmiral Cort Adeler.
Eier 1717. Se Wikipedia.

Friderich C. Adeler bodde på Gimsøy kloster mens han bodde i Norge. Han var medeier av det enorme godset hans far etterlot seg. De så-
kalte Adlerske arvinger. Selv arvet han klostergodset, som bl.a. besto i mange gårder i Gjerpen og hele Luksefjell m.m.m.

  Kilde: Norges Matrikel 1723:

Nummer

Gaarde nafne

Opsidderis Nafne

Taxt efter gammel Matricul

2

Susaas

Tollef Jenssøn
Berthe Colbiørnsdatter

6 tønder


Bonde, leilending
Michel Paulsen Suusaas (Mikkel Paulsen) fra Nyhus under Eie øvre f. ca. 1700 (ikke funnet død i Holla), s.a. Paul Svennungsen Nyhuus.
g. i Holla 8/9-1737 m. Targer Thorsdatter fra Eie nedre f. ca. 1709 bg. 25/2-1797. "Lægdslem Targier Thordsd., ved Romnæs, 94 Aar.", d.a. Thor Rasmussen Eje.
1. Maren Mikkelsdatter dpt. 6/10-1737 g.m. Ellef Eliassen. Se Nome under Baksås.
2. Thor Mikkelsen dpt. 23/10-1740.
3. Gunder dpt. 6/1-1743 bg. 18/5-1749. "Gunder Michelsen Suusaas, 6 Aar."
4. Gunder Mikkelsen dpt. 21/12-1749 g1g i Holla 1/11-1774 m. Maren Sørensdatter fra Glahus under Prestegården. Bodde på Vik und. Ånnerød i Solum.
5. Anna Mikkelsdatter dpt. 15/9-1754 g.m. Christen Andersen. Se Plassen under V. Helgen.
Bruker 1737.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Michel Poulsen og Targer Thoersdatters Maren: Peder Suusaas, Rasmus Ejestrand, Rasmus Eje, Ingebor Suusaas, Ingebor Thoersd.
F.f. Michel Poulsen og Targer Thoersdatters Thor: Peder Suusaas, Ole Præstegaarden, Ingebor Suusaas, Inger Houg, Marthe Thorsd.
F.f. Michel og Tager Suusaasis Gunder: Torbiørn Fosse, Svennum Poulsen, Ingebor Ytting, Ingebor Eje, Maren Eje.
F.f. Michel Poulsen og Targer Thoersdatters Gunder: Gunder Tronsen, Halvor Johannesen Eje, Maren Hansd., Ingebor Thorsd., Maren Poulsd.
F.f. Michel Poulsen og Targer Thoersdatters Anna: Rasmus Eje, Rasmus Hegnen, Jens Thorsen, Inger Hougen, Maren Matsd.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og ofte hvor de bodde.

Bonde, arbeider
Michel Knudsen Susaas (Mikkel Knudsen) fra ? f. ca. 1720, (s.a. Knud Michelsen Tveitan i Lunde som døde 46 år gml. i 1728?)
g1g m. Bergithe Evensdatter f. ca. 1722 bg. 28/2-1760. "Bergitha Evensd. Suusaas, ved Holden, 37 Aar 7 Mnd."
g2g i Holla 10/10-1761 m. enke Ingeborg Olsdatter fra Stavsholt i Flåbygd, Lunde f. ca. 1720, d.a. Ole Stavsholt.
Forlovere: "Ole Wellichsen Fosse og Halvor Thorsen Baxaas."
1. Gunhild Michelsdatter f. ca. 1747 bg. 6/10-1769. "Gunnil Michelsd. Suusaas, 22 Aar 6 Mnd. 28 Dage."
2. Anna Michelsdatter f. ca. 1749 visstnok g. 1770 m. soldat Nils Evensen Ulsnæs.
3. Even f. ca. 1750 bg. 7/12-1754. "Even Michelsen Suusaas, 4 Aar."
4. Hellik Michelsen f. ca. 1753. Konf. i Holla 1774.
5. Maren Michelsdatter dpt. 10/11-1754. Konf. i Holla 1774.
6. Even Michelsen dpt. 30/5-1756 bg. 2/2-1770. "Even Michelsen Suusaas, 14 Aar, ringere 4 Mnd."
7. Aase Michelsdatter dpt. 21/1-1758. Konf. i Holla 1776.
8. Karen dpt. 19/2-1760 bg. 22/5-1760. "Karen Michelsd. Suusaas, 14 Uger.
Bruker ca. 1754.

F.f. Michel Suusaas og Berthe (!) Evensdatters Maren: Ole Bacaas, Ole Fosse, Peder Hovelsen, Karen Nyhus, Maren Knudsd. Suusaas.
F.f. Michel Knudsen Suusaas og Bergithe Evensdatters Even: Rasmus Lille Berget, Ole Wraalsen Schordal, Gunnill Numme, Ingebor Store Ytting, Maren Knudsd. Suusaas.
F.f. Michel Suusaas og Berthe (!) Evensdatters Aase: Halvor Baxaas, Ole Fosse, Lars Storhoug, Asou Steensd. Baxaas, Kirsten Olsd. Storhoug.
F.f. Michel Knudsen Suusaas og Bergitha Evensdatters Karen: Halvor Baxaas, Lucas Olsen, Peder Lund, Aslou Baxaas, Tharan Knudsd.

Ei søster av Michel Knudsen som bodde her med dem i 1756: Maren Knudsdatter (fadder) og i
1760: Tharan Knudsdatter (fadder).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1757-1764, folie 280b. Digitalarkivet.
Thomas von Westen Engelhart Giør Witterlig at Anno 1760 den 11 April, Er i Overwærelse af Lensmanden, Welagte
Gunder Pedersøn Rommenæs og de 2 ædsvorne Laugrættes og Wurderings mænd, Ole Fosse og Halvor Bagsaas,
Skiffteretten sadt og betient paa gaarden Susaas i Holden Præstegields Hovedsogn, for at Registrere og wurdere
samt Skiffte og deele efter Samme steds afdøde qvinde Birgith Evensdatter i mellem dend igienlewende Enkemand
Michel Knudsøn og deres i fælleds Egteskab med hinanden, sammenavlede Børn, 2 Sønner og 5 Døttre;
1. Hellich Michelsøn 7 aar. Formynder: Faderen.
2. Even Michelsøn 4 aar. Formynder: Faderen.
3. Gunild Michelsd. 13 aar. Formynder: Faderen.
4. Anni Michelsd. 11 aar. Formynder: Halvor Baxaas.
5. Marie Michelsd. 6 aar. Formynder: Torgius Gaaserud i Bø (Lunde). Der og tager samme barn til sig.
6. Aase Michelsd. 5 aar. Formynder: Ole Fosse.
7. Karie Michelsd. 2 maaneder. Formynder: Faderen.
J wad sig angaaer de umyndiges Wergemaale, da skal sammen med Skifteretts Slutning wære fastsadt. -
Hworefter Enkemanden blew tilholdet reedelig han og forewiste boets Effecter til Registrering og Wurdering der saaledes skede. -
Reede Penge og Sølv, sagde Enkemanden ey at findes i boet og Kaaber ey heller.

Tinn og bliktøy.
1 gl. 8 kantede tin Lysestager - 2 ort.
1 umaged ditto med fod - 16 sk.
1 liden blik lysestage - 4 sk.
Jernfang.
1 Hollandsk blodgryde paa 1 Qvarter - 1 rdl.
1 Høybeened-hiemmestøbt ditto - 1 rdl.
1 Mindre - 2 ort.
1 Lawbeened bladgryde med halle - 2 ort.
1 liden Pandekiedel med Skaft - 1 ort - 8 sk.
1 rund Stege Pande med Skaft - 16 sk.
1 Jern støer - 1 rdl.
1 Slibesteen med Jernaas og stræe Swew - 1 ort - 8 sk.
1 bol Øxe til 12 sk., 1 ditto 12 sk., 3 Sigder a 4 sk. - 2 ort - 12 sk.
2 Ljaaer à 8 sk., 1 ditto 4 sk., 1 tømmerhage til 8 sk. - 2 ort - 4 sk.
1 ditto 8 sk., 3 Skoker Jern à 4 sk, 1 grew 4 sk. - 1 ort. (1 ort = 12 skilling. G.S.)
1 Spade 12 sk., 1 plow med behør 1 rdl. - 1 rdl. - 12 sk.
1 Harw med Jerntænder - 1 rdl.
1 Skabeiengs nawer - 16 sk.
1 Wiungs ditto 4 sk., 1 meh-drag - 4 sk. - 8 sk.
1 Haandsaug 16 sk., 1 Koe Klawe med bielde til 12 sk. - 2 ort - 4 sk.
1 Heste Klawe 1 ort, 1 ditto med bielde 1 ort - 2 ort.
1 Heste Klawe uden bielde - 8 sk.
1 Hammer og tang - 8 sk.
Smede Redskab.
1 Smede Bælg 3 ort, 1 Smede Slægge 1 ort . 8 sk. - 1 rdl. - 8 sk.
1 Smede Tang 8 sk, 1 ditto hamre 8 sk. - 16 sk.
1 mindre Tang 4 sk., 1 Spiger form, 4 sk. - 8 sk.
1 Afbider, 8 sk., 1 næbbrested 6 sk. - 14 sk.
1 Hugbider 2 til 2 ort, 2 bowsehler med behør à 8 sk. - 2 ort - 18 sk.
1 ditto 1 ort, 2 bag Sehler à 1 ort - 3 ort.
1 Kirke Sillie Sehle - 2 ort.
Snedker Redskab.
1 Langhøvl 8 sk., 1 slet høel 4 sk. - 12 sk.
1 par plow høwler - 12 sk.
1 liden Plow høwl - 4 sk.
2 Skruz Høvler à 4 sk., 1 List høwel 4 sk. - 12 sk.
Steen Tøy.
3 Dybe fade à 4 sk., 1 ditto Ruds(?) 4 sk. - 16 sk.
4 ditto tallerkener à 2 sk. - 8 sk.
Træfang.
1 bord med Krag, et Sengested og et Mahlet madskab med Krone ower, fordrede Enchemanden, at wære Gaarden tilhørende.
1 Kubestoel til 1 ort - 8 sk., 1 mahlet øll bolle 1 ort. - 2 ort.
2 Mindre  ditto à 8 ort, 1 bøhle 1 rdl. - 1 rdl - 16 sk.
1 Kiste uden Laas med Jernbaand 1 rdl. 2 ort.
1 bøhle med Laag 3 ort, 1 Kar 12 sk., 1 ditto 8 sk. - 3 ort - 20 sk.
1 Saar Løk 12 sk., 1 Hiul Rok 3 ort - 3 ort - 12 sk.
1 Reyse Kiste med Laag og Laas - 3 ort.
1 Bryggekar med Laag 12 sk., 1 ditto 16 sk. - 1 ort - 4 sk.
1 fode Kar 16 sk., 1 ditto 12 sk., 1 øll til 12 sk. - 1 ort - 16 sk.
Det i boet øvrige smaae Træfang af Bøtter, fade, trouger, Smørstøb og tallerkener under at, og tilsammen - 1 rdl.
1 Lettings Slæde - 2 ort.
Sæng - Klæder.
1 Kield 1 rdl., 2 Skindfelder à 1 rdl. - 3 rdl.
Linnet.
1 Hampe Lærridslagen 2 ort, 1 ditto 1 ort - 8 sk. - 3 ort - 8 sk.
1 Strie lagen 1 ort, 1 gammel strieduung 4 sk. - 1 ort - 4 sk.
Den afdødes Gangkleder.
1 Blaa Jtemmetes Stak med rødt farged owerliw og Messing mallier, 2 rdl.
1 sort wademels Stak med grønt owerliw og Messing mallier, 1 rdl.
1 Røed Klædestrøye, 2 ort - 16 sk.
1 Røedfarged ditto, 1 ort 8 sk.
1 Sort ulden Damaskes forklæde med en guld Snor igienom, 1 rdl.
1 Blaat radskes ditto - 16 sk.
1 Blaat og hvit Lærreds ditto - 16 sk.
1 Lærreds ditto med hvid Søm, 1 ort - 16 sk.
1 ditto Owerdeel med syd Krawe, 1 ort.
1 Slet ditto - 20 sk.

Skiftet avskrevet av G.S. desember 2021
.
1 Dreyels Kofte Klæde - 16 sk.
1 Rude belue(?) - 12 sk.
1 Brecke linde - 16 sk.
Angaaende hwilke Klæder Enkemanden sagde at wille hawe forundt og tillagt sine døttre, dem til lige deres Yderste, hworimod hand sagde, at Sønnerne i sin tiid skulde nyde Wederlaug. - Hwilket og saaledes blew samtyket af SkifteForwalteren der af owen Specificerede Gangklæders Wurdering anfaller ey med deeling imellem de samtlige Børn, at kunde paafalde enhver noget til besynderlig fordeel og i haab, at Faderen efter sit Løfte i sin tiid seer Sønnene dend af gangwederlagt(?), hworfor og sameyes gangklæder ey heller i blandt boets Jndtægter blewen udført.
Creature.
1 Stor Sordet Hest 11 aar gml. 12 rdl.
1 Samtlachet ditto 7 aar - 16 rdl.
1 Blak ditto 16 aar - 6 rdl.
1 Røedsidet Koe Kaldet "Lidegoe" - 5 rdl.
1 Kollet ditto "Fæcoll" - 5 rdl.
1 Røed ditto "Lychebodt" - 4 rdl - 2 ort.
1 Røed sidet ditto "Gulrooss" - 4 rdl - 2 ort.
1 Røed rozlet  ditto "Rosecoll" - 5 rdl.
1 Graasidet  ditto "Dramros" - 4 rdl. - 2 ort.
1 ditto "Lilros" - 5 rdl.
1 Røed Spanget ditto "Kiendej" - 5 rdl.
1 Røed Stud "Storegal" - 4 rdl.
1 Liden ditto 1 rdl. - 2 ort, 2 Kalwer à 2 ort - 2 rdl. - 2 ort.
9 Souer à 2 ort, 3 Bocker à 2 ort - 6 rdl.
4 Pior (Fior?) à 1 ort, 8 smaae Lam à 8 sk. - 1 rdl. - 2 ort - 16 sk.
Arwetomt Gaarden Suusaas.
Forklarede Enkemanden at wære Hr. ConferenceRaad Løvenskiold tilhørende og hand samme som en Leylending for nærværende Tiid bruger og beboer.
Indkrævende Gield. Sagde Enkemanden ey at hawe hos nogen til gode. Og widere sagde hand ey at wære eyende, thi bliwer forestaaende  som her er udført.
Boets Formue - 119 rdl. - 1 ort - 20 sk.
Bortskyldig Gield.
Efter forewiiste Contrabog med Holden Jern wærk paa Kull Leverance Reigening er Enkemanden Skyldig, 9 rdl. - 3 ort - 19 sk.
Ligesaa Anmelte hand til samme Jern Værk paa Landbrug Reigeningen at wære  Skyldig 56 rdl - 1 ort - 13 sk.
     Da hvad anden smaagield angaaer, sagde Enkemanden og at wilde anmelde, men stræbe at afbetale samme uden afgang for Boet. - Og da nu ey widere berammet, ligesom  ey heller nogen sig med Paakraw indfandt, er Forretningen for Dennez siide ophævet, og Skiftet uden Slutning udsadt. -
Owenfor inden dets Slutning fant dog Skifte Forwalteren fornøden at udstæde og wed Lensmanden at Bekientgiøre Placater herom, for derwed paa Lowlig maade at indkalde Sterboets øvrige Creditorer om fleere maatte wære, at indkomme med hwad retmessige fordringer de kunde hawe, Ret efter bemeldte Placaters nærværende og Tilhold af 21 Apr. 1760 der og wed Lensmanden behørig er worden forsynst og holdes unødig her at indtages.
Inden da nu ingen efter saadan Indkaldelse indfant sig, er saaledes til Slutning som den nu allene paa boet hæftende gield, bereignet dette Skiftet Omkostninger saa som:
Stemplet Papir til forretningen - 2 ort.
Forretningens Byeskriwehr - 4 rdl. - 2 ort.
Procento Penger med Placater - 1 ort - 16 sk.
Fogden formænds udnæwnelse - 16 sk.
Lensmanden for sin umage wed Skiftets tillysning og Placater forkyndelse - 2 ort.
Wurderingsmænder tilsammen - 1 ort - 8 sk.
Boets Gield. 102 rdl - 3 ort.
Naar nu Gielden fradrages formuen, foranførte 119 rdl - 1 ort - 20 sk., da bliwer igien til Skifte og Deeling mellem Enkemanden og Børnene dend Summa 16 rdl. - 2 ort - 20 sk.
Deraf tilfalder Enkemanden Michel Knudsøn det halwe der er: 8 rdl. - 1 ort - 10 sk.
Sønnen Hellich Michelsøn: 1 rdl. - 3 ort - 10 2/9 sk.
Sønnen Even Michelsøn: 1 rdl. - 3 ort - 10 2/9 sk.
Datteren Gunnild Michelsdatter: 3 ort - 17 1/9 sk.
Datteren Anne Michelsdatter: 3 ort - 17 1/9 sk.
Datteren Marie Michelsdatter: 3 ort - 17 1/9 sk.
Datteren Aase Michelsdatter: 3 ort - 17 1/9 sk.
Datteren Karie Michelsdatter: 3 ort - 17 1/9 sk.
Hvorefter til enhvær i sær er giort følgende udlæg (...)

For dend ringe Arw og hwis de umyndige, som foranført wed dette Skifte er tilfalden anordne som Formyndere, er nemlig for de 2 Sønner, Hellich og Even Michelssønner samt de 2de (tvende = 2) Døttre Gunild og Karie Michelsdøttre, werger selw deres Fader Michel Knudsøn, for Anne Michelsdatter, Halvor Bagsaas, for Marie Michelsdatter, Torgius Gaaserud i Bøe Præstegield, der og taget samme barn til sig, og for Aase Michelsdatter, Ole Fosse, hwilke samme deres Myndlingers Ret herudi inden og øvrig gawn og Beste saaledes paaseer, som de efter Lowen (...)
(Avsluttet 20. Aug. 1760 i Porsgrund.)

 

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, folie 4. Digitalarkivet.
"Solgt 5 tøndr., 2 Meeler fra ConferenceRaad Løvenskiold til JustisRaad Anker for 800 rdl., dat. 11 Juni 1762."

Conferenceraad
Herman Løvenskiold.
Eier fram til 1762.

Bonde, leilending
Halvor Thorsen Baxaas/ Suusaas fra Østenå, Kviteseid f. ca. 1732 d. 28/6-1803 på Svenseid, Lunde. "Halvor Thordsen Svensøe, 71 Aar og Nogle Uger.", s.a. Thor Olavson Østenaa og Marte Jørgensd. Bøe d.y.
g1g i Kviteseid 20/6-1757 m. Aslaug Stenersdatter (Steinarsd.) fra Fjågesund, Kviteseid f. ca. 1730 bg. 3/9-1780. "Aslou Stenersd. Baxaas, 50 Aar, 33 Uger, 4 Dage.", d.a. Stener Thorsson Fjaagesund og Birgit Taraldsd.
g2g i Holla 3/11-1783 (trol. i Sauh. 28/9) m. Maren Hansdatter fra Gurstad i Nes, Sauh. dpt. 21/10-1759, d.a. Hans Torbjørnsen Gurstad og Karen Gundersdatter "Baxaas".
Forlovere: "Niels Fundemark og Wellich Faasse."
Bruker 1780.

Halvor Thorsen bodde flere år på Baksås. Se barna der. Han festa Susås i 1780, etter at hans første kone døde.
I 1786 kjøpte han en Svenseid-gård i Lunde og flytta dit. De bodde begge der med 4 barn under FT 1801.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, folie 4. Digitalarkivet.
"Solgt 7/8 i 6 tøndr. fra Karen Anker etc. til Nicolay Aall for 1600 rdl., dat. 22. Nov. 1782."

Nicolay Benjamin Aall.
Eier 1782.

Nicolay Aall bodde i kammerherregården i Porsgrunn. Siden bodde han på Søndre Brekke i Gjerpen.
Han bodde aldri på Susås. Se Ulefoss. Hans sønn, statsråd Niels Aall overtok siden både Ulefoss
(sagbruket) og Susås m.m.m.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 16. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Nils Aall til Halvor Halvorsen for 600 spd., dat. 26. juli, thingl. 29. August 1823, hvilke 2de (tvende=2) skjøder hjemler
Halvor Halvorsen hele gaarden Suusaas af gammel skyld 6 tønder."

Bonde, selveier
Halvor Halvorsen Suusaas d.e. herfra dpt. 9/4-1766, født på Baksås d. 25/4-1831 på Susås, s.a. Halvor Thorsen.
g. i Romnæs kirke 15/11-1792 m. Gunhild Clausdatter fra V. Romnes(7) dpt. 31/5-1767 d. 17/10-1836 på Susås, d.a. Claus Nilsmundsen Romnæs.
Forlovere: "Hr. KammerRaad Rougtvedt og Fændrik Bomhof."
1. Halvor Halvorsen Susaas d.y. f. 12/8-1793. Se nedenfor.
2. Nils Halvorsen f. 26/12-1794. Se Rønningen under Susås.
3. Claus f. 5/12-1796 bg. 16/12-1797. "Claus Halvorsen Susaas, 1 Aar 1 Uge 4 Dage."
4. Anne Halvorsdatter f. 13/1-1799 g.m. Claus Isaksen Romnæs. Se Romnes(3).
5. Claus Halvorsen f. 24/3-1804. Se Toreskås under Susås.
6. Andreas Halvorsen f. 24/3-1806. Se Osdalen under Graver i Valebø. Se også Oterkjær øvre under Susås.
7. Thomas Halvorsen f. 1/3-1811. Se Kåsa under Fosse.
Eier 1802/ 1823.

F.f. Halvor Halvorsen Susaas og Gunild Clausdatters Halvor: Stener Baxaas, Thord Baxaas, Isaac Clausen Romenæs, Aslou Olsd. Baxaas, Maria Clausd. Romenæs.
F.f. Halvor Halvorsen Susaas og Gunild Clausdatters Niels: Thomas Ellingsen Eje, Stener Baxaas, Thord Baxaas, Aslou Olsd. Baxaas, Maria Clausd. Romenæs.
F.f. Halvor Susaas og Gunild Clausdatters HD Claus: Stener Baxaas, Thomas Eje, Helge Berget, Liv Gundersd. Eje, Maren Anne Clausd. Romenæs.
F.f. Halvor Halvorsen Susaas og Gunild Clausdatters Anne: Stener Baxaas, Isaac Romenæs, Thomas Eje, Liv Gundersd. Eje, Maria Clausd. Romenæs.
F.f. Halvor Halvorsen Susaas og Gunild Clausdatters Claus: Thor Baxaas, Isaac Romnæss, Halvor Stenersen, Kirsti Jensd. Romnæss, Johanne Clausd.
F.f. Halvor Susaas og Gunild Clausdatters Andreas: Thor Baxaas, Halvor Baxaas, Niels Baxaas, Kirsti Romnæss, Ejelev Baxaas.
F.f. Halvor Halvorsen Susaas og Gunild Clausdatters Thomas: Isaac Romnæss, Halvor Baxaas, H.H. Susaas, Kirsti Romnæss, Maria Clausd.

Fra kirkeboka da de gifta seg:
"Ungkarl og Soldat Halvor Halvorsen Susaas og Pige Gunnild Clausdatter Romenæs, bleve efter Kongelig Bevilling uden
foregaaende Troelovelse copulerede i Romenæs Kirke. Cautionister: Hr. KammerRaad Rougtved og Fændrik Bomhof."

  Kilde: Norges Matrikel 1819:

Løbenr.

Matr. No.

Eiendommens navn

Besidders Navn

Nuhavende skyld

Anmærkninger

3

2

Susaas

Statsraad Niels Aall

1 Tønde

Løs Landskyld til Holden Kirke

3 2 Susaas Ole Halvorsen Kragefet* 8 Sættinger ditto
3 2 Susaas Halvor Halvorsen 4 Tnd. 4 Sættinger ditto

 *Her står det "Kringlefet" i matrikkelen, men det er helt klart en skrivefeil hos Matrikkelverket og skal være "Kragefet". G.S.

Halvor Halvorsen Susaas d.e. solgte i 1825 Rønningen til sin sønn Nils. Toreskås ble solgt til sønnen Claus i 1828.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 16. Digitalarkivet.
"Kontract hvorved Halvor Halvorsen m.fl. overdrager (til) Hans Jensen Blom og arvinger grunden og brugsrettighed paa begge sider af
Vrangfos mod aarlig afgift 10 rdl. til denne gaard, dat. 4. Novembr. 1803, thinglæst 15. Febr. 1810."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 16. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Halvor Halvorsen til Sønnen Halvor Halvorsen for 812 spd. - 60 sk., dat. 23. April, thingl. 4. Juli 1828."

Bonde, selveier
Halvor Halvorsen Susaas d.y. herfra f. 12/8-1793 d. 11/11-1864 på Susås. "Follaugsmand Halvor Halvorsen Susaas, 71 Aar." (Follaugsmand = Føderådsmann.)
g. i Romnes krk 4/7-1816 m. Ingeborg Jensdatter fra Graver(1) i Valebø f. 11/11-1792 d. 12/4-1867. "Gaardmandsenke Ingebor Jensdatter Susaas, 74 Aar.", d.a. Jens Augustinusen Graver.
Forlovere: Jon Fosse og Halvor Baxaas."
1. Halvor f. 24/8-1816 d. 26/9-1817. "Halvor Halvorsen Gaardmands Søn Susaas, 1 Aar, 1 Maaned, 2 Dage."
2. Halvor Halvorsen Susaas jr. f. 20/6-1818. Se nedenfor.
3. Jens Halvorsen f. 23/7-1819. Se Hjelset nedre.
-   Dødfødt barn f. 27/12-1820.
4. Augustinus Halvorsen f. 18/11-1821. Se Nome under Baksås.
5. Claus f. 14/10-1823 d. 26/12-1823. "Claus Halvorsen Gaardmands Søn Susaas, 1 Maaned, 18 Dage."
6. Claus Halvorsen f. 13/2-1825 d. 1/1-1906 i Milwaukee Co., Wisconsin. Wood National Cemetery. Gift i USA med Fredericka f. 26/4-1836 i Sverige d. 28/10-1915 i Greenfield, Milwaukee Co. Good Hope Cemetery.
7. Kirsten Maria Halvorsdatter f. 2/12-1826 g.m. Aadne Thorsen. Se Kornkåsa under Fosse.
8. Gunhild Kirstine Halvorsdatter f. 16/11-1828 g. i Holla 13/7-1851 m. Jørgen Jørgensen f. 9/11-1826, s.a. Jørgen Thorsen Hougen under Namløs. Emigrerte til N. Amerika 14/5-1852 uten barn.
9. John f. 14/12-1829 d. 9/4-1830. "John Halvorsen Gaardmands Søn Susaas, 15 Uger."
10. Niels f. 15/3-1831 d. 15/3-1831. "HD af Faderen, men død uden at komme i Kirken, 4 Timer gml."
11. Niels f. 29/4-1832 d. 12/5-1832. "Gaardmands Søn Niels Halvorsen Susaas, 14 Dage.
12. Aaste Kirstine f. 7/8-1834 d. 27/8-1834. "HD af Andreas Suusaas, men døde uden at komme i Kirken." (HD = Hjemmedøpt.)
13. Jon f. 31/7-1835 d. 15/8-1835. Gaardmands Søn John Halvorsen, 15 Dage."
14. John Halvorsen Susaas f. 16/9-1836. Flytta fra Susås til Skien som 18-åring i 1854. Han ble skolelærer i Drammen.
Eier 1828.

F.f. Gaardmand Halvor Halvorsen Susaas og Ingebor Jensdatters Halvor: Gunnil Susaas, Anne Susaas, Halvor Susaas, Jon Fosse, Niels Susaas.
F.f. Gaardmand Halvor Halvorsen Susaas og Ingebor Jensdatters Halvor: Anne Graver, Anne Susaas, Halvor Susaas, Jon Fosse, Niels Susaas.
F.f. Gaardmand Halvor Halvorsen Susaas og Ingebor Jensdatters Jens: Anne Susaas, Anne Romnæs, Halvor Suusaas, Claus Romnæs, Niels Susaas.
F.f. Gaardmand Halvor Halvorsen Susaas og Ingebor Jensdatters Augustinus: Mari Jensd. Wale, Anne Augustinusd. Graver, Bent Wale, Niels Susaas, Claus Halvorsen Suusaas.
F.f. Gaardmand Halvor Halvorsen yngre Susaas og Ingebor Jensdatters Claus: Anne Jensd. Suusaas, Kirsten Gundersd. Graver, Niels Suusaas, Claus Halvorsen Suusaas, Andreas Halvorsen Suusaas.
F.f. Gaardmand Halvor Halvorsen yngre Susaas og Ingebor Jensdatters Claus: Anne Romnæs, Kirsten Isachsd. Romnæs, Claus Romnæs, Niels Suusaas, Halvor Schilbred.
F.f. Gaardmand Halvor Halvorsen yngre Susaas og Ingebor Jensdatters Kirsten Maria: Anne Augustinusd. Susaas, Kari Gundersd. Susaas, Niels Rødningen, Claus Susaas, Andreas Halvorsen Susaas.
F.f. Halvor Halvorsen Susaas og Ingebor Jensdatters Gunnild Kirstine: Maren Jensd. Wale, Anne Halvorsd. Romnæs, Bent J. Wale, Claus I. Romnæs, Andreas Suusaas.
F.f. Halvor Halvorsen Suusaas og Ingeborg Jensdatters John: (Ingen faddere). "Død før Kirkedaab." HD 18/12-1829.
F.f. Halvor Halvorsen Suusaas og Ingeborg Jensdatters Niels: (Ingen faddere). "Død før Kirkedaab. HD af Faderen, men død uden at komme i Kirken."
F.f. Gaardmand Halvor Halvorsen Suusaas og Ingeborg Jensdatters Niels: (Ingen faddere). "Død før Kirkedaab. HD af Madame Hoell, men død uden at komme i Kirken."
F.f. Gaardmand Halvor Halvorsen Suusaas og Ingeborg Jensdatters Aaste Kirstine: (Ingen faddere). "Død før Kirkedaab. HD af Andreas Suusaas, men død uden at komme i Kirke."
F.f. Gaardmand Halvor Halvorsen Suusaas og Ingeborg Jensdatters Jon: (Ingen faddere). "Død før Kirkedaab. HD af Faderen, men død uden at komme i Kirken."
F.f. Gaardmand Halvor Halvorsen Susaas og Ingeborg Jensdatters John: Mari Jonasd. Hvale, Bent Hvale, Maria Bentsd. ditto, Andreas Halvorsen Suusaas, Jens Halvorsen Suusaas.

Denne familien bodde på Toreskås i juli 1825 og i febr. 1827.

HD= Hjemmedøpt.

  Kilde: Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Løbenummers navn

Opsidder

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

{5,7}a

Suusaas

Suuaaas

Halvor Halvorsen d.y.

2 tnd. - 2/3 sæt.

3 - 4 - 11

{5,7}b Suusaas Oterkjær Gunder Rasmussen 0 tnd. - 1 1/3 sæt. 0 - 1 - 1
{5,7}c Suusaas Rødningene Jens Halvorsen 1 tnd. 7 sæt. 2 - 4 - 17
{5,7}d Suusaas Thores-kaas Ole Evensen Skordal 1 tnd. 7 sæt. 2 - 4 - 17
6a Suusaas Kraakefit Christian Reiersen 0 tnd. 5 1/2 sæt. 0 - 4 - 14
6b Suusaas Kraakefit Vetle, Christen og Anne Haldvorsen 0 tnd. - 2 1/2 sæt. 0 - 2 - 2


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 16. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Halvor Halvorsen til Sønnen Halvor Halvorsen for 1 200 spd., dat. og thingl. 2. Febr. 1844."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 16. Digitalarkivet.
"Auctionsskjøde til Halvor Halvorsen jr. for 1.200 spd., dat. 26. juni, thingl. 2. sept. 1845."

Bonde, selveier
Halvor Halvorsen Susaas jr. herfra f. 20/6-1818 d. 21/9-1889 hos sin sønn Halvor på S. Fen(1).
g. i Holla 2/2-1849 m. Gunhild Jacobea Olsdatter fra Fosse f. 14/6-1831 på Svirehaugen under Funnemark i Lunde d. 22/11-1878 på Susås, 47 år gml., d.a. Ole Kjøstolsen Fosse.
Forlovere: "Hans Carlsen Huset og Gunder Nielsen Lundefaret."
1. Ingeborg Kirstine Halvorsdatter f. 13/5-1849. På Susås i 1868 (fadder).
2. Anne Halvorsdatter f. 30/5-1851. I tjeneste på Verket i 1864 (fadder).
3. Susanne Halvorsdatter f. 12/10-1853 g1g 1873 m. Jens Tollefsen Fæhn. Se N. Fen(4).
4. Halvor Halvorsen f. 20/1-1856. Se S. Fen(1).
5. Gunhild Kirstine Halvorsdatter f. 26/2-1858.
6. Hanna Halvorsdatter f. 2/6-1860 g.m. Ole Tollefsen Søve. Se Søve(1).
7. Olava Marie Halvorsdatter f. 4/6-1862.
8. Jacobine Halvorsdatter f. 6/7-1864.
9. Anne Maria Halvorsdatter f. 7/3-1868.
10. Ole Halvorsen f. 27/2-1870.
11. Nils Halvorsen f. 19/2-1874 på Susås.
Eier 1844.

F.f. Gaardmand Halvor Halvorsen Suusaas og Gunnild Jacoba(!) Olsdatters Ingeborg Kirstine: Anne Nilsd. Fosse, Kirsten M. Halvorsd. Suusaas, Ole Kiøstolsen Fosse, Jens Halvorsen Nomme, Nils Olsen Tufte.
F.f. Gaardmand Halvor Halvorsen Susaas og Gunhild Olsdatters Anne: Kirsten M. Halvorsd. Kornkaasen, Susanne Olsd. Fosse, Ole Kiøstolfsen Fosse, Aadne Thorsen Kornkaasen, Halvor Olsen Skaardal.
F.f. Gaardmand Halvor Halvorsen Suusaas og Gunnild Olsdatters Susanne: Maria Halvorsd. Kaasa, Susanne Olsd. Fosse, Nils Olsen Kaasa, John Halvorsen Suusaas, Aadne Thorsen Kaasa.
F.f. Gaardmand Halvor Halvorsen Suusaas og Gunnild Olsdatters Halvor: Maria Halvorsd. Kaasa, Susanne Olsd. Fosse, Nils Olsen Fosse, Augustinus Halvorsen Nomme, Kjøstol Olsen Fosse.
F.f. Gaardm. Halvor Halvorsen Suusaas og Gunnild Jacobine(!) Olsdatters Gunnild Kirstine: Kirsten M. Halvorsd. Kornkaasen, Berthe Karine Johnsd. Suusaas, Ole Fosse, Aane Thorsen Kornkaasen, Kjøstol Olsen Fosse.
F.f. Gaardm. Halvor Halvorsen Suusaas og Gunnild Jacobine(!) Olsdatters Hanna: Marie Halvorsd. Kaasa, Kirsti Svennunbgsd. Kaasa, Nils Olsen Kaasa, Ole Kiøstolfsen Fosse, Kjøstol Olsen Fosse.
F.f. Gaardm. Halvor Halvorsen Susaas og Gunnild Jacobine(!) Olsdatters Olava Marie: Kirsten Marie Halvorsd. Kornkaasa, Susanne Olsd. Fosse, Aane Thorsen Kornkaasen, Nils Olsen Fosse, Halvor Susaas den ældre.
F.f. Gaardbr. Halvor Halvorsen Susaas og Gunild Jacobine(!) Olsdatters Jacobine: Asloug Maria Halvorsd. Fosse, Anne Halvorsd. Værket, Nils Olsen Fosse, Halvor Halvorsen Værket, John Halvorsen Susaas.
F.f. Gaardbr. Halvor Halvorsen Susaas og Gunild Jacobine(!) Olsdatters Anne Maria: Asloug Maria Halvorsd. Fosse, Ingeborg Kirstine Halvorsd. Susaas, Ole Kiøstolfsen Fosse, Nils Olsen Fosse, Halvor Halvorsen Værket.
F.f. Gaardbr. Halvor Halvorsen Suusaas og Gunhild Jacobine(!) Olsdatters Ole: Kirsten Marie Halvorsd. Kornkaasen, Susanna Halvorsd. Susaas, Ole Kiøstolfsen Fosse, Aane Thorsen Kornkaasen, Ole Andersen Lefsager af Vaaler Præstegjeld,
Nils Andersen Norbø af Ramnæs Præstegjeld.

I ca. 1872 meldte denne familien seg inn i dissentermenigheten Det Evangeliske Lutherske Kirkesamfunn (DELK).
Det ble holdt skifte etter Halvor Halvorsen Susaas jr. på S. Fen(1) hos sønnen Halvor H. Fæhn i 1889.

Vekkelse i bygda - D. E. L. K.
Av August Brenne i 2016.

Denne vekkelsen er tuftet på Hans Nielsen Hauges virke. Det Evangelisk-lutherske kirkesamfunn, forkortet DELK, er Norges eldste lutherske frikirkesamfunn,
stiftet i Jarlsberg (Vestfold) i 1872. Den gang var navnet Den evangelisk lutherske frikirkelige menighed i Jarlsberg grevskab med flere steder. Kirkesamfunnets nåværende navn ble vedtatt i 1951.

På 1860-tallet oppstod det i Vestfold, til å begynne med i Ramnes og i nabobygdene Våle, Botne, Andebu, Stokke og Sandar, uenighet rundt både kirkelige og skolemessige spørsmål i forhold til statlige og kirkelige myndigheter. I mai 1866 meldte 76 foreldrepar, med bakgrunn i Hans Nielsen Hauges Venner i Ramnes herred i Vestfold, barna sine ut av den offentlige skolen og begynte å drive egne skoler. Innen kort tid ble det startet tilsvarende privat skoledrift i nabobygdene Våle, Botne, Andebu, Stokke og Sandar. Etter hvert kom det skoler i Oslo, Horten, Tønsberg, Porsgrunn, Skien, Ulefoss (Fen) og flere andre steder. Man ønsket i utgangs-
punktet ikke å gå til det drastiske skritt å stifte et nytt kirkesamfunn utenfor Den norske kirke, men i 1872 ble dette likevel resultatet.
Elling Eielsen, som hadde stiftet den første norske evangelisk-lutherske frikirken i Nord-Amerika, støttet stiftelsen - som var blitt mulig gjennom den såkalte Dissenterloven av 1845.
DELK har i dag omkring 3500 medlemmer, fordelt på 14 menigheter. Den sentrale ledelse og administrasjon har hovedkontor i Tønsberg.

  Kilde: Norges Matrikel november 1855:

Løbenr.

Gaardenes navn

Opsiddere

Opgiven Skyld

{5,7}a

Suusaas

Halvor Halvorsen jr.

3 - 4 - 11

{5,7}b Suusaas Gunder Rasmussen (Oterkjær) 0 - 1 - 1
{5,7}c1 Suusaas Stener Gjermundsen (Rødningen) 2 - 4 - 1
{5,7}c2 Suusaas Aadne Thorsen (Rødningen) 0 - 0 - 16
{5,7}d Suusaas Halvor Clausen (Toreskaas) 2 - 4 - 7
6a Suusaas Ole Pedersen (Kragefet) 0 - 4 - 14
6b Suusaas Ole Pedersen (Kragefet) 0 - 1 - 1
6c Suusaas Anna Halvorsdatter 0 - 1 - 1 (Senere en part av Kråkefet. G.S.)


Kilde: Folketellinga 1865.
Bortsett fra familien ovenfor,
Føderådsenke Ingeborg Jensdatter f. 1792 (hans mor).
Tjenestedrenger Halvor Christensen f. 1845 i Holla og Wetle Halvorsen f. 1848 i Bø (Lunde i Telemark).

Kilde: Matrikkelgrunnlaget 1866.
Susås besto ifølge "Blåboka" av 136 mål dyrka mark.
Besetningen var på 2 hester, 6 kuer og 8 sauer.
Til gården hørte 1/3 i et vannfall.

Kilde: Folketellinga 1875.
Besetningen da var på 2 hester, 2 føll, 8 kuer, 12 sauer og 2 griser.


Gnr 3 - bnr 1 Susås. Skannet fra Holla I (1925).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 16. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Halvor Halvorsen til Ole Halvorsen østre Gaathaug for kr. 21.600, dat 14 Januar, thingl. 4. Febr. 1879."

Ole Halvorsen Gaathaug.Oi
Eier 1879.

Det kan se ut som at Ole Gaathaug kjøpte Susås til sin sønn Halvor Olsen, som flytta hit i 1882 og tok, som skikken var,
navnet Halvor Olsen Susaas. Ole Halvorsen Gaathaug eide og drev Gåthaug østre i Sauherad hele sitt voksne liv.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 16. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Ole Halvorsen Gaathaug til sønnen Halvor Olsen for kr. 14.000, dat. 10. nov. 1884, thingl. 10. jan. 1885."

Bonde, bokholder, bankkasserer, lokalpolitiker, selveier
Halvor Olsen Susaas (Halvor Susaas) f. 12/8-1855 i Sauherad d. 16/6-1922 på Ulefoss av "Hjertelammelse", s.a. Ole Halvorsen Gaathaug.
g. i Holla 2/11-1882 m. Dorthe Nicolaisdatter fra Gamle Eie øvre f. 26/8-1860 i Ytre Flåbygd d. 1931? på Ulefoss, d.a. Nicolai Paulsen Eie.
Forlovere: "Nikolai Paulsen Eie og Ole Halvorsen Gaathaug."
1. Ole Halvorsen Susaas f. 15/1-1883, konf. 26/9-1897 i Holla, d. 3/5-1906, som ugift mekaniker på Rikshospitalet i Oslo av "Lungebetændelse".
2. Nicolai Halvorsen Susaas f. 1/5-1885, konf. 1/10-1899, d. 11/6-1906 på Susås av "Tæring".
3. Aasta Susaas f. 20/7-1887. Se Lannav. 113.
4. Halvor H. Susaas (tvilling) f. 23/9-1888 d. 14/8-1959 g.m. Inger Kristine f. 18/11-1884 d. 18/12-1967. Sagmester på Skotfoss i 1920. Gravlagt på Pollen ved Skotfoss.
5. Ingeborg (tvilling) f. 23/9-1888 d. før sept. 1891.
6. Ingeborg Susaas f. 23/9-1891.
7. Anne Marie Susaas f. 13/1-1894. Ugift kassereske i Skien i 1920.
8. Harald H. Susaas f. 6/5-1897. Bodde i Gjerpen. Se Århusv. 85B på Falkum.
9. Bertha Susaas f. 25/10-1899 d. 22/4-1919 i Lannav. 113 av  tuberkulose.
10. Dorthea Susaas f. 24/1-1902.
Eier 1885.

De kjøpte i 1914 Lannav. 113 und. Heisholt og bodde resten av livet der.


Halvor O. Susaas. Skannet fra Holla I (1925).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 16. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr 8 er udskilt, afholdt 26. juni, thingl. 7. okt. 1886." Se Oterkjær øvre.

   Kilde: Norges Matrikel 31. desember 1886:

Gnr

Brn

Løbenr.

Grd. Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld (Skyldmark)

1

5a,7a

Susaas       

Susaas

Halvor Olsen

3 - 2 - 12

6,55

3 2 5b,7b Susaas Oterkjær Gunder Rasmussen 0 - 1 - 1 0,65
3 3 5c,7c Susaas Rydningen (jord) Gjermund Stenersen 1 - 1 - 22 2,99
3 4 5d,7d Susaas Toreskaas Nils Olsen Fosse 2 - 3 - 8 5,16
3 5 5e,7e Susaas Rydningen Hans Kristensen Kornkaasa 0 - 0 - 4 0,08
3 6 5g,7g Susaas Toreskaas (Danielskaas) Ole Johannesen 0 - 0 - 8 0,19
3 7 5h,7h Susaas Rydningen Hans Kristensen Kornkaasa 0 - 0 - 4 0,08
3 8 5i,7i Susaas Oterkjær (øvre) Anders Gundersen 0 - 1 - 11 0,56
3 9 5k,7k Susaas Vrangfoss Bandak-Nordsjøkanalen 0 - 1 - 1 0,42
3 10 5l.7l Susaas Vrangfoss Bandak-Nordsjøkanalen 0 - 0 - 12 0,20
3 11 6a,b,c Susaas Kraakefet Halvor Jørgensen 1 - 1 - 16 1,58


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 16. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr 10 er udskilt, afholdt 6. okt., thingl. 11. okt. 1887."

"Ifølge skjøde paa bnr 10, thingl. 11. okt. 1887, skal en del af denne eiendom ved Eiebæk, tjene til tømmervælte for gaardene Susaas, Thoreskaas, Rønningen,
eierne af Thoreskaas skal uden godtgjørelse have ret til at fremdrive brug over eiendommen til Eiebæk og der skal ingen godtgjørelse kunne fordres for den
forringelse dette brugs fiskeri i Nomevandet maatte lide ved kanalanlægget m.m. ei imod visse i skjødet bestemte forpligtelser for kanalen."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 16. Digitalarkivet.
"Erklæring fra Halvor O. Susaas om for dette brug at overtage den paa bnr 10 faldene andel af landskylden til Hollen kirke, dat. 19. juni, thingl. 2. juli 1888."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 16. Digitalarkivet.
"Fæstekontrakt fra Halvor Susaas til (slusevokter) Kristian Johnsen (Vrangfoss) paa hans og hustrues levetid paa hustomt mod aarlig afgift kr. 15,00, hvorfor
panteret, dat. 14., thingl. 18. juni 1902.

  Kilde: Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld (Skyldmark)

 3

Susaas 

Susaas

Halvor Olsen 

6,55

3 2 Susaas  Oterkjær Anders Gundersen 0,55
3 3 Susaas  Rydningen Gjermund Stenersen 2,99
3 4 Susaas  Toreskaas Nils Halvorsen 5,16
3 5 Susaas  Rydningen Gjermund Stenersen 4,30
3 6 Susaas  Toreskaas (Danielskaas) Ole Johannessen 0,19
3 7 Susaas  Rydningen Hans Kristensen Kornkaasa 0,08
3 8 Susaas  Oterkjær (øvre) Anders Gundersen 0,56
3 9 Susaas  Vrangfoss Bandak - Nordsjøkanalen 0,42
3 10 Susaas  Vrangfoss Bandak - Nordsjøkanalen 0,20
3 11 Susaas Kraakefet Hans Kristensen Kornkaasa 1,58
3 12 Susaas Rydningen Martin Olsen 0,60


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 16. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, avholdt 16. juni, tingl. 15. juli 1914, hvorved til Torstein Børthe er utskilt bnr 13 "Elverhøi" av skyld 1 øre (0,01 skyldmark). Vrangfossv. 98.

Kilde: Holla II (S. Ytterbøe).
Halvor O. Susaas var en evnerik mann, som velgerne snart ble oppmerksom på. Av herredsstyret var han medlem fra 1893 til 1908 og fra 1914 til 1916. Ordfører i årene 1896, 1897 og 1898. Overformynder fra 1905 til 1908. Forlikskommisær 1905 til 1911. Fra 1911 var han kasserer og bokholder i Holla Sparebank til mars 1922, da han trakk seg tilbake. Foruten de før nevnte tillitsverv bør også nevnes at han var medlem av, og formann i fattigstyret, skolestyret og likningskommisjonen, takstmann for Hypotekerbanken, tilsynsmann for Riksforsikringsanstalten, valgmann ved stortingsvalget i 1894 og endelig en av Høyres kandidater ved stortingsvalget i 1921.

Halvor O. Susaas solgte gården i 1914 til Thov Johnsen Aasene, og bosatte seg på Ulefoss, hvor han døde den 16. juni 1922.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 16. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Halvor Susaas til Thov Johnsen Aasene for kr. 37.000, dat. 23. juni, tingl. 12. august 1914."

Bonde, selveier
Thov Johnsen Aasene.
Eier 1914.

Denne familien ser ikke ut til å ha bodd her. De bodde i Seljord. Han solgte Susås igjen etter ca. 1 år.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 17. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, avhold 5., tingl. 28. nov. 1914, hvorved til Kristian Johnsen er utskilt bnr 14 "Granheim", av skyld 02 øre." Tidligere festetomt. Vrangfossv. 101.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 17. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Thov Johnsen Aasene til Adolf Knutsen for kr. 34.500, dat. 19. juli 1915, tingl. 20. juni 1917."

Bonde, skomaker, selveier
Gustav Adolf Knudsen Susås fra Marken under Kvesjord i Veum, Fyresdal f. 28/10-1877 d. 29/3-1947 i Holla, s.a. husmann Knud Olsen Marken og Amalie Augusta Adamsdatter.
g1g borgerlig "fra Lunde" 13/8-1899 m. Bergith Jørgensdatter Hegna fra Lunde i Tel. f. 22/11-1856 d. etter 1936, d.a. Jørgen Pedersen Hegna og Gunhild Svennungsdatter.
g2g m. Dagny Marie F. f. 27/2-1901 d. 5/1-1976.
1. Jørgen Knudsen Susås f. 14/6-1899 i Lunde.
2. Olav Knudsen Susås f. 9/2-1903 på Hyna i Lunde.
Eier 1915.

Kilder: Folketellinger og kirkebøker.
FT 1900: Adolf Knutsen og kona bodde på Hegna under Kleppe nedre i Lunde med en sønn. Hennes far var da død og de bodde sammen med hennes mor, Gunhild Sveinungsdatter og hennes bror Peder Jørgensen Hegna. Under FT 1910 bodde Gustav Adolf og Bergith på Ulefoss gård, hvor han var kvegrøkter og hun var kvegrøkterske. De hadde 2 barn, Jørgen og Olav.
Gustav Adolf ble konfirmert i Fyresdal i mai 1893 og kona ble konfirmert i Lunde i okt. 1871. Den borgerlige vielsen var innført i Lunde kirkebok under "viede dissentere".
Det var nevnt at han var utmeldt av statskirken. Bergit Susås feiret sin 80-årsdag i Holla søndag 22. november 1936.


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 17. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Adolf Knutsen Susaas til Aron Johannesen Fagerberg for kr. 35.000, dat 28. april, tingl. 10. mai 1922."

Møbelsnekkermester, selveier
Aron Johannesen Fagerberg (A. J. Fagerberg) f. 17/5-1863 i Kville, Sverige d. 9/7-1955. Kronborg gamle.
g.m. Anna Kaisa Johanson f. 2/10-1866 i Sverige d. 2/3-1962. Kronborg gamle.
Eier 1922.

Denne familien hadde bodd i Holla siden 1891. Først var han kusk for Aall på Ulefoss. Siden begynte han som møbelsnekker og flytta til Odden
under Eie øvre. Se Familie 9 - Odden 1910.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 17. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, avholdt 26. nov. 1922, tingl. 17. jan. 1923, hvorved til Torstein Nilsen Børte er utskilt bnr 16 "Elverhøi" av skyldmark 0,04." Vrangfossv. 98.    

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 17. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Aron Johannesen Fagerberg til Adolf Knutsen Susaas for kr. 35.000, dat. 14. jan. 1928, tingl. 3. febr. 1928."

Se eieren Gustav Adolf Knutsen ovenfor.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 17. Digitalarkivet.
"Kontrakt, hvorved Holla kommune og Rønningen gnr 3 bnr 5, tillates at anlegge springvannsledning til Eidsbygdens skole fra en olle paa dette bruk for
kr. 30,- en gang for alle, dat. 20/4-1929, tingl. 5/2-1929."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 17. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, avholdt 27/4-1932, tingl. 23/5-1932, hvorved til slusemester G. Brattekaas er utskilt bnr 17 "Brekke" av skyldmark 0,20. Se Brekke.
"Ifølge skjøtet på bnr 17 (ovenfor) deler kjøper og selger gjerdehold vedrørende innmarken, likesom bnr 17 har rett til vann fra en olle på dette bruk."

Adolf Knudsen Susås inngikk en ektepakt med sin nye kone Dagny Marie om at gården Susås skulle tilhøre henne.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 33b. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 13/10, dagbokført 4/11, grunnbokført 10/11-1948 fra Dagny Susås til Halvor Fehn for kr. 71.500, selgeren har forbeholdt sig å leie
bygningen i 5 år fra 14/10-1948 mot kr. 100,- pr. måned. Selgeren forbeholder sig i dette tidsrum å få kjøpt de gårdsprodukter som hun trenger
til husholdning - der iblandt kjøtt og flesk til gjeldene producentpriser. Selgeren forbeholder sig et passende jordstykke til poteter og grønsaker."

Selveier
Halvor A. Fehn fra N. Fen(4) f. 13/7-1892 d. 22/7-1975, s.a. Anton Johannesen Fæhn og Susanna Halvorsdatter.
g.m. Agnes f. 26/8-1899 d. 11/9-1977.
1. Sverre Fehn f. 1/3-1931 d. 2/1-2016. Dette er Ikke den verdenskjente arkitekten med tilsynelatende samme navn.
Eier 1948.

Denne familien var medlemmer av Den Evangeliske Lutherske kirke (DELK). Se stor gul ramme ovenfor.
Halvor Fehn og hustru er gravlagt på Vestre gravlund i Oslo.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 33b. Digitalarkivet.
"Skylddeling, dat. 8/8, dagbokført 12/8, grunnbokført 15/8-1949, vedkommende parcellen bnr 25 "Løken" av skyldmark 0,20. Vrangfossv. 92.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 33b. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 15/8, dagbokført 18/8, grunnbokført 22/8-1949 fra Halvor Fehn til Asbjørn Fehn for kr. 66.500,- "

Bonde, selveier
Asbjørn Fehn fra Oslo f. 15/3-1928 d. 8/5-2008 her, s.a. Paul A. Fehn og Karen f. Rundkvist.
Eier 1949.

Kilde: Berit Lia f. Otterkjær, fortalte at Asbjørn Fehn var ute for en ulykke med en granat i sin ungdom. Han mistet synet på ett øye, og mye av
hørselen. Det sises at han kjøpte gården for erstatningspengene. Den gamle våningen hadde ikke vært bebodd på en del år, så Asbjørn bygde
en ny bolig ved siden av våningshuset. Asbjørn Fehn er gravlagt på Vestre gravlund i Oslo.

Kilde: Norske gardsbruk Telemark II (Foyn forlag - 2000). Etter tillatelse.
Gården er på 124 dekar jord og 225 dekar skog. Det blir drevet kornproduksjon. Melkeproduksjon ble det slutt med i 1947. Traktoren kom til gården i 1951. I dag er her to traktorer, en skurtresker og ei korntørke. I tunet står et våningshus fra 1928., en sidebygning med garasje fra 1985, en låve med fjøs og lagerrom fra 1965, og ei korntørke fra 1997. Våningshuset ble restaurert i 1965. Halvor Fehn kjøpte gården i 1946 av Dagny og Adolf Susås. Eieren tok over etter han i 1949. Eier er Asbjørn Fehn fra Oslo.

Selveier
Eivind Andersen Ungersness.
Eier 2010.


Susås bnr 1 og 3 - 2021. Nome kommunes karttjeneste: https://www.kommunekart.com.


Hustomter utskilt fra Susås(1).

Vrangfossv. 101.
Gnr 3 - bnr 14 (3/14). Granheim.

Utskilf fra Susås(1) ved skylddelingsforretning tinglyst 1914.

Skyldmark: 0,02. Areal 2022:

Kristian Johnsen.
Eier 1914.

 


Tomta etter Vrangfossv. 101 - 2022. Nome kommunes karttjeneste: https://www.kommunekart.com.

 


| Innhold | Gamle Susås | Susås 1 |
| Brekke | Dalen | Danielskås | Kråkefet - Fossheim | Oterkjær | Oterkjær øvre |
| Perskås | Rønningen | Solheim | Solvang | Solvold | Toreskås | Vrangfoss | Yttingen lille |


Brekke - Perskås
Gnr 3 - bnr 17 (3/17).


Gnr 3 Susås - bnr 17 "Brekke". Skannet fra "Norske Gardsbruk Telemark II" (Foyn forlag 2000). Etter tilatelse.

Utskilt fra Susås(1) ved skylddelingsforretning tinglyst 23/5-1932.

Skyldmark 1932: 0,20. Areal 1974: 18 406 kvm.

Adresse 2021: Eidsbygdav. 50.

Perskås - Brekke
Under løpenr. 5-7e (Rønningen).

En boplass under Susås som også hadde navnet Perskås. Den mer kjente Perskås ligger under Baksås.
Denne Perskås lå under Rønningen av Susås.

Arbeider, vognmann, husmann
Johan Anderson fra Vegerbol i Wamskog, Sverige f. 4/9-1836 d. 15/12-1888 på Strengen, s.a. Anders Ericsson Vegerbol og Maria Andersdotter.
g. i Holla 1/6-1860 m. Ingeborg Gunnuldsdatter fra Evje under Baksås f. 16/12-1837 i Tanum, Brunlanes d. 15/2-1927, som enke på Perskås av "Kreft.", d.a. Gunnuld Olsen og Cathrine Abigael Christophersdatter.
Forlovere: "Halvor Halvorsen Baksaas og Aslak Olsen Skaardal."
1. Anders Gustav Johansen f. 13/6-1860. Se Familie 10a - Sagene 1891.
2. Maria Johansdatter f. 18/1-1863 g.m. slusevokter Peder Marius Christoffersen. Se Vrangfoss.
3. Gunder f. 30/8-1866 d. 13/9-1872 på Perskås, 6 år gml.
4. Anne Gurine Johansdatter f. 8/10-1872 g.m. Hans Jacob Kristoffersen. Se hustomt nedenfor.
5. Gunder Johansen f. 30/8-1876.
Bruker 1866.

F.f. Inderst Johan Andersen Sandbakken under Baxaas og Ingebor Gunnuldsdatters Anders Gustaf: Anne K. Svennungsd. Nomme, Asloug Andersd. Storehoug, Gunnuld Olsen Evje, Lars Pedersen Vrk., Peder Pedersen Baxaas.
F.f. Inderst Johan Andersen Sandbakken og Ingeborg Gunnuldsdatters 
Maria: Anne Torkildsd. Storehoug, Asloug Svennungsd. Nome, Jørgen Andersen Storehoug, Lars Pedersen Vrk., Peder Pedersen Baxaas.
F.f. Husm. Johan Andersen Rønningen og Ingebor Gunnuldsdatters 
Gunder: Barnets Moder, Liv Nilsmundsd. Eie, Gunnuld Olsen Sandbakken, Christoffer Gunnuldsen Eie, Petter Gunnuldsen Fosse.
F.f. Husm. Johan Andersen Pederskaas og Ingeborg Gunnuldsdatters 
Anne Gurine: Barnets Moder, Gunhild Gunnuldsd. Sandbakken, Gunnuld Olsen ditto, Even Gjermundsen Vrk., Lars Pedersen Vrk.
F.f. Johan Andersen Pederskaas og Ingeborg Gunnuldsdatters 
Gunder: Barnets Moder, Gunnild Gunnuldsd. Sandbakken, Jens Brynildsen Sagb., Andreas Pettersen Eiestranden, Anders Gustav Johansen Pederskaas.

To brødre kom til Holla fra Sverige våren 1857. Det var Johan og Aron Anderson fra Wamskog. De flytta begge to inn på en av
husmannsplassene under Baksås. Trolig Sandbakken.
Aron Anderson ble gift i Holla 29/10-1858 med Gunhild Andreasdatter fra Storhaug under Baksås. Marie ble f. 4/4-1859 på Baksås.
Anne Kirstine Aronsdatter ble f. 27/7-1861 på Storhaug. Familien på 3 (ikke Marie) flytta til Kragerø 9/9-1871.

De hadde ei ku her i 1875.

Vognmann Johan Anderson døde i en arbeidsulykke på Strengen. I kirkeboka står det: "Slog sig ihjel ved at vælte et Læs over
sig under Transportkjørsel ved Strengen."
Da Ingeborg ble enke måtte hun finne på noe for å få inntekt. Hun overtok mannens vognmannsbedrift og begynte å kjøre selv.
Hun flytta tilbake til Sandbakken.

I 1910 var det nevnt at dette var en "plads" og at Svennung Svennungsen og kona bodde her.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 48a. Digitalarkivet.
"Skjøte fra A. K. Susaas til Gunnar O. Brattekaas for kr. 2.500, - i det gjerdehold rundt skog og havn påhviler kjøperen mens selger og kjøper deler gjerdehold
vedrørende innmark, dat. 23/11-1932, tingl. 25/11-1932."

Småbruker, slusevokter, selveier
Gunnar Olsen Brattekaas fra Brattekås i Flåbygd, Lunde f. 13/7-1872 d. 1/8-1941, s.a. Gbr. Olav Olsen Brattekaas og Karen Halvorsdatter.
g. i Trefoldighetskrk. i Oslo 28/11-1900 m. Karen Rebekka Halvorsen fra Hogga sluser i Flåbygd f. 11/11-1883 ved Løveid i Melum d. 27/11-1973, d.a. slusemester Ole Halvorsen og Anne Dorthea Larsen.
1. Anne Dorthea f. 27/2-1901 i Hogga, Flåbygd d. 20/3-1901 i Hogga av en "Lungesygdom."
2. Dagny f. 22/7-1903 ved Hogga i Flåbygd.
3. Gudrun Brattekaas f. 20/6-1907 g.m. Anders Perskaas. Overtok Brekke.
4. Olav Brattekaas f. 7/3-1911 d. 17/8-1982 g.m. Gjertrud f. 4/1-1918 d. 11/2-1999. Gravlagt på Eidanger nye i Porsgrunn.
Eier 1932.

F.f. Slusevogter Gunnar Olsen Brattekaas, Hogga og Karen Halvorsens Anne Dorthea: (Ingen faddere). "Hjemmedøbt den 5/3 af Slusemæster O. Halvorsen. Vidner: Anne Smukkestad, Kari M. Brattekaas."
F.f. Slusevogter Gunnar Olsen Brattekaas, Hogga og Karen Rebekka Halvorsens Dagny: Slusemester O. Halvorsen, Robert Halvorsen, faderen, moderen, og Rebekka Evensen, Skien.
F.f. Slusevogter Gunder Olsen, Vrangfos og Karen Halvorsens Gudrun: Moderen, pige Andrea Barlaug, Husmand Ole Halvorsen Hogga, Uk. Robert Halvorsen Hogga.
F.f. Slusevogter Gunnar Olsen Brattekaas, Vrangfos og Karen Halvorsdatters Olav: Forældrene, Sypige Andrea Barlaug, Slusemesters datter Agnes Anstensen, Vrangfos, Slusemester Ole Halvorsen.

Da de gifta seg i Oslo var det nevnt at han var slusevokter ved Hogga sluser i Flåbygd. Han ble konf. i Lunde 9/10-1887. Hun ble også
konfirmert i Lunde, men den 2/10-1898.
Dette ekteparet fikk begge sine første barn ved Hogga sluser i Flåbygd. Siden 1907 ble barna født i Vrangfoss, men ble døpt i Lunde kirke.
De er likevel innskrevet i Holla kirkebok.
Folketellinga januar 1920, forteller oss at de fremdeles bodde ved Vrangfoss og at Brattekaas var slusemester. Forrige slusemester, Lars
Anstensen var pensjonist og bodde i samme boenhet.

Se også Vrangfoss 1910.

Selveier
Anders Perskaas fra Perskås under Baksås f. 2/5-1909 d. 11/11-1994, s.a. Vetle Haraldsen.
g. 1954 m. Gudrun Brattekaas herfra f. 20/6-1907 d. 15/4-2004.
Eiere 1951.

Kilde: "Norske Gardsbruk Telemark II" (Foyn forlag - 2000). Etter tillatelse.
Gården er på 12 dekar jord og 5 dekar beite. Jorda leies ut til kornproduksjon. Det ble slutt på melkekyr i 1962. I tunet står et våningshus fra 1932 og en låve med fjøs og hønsehus fra 1932. Gården har vært i slektas eie siden den ble skilt ut til Gunnar Brattekaas i 1932. Enka Karen tok over i 1941. Hun satt med gården fram til dattera Gudrun overtok i 1951. Eier: Gudrun Perskaas f. 1910, datter av Gunnar Brattekaas og Karen f. Halvorsen.

Kilde: Eiendomspriser.no:

Gunnar Olav Brattekaas.
Eier 17/6-2004.

Elisabeth Eide og Petter Mølmen.
Eier 13/7-2004.

Petter Mølmen.
Eier 22/4-2008.

Helene Engeseth Mølmen og Petter Mølmen.
Eier 3/2-2010.

Alana Åsberg Kartrud.
Eier 1/12- 2021.

 


Susås bnr 17 "Brekke" - 2021. Nome kommunes karttjeneste: https://www.kommunekart.com.

 


| Innhold | Gamle Susås | Susås 1 |
| Brekke | Dalen | Danielskås | Kråkefet - Fossheim | Oterkjær | Oterkjær øvre |
| Perskås | Rønningen | Solheim | Solvang | Solvold | Toreskås | Vrangfoss | Yttingen lille |


Dalen
Gnr 3 - bnr 12.

En gammel husmannsplass. Sletta for mange år siden.

Utskilt fra Susås(1) ved skylddelingsforretning tinglyst 26. juni 1901.

Beliggenhet. Kilde: (Berit Lia - Holla-minner 2006, side 145).
"Dærn" lå innunder Harpås og lunt for vær og vind. Fremdeles vokser det et morelltre og en apal der husa har stått.

Fra rundt 1801:

Arbeider, husmann
Jon Thorsen fra Rønningen under Susås dpt. 7/8-1774 d. 15/3-1847 på Dahlen under Susås, 69 år gml., s.a. Thor Jonsen Rødningen.
g. i Holla 2/3-1801 m. Abel Pedersdatter fra Sagene dpt. 9/6-1765 d. 15/2-1829 på Dalen, 61 år gml., d.a. Peder Jonsen. Se Familie 12 - Sagene 1782.
Forlovere: "Thor Baxaas og Halvor Krogefet."
1. Thor Johnsen f. 5/4-1801. Se Dagsrud.
2. Peder Johnsen f. 10/10-1803.
3. Marthe Maria Johnsdatter f. 4/4-1805. Tjente hos Halvor Halvorsen Susaas i 1831 (skifte nedenfor).
Bruker 1801.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Jon Thordsen og Abel Pedersdatters Thord: Jon Pedersen, Christen Jonsen Strigen, Erich Hansen Eye, Gunuld Clausd. Susaas, Anne thordsd. Delevje.
F.f. Jon Thordsen Rønningen og Abel Pedersdatters Peder: Even Odden, Gunild Susaas (+ foreldrene?).
F.f. Jon Thordsen Rønningen og Abel Pedersdatters Marthe Maria: Jon Pedersen Sagene, Johannes Delevje, Ole Halvorsen Kragefet, Berthe Pedersd., Taran Thorsd.
 

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1830 - 1834, folie 192b. Digitalarkivet.
Anno 1831 den 7. Juni, blew efter (...) John Thorsen Dahlen, en Registreringsforretning fremsadt paa Pladsen Dahlen under gaarden Suusaas i
Holden Præstegjeld, for at nedtegne og wurdere Stervboet efter R.... som ... 2 aar siden afdøde Hustrue Abel Pedersdatter til Lovlig Skifte og
Deeling imellem Stervboe Enkemanden blev .... John Thorsen og hans med afdødes Sammeavlede Børn.
Forretningen foretages paa mine vegne af Præstegjeldets Lehnsmand U. Poppe, overværende, siden Indkaldte Twende Widne- og worderingsmænd,
Halvor Halvorsen Suusaas og John Thomesen Fosse.
Hvorda, med nærværende Stervboenkemanden John Thorsen Dahlen som opgav Boets arvinger at være hans med afdøde Abel Pedersdatter
sammenavlede Børn der sagdes at være af Navn og Alder som følger:
1. Thor Johnsen myndig. Værende tilstede.
2. Peder Johnsen, ligesaa myndig og her tilstæde.
3. Marte Maria Johnsdatter, ugift. Til formynder, Hendes Husbonde Halvor Halvorsen Suusaas.
(Ingen "Creaturer").
Dette utdrag av skiftet er avskrevet 2. juledag 2021 av G.S.

Nils Christensen Langjordet g.m. Gunhild Saamundsdatter leide og fikk to barn her i 1848/1849.
Se Langjordet(B) under Fosse.

Arbeider, husmann
Augustinus Clausen Danielskaas fra Toreskås f. 2/12-1828 d. 14/2-1891 på Løveid, s.a. Claus Halvorsen Toreskaas.
g. i Holla 18/2-1852 m. Anne Svennungsdatter fra Nome under Baksås f. 21/12-1829 d. 14/7-1889 på Løveid av "Hjertefeil", d.a. Svennung Augensen Nome.
Bruker 1855.

Augustinus og Anne Svennungsdatter Dalen var fadder for Halvor Clausen Toreskaas sitt barn i 1855.
Se Danielskås under Susås.

Bygging av Bandak - Nordsjøkanalen tok til i 1887. Det strømmet til av anleggsarbeidere fra hele landet, ikke minst fra Sverige.
De fleste fastboende leide ut tomme hus, bryggerhus og rom de hadde til overs.
Huset i Dalen var nok intet unntak og ble trolig satt godt nok i stand til å huse noen leieboere. Se nedenfor.

To svenske, ugifte kanalarbeidere under folketellinga 1891:
Johannes Pettersson f. ca. 1858 i Sverige.
Johan Eriksson f. ca. 1849 i Sverige.

De fleste kanalarbeiderne flytta igjen når kanalen var ferdig i 1893.

Jordstykket som Dalen lå på har siden gått inn i Rønningen.

 


| Innhold | Gamle Susås | Susås 1 |
| Brekke | Dalen | Danielskås | Kråkefet - Fossheim | Oterkjær | Oterkjær øvre |
| Perskås | Rønningen | Solheim | Solvang | Solvold | Toreskås | Vrangfoss | Yttingen lille |


Danielskås
Gnr 3 - bnr 6 (3/6).


Privateid maleri av Danielskås. Skannet etter " Norske Gardsbruk Telemark II" (Foyn forlag 2000). Etter tillatelse.

Opprinnelig husmannsplass under Toreskås, men utskilt fra Susås(1) ved skylddelingsforretning tinglyst 13/10-1865.

Beliggenhet.
Rydda i et skogsområde vest for Toreskås med vei derfra.


Adresse 2021: Eidsbygdav. 107.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1 folie 20. Digitalarkivet.
"Fæsteseddel fra Halvor Clausen til Augustinus Clausen og hustru Anne Svennungsdatter for livstid paa pladsen Danielskaas med 6 spd. aarlig afgift,
dat. 16. Juni 1857, thinglæst 15. Juni 1859."

Småbruker, smed, landhandler ved Løveid (1891), slusevokter, leilending, huseier
Augustinus Clausen Danielskaas fra Toreskås f. 2/12-1828 d. 14/2-1891 på Løveid, s.a. Claus Halvorsen Toreskaas.
g. i Holla 18/2-1852 m. Anne Svennungsdatter fra Nome under Baksås f. 21/12-1829 d. 14/7-1889 på Løveid av "Hjertefeil", d.a. Svennung Augundsen.
Forlovere: "Halvor H. Suusaas og Halvor Claussen Toreskaas."
1. Claus Augustinusen (Clausen) f. 20/2-1852.
2. Svennung Augustinusen (Clausen) f. 19/9-1853.
3. Anne Augustinusdatter f. 7/9-1855.
4. Halvor Augustinusen (Clausen) f. 27/9-1857.
5. Andreas f. 21/11-1859 på Skotfoss d. 29/1-1860 på Skotfoss. Kun hjemmedøpt.
6. Andreas f. 8/6-1861 d. 13/6-1861.
7. August Clausen f. 21/3-1863. Folketellinga 1891: Slusevokter ved Løveid.
8. Andrea Clausen f. 22/12-1864.
9. Jens Andreas Clausen f. 22/12-1866 g. i Melum 8/2-1900 m. Gunhild Pedersdatter fra Heddal f. 31/8-1875, d.a. Peder Tovsen.
10. Anne Gurine Clausen f. 15/2-1869.
11. Karen Nilsine Clausen f. 21/12-1872.
12. Nils Carl Clausen f. 28/3-1874. FT 1891: Handelsbetjent hos sin far, g. i Melum 18/8-1895 m. Helga Marie Mikalsen fra Kvelde i Hedrum f. 19/8-1870, d.a. Mikal Trondsen Farmen.
13. Gustav Adolf Clausen f. 7/7-1877.
Bruker 1857.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Gbr. Augustinus Clausen Toreskaas og Anne Svennungsdatters Claus: Anne K. Svennungsd. Suusaas, Augustinus Halvorsen Lillejordet, Halvor Clausen Rønningen, Svennung Svennungsen Kaasa.
F.f. Gmd. Augustinus Claussen Toreskaas og Anne Svennungsdatters Svennung: Anne Toresd. Thoreskaas, Asloug Svennungsd. Rønningen, Halvor Clausen Toreskaas, Hans Pedersen Haugen, Halvor Nilsen Rønningen.
F.f. Inderst Augustinus Claussen Dalen under Susaas(!) og Anne Svennungsdatters Anne: Anne Steenersd. Toreskaas, Asloug Svennungsd. Rønningen, Halvor Clausen Toreskaas, Augustinus Halvorsen Nomme, Nils Clausen Skordal.
F.f. Huusm. Augustinus Claussen Danielskaas og Anne Svennungsdatters Halvor: Anne Halvorsd. Skordal, Kirsti Svennungsd. Suusaas, Thomas Halvorsen Kaasa, Ole Aslaksen Skordal, Anders Olsen Skordal.
F.f. Arbeider Augustinus Clausen Løveid og Anne Svennungsdatters Andreas: (Ingen faddere). HD. "Død uden at komme i kirken."
F.f. Canalarb. Augustinus Clausen Løveid og Anne Svennungsdatters Andreas: Anne Gundersd. Løveid, Anne Olsd. Roligheden, Faderen, Martin Mikkelsen, Iver Siljanjordet.
F.f. Canalarb. Augustinus Clausen Løveid og Anne Svennungsdatters August: Karen Andersd. Nielskaas, Anne Alfsd. Løveid, Ole Kittilsen do., Martin Mikkelsen Løveid, Jens Andersen.
F.f. Arb. Augustinus Clausen Løveid og Anne Svennungsdatters Andrea: Asloug Gundersd. Tangen, Anne Isine Alfsd. Løveid, Andreas Tangen, Martin Mikkelsen Løveid, Kristen Thorsen Tangen.

Denne familien bodde til å begynne med på Toreskås hos hans foreldre. Dermed var de ett års tid på Dalen under Susås.
De kom hit i 1859, men flytta til Løveid (ved Skotfoss) i Melum sogn seint samme år. Han ble slusevokter ved Løveid sluser.
FT 1865 forteller oss at de da var etablert i eget hus på Løveid.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 22. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Halvor Clausen til Halvor Torkildsen Igletjønkaasene for 240 spd., dat. og thinglæst 13. Okt. 1865."

Småbruker, skomaker, selveier
Halvor Torkildsen fra Igletjønkåsene i Lunde f. 5/10-1835 på Kaasene under Tveitan i Lunde d. 24/4-1878 på Danielskås, 42 år gml., s.a. Torkild Halvorsen Kaasene og Ingeborg Olsdatter.
g. i Holla 13/8-1861 m. Gunhild Thorsdatter fra Kåsa under Fosse f. 28/1-1836 d. 5/12-1879 på Danielskås av "Lungebetændelse", 43 år gml., d.a. Thor Welliksen Kaasa.
Forlovere: "Ole Kjøstolsen Fosse og Torkild Halvorsen Kaasa pr. Fosse."
1. Ingeborg Torine f. 8/10-1861.
2. Karen Kirstine Halvorsdatter f. 19/3-1864.
3. Thor Halvorsen f. 3/12-1866. Hegna under Ø. Heisholt.
4. Ingeborg Thorine Halvorsdatter f. 9/11-1869.
5. Kjøstol Halvorsen f. 17/10-1872.
6. Karen Kirstine f. 14/10-1875 d. 25/3-1881 på Baksås av "Lungebetændelse."
7. Hanna f. 14/3-1878 d. 21/3-1881 på Baksås av "Lungebetændelse."
Bruker 1863. Eier 1865.

F.f. Halvor Torkildsen Kaasa pr. Fosse og Gunnild Torsdatters Ingeborg Torine: Kari Torsd. Kaasen, Gunnild Karine Torsd. Kaasen, Torkild Halvorsen Kaasene, Tomas Halvorsen Kaasen, Thor Tomassen Kaasen.
F.f. Inderst Halvor Torkelsen Danielskaas og Gunnild Olsdatters(!) Karen Kirstine: Kari Thorsd. Kaasen, Ingri Torkildsd. Kaasene, Torkel Halvorsen Kaasene, Thomas Halvorsen Kaasene, Halvor Thomassen Kaasene.
F.f. Gbr. Halvor Torkildsen Danielskaas og Gunnild Thorsdatters Thor: Barnets Moder, Mari Torkilsd. Kaasen, Torkel Halvorsen Kaasene, Gjermund Steenersen Rønningen, Thor Aanesen Kornkaasen.
F.f. Gbr. Halvor Torkildsen Danielskaas og Gunnild Thorsdatters Ingeborg Thorine: Kirsti Bentsd. Baxaas, Karen Halvorsd. do., Halvor Halvorsen do., Johan Andersen Pederskaas, Thor Aanesen Kornkaasen.
F.f. Halvor Torkelsen Danielskaas og Gunnild Thorsdatters Kjøstol: Barnets Moder, Asloug Hansd. Kornkaasen, Johan Andersen Pederskaas, Barnets Fader, Halvor Jørgensen Storhoug.
F.f. Halvor Torkelsen Danielskaas og Gunhild Thorsdatters Karen Kirstine:  Barnets Moder, Ingeborg Hansd. Kornkaasen, Barnets Fader, Peder Pedersen Baxaas, Tarald Gundersen Kaasa.
F.f. Gbr. Halvor Torkelsen Danielskaas og Gunnild Thorsdatters Hanna: Asloug Hansd. Storehoug, Gunnild Olsd. Kornkaasen, Halvor Jørgensen Storehoug, Harald Olsen Kornkaasen, Halvor Nilsen Toreskaas.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 22. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Halvor Torkildsen til Hollen herreds Fattigvæsen for kr. 800,- dat. 15. April, thinglæst 14. Juni 1878."

Hollen herreds Fattigvæsen.
Eier 1878.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 22. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Hollen Fattigvæsen til Ole Johannesen Kornkaasen for kr. 1.000,- dat. 22 juni, thingl. 1. juli 1880."

Snekker, tresliperiarb., kanalarb., slusevokter ved Vrangfoss
Ole Johannesen Danielskaas fra Haugen under Tveitan i Sauherad f. 4/11-1854 d. 24/7-1894, som kanalarbeider på Danielskås, s.a. Johannes Hansen Hougen og Margith Hansdatter.
g. i Holla 1/5-1877 m. Jøran Hansdatter fra Kornkåsa under Fosse f. 18/11-1854 på Åsen i Lunde d. 13/4-1921, "Enke Jørann Danielskaas", d.a. Hans Christensen Kornkaasen.
Forlovere: "Hans Christensen Kornkaasen og Halvor Jørgensen Storehoug."
1. Johanne Marie Olsdatter f. 23/6-1877 g.m. Severin Olsen, Stavanger.
2. Hanna Marie f. 24/10-1879 d. 15/5-1882 på Danielskås.
3. Hans Olsen Danielskaas* f. 23/4-1882. Emigrerte til Canada 13/4-1906 med "Montebello". Han arbeidet som gullgraver og døde der i 1950*.
4. Hanna Marie f. 28/5-1884 d. 15/3-1886 på Sagbruket.
5. Hanna Marie Danielskaas** f. 16/2-1887 g.m. NN Eckgren fra Sverige. Hun døde i Sverige i 1945.
6. Ragna Jørgine Danielskaas f. 30/7-1889 g.m. Eilef Strand fra Lunde. Kjøpte eiendommen. Se nedenfor.
7. Johannes Danielskaas f. 10/2-1892 d. 27/12-1975 g.m. Hulda Sofie Larsen f. 14/5-1894 d. 4/4-1963. Bodde på Skotfoss. Arbeidet i 1948 ved Norsk Hydro, Eidanger. Gravlagt på Pollen.
    Johannes Danielskaas er registrert som emigrant til Queebec, Canada med avreise fra Liverpool, Uk. 15/5-1924. Skulle nok besøke broren Hans.
8. Gunhild Olava Danielskaas f. 22/3-1894 (Olava Stensholt) d. 5/11-1961 g. i Holla 28/11-1915 m. Anton Andersen Stensholt f. 24/3-1888 d. 15/1-1955. Bodde på Berget.
Bruker 1881. Eier 1890.

"Ole Johannesen Hougen" ble konfirmert i Sauherad i 1871. Han er registrert innflytta til Holla med attest fra sogneprest Blesen av 17/2-1877.
Jøran Hansdatter t
jente hos gjestgiver Halvor Halvorsen Baxaas på Baksås øvre i 1865.

F.f. Husm. Ole Johannesen Evje under Heisholt og Jøran Hansdatters Johanne Marie: Asloug Hansd. Storehoug, Gunnild Olsd. Kornkaasen, Hans Christensen do., Halvor Jørgensen Storehoug, Hans Olsen Evje.
F.f. Inderst Ole Johannesen Kornkaasen og Jøran Hansdatters Hanna Marie: Barnets Moder, Margith Olsd. Kornkaasen, Johan Andersen Rønningen, Hans Christensen Kornkaasen, Peder Pedersen Baxaas.
F.f. Gbr. Ole Johannesen Danielskaas og Jøran Hansdatters Hans: Gunnild Olsd. Kornkaasen, Asloug Hansd. Storehoug, Hans Christensen Kornkaasen, Halvor Jørgensen Storehoug, Halvor Olsen Susaas.
F.f. Arbeidsmand Ole Johannesen Sagbruget og Jøran Hansdatters Hanna Marie: Barnets Moder, Gunnild Olsd. Kornkaasen, Hans Christensen do., Halvor Jørgensen Storehoug, Barnets Fader.
F.f. Træsliber Ole Johannesen Sagbruget og Jøran Hansdatters Hanna Marie: Hanna Halvorsd. Lommerud, Hanna Kristensd. Sagbr., Hans Kristensen Kornkaasa, Harald Olsen Laug, Kjøstel Kristensen Sagbruget.
F.f. Arbeider Ole Johannesen Sagbruget og Jøran Hansdatters Ragna Jørgine: Asloug Hansd. Skordal, Halvor Jørgensen do., Hanna Kristensen Sagbr., Lars Larsen Sannæsmoen, Harald Olsen Laug af Lunde.
F.f. Kanalarbeider Ole Johannesen Danielskaas og Jøran Hansdatters Johannes: Asloug Hansd. Skordal, Halvor Jørgensen do., Anne Gjermunsd. Rønningen, Halvor O. Susaas, Gunnulf Gunnulfsen Apalnæs (i Lunde. G.S.).
F.f. Dagarbeider Ole Johannesen Danielskaas og Jøran Hansdatters Gunhild Olava: Birgit Olsd. Toreskaas, Johanne Marie Olsd. Danielskaas, Halvor Nilsen Toreskaas, Hans Kristensen Kornkaasa, Gunnulf Isaksen Storhaug.

Ole Johannesen forsøkte mange yrker og var nok en allsidig mann. Han ble oppgitt som snekker da han gifta seg. Siden er han nevnt som både
gårdbruker og husmann, og da de bodde på Ulefos sagbruk, jobbet han i tresliperiet. Da man begynte med kanalarbeide rundt 1890, kjøpte han
seg hest og vogn og drev som kjører ved kanalvirksomheten. Han endte opp som slusevokter ved Vrangfoss sluser før han døde.

*Kilde: Varden, torsdag 11. januar 1951.
"Til familien her i distriktet har det kommet melding om at gullgraver Hans Olson Danielskås i Canada er plutselig avgått ved døden."

**Kilde: Norsk Kundgjøringstidene No. 6. Tirsdag den 8de Januar 1901.
"Hr. Sorenskriveren i Gjerpen. Herved anmeldes, at undertegnede Marie Danielskaas under Firma Marie Danielskaas agter at drive Handel i Hollen Herred.
Min bopæl er gaard Heisholt, Heisholt pr. Ulefos, 29. Decbr. 1900. Marie Danielskaas.
Registrert i dag ved Gjerpen sorenskriverkontor, 4. januar 1901.
Hj. Borge edsvoren."

 
Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 22. Digitalarkivet.
"Hjemmelsdokument fra skifteretten i Ole og Joran Johannesen Danielskaas's dødsbo til svigersønnen Eilif Strand for kr. 6.750,- dat. 12. des., tingl. 13. des. 1922."

Arbeider, selveier
Eilef Strand fra Hegna under Kleppe i Lunde f. 24/10-1887 d. 27/4-1953, s.a. arb. Jørgen Jørgensen og Ingeborg Eilifsdatter.
g.m. Ragna Jørgine Danielskaas herfra f. 30/7-1889 d. 10/10-1980.
1. Olaf E. Strand f. 17/3-1914 d. 6/3-1973 g. i Melum krk. 11/11-1944 m. Helga Hummelsgård fra Melum f. 8/3-1917 d. 6/6-2003. Begge er gravlagt i Lunde. Han var skogsarb. i 1944.
2. Ingeborg J. Strand f. 30/1-1916 d. 8/3-1999 g.m. Halvor Karenius Deilhaug f. 2/3-1900 d. 4/7-2003. Bodde i Stavdalv. 500 i Melum. Gravlagt i Melum.
3. Judith Kristine Strand f. 27/7-1917 d. 30/9-2013 g.m. Halvor K. Steinhaug f. 11/9-1906 d. 8/2-1968. Bodde i Bjørbekkv. 134 i Melum. Gravlagt i Melum.
4. Gudrun Marie Strand f. 9/1-1919 d. 19/6-2001 g.m. Alf J. Bjerkelund f. 17/10-1915 d. 28/3-1994. Gravlagt på Kronborg nye.
5. Ruth Eleonore Strand f. 12/9-1920 d. 4/11-1997. Gravl. Kronborg nye, g1g m. Martinius K. Steinhaug f. 22/3-1909 d. 6/1-1992 (skilt 1961). Gravl. i Melum. Ruth g2g 1962 m. Anders Berg f. 23/4-1925 d. 14/6-1996 (skilt). Gravl. på N.  Gravlund i Skien.
6. Anna Mathilde Strand f. 21/12-1921 d. 18/7-2014 g.m. Rolf Berntsen f. 5/12-1918 d. 16/5-2016. Bodde i Mikkel Blikksg. 38 i Skien. Gravlagt på Nordre gravlund.
7. Hjørdis Elise Strand f. 4/2-1924 d. 15/5-2000 g.m. Alfin Rinde Febakke f. 5/1-1917 d. 10/7-1967. Gravlagt på Kronborg nye.
8. Solveig Strand f. 1927 g.m. Sverre Larsen f. 27/4-1927 d. 16/8-2011. Kronborg nye.
Eier 1921.

Halvor A. Fehn, som kjøpte Susås(1) i 1948, kjøpte Danielskås i 1949.

Halvor A. Fehn.
Eier 1949. Se Susås(1).

Abraham Næss f. 23/3-1903 d. 18/5-1977.
g.m. Ellen Andrea Norby f. 9/1-1906 d. 25/11-2000.
1. Ingebjørg Næss f. 1936.
Eier 1960.

Denne familien benyttet sannsynligvis Danielskås til feriested.
De er begge gravlagt på Hedrum gravplass i Larvik.

Michael Olaf Plesner fra England f. 20/11-1932 d. 4/5-2005. Gravlagt på Hedrum i Larvik.
g. 1957 m. Ingebjørg Næss fra Hedrum ("herfra") f. 1936.
1. Lars Johan Plesner f. 1960.
2. Ellen Birgitte Plesner f. 1961.
3. Tor Ulrik Plesner f. 1964.
4. Ann Camilla Plesner f. 1966.
Eiere 1976.

Kilde: Norske Gardsbruk Telemark II (Foyn forlag 2000). Etter oppgave innsendt av eieren forut for 2000. (fritt etter oppgaven). Etter tillatelse.
Gården er på 10 dekar jord og 25 dekar skog. Det ble drevet med melkekyr her fram til 1950. Første traktoren kom i 1975. Nå er det en traktor igjen. I tunet er det et våningshus fra 1800, eldhus fra 1926 og låve fra 1800, med fjøs bygd rundt 1935. Våningshuset ble påbygd i 1935 og restaurert i løpet av 1990-åra. Gården ble utskilt i 1800(!). Opprinnelig var det en plass under Susås(!). Den har tilhørt slekta siden 1960, da foreldrene til Ingebjørg kjøpte den av Halvor A. Fehn. Datteren overtok sammen med mannen sin i 1976. Eiere: Ingebjørg Plesner f. 1936, datter av Abraham Næss og Ellen Andrea f. Nordby.


Bnr 3 Susås -  bnr 6 "Danielskås" - 2021. Nome kommunes karttjeneste: https://www.kommunekart.com.
 


| Innhold | Gamle Susås | Susås 1 |
| Brekke | Dalen | Danielskås | Kråkefet - Fossheim | Oterkjær | Oterkjær øvre |
| Perskås | Rønningen | Solheim | Solvang | Solvold | Toreskås | Vrangfoss | Yttingen lille |


Kraagefit - Kragefet - Fossheim
Gnr. 3. bnr 11 (3/11). Gammelt løpenr. 6 a,b,c.


Gnr 3 Susås - bnr 11 "Kragefet"/ "Fossheim". Skannet fra "Norske Gardsbruk Telemark II" (Foyn forlag - 2000). Etter tillatelse.

Gammel husmannsplass under Susås siden 1640-tallet.

Utskilt fra Susås(1) ved skylddelingsforretning tinglyst 1/7-1822.

Skylddaler 1822: 1 daler - 1 ort - 16 skilling. Skyldmark 1950: 1,58. Areal 1974: 216 165 kvm.


Adresse 2021: Harpåsv. 151.
 

Beliggenhet.
Kråkefet ligger på østsiden av utløpet fra Nomevann der Eidselva begynner. En eier ønsket i 1916 å endre navnet i  matrikkelen til "Fossheim".
Dette ble gjennomført. Bruset fra Steinsfossen høres godt herfra.

Navnet Kragefet ble ikke forsøkt analysert av Oluf Rygh i "Norske gaardnavne". Helst fordi det ikke i utgangspunktet er navnet på en gård,
men en husmannsplass. Simon Ytterbøe hoppet klokelig bukk over dette spørsmålet.
Jeg har gjort et forsøk basert på ordboken "Gamal-Norsk ordbok" (Leiv Heggestad - 1930). Navnet har blitt skrevet på en rekke forskjellige
måter opp igjennom åra, og ett av dem var "Krakefit".
Første ledd "Krá" betyr Krå, ro eller en krok. Andre ledd "fit" betyr flat eng, helst ved vann.
Jeg påstår ikke at dette er den rette sannhet, men jeg føler at det kan være noe i nærheten. At det skal ha noe med kråker å gjøre, er litt lettvint.

Den første kjente husmann her finner vi i skatteliste for 1645: "Østen Kragefet och hands hustrue."
Bruker i 1645. Mer vet vi ikke om dem.

Kilde: Koppskatten 1645 av Susås.
"Haffuer Susaas och hands Hustrue, hands Søn Anders, en Tienistedreng Peder, huusfolch paa hands eiger, Østen Kragefeet och hands Quinde."

Arbeider, husmann
Christopher Toresen fra Toreskås under Susås f. ca. 1673 bg. 17/5-1733. "Christen Tordsen(!) Kragefet, 60 Aar.", s.a. Tore Christophersen.
g.m. Kirsten Mortensdatter (ubekreftet!) kanskje fra Lunde nedre(1) i Valebø f. ca. 1650 bg. 26/5-1718. "Kirsten Mortensd. Kragefet, 68 Aar.", d.a. Morten Tygesen.
Bruker i 1718 og til 1733.

Kirsten ser ut til å være for gammel til å være Christophers kone. Men hun kunne være enke fra et tidligere ekteskap.
Uten et skifte har vi ikke mye å gå på så tidlig. At det ikke ble holdt skifte kan tyde på at de ikke hadde umyndige barn,
eller barnebarn i live.

Arbeider, husmann
Even Torjussen f. ca. 1660.
g.m. Johanne Mortensdatter trolig fra Lunde nedre(1) i Valebø f.ca. 1662 bg. 1/1-1721. "Johanne Mortensd., 58 Aar.", d.a. Morten Tygesen.

De hadde begge vært i tjeneste hos Rasmus Evensen på Vale i Valebø før de gifta seg. Nevnt i skifte etter
Rasmus Evensen Vale i 1696, samt opplysninger i tingboka 1702 om at hun tjente der.

Arbeider, husmann
Anders Michelsen Kragefet (Anders Mikkelsen) fra Susås(1) f. ca. 1702 bg. 17/1-1779. "Anders Michelsen Kragefæt, 77 Aar.", s.a. Michel Andersen Suusaas.
g1g m. NN død før okt. 1727.
g2g i Holla 12/10-1727 m. Maren Halvorsdatter (Mari Halvorsdatter) fra Hegna under Ø. Heisholt f. ca. 1697 bg. 28/5-1775. "Maren Halvorsd. Kragefet, 78 Aar, 20 Dage.", d.a. Halvor NN.
1. Michel Andersen f. ca. 1722/ 1724 bg. i Gjerpen 26/5-1787. "Michel Andersen fra Holden sogn, døde i Sygehuset, 68 Aar."
2. Halvor Andersen dpt. 6/1-1732. Død før april 1779 (skifte etter faren).
3. Ole Andersen dpt. 24/10-1734. Se Eiestrand(A) under Eie øvre.
4. Peder Andersen dpt. 26/12-1737. Død før april 1779 (skifte etter faren).
5. Berthe Andersdatter dpt. 31/7-1740 g.m. enkemann Michel Jonsen. Se Teigen under Kolstad store.
6. Gjertrud dpt. 26/9-1745 bg. 30/10-1745. "Giertrud Andersd., 5 Uger." 
Bruker ca. 1730.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Anders Mickelsen og Maren Halvorsdatters Halvor: Christen Holden, Peder Jacobsen, Ingebor Suusaas, Ingebor Numme, Kirsten Jonsd.
F.f. Anders og Maren Kragefæts Ole: Tollef Baxaas, Peder Suusaas, Ingebor Suusaas, Ingebor Numme, Live Halvorsd.
F.f. Anders Kragefæt og Maren Halvorsdatters Peder: Michel Poulsen, Østen Halvorsen, Ingebor Suusaas, Live Halvorsd., Guro Suusaas.
F.f. Anders Kraagefætt og Marthe(!) Halvorsdatters Berte: Rasmus Eie, Ingebor Suusaas, Marte nedre Eje.
F.f. Anders Michelsen og Mari Halvorsdatters Giertrud: Anders Nielsen Suusaas, Peder Jacobsen Suusaas, Rasmus Hansen Yttingen, Targer Suusaas, Ingebor Numme.

Kilde: Holla kirkebok (1717-1779). Døpt 25/5-1761.
"Et Uægte Barn Niels. Moder Karen Nielsd paa Werket. Fader Michel Kragefet (jr.).
Faddere: Peder Lund, Søren Gladhuus, Gullich Heisholt, Maria Nielsd. Wrk., Inger Nielsd. Wrk."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotololl 1775 - 1784, folie 432a. Digitalarkivet.
Giør Witterligt Anno 1779 dend 17de Apriil (..) paa Pladsen Kragefett  under Gaarden Bachesuusaas i Holden Præstegields Hovedsogn,
Registrering, Wordering, deeling og derefter Skifte effter den afdøde Enchemanden Anders Michelsen paa den eene Side
och hands 3de igienlefwende Børn paa den anden Side:
1. Michel Andersen 56 aar. Myndig.
2. Ole Andersen 46 aar. Myndig.
3. Berthe Andersdatter gift med Michel Jonsen.
Alle Børn og Svigersøn tilstæde (...).
Utdrag av et forferdelig skrevet skifte, ved G.S. 30/12-2021.

Sagarbeider, tambour, husmann
Halvor Olsen Kragefet trolig fra Kleppe nedre i Lunde f. 4/5-1752 d. 24/5-1825 på Kragefet, 74 år gml., s.a. Ole og Ingeborg nedre Kleppe.
g1g i Holla 23/6-1776 m. Maren Rasmusdatter (Marie Rasmusdatter) fra Strømodden under Ulefoss dpt. 27/12-1749 bg. 19/1-1794 (d. 19/12-1793). "Maren Rasmusd. Kragefet, 45 Aar.", d.a. Rasmus Nilsen. Se Familie 10 - Sagene 1740.
Forlovere: "Peder Dahl og Tolf Nielsen."
g2g i Holla 9/10-1794 m. Margrethe Olsdatter fra Hovland i Lunde f. 8/4-1756 bg. 25/2-1837 på Kragefet, 81 år gml., d.a. Ole Larsen Hovland og Barbro Thomasdatter.
Forlovere: "Jan Smed og Halvor Halvorsen Susaas."
1. Maren dpt. 23/11-1777 bg. 21/5-1779. "Maren Halvorsd. ved Saugerne, Romnæs, 1 1/2 Aar."
2. Maren Anna Halvorsdatter f. 23/3-1780 g.m. Stener Gjermundsen Aaraas. Bodde på Årås i Nes sogn, Sauherad.
3. Ole Halvorsen f. 1/2-1782. Se Sørbø(2) i Gjerpen.
4. Rasmus Halvorsen f. 10/5-1784. Se Bergkåsa under Tvara.
5. Nils Halvorsen f. 31/5-1787.
6. Inger Halvorsdatter f. 9/1-1790. "Den vanføre Datter."
7. Kirsten Halvorsdatter f. 31/12-1792 g.m. Carl Christian Reiersen. Se nedenfor.
Barn i 2. ekteskap:
8. Maren Halvorsdatter (Mari Halvorsdatter) f. 9/2-1795 g.m. Vetle Eriksen Jamdahl.
9. Anne Halvorsdatter f. 14/5-1797.
Bruker ca. 1780. Eier 1802.

F.f. Halvor Olsen Saug og Maren Rasmusdatters Maren: Hans Andersen, Niels Strømodden, Hans Jonsen, Annichen Margrethe Nielsd., Kirsten Strømodden.
F.f. Halvor Olsen Tambour og Maren Rasmusdatters Maren Anna: Niels Strømodden, Hans Andersen, Hans Hansen Værket, Maren Gundersd. Strømodden, Karen Rasmusd. do.
F.f. Halvor Olsen Tambour og Maren Rasmusdatters Ole: Niels Strømodden, Thord Jonsen, Tollef Rasmussen, Eigelev Susaas, Karen Rasmusd. Espevolden.
F. f. Halvor Olsen Kragefet og Maren Rasmusdatters Rasmus: Saugmester Niels Hansen, Hans Andersen Saug, Halvor Susaas, Ingebor Strømodden, Margith Rødningen.
F.f. Halvor Olsen Kragefet og Maren Rasmusdatters Niels: Hans Andersen Kaasen, Harald Fosse, Anders Hansen Saug, Karen Olsd. Fosse, Margith Lucasd. Rødningen.
F.f. Halvor Olsen Kragefet og Maren Rasmusdatters Inger: Knud Ougensen Lunde, Halvor Halvorsen Susaas, Ole Enersen Saug, Ingebor Rasmusd. Strømodden, Anne Hansd. Saug.
F.f. Halvor Olsen Kragefet og Maren Rasmusdatters Kirsten: Jon Heggemoen, Thord Rødningen, Thomas Thoresen Dyrtid, Anne Hansd. Dyrtid, Karen Thordsd. Susaas.
F.f. Halvor Olsen Ktagefet og Margrethe Olsdatters Maren: Halvor Susaas, Hans Andersen Kaasen, Hans Christensen Otterkjær, Gunnild Clausd. Susaas, Mette Bertelsd. Vrk.
F.f. Halvor Olsen Ktagefet og Margrethe Olsdatters Anne: Knud Ougensen Lunde, Halvor Susaas, Torbiørn Olsen Vrk., Gunild Clausd. Susaas, Margrethe Andersd. Vrk.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotololl 1792 - 1800, folie 132a. Digitalarkivet.
Giør Vitterlig at Anno 1794 den 4de Martij infant sig paa mine Wegne i mit Lowlige forfald, Halvor Wellichsen Ytterbøe, Lændsmand for Holden Præstegield
med de Twende af ham paa Fogdens Wegne i Forhaanden udnevnte Edsvorne Laugrettes og Wurderingsmænd, Steener Halvorsen Baxaas og Thord Halvorsen
Baxaas
, paa Pladsen Krogefedt under gaarden Suusaas i Holden Præstegields Hovet Sogn beliggende, for i følgende foregaaende sammencalte og alle de 3de
edsvorne og tilkalte til at registrere og Wurdere Stervboet efter Sammestæds Fødsel den 19. December Døden afgangne Marie Rasmusdatter til hendes Efterladen-
skabers efter Følgende Lovlige Skifte og Deeling mellem Hendes igienlevende Enchemand Halvor Olsen paa den Eene Side og deres i Lovligt Ægteskab sammen-
avlede og igienlevende Børn paa den anden Side, hvilke anmeldes af Navn og alder:
1. Ole Halvorsen 12 aar. Formynder: Steener Halvorsen Baxaas.
2. Rasmus Halvorsen 10 aar. Formynder: Thord Halvorsen Susaas.
3. Niels Halvorsen 7 aar. Formynder: Halvor Halvorsen Susaas.
4. Maren Anne Halvorsd. 14 aar. Formynder: Halvor Halvorsen Susaas.
5. Inger Halvorsd. 5 aar. Formynder: Thord Halvorsen Susaas.
6. Kirstie Halvorsd. 1 aar. Formynder: Steener Halvorsen Baxaas.
Stervboe Enkemanden med værgene blev tilholdt reedelig at opgive og frembringe alt hvad boet besto i (o.s.v. ...).
Dette utdrag av skiftet er avskrevet av G.S. 30/12-2021.
 

Bonde, sagarbeider, selveier
Ole Halvorsen herfra f. 1/2-1782 d. 2/3-1837 i Gjerpen. "Ole Halvorsen, Brækkejordet S., 59 aar.", s.a. Halvor Olsen Kragefet.
g.i Holla 19/4-1808 m. Ingeborg Kittilsdatter fra Eiestrand(2) under Eie øvre f. 12/1-1789 d. 13/11-1838 i Gjerpen. "Enke Ingeborg Kittilsd., Brækkejordet S., 52 aar.", d.a. Kittil Halvorsen.
Forlovere: "Hr. Bomhoff og Hr. Bredesdorff."
Eier 1802.

Se Familie 3 - Sagene 1822. Se også Sørbø(2) i Gjerpen. Se alle barna i Gjerpen.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 27. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Ole Halvorsen til (svoger) Christian C. Reiersen paa løbenr. 6a for 400 spd., dat. 6. Mai, thinglæst 1. Juli 1822."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 27. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Ole Halvorsen til (halvsøster) Mari Halvorsdatter med mann Vetle Eriksen paa løbenr. 6b for 75 spd. dat. 6. Mai, thinglæst 1. Juli 1822."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 27. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Ole Halvorsen til (halvsøster) Anne Halvorsdatter paa løbenr. 6c
 for 75 spd., dat. 6. Mai, thinglæst 1. Juli 1822."

Bonde, selveier
Carl Christian Reiersen fra Fredriksværn (Stavern) dpt. 9/6-1789 d. 9/2-1875 på Kleven under Baksås, "88" år gml., s.a. Captein Jens Rejersen og frue Sophia Hedevig.
g. i Holla 14/12-1822 m. Kirsten Halvorsdatter herfra f. 31/12-1792 d. 27/1-1879 på Kleven, "86" år gml.
Forlovere: "Lars Skoye (Skoe) og Søren Schiella."
1. Maren Anne f. 11/1-1824 d. 2/2-1824 på Kragefet, 23 dager gml.
2. Maren Anne f. 25/2-1825 d. 18/3-1825 på Kragefet, 27 dager gml.
3. Maren Anne Carlsdatter f. 9/4-1826 g.m. Nils Nilsen. Se Trettekås under Baksås.
4. Halvor Reiersen f. 26/2-1828. ("Hoffskredder Halvor Carl Christian Reiersen"). Se Kleven under Baksås.
5. Anne Kathrine Hedvig Carlsdatter f. 14/2-1830 d. 19/12-1924 på Sannes, som "enke Anne Kathrine Hedvig Stensen".
6. Anne Dorthea f. 14/2-1832 d. 24/4-1832 på Kragefet, 10 uger gml.
7. Jensine f. 19/3-1834 d. 2/4-1834 på Kragefet, 14 dager gml.
8. Jens Reiersen (Jens Carlsen) f. 6/11-1835. Se Kåsa under Fosse.
Eier 1822.

F.f. Gmnd. Christian Carl Reiersen Krogeføt og Kirsten Halvorsdatters Maren Anne: Mari Jamdal, Anne Krogeføt, Halvor Krageføt, Wetle Jamdal, Rasmus Bergkaas.
F.f. Christian Carl Reiersen Krogeføt og Kirsten Halvorsdatters Maren Anne: (Ingen faddere. Død før kirkedåp.) HD 1. Febr.
F.f. Gmnd. Carl Rejersen Kragefødt og Kirsten Halvorsdatters Maren Anne: Ingebor Fosse, Anne Halvorsd. Kragefødt, Anders Andersen Wrk., Christen Langjordet, Gjermund Stenersen Krogeføt.
F.f. Carl Rejersen Kragefødt og Kirsten Halvorsdatters Halvor: Karen Olsd. Baxaas, Anne Halvorsd. Kragefødt, Rasmus Bergkaasen, Sven Nomme, Peder Larsen Kragefødt.
F.f. Carl Rejersen Kragefødt og Kirsten Halvorsdatters Anne Kathrine Hedvig: Anne Hansd. Bergkaasen, Anne Halvorsd. Kragefødt, Rasmus Bergkaasen, Niels Rasmussen do., Anders Andersen Wrk., Jermund Stenersen Aaraas.
F.f. Gmnd. Carl Rejersen Kragefødt og Kirsten Halvorsdatters Anne Dorthea: Karen Baxaas, Anne Halvorsd. Kragefødt, Halvor Steenersen Baxaas, Rasmus Jensen Strømme, Hans Otterkjær.
F.f. Gmnd. Carl Rejersen Kragefødt og Kirsten Halvorsdatters Jensine: (Ingen faddere). "Død uden at komme i kirke. HD af (Gjordemoder) Madame Hoell."
F.f. Gmnd. Carl Rejersen Kragefødt og Kirsten Halvorsdatters Jens: Maria Baxaas, Anne Halvorsd. Kragefødt, Halvor Thorsen Baxaas, Niels Bergkaasen, Hans Rasmussen Bergkaasen.

Kilde: Holla I (Simon Ytterbøe).
(Med forbehold. En gjenfortalt familiehistorie, som av erfaring, ikke alltid er helt som den opprinnelig var. G.S.)
"Carl Christian Reiersen var sønn av en dansk admiral Reiersen. Bent Baksås fortalte at Christian ble tatt til fange under krigen med England, rømte fra 'prisonen' og kom til Lunde i Telemark. Her traff han tjenestejenta Kjersti Kraakeføtt. De ble gift og flytta seinere til farens eiendom. Far hans, admiral Reiersen, døde i Kjøbenhavn, som en rik mann, og en større arv tilfalt sønnen i Norge. Men den ble snart brukt opp og Reiersen døde fattig i ei jordhytte på 'Oterkjærr berja'. Av barna hans nevnes hoffskreddermester Reiersen. Han kjøpte et jord- og skogstykke nede ved Nome av Halvor Bakaas. Der bygde han en sommervilla (ei lita hytte! G.S.). Den ble i mange år besøkt av familien Reiersen. Videre nevnes sønnen Jens Reiersen Kåsa."

Kommentar.
Slike familiehistorier har en lei tendens til å inneholde litt fakta og litt fantasi, som endrer seg når den blir gjenfortalt. Da Carl Christian Reiersen ble døpt i Fredriksvern i 1789, var hans far kaptein i sjøforsvaret, ikke admiral. Ingen med navnet Reiersen/ Rejersen har noensinne vært admiral i Danmark/ Norge eller Sverige/ Norge.
Blokaden fra England kom igang under Napoleons-krigen (1801-1815), da kongen av Danmark/ Norge uheldigvis tok Frankrikets side i krigen mot England. Ca. 7000 danske og norske sjømenn ble tatt til fange og satt i "prisonen" i England. Noen klarte å rømme.
Kilde: Kirkebok for Stavern (1783-1809) og Wikipedia (Norske, Danske og Svenske admiraler).


Carl Reiersen kjøpte som godt voksen ei tomt ved Nomevann av Halvor Baksaas. Tomta fikk navnet Kleven. Her bygde han seg ei hytte (også
kalt sommervilla). Han og kona bodde der bl.a. under folketellinga 1865. Se Kleven under Baksås.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 27. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Christian C. Reiersen til Gunlik Olsen paa løbenr. 6a for 200 spd., dat. 28. April, thinglæst 1. Juni 1840."

Gunleik Olsen.
Eier 1840.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 27. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Gunlik Olsen til Ole Pedersen paa løbenr. 6a for 300 spd., dat. og thinglæst 5. Febr. 1842."

Bonde, selveier
Ole Pedersen Kragefedt fra Solvold under Susås f. 4/4-1803 d. 4/8-1862 på Kråkeføtt av "Lungebetændelse", 59 år gml., s.a. Peder Olsen Hølene/ Solvold.
g. i Holla 19/1-1836 m. Andrea Birgithe Østensdatter (Andrea Olsdatter?) fra Eishaug under Ulefoss f. 2/6-1815 d. i USA, d.a. sagarb. Østen Olsen. Se Familie 1a - Sagene 1822.
Forlovere: "Tron Pedersen og Nils Bentsen Saugbruget."
1. Peder Olsen Kragefedt f. 2/11-1836 i Hølene ved Eidsfoss. Se nedenfor.
2. Andreas f. 20/8-1838 d. 30/3-1840 i Hølene, 1 1/2 år gml.
3. Andreas Olsen f. 26/6-1841. Lærer ved sagbruket skole.
4. Ole Olsen f. 6/5-1844. Til USA med sin mor og brødrene Peder og Jørgen i 1880.
5. Gunder Olsen f. 18/12-1846. Seminarist ("lærerstudent") i 1865.
6. Jørgen Østinius Olsen f. 3/10-1851. Til USA med brødrene Peder og Ole i 1880.
7. Inger Berthine Olsdatter f. 27/4-1856.
Eier 1842.

F.f. Huusmand Ole Pedersen Hølene og Andrea Birgithe Østensdatters Peder: Maren Pedersd. af Skien, Ingeborg Pedersd. Uhlefos, Steen Østensen Eishoug, Peder Olsen do., Lars Jacobsen af Skien.
F.f. Huusmand Ole Pedersen Hølene og Andrea Birgithe Østensdatters Andreas: Anne Johnsd. Saugbr., Ellen M. Pedersd. Eishoug, Tron Pedersen Saugbr., Johannes Strømodden Saugbr., Niels Evensen Aasland.
F.f. Huusmand Ole Pedersen Hølene og Andrea Birgithe Østensdatters Andreas: Anne Johnsd. Saugbr., Ingeborg Abrahamsd. Wrk., Tron Pedersen Saugbr., Niels Evensen Eishoug, Ole Johnsen Deelevje.
F.f. Grdm. Ole Pedersen Krageføt og Andrea Østensdatters Ole: Ingeborg Pedersd. Strømodden, Anne Olsd. Hølene, Peder Olsen Eishoug, Halvor Halvorsen Hølene, Johannes Pedersen Eishoug.
F.f. Ole Pedersen Krageføt og Andrea Birgithe Østensdatters Gunder: Ingeborg Pedersd. Strømodden, Maren Kjøstolsd. Saugbr., Peder Olsen Eishoug, Johannes Eishoug, Christen Johnsen Strømodden.
F.f. Grdm. Ole Pedersen Krageføt og Andrea Østensdatters Jørgen Østinus: Maren Gundersd. Dalen, Kirsti Pedersd. Otterkjær, Peder Olsen Eishoug, Peder Larsen Otterkjær, Peder Pedersen Krageføt.
F.f. Huusmand Ole Pedersen Kragefødt og Andrea Østensdatters Inger Børthine: Helvig Carlsd. Hølene, Anne Kiøstolsd. Saugbr., Aane Thorsen Kornkaasen, Christen Nielsen Nyhuus, Peder Olsen Krageføt.

Enka "Andrea Birgithe Østensdatter Kragefedt" er registrert som emigrant til N. Amerika med presteattest av 26/5-1880.
Med seg hadde hun sine sønner Peder, Ole og Jørgen og Peders datter, Anne Berthea Pedersdatter (se nedenfor).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 27. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved løbenr. 6c er udskilt fra løbenr. 6b, afholdt 28. Juni, thingl. 6. Febr. 1847."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 27. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Vetle Eriksen til Ole Pedersen paa løbenr. 6b for 115 spd., dat. 7. Febr., thingl. 25. Mai 1847."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 27. Digitalarkivet.
"Auktionsskjøde til Ole Pedersen paa løbenr. 6c for 190 spd., dat. 27. Nov., thingl. 4. Dec. 1855."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 27. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Ole Pedersens enke Andrea Østensdatter med laugverge (uskiftebevilling, tingl. 6. Juli 1863) til sønnen Peder Olsen
paa dette brug for 390 spd., dat. 30. April, thingl. 6. Juli 1863."

Bonde, selveier
Peder Olsen Krageføt herfra f. 2/11-1836 trolig død i USA.
g. i Lunde 6/4-1858 m. Anne Maria Haraldsdatter fra Ova i Lunde f. 3/7-1828, d.a. Harald Eriksen Ova og Kari Larsdatter.
Forlovere: "Halvor Halvorsen Susaas og Elling Ellingsen Skoe."
1. Andrea Birgithe Pedersdatter f. 16/3-1859.
2. Karen Pedersdatter f. ca. 1861 i Ytre Flåbygd.
3. Ole Pedersen f. ca. 1862 i Ytre Flåbygd.
4. Harald f. 26/10-1864 d. 24/3-1868 på Kråkefet av "Meslinger", 3 1/2 år gml.
5. Anne Berthea Pedersdatter f. 28/6-1867. Til USA i 1880.
Bruker 1859. Eier 1863.

F.f. Inderst Peder Olsen Krageføt og Anne Maria Haraldsdatters Andrea Bergithe: Kirsti Nielsd. Skordal, Taran Haraldsd. Øgaarden, Aslak Saamundsen Skordal, Harald Eriksen Øgaarden, Andreas Eriksen Krageføt.
F.f. Gbr. Peder Olsen Krageføt og Anne Maria Haraldsdatters Harald: Hedvig Carlsd. Hølen, Taran Haraldsd. Baxaas, Østen Stensen Hølen, Andreas Olsen Krageføt, Ole Olsen Krageføt.
F.f. Husmand Peder Olsen Kragefødt og Anne Maria Haraldsdatters Anne Berthea: Kirsti Bentsd. Baksaas, Asloug Svennungsd. Nome, Halvor Halvorsen Baksaas, Halvor Svennungsen Pladsen, Peder Hansen Baksaas.

Folketellinga 31/12-1865:
Peder Olsen med familie bodde her. Hans mor, enka Andrea Birgithe Østensdatter bodde her med føderåd.

Brødrene Peder Olsen Kragefet f. 2/11-1836, Ole Olsen Kragefet f. 6/5-1844 og Jørgen Olsen Kragefet f. 8/10-1851,
er registrert som utvandra til USA i 1880. Deres mor var også med.

Folketellinga 31/12-1875:
Enka Andrea Birgithe Østensdatter, føderådsenke, hennes datter Inger Berthine Olsd. f. 27/4-1856, samt Andreas barnebarn,
Karen Pedersdatter (ovenfor) f. ca. 1860.
Gårdens besetning: 2 kuer og 4 sauer.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 27. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Peder Olsen til Halvor Jørgensen Storhaug for kr. 3.200,- dat. 12,. thinglæst 14. Juni 1878."

Halvor Jørgensen Storhaug/ Skordal.
Eier 1878.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 27. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Halvor Jørgensen Skordal til Hans Kristensen Kaasa for kr. 6.200,- dat. 18. Okt. 1892, thinglæst 15. Sept. 1894."

Hans Kristensen Kaasa (Hans Christensen Kaasa).
Eier 1894. Se Kåsa under Fosse.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 27. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Hans Kristensen og Maria Larsd. Kaasa til (sønnen) Lars Hansen for kr. 6.500, dat. 31. Mars 1915, tingl. 20. Sept. 1916."

Tømmerfløter for Skiensfjordens Fællesfløtningsforening, småbruker, selveier
Lars Hansen Fossheim fra Kåsa under Fosse f. 12/1-1886 d. 18/1-1971, s.a. Hans Kristensen Kaasa.
g. i Lunde 24/10-1913 m. Ingebjørg Tveitan fra Lunde f. 17/6-1894 d. 7/10-1980, d.a. Sveinung Nilsen Tveitan.
Forlovere: "Hans Kr. Kaasa og Sveinung N. Lunde."
1. Marie Tomine Fossheim f. 18/2-1914 d. 18/4-1926 på Fylkessykehuset i Solum.
Eier 1915.

F.f. Lars Hansen Kragefedt og Ingeborg Sveinungsdatters Maria Tomine: Forældrene, Uk. Knut Hansen Kaasa, Pige Helene Hansd. Kaasa.

Lars Fossheim bygde ny veg inn til gården. Den gamle veien gikk langs vannet og opp til gården derfra. Dette var relativt tungvint,
og den nye veien anses derfor som en fornuftig løsning.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 27. Digitalarkivet.
"Fraasegjing fra Lars Hansen om at han ønsker dette brugs navn forandret til Fossheim, dat. 4. Sept. 1916."

Lars Fossheim solgte denne eiendommen i 1947 og kjøpte tomt på Odden under Eie øvre. Se Odden 10.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 27. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 21/7, Grunnbokført 1/8-1947, fra Lars H. Fossheim til Halvor Fehn for kr. 34.500,- "

Selveier
Halvor A. Fehn fra N. Fen(4) f. 13/7-1892 d. 22/7-1975, s.a. Anton Johannesen Fæhn og Susanna Halvorsdatter.
g.m. Agnes f. 26/8-1899 d. 11/9-1977.
Eier 1947. Se Susås(1).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 29. Digitalarkivet.
"Odelsskjøte dat. 2/2, Grunnbokført 15/2-1950, fra Halvor Fehn til Helene Kåsa for kr. 26.500,- "

Sykepleier, selveier
Aase Helene Kaasa fra Kåsa under Fosse f. 15/11-1889 d. 24/9-1967, d.a. Hans Kristensen Kaasa.
Eier 1950.

Aase Helene Kaasa var ugift og deler gravstein på Kronborg nye med sin ugifte bror Erling Kaasa.

Kjøpmann i Bø, selveier
Hans Kaasa jr. fra Kåsa under Fosse f. 1/2-1903 d. 12/4-1974, s.a. Hans Kristensen Kaasa.
g.m. Ragnhild Manheim fra Seljord f. 26/11-1915 d. 1/4-2014.
1. Åse Torunn Kaasa f. 1948 i Bø. Se nedenfor.
Eier 1967.

Selger, selveier
Åse Torunn Kaasa f. 1948 i Bø, d.a. Hans Kaasa jr. i Bø.
g. 1970 m. ingeniør Øivind Bekkevold f. 1944.
1. Bård Olav Bekkevold f. 1971.
2. Espen Bekkevold f. 1977.
Eier 1986.

Denne familien solgte Fossheim i 2017 og flytta til Bø i Telemark.

Kilde: Norske Gardsbruk Telemark II (Foyn forlag - 2000). Etter tillatelse. Fritt etter oppgave innsendt av eieren.
Gården er på 20 dekar jord og 200 dekar skog. Jorda leies bort til kornproduksjon. Det ble slytt med melkekyr her i 1945. Første traktoren kom i 1978. Eieren er selger og ektemannen er ingeniør. I tunet står et våningshus fra 1975, en gammel hovedbygning fra 1912, en låve med fjøs, stall og høyrom fra 1911, og en garasje.

Ny eier fra 2017:

Rune Herwig fra Oslo.
Eier 2017.Gnr 3 Susås - bnr 11 "Fossheim" (Kragefett). Fra Nome kommunes karttjeneste - https://www.kommunekart.com.

 


| Innhold | Gamle Susås | Susås 1 |
| Brekke | Dalen | Danielskås | Kråkefet - Fossheim | Oterkjær | Oterkjær øvre |
| Perskås | Rønningen | Solheim | Solvang | Solvold | Toreskås | Vrangfoss | Yttingen lille |


Otterkiær - Oterkjær
Gnr 3 - bnr 2 og 8 (3/2,8). Gammelt løpenr. {5 og 7}b.


Gnr 3 Susås - bnr 2 "Oterkjær", sommeren 2017 med teleobjektiv fra Nomevik. Foto: G.S.

Gammel husmannsplass under Susås.

Beliggenhet.
Ned mot Nomevannets østside.

Navnet.
Oluf Rygh skrev: "Af Dyrenavnet Oter og Kjarr, Krat, kratbevoxet Myr." Det er ingen grunn til å trekke dette i tvil.
"Otr" på gammelnorsk er dyrenavnet Oter (G.S.) Kilde: Gammalnorsk ordbok (Heggestad - 1930).

Skylddaler 1 ort og 5 skilling (0,65 skyldmark) ble solgt fra Halvor Halvorsen Susaas til Gunder Rasmussen for 280 spd., forbeholdt enerett
for selgeren til fiskeriet i Nomevandet, tinglyst 12/9-1838. Altså ble eiendommen Oterkjær solgt som eget bruk allerede 1838, nesten 48 år før den
formeldt ble skyldsatt (i 1886).

Gården ble skyldsatt fra Susås(1) ved skyldelingsforretning tinglyst 26/6-1886.


Adresse 2021: Harpåsv. 71.

Skyldmark 1950: 0 mark, 65 øre + 0 mark, 45 øre. (nedre + øvre). Areal 2021: 243 417 kvm.

Arbeider, småbruker, huseier
Haavor Endresen Otterkiær (Hovel Endresen/ Haavor Endresen) f. ca. 1672 bg. 26/2-1760. "Hovel Endresen Otterkiær, 88 Aar 23 Dage."
g. før 1714 (skifte etter hennes mor) m. Kirsten Olsdatter fra Skårdal lille f. ca. 1690 død ca. 1745 (skifte), d.a. Ole Sørensen Schordal.
1. Guro Haavorsdatter f. ca. 1709 bg. 17/4-1774. "Guro Hovelsd. Otterkiær, 65 Aar." Ugift.
2. Marthe Haavorsdatter dpt. 18/12-1718 g.m. Even Tygesen. Bodde på Godtid under Funnemark i Lunde.
3. Gunhild Haavorsdatter dpt. ???? d. før 12/4-1760 g. i Holla 17/6-1753 m. Svend Gunleiksen Laug. Bodde bl.a. på "Hullet" i Lunde.
4. Peder Haavorsen dpt. 6/8-1730. Se nedenfor.
5. Anna Haavorsdatter dpt. 10/10-1734. Konfirmert i 1754, som "Anna Hovelsdatter fra Søve." Ugift i 1760.
Bruker før 1718.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Hovel Andersen(!) og Kirsten Olsdatters Marte: Ole Skordal, Mikel Suusaas, Tollef Eje, Ingebor Roos, Anna Eje.
F.f. Hovel Endresen og Kirsten Olsdatters Peder: Ole Skordal, Tollef Jensen, Kittil Nielsen, Gro Skordal, Guro Haraldsd.
F.f. Hovel Endresen og Kirsten Olsdatters Anna: Tollef Baxaas, Ole Schordal, Rasmus Schordal, Ingebor Suusaas, Ingebor Numme.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og ofte hvor de bodde.

Kilde: Notat fra Halvor Sigurdsen.
I forbindelse med at Baksås i 1715 ble solgt til Lars Jensen Dalsgaard, lyste Haavel Endresen Otterkiær f. ca. 1672, pengemangel til Baksaas's 4 tønner skyld med bøgsel, som han var odelsberettiget til. Dette tyder på at Haavel var av Baksås-ætt (hans kilde: trolig tingboka).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1742 - 1747, folie 2525a. Digitalarkivet.
Waldemar Wilhelm Bang giør vitterlig at Anno 1745 d. 20de Augusti med Lensmanden Jacob Gundersen Romenes værit fosamlet paa gaarden Susaas, Holden
Sogn Beliggende, underliggende Plads Otterkiær, for der at Registrere og Wurdere, samt Skifte og deele efter afgangne Kirsti Olsdatter, mellem Enkemanden
Haavor Endresen og femb deres Sammenavlede Børn, 1 Søn og 4de Døttre, navnlig:
1. Peder Haavorsen 14 aar.
2. Guro Haavorsdatter.
3. Marthe Haavorsdatter.
4. Gunnild Haavorsdatter.
5. Anne Haavorsdatter.
For samtlige Børn anordnes Faderen at være Formynder.
Hvoraf boets formue blev angivet som følger (det var ikke stort, stakkar. G.S.):
Jernfang:
1 Gryde 1 ort - 12 sk.
1 Tacke 1 ort.
1 Liaae 8 sk.
1 Øxe 12 sk.
Træefang:
1 Skab med Laas 1 ort.
1 Roeskab med Laas 2 ort.
1 Bord med Bord stol og Skafft(?) 3 ort.
1 Kiste med Laas 1 ort.
1 Vefv med tilbehør 1 rdl.
1 gammel Haand qvern 12 sk.
Det udj Boet værende Sammen Træefang 2 rdl.
Creaturer:
1 Sortsiet Koe, Stølsbodt 4 rdl.
1 voxen Souv 2 ort.
Videre af Løsøre midler var icke at angive.
Arvtomptpladsen Otterkiær med sine Huusebygninger Bestaaende af 1 Stue med Kaave ved, Fæhus, Love med Lade, Samt Jordeveyens hæfd og forbedring, i alt
ansættis for 30 rdl.
(Boet var falitt med en gjeld på 3 rdl.)
Utelatt i "Skifteregister for Holla, Nedre Telemark" (Gjermundsen - 1992).
Dette utdrag av skifte ble skrevet av fra skanna original på Digitalarkivet 27/7-2018 av G.S.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1757 - 1764, folie 286b. Digitalarkivet.
Thomas Westen Engelhart etc. Giør Witterlig at Anno 1760 dend 12. April er i owerværelse af Lensmanden Gunder Rommenæs og de 2de Æedsworne wurderings-
mænd Ole Fosse og Halvor Bagsaas. Skifterette Sadt og betient paa Pladsen Otterkiær under gaarden Susaas i Holden præstegield, for efter samme steds afdøde 
Enkemand Haaver Endresen at Registrere og wurdere samt skifte og Deele i mellem hands efterladte Børn, som er 1 Søn og 4 Døttre wed Nawn:
1. Peder Haaversøn. Myndig og nærværende, som her paa Pladsen Boende.
2. Guroe Haaversdatter 46 aar. Ugift. Opholdene sig her hiemme hos Broderen.
3. Marthe Haaversdatter gift med Even Thygesen Godtid, som nu Nærværende.
4. Gunild Haaversdatter død og af Egteskab med Svend Gunlichsøn Loug. Efterladt sig 1 Søn og Een Datter wed Navne:
    a. Gunlech Svendsøn 6 Aar.
    b. Kirsti Svendsdatter 3 aar.
5. Anne Haaversdatter 23 aar gml. Ugift.
Til Formynder for de 2nde ugifte Døttre blew anordnet Broderen, Peder Haaversøn.
(...).
Arvtomptpladsen Otterkiær med sine Huusebygninger Bestaaende af 1 Stue med Kaave ved, Fæhus, Love med Lade.
(Avsluttet:) Porsgrund dend 3. Septembris 1760.
Utdrag av skifte avskrevet i Langesund 2/1-2022 av G.S.

Arbeider, småbruker, huseier
Peder Haavorsen (Peder Hovelsen) herfra dpt. 6/3-1730 bg. 23/9-1769. "Peder Hovelsen Otterkiær, 39 Aar, 2 Mnd.", s.a. Haavor (Hovel) Endresen.
g. i Holla 20/7-1764 m. Anniken Andersdatter fra Kvernodden under Romnes dpt. 28/2-1734 bg. 19/9-1784 i Bamble, d.a. Anders Lorensen.
Forlovere: "Halvor Thorsen Baxaas og Michel Knudsen Suusaas."
1. Hovel Pedersen dpt. 22/2-1767.
2. Peder Pedersen dpt. 23/9-1769.
Bruker ca. 1760.

F.f. Peder Hovelsen Otterchiær og Annichen Andersdatters Hovel: Michel Suusaas, Halvor Baxaas, Niels Andersen Wrk., Ingebor Suusaas, Torber Schordal.
F.f. Afgangne Peder Hovelsen Otterkiær og Annichen Andersdatters Peder: Michel Suusaas, Even Godtid, Peder Store Yttingen, Ingebor Suusaas, Torber Olsd. Schordal.

Enka Anniken Andersdatter ble g2g med Anders Rasmussen. Se nedenfor.

Arbeider, småbruker, huseier
Anders Rasmussen fra Hegna under Ø. Heisholt dpt. 1/1-1741 d. før sept. 1784 i Bamble?, s.a. Rasmus Eriksen Hegnen.
g. i Holla 2/1-1771 m. enke Annichen Andersdatter fra Kvernodden under Romnes dpt. 28/2-1734 bg. 19/9-1784 i Bamble. "Annichen Andersd., Anders Rasmussens Enke fra Tangvold, 52 Aar.", d.a. Anders Lorensen.
Forlovere: "Halvor Thorsen Baxaas og Michel Knudsen Suusaas."
1. Rasmus Andersen dpt. 28/6-1772.
2. Marthe Andersdatter  dpt. 30/6-1776.
Bruker 1771.

F.f. Anders Otterkiær og Annichen Andersdatters Rasmus: Peder Lund, Ole Ejestrand, Lars Odden, Ingebor Thorsd., Maren Andersd. Kringlefet.
F.f. Anders Otterkiær og Annichen Andersdatters Marthe: Peder Smed, Thomas Hegna, Stenar Baxaas, Aslou Store Yttingen, Kirsten Thomasd. Baxaas.

Denne familien flytta til Bamble rundt 1778.

Sagbruksarbeider, småbruker, husmann
Lars Sørensen fra Storhaug under Baksaas f. ca. 1734 død etter 1801 - før april 1813, s.a. Søren Larsen Storhoug.
g1g i Holla 9/11-1765 m. Kirsten Eliasdatter fra Eiestrand under Eie øvre f. ca. 1738 bg. 12/8-1770. "Kirsten Eliasd. Odden, 32 Aar, 1 Mnd., 8 Dage.", d.a. Elias Ellefsen Eiestrand.
Forlovere: "Halvor Thorsøn Baxaas og Rasmus Thorsøn Eje."
g2g (trolovet) i Holla 26/1-1772 m. Dorthe Halvorsdatter fra Verket dpt. 2/6-1748 bg. 12/4-1813. Enken Dorthe Halvorsd. Sagbruget, 69 Aar.", d.a. Halvor Halvorsen. Se Familie 46 - Verket 1762.
Forlovere: "Tollef Halvorsøn østre Heisholt og Anders Hansøn ditto."
1. Lisbeth Larsdatter dpt. 9/3-1766 g. i Holla 19/11-1795 m. Halvor Johannesen Bøe. Se Familie 1 - Ø. Borge i Gjerpen.
2. Marthe Larsdatter dpt. 12/2-1769.
Barn i 2. ekteskap:
3. Anna Larsdatter dpt. 7/3-1773 bg. 24/6-1780. "Anna Larsd. Otterkiær, 7 Aar."
4. Kirsten Larsdatter dpt. 16/5-1774. Konf. i Holla 1795.
5. Søren dpt. 28/1-1776 bg. 24/6-1780. "Søren Larsen Otterkiær, 5 Aar."
6. Halvor dpt. 10/8-1777. Trolig død før januar 1785.
7. Karen dpt. 9/3-1779 bg. 24/6-1780. "Karen Larsd. Otterkiær, 1 Aar."
8. Søren Larsen f. 3/3-1781. Levde under FT februar 1801.
9. Anne Larsdatter f. 21/11-1782 bg. 9/6-1799. "Anne Larsd. Saugbruget, 16 Aar, 28 Uger, 4 Dage."
10. Halvor Larsen f. 3/1-1785. Se nedenfor.
11. Karen f. 6/5-1787 bg. 22/2-1790. "Karen Larsd. Saugbruget, død af Børne-Kopper, 2 Aar 41 Uger 2 Dage."
12. Karen Larsdatter f. 12/5-1790 bg. 1/9-1797. "Karen Larsd. Saugbruget, 7 Aar 15 Uger 5 Dage."
Bruker 1778.

Han ble konfirmert i Holla 1756, boende på Storhaug. Hans første kone ble konfirmert i Holla 1758, boende på Eie.

F.f. Soldat Lars Sørensen Odden og Kirsten Elædatters Lisbeth: Jens Ejestrand, Halvor Sørensen Storhoug, Søren Sørensen do., Maren Kringlefet, Ingebor Sørensd. Eje.
F.f. Lars Sørensen Odden og Kirsten Elædatters Marthe: Gunder Bachen, Halvor Storhoug, Gunnulf Eje øvre, Maren Bachen, Ingebor Sørensd.
F.f. Lars Odden og Dorthe Halvorsdatters Anna: Christen Tofte, Anders Næberud, Jon Tvara, Maren Ejestrand, Karen Eje.
F.f. Lars Sørensen ved Saugbruget og Dorthe Halvorsdatters Kirsten: Anders Næberud, Jon Dyrtid, Ole Gladhuus, Jon Erland, Aslou Næberud, Maren Jensd. V. Heisholt.
F.f. Lars Sørensen ved Saugbruget og Dorthe Halvorsdatters Søren: Hans Christensen, Christen Nielsen, Hans Erichsen, Karen Olsd., Berthe Halvorsd. Saugbruget.
F.f. Lars Sørensen ved Saugbruget og Dorthe Halvorsdatters Halvor: Peder Møller, Peder Jonsen, Hans Jonsen, Ingebor Tofte, Anna Jonsd. ved Saugbruget.
F.f. Lars Sørensen og Dorthe Halvorsdatters Karen: Ener Svendsen, Lars Bierven, Jens Rasmussen, Karen Olsd., Kirsten Thomasd.
F.f. Lars Sørensen Otterkiær og Dorthe Halvorsdatters Søren: Hans Kaasen, Ellef Tambour, Anders Olsen Ejestrand, Maren Ejestrand, Anna Hovelsd.
F.f. Lars Sørensen Otterkiær og Dorthe Halvorsdatters Anna: Halvor Kragefet, Jens Rasmussen Hegnen, Peder Olsen Ejestrand, Maren Ejestrand, Anna Hovelsd.
F.f. Lars Sørensen Saugbruget og Dorthe Halvorsdatters Halvor: Tollef Namløs, Niels Gullichsen, Ole Enersen, Ingeborg Sørensd. Tejen, Lisbeth Larsd. Nordre Fæhn.
F.f. Lars Sørensen Saugbruget og Dorthe Halvorsdatters Karen: Hans Christensen Saugbreuget, Jens Jonsen do., Anders Hansen do., Kirsten Thomasd. og Anne Lisbeth Jansd. Saugbr.
F.f. Lars Sørensen Saugbruget og Dorthe Halvorsdatters Karen: Hans Christensen Saugbreuget, Thomas Thordsen do., Rasmus Hansen do., Karen Arvesd. og Gunnild Clausd. do.

Lars Sørensen med familie bodde tidligere på Odden under Eie øvre. Fra ca. 1774 bodde de på Sagene før de kom til Oterkjær
rundt 1778. Det ser ut til at han var i arbeide på Sagene hele sitt voksne liv.

Sagarbeider, inderst (leieboer)
Halvor Larsen herfra f. 3/1-1785.
g. i Holla 16/7-1808 m. Anne Olsdatter fra Nome under Baksås f. 17/4-1784, d.a. Ole Jensen Nome.
Forlovere: "Kittil Eye og Even Odden."
1. Halvor Halvorsen f. 7/12-1808 d. 13/3-1821 på Oterkjær, 12 år gml.

F.f. Halvor Larsen Saugbruget og Anne Olsdatters Halvor: Lindegaard, Jens Nomme, Tollef Pedersen, Aslaoug Nomme og Anne Cathrine.

En husmann Halvor Larsen og Anne Olsdatter bodde på Ødegården under Fen og får barn i 1827, 1830, 1835, 1838, 1848.
Dette er garantert IKKE det samme paret. Denne Anne Olsdatter er for gammel til å få barn i 1848!

Sagarbeider, småbruker, husmann
Christen Nilsen fra Sagene dpt. 21/7-1743  bg. 20/5-1807. "Christen Otterkiær, 67 Aar.", s.a. Nils Henriksen. Se Familie 2 - Sagene 1740.
Trolovet i Holla 17/1-1765 (uleselig vielsesdato, men gift før påske) med Anna Hansdatter fra Sagene f. ca. 1734 d. 15/1-1830 på Oterkjær, 96 år gml., d.a. Hans NN.
Forlovere: "Peder Lunde, Saugmæster Hans Harralsøn."
1. Thale Christensdatter dpt. 9/6-1765 g.m. Ole Christensen Storhoug. Se S. Storhaug under Baksås.
2. Lars Christensen dpt. 1/1-1767. Se Oterkjær øvre.
3. Hans Christensen dpt. 20/11-1768. Se nedenfor.
4. Christopher Christensen dpt. 14/10-1770. Konfirmert i Romnes krk. 23 år gml. 1794, i tjeneste hos forvalter Gartner. Fadder i 1799.
5. Inger Christensdatter dpt. 17/1-1773. Ikke konfirmert i Holla.
6. Berthe dpt. 3/3-1776 bg. 29/7-1780. "Berthe Christensd. Saug, 4 Aar 26 Uger."
7. Halvor Christensen f. 2/7-1779. Se Hegna under Baksås.
8. Nils Christensen f. 16/11-1780. Ikke konfirmert i Holla før 1813.
9. Ole Christensen f. 7/7-1782. Ikke konfirmert i Holla før 1813.
10. Birthe Christensdatter f. 4/12-1784. Konfirmert i Holla krk. 18 år gml. i nov. 1802 fra Oterkjær.
Bruker 1784.

F.f. Christen Nielsen Saugbruget og Anna Hansdatters Thale: Annund Madsen, Gunder Berget, Hans Kringlefet, Kirsten Rasmusd. Saugbruget og Kirsten Andersd.
F.f. Christen Nielsen Saugbruget og Anna Hansdatters Lars: Lars Pedersen, Peder Jonsen, Tollef Rasmussen, Inger Houg, Thore Jensd.
F.f. Christen Nielsen Saugbruget og Anna Hansdatters Hans: Lars Hansen, Christen Isachsen, Niels Gullichsen, Sara Hougen, Thore Jensd.
F.f. Christen Nielsen Saugbruget og Anna Hansdatters Christopher: Daniel Jonsen, Anders Sommunsen, Torgjus Olsen, Annichen Margrethe Nielsd., Ingebor Nielsd. Saugbruget.
F.f. Christen Nielsen Saugdreng og Anna Hansdatters Inger: Jens Rasmussen, Torgius Olsen, Peder Abrahamsen, Maren Ytterbøe, Maren Rasmusd. Saugbruget.
F.f. Christen Nielsen ved Saugbruget og Anna Hansdatters Berthe: Niels Gullichsen, Anders Sommunsen, Hans Erichsen, Anna Berget, Karen Arvesd.
F.f. Christen Nielsen Saugbruget og Anna Hansdatters Halvor: Niels Hansen Saugmester, Niels Olsen, Jens Rasmussen, Marthe Pedersd., Anna Jonsd. Saugbruget.
F.f. Christen Nielsen Saugbruget og Anna Hansdatters Niels: Niels Gulliksen, Bent Nielsen, Ole Enersen, Karen Arvesd., Margith Jonsd.
F.f. Christen Nielsen SaugbrugsDreng og Anna Hansdatters Ole: Saugmester Tron Gundersen, Bent Nielsen Saugbruget, Niels Olsen, Sara Bentsd. Saugbruget, Lisbeth Halvorsdatter.
F.f. Christen Nielsen Oterkiær og Anna Hansdatters Birthe: Thord Baxaas, Halvor Susaas den yngre, Ole Christensen Eje, Anna Baxaas, Maren Olsd. Ejestrand.


Denne familien ved Sagene før de kom hit rundt 1784. Se også Familie 6 - Sagene 1782.


Gnr 3 Susås - bnr 2 "Oterkjær". Skannet fra "Norske Gardsbruk Telemark II" (Foyn forlag - 2000). Etter tillatelse.


Arbeider, husmann
Hans Christensen Otterkiær herfra dpt. 20/11-1768 d. 10/5-1836 på Oterkjær, 69 år gml., s.a. Christen Nilsen.
g1g i Holla 23/8-1798 m. Anne Pedersdatter fra Yttingen lille under Susås dpt. 19/4-1778 bg. 7/11-1804. "Anne Pedersd. Otterkiær, 26 Aar.", d.a. Peder Eliassen Yttingen.
Forlovere: "Stener Baxaas og Halvor Susaas."
g2g i Holla 29/2-1812 m. søskenbarn enke Anne Olsdatter fra S. Storhaug under Baksås f. 19/11-1788 d. 12/9-1853 på Pederskås under Baksås, 65 år gml., d.a. Ole Christensen.
1. Christen Hansen f. 7/1-1799. Se nedenfor.
2. Anne Hansdatter d.e. f. 23/2-1801.
Barn i 2. ekteskap:
3. Anne Hansdatter d.y. f. 13/7-1813. Registrert utflytta til Bø prestegjeld (Lunde?) i 1832.
4. Ole Hansen f. 29/9-1815.
5. Kirsten Hansdatter (Kirsti Hansd.) f. 7/10-1817. Innflytta som tjenestepike fra Stenhaug i Lunde til Skårdal i Holla våren 1841.
6. Christopher Hansen f. 21/9-1820. "Christopher Hansen Otterkjær" registrert utflytta til Sarpsborg våren 1841. Emigrerte senere til USA.
7. Inger Maria Hansdatter f. 5/1-1823.
8. Nils Hansen f. 30/4-1826.
Bruker ca. 1815.

F.f. Hans Christensen Otterkiær og Anne Pedersdatters Christen: Hans Kaasen, Rasmus Yttingen, Christopher Otterkiær, Kirsten Pedersd., Lisbeth Pedersd. Otterkiær.
F.f. Hans Christensen Otterkiær og Anne Pedersdatters Anne: Rasmus Yttingen, Lars Otterkiær, Christopher Otterkiær, Tale Christensd. Storhoug, Mæthe Jensd. Susaas.
F.f. Hans Christensen Otterkiær og Anne Olsdatters Anne: Berte Christensd. Strømme, Kirsten Halvorsd. Baxaas, Ole Gjermundsen Evje, Rasmus Yttingen og Anders Stenersen Baxaas.
F.f. Huusmand Hans Christensen Otterkiær og Anne Olsdatters Ole: Kari Baxaas, Mari Krageføt, Halvor Thorsen Baxaas, Halvor Krageføt og Ellef Store Baxaas.
F.f. Huusmand Hans Christensen Otterkiær og Anne Olsdatters Kirsten: Kari Baxaas, Anne Baxaas, Halvor Steensen Baxaas, Lars Otterkiær og Jon Steensen Baxaas.
F.f. Huusmand Hans Christensen Otterkiær og Anne Olsdatters Christopher: Kari Baxaas, Anne Krageføt, Lars Otterkiær, Thor Hansen Baxaas og Christen Hansen Nomme.
F.f. Huusmand Hans Christensen Otterkiær og Anne Olsdatters Inger Maria: Ellen Maria Nomme, Anne Halvorsd. Krogeføt, Christen Nomme, Christen og Peder Larssønner Otterkiær.
F.f. Huusmand Hans Christensen Otterkiær og Anne Olsdatters Niels: Berthe Strømme, Berthe Olsd. Baxaas, Lars Otterkiær, Christen Hansen af Porsgrund og Christen Larsen Baxaas.


Arbeider, husmann
Christen Hansen Otterkiær herfra f. 7/1-1799.
g. i Holla 27/12-1822 m. Ellen Maria Mathiasdatter fra Kviteseid f. ca. 1802.
Forlovere: "Halvor Stenersen Baxaas og Anders Storehoug."
1. Anne Christensdatter f. 14/9-1823.
2. Mathias Christensen f. 17/4-1836.
3. Kirsti f. 13/8-1839 d. 24/8-1839 på Hegna under Baxaas. Kun hjemmedøpt.
Bruker 1836.

F.f. Inderste Christen Hansen Nomme og Ellen Maria Mathiasdatters Anne: Kari Olsd. Baxaas, Anne Hansd. Suusaas, Hans Otterkjær og Niels Jensen Baxaas.
F.f. Huusmand Christen Hansen Otterkjær og Ellen Maria Mathiasdatters Mathias: Kirsti Halvorsd. Kragefødt, Kari Rasmusd. Strømme, Carl Rejersen Krageføt, Christen Rasmussen Strømme, Halvor Halvorsen Suusaas d.y.

"Elen Maria Mathiasdatter" var registrert som innflytta fra Hvidesøe (Kviteseid) til Holla som 20-årig tjenestepike i 1822.

Christen var i tjeneste på Nome under Baksås fra ca. 1820 til han gifta seg i desember 1822. Hun var i tjeneste på Eie før de ble gift.
Denne familien på 3 flytta til Gjerpen i 1825. Han var fadder for sin nevø Nils i Holla kirke i 1826. De var tilbake og overtok festet på
Oterkjær nedre i 1836.


Kilde: Holla kirkebok (1849-1860), "Indflyttet til Sognet".
Fra Bø Præstegjeld til Otterkjær i Holden vaaren 1853:
"Gunder Rasmussen Otterkjær med sin kone Inger Larsdatter Nordnæs og deres søn Anders Gundersen f. 3/6-1851 i Lunde.


Arbeider, småbruker, leilending
Gunder Rasmussen Otterkiær fra Yttingen lille under Susås f. 2/12-1804 d. 15/5-1871 på Oterkjær, 67 år gml., s.a. Rasmus Pedersen Yttingen.
g. i Lunde 23/6-1851 m. Ingerid Larsdatter fra Tangen under Tveit i Ytre Flåbygd, Lunde dpt. 19/8-1804 d. 15/1-1881 på Oterkjær, 76 år gml., d.a. Lars Olsen Tangen.
Forlovere: "Ole Larsen Auer og Gunder Haraldsen Auer."
1. Anders Gundersen f. 3/6-1851 i Lunde (døpt 26/6 i Lunde).
Bruker ca. 1851.

F.f. Gaardmand Gunder Rasmussen og Ingeri Larsdatters Anders: Margtith Olsd. Auer, Ingeborg Olsd. do., Ole Larsen do., Ellef Stenersen Varpe, Signe Larsd. Moen. Hjemmehørende i Holden.

Følgende var nevnt av presten i Lunde kirke, hvor Ingerid Larsdatter ble døpt: "Anmeldes til Præsten i Hvidesøe." Dette betyr at
fødestedet hennes lå i Kviteseid sogn, men at det var lettere for dem å benytte Lunde kirke. Ved vielsen var det nevnt at hun
bodde på "Nordnæs". Hun var nok helst tjenestepike der før hun gifta seg. Det ser ikke ut til at de fikk flere barn. De bodde på
Oterkjær resten av sine liv. Hans bror, enkemannen Peder Rasmussen bodde også her fra våren 1860. Se nedenfor.

Arbeider, enkemann, losjerende hos sin broder
Peder Rasmussen fra Yttingen lille under Susås f.  10/1-1792 d. 2/2-1861 på Oterkjær av alderdom, 70 år gml., s.a. Rasmus Pedersen Yttingen.
g1g i Lunde 27/12-1815 m. enke Mari Johannesdatter (Sættendal) (f. 18/12-1774 på Fieldet?) d. 23/1-1828 på Hagen i Landsmarka, Lunde, 58 år gml., d.a. Johannes (Fieldet?).
Forlovere: "Christen Gundersen Hantov og Jens Pedersen Lia."
g2g i Lunde 13/4-1830 m. Svanaug Halvorsdatter f. 18/9-1788 på Ova i Lunde d. 27/10-1858 på Hagen i Landsmarka, Lunde, 68 år gml., d.a. Halvor Ova og Margith Vetlesdatter.
Forlovere: "Halvor Jørgensen Stokkan og Gunuld Halvorsen Ova."
Beboer 1860.

Peder Rasmussen bodde her som losjerende enkemann siden våren 1860. Han bodde tidligere som husmann på Hagen i Landsmarka i Lunde.
Ved den andre vielsen i Lunde kirke noterte presten ved Svanaug: "Pige Svanou Halvorsd. Owa, afdøde Jordbruger Halvor Owas datter, 40 aar."
De hadde ingen livsarvinger. Derfor det relativt omfattende skifte nedenfor.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1853 - 1862, folie 323a.
Sted: Otterkiær under gaarden Susaas i Holden præstegield - 1861.
Enkemand og inderst Peder Rasmussen død rundt 10. Febr. 1861.
Hustruen Svanaug Halvorsdatter, død 1859. Ingen Børn.
Peder Rasmussen "havde forlængst solgt sine faste Eiendele i Landsmarken og flyttet til Broderen Gunder Otterkjær, hos hvilken
han siden Vaaren 1860 har indlogeret sig, og hvor han også bortdøde."
Hans Arvinger:
1. Broderen Anders Rasmussen, 63 Aar. Tog tjeneste paa Horten Værft for ca. 30 Aar siden. Ingen har siden hørt fra ham.
2. Broderen Gunder Rasmussen Otterkjær.
3. Søsteren Lisbeth Rasmusdatter, 71 Aar.
Svanoug Halvorsdatters arvinger:
1, Broderen Gunnuld Halvorsen Ovakaasen i Lunde.
2. Søsteren Margith Halvorsdatter Stokkene i Lunde, enke efter Halvor Stokkene.
3. Broderen Neri Halvorsen Ova, død.
4. Broderen Wetle Halvorsen i Porsgrund. Antages død.
5. Søsteren Mari Halvorsdatter Lunde, død i Stigen i Lunde.
    a. og b. to efterladte Piger i Stigen.
    c. Svennung. Utvandret til Amerika.
    d. Thyge. Utvandret til Amerika.
    e. Halvor Stigen. Arbeider ved Sølvværket paa Kongsberg.
Afdøde Peder Rasmussen havde ett barn udenfor Ægteskab, Inger Pedersdatter, afled med en Pige fra Bøe Herred, som skal
opholde sig i Porsgrund med sit Barn.
Fritt etter Arne Gjermundsens Skifteregister.
 

Kilde: Folketellinga 1865.
Tjenestepike Anne Aadnesdatter (12 år) fra Seljord.
Losjerende: Lisbeth Rasmusdatter ugift (76 år). Husbondens søster.


Maler, småbruker, selveier
Anders Gundersen Otterkjær herfra f. 3/6-1851 d. 3/12-1918 på Oterkjær, 67 år gml., s.a. Gunder Rasmussen Otterkiær.
g.m. Berthe Marie Christensdatter fra Straume (Strømme) i Lunde f. 24/4-1847 d. 25/1-1915 på Oterkjær, 67 år gml., d.a. Christen Straume.
1. Inger Marie Andersdatter f. 16/2-1875 i Lunde g.m. Vetle Haraldsen Solheim. Se Solheim under Susås.
2. Gunder Andersen (Gunnar A. Oterkjær) f. 28/10-1879. Se Familie 83 - Ø. Borge 1900 i Gjerpen.
3. Kristen Andersen Oterkjær f. 15/6-1883. Se nedenfor.
4. Rasmus Andreas Andersen (Andreas Oterkjær) f. 6/9-1887 d. 7/12-1973 g.m. Inga Nicoline Lindalen fra Lannav. 124, f. 2/3-1891 d. 9/8-1988. Kronborg gamle.
5. Ole f. 19/3-1890 d. 23/3-1890 på Oterkjær, 5 dager gml.
6. Anna Olava Andersen f. 29/3-1892 d. 25/6-1965 g. i Holla 16/10-1920 m. Tor Jørgen Waale fra Drangedal f. 24/8-1890 d. 18/3-1974. Kronborg nye.
Bruker 1871. Eier 1886.

Denne familien var dissentere og tilhørte Den Evangeliske Lutherske Kirke (DELK). Se gul ramme nedenfor.
Deres sønnesønn Sverre R. F. Oterkjær f. 20/3-1905 på Ø. Borge i Gjerpen d. 17/12-1991, vokste opp her.
Han var g.m. Edle Lindgren fra Haugbakken f. 18/3-1910 d. 16/1-1984. De bodde i Hollav. 44B. Gravlagt på
Kronborg nye. Han var sønn av Gunder A. Otterkjær her, som emigrerte til Chicago i 1906 fra kone og barn.
Når besteforeldrene døde ble han boende hos onkelen Kristen Oterkjær. Se nedenfor.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 18. Digitalarkivet.
"Obligation fra Ole Nilsen Fosse som værge for Anders Gundersen (umyndiggjort ved amtsresolution thinglæst 13/4-1889), til Hollen Sparebank,
heri m.m. for kr. 1.000,- dateret og thinglæst 9. Okt. 1889," - Slettet 1956.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 18. Digitalarkivet.
"Hjemmelsdokumet fra skifteretten i avdøde Anders Gundersen Otterkjær og hustru Birthe Maries dødsbo. til sønnen Kristen Andersen for kr. 14.400,- mot at
tilsvare følgende panterettsutlæg:
1. Johannes Kise, Lunde, fordring kr. 154,65. (Slettet i henhold til tinglysingsloven § 30.)
2. Vetle Perskaas, arv og tilgode kr. 2.898,46.
3. Gunder Andersen, arv og tilgode kr. 2.120, 36.
4. Andreas Andersen, arv og tilgode kr. 2.506,72.
5. Anna Olava Andersen, arv og tilgode kr. 2.435,99.
Dat. 4, tinglyst 12. Nov. 1919."

Vekkelse i bygda - D. E. L. K.
Av August Brenne i 2016.

Denne vekkelsen er tuftet på Hans Nielsen Hauges virke. Det Evangelisk-lutherske kirkesamfunn, forkortet DELK, er Norges eldste lutherske frikirkesamfunn,
stiftet i Jarlsberg (Vestfold) i 1872. Den gang var navnet Den evangelisk lutherske frikirkelige menighed i Jarlsberg grevskab med flere steder. Kirkesamfunnets nåværende navn ble vedtatt i 1951.

På 1860-tallet oppstod det i Vestfold, til å begynne med i Ramnes og i nabobygdene Våle, Botne, Andebu, Stokke og Sandar, uenighet rundt både kirkelige og skolemessige spørsmål i forhold til statlige og kirkelige myndigheter. I mai 1866 meldte 76 foreldrepar, med bakgrunn i Hans Nielsen Hauges Venner i Ramnes herred i Vestfold, barna sine ut av den offentlige skolen og begynte å drive egne skoler. Innen kort tid ble det startet tilsvarende privat skoledrift i nabobygdene Våle, Botne, Andebu, Stokke og Sandar. Etter hvert kom det skoler i Oslo, Horten, Tønsberg, Porsgrunn, Skien, Ulefoss (Fen) og flere andre steder. Man ønsket i utgangs-
punktet ikke å gå til det drastiske skritt å stifte et nytt kirkesamfunn utenfor Den norske kirke, men i 1872 ble dette likevel resultatet.
Elling Eielsen, som hadde stiftet den første norske evangelisk-lutherske frikirken i Nord-Amerika, støttet stiftelsen - som var blitt mulig gjennom den såkalte Dissenterloven av 1845.
DELK har i dag omkring 3500 medlemmer, fordelt på 14 menigheter. Den sentrale ledelse og administrasjon har hovedkontor i Tønsberg.


I folketellinga foretatt 31/1-1891, kan vi lett se at arbeidet med "Bandak - Nordsjøkanalen" var i full gang. Dette tiltrakk seg arbeidere av typen
anleggsarbeidere og rallare til bygda. Det var mange av bygdas gårdbrukere og huseiere som så mulighet for ekstrainntekt ved å leie ut rom
eller hus. På Oterkjær nedre var det f.eks. en familie som leide bryggerhuset.

Losjerende steinarbeider
Lorens Hansson fra Dalsland i Sverige f. ca. 1845.
g.m. Elen Marthea Ingebretsdatter fra Sør-Odalen, Hedmark f. 15/5-1855.
1. *Marie Olava Olsdatter f. 7/1-1882 (døpt 6/4) i Strøm sogn, S. Odalen.
2. *Emma Caroline Jacobsdatter f. 27/1-1885 på Stathelle.
3. Hanna Elise Lorensen f. 15/10-1887 under Baksås.
4. Hans Emil f. 25/2-1890 d. 15/4-1890 på Oterkjær av "kighoste, Faderen Kanalarbeider Lorens Hansen".
5. Hans Jacob Lorensen f. 25/7-1891 på Oterkjær.
Beboere ca. 1889.

*F.f. Elen Marthea Ingebretsdatter Flaterød under Kutterøds ("uægte") Maria Olava: (Faddere fra Strøm sogn). Barnets far: Uk. gaardmandsøn Ole F.....tesen Sundby (f. 1853).
*F.f. Elen Marthea Ingebretsdatter Stathelle og arbeidsmand Jacob Olsens Emma Caroline: Sømand Jørgen Johansen, Arbeidsmand Paulus Andreasen fra Bamble, Gurine Taub(?) fra Stathelle, Ole Petter Johnsen.
F.f. Kanalarb. Lorents Hansen Baxaas og Elen Mathea Ingebretsens Hanna Elise: Barnets Moder, Anna Karlsen Kringleføt, Johan Johansen Baxaas, Ole Halvorsen do. og Karl Karlsen do.
F.f. Kanalarb. Lorents Hansen Otterkjær og Marthe(!) Ingebretsdatters Hans Jacob: Anne Hansen Fiskodde af Lunde, Torberg Ellefsd. do., Edvard Eriksen Fosse og Anette Johansen Baksaas.

Elen Marthea Ingebretsdatter er registrert utflytta med sin datter fra S. Odalen til Brevik i juli 1884.
Hun fikk sin andre datter på Stathelle året etter. Jeg har ikke funnet ut hvor eller når de gifta seg.

Arbeider, småbruker, selveier
Kristen Andersen Oterkjær (Kristen Oterkjær) herfra f. 15/6-1883 d. 18/2-1959, s.a. Anders Gundersen Otterkjær.
g. i Holla 24/6-1921 m. Thora Ingvarda Lauvaasen fra Lunde f. 30/8-1898 d. 2/6-1980, d.a. slusevokter Olav Lauvaasen.
Forlovere: "Gbr. Jonas Lindgren og maler Andreas Oterkjær."
1. Gudrun Marie Oterkjær f. 11/8-1921 g.m. Olav Halvorsen Otterkjær (Solvold). Se nedenfor.
2. Astrid Oterkjær f. 9/6-1923 d. 23/4-1984 g.m. Gustav Arnold Karlsen f. 27/11-1922 d. 24/10-2000. Bodde i Lannav. 394.
    1. Inger Lise Karlsen f. 18/2-1944 d. 29/9-2000 g.m. Paul Eugen Follegg f. 1/8-1944 d. 21/7-2017. Gravlagt i Lunde.
    2. Hans Karlsen f. 1946.
3. Ragnar Olav Oterkjær f. 17/9-1934 d. 14/4-2018 g.m. Snefrid Bjørnstad fra Solum f. 31/10-1931 d. 5/6-1989. Bodde på Nenset i Skien. Gravlagt på Solum kirkegård.
    1. Tove Oterkjær f. 1962 g. 15/4-1986 m. Helge Morgan Tveten fra Ødesneltvedt øvre i Gjerpen f. 1965.
    2. Geir Oterkjær f. 1970 g. 24/8-1913 m. Ola Stattin f. i Sverige. Bosatt i Stockholm.
Eier 1919.

F.f. Gbr. Kristen Oterkjær og Thora Ingvarda Lauvaasens Gudrun Marie: Andreas og Inga Oterkjær, Jørgen Vaale, Karen Lauvaasen.
F,f, Gbr. Kristen Oterkjær og hustru Thora Ingvardas Astrid: Andreas og Sverre Oterkjær, Moren og Karen Lauvaasen.

Kristen Oterkjær var oppført som malerlærling under folketellinga 1900. Han kjøpte gården av dødsboet etter foreldrene i 1919. Se ovenfor.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 18. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 30/1-, dagbokført 14/2, grunnbokført 15/2-1957 fra Kristian Andersen Oterkjær til Olav Halvorsen Solvold på denne eiendom og bnr 8 for kr. 30.000,-
herav løsøre for kir. 5.000,-  Selgeren og hustru Thora Oterkjær er forbeholdt husvær og ved samt poteter og 1/2 parten av frukthaven, alt for livstid."

Sagbruksarbeider, småbruker, selveier
Olav Halvorsen Otterkjær fra Solvold under Susås f. 25/12-1921 på Helgetveit i Lunde d. 7/10-2009 på Oterkjær, s.a. Halvor Halvorsen Bergland/ Solvold og Anne Svendsdatter Haugen.
g. i Holla 23/10-1948 m. Gudrun Marie Oterkjær herfra f. 11/8-1921 d. 24/2-1918.
Forlovere "Gårdsarb. Gustav Karlsen, Eidsbygda og husmor Astrid Karlsen, Eidsbygda."
1. Tormod Otterkjær f. 1950.
2. Berit Otterkjær f. 1951 g. i Landsmarka kapell 22/6-1974 med Stein Bjørn Lia f. 1947. Bosatt i Harpåsv. 109 (utskilt hustomt herfra).
3. Harald Otterkjær f. 21/2-1954 d. 27/5-2009. Kronborg nye.
Eier 1957.

Kilde: Norske Gardsbruk Telemark II (Foyn forlag - 2000). Etter tillatelse.
Gården er på 22 dekar jord og 100 dekar skog. Det ble slutt med melkekyr her i 1967. Den første traktoren kom i 1982. I tunet står et våningshus fra 1850, som ble påbygd i 1960, et stabbur fra 1973, en låve med fjøs og høylae fra 1932 og en garasje fra 1982. Kristen Andersen Oterkjær satt med gården fra 1919. Svigersønnen Olav tok over i 1957.

Nye eiere i 2018:

Stian Ringsevjen.
g.m. Anne Guro.
Eiere 2018.


Gnr 3 Susås - bnr 2 "Oterkjær" 2021. Fra Nome kommunes karttjeneste: https://www.kommunekart.com.


| Innhold | Gamle Susås | Susås 1 |
| Brekke | Dalen | Danielskås | Kråkefet - Fossheim | Oterkjær | Oterkjær øvre |
| Perskås | Rønningen | Solheim | Solvang | Solvold | Toreskås | Vrangfoss | Yttingen lille |


Oterkjær øvre
Gnr 3 - bnr 8. Gammelt løpenr. {5,7}a.

En Oterkjær-plass som ble rydda rundt 1798 og sletta igjen før 1900.

Fossebryter, sagarbeider, husmann
Lars Christensen Otterkiær fra Oterkjær nedre dpt. 1/1-1767 (født på Sagene) d. 20/3-1841 på Oterkjær, s.a. Christen Nilsen Otterkiær.
g1g i Holla 9/11-1797 m. Kirsten Pedersdatter fra Yttingen lille under Susås dpt. 3/11-1771 død før 1819, d.a. Peder Eliassen Yttingen.
Forlovere: "Stener Baxaas og Thord Baxaas."
g2g i Holla 2/1-1819 m. Ragnhild Pedersdatter fra Nome under Baksås f. 21/8-1783 d. 10/10-1844, som "fattiglem under Baxaas", 61 år gml., d.a. Peder Thomassen.
Forlovere: "Hans Otterkiær og Ole Nyhuus."
0. Et dødfødt drengebarn f. 3/8-1798.
1. Christen f. 16/11-1799 bg. 24/5-1800. "Christen Larsen Otterkiær, 27 Uger 1 Dag.
2. Christen Larsen f. 24/4-1801. Se Hegna under Baksås.
3. Peder Larsen Otterkiær f. 5/1-1804. Se nedenfor.
Bruker ca. 1798.

F.f. Lars Christensen Otterkiær og Kirsten Pedersdatters Christen: Christopher Otterkiær, Jens Olsen Baxaas, Tale Christensd. Storhoug, Anne Pedersd. Otterkiær.
F.f. Lars Christensen Otterkiær og Kirsten Pedersdatters Christen: Hans Christensen Hegnen, Hans Andersen Kaasen, Jon Rønningen, Karen Pedersd. Kaasen, Mette Jensd. Susaas.
F.f. Lars Otterkiær og Kirsten Pedersdatters Peder: Rasmus Yttingen, Christence Otterkiær (+ foreldrene?).

Barna ovenfor er fra første ekteskap.

Arbeider, husmann
Peder Larsen Otterkiær herfra f. 5/1-1804 d. 4/11-1877 på Oterkjær, som enkemann, 74 år gml.
g. i Lunde 11/4-1829 m. Guro Svennungsdatter fra Åsen under Funnemark i Lunde f. 7/5-1806 d. 12/3-1864 på Oterkjær, 58 år gml., d.a. Svennung Anundsen Aasen.
Forlovere: "Christian Andersen Trogset og Hans Christensen Otterkiær."
1. Kirsti Pedersdatter f. 30/11-1834 g.m. enkemann og lærer Andreas Halvorsen Susaas. Se nedenfor.
Bruker ca. 1834.

F.f. Huusmand Peder Larsen Otterkiær og Guroe Svennungsdatters Kirsten (Kirsti): Ingeborg Jensd. Suusaas, Anne Halvorsd. Kragefødt, Halvor Suusaas, Christen Larsen Baxaas, Halvor Larsen Suusaas d.y.
 

Omgangsskolelærer, maler (1853), leieboer
Andreas Halvorsen Susaas fra Susås(1) f. 24/3-1806 d. 10/10-1872 på Oterkjær øvre, 66 år gml., s.a. bonde Halvor Halvorsen Susaas.
g1g i Holla 28/11-1832 m. enke Anne Augustinusdatter d.y. fra Graver(1) i Valebø f. 4/8-1805 d. 22/1-1846 i Barselseng i Osdalen under Graver., d.a. Augustinus Jensen Graver.
Forlovere: "Fædrene".
g2g i Holla 28/11-1853 m. Kirsti Pedersdatter herfra f. 30/11-1834 d. etter  folketellinga 31/12-1875 før FT 1891.
Forlovere: "Halvor Clasen Toreskaas og Nils Clasen Skaardal."
1. Anne Gurine Andreasdatter d.e. f. 11/7-1833 g.m. Ole Thygesen. Se Søvestrand under Søve.
2. Halvor (trilling) f. 19/7-1835 d. 11/1-1837 på Toreskås.
3. Claus Andreassen (trilling) f. 19/7-1835. I Porsgrunn i 1857 (fadder).
4. Jens Andreassen (trilling) f. 19/7-1835. Se Helgeroa under Prestegården.
5. Anne Kirstine Andreasdatter f. 20/3-1839.
6. Peder Andreassen f. 20/12-1843.
Barn i 2. ekteskap:
7. Anne Gurine Andreasdatter d.y. f. 12/6-1854.
8. Aaste (tvilling) f. 11/12-1855 d. 17/12-1855 på Oterkjær.
9. Gunhild Andreasdatter (tvilling) f. 11/12-1855.
10. Aaste Kirstine Andreasdatter f. 4/12-1857.
11. Petter Andreassen f. 7/7-1860.
12. Marianne Andreasdatter f. 7/9-1863.
13. Nils Andreassen f. 28/5-1866.
14. Andreas Andreassen f. 15/4-1871.
Beboer 1853. Bruker ca. 1857.

Andreas Halvorsen Susaas gikk litt "mot strømmen". Han skrev seg for "Andreas Halvorsen Susaas" uansett hvor han bodde.
Som etablert lærer kunne dette kanskje være praktisk. Han bodde stort sett i Valebø i sitt første ekteskap. Han begynte som
maler etter at han kom til Oterkjær.

F.f. Gaardm., Skoleholder Andreas Halvorsen Suusaas og Anne Augustinusdatters Anne Gurine: Ingeborg Pedersd. Skibsnæs, Anne Maria Jensd. Graver, Peder Augustinusen Skibsnæs, Thomas Halvorsen Suusaas.
F.f. Gaardmand Andreas Halvorsen Suusaas og Anne Augustinusdatters (trillinger)Halvor: Anne Johnsd. Graver, Ingeborg Pedersd. Boerstad, Gunnuld Nielsen Rønningen, Jens Graver, Peder Boerstad.
F.f. Gaardmand Andreas Halvorsen Suusaas og Anne Augustinusdatters (trillinger)Claus: Kirsten Halvorsd. Kragefødt, Karen Pedersd. Omtvedt, Ole Graver, Lars Lunde, Halvor Suusaas.
F.f. Gaardmand Andreas Halvorsen Suusaas og Anne Augustinusdatters (trillinger)Jens: Maria Kirstine Jensd. Graver, Thomas Halvorsen Suusaas, Halvor og Jens Halvorsen do., Carl Rejersen Kragefødt.
F.f. Gaardm. Andreas Halvorsen Toreskaas og Anne Augustinusdatters Anne Kirstine: Berthe Maria Torgrimsd. Kragefødt, Kirsti Nielsd. Suusaas, Halvor do., Thomas Halvorsen Fosse, Halvor Suusaas yngre.
F.f. Inderste Andreas Halvorsen Borestad og Anne Augustinusdatters Peder: Karen Pedersd. Pladsen (und. Brenne), Anne Jensd. Graver, Ole Augustinusen Graverpladsen, Augustinus Jensen Graver, Peder Halvorsen Borestad.
F.f. Maler Andreas Otterkjær og Kirsti Pedersdatters Anne Gurine: Anne Halvorsd. Skordal, Anne Gurine Andreasd. Søve, Niels Clausen Skordal, Hans Pedersen Haugen, Claus Andersen Wrk.
F.f. Maler Andreas Halvorsen Otterkjær og Kirsti Pedersdatters (tvilling) Aaste: (Ingen faddere). Hjemmedøbt af Barnets Fader 14. Dec. og død den 17. Dec. uden at komme i Kirke.
F.f. Maler Andreas Halvorsen Otterkjær og Kirsti Pedersdatters (tvilling) Gunnild: Anne Steenersd. Toreskaas, Anne Gurine Andreasd. Søwe, Halvor Clausen Toreskaas, Even Olsen og Halvor Olsen Skordal.
F.f. Husmand Andreas Halvorsen Otterkjær og Kirsti Pedersdatters Aaste Kirstine: Anne Gurine Andreasd. Kaasa, Anne Kirstine Andreasd. Toreskaas, Ole Thygesen Kaasa, Claus Andreassen af Porsgrund, Peder Olsen Krageføt.
F.f. Maler Andreas Halvorsen Otterkjær og Kirsti Pedersdatters Petter: Anne Stenersd. Toreskaas, Anne Kirstine Andreasd. do., Halvor Clausen do., Ole Pedersen Krageføt, Andreas Olsen do.
F.f. Husmand Andreas Halvorsen Otterkjær og Kirsti Pedersdatters Mari Anne: Kari Thorsd. Kaasa, Anne Kirstine Andreasd. Dagsrød, Halvor Susaas, Thor Thomassen Pladsen, Peder Pedersen Kaasa.
F.f. Inderst Andreas Halvorsen Otterkjær og Kirsti Pedersdatters Niels: Gunnild Olsd. Suusaas, Ingeborg Halvorsd. do., Halvor Halvorsen do., Gunder Rasmussen Otterkjær, Hans Pedersen Søwe.
F.f. Maler Andreas Halvorsen Otterkjær og Kirsti Pedersdatters Andreas: Margith Olsd. Rønningen, Siri Gunnuldsd. Baxaas, Gjermund Rønningen, Claus Thomassen Kaasa, Anders Gundersen Otterkjær.

Enka Anne Augustinusdatter var tidligere gift med Andreas sin bror, Claus Halvorsen. Se Toreskås under Susås.
 

Kilder: Holla kirkebøker og folketellinger.
Andreas Halvorsen Susaas flytta litt rundt om i Holla. Sannsynligvis i hans gjerning som omgangsskolelærer. Han kan ikke se å ha eid noen eiendom i Holla. Han bodde bl.a. noen år i Osdalen under Graver (sletta for mange år siden). Hans første kone døde der i barsel januar 1846. Siden leide han rom hos sin bror Claus på Toreskås til han gifta seg med dattra her i 1853. Samtidig endra han yrke til maler og flytta inn på Oterkjær øvre. Han overtok trolig leiekontrakta etter sin svigerfar i 1857. Oterkjær-plassene var fremdeles eid av bonden på Susås.


Kilde: Folketellinga 1875.
Dyrehold: 1 ku og 6 sauer. Dette ble det både melk, kjøtt og klær av. Dessuten hadde nok de fleste høner på den tiden. Enkemannen Peder Larsen
bodde her sammen med sin datter Kirsti Pedersdatter, som var blitt enke. To av hennes barn, Marianne Andreasdatter (12) og sønnen Andreas (4)
bodde også her.

I folketellinga foretatt 31/1-1891, kan vi lett se at arbeidet med "Bandak - Nordsjøkanalen" var i full gang. Dette tiltrakk seg arbeidere av typen
anleggsarbeidere av alle slag. Det var mange av bygdas gårdbrukere og huseiere som så mulighet for ekstrainntekt ved å leie ut rom eller hus.
Familien Lorens Hansen bodde i bryggerhuset på nedre Oterkjær, mens det var rom for to familier pluss et rom med plass til to unge svenske
kanalarbeidere på nedre Oterkjær.

Kanalarbeider, husleier
Anton Kristoffersen fra Råde i Østfold f. ca. 1853.
g.m. Marie Wennesten fra Holm i Sverige f. ca. 1855.
1. Emma Antonsen f. ca. 1879 i Råde.
2. Emil Antonsen f. ca. 1883 i Råde.
3. Gustav Antonsen f. 2/3-1890 i Holla.
Bruker ca. 1889.

F.f. Anton Kristoffersen Oterkjær og Marie Vennerstens Gustav: Barnets Moder, Sikke Torkildsen Baxaas, Hans Olsen do., Peder Dalskog Danielskaas, Peder Rud Toreskaas.

Kanalarbeider, steinarbeider (1891), jernbanearbeider (1897)
Isak Gudmundsen fra "Gjøvikberg" i Eidskog, Hedmark f. ca. 1839 d. 16/1-1903 på Morstad i Gran, Hadeland., s.a. husmann Gudmund Isaksen.
g1g i Eidskog 29/1-1865 m. Inger Amundsdatter fra Torpbastu i Eidskog f. ca. 1846(44?) d. 27/7-1879 på Hofofos i Nordrehov, Buskerud, d.a. Amund Eriksen.
g2g i Johanneskirken, Kristiania 29/12-1897 m. Marie Johansdatter "fra Hvalseiet" f. 25/5-1861 på Gran, d.a. husmann Johan Jansen(?).
1. August Isaksen f. ca. 1866 i Eidskog.
2. Olava Isaksdatter f. 1867 i Nordrehov, Buskerud.
3. Anette Isaksdatter f. 25/11-1871 på Stabekkeie, i Ø. Bærum, Akershus.
4. Gunerius Isaksen dpt. 12/3-1875 på Granfoss ved Lysaker i Ø. Bærum. Kanalarbeider i Holla i 1891.
5. Gunda Josefine Isaksdatter f. 30/5-1878 på Hofofos i Norderhov.
Barn i 2. ekteskap:
6. Johanne Mathilde Gudmundsen f. 26/10-1897 på Vøien i Gran.
7. August Ingvar Gudmundsen f. 22/5-1900 på Vøien i Gran.
Beboere 1891.

Under folketellinga for 1865, bodde de på Berget i Eidskog med ett barn; August. FT 1875: Isak Gudmundsen var i arbeide ved Lysaker tresliperi
i sitt første ekteskap, sammen med barna: Olava, Anette og Gunerius.
FT 1891 i Holla: Enkemannen Isak Gudmundsen (feil: Isak "Gundersen") var kanalarbeider boende på Oterkjær øvre med barna Gunerius og Gunda.
FT 1900 i Gran kommune, Oppland. De bodde da på Ødegårdstuen plass på Gran. Isak Gudmundsen døde som gift gårdbruker på Hadeland i 1903.

To svenske, ugifte kanalarbeidere ifølge FT 1891:
Johannes Pettersson f. ca. 1858 i Sverige.
Johan Eriksson f. ca. 1849 i Sverige.
 

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 24. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Halvor Olsen til Anders Gundersen for kr. 1.880, dat. 7. Okt. 1886, thinglæst 8. Jan. 1887."

Begge Oterkjærplassene ble slått sammen før folketellinga 1900. Da var det kun nedre Oterkjær som var bebodd.
Bygningene på øvre Oterkjær ble revet og jorda ble pløyd opp.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 24. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, dat. 31/5, tinglyst 8/10-1941, hvorved utskilt parcellen bnr 22 "Varmekro" med skyld 0 mark 6 øre."
"Skylddelingsforretning, avholdt 27/9, tinglyst 30/10-1941, hvorved utskilles parsellen "Furuheim" (bnr 23) med skyld 0 mark 5 øre."

Det finnes av naturlige årsaker ikke noe kommunalt kart over øvre Oterkjær, men kan det finnes et fotografi?

 


| Innhold | Gamle Susås | Susås 1 |
| Perskås - Brekke | Dalen | Danielskås | Kråkefet - Fossheim | Oterkjær | Oterkjær øvre |
| Rønningen | Solheim | Solvang | Solvold | Toreskås | Vrangfoss | Yttingen lille |


Rønningen
Gnr 3 - bnr 5 og 12. Gammelt løpenr. {5,7}e


Gnr 3 Susås - bnr 5 og 12 "Rønningen". Skannet fra "Norske Gardsbruk Telemark II" (Foyn forlag 2000). Etter tillatelse.

Rønningen er en gammel husmannsplass under Susås.

Rønning betyr rydning, altså en rydda plass. Ligger langs veien nedenfor hovedgården Susås.

Kilde: Sitat fra Øyvind Holen "Groruddalen" (2005).
"Fra Olav den hellige kristnet landet i 1030 og fram til Svartedauen i 1350, ble store områder ryddet for gårdsdrift, og disse rydningene fikk ofte et
navn som endte på ruð (norrønt for rydning)." (Min kommentar): Ofte med rydningsmannens fornavn som prefix (forstavelse). G.S.
NAOB (Det Norske Akademis ordbok - www.naob.no/ordbok).

Rønningen ble Ikke skyldsatt før den ble utskilt fra bnr 3 "Rønningen" ved skylddelingsforretning tinglyst 6/2-1846. Det gamle bruket fikk da bnr 5
og det nyutskilte stykket fikk bnr 3. Litt omvendt av hva som er logisk tenking i dagens reguleringsnorm, hvor et nyutskilt bruk alltid får det neste,
høyere bruksnummer i rekka.
 

Adresse 2022: Eidsbygdavegen 43.

Skyldmark: 3,87. Areal 2020: 226 908 kvm.


Bonde, leilending
Thor Jonsen Rødningen (Thor Jonsen Erland) fra Yttingen lille under Susås f. ca. 1744 (konf. i Holla juni 1763) bg. 25/11-1800. "Thord Jonsen Rødningen", 57 år gml., s.a. Jon Jensen Erland.
g. i Holla 8/1-1772 m. Margith Lucasdatter fra Yttingen lille f. 24/12-1749 i Lunde d. 10/10-1825, 80 år gml. under N. Brekke i Gjerpen, d.a. Lucas Olsen.
Forlovere: "Michel Knudsen Suusaas og Rasmus Thorson Eje."
1. Karen Thorsdatter dpt. 19/4-1772 g.m. Even Gundersen Odden. Se Odden 2 under Eie øvre.
2. Jon Thorsen dpt. 7/8-1774. Se nedenfor.
3. Sissel Thorsdatter dpt. 9/2-1777 g.m. Jens Andersen fra Gunnerud under Prestegården. Se Familie 22 - Verket 1801.
4. Ole f. 23/3-1779 bg. 24/5-1780. Ole Thordsen Rødningen, 1 Aar 9 Uger."
5. Anna Thorsdatter f. 7/4-1781 g.m. Johannes Hansen Deelevje. Se Delevje under V. Heisholt.
6. Ole f. 17/2-1784 bg. 5/3-1784. "Ole Thordsen Rødning, 2 Uger 3 Dage."
7. Lucas f. 2/11-1785 bg. 11/7-1790. "Lucas Thordsen Rødningen, 4 Aar 36 Uger."
8. Taran Thorsdatter f. 18/6-1789 g.m. Peder Bentsen. Se Familie 59 - Verket 1822.
9. Gunhild Thorsdatter f. 23/11-1791 g.m. sagmester Hans Christensen. Bodde på Bratsbergkleiva i Gjerpen. Se Familie 33 - Kleiva 1845 i Gjerpen.
10. Lucas Thorsen f. 21/4-1794. Ble høker og brennevinshandler i Skien d. 26/2-1872 i Taterbakgt. i Skien, g1g i Sk. 8/2-1827 m. Anne Maria Clemetsd. fra Sk. (1782-1844), g2g i Sk. 21/11-1850 m. Inger Elisabeth Christensen f. ca. 1791. Ifølge Gamle Skien, forpakta Lucas Thorsen jorda på Follaug(23) i Gjerpen.
Bruker 1774.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Thor Jonsen Erland og Margith Lucasdatters Karen: Michel Suusaas, Peder Numme, Gunnil øvre Eje, Ingebor Suusaas, Kirsten øvre Eje.
F.f. Thord Jonsen Rødningen og Margith Lucasdatters Jon: Peder Numme, Peder Eliassen, Knud Halvorsen, Guri under Eje, Karen Jensd. Eje.
F.f. Thord Jonsen Rødningen og Margith Lucasdatters Sissel: Ole Suusaas, Peder Nume, Christen Jonsen Eje, Ingebor Suusaas, Anna Michelsd.
F.f. Thord Jonsen Rødning og Margithe Lucasdatters Ole: Peder Numme, Anders Pedersen Suusaas, Christen Jensen Rødningen, Ingebor Suusaas, Ingebor Jonsd. Eje.
F.f. Thord Jonsen Rødningen og Margith Lucasdatters Anna: Christen Jonsen, Hellich Michelsen, Anders Pedersen Nyhuus, Maren Ejestrand, Maren Rasmusd. Kragefet.
F.f. Thord Jonsen Rødningen og Margith Lucasdatters Ole: Thord Baxaas, Christen Erland, Halvor Susaas den yngre, Anna Basaas, Karen Pedersd. Yttingen.
F.f. Thord Jonsen Rødningen og Margith Lucasdatters Lucas: Segnior Christopher Bomhof, Segnior Branth, Monsieur Bertel Bomhof, Frue Anna Margrethe Bomhof, Jfr. Ulrica Berggreen.
F.f. Thord Jonsen Rødningen og Margith Lucasdatters Taran: Thord Baxaas, Christen Strigen, Halvor Halvorsen Susaas, Anne Nielsd. Baxaas, Marthe Halvorsd. Susaas.
F.f. Thord Jonsen Rødningen og Margith Lucasdatters Gunhild: Halvor Olsen Kragefet, Christen Jonsen Strigen, Peder Olsen Ejestrand, Aslou Olsd. Baxaas, Karen Thordsd. Rødningen.
F.f. Thord Jonsen Rødningen og Margith Lucasdatters Lucas: Rasmus Pedersen Yttingen, Peder Olsen Ejestrand, Even Gundersen Odden, Gunild Clausd. Susaas, Gunild Halvorsd. Eje.

 

Siden Margith Lucasdatter døde i et hus på norde Brekkejordet i Gjerpen, er det stor sannsynlighet for at minst ett av hennes barn
bodde i nærheten. Vi ser at dattera Gunhild Thorsdatter og mannen bodde på Bratsbergkleiva. De bodde på N. Brekkejordet da
mora døde der.
 

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1801 - 1806, folie 88b. Digitalarkivet.
Gjør Witterlig at Anno 1801 den 28. Febr., indfandt sig paa mine wegner og efter min Ordre, Halvor Setlesen Ytterbøe, Lænsmand for
Holden Præstegjeld, tillige med  2de (tvende = 2) af ham paa Fogdens Wegne i forhaanden urnævne og eedsvorne Laugrettes- og
Wurderingsmænd; Halvor Halvorsen Susaas og Thor Halvorsen Baxaas, paa Pladsen Rødningen under gaarden
Susaas
i bemeldte Præstehjelds Hoved Sogn beliggende for at Registrere og Wurdere Stervboet effter samme steds fornyelig wed
døden afgagne Mand Thor Jonsen, til hands effterladenschabers paafølgende Lowlige Akiffte og Deeling, imellem hans igjen-levende
Enke, Margith Lucasdatter, paa den ene, og deres i Lowlig Ægteskab sammen awlede, og i Liwe wærende Børn paa den anden side,
1. Jon Thorsen. Myndig.
2. Lucas Thorsen 7 aar. Formynder: Halvor Halvorsen Susaas.
3. Kari Thorsd. g.m. Even Gundersen Odden.
4. Sidsel Thorsd. g.m. Jens Andersen Gunnerud.
5. Anne THorsd. 20 aar. Formynder: Even Gundersen Odden.
6. Taran Thorsd. 12 aar. Formynder: Even Gundersen Odden.
7. Gunnild Thorsd. 9 aar. Formynder: Even Gundersen Odden.
Laugværge for Enken Margith Lucasdatter, hawde hun formaaet Thor Larsen Pederskaas.
Dereffter blew frembragt boets Eiendeele (...).
Utdrag af skiftet, transkribert av G.S. 2021.


Kilde
: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 19. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Halvor Halvorsen (Susaas) til sønnen Nils Halvorsen for 593 spd., 90 sk., dat. 23. April, thinglæst 4. Juli 1828."

Omgangsskolelærer, småbruker, selveier
Nils Halvorsen Susaas fra Susås(1) f. 26/12-1794 d. 31/3-1829. "Niels Halvorsen Gaardmand Suusaas, 32 aar 6 mnd.", s.a. Halvor Halvorsen Suusaas d.e.
g. i Holla 28/12-1816 m. Anne Jensdatter d.y. fra Graver i Valebø f. 2/11-1794 d. 20/4-1860 på Rønningen, "af Slag", 68 Aar, d.a. Jens Augustinusen Graver.
Forlovere: "Halvor Susaas og Augustinus Borstad."
1. Halvor f. 6/2-1817 d. 14/2-1817. "Halvor Nielsen Skolelærers Søn Suaaas, 9 dage."
2. Gunhild Maria Nilsdatter f. 29/9-1818. Fadder i 1837.
3. Halvor f. 18/8-1820 d. 23/11-1820. "Halvor Nielsen Skolelærers Søn Susaas, 3 mnd. 7 dage."
4. Halvor f. 30/11-1821 d. 4/12-1821. "Halvor Nielsen Gaardmands Søn Suusaas, 4 dage."
5. Kirsten Nilsdatter f. 15/2-1823 g.m. Aslak Saamundsen Skaardal. Bodde på Skårdal i Lunde.
6. Halvor Nilsen f. 1/10-1825 d. 16/2-1856 på Rønningen av "tæring", 31 år gml. Ugift.
7. Nils f. 1/4-1829 d. 15/2-1830. "Niels Nielsen Suusaas Gaardmands Søn, 10 maaneder."
Eier 1828.

F.f. Skolelærer Niels Halvorsen Susaas og Anne Jensdatters Gunnil Maria: Mari Wale, Anne Susaas, Bent Wale, Halvor Susaas, Claus Romnæs.
F.f. Skolelærer Niels Halvorsen Susaas og Anne Jensdatters Halvor: Anne Halvorsd. af Schien, Anne I. Romnæs, Halvor H. Susaas, Claus Isachsen af Schien, Claus H. Susaas.
F.f. Gaardmand Niels Halvorsen Suusaas og Anne Jensdatters Kirsten: Ingebor Jensd. Suusaas, Kirsten Gundersd. Graver, Halvor Suusaas, Claus og Andreas Halvorssønner Suusaas.
F.f. Gaardmand Niels Halvorsen Susaas og Anne Jensdatters Halvor: Anne Halvorsd. Romnæs, Kirsten Gundersd. Susaas, Halvor Thoreskaas, Claus og Andreas Halvorssønner Susaas.
F.f. Niels Halvorsen Susaas og Anne Jensdatters Niels: Gunnild Suusaas, Karen Rødningen, Halvor Suusaas ældre, Halvor Suusaas yngre, Andreas Suusaas.

Anne Jensdatters søster, Ingeborg Jensdatter fra Graver, var gift med Halvor Halvorsen Susaas d.y. Se Susås(1).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 19. Digitalarkivet.
"Skifte efter Nils Halvorsen afslutted 6. Okt. 1830, hvorved dette brug for 500 Spd. er udlagt sønnen Halvor Nilsen, thinglæst 11. Febr. 1831."

Skifteforvalteren i skifte etter Nils Halvorsen, overførte Rønningen til den eneste sønnen, som var mindreårige Halvor Nilsen.

Enka Anne Jensdatter ble g2g med Stener Gjermundsen. Se nedenfor.

Bonde, leilending (1831), selveier (1846)
Stener Gjermundsen fra Skordal store i Lunde f. 16/2-1810 d. 24/1-1898 på Rønningen av alderdom, s.a. Gjermund Jørgensen Skordal og Anne Stenersdatter.
g. i Holla 24/9-1831 m. enke Anne Jensdatter d.y. fra Graver i Valebø f. 2/11-1794 d. 20/4-1860 på Rønningen, "af Slag", 68 Aar, d.a. Jens Augustinusen Graver.
1. Nils Stenersen f. 21/12-1831. Vokste trolig ikke opp.
2. Anne Stenersdatter f. 24/1-1833 g.m. Halvor Clausen Toreskaas. Se Toreskås under Susås.
3. Gjermund Stenersen f. 17/2-1837 på Skårdal i Lunde. Se nedenfor.
Bruker 1831. Eier 1846.

F.f. Gaardm. Stener Gjermundsen Rønningen og Anne Jensdatters Niels: Kirsten Gundersd. Bjærven, Anne Gjermundsd. Skordahl, Jørgen Bjærven, Halvor Suusaas, Bent Jonsen Wale.
F.f. Gaardm. Steener Jermundsen Rødningen og Anne Jensdatters Anne: Anne Steenersd. Skordahl, Maria Nielsd. Rønningen, Halvor H. Suusaas, Bent Wale, Thomas H. Suusaas.
F.f. Gaardm. Stener Gjermundsen Skordal Lunde og Anne Jensdatters Gjermund: Anne Stenersd. Skordal, Maria Nielsd. Rønningen, Eilef Stenersen Verpe, Niels Nielsen Lundefaret, Kari Halvorsd. Tengden(?).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 21. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Halvor Nilsen til Stener Gjermundsen for 250 Spd., dat. 3. Marts 1845, thinglæst 7. Febr. 1846."

Stener Gjermundsen kjøpte Rønningen av sin stesønn Halvor Nilsen i 1846. I 1857 delte han (Stener) opp Rønningen i 2 like deler.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 21. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved  en del af løbenr. (5,7)f er udskilt, afholdt 17. Aug., thingl. 5. Sept. 1854." Til Kornkåsa under Fosse.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 21. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved  en del af bnr 7 er udskilt, afholdt 8. Sept., thinglæst 22. Okt. 1885."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 21. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Stener Gjermundsens arvinger til medarving Gjermund Stenersen for kr. 4.000, dat. og thingl. 14. juni 1898."

Bonde, kommunepolitiker, selveier
Gjermund Stenersen Rødningen (Gjermund Rønningen) herfra f. 17/2-1837 på Skårdal i Lunde d. 30/1-1917 på Rønningen, 80 år gml. av alderdom, s.a. Stener Gjermundsen Skaardal.
g. i Holla 29/8-1865 m. Margit Olsdatter fra Skottet i Nordbygda i Lunde f. 26/9-1842 (feil på gravstein?) d. 14/2-1916 på Rønningen av hjerneslag, d.a. Ole Evensen Skottet og Bergith Kittilsdatter.
Forlovere: "Halvor Halvorsen Baksaas og Halvor Halvorsen Susaas."
1. Anne Gjermundsdatter f. 2/6-1866 g.m. Martin Olsen. Se Solvold under Susås.
2. Karen Bertine Gjermundsdatter f. 24/5-1868 g.m. Karl Olsen Romnæs. Se Romnes(8).
3. Stener Gjermundsen Rønningen f. 11/1-1871. Emigrerte via Hartford til i USA som 16-åring med "S/S Angelo" i august 1887.
4. Anne Maria Gjermundsdatter f. 28/3-1873 g.m. Isak Isaksen Romnæs. Flytta til Gjerpen. Se Familie 99 - Borgestad 1910 i Gjerpen.
5. Ole Gjermundsen Rønningen f. 5/8-1875. Se nedenfor.
6. Nils Gjermundsen f. 2/11-1877 d. 15/7-1882 på Rønningen av "Mavebetændelse."
7. Halvor Gjermundsen Rønningen f. 22/11-1879 d. 1942 g.m. Kari Bjervamoen fra Lunde 26/9-1881 d. 28/12-1961. Bodde i Flåbygd. Gravlagt i Lunde.
8. Nils Gjermundsen f. 28/9-1882 d. 25/4-1895 på Rønningen av "Lungebetændelse."
9. Marie Kirstine Rønningen f. 15/9-1884 d. 30/3-1948 g.m. Johannes Dammen f. 8/11-1883 d. 17/12-1962. Bodde på Dammen i Landsmarka i Lunde.
10. Susanne Rønningen f. 26/5-1886 g. borgerlig i Skien 20/2-1905 m. Kristian Teodor (Hansen) Bjervamoen fra Lunde f. 3/1-1881. Emigrerte til USA i 1906.
Bruker 1870. Eier 1898.

F.f. Jermund Stenersen Rønningen og Margith Olsdatters Anne: Kirsti Nilsd. Skaardal, Kari Olsd. Thoreskaas, Stener Jermundsen Rønningen, Aslak Somundsen Skaardal, Nils Aslaksen do.
F.f. Gbr. Jermund Stenersen Rønningen og Margith Olsdatters Karen Bertine: Kirsti Nilsd. Skaardal, Inger Marie Aslaksd. do., Aslak Somundsen do., Nils Aslaksen do.
F.f. Gbr. Jermund Stenersen Rønningen og Margith Olsdatters Stener: Kirsti Nilsd. Skaardal, Gunild Maria Andersd., Aslak Saamundsen Skaardal, Stener Jermundsen og Halvor Halvorsen Baksaas.
F.f. Gbr. Gjermund Stenersen Rønningen og Margith Olsdatters Anne Maria: Kirsti Nilsd. Skordal, Kirsti Aslaksd. do., Stener Gjermundsen Rønningen, Aslak Saamundsen Skordal og Nils Halvorsen Haugen.
F.f. Gbr. Gjermund Stenersen Rønningen og Margith Olsdatters Ole: Inger Maria Aslaksd. Rønningen, Kirsti Aslaksd. Skaardal, Nils Halvorsen Rønningen, Aslak Saamundsen Skaardal, Halvor Halvorsen Baksaas.
F.f. Gbr. Gjermund Stenersen Rønningen og Margith Olsdatters Nils: Kirsti Nilsd. Skordal, Bergith Svennungsd. Rønningen, Aslak Saamundsen Skordal, Saamund Aslaksen do., Johan Andersen Rønningen.
F.f. Gbr. Gjermund Stenersen Rønningen og Margith Olsdatters Halvor: Kirsti Nilsd. Skordal, Gunnild M. Aslaksd. do., Aslak Saamundsen do., Peder Gulliksen Romnæs.
F.f. Gbr. Gjermund Stenersen Rønningen og Margith Olsdatters Nils: Kirsti Nilsd. Skordal, Anne Gjermundsd. Rønningen, Aslak Saamundsen Skordal, Saamund Aslaksen do., Halvor Aslaksen do.
F.f. Gbr. Gjermund Stenersen Rønningen og Margith Olsdatters Marie Kirstine: Kirsti Nilsd. Skordal, Karen Berthine Gjermundsd. Rønningen, Aslak Saamundsen Skordal, Saamund Aslaksen do., Halvor Aslaksen do.
F.f. Gbr. Gjermund Stenersen Rønningen og Margith Olsdatters Susanne: Kirsti Nilsd. Skordal, Karen B. Gjermundsd. Rønningen, Saamund Aslaksen Skordal, Halvor Aslaksen do., Stener Gjermundsen Rønningen.

Andre beboere her under folketellinga 1875:
Hans far, Stener Gjermundsen med føderåd og tjenestepige Kjersti Aslaksdatter f. ca. 1853 i Lunde.
Gårdens besetning samme år: 1 hest, 4 kuer, 1 sau, 1 gris.

Den yngste datteren, Susanne Gjermundsdatter er som 18-åring registrert som emigrant med "S/S Montebello" til New York med avreise den
9/9-1904. Hun kom tydeligvis tilbake for å gifte seg borgerlig hos byfogden i Skien den 20/2-1905 med Kristian Teodor H. Bjervamoen f. 8/1-1881.
De to fikk en sønn i Holla, Hans f. 20/5-1905 på Rønningen. Den lille familien emigrerte til S. Dakota med "S/S Teitgen" med avreise 20/7-1906.

Kilde: Holla I (S. Ytterbøe - 1925).
(...) Gjermund Rønningen førte opp den nåværende bygningen på Rønningen med bl.a. tømmer fra Holla (gamle) prestegård, som ble revet på samme tid.
Gjermund Stenersen satt i direksjonen i Holla sparebank i 25 år. Han satt også flere år i kommunestyret og ble i mange år benyttet som takstmann i Holla.


Underoffiser, konstabel, landhandler, kunstmaler, leieboer
Ole Gjermundsen Rønningen herfra (Ole G. Runing i USA) f. 5/8-1875 d. 19/6-1951 i Costa Mesa, California.
g. i Lunde krk. 28/12-1895 m. Karen Olava Olsdatter fra Bukta under Skårdal lille f. 24/9-1874 på Ytterbø d. 1973, 99 år gml. i Costa Mesa, California, d.a. skomaker Ole Olsen Skaardahl.
Forlovere: "Saamund A. Skordal og Olaf Olafsen Skaardal."
1. Georg Marius Rønningen (George Runing) f. 29/7-1896 på Skordal i Lunde d. 13/8-1968. Kjempet i 1. verdenskrig med PFC US Army.
2. Hjalmar Marthinius Rønningen (Elmer O. Runing) f. 18/1-1898 på Rønningen.
3. Magnhild Ocilie Rønningen (Magnhild Romnes) f. 14/10-1899. Vokste opp hos sin sin barnløse onkel og tante Isak Romnes og Anne Maria Gjermundsd. Se Familie 99 - Borgestad 1910 i Gjerpen. Se også nedenfor.
4. Agnes Rønningen f. ca. 1901.
5. Andi Marie Rønningen (Andi Runing) f. 5/8-1902 på Odden.
6. Klara Elise Rønningen (Clara Elisa Runing) f. 28/1-1905 på Heisholtevja.
7. Olga Karette Rønningen (Runing) f. 9/9-1906 på Ulefoss.
Beboere fra 1895.

F.f. Inderst, Konstabel Ole Gjermundsen Rønningen, Skordal (i Lunde) og Karen Olsdatters Georg Marius: Tjenestejente Anne Olsd. Skårdal, do. Hanna Karlsd. Evje fra Holden, Skomager Ole Olsen Skårdal, og Halvor Gjermundsen Rønningen fra Holden.
F.f. Arbeider Ole Gjermundsen Rønningen og Karen Olsdatters Hjalmar Martinius: Kone Karen Olsen, Pige Anna Olsen Skaardal, Arb. Halvor Gjermundsen Rønningen, Ole Olsen Skaardal. HD 18/1 af Jordemoder Anne Halvorsen.
F.f. Boghandler Ole Gjermundsen Rønningen og Karen Olsens Magnhild Ocilie: Moderen, Magnhild Gjermundsen Rønningen, Halvor Gjermundsen do., Faderen.
F.f. Handelsmand Ole Gjermundsen Rønningen og Karen Olsdatters Andi Marie: Moderen, Marie Gjermundsd. Rønningen, Gjermund Stenersen do., Halvor Gjermundsen do.
F.f. Handelsmand Ole Gjermundsen Rønningen, Heisholt og Karen Olsdatters Klara Elise: Moderen, Anna Olsd. Skaardal, Gjermund Stenersen Rønningen og Faderen.
F.f. Handelsmand Ole Gjermundsen Rønningen, Odden og Karen Olsdatters Olga Karette: Moderen, Karoline Larsen, Aleksius Larsen og Ole Olsen Skaardal.

Dette ekteparet fikk tilsammen 11 barn. De 4 yngste, som er født i USA, er ikke nevnt her.
Familien brukte etter hvert slektsnavnet "Runing" i Amerika.

Landhandler Ole Rønningen emigrerte til USA alene med kurs for S. Dakota med "S/S Oscar II". Avreise 5/10-1906. Kone og 6 barn
emigrerte året etter, med avreise fra Kristiania med samme båt 31/5-1907. De ankom Ellis island 11/6 samme år.

Familien flytta mye rundt i USA. Ole Rønningen var ikke meisla ut til å bli bonde. Han ville heller male og undervise i maling. Dette ble familiens
viktigste levebrød i tillegg til enkelte andre jobber han hadde for lengere eller kortere tid.

Tips
: Les gjerne en informativ artikkel av Karin Valen i Holla-Minner 2003, side 112, som omhandler denne familien.

De gamle og noen av barna er gravlagt på Anaheim Cemetary, California.

Kilde: Holla kirkebok.
Ole Gjermundsen Rønningen, ble i 1896 far til 2 barn med 2 forskjellige mødre. Begge ble født etter at han var gift.

Nr. 1.
Født 19/3-1896. Ole ("uægte"). Dagarb. Ole Gjermundsen Rønningen og pige Kari Tollefsdatter fra Bø (Lunde).
Barnet døde før kirkedåp. Prestens notat: "Ole Gjermundsen er 28/12-1895 viet til pige Karen Olava Olsd. Skaardal i Lunde."

Nr. 2.
Født 17/5-1896. Gustav Olsen ("uægte"). Arbeider, gift mand Ole Gjermundsen Rønningen og pige Anette Hansd. Sannæs.
Faddere: Maren Pedersd. Sannæs, Hansine Hansd. do., Ellef Hansen do., Peder Hansen do.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 21. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Gjermund Stenersen Rønningen til John Hansen Slaattehaugen paa dette brug og bnr 12 for kr. 15.000, dat. 4/5, tingl. 13/5-1908."

John Hansen Slaattehaugen.
Eier 1908.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 21. Digitalarkivet.
"Odelsskjøde fra John Hansen Slaattehaugen til Anne Maria Gjermundsdatter med mand Isak Isaksen Romnæs herpaa for kr. 18.000, dateret og tingl. 21 sept. 1910."

Isak Isaksen Romnæs fra Romnes(7) f. 15/1-1866, s.a. Isak Nilsen Romnæs.
g. i Holla 23/6-1893 m. Anne Maria Gjermundsdatter herfra f. 28/3-1873, d.a. Gjermund Stenersen Rønningen.
Eier 1910.

Denne familien bodde i eget hus på Borgestad i Gjerpen. Se Familie 99 - Borgestad 1910.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 21. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Gurine Amundsen Rønningen (på Solvold) til Kari Nilsen Langjordet paa hus paa fæstetomt av denne eiendom for kr. 550, dat. 25., thingl. 28. okt. 1911.

"Leiekontrakt, hvorved Isak I. Romnæs til enke Kari Nilsen Langjordet for en tid av 30 år bortfæster en tomt av denne eiendom mot aarlig leie kr. 12,- forkjøpsret og med
forpligtelse for leieren til at holde tomten indgjærdet, dat. 19. sept., thingl. 28/. okt. 1911."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 42. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning avholdt 10/6-1932. tingl. 24/6-1932. hvorved til Holla kommune (Skolekassen) er utskilt  "Skoletomta" (bnr 18) av skyldmark 0,01. Eidsbygda skole.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 42. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning avholdt 12/5-1934, tingl. 25/5-1934, hvorved til Vetle H. Perskaas er utskilt (bnr 19) "Solheim" av skyldmark 0,30. Se Solheim.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 42. Digitalarkivet.
"Auksjonsskjøte til gaardbruker Olaf Gulliksen for kr. 21.000,- på dette bruk av skyldmark 4,30, dat. 5/7-1935, tingl. 5/7-1935."

Bonde
Olaf Gulliksen f. 23/11-1904 d. 30/4-1965.
g.m. Magnhild Ocilie Romnæs fra Borgestad f. 14/10-1899 her d. 3/6-1984, pleiedatter av Isak I. Romnæs. Biologisk d.a. Ole G. Rønningen og Karen Olava Olsdatter. Se ovenfor.
1. Evelyn Gulliksen g.m. C. Christensen.
2. Karin Gulliksen f. 23/7-1940 g.m. Bjarne Valen. Se nedenfor.
Eier 1935.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 42. Digitalarkivet.
"Skylddeling dat. 21/9-1949, tingl. 1/10-1949, vedkommende parcellen Solbakken (bnr 26) er utskilt, skylmark 0,06." Vrangfossv. 21.


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 42. Digitalarkivet.
"Skylddeling dat. 10/12, dagbokført 16/12, grunnbokført 20/12-1949, vedkommende parcellen Venheim (bnr 28) av skyldmark 0,07." Eidsbygdav. 11.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 42. Digitalarkivet.
"Skylddeling dat. 9/7, dagbokført 29/7, grunnbokført 30/7-1955, vedkommende parcellen Onarheim (bnr 29) av skyldmark 0,04." Eidsbygdav. 10.

Gnr 3 Susås - bnr 5 "Rønningen" skyldmark 1955: 3 mark 88 øre.

Bjarne Valen f. 1936.
g. 1960 m. Karin Gulliksen f. 23/7-1940 d. 8/9-2019.
1. Marit Valen f. 1961.
2. Stig Valen f. 1967.
Eiere 1975.
 

Kilde: "Norske Gardsbruk Telemark II." (Foyn forlag - 2000). Etter tillatelse.
Rønningen, gnr 3 - bnr 5 og 12. Gården er på 85 dekar jord og 385 dekar skog. Det blir drevet med kornproduksjon. Melkekyr ble det slutt med her i 1955. Til gården hører 5 bygninger. Våningshuset er fra 1800. Det ble påbygd i 1880. Bryggerhuset er fra 1800. Låven med fjøs, stall og lagerrom for vognskjul er fra 1928. Garasjen er fra 1981. Her er også en gammel bygning/ husmannsplass fra ca. 1800. Gården har vært i slekta i flere generasjoner. Isak Romnæs var eier fra 1910 til 1935, da svigersønnen Olaf Gulliksen overtok. Eierne tok over etter far og svigerfar i 1975. (Han døde i 1965. G.S.).Gnr 3 Susås - bnr 5 og 12 "Rønningen". Fra Nome kommunes karttjeneste: https://www.kommunekart.com
 

Eidsbygdavegen 10.
Gnr. 3 - bnr 29 (3/29). "Onarheim".

Utskilt fra Rønningen ved skylddelingsforretning tinglyst 29/7-1955.

Skyldmark 0,04. Areal 2022: 1 019 kvm.

Markus Kåsa fra Kåsa under Fosse f. 13/3-1892 d. 7/3-1970, s.a. Hans Kristensen Kaasa.
g.m. Dagny f. 29/7-1895 d. 15/2-1985.
Eier 1955.


Eidsbygdavegen 11.
Gnr 3 - bnr 28 (3/28). "Venheim".

Utskilt fra Rønningen ved skylddelingsforretning tinglyst 16/12-1949.

Skyldmark 0,07. Areal 2022: 1 1932 kvm.

Hallvard Langjordet fra Langjordet under Fosse f. 22/10-1908 d. 19/2-1992, s.a. tømmerfløter Nils Saamundsen Langjordet.
g.m. Hilda Børte f. 22/5-1910 i Hegna d. 31/1-2005, d.a. handelsbestyrer Torstein Nilsen Børte på Ulefoss.
Eier 1949.

De er begge gravlagt på Solum kirkegård.
 


| Innhold | Gamle Susås | Susås 1 |
| Brekke | Dalen | Danielskås | Kråkefet - Fossheim | Oterkjær | Oterkjær øvre |
| Perskås | Rønningen | Solheim | Solvang | Solvold | Toreskås | Vrangfoss | Yttingen lille |


Solheim
Gnr 3 - bnr 19.


Gnr 3 Susås - bnr 19 "Solheim". Skannet fra "Norske Gardsbruk Telemark II" (Foyn forlag - 2000). Etter tillatelse.

Utskilt fra Rønningen ved skylddelingsforretning tinglyst 25/5-1934.

Beliggenhet.
Solheim ligger like ved fylkesveien Ulefoss - Lunde, som går i forkant av bildet ovenfor.

Det menes av eldre i Holla historielag at dette er den opprinnelige husmannsplassen "Yttingen". Veien opp til venstre går til plassen "Perskås".


Adresse 2021: Nomevegen 12.

Skyldmark 1934: 0,50. Areal 1974: 13 753 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 42. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning avholdt 12/5-1934, tingl. 25/5-1934, hvorved til Vetle H. Perskaas er utskilt (bnr 19) "Solheim" av skyldmark 0,30."

Småbruker, selveier
Vetle Haraldsen Perskås (Vetle H. Perskås) fra Bjørndalen i Lunde f. 28/9-1872 i Piperud under Dorholt i Lunde d. 7/8-1955, s.a. Harald Vetlesen Bjørndalen.
g. i DELK 15/9-1904 (borgerlig hos sorenskriveren 17/9-1904) m. Inger Marie Andersdatter fra Oterkjær under Susås f. 16/2-1875 d. 16/9-1962, d.a. Anders Gundersen Oterkjær.
Forlovere: "Gbr. Eilif Andreassen Bjørndalen og Gbr. Andreas Christensen Strømme af Lunde."
1. Harald Perskaas f. 5/10-1906. Se nedenfor.
2. Anders Perskaas f. 2/5-1909. Se Brekke under Susås.
3. Sverre Wilhelm Perskaas f. 27/2-1912 d. 31/12-1989 g.m. Aslaug f. Bodde mange år i USA. Kjøpte denne gården i 1988. Gravlagt på Borgestad i Skien.
4. Karl Andreas Perskaas f. 27/9-1913 d. 2/2-1987 g.m. Dagny Rønnaug f. 14/8-1922 d. 24/4-2017. Gravlagt i Horten.
5. Magnus Vetlesen Perskaas f. 6/2-1916 d. 23/12-1981. Ugift. Gravlagt på Kronborg nye på Ulefoss.
6. Marie Perskaas f. 27/6-1918.
Eier 1934.

Denne familien tilhørte "Den Evangeliske Lutherske Kirke (DELK). De døper ikke sine barn. Det kan derfor være litt utfordrende
å finne fødselsdatoer på barna, men i kirkebøkene fra 1870-tallet var presten pliktig til å føre inn deres fødsel, vielse og død på
egne sider i kirkebøkene under "Dissentere". Der var samlet mennesker fra forskjellige menigheter.

Vekkelse i bygda - D. E. L. K.
Av August Brenne i 2016.

Denne vekkelsen er tuftet på Hans Nielsen Hauges virke. Det Evangelisk-lutherske kirkesamfunn, forkortet DELK, er Norges eldste lutherske frikirkesamfunn,
stiftet i Jarlsberg (Vestfold) i 1872. Den gang var navnet Den evangelisk lutherske frikirkelige menighed i Jarlsberg grevskab med flere steder. Kirkesamfunnets nåværende navn ble vedtatt i 1951.

På 1860-tallet oppstod det i Vestfold, til å begynne med i Ramnes og i nabobygdene Våle, Botne, Andebu, Stokke og Sandar, uenighet rundt både kirkelige og skolemessige spørsmål i forhold til statlige og kirkelige myndigheter. I mai 1866 meldte 76 foreldrepar, med bakgrunn i Hans Nielsen Hauges Venner i Ramnes herred i Vestfold, barna sine ut av den offentlige skolen og begynte å drive egne skoler. Innen kort tid ble det startet tilsvarende privat skoledrift i nabobygdene Våle, Botne, Andebu, Stokke og Sandar. Etter hvert kom det skoler i Oslo, Horten, Tønsberg, Porsgrunn, Skien, Ulefoss (Fen) og flere andre steder. Man ønsket i utgangs-
punktet ikke å gå til det drastiske skritt å stifte et nytt kirkesamfunn utenfor Den norske kirke, men i 1872 ble dette likevel resultatet.
Elling Eielsen, som hadde stiftet den første norske evangelisk-lutherske frikirken i Nord-Amerika, støttet stiftelsen - som var blitt mulig gjennom den såkalte Dissenterloven av 1845.
DELK har i dag omkring 3500 medlemmer, fordelt på 14 menigheter. Den sentrale ledelse og administrasjon har hovedkontor i Tønsberg.


Småbruker, selveier
Harald Perskaas herfra f. 5/10-1906 d. 2/10-1985.
Eier 1945. Ugift.

Harald Perskaas er gravlagt på Kronborg nye på Ulefoss. Han ligger sammen med sine foreldre og broren Magnus.

Selveier
Sverre Wilhelm Perskaas herfra f. 27/2-1912 d. 31/12-1989.
g.m. Aslaug Gjerpe f. 28/12-1919 d. 2/1-2008.
Eier 1988.

Denne familien bodde flere år i USA. De flytta hjem igjen på sine eldre dager. De er gravlagt på Borgestad i Skien.

Kilde: "Norske Gardsbruk Telemark II" (Foyn forlag - 2000). Etter tillatelse.
Gården er på 25 dekar jord som leies bort. Det blir drevet oppdrett av Islandshest på gården. I dag er det 10 hester her. I tunet står et våningshus fra 1910 og en låve med fjøs, stall og høylae fra 1937. Eieren bor selv i Amerika. Han tok over etter Harald Perskaas i 1988. Før det satt Vetle Perskaas med gården fra 1937 til 1945.
Eier: Sverre Wilhelm Perskaas f. 1912.

Aslaug Perskaas.
Eier 2000.

Selveiere
Øystein Perskaas født Berge.
g.m. Linda Cecilie Perskaas, d.a. Vidar Perskaas i USA.
Eiere 2005.


Gnr 3 Susås - bnr 19 "Solheim". Fra Nome kommunes karttjeneste: https://www.kommunekart.com


| Innhold | Gamle Susås | Susås 1 |
| Brekke | Dalen | Danielskås | Kråkefet - Fossheim | Oterkjær | Oterkjær øvre |
| Perskås | Rønningen | Solheim | Solvang | Solvold | Toreskås | Vrangfoss | Yttingen lille |


Solvang
Gnr 3 - bnr 15.


Gnr 3 Susås - bnr 15 "Solvang". Skannet fra "Norske Gardsbruk Telemark II" (Foyn forlag - 2000). Etter tillatelse.


Utskilt fra bnr 3 "Solvold" ved skylddelingsforretning tinglyst 28/8-1920.

Skyldmark 1920: 1,59. Areal 1974: 59 673 kvm.


Adresse 2020: Vrangfossv. 23.


Småbruker, tømrer, selveier
Johan Johnsen Lindalen f. 9/3-1889 på Tvara d. 19/3-1929, s.a. John Halvorsen Lindalen.
g. borgerlig hos byfogden i Skien 20/2-1912 m. Hulda Marie Hagberg f. 19/3-1888 i Lunde i Tel. d. 10/5-1952, d.a. gruvearb. Johannes Andersen Hagberg.
Forlovere: "Snekker Halvor Johnsen Lindalen og fabrikarbeider John Sigurdsen i Skien."
1. Johannes J. Lindalen f. 15/6-1912.
2. Arne J. Lindalen f. 24/12-1913 g.m. Anna f. 20/10-1918 d. 2/9-2011. Bodde trolig på festetomt i Lindalen.
3. Signe Lindalen f. 16/4-1923 g.m. Olav E. Valen. Se nedenfor.
Eier 1920.

F.f. Tømmermand Johan Johnsen Lindalen og Hulda Marie Hagbergs Johannes: Tømmermnd. John Halvorsen Lindalen, Anne Pedersd. do., pige Marie Johnsen do., Arb. Aslak Halvorsen Storhaug.
F.f. Tømmermand Johan Johnsen Kringleflødt og Hulda Marie Hagbergs Arne: Anne Pedersd. Lindalen, Pige Louise Larsd. do., Tømmerm. John Halvorsen do., Sliberiarb. Johannes Andersen Hagberg.
F.f. Bygningssnekker Johan Johnsen Lindalen, Solvang og Hulda Marie Hagbergs Signe: Moren, John Lindalen, Johnny Lindalen, Kristian Lindalen.

Småbruker, selveier
Jens Nilsen f. 9/9-1901 d. 8/10-1972.
g.m. Elise f. 1/8-1903 d. 25/7-1990.
Eier 1949.

Begge er gravlagt på Kronborg nye på Ulefoss.

Småbruker, selveier
Olav E. Valen fra Valen i Lunde f. 22/5-1922 d. 17/8-2017, s.a. Eivind Torstensen Valen og Anne Andresdatter Kaasa.
g. 1943 m. Signe Lindalen herfra f. 16/4-1923 d. 3/10-2013.
1. Erling Valen f. 9/1-1944 d. 7/7-1996.
2. Synnøve Valen f. 1945. Se nedenfor.
3. Eva Valen f. 1948.
4. Ranveig Valen f. 1949.
Eier 1952.

Selveier
Synnøve Valen Funnemark.
Eier 2017.

Kilde: "Norske Gardsbruk Telemark II" (Foyn forlag - 2000). Etter tillatelse.
Gården er på 60 dekar jord. Det blir drevet kornproduksjon og oppdrett av travhester (blant disse: Valan, Valfly og avlshoppa Vallita). Nå har de 3 hester på gården. Melkekyr ble det slutt med i 1960. Traktoren kom til gården samme år. I dag har de to traktorer. I tunet står et våningshus fra 1920, som ble ombygd i 1970, et stabbur fra 1971 og en låve med stall og lagerrom fra 1972. Gården har vært i familiens eie siden Johan Lindalen kjøpte den i 1920. Etter at han døde i 1929, satt enka Hulda med gården fram til 1949. Jens Nilsen var så eier i tre år før Olav Valen, svigersønn til Johan og Hulda, tok over i 1952.
Eier: Olav E. Valen f. 1922 - sønn av Eivind T. Valen og Anne født Kaasa, gift 1943 med Signe Lindalen f. 1923, datter av Johan Lindalen og Hulda født Hagberg.
(Barna er også ført opp her).Gnr 3 Susås - bnr 15 "Solvang". Fra Nome kommunes karttjeneste: https://www.kommunekart.com
 


| Innhold | Gamle Susås | Susås 1 |
| Brekke | Dalen | Danielskås | Kråkefet - Fossheim | Oterkjær | Oterkjær øvre |
| Perskås | Rønningen | Solheim | Solvang | Solvold | Toreskås | Vrangfoss | Yttingen lille |


Solvold
Gnr 3 - bnr 3 (3/3). Gammelt løpenr. {5,7}c.


Plassen Solvold i 1964. Skannet fra Holla-Minner 1999, side 142. Trolig fra Gerhard Hedlunds fotosamling.


Husmannsplassen under Susås lå på et jordstykke (bnr 3), som ble utskilt fra Rønningen under Susås i 1828. Det er ikke lenger råd å finne spor
etter Solvold. Lunde Teglverk har siden tatt ut store leirmasser her, men på kartet nederst her, kan man få et visst inntrykk av hvordan husene lå.
Bruk nr. 3 ble solgt tilbake til Susås(1) ved salget fra Svein Solvold til Asbjørn Fehn i 1948.

Skyldsatt som løpenr. {5,7}c (seinere bnr 3), i forbindelse med salg fra Halvor Halvorsen Susaas til sønnen Nils Halvorsen tinglyst 4. Juli 1828.
Skyldmark av hele jordstykket i 1828: 2,39 (2 mark 39 skilling).

Solvold ble første gang nevnt i Holla kirkebok i mars 1799 da "Birthe Pedersdatter Soelvold" var fadder for Mads Jensen Strigens barn.

Fossebryter, husmann
Peder Olsen Solvold fra Eiestrand(A) under Eie øvre dpt. 31/3-1766 d. 26/11-1839 i Hølene under Ulefoss, 73 år gml., s.a. Ole Andersen.
g. i Holla 11/10-1798 m. Berthe Pedersdatter fra Sagene dpt. 6/6-1773 d. 31/1-1855 på Krageføt, som enke 83 år, d.a. Peder Gundersen. Se Familie 27 - Sagene 1782.
Forlovere: "Jørgen Heisholt og Halvor Susaas."
1. Peder Pedersen (Peder Solvold) f. 15/7-1799. Se Familie 40 - Sagene 1822.
2. Maren Pedersdatter f. 8/2-1801.
3. Ole Pedersen f. 4/4-1803. Se Kråkeføt under Susås.
4. Ingeborg Pedersdatter f. 8/3-1805. I Skien i 1842.
5. Berthe Pedersdatter f. 26/8-1811 g. i Skien 1842 med Peder Sørensen. Se Familie 36 - N. Brekkejord 1845 i Gamle Gjerpen.
Bruker 1799.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Peder Olsen Soelvold og Birte Pedersdatters Peder: Medhjelper Peder Gundersen, Kittil Halvorsen Ejestrand, Hans Pedersen Saugbruget, Anne Hansd. Fiskestien, Maren Tronsd. Fiskestien.
F.f. Peder Olsen Solvold og Berthe Pedersdatters Maren: Peder Gundersen, Hans Pedersen, Gunder Pedersen Saug, Maren Olsd. Ejestrand, Maren Tronsd. Saug.
F.f. Peder Olsen Solvold og Berthe Pedersdatters Ole: Peder Gundersen og Hans Pedersen (+ foreldrene?).
F.f. Peder Olsen Solvold og Berthe Pedersdatters Ingeborg: Kittil Eyestrand, Gunder og Kiøstol Pedersen, Anne Andersd., Ingeborg Eyestrand.
F.f. Peder Solvold og Birthe Pedersdatters Birthe: Peder Gundersen Saugbr., Kittil Ejestrand, Tron Pedersen Saugbr., Birthe Pedersd. Soelvold og Maren Pedersd.

Sagarbeider, leieboer
Halvor Christensen fra Langjordet under Fosse f. 31/3-1827 d. 28/12-1897 på Kalstadkilen ved Kragerø av "Lungebetændelse", s.a. Christen Jensen Langjordet.
g. i Lunde 26/12-1850 m. Ingrid Saamundsdatter fra Skårdal i Lunde f. 22/1-1827 d. 12/7-1910 i Kilen ved Kragerø, d.a. Saamund Gullichsen Skaardal og avdøde Ingerid Aslachsdatter.
Forlovere: "Peder Hansen Grini og Aslach Saamundsen Skaardal."
1. Christen Halvorsen f. 15/9-1852 g. i Solum krk. 19/9-1875 m. Karen Dorthea Nilsdatter fra Gråten f. 15/3-1851. Han var baker.
2. Saamund Halvorsen f. 21/12-1857.
3. Jens Halvorsen f. 2/8-1865.
Bruker i 1865.

F.f. Inderst Halvor Christensen Langjordet og Ingri Saamundsdatters Christen: Gunnild Saamundsd. Toreskaas, Karen Christensd. Langjordet, Christen Jensen do., Nils Christensen do., Kjøstol Thorsen Kaasa.
F.f. Huusmand Halvor Christensen Eishoug og Ingri Saamundsdatters Saamund: Kirsti Nilsd. Skordal, Helvig Carlsd. Hølen, Aslak Saamundsen Skordal, Nils Christensen Langjordet, Christen Jensen do.
F.f. Inderst Halvor Christensen Solvold og Ingri Somundsdatters Jens: Anne Stenersd. Thoreskaas, Inger Maria Aslaksd. Skaardal, Halvor Clausen Toreskaas, Aslak Somundsen Skaardal, Nils Kristensen Langjordet.

Vielsen i Lunde kirke, innførsel nr. 40, 1850, bekrefter at han var født på Langjordet i Holla.
Deres førstefødte ble født på Langjordet i 1852, neste barn ble født på Eishaug under Ulefoss.
Sønnen Jens ble født her på Solvold.

FT 1875 for Sannidal:
Familien ovenfor dukker opp i Kalstadkilen ved Kragerø. Da er Halvor Christensen notert som "vognmand".
Det var bare sønnen Jens (10 år) som bodde med dem da. Om de andre levde, var de nok og tjente ett sted.

FT 1875 for Solum:
Bakersvenn Christen Halvorsen f. 15/9-1852 i Holla g.m. Karen Dorthea Nielsdatter f. ca. 1850 i Solum.
Sønn: Sopheus Anthonius Kristensen f. 1/9-1875. De bodde da hos hennes foreldre i Gråten

Det ser ikke ut til at noen bodde på Solvold under FT 31/12-1875.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 19. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorav en del af bnr 7 er udskilt, afholdt 8. sept., thingl. 22. okt. 1885."

Da kanalutbygginga "Bandak - Nordsøkanalen" tok til den 21. januar 1887, kom det mange anleggsarbeider-familier til bygda. De hadde alle selvsagt behov for bosted. Det ble bygget flere brakker nær kanalanlegget, og mange fastboende fikk muligheten til en liten ekstrainntekt ved å leie ut rom, eller hus de ikke hadde behov for selv. Huset på Solvold ble ifølge folketellinga 1891 leid bort til et svenskt ektepar. Anlegget ble høytidelig åpnet 20. sept. 1892. Det var rundt 300 mann som arbeidet med prosjektet i 5 år. De fleste reiste videre på andre anlegg, men enkelte ble igjen og gjorde Holla-sokninger av seg.

Kanalarbeider, minerer, leieboer
Karl Eriksson fra Sverige f. ca. 1835.
g.m. Karoline Augustsdotter f. ca. 1855.
Bruker 1887 - 1892.

5 kanalarbeidere hadde i tillegg losji her i 1891:
Stenarb. Ole Strøm f. ca. 1857 i Sverige.
Murer Halvor Dalby f. ca. 1865 i Vang, Hedmark.
Murer Carl Olsson f. ca. 1866 i Sverige.
Stenarb. Anders Robstad f. ca. 1852 i Sverige.

Kanalarbeider, kjører, leieboer
Martin Olsen Solvold fra Gunnerud i Svindal anneks til Våler, Vestfold f. (23?) 24/6-1859 d. 29/1-1898 på Solvold av "Hjerteslag", s.a. bonde Ole Andersen Gunnerud.
g. i Holla 31/3-1890 m. Anne Gjermundsdatter fra Rønningen under Susås f. 2/6-1866, d.a. Gjermund Stenersen Rønningen.
Forlovere: "Halvor Olsen Susaas og Gjermund Stenersen Rønningen."
1. Ole Solvold f. 16/7-1891. Se Familie 27 - Sagene 1910.
2. Georg Solvold f. 15/9-1893 d. 1/11-1894 på Solvold av "Lungebetændelse."
3. Anna Helene Solvold f. 31/8-1895 d. 5/2-1913 ved Eidsfos ("Eidskov").
4. Gunda Cecilie Solvold f. 29/8-1897.
Bruker 1892 - 1898.

F.f. Kanalarb. Martin Olsen Rønningen og Anne Gjermundsdatters Ole: Margit Olsen Rønningen, Anne Gjermundsd. do., Ole Gjermundsen do., Karl Olsen Romnæs.
F.f. Kanalarb. Martin Olsen Solvold og Anne Gjermundsdatters Georg: Moderen, Hanna Gundersd. Myra, Gjermund Stenersen Rønningen, Faderen, Ole Johnsen Perskaas.
F.f. Gbr. Martin Olsen Solvold og Anne Gjermundsdatters Anna Helene: Kone Anne Marie Gjermundsen, Romnæs, pige Mari Olsen Danielskaas, gbr. Gjermund Stenersen Rønningen, gbr.Søn Isak Isaksen Romnæs, do. Karl Olsen do.
F.f. Gbr. Martin Olsen Solvold og Anne Gjermundsdatters Gunda Cecilie: Moderen, pige Karoline Olsd. Skaardal, gbr. Gjermund Stenersen Rønningen, Ole Gjermundsen do., Halvor Gjermundsen, Krambodskarl.

Kanalarbeider, sjømann
Hans Kristian Amundsen Fosse fra Kragerø f. 21/10-1853 d. 10/9-1894 i Heddal ved drukningsulykke og der gravlagt., s.a. tømmermand Amund Jacobsen.
g1g med NN
g2g i Holla 31/5-1888 m. Karen Gurine Christensdatter (Gurine Amundsen Fosse) fra Langjordet under Fosse f. 21/12-1861 d. 16/1-1948, 86 år gml., d.a. Christen Jensen Langjordet.
1. Sofus Kristen Amundsen f. 31/3-1888. Gjetergutt i 1900.
2. Karl Martin Amundsen f. 10/6-1890.
3. Anna Amalie Amundsen f. 2/7-1892.
4. Hans Kristian Amundsen f. 29/11-1894 d. 9/5-1916 i skomaker Jensens gård på Lanna.
Beboere i 1900: Enka og barna.

F.f. Kanalarb. Hans Kristian Amundsen Fosse og Karen Gurine Kristensdatters Sofus Kristen: Moderen, Margit Sigurdsd. Thoreskaas, Tarald Gundersen do., Halvor Nilsen do., Kristen Kristensen Langjordet.
F.f. Kanalarb. Kristian Amundsen Fosse og Karen Gurine Kristensdatters Karl Martin: Aaste M. Larsd. Kaasa, Inger M. Nilsd. Thoreskaas, Tarald Gundersen do., Nils Kristensen Langjordet, Kristen Kristensen do.
F.f. Kanalarb. Kristian Amundsen Fosse og Karen Gurine Kristensdatters Anna Amalie: Inger Gundersd. Fosse, Kristian Jensen do., Kari Nilsd. Strømme, Tarald Gundersen Moen, Gunnulf Gunnulfsen Apalnæs.
F.f. Kanalarb. Kristian Amundsen Fosse og Karen Gurine Kristensdatters Hans Kristian: Moderen, Kari Nilsd. Strømme i Lunde, Saamund Nilsen Langjordet, Halvor Nilsen Toreskaas, Nils Saamundsen Langjordet, Faderen død i sept. 1894.

Han ble konfirmert i Kragerø i 1868 og hun ble konfirmert i Lunde i 1876. Gurines dødsdato er funnet i Telemark Arbeiderblad av 19/1-1948.
Det kan se ut som at alle barna er født på Fosse, men enka og barna bodde på Solvold under folketellinga som ble foretatt 31/12-1900.
Enka bodde alene på Solvold under FT 1910. Enka Gurine Amundsen livnærte seg visstnok videre som vaskekone.

Hun leide seinere et rom i skomaker Jensens hus på Lanna. Der bodde også Isak Aabø med familie den 4. august 1919, da det oppsto brann
både i Jensens hus og i nabohuset til baker Grotthing. Alle fikk redda seg ut, men begge husa brant ned. Gurine er gravlagt på Kronborg gamle
på Ulefoss.

En liten notis i avisa fra hun var 82 år gammel:

Kilde: Kragerø blad 25/9-1943. Nasjonalbiblioteket.


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 19. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr 12 er udskilt, afholdt 1. Nov. 1897, thingl. 26. Juni 1901

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 19. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Gjermund Stenersen Rønningen til Knut Nilsen Aabø for kr. 5.400,- dat. 20. April, thingl. 27. Juni 1906. Ifølge Erklæring dat. 22., thingl. 25. Aug. 1906."

Knud Nilsen Aabø.
Eier 1906.

Han låner kr. 2.000 av "Hollen sparebank", som "Knud Nilsen Solvold" i 1906, og ytterligere kr. 2.000 fra Nils Knudsen Aabø i 1909.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 19. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Knud Nilsen Aabø til Isak Nilsen Aabø for kr. 5.400, hvorav de 400 kr. antages at utgjøre værdien av det i handelen medfølgende løsøre, dat. 17. Nov.,
thingl. 26. Nov. 1910. "

Isak Nilsen Aabø.
Eier 1910.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 19. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Isak Nilsen Aabø til Halvor Gjermundsen Rønningen for kr. 8.950,- hvorav for løsøre kr. 700,- dat. 18., tinglyst 25. Sept. 1912."


Halvor Gjermundsen Rønningen.
Eier 1912. Se Rønningen.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 19. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Halvor G. Rønningen til Ole Martinsen Rønningen for kr. 10.000,- dat. 17. juni, tingl. 15. juli 1914."

Ole Martinsen Rønningen.
Eier 1914.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 19. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Ole Martinsen Rønningen til Andreas Jensen Helgeroen for kr. 19.000,- hvorav for løsøre kr. 2.000,- dat. 19. nov., tingl. 8. des. 1917."

Andreas Jensen Helgeroen.
Eier 1917.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 19. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, avholdt 31. juli, tingl. 28. aug. 1920, hvorved til Johan Lindalen er utskilt (bnr 15) "Solvang" av skyld 1 mark 59 øre. Kjøperen har rett til
anlegg av kjøreveg over dette brukog rett til anlegg av vannledning." Se Solvang.

Tømmerfløter for Skiensfjordens Fællesfløtningsforening, leieboer
Karl Gundersen Dalen f. 4/9-1867 "i Holla" d. 11/7-1931. Gravlagt i Lunde.
g. i Holla 11/3-1897 m. Margit Sveinsdatter fra Kviteseid f. 25/10-1877 d. 14/1-1972.
1. Gunnar Karlsen Dalen f. 23/6-1897 på Dalen i Lunde. 1920: "Presskoker paa Hvalfangst for Ørnen A/S." Natt til 1/12: "South Setland, South America."
2. Anne Karlsen Dalen f. 29/12-1900 på Dalen i Lunde. 1920: "Lærer i Kjolesøm."
Bruker i 1920.

Opplyst i FT 1920: 3 barn, 3 lever.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 31. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Andreas Jensen til Steffen Kallaak for kr. 10.000, udateret, tinglyst 18/5-1921."

Steffen Kallaak.
Eier 1921.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 31. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Steffen Kallaak til Halvor Halvorsen Slaatta for kr. 15.600,- dat. 5 mai, tingl. 21. juni 1922."

Arbeider, småbruker, selveier
Halvor Halvorsen Slaatta/ Solvold
fra Bergland i Seljord f. 18/1-1877 d. 2/11-1960, s.a. Halvor Halvorsen Groven.
g. i Kviteseid 23/10-1901 m. Anne Sveinsdatter fra Aabø under Åkre i Dalane, Kviteseid f. 2/2-1883 (døpt 3/6 i Brunkeberg)  d. 9/2-1962, d.a. husmann og snekker Svein Larsen Aabø og Anne Olavsdatter.
1. Svein f. 10/3-1903 i Haugan under Utsund i Kviteseid d. 15/3-1903 i Haugan, Kviteseid.
2. Andrea Solvold f. 23/3-1904 i Haugan under Utsund d. 13/11-1951 g. i Lunde 27/10-1923 m. Harald Nerisen Hantomyra fra Lunde f. 19/1-1893 d. 25/7-1969. Gravlagt i Lunde.
3. Anna Solvold f. 10/2-1906 i Myrbø under Haugen i Kviteseid d. 27/12-1987 g. i Holla 1930 m. Ole Jensen Helgeroen f. 5/2-1897 d. 7/10-1968. Gravlagt i Ulefoss.
4. Hilda Solvold f. 2/2-1908 i Myrbø under Haugen i Kviteseid d. 13/7-1979 g. i Lunde 5/4-1930 m. Olav O. Helgetveit f. 24/9-1889 d. 7/12-1975. Bodde på Bjervamoen i Lunde.
5. Svein H. Solvoll f. 19/3-1910. Se nedenfor.
6. Margit Solvold f. 27/1-1912 på Slåtta under Kjeldal i Flåbygd (Lunde) d. 14/1-1997 g.m. John Johnsen f. 19/9-1904 d. 13/10-1992. Gravlagt i Gjerpen.
7. Lovise Solvold f. 21/4-1914 på Slåtta under Kjeldal d. 1934. Ugift.
8. Halvor H. Solvold f. 14/10-1916 på Hellestad i Lunde g. borgerlig på Gvarv 15/8-1942 m. Mari Kleppe fra Lunde f. 19/9-1910 d. 9/7-2000. Gravlagt i Lunde.
9. Ingebjørg Solvold f. 29/1-1920 på Helgetveit under Svendseid i Lunde d. 10/8-2006 på Ulefoss g.m. Arthur Vibeto.
10. Olav Solvold Oterkjær f.
25/12-1921 på Helgetveit i Lunde. Se Oterkjær under Susås.
11. Signe Solvold (tvilling) f. 6/6-1924 på Solvold.
12. Gunnar Solvold (tvilling) f. 6/6-1924 på Solvold d. 10/12-2017 g.m. Marit Bohrenhorst fra Kragerø f. 28/6-1927 d. 19/8-2012. Gravlagt i Lunde.
Eier 1922.

F.f. Gbr. Halvor Halvorsen Solvold, Solvold i Eidsbygda og hustru Anne Sveinsdatters (tvilling) Gunnar: Kari Langjordet, Anna Solvold, Karl Henriksen Perskås, Jonas Lindgren.
F.f. Gbr. Halvor Halvorsen Solvold, Solvold i Eidsbygda og hustru Anne Sveinsdatters (tvilling) 
Signe: Moren, Anne Rinde, Isak Romnesrønningen, Harald Hantomyra.

Denne familien bodde i Kviteseid i 1900. Siden bodde de flere steder i Lunde, før de kom hit i 1922.
Anne og Halvor Solvold er gravlagt på Kronborg nye på Ulefoss.

Kilde: Berit Lia født Oterkjær forteller 2021.
Farmor og farfar flyttet til Solvold ca. 1922 - pappa (Olav f 1921) var ca. et halvt år. Her bodde de fram til 1960-tallet. Solvold er skilt ut fra Susås som en egen enhet. Gården er den samme Peder Soelvold bodde på. Pappa fortalte at de hadde hest, kuer, griser og høner. Pappa var nr. 10 i søskenflokken (på 12), men de flyttet ut og fikk seg jobb etter konfirmasjonen, så det var ikke så mange heime av gangen. Likevel - huset besto av ei stue som de brukte når de hadde gjester, til jul og sånn. De hadde forholdsvis stort kjøkken med drabenk som ble seng om natta og et lite sovekammers innenfor kjøkkenet. Jeg husker det veldig godt.
Onkel Svein Solvoll hadde fått en tomt og bygde seg et hus (Vrangfossvegen 21) i bakken nedenfor.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 31. Digitalarkivet.
"Erklæring om at dette bruk er solgt ved tvangsauksjon og antagelsen av budet stadfestet, dat. 15/1-1934, tingl. 26/1-1934."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 31. Digitalarkivet.
"Auksjonsskjøte dat. 30/7, dagbokført 30/7, grunnbokført 2/8-1948, til Svein Solvoll for kr. 5.000,- "

Svein H. Solvoll herfra f. 19/3-1910.
Eier 1948. Se Vrangfossv. 21.

Svein Solvold skilte ut eiendommen bnr 26 "Solbakken". Denne ligger like øst for der plassen Solvold lå. Der bygde han nye bygninger.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 31. Digitalarkivet.
"Skylddeling dat. 21/9, dagbokført 30/9, grunnbokført 1/10-1949 vedkommende parcellen (bnr 26) "Solbakken" av skyldmark 0,06." Vrangfossv. 26.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 31. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 3/9, dagbokført 5/9, grunnbokført 6/9-1949 fra Svein Solvoll til Asbjørn Fehn for kr. 5.500,- "

Asbjørn Fehn.
Eier 1949. Se Susås(1).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 31. Digitalarkivet.
"Skylddeling dat. 4/11, dagbokført 17/11, grunnbokført 17/11-1958 vedkommende bnr 30 "Solvang." Se Solvang.

Hustomt utskilt herfra 1949:

Vrangfossv. 21.
Gnr 3 - bnr 26. "Solbakken".

Svein H. Solvoll herfra f. 19/3-1910 d. 27/11-1988, s.a. Halvor Halvorsen Solvold.
g.m. Anna Bråstøyl f. 18/10-1913 d. 25/5-1997.
Eier 1949.

Gravlagt på Kronborg nye.


Etter opplysninger fra Berit Lia født Oterkjær, lå Solvold omtrent der den sorte firkanten er tegnet inn. Kartet er kopiert fra https://www.1881.no


| Innhold | Gamle Susås | Susås 1 |
| Brekke | Dalen | Danielskås | Kråkefet - Fossheim | Oterkjær | Oterkjær øvre |
| Perskås | Rønningen | Solheim | Solvang | Solvold | Toreskås | Vrangfoss | Yttingen lille |


Toreskås
Gnr 3 - bnr 4 (3/4). Gammelt løpenr. {5,7}d.


Gnr 3 Susås - bnr 4 "Toreskås". Skannet fra "Norske Gardsbruk Telemark II" (Foyn forlag - 2000). Etter tillatelse.


Toreskås er nok den eldste husmannsplassene under Susås.

Beliggenhet.
Plassen ligger ca. 400 m. nord for hovedgården Susås, i ei slakk helling ned mot Fosse.

Navnet.
Toreskås har ganske sikkert sitt navn etter en rydningsmann med navnet Tore/ Thore. Kås betyr dynge eller haug; derav også om stedet der
kvist og kvast har vært kastet sammen og brent. Ei kås på landet har alltid vært en rydda boplass. Lokal uttale: "Tors-kås".

Skyldmark 1920: 5,16. Areal 1974: 339 603 kvm.
 

Adresse 2021: Eidsbygdavegen 128.

I skifte (nedenfor) er denne husmannsplassen bare kalt for Kaasen.

Arbeider, husmann
Tore Christophersen Kaasa f. ca. 1604*.
g1g med Marthe Anundsdatter død 1709 (skifte).
g2g 1709 m. Ingeborg Larsdatter.
1. Torjer Toresen f. ca. 1670. Gift i 1709.
2. Christopher Toresen f. ca. 1673. Se Kråkefet under Susås.
3. Christen Toresen f. ca. 1675. Myndig i 1709.
Bruker før 1664.

*Kilde: Fogderegnskap øvre og nedre Telemark 1664.
Under Susås er det nevnt kun 1 husmann og det er "Thor 60". Det er vel liten tvil om at dette er den samme Tore Christophersen
som er rydningsmannen på Toreskås, og som vi nedenfor kan se skifte etter hans første kone.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1709 - 1716, folie 2b. Digitalarkivet.
Marcus Hanssøn Soerenskrifver udj Tellemarcken,
Jens Eye og Michel Suusaas Laugrættismænd, Giør Witterligt at Anno 1709 dend 27de Juny, Weret effter Berammelse fosamblet paa
Kaasen Pladz Liggende under Suusaas gaard i Holden Præstegield, til Een Lowlig Registrering, Wordering, Skifte samt Deeling at
holde effter afgangne Marthe Amundsdaatter, Imellem hendis efterladte Mand Tore Christophersøn |: som nu allereede har
indlat sig udj Nyt ægteskab med Ingebor Laursdaatter :| og deris sammenauflede 3de Sønner,
1. Torgier Toresøn. Gift og myndig.
2. Christopher Toresøn. Gift og Myndig.
3. Christen Toresøn. Myndig.
Alle fraværende.
Var tilstæde Lensmand Gunder Rommenæs, bois Midler bestaar udj dette effterfølgende:
1 gamel Lappet gryde for 1 ort - 8 sk.
1 Hvid Kiste uden Laas for 2 ort - 12 sk.
6 Melchetrug (trau?) à 4 sk. Støcke, er 1 ort.
3 smaae træ ørekopper - 6 sk.
1 Wassbøtte for 6 sk.
1 Wæf med Behørig Redskab till, for 1 rdl - 11 sk.
1 Melchebøtte og 1 Ringe 12 sk.
1 Bord med gamel Stoel till, for 1 ort.
2 Faeke Braadt, for 1 ort.
1 Sort Koe, for 4 rdl.
Een Stue nu forhavne som bemelte Tore Christophersøn self haver Bekosted at opsætte tillige med Een Nyt Fæhuus med gamel
Lofve og Lade, Der nu og ere forhavne, Ellers sagde Tore Kaasen at hafve Lejet skougen til Stue tømmeretz opsættelse af Fæstemanden.
Worderit for 5 rdl.
Ligesaa Kiøbt tømmeret til Fæhuuset af Fosse opsiddere. Worderit for 3 rdl.
Laderne med LOfve er tømmeret taget af Suusaas schougen, Worderet for 3 rdl.
Sagde eller paa Pladzen at hafve saaed den Halfve deel med 1 tønde Hafre, for 1 rdl - 2 ort.
Summa Beløber Boens Midler: 19 rdl - 1 ort - 20 sk.
J mod foreskrefne Formue fandtes Boen med efterfølgende Gield at være Behefted, Nemblig:
Enechemanden andgaf at Vere skyldig til Høyædle og Welbyrdige Hr. General Major Arnolts Høyædelige arfvinger: 40 rdl.
Skyldig til Hr. Cancellie Raad Borsse: 7 rdl.
Erich Clemmetsen Krefvet 1 rdl - 13 sk.
Lænsmand Gunder Rommenæs Krefvet 1 ort - 19 sk.
Skyldig for Rettighed af Pladzen: 1 rdl - 2 ort - 19 sk.
(+ Skifteomkostninger).
Summa Gielden Beløber til 52 rdl. - 2 ort - 3 sk.
Faderen haver paataget sig at vil Stræbe paa dag og stunder at betalle Gielden, hvilket hand og efter Lovens andledning er pligtig til at
fuldbyrde, hvorfore hand beholder det Ringe opskrefne til Vederlaug.
Saaledis passerit Bevidnes under haand og signetter. Act. Anno die et Loco ut Supra.
(Skiftet er avskrevet av G.S. 2018).

I dette skiftet dukker det opp et gammelt ord i forbindelse med bygningene på gården; "forhavne". Det betyr nedslitt eller forfallent. Det må
bety at det må være lenge siden han bygde disse husene. Kilde: Ordbok: Otto Kalkar.Toreskås ser ut til å være ubebodd i tiden 1762 - 1820. Kan husene være nedbrent? Det ser ikke ut til at det har bodd
noen her før Claus Halvorsen kjøpte eiendommen i 1828.

Beboer her i 1822:
"Anne Maria Jensdatter Toreskaas" var nevnt her i skattelista for 1822. Hun var da tjenestejente hos Halvor Halvorsen Suusaas d.e.
Hun kom fra Graver(1) i Valebø og var søster til Ingeborg Jensdatter som var g.m. nevnte Halvor Halvorsen Suusaas.
Deres bror Christen Jensen bodde på Langjordet under Fosse. Deres søskenbarn Anne Augustinsdatter ble gift med Claus Thoreskaas.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 20. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Halvor Halvorsen (Suusaas) til sønnen Claus Halvorsen for 595 spd. - 90 sk., dat. 23 April, thinglæst 4. Juli 1828."

Jernverksarb., småbruker, selveier
Claus Halvorsen Thoreskaas fra Susås(1) f. 24/3-1804 d. 14/4-1831 i Eidselva, 26 år gml., s.a. Halvor Halvorsen Suusaas d.e.
g. i Holla 7/12-1826 m. Anne Augustinusdatter d.y. fra Graver(1) i Valebø f. 4/8-1805 d. 22/1-1846 i Barselseng på Osdalen under Graver, d.a. Augustinus Jensen Graver.
Forlovere: "Halvor Thorsen Baxaas og Bent Jonsen Wale."
1. Halvor Clausen f. 9/2-1827. Se nedenfor.
2. Augustinus Clausen f. 3/12-1828. Se Danielskås.
3. Nils Clausen f. 24/1-1831. Se Drammen under Baksås.
Eier 1828.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Inderst Claus Halvorsen Susaas og Anne Augustinusdatters Halvor: Ingebor Thoreskaas, Kirsten Gundersd. Rødningen, Halvor Thoreskaas, Niels Rødningen og Thomas Halvorsen Susaas.
F.f. Claus Halvorsen Suusaas(!) og Anne Augustinusdatters Augustinus:  Anne Graver, Anne Halvorsd. Fæhn, Jens Graver, Halvor Suusaas, Thomas Halvorsen Suusaas.
F.f. Claus Halvorsen Toreskaas og Anne Augustinusdatters Niels: Anne Jensd. Rønningen, Berthe Maria Gullichsd. Lunde, Halvor Halvorsen Susaas yngre, Jørgen Jermundsen Bjærven, Andreas Halvorsen Suusaas.

Kilde: Kirkebok for Holla (1831-1848).
Gaardmand Claus Halvorsen Suusaas, 26 Aar gml. d. 14/4-1831. "Druknede i Eiselven paa sin Hjemmereise om Natten fra Værket. Liget blev ikke funden igjen førend efter 2 Maaneders forløb."

Enka Anne Augustinusdatter ble g2g med mannens bror, lærer Andreas Halvorsen Susaas. Se Osdalen under Graver i Valebø.
Andreas Halvorsen ble deretter gift til Oterkjær øvre. Se Oterkjær øvre under Susås.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 20. Digitalarkivet.
"Skifte efter Claus Halvorsen, afsluttet 18. Dec. 1832, hvorved dette brug for 500 spd., er udlagt sønnen Halvor Clausen, thingl. 12. Febr. 1833."

Halvor Clausen var ikke mer enn 5 år gammel da faren døde, og Toreskås ble skjøta over på han. Han vokste opp med sin mor og sin stefar,
Andreas Halvorsen Susaas. Siden stefaren var omgangsskolelærer på den tiden, flytta familien en del rundt. Mora døde i Osdalen under
Graver i Valebø i 1846. Da var Halvor Clausen 18 år og ble ansett som "voksen", selv om han ikke var myndig ennå. Han gifta seg som 24-
åring, og gård hadde han!

Toreskås ble heretter leid bort i perioder.

Nils Christensen Langjordet g.m. Gunhild Saamundsdatter bodde her i 1846 og i 1851.
Se Langjordet(B) under Fosse.

Arbeider, småbruker, selveier
Halvor Clausen Toreskaas herfra f. 9/2-1827 d. 24/8-1894 i Colton, Minnehaha Co., SD, USA.
g. i Holla 4/7-1851 m. Anne Stenersdatter fra Rønningen under Susås f. 24/1-1833 d. 20/1-1921 i Colton, SD., d.a. Stener Gjermundsen Rønningen.
Forlovere: "Halvor Halvorsen Susaas og Aslak Somundsen pr. Skaardal."
1. Anne Halvorsdatter (Annie Clauson) f. 8/10-1851 d. 23/2-1904 i Lawrenceburg, Tennessee g.m. Charley T. Austin (1850-1907). Gravlagt i Colton, Minnehaha Co., SD.
2. Claus Halvorsen (Claus Clausen) f. 10/3-1853 d. 19/10-1928 i Decora, Winneshiek Co., Iowa g.m. Marie J. Rygg (1855-1936).
3. Anne Kirstine "Kjestine" Halvorsdatter (Christine Clauson) f. 26/7-1855 d. 26/10-1927 g.m. Austin Tovson Austin (1848-1935). Gravlagt i Colton, Minnehaha Co., SD.
4. Stener f. 11/1-1858 d. 13/1-1859 på Toreskås.
5. Stener Halvorsen (Steve Clausen) f. 18/12-1859 d. 15/5-1939 i Colton, Minnehaha Co., SD, g1g 1889 m. Sophia Antonsd. Carsrud (1872-1893), g2g 1897 m. Louise Johnson (1886-1934).
6. Gunhild Maria Halvorsdatter (Marie Clauson) f. 17/5-1862 d. 8/4-1890 i Colton, gm. Andrew L. Rygg (1863-1943). Gravlagt i Colton, Minnehaha Co., SD.
7. Nils Halvorsen (Clauson) f. 4/6-1864 d. 10/11-1879 i Sverdrup Tws., Minnehaha Co., SD., 15 år gml.
8. Anders Halvorsen (Andrew Clauson) f. 6/1-1867 i Larvik d. 9/4-1959 i Colton, g.m. Betsy "Anette" Carson (1870-1910).
9. Hanna Halvorsdatter (Hanna Clauson) f. 5/7-1869 d. mai 1952 i Thief River Falla, Pennington Co., Minnesota, g2g m. Otto Carsrud (1864-1915), g2g m. Adolph Erichson (1867-1955).
10. Minnie Pauline Clauson f. 10/4-1872 i Hormony, Filmore Co., Minnesota d. 6/2-1956 i Colton, Minnehaha Co., SD, g.m. Andrew Johnson (1868-1936).
Eier 1832 som 5-åring. Overtok gården i 1851.

F.f. Gaardm. Halvor Clausen Toreskaas og Anne Stenersdatters Anne: Anne Halvorsd. Nomme, Asloug Svennungsd. Suusaas, Nils Clausen Nomme, Aslak Saamundsen Skordal, Halvor Nilsen Rønningen.
F.f. Gmd. Halvor Clausen Toreskaas og Anne Stenersdatters Claus: Kirsti Nilsd. Skordal, Anne Gurine Andreasd. Toreskaas, Stener Gjermundsen Rønningen, Halvor Nilsen do., Gjermund Stenersen do.
F.f. Gmd. Halvor Clausen Toreskaas og Anne Stenersdatters Anne Kirstine: Anne Svennungsd. Dalen, Anne Kirstine Andreasd. Toreskaas, Augustinus Clausen Dalen, Nils Clausen Skordal, Claus Andreassen Vrk.
F.f. Gmd. Halvor Clausen Toreskaas og Anne Stenersdatters Stener: Kirsti Nilsd. Skordal, Anne K. Andreasd. Toreskaas, Stener Gjermundsen Rønningen, Aslak Saamundsen Skordal, Gjermund Stenersen Rønningen.
F.f. Gmd. Halvor Clausen Toreskaas og Anne Steenersdatters Steener: Kirsti Nilsd. Skordal, Anne Kirstine Andreasd. Toreskaas, Aslak Saamundsen Skordal, Steener Gjermundsen Rønningen, Gjermund Stenersen do.
F.f. Gbr. Halvor Clausen Toreskaas og Anne Steenersdatters Gunhild Maria: Kirsti Nilsd. Skaardal, Anne Kirstine Andreasd. Toreskaas, Stener Rødningen, Aslak Saamundsen Skaardal, Gjermund Stenersen Rødningen.
F.f. Halvor Clausen Thoreskaas og Anne Steenersdatters Nils: Kirsti Nilsd. Skaardal, Anne Kirstine Andreasd. Dagsrød, Aslak Somundsen Skordal, Stener G. Rønningen, Gjermund Stenersen Rønningen.
F.f. Forpagter Halvor Clausen Præstegaarden og Anne Stenersdatters Hanna: Margith Olsd. Rønningen, Anne Halvorsd. Præstegaarden, Aslak Saamundsen Skaardal, Gjermund Stenersen Rønningen, Barnets Fader.

Halvor Clausen flytta til Langestrand i Larvik med familien på vårparten i 1865. Der drev han som vognmann en tid. De kom tilbake til Holla etter 3-4 år.
Han hadde solgt Toreskås i 1866, men han ble forpakter av Holla Prestegård fra ca. 1869 og fram til hele familien emigrerte til N. Amerika i 1870.
De tok med seg sin foreldreløse nevø, Claus Nilsen "Sannerholt" f. 22/1-1852. Se Drammen under Baksås.


Anne Stenersdatter Clauson i USA.

Kilde for all info rundt familien i USA: https://www.findagrave.com


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 20. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr 6 er udgaaet (utskilt), afholdt 11., thingl. 13. Okt. 1865."

Omgangsskolelærer, leieboer
Andreas Halvorsen Suusaas fra Susås(1) f. 24/3-1806.
Beboer i 1839.

Andreas Halvorsen Susaas med familie, bodde flere steder i Holla i sin lærerkariere. Hans kone fødte et barn på Toreskås i 1839.
Se hans fulltallige familie på øvre Oterkjær under Susås.

Toreskås var ubebodd under folketellinga 1865.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 20. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Halvor Clausen til John Andersen Lunde for 2.350 spd., dat. 12., thingl. 13. Okt. 1866."

Småbruker, selveier
John Andersen Lunde fra Steinhaug i Lunde f. 20/10-1816 d. i USA, s.a. Anders Johnsen Steenhoug og Kari Haraldsdatter.
g. i Holla 29/12-1845 m. Kirsten Tollefsdatter fra Hagen under Helgen store f. 24/7-1820 d. i USA, d.a. Tollef Halvorsen Hagen.
Forlovere: "Andreas Johnsen Steenhoug og Carl Østensen Funnemark."
1. Karen Andrea f. 7/6-1846.
2. Anders Johnsen f. 6/5-1849. Emigrerte via Skien med "S/S Skien" med avreise 11/4-1870, ankomst Quebec i Canada 7/6-1870.
3. Tollef Johnsen f. 30/5-1852.
4. Karen Johnsdatter f. 26/11-1854.
5. Hanna Christine Johnsdatter f. 28/9-1857.
6. Inger Johnsdatter f. 6/1-1861.
7. Aaste Gurine Johnsdatter f. 27/2-1864.
8. Kirsten Marie Johnsdatter f. 8/9-1867 på Stenhaug i Lunde.
Eier 1866.

Alle barna er født på gården Steinhaug i Lunde. Alle fadderene er Lunde-folk.

F.f. Gmd. John Andersen Stenhoug og Kirsten Tollefsdatters Karen Andrea: Kari Haraldsd. Stenhoug, Ingeborg Andersd. do., Emmanuel Jensen Moen, John Andreasen Stenhoug, Kjøstolf Halvorsen Godtid.
F.f. Gmd. John Andersen Stenhoug og Kirstie Tollefsdatters Anders: Kari Haraldsd. Stenhoug, Ingeborg Andersd. do., Peder Halvorsen Tangen, John Andreassen Stenhoug, Gunnild Andersd. do.
F.f. Gmd. John Andersen Stenhoug og Kirstie Tollefsdatters Tollef: Kari Tollefsd. Godtid, Ingeborg Andersd. Stenhoug, Andreas Johnsen do., Anders Andreasen do., Anne Elisabeth Andersd. do.
F.f. Gmd. John Andersen Stenhoug og Kirstie Tollefsdatters Karen: Kari Haraldsd. Stenhoug, Bergith Johannesd. Lunde, John Andreassen Funnemark, Aslach Thorsen Helgetvedt, Hans Pedersen Hougen.
F.f. Gmd. John Andersen Stenhoug og Kirstie Tollefsdatters Hanna Christine: Kari Tollefsd. Godtid, Signe Johannesd. Myhre, Halvor Andreassen Tvedten, Hans Pedersen Hougen, Niels Andersen Stenhoug.
F.f. Gmd. John Andersen Stenhoug og Kirstie Tollefsdatters Inger: Kari Brynjulsd. Lunde, Constance Andersd. Steenhoug, Anders Andreassen Lunde, Gullich Olsen Apalnæs, Even Andersen Bakkene.
F.f. Gmd. John Andersen Stenhoug og Kirstie Tollefsdatters Aaste Gurine: Kari Tollefsd. Gotid, Bergith Knudsd. Guto, Halvor Kjøstolsen Gotid, Even Pedersen Blomdalen, Anders Johnsen Stenhoug.
F.f. Gmd. John Andersen Stenhoug og Kirstie Tollefsdatters Kirsten Marie: Kari Gulliksd. Lunde, Anne Olsd. Funnemark, Aslak Gundersen Lunde, Thor Thorsen Laug, Nils Andreassen Stenhoug.

Denne familien bodde under folketellinga 31/12-1865 på Steinhaug i Lunde (løpenr. 273c1.

Kilde: "Blåboka" (trykket matrikkelgrunnlag) 1866.
Til Toreskås fulgte 1/3 i et litet vannfall. Gårdens besetning: 1 hest, 6 kuer og 8 sauer.

Kilde: Emigranter fra Holla (Nils Buverud).
Etter at eldste sønn, "Anders Johnsen Thoreskaas" hadde emigrert med båten "S/S Skien" i 1870, kom resten av familien etter i mars 1872. De reiste også via Skien med samme båt. Avreise Skien 13/4-1872 - ankomst Quebec i Canada 8/6-1872. Vanligvis bar det videre med båt over "leikene" til Wisconsin i USA, hvor det bodde mange hollasokninger fra før. men mange valgte også å slå seg ned i Canada.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 20. Digitalarkivet.
"Skjøde fra John Andersen til Nils Olsen Fosse for 1800 spd., dat. 26. Marts, thingl. 3. April 1872."

Bonde, selveier
Nils Jacobias Olsen Fosse fra Fosse f. 7/12-1826.
Eier 1872.

Denne familien bodde her under folketelling 31/12-1875. Se Fosse.

Dyrehold i 1875: 1 hest under 3 år, 5 kuer, 3 kalver, 14 sauer, 1 gris.

Småbruker, leilending
Halvor Nilsen Toreskaas (Halvor N. Toreskaas) fra Fosse f. 20/12-1859 i Lunde d. 10/2-1904 på Toreskås av "Tæring", s.a. Nils Jacobias Olsen Fosse.
g. i Holla 31/3-1882 m. Bergit Olsdatter fra Gåthaug i Sauherad f. 6/8-1854 d. 6/4-1931 på Toreskås, d.a. Ole Halvorsen Gaathaug.
Forlovere: "Ole Halvorsen Gaathaug af Saude og Halvor Nikolaisen Eie."
1. Nils Halvorsen Toreskaas f. 17/12-1882. Se nedenfor.
2. Ole Halvorsen Toreskaas f. 18/10-1884 (d. 1916 på Notodden?) g1g m. Anne Olsd. Nesodden f. 1885 d. 1910, g2g m. Aaste Gaathaug.
3. Halvor Halvorsen Toreskaas f. 4/1-1887. Se Fensv. 46 under Søve.
4. Anders Halvorsen f. 27/8-1889.
5. Aslaug Maria Halvorsen f. 20/12-1891 g.m. Andreas J. Tveitan i Lunde.
Bruker 1882.

F.f. Gbr. Halvor Nilsen Thoreskaas og Bergit Olsdatters Nils: Nils Olsen Thoreskaas, Thor Nikolaisen Eie, Halvor Olsen Susaas, Aslaug Nilsd. Eie, Anne Olsd. Susaas.
F.f. Gbr. Halvor Nilsen Fosse og Bergit Olsdatters Ole: Halvor Olsen Susaas, Dorthe Nikolaisd. do., Nils Olsen Baksaas, Thor Nikolaisen Eie, Susanne Nilsd. Baksaas.
F.f. Gbr. Halvor Nilsen Thoreskaas og Bergit Olsdatters Halvor: Aslaug Nilsd. Eie, Susanne Nilsd. Baksaas, Thor Nikolaisen Eie, Harald Nikolaisen Eie, Halvor Olsen Susaas.
F.f. Gbr. Halvor Nilsen Thoreskaas og Bergit Olsdatters Anders: Dorthe Nikolaisd. Susaas, Halvor Olsen do., Susanne Nilsd. Baksaas, Thor Nilsen do. og Ole Halvorsen Gaathaug af Saude.
F.f. Gbr. Halvor Nilsen Thoreskaas og Bergit Olsdatters Aslaug Maria: Aslaug Nilsd. Eie, Thor Nikolaisen Eie, Kristoffer Halvorsen Kise, Thor Nilsen Baksaas og Hanna Jensd. Kleva. 

Bergit Olsdatter var i tjeneste på Toreskås før de gifta seg. Denne familien tilhørte etter hvert menigheten
Den Evangelisk-Lutherske Kirke (DELK).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 20. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Nils Olsen Fosse til sønnesønnen Nils Halvorsen Toreskaas på denne eiendom og gnr 4 bnr 7 for tilsammen kr. 11.600, dat. 29/10, tingl. 16. Nov. 1904."


Toreskås ca. 1920. Vi ser at det er bryggerhus her (ved flaggstanga), og bakenfor ligger et stabbur. Avfotografert fra Holla I (Simon Ytterbøe - 1925).

Småbruker, selveier
Nils H. Toreskaas herfra f. 17/12-1882 d. 22/12-1961.
g. i Lunde krk. 27/8-1904 m. Anne Ova fra Ova i Lunde f. 28/1-1883 d. 29/11-1962, d.a. Halvor Andersen Ova.
Forlovere: "Halvor A. Ova og Eilif Lunde."
1. Bertha Marie Toreskaas f. 5/6-1905 d. 3/12-1985 g.m. Kasper Ihlen f. 23/8-1902 d. 28/5-1979. Bodde mange år i Oslo. Gravlagt i Askim, Østfold.
2. Halvor Toreskaas d.e. f. 12/12-1906 d. 18/8-1976 g.m. Margot Johnsen fra Løveid i Melum f. 6/12-1912 d. 4/5-1998. Han var bestyrer av Bøle handelslag. Gravlagt på Eidanger.
3. Olav N. Toreskaas f. 18/9-1909 d. 7/7-1990 g.m. Aaste Eriksd. Norheim fra Flåbygd f. 22/8-1911 d. 4/4-2003. Bestyrer av Porsgrunn Handelslag på Osebakken. Gravlagt på Eidanger.
4. Halvor N. Toreskaas d.y. f. 18/4-1914 d. 19/6-1987 g.m. Ingerid Hansen fra Skien f. 5/5-1915 d. 15/2-1989. Ansatt i Skien Meieribolag. Gravlagt på Gimsøy i Skien.
5. Ingeborg Toreskaas f. 10/5-1916 d. 16/5-1992. Sykepleier. Ugift. Gravlagt på Kronborg nye på Ulefoss.
6. Tor Toreskås f. 10/1-1918. Se nedenfor.
7. Nils Toreskås f. 27/2-1920 d. 13/1-1986 g.m. Anna Sofie Fiskodde fra Lunde f. 21/10-1922 d. 7/5-2012. Gravlagt på Kronborg nye på Ulefoss.
8. Birgit Toreskaas f. 30/8-1923 d. 23/4-2000 g.m. Gunnar Haugen f. 24/9-1913 d. 7/5-1991. Hun var sykepleier. Gravlagt på Gjerpen i Skien.
Eier 1904.

*Trygve Toreskås vokste opp her hos sine besteforeldre. Foreldrene var eldste datter, Bertha Marie Toreskås og
den ugifte agronomen Erling Faye Wevle fra Jessheim f. 1902.
Trygve Toreskås f. 18/9-1926 g. i Lunde 1950 m. Kari Torsdatter Steinhaug fra Lunde f. 21/4-1928 d. 17/3-2015.
Trygve ble byggmester og de flytta til Kolbotn. Gravlagt i Kolbotn, Akershus. De har en sønn: Nils Tore Toreskås.

Kilde: Holla I (S. Ytterbøe).
I 1908 solgte han (Nils H. Toreskaas) gården til Anders Kristensen Vibeto (øvre) og flytta til Ova (i Lunde), men kom tilbake til Toreskås i 1911. Nils Toreskaas har vært medlem av de forskjellige styrer i bygda, av herredsstyre og formannskap, formann i styret for Holla brannkasse, medlem av styre i Holla Sparebank i 32 år, derav 12 år som formann.


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 20. Digitalarkivet.
"Fæsteseddel fra Nils Halvorsen Thoreskaas til Mari Lunde paa tomt af dette brug, mod aarlig afgift kr. 15, hvorfor panteret, samt forkøbsret, dat. 12., thingl. 16. Nov. 1904."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 20. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Nils Halvorsen Thoreskaas til Anders Kristensen Vibeto herpaa og gnr 4 bnr 7, for kr. 15.000, dat. 31/7, tingl. 12/8-1908."

Småbruker, selveier
Anders Kristensen Vibeto fra Øvre Vipeto(1) f. 31/12-1870.
Eier 1908.

Denne familien bodde her under folketellinga 1910. Se dem på S. Fen(1).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 20. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Anders Kristensen Vibeto til Nils Halvorsen Toreskaas paa denne eiendom og gnr 4 bnr 7 for kr. 9.600, dat. 3., tingl. 14. okt. 1911."

Nils H. Toreskaas.
Eier 1911.

Nils Toreskaas kjøpte gården tilbake etter 3 år. Se ovenfor.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 59. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 30/12-1952, dagbokført 7/1, grunnbokført 14/1-1953 fra Nils Toreskås til sønnen Tor Toreskaas på denne eiendom og gnr 4 bnr 7 for kr. 40.000,- , derav
for løsøre kr. 8.000,- Av kjøpesummen henstår kr. 16.233,62 med pant i de solgte eiendommer og med prioritet etter gjelden til Hypotekerbanken. Selgerne har likeså for-
beholdt sig husvær, ved og hage m.v. av 5 årig verdi kr. 1500,- hvorfor også has pant i de overdragne eiendommer.

Småbruker, agronom, selveier
Tor Toreskaas herfra f. 10/1-1918 d. 6/5-1996.
g.m. Asborg Flom fra Lunde f. 24/6-1923 d. 26/3-2017, d.a. bonde Johannes Ellingsen Flom og Hilleborg Amundsdatter.
1. Nils Ole Toreskaas.
2. Bjarne Johannes Toreskaas.
Eier 1953.

Selveier
Nils Ole Toreskaas herfra.
g.m. Jenny Signe Listog.
1. Heidi Irene Listog Toreskaas.
2. Jeanne Berit Listog Toreskaas.
Eier 1995.
 

Kilde: "Norske gardsbruk Telemark II" (Foyn forlag - 2000). Etter tillatelse.
Slektsgården har et areal på 99 dekar jord og 239 dekar skog, med fiskerettigheter i Nomevann. Det drives kornproduksjon. Melkekyr ble det slutt med i 1988. Første traktoren kom i 1954. I dag er det tre traktorer og en skurtresker. I tunet står et våningshus fra 1850, bryggerhus fra 1960 og driftsbygning fra 1958, som rommer fjøs, stall, maskinrom og kornsiloer med tørke. Gården har vært i slekta siden 1870. Nils Toreskaas var eier fra 1904 til 1953, da sønnen Tor overtok. Nils Ole tok over etter faren i 1995. Eiere: Jenny Signe Listog (Toreskaas) og Nils Ole Toreskaas. Barn: Heidi Irene og Jeanne Berit Listog Toreskaas.


Gnr 3 Susås - bnr 4 "Toreskås". Fra Nome kommunes karttjeneste: https://www.kommunekart.com


| Innhold | Gamle Susås | Susås 1 |
| Brekke | Dalen | Danielskås | Kråkefet - Fossheim | Oterkjær | Oterkjær øvre |
| Perskås | Rønningen | Solheim | Solvang | Solvold | Toreskås | Vrangfoss | Yttingen lille |


Vrangfoss 1891
Kilde: Folketellinga 1891 og kirkebøker.

Bosted for slusevokter og slusearbeidere siden Bandak - Nordsjøkanalen ble åpnet i 1892.

Bolig for 2 familier ved Vrangfoss.

Opsynsmann ved "Kanalvæsenet" (seinere slusemester)
Lars Anstensen f. 4/4-1845 i Vardal (Hunndalen/ Raufoss), Oppland, s.a. Ansten Larsen Glæstad og Marte Eriksdatter.
Se Vrangfoss 1900.

Oppmålingsformann ved "Kanalvæsenet"
Ole Knudsen fra Eidsberg i Østfold f. 4/11-1867 på S. Ulnes i N. Aurdal i Valdres, Oppland, s.a. jernbanefunksjonær Halvor Knudsen og Live Olsdatter Ulnes.
g. i Holla 27/12-1889 m. Gurine Berthea Pedersdatter fra Sannerholtkastet under Romnes f. 4/7-1872 i Holden, d.a. kjører Peder Pedersen Sannerholt.
Forlovere: "Bent Pedersen Vrk. og Karl Pedersen Sagbruget."
1. Harald Knudsen f. 13/4-1890.
Bruker i 1891.

F.f. Opmaalingsformand Ole Knudsen Sannerholt og Gurine Berthea Pedersdatters Harald: Karen Pedersd. Sannerholt, Gurine Pedersd. Sagbr., Peder Pedersen Sannerholt, Theodor Pedersen ditto og Andreas Nilsen do.

Folketellinga 1875 forteller oss hvor han ble født. Eidsberg er nemlig feil. Han har nok bare bodd der en viss tid.
Han var født på gården hans mor kom fra i Valdres.
I 1875 bodde de (Halvor Knudsens familie) på Ø. Greaker i Tune kommune, ved Sarpsborg.
 


Vrangfoss 1900
Kilde
: Folketellinga 1900 og kirkebøker.

Slusemesterbolig for 2 familier.

Oppsynsmann, slusemester
Lars Anstensen
f. 4/4-1845 i Vardal (Hunndalen/ Raufoss), Oppland, s.a. Ansten Larsen Glæstad og Marte Eriksdatter.
g.m.
Olivia Emilie Arnevig fra Fjære ved Grimstad f. 6/12-1863, d.a. gbr. Ole Edvard Crøger Arnevig og Elise Cathrine Hansdatter Burvold.
1. Marta Elise Anstensen f. 21/12-1886 i Arendal.
2. Agnes Anstensen f. 30/8-1891.
3.
Ansten Anstensen f. 21/9-1899.

F.f. Opsynsmand ved Kanalvæsenet Lars Anstensen og Oline Emilie Arnevigs Marta Elise: Ole Edvard Arnevig, Hans Aslesen Sæl, Marthe Marie Riis, Anne Møller, Faderen.
F.f.
Kanalopsynsmand Lars Anstensen Vrangfos og Olivia Emilie Hansdatters Agnes: Marit Lied Hølen, Therese Thronsen Kringlefet, Fredrik Kr. M. Lied, Hølen, Olaus Thronsen Kringlefet, Marthinius Eriksen Elvelandet.
F.f. Slusemester Lars Anstensen Vrangfos og Olivia Emilie Anstensens 
Ansten: Gunda Kristoffersen Vrangfos, Gunhild Marie Nilsd. do., Slusevogter Karl Andersen Sundelin do., Slusev. Edvard Johannesen Nordblom og Slusev. Peder Kristoffersen.

Lars Anstensen var oppsynsmann for kanalvæsenet under bygging av "Bandak - Nordsjø - kanalen". Da kanalen var ferdigbygget i 1892,
likte de seg så godt at de ble værende og Anstensen fikk stilling som slusemester ved Vrangfoss.

Kanalarbeider, slusevokter
Rasmus Rasmussen Lunde (Rasmus R. Lunde) fra Lunde i Sirdal, Vest-Agder f. 17/2-1849 d. 25/6-1904 på Vrangfoss av tuberkulose, s.a. husmann Rasmus Rasmussen Lunde og Joren Salvesdatter..
g. i Lunde krk. 17/2-1888 m.
Marie Hansdatter fra Lia under Barlaug i Lunde f. 16/6-1859, d.a. husmann Hans Olavsen Kjønaasmyra og Margith Aslaksdatter.
Forlovere: "Aslak H. Ødegaard og Lars Gustav Kristiansen Sætre (Kanalarbeidere)."

1.
Rasmus Rasmussen f. 1/11-1888 på Øigaren i Lunde.
2. Hans f. 30/1-1890 på Øigarden i Lunde d. 4/7-1900 på Vrangfoss av drukning.
3. Johanne Rasmussen f. 20/12-1891 på Øigaren i Lunde.

4. Martin Johannes Rasmussen f. 24/2-1893 i Lunde.
5.
Hanna Marie Rasmussen f. 28/11-1894 g. i Holla 1/6-1914 m. fabr. arb., Skotfoss, Anton Severin Teodorsen Evjen.
6.
Ole Johan Rasmussen f. 24/6-1896.
7.
Ida Rasmussen f. 28/8-1898.
8. Hans f. 31/12-1900 d. 20/1-1901 på Vrangfoss av forkjølelse.
9. Helene Rasmussen f. 30/12-1902.
Bruker 1894.

F.f. Kanalarb. Rasmus Rasmussen Øigaren og Mari Hansdatters Rasmus: Gunhild Halvorsd. Øigaren, tj.p. Else Olavsd. Øigaren, Ingebjørg Kr. Børte, Gmd. Aslak Halvorsen Øigaren, arb. Peder Nilsen Strømme.
F.f. Kanalarb. Rasmus Rasmussen Øigaren og Mari Hansdatters Hans: Gunhild Halvord. Øigaren, Gunhild og Andrea Nilsd. Barlaug, Hans Olavsen Kjønaasmyra, Aslak Halvorsen Øigarden.
F.f. Kanalarb. Rasmus Rasmussen Øigaren og Mari Hansdatters Johanne: Gunhild Halvorsd. Øigaren, sypige Andrea Nilsd. Barlaug, Aslak Halvorsen Øigarden, Halvor Aslaksen do., gdm. Christen Gunnarsen Barlaug.
F.f. Slusevogter Rasmus Rasmussen Torerskaas og Mari Hansdatters Martin Johannes: Bergit Olavsd. Torerskaas, Else Olavsd. Øigarden, Mari Olavsd. Rønningen, gmd. Halvor Nilsen Torskaas, slusemester Søren Reiersen.
F.f.
Slusevogter Rasmus Rasmussen Vrangfos og Marie Hansdatters Hanna Marie: Gunda Nilsd. Vrangfos, Olava Gundersd. do., Slusemester Lars Anstensen do., Peder Kristoffersen do., Kristian Johnsen Vrangfosbarakken.
F.f. Slusevogter Rasmus Rasmussen, Vrangfos og Mari Hansdatters 
Ole Johan: Inger Torkildsd. Hølen, Ingeborg Gulliksd. Apalnæs (i Lunde. G.S.), slusev. Lars Anstensen, Vrangfos, do. Peder Kristoffersen do., do. Kristian Johansen Vrangfos.
F.f. Slusevogter Rasmus Rasmussen Lunde, Vrangfos og Marie Hansdatters 
Ida: Ingeborg Olsd. Apalnæs, Gunda Nilsen Vrangfos, Lars Anstensen do., Peder Kristoffersen do., Kristen Johnsen do.

Rasmus R. Lunde er godt eksempel på at en som kom langveis fra, for å være med på kanalutbygginga, etablerte seg i området underveis.
Han kom til Lunde i Telemark som kanalarbeider allerede i 1887. Øigaren var tydligvis et sted hvor flere av kanalarbeiderne bodde.
Han fant raskt sin kone, og de fikk tre barn i Lunde. Etter kanalåpninga i 1892, hadde han fått jobb som slusevokter og de flytta inn i den nye
slusevokterboligen på Vrangfoss. Dermed var de godt etablert i Holla.

 

Vrangfossv. 113.
Slusevokterbolig for 2 familier.

Slusevokter
Peder Marius Kristoffersen (Peder Kristoffersen) fra Ullermo i Strøm, S. Odalen, Hedmark f. 9/11-1863 d. 14/3-1923, s.a. Christopher Pedersen Ullemo.
g1g i Holla 3/1-1890 m. Marie Johansdatter fra Perskås under Susås f. 18/1-1863 d. 21/12-1891 av Tæring", d.a. vognmann Johan Anderson.
Forlovere: "Kristen Pedersen Evjen og Halvor Halvorsen Baksaas."
g2g i Barbu krk. 12/11-1892 m. Gunda Nilsen fra Barbu ved Arendal f. 1/1-1870 i Tromøy i Austre Moland d. 21/9-1920 på Vrangfoss av "Mavesvulst"., d.a. gruvearb. Nils Andersen fra Modum og Karoline Gundersd. fra Trømøy.
Forlovere: "Jakob Hilstand og Karl Knudsen Myrene."
1. Julius Kristoffer Kristoffersen  f. 1/12-1893.
2. Nils Kristoffersen f. 9/2-1896 d. 9/7-1976. Gravlagt med sine foreldre på Kronborg gamle.
3. Randine f. 24/1-1898 d. 12/4-1898 på Vrangfoss.
4. Kristoffer Kristoffersen f. 15/6-1899 g.m. Gudrun Marie f. 3/9-1902 d. 24/6-1998. Gravlagt på Kronborg gamle.
5. Ragnvald Kristoffersen f. 28/5-1903 (døpt i Lunde kirke). Se Odden 16 under Eie øvre.
6. Randine Kristoffersen f. 2/9-1906 (døpt i Lunde kirke).
Bruker ca. 1890.

F.f. Slusevogter Peder Kristoffersen, Vrangfos og Gunder Nilsdatters Julius Kristoffer: Karoline Andersen Vrangfos, Anne Johannesd. Baksaas, Jakob Kristoffersen do., Søren Pedersen Vrangfos, Faderen.
F.f. Slusevogter Peder Marius Kristoffersen, Vrangfos og Gunda Nilsens 
Nils: Kone Karoline Nilsen, tjenestepige Ingeborg Gurine Gulliksd., slusemester Lars Anstensen, slusevogter Rasmus Rasmussen, arb. Kristian Jonsen.
F.f. Slusevogter Peder Kristoffersen, Vrangfos og Gunda f. Nilsens 
Randine: Kone Olivia Anstensen, pige Olivia Grøstad, Slusemester Lars Anstensen, Slusevogter Rasmus Lunde, Slusevogter Ole Thovsen Vrangfos.
F.f. Slusevogter Peder Kristoffersen, Vrangfos og Gunda Nilsens 
Kristoffer: Moderen, pige Anna Nilsen, Arendal, Slusemester Lars Anstensen, Vrangfos, Gbr. Halvor Susaas, Dagarb. Nils Nilsen af Arendal.
F.f. Slusevogter Peder Kristoffersen, Vrangfoss, Holden og Gunda Kristoffersens
Ragnvald: Slusemester Lars Andersen(!), slusevogter Rasmus Lunde, moderen, pige Oivia Grøstad.
F.f. Slusevogter Peter Marius Kristoffersen Vrangfos og Gunda Kristoffersens 
Randine: Slusemester Anstensen, Slusevogter Ole Tovsen, Moderen, pige Olivia Grøstad.

Hennes mor bodde her i 1900: Arbeiderenke Karoline Nilsdatter f. 1833 i Barbu prestegjeld.
 

Tømmermand, slusevokter
Ole Thovsen fra Kåsa under Hovdejord i Heddal f. 9/2-1862 d. 9/9-1940 i Solum, s.a. husmann Tov Halvorsen Kaasa og Gunhild Pedersdatter.
g. i Bø krk. 28/12-1882 m.
Dordi Johannesdatter fra Slåttedalen i Bø f. 23/6-1861 d. 3/9-1948 i Solum, d.a. Johannes Torjussen og Kirsti Andersdatter.
Forlovere: "Tov Anundsen Roem og Gunder Jensen Myrjord."

1.
Gunhild Olsd. f. 22/3-1883 (dpt. i Bø krk. 3/5) i Slåttedalen.
2.
Kiersti Olsdatter f. 18/2-1885 (døpt i Bø kirke 15/3) i Slåttedalen d. 20/12-1891 i Stoa av tæring.
3.
Daardi Olsd. f. 22/12-1886 i "Hørtingras"(?) i Nes, Sauherad (dpt. i Bø krk. 9/1-1887).
4. Johannes Olsen f. 22/7-1889 i Stoa.
5. Thov Olsen f. 18/11-1891 i Stoa.
6. Agnete Kirstine
Olsdatter f. 21/2-1894 i Stoa.

F.f. Husm. Ole Tovsen Slaattedalen og Dordi Johannesdatters Gunhild: Husmandskone Tone Thovsd. Roem, do. Kierst Andersd. Slaattedalen, Husm. Nils Nilsen Lona, do. Halvor O. Liene, Anders S. Pladsen.
F.f. Husm. Ole Tovsen Slaattedalen og Dordi Johannesdatters Kiersti: Husmandskone Tone Thovsd. Roem, do. Kari Eriksd. Liene, Husm. Tov Anundsen Roem, do. Halvor O. Liene, Anders S. Pladsen.
F.f. Husm. Ole Tovsen "Hørtingras"? og Daardi Johannesdatters Daardi: Husmandskone Tone Tovsd. Roem, do. Kiersti Andersd. Slaattedalen, Husm. Tov Anundsen Roem, Inderst Johan J. Otterholdt, Erik H. Langkaas.
F.f.
Tømmermand Ole Tovsen Stoa og Dordi Johannesdatters Johannes: Ingeborg Nilsd. Stoa, Halvor Halvorsen Stoa, Erik Olsen Stoa, Anne Johannesd. Haugen og Barnets Fader.
F.f. Kanalarb. Ole Tovsen Stoa og Dordi Johannesdatters 
Tov: Thore Halvorsen Ulefos, Marie Andreasd. do., Halvor Reiersen do., Ole Olsen do. og Faderen.
F.f.
Slusevogter Ole Thovsen Stoa og Daardi Johannesdatters Agnete Kirstine: Thone Halvorsd. Odden, Karen Johannesd. Haugen, Ole Tovsen Stoa, Halvor Halvorsen Stoa, Ole Olsen Stoa.

Fra tiden da Ole Tovsen ble født i Heddal og til han gifta seg i Bø kirke, hadde foreldrene hans flytta fra Heddal til Roem i Bø.
De flytta til Holla rundt 1887 og fikk seg boplass på Stoa. Han var hustømmermann av yrke. I 1891 fikk han jobb på det store
sluseprosjektet "Bandak - Nordsjø - Kanalen" ved Vrangfoss. Han fikk jobb som slusevokter der rundt 1894. Familien flytta
trolig inn i slusevokterboligen mot slutten av 1890-tallet. Familien flytta før 1920 til Solum da han fikk jobb ved Løveidkanalen.
Han døde i Solum som slusevokter og de er gravlagt på Solum kirkegård.

 


Vrangfoss 1910
Kilde: Folketellinga 1910 og kirkebøker.
 

Slusemesterbolig for 2 familier.

Forhenv. slusemester
Lars Anstensen
. Se Vrangfoss 1900.

Slusemester
Gunnar Olsen Brattekaas fra Brattekås i Flåbygd, Lunde f. 13/7-1872 d. 1/8-1941, s.a. husmann Ole Olsen Brattekaas og Kari Mikkelsdatter.
g. i Trefoldighetskrk. i Oslo 28/11-1900 m. Karen Rebekka Halvorsen fra Hogga sluser i Flåbygd f. 11/11-1883 ved Løveid i Melum d. 27/11-1973, d.a. slusemester Ole Halvorsen og Anne Dorthea Larsen.
1. Anne Dorthea f. 27/2-1901 i Hogga, Flåbygd d. 20/3-1901 i Hogga av en "Lungesygdom."
2. Dagny f. 22/7-1903 ved Hogga i Flåbygd.
3. Gudrun Brattekaas f. 20/6-1907 g.m. Anders Perskaas. Overtok Brekke.
4. Olav Brattekaas f. 7/3-1911 d. 17/8-1982 g.m. Gjertrud f. 4/1-1918 d. 11/2-1999. Gravlagt på Eidanger nye i Porsgrunn.
Bruker 1907.

F.f. Slusevogter Gunnar Olsen Brattekaas, Hogga og Karen Halvorsens Anne Dorthea: (Ingen faddere). "Hjemmedøbt den 5/3 af Slusemæster O. Halvorsen. Vidner: Anne Smukkestad, Kari M. Brattekaas."
F.f. Slusevogter Gunnar Olsen Brattekaas, Hogga og Karen Rebekka Halvorsens Dagny: Slusemester O. Halvorsen, Robert Halvorsen, faderen, moderen, og Rebekka Evensen, Skien.
F.f. Slusevogter Gunder Olsen, Vrangfos og Karen Halvorsens Gudrun: Moderen, pige Andrea Barlaug, Husmand Ole Halvorsen Hogga, Uk. Robert Halvorsen Hogga.
F.f. Slusevogter Gunnar Olsen Brattekaas, Vrangfos og Karen Halvorsdatters Olav: Forældrene, Sypige Andrea Barlaug, Slusemesters datter Agnes Anstensen, Vrangfos, Slusemester Ole Halvorsen.

Da de gifta seg i Oslo var det nevnt at han var slusevokter ved Hogga sluser i Flåbygd. Han ble konf. i Lunde 9/10-1887. Hun ble også
konfirmert i Lunde, men den 2/10-1898.
Dette ekteparet fikk begge sine første barn ved Hogga sluser i Flåbygd. Siden 1907 ble barna født i Vrangfoss, men ble døpt i Lunde kirke.
De er likevel innskrevet i Holla kirkebok.
Folketellinga januar 1920, forteller oss at de fremdeles bodde ved Vrangfoss og at Brattekaas var slusemester. Forrige slusemester, Lars
Anstensen var pensjonist og bodde i samme boenhet.

Gunnar Brattekaas med familie kom til Vrangfoss ca. 1907. Han kjøpte jord av Susås i 1932 og bygde opp småbruket Brekke.
Se Brekke.

Slusevokterbolig for 2 familier.

Kanalarbeider, slusevokter
Johan Kristian Johnsen fra Gretteland i Tune, Østfold f. 2/3-1859 d. 1940, s.a. arb. John Hansen Gretteland og Anne Marie Mathiasdatter.
g. i Holla 11/7-1890 m. Inger Kirstine Gundersdatter fra Myra under Prestegården f. 4/3-1869 d. 29/4-1952, d.a. Gunder Gundersen Myren.
Forlovere: "
Martin Jørgensen Eidshaug og Alfred Ingebretsen Vrk."
1. Anne Marie Johnsen f. 25/5-1890.
2. John Johnsen f. 22/9-1894. Skogsarbeider i 1910.
3. Aaste Kirstine Johnsen f. 11/10-1896.
4. Inga Josefine Johnsen f. 8/4-1899.
5. Mathilde Johnsen f. 2/4-1901.
6. Gunder Johnsen f. 14/6-1903.
0. Dødfødt sønn f. 12/9-1906.
Bruker ca. 1894.

F.f. Kanalarb., uk. Kristian Johnsen Myra og pige Inger Kirstine Gundersdatters Uægte Anne Marie: Inger Stensen Hegna, Inger Olsen Holla, Erik G. Larsen Evjen, Severin Fredriksen Vrangfos og Marius Bredesen Rønningen.
F.f. Slusevogter Johan Kristian Johnsen, Vrangfoss og Inger Kristine Gundersdatters 
John: Gunda Nilsd. Vrangfos, Olava Gundersd. do., Peder Kristoffersen do., Søren Reiersen do., Gunnulf Gulliksen Apalnæs i Lunde.
F.f. Slusevogter Johan Kristian Johnsen, Vrangfos og Inger Kirstine Gundersdatters 
Aaste Kirstine: Slusev. kone Gunda Nilsen, pige Hanna Gundersd. Myra, Lars Anstensen Vrangfos, Slusemester Peder Kristoffersen, Slusev. Rasmus Rasmussen Vrangfos.
F.f. Slusevogter Johan Kristian Jonsen, Vrangfos og Inger Kristine Gundersens 
Inga Josefine: Bergit Nilsen Toreskaas, Halvor Nilsen do., Gunder Gundersen Myra, Hanna Gundersen do., Jørgen Andersen Sannæs.
F.f. Slusevogter Johan Kristian Johnsen, Vrangfos og Inger Kirstine Gundersdatters 
Mathilde: Gurine Gundersen Myra, pige Gunhild Olsd., Vrangfos, Faderen, Harald Gundersen Vrangfos, Gunder Gundersen Myra.
F.f. Slusevogter Kristian Johnsen, Vrangfos og Inger Johnsens 
Gunder: Moderen, Martha Anstensen, Vrangfos, Lars Anstensen do., Gunder Gundersen do.
Johan Kristian Johnsen, Vrangfos og Inger Kristine Johnsens (f. Gundersdatter) Dødfødte Søn. Jordemoderen i Lunde og Dr. Backe vare tilstæde der under Fødselen.

Før Johan Kristian Johnsen ble slusevokter, var han kanalarbeider. Da bodde de i "Vrangfossbarakken", som lå under gården Fosse.
Ved vielsen deres i Holla kirke er det notert at han er konfirmert i Tune kirke i 1874. Det var riktig. Han ble konf. som Johan Kristian
Johnsen, boende på Gretteland, hvor han også var født 2. mars 1859.

Kristian Johnsen kjøpte tomt fra Susås(1) i 1914 og bygde seg nytt hus der. Det var Vrangfossv. 101.

Handelsbetjent, slusevokter
Halvor Gjermundsen Rønningen fra Rønningen under Susås f. 22/11-1879 d. oktober 1942, s.a. Gjermund Stenersen Rønningen.
g. hos byfogden i Skien 13/9-1901 m. Kari Sveinungsdatter fra Bjervamoen i Lunde f. 26/4-1881 d. januar 1962, d.a. kjører Svennung Hansen Bjervamoen.
Forlovere: "Arb. Hans Ellefsen Bjervamoen og gbr. Knud Johnsen Bjerva (i Lunde)."
1. Gjermund Rønningen f. 3/3-1902 d. 12/10-1959..
2. Sveinung
Rønningen f. 25/1-1904 d. 20/6-1982.
3. Margit
Rønningen f. 27/4-1907.
4. Anne
Rønningen f. 23/12-1909.
5. Harald
Rønningen f. 23/7-1912.
6. Maria
Rønningen f. 22/12-1915 i Lunde.

F.f. Handelsbetjent Halvor Gjermundsen, Rønningen og Kari Sveinungsdatters Gjermund: Karen Olsen Rønningen, Marie Gjermundsd. do., Handelsbetj. Ole Gjermundsen, do., Gbr. Gjermund Stensen Rønningen.
F.f. Handelsmand Halvor Gjermundsen Rønningen og Kari Svenungsdatters 
Sveinung: Karen Rønningen, Mari do., Ole Gjermundsen do. og Johannes Olsen Dammen.
F.f. Slusevogter Halvor Gjermundsen Rønningen og Kari Svenungsdatters 
Margit: Anne Hansen Odden, tjener Ole Svenungsen Ulefos, Sliberiarb. Hans Svenungsen do. og pige Torine Hansen Bjervamoen.
F.f. Slusevogter Halvor Gjermundsen Rønningen, Vrangfos og Kari Hansdatters 
Anne: Kone Anne Hansen Vrangfos, pige Agnes Anstensen do., Halvor Hansen, Arb. John Johnsen.
F.f. Slusevogter Halvor Gjermundsen Rønningen, Solvold og Kari Sveinungsdatters 
Harald: Moderen, pige Anne Marie Romnes, Gbr. Isak Romnes, Arb. Hans Bjervamoen, Heisholt.

Denne familien flytta til Flåbygd i Lunde, da han ble slusevokter ved Kjelldal sluser i 1914. De fikk bolig ved Hogga.
Rønningen var nok interessert i kommune-politikk. Han ble valgt inn i Lunde kommunestyret på "Upolitisk liste".
I avisa "Bratsberg-Demokraten" av 23. des. 1919 kan vi lese at Halvor Rønningen ble valgt inn i skolestyret i Flåbygd.


Fylkesavisa 5. okt. 1942.

Kilde
: Varden 1951. 70 år. Enkefru Kari Rønningen, Kjeldal i Lunde, feiret sin 70-års dag i sitt hjem på Hogga den 26. april 1951.
Kilde: Telemark Arbeiderblad 24. april 1956: 75 år. Kari Rønningen, Lunde fyller 75 år torsdag 26. april. Dagen feires lørdag 28. hos Johan Andersen.

Andre som i 1910 hadde plass i slusevokterboligen:

Slusvokter, slusemester
Peder Marius Kristoffersen fra Ullermo i Strøm, S. Odalen, Hedmark f. 9/11-1863 d. 14/3-1923, s.a. Christopher Pedersen Ullemo.
Se Vrangfoss 1900.

Tømmermand, slusevokter
Ole Thovsen fra Kåsa under Hovdejord i Heddal f. 9/2-1862 d. 9/9-1940 i Solum, s.a. husmann Tov Halvorsen Kaasa og Gunhild Pedersdatter.
Se Vrangfoss 1900.

Enka etter slusevokter Rasmus R. Lunde, Marie Lunde f. 15/6-1859 i Lunde. Har pensjon av "B. N. Kanalen".
og hennes 3 yngste barn. Se Vrangfoss 1900.
 


Vrangfoss 1920
Kilde
: folketellinga 1920 og kirkebøker for Holla.


Slusemesterbolig.
Under Susås. 3/9. Vrangfoss.

Pensjonist.
Lars Anstensen f. 4/4-1845.
Han bodde her i 1920. Se Vrangfoss 1900.

Slusevokter
Gunnar Olsen Brattekaas.
Se Vrangfoss 1910.
 

Slusevokterbolig.
Under Susås. 3/10 Vrangfoss.

Slusvokter ved Vrangfoss
Peder Marius Christoffersen (Peder Kristoffersen) fra Ullermo i Strøm, S. Odalen, Hedmark f. 9/11-1863 d. 14/3-1923, s.a. Christopher Pedersen Ullemo.
g1g i Holla 3/1-1890 m. Marie Johansdatter fra Perskås under Susås f. 18/1-1863 d. 21/12-1891 av Tæring", d.a. vognmann Johan Anderson.
Forlovere: "Kristen Pedersen Evjen og Halvor Halvorsen Baksaas."
g2g i Barbu krk. 12/11-1892 m. Gunda Nilsen fra Barbu ved Arendal f. 1/1-1870 i Tromøy i Austre Moland d. 21/9-1920 på Vrangfoss av "Mavesvulst"., d.a. gruvearb. Nils Andersen fra Modum og Karoline Gundersd. fra Tromøy.
Forlovere: "Jakob Hilstand og Karl Knudsen Myrene."
Se Vrangfoss 1900.

Ifølge folketellinga 1920, var Peder Marius Christoffersen da erklært helt arbeidsudyktig.
Begge er gravlagt på Kronborg gamle.


Slusevokter
Jakob Christoffersen.
g.m. Anna fra Ulefoss.


Fra: Breviks Dagblad 29. januar 1944.


| Innhold | Gamle Susås | Susås 1 |
| Brekke | Dalen | Danielskås | Kråkefet - Fossheim | Oterkjær | Oterkjær øvre |
| Perskås | Rønningen | Solheim | Solvang | Solvold | Toreskås | Vrangfoss | Yttingen lille |


Yttingen lille
Under gnr 3 - Susås.

Gammel husmannsplass under Susås. Rydda ca. 1700.

Slettet for mange år siden. Yttingen er ikke nevnt i kildene siden 1822. Ifølge godt orienterte lokalhistorikere i Holla
Historielag, skal Yttingen ha ligget i nærheten av Perskås under Baksås. Denne Yttingen må ha ligget like i nærheten.
Bruket Solheim (Nomev. 12), er utpekt til å være der denne Yttingen-plassen lå.

Den første kjente brukeren av Yttingen lille er rydningsmannen selv:

Arbeider, husmann
Nils Nilsen Yttingen.
g.m. Berthe NN.
1. Kittil Nilsen Yttingen f. ca. 1680. Se nedenfor.
2. Karen Nilsdatter g.m. Jon Andersen. Se Kåsa under Eie øvre.
Bruker 1700 eller noe tidligere.

I skifte etter sønnen Kittil Nilsen (nedenfor), kan vi lese at hans far Nils Nilsen Yttingen rydda plassen og bygde de første husene her.

Arbeider, husmann
Kittil Nilsen Yttingen f. ca. 1680 bg. 1744.
g. i Holla 26/12-1717 m. Ingeborg Jensdatter fra Eie øvre dpt. 6/2-1698 i Seljord, d.a. Jens Jespersen Eie.
1. Karen Kittilsdatter f. ca. 1718 g.m. Rasmus Rasmussen Skaardal. Se Familie 9 - Saga 1740.
2. Ingeborg Kittilsdatter f. ca. 1720 g.m. Halvor Pedersen. Se Yttingen store under Baksås.
3. Gro Kittilsdatter f. ca. 1726.
4. Anne Kittilsdatter dpt. 9/7-1730.
5. Aaste Kittilsdatter f. ca. 1733 g.m. Jens Pedersen. Se Familie 9 - Verket 1762.
6. Jens Kittilsen dpt. 13/3-1740.
Bruker ca. 1718.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Kittil Nielsen og Ingebor Jensdatters Anne: Tollef Baksaas, Jon Jonsen, Niels Yttingen, Anne Eje, Targer Tordsd.
F.f. Kittil Yttingen og Ingebor Jensdatters Jens:Peder Suusaas, Niels Suusaas, Marthe Sæthre, Marte Jonsd. Eje.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og ofte hvor de bodde.

Denne familien må ha bodd utenfor sognet i perioden 1718-1730. Ting tyder på at Dommerud i Hovin i Tinn kan være et sted de
fikk noen barn. De kan også ha bodd i Seljord en tid. Tiden vil vise. Det ble uansett holdt skifte etter Kittil Nilsen her i 1744.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1740 - 1745, folie 568b. Digitalarkivet.
Waldemar Wilhelm Bang etc. Giør Witterlig, at Anno 1744 den 13. July tillige med Lensmanden Jacob Gundersen og de 2de (tvende = 2) Eedsvorne
Lougrettes og Wurderings mænd, Steener og Halvor Haatvedt wæret forsamblet paa Pladsen Yttingen under gaarden Suusaas J Holden Præste-
gield beliggende for den samme steds, affter foregaaende Berammelse og tillysning Lowlig at Registrere og Wurdere, samt Skiffte og deele effter
afgangne
Kittl Nielsen imellem den igienlevende Encke Ingebor Jensdatter og 6 Deris Sammen auflede Børn:
1. Jens Kittelsen 4 Aar.
2. Kari Kittelsdatter g.m. Rasmus Schaardal.
3. Ingebor Kittelsdatter g.m. Halvor Pedersen.
4. Groe Kittelsdatter 18 Aar.
5. Anne Kittelsdatter 12 Aar.
6. Aaste Kittelsdatter 11 Aar.
For de umyndige ordineres begge Swogerene, nemlig Rasmus Schaardal for Sønnen Jens Kittelsen og den yngste datter, Aaste, Samt Halvor Pedersen
for de andre 2de Børn Groe og Anne Kittelsdøttre, at være formynder.
Hvoreffter Boets formue blew angiwet som følger:
Jernfang:
1 Blad øret gryde 1 ort - 1 sk.
1 liden ditto 1 ort.
1 Øxe 16 sk., 1 Sigd 12 sk., 1 liaae 12 sk. for 1 ort  - 16 sk.
Træfang:
1 Bord med Bordstoel og Krach for 2 ort.
1 Roeskab med laas og nøhle for 3 ort.
1 liden ditto for 1 ort - 12 sk.
1 Slagbench for 1 ort.
1 Mahlet skaal for 12 sk.
1 Mahlet fad 6 sk., 1 tros (rau?) 6 sk  tils. 12 sk.
1 liden skaal 4 sk., 1 ditto 4 sk. tils. 8 sk.
Creaturer:
1 Rød siet Koe, "Sugeros" for 4 rdl. - 2 ort.
Steen Tøy:
2 Steenfader for 8 sk.
Widere af løsøre midler fants icke i boet. (Hvilket betyr at ingen hadde andre klær enn det de sto og gikk i. G.S.)
(Yttingen). Pladsen med paastaaende Huusebygninger, rydet og opbygget af den Sal. afdødes Fader Niels Nielsen med dens beboelses fattighed
Wurderet for 30 rdl.
Boets formue: 37 rdl. - 3 ort - 8 sk.
Derimod er den Boet skyldig Gield som blew fordret Nemelig:
Monsieur Bertel Bomhof 1 rdl. - 2 ort - 4 sk.
Sogne Præsten Hr. Niels Stabel for indestaaende Rettighed 3 rdl.
Peder Suusaas fordrede for Rettighed af Pladsen 3 ort.
Jon Dyrud 1 rdl.
Skifte omkostningene:
Stemplet Papier 2 sk.
Beskiwelsen med Procurator og widner 2 rdl.
Fogden for de 2de Mænds Udnæfnelse 16 sk.
Skriwer drenger 1 ort - 8 sk.
Lensmanden for Skifftets tillysning og biwær 1 ort - 8 sk.
Boets Gield: 9 rdl. - 2 ort - 12 sk.
Hvorfore en hver Peer følgende udlæg: (...)
Dette utdrag av skifte ble avskrevet av G.S. i Langesund nov. 2021.


Arbeider, gullsmed, husmann
Jon Jensen Erland fra Skien/Kviteseid f. ca. 1707 bg. i Holla 4/5-1756. "Jon Erland, 49 Aar.", s.a. sølvsmed Jens Jonsen Erland og Sissel Sørensdatter Hache. Flytta fra Skien til Sundbygdi i Kviteseid i ca. 1718.
g. trolig i Kviteseid ca. 1743 m. Karen Thorsdatter fra Eie øvre f. ca. 1721 bg. i Holla 25/10-1785. "Karen Thorsd. Erland, 65 Aar.", d.a. Thor Rasmussen Eje.
1. Thor Jonsen Erland f. ca. 1744 i Kviteseid. Se Rønningen under Susås.
2. Sissel Jonsdatter f. ca. 1746 i Kviteseid g.m. Peder Thomassen. Se Nome under Baksås.
3. Jens Jonsen Erland f. ca. 1748 i Kviteseid.
4. Christen f. 15/9-1750 (dpt. 27/9) i Lunde bg. i Holla 4/5-1754. "Christen Jonsen Erland, 3 1/2 Aar."
5. Christen Jonsen Erland dpt. 29/6-1755. Se Såmundskås under Eie øvre.
Bruker ca. 1754.

F.f. Jon Erlands Søn Christen: Mætte Tvetten, Ragnild Bierven, Gunild Aslachsd. Tvetten, Halvor Grinirud, Ole Strømme.
F.f. Jon Erland og Karen Thorsdatters Christen: Thomas Fæhn, Rasmus Eje, Jens Thorsen, Annichen Nielsd., Targer Thorsd. Tvara.

Denne familien dukka opp i Lunde sogn i desember 1749, hvor Jon Erland var fadder i Lunde krk. for Jon Hantos sønn Lars.
De fikk også den første Christen i Lunde i desember 1750. Det er stor sannsynlighet for at familien tidligere bodde i Kviteseid.
Kviteseid kirkebøker ble ikke ført før 1754. Litt for seint til at disse barna ble tatt med, dessverre.
Kilde: Bø og Lunde kirkebøker, skiftet (nedenfor), samt Kviteseid Ættesoge på nett.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1753 - 1757, folie 340a. Digitalarkivet.
Waldemar Wilhelm Bang etc. giør Vitterlig at Anno 1756 dend 8de May er tillige med Lensmanden Velachte Johannes Gullichsøn Heisholt og de 2de (tvende = 2)
eedsvorne Laugrettesmænd, Anders Haatvedt og Gunder Heisholt. Skifteretten sadt og betient paa Pladsen Yttingen under gaarden Susaas i Holden Sogn og
Præstegield beliggende, effter afgangne Jon Erland til paafallende skiffte og deeling imellem Enken Karen Thorsdatter og deres Sammenaflede iliveværende
4 Børn, nafnlig:
1. Thor Jonsøn 12 aar. Formynder: Rasmus Thorsen Eie.
2. Jens Jonsøn 8 aar. Formynder: Rasmus Thorsen Eie.
3. Christen Jonsøn 10 Maaneder gml.
4. Sidsel Jonsdatter 11 aar. Formynder: Anders Thorsøn Holden.
Og dereffter blev boen af Enken frembwiist (...).
Creaturer: 1 Hvid Koe, wurderet for 6 rdl.
Boets formue: 26 rdl. - 3 ort.
Boets Gield: 38 rdl.
(Det sier seg selv at boet var falitt. G.S.)
Afsluttet 12. Nov. 1756.
Dette utrag av skifte ble avskrevet av G.S. 2021.

Enka Karen Thorsdatter ble g2g med enkemann Lucas Olsen. Se nedenfor.

Kilder: Kirkebøker for Skien, Kviteseid, Bø/ Lunde og Holla.
Skien kirkebøker mangler dessverre for perioden 1680-1715 og tilgjengelige kirkebøker for Kviteseid begynner ikke før 1754.

Jon Jensen Erland er sannsynligvis født i Skien ca. 1707. Hans far var sølvsmedmester Jens Jonsen Erland f. ca. 1677 i København. Sistnevnte er registrert i Skien i "Mandtal for Skien, Porsgrund, Brevig og Langesund 1712. som "i armod med hustru og 3 Børn"  Eier Hvercken Huus eller Hiem".
I 1718 er Jens Erland registrert som 41 år gml. i "Sund-bygdi" i Kviteseid. Kilde: Kviteseid Ættesoge på nett.

Han var visstnok den første filigranssølvsmeden i Telemark og ledet an sølvsmedkunsten i distriktet.

Kilde: "Norske Sølvstempler. Guldsmedhåndverk i byene på Østlandet før 1870." (Jorunn Forsberg 1994). Nasjonalbiblioteket.
Jens Joensen Erland født i København ca. 1677. Læretid hos Michael Torbeck i København. Jens Erland fikk i 1706 bevilling til å bosette seg i Skien. Her var han kemner i 1711. I 1718 er han nevnt som "geraaden i fattigdom og fløt (flyttet) herfra med sin Hustru." Han døde i Kviteseid i 1764.
Forsbergs kilder: KB for Kviteseid, Danske kanselli supplikker 1706, nr. 269 og Skien skifteprot. Se hans sølvstempel nedenfor mot hvit bakgrunn.

Sølvsmed
Jens Joensen Erland f. ca. 1677 i København bg. 11/8-1764 ved Kviteseid kirke. "Jens Joensen Erland, 87 aar gml."
g. trolig i Skien ca. 1707 m. Sissel Sørensdatter Hache f. ca. 1680 i Skien, d.a. smed Søren Christensen Hache
Kjente barn:
1. Jon Jensen Erland f. ca. 1707 i Skien. Se ovenfor.
2. Anne Jensdatter Erland f. ca. 1708 bg. 24/10-1769 (hvor?). Ugift. (fadder i Skien 1733).
3. Ellen Jensdatter Erland f. ca. 1710 d. 1749 g. ca. 1742 m. Mathias Carlsen. Ellen er død før 1749.
4. Søren Jensen Erland f. ca. 1718 i Kviteseid d. 1796 i Austbygdi, Tinn. Sølvsmed. Bodde på Sålar i Atrå i 1755 (Tinn soga bind II).

Kona Sissel Sørensdatters opphav i Skien.
Kilde: Kirkebok for Skien (1659-1679).

Kleinsmed
Søren Christensen Hache i Skien f. ca. 1630.
g1g i Skien 23/8-1663 m. Anne Jacobsdatter f. ca. 1631 bg. i Skien 15/12-1667, "Søfren Smeds Anne Jacobsd., 36 Aar oc 15 Uger."
g2g i Skien 2/5-1669 m. pige Ellen Lauritsdatter.
1. Anne dpt. 27/7-1664 trolig død før 1670.
2. Dorthea Sørensdatter dpt. 24/9-1665.
3. Christen Sørensen dpt. 16/11-1666.
4. Søren f. ca. 1667.
Barn i 2. ekteskap:
5. Anne Sørensdatter dpt. 13/2-1670.
6. Samuel dpt. 10/3-1672 bg.31/5-1672. "Søfren Smeds Søn Samuel, 11 Uger 6 Dage."
7. Søren Sørensen dpt. 27/4-1673.
8. Sidtzel dpt. 25/12-1674 bg. 18/6-1676. Søfren Smeds datter Sidsel, 1 1/2 Aar, 2 Dage.
9. Hendrich Sørensen dpt. 27/5-1677.
10. Dorthea Sørensdatter f. ca.

Trolig flere barn født i tiden mot 1716. Bl.a. Sissel Sørensdatter Hache f. ca. 1685 g.m. sølvsmed Jens Joensen Erland. Se ovenfor.

Skifte etter hans første kone i Skien:

120b    1669 - 26 mars

sal. Anne (Jacobsdatter. G.S.).
Enkem.: Søfren Christensøn Kleinsmed.

Barn: Christen, Søffren, Anne, Dorthea.

         

Jens Erlands sølvstempel.


Et  arbeide av sølvsmedmester Jens Jonsen Erland.
Fra hans tid i Skien (1716).
 

Utdrag fra et Skifte i Skien:
86b - 17/8-1724.
Søren Johansen Hache, død.
Arvinger: Morbror: Søren & Hendrich Smedz hustruer, Bergethe Ottesdatter og
Thore Pedersdatter, samt tanten Sitzel Sørensdatter, Jens Elandz hustru.


Arbeider, husmann
Lucas Olsen Yttingen f. ca. 1723 bg. 1/3-1767. "Lucas Olsen Kaasen, 44 Aar 5 Mnd. 7 Dage.", s.a. Ole NN.
g1g m. Tharan Knudsdatter f. ca. 1717 bg. 4/4-1761. "Tharan Knudsd. Yttingen, 44 Aar."
g2g i Holla 3/1-1763 m. enke Karen Thorsdatter fra Eie øvre f. ca. 1721 bg. i Holla 25/10-1785. "Karen Thorsd. Erland, 65 Aar.", d.a. Thor Rasmussen Eje.
Forlovere: "Halvor Thorsøn Baxaas og Michel Knudsøn Suusaas."
1. Knud Lucassen f. ca. 1754 bg. 27/5-1763. "Knud Lucasen, 9 Aar."
2. Margith Lucasdatter f. ca. 1754 g.m. Thor Jonsen Rønningen. Se Rønningen under Susås.
3. Anna dpt. 21/8-1756 bg. 29/8-1756. "Anna Lucasd. Ytting lille, 11 Dage."
4. Aslak (tvilling) dpt. 15/1-1758 bg. 23/8-1758. "Aslach Lucasen Yttingen, 1/2 Aar."
5. Anna (tvilling) dpt. 15/1-1758 bg. 13/8-1758. "Anna Lucasd. Yttingen, 6 mnd."
6. Ole dpt. 22/3-1761 bg. 4/4-1761. "Ole Lucasen Yttingen, 8 Dage."
Bruker ca. 1756.

Barna var fra første ekteskap.

F.f. Lucas Olsen Ytting Lille og Tharan Knudsdatters Anna: Peder Lund, Michel Suusaas, Halvor Sørensen Storhoug, Karen Nyhuus, Maren Suusaas.
F.f. Lucas Olsen og Tharan Knudsdatters 2de Børn Aslach: Ole Fosse, Halvor Baxaas, Rasmus Eje, Gunnil Numme, Maren Kragefet.
F.f. Lucas Olsen og Tharan Knudsdatters 2de Børn Anna: Peder Eliasen, Peder Hovelsen, Niels Henrichsen, Karen Nyhuus, Marthe Store Hottved.
F.f. Lucas Olsen Yttingen og Tharan Knudsdatters Ole: Michel Suusaas, Ole Fosse, Karen Nyhuus, Kirsten Kaasen, Anna Hovelsd.

Karen Thorsdatter var enke etter Jon Erland. Se ovenfor.

Arbeider, husmann
Peder Eliassen Yttingen fra Eiestrand under Eie øvre dpt. 6/8-1730 bg. 28/2-1806. "Peder Eliasen Ytting, 78 Aar.", s.a. Elias Ellefsen Ejestrand.
g. i Holla 8/10-1759 m. Gro Rasmusdatter fra Skårdal lille dpt. 24/3-1736 bg. 20/4-1806. "Groe Rasmusd. Ytting, 84 Aar.", d.a. Rasmus Rasmussen Skaardahl.
Forlovere: "Michel Knudsen Suuaas og Rasmus Thorsen Eje."
1. Lars Pedersen dpt. 21/10-1759.
2. Karen Pedersdatter dpt. 14/9-1763 g.m. Hans Andersen Kaasen. Se Kåsa under Fosse.
3. Rasmus Pedersen Yttingen dpt. 12/6-1768. Se nedenfor.
4. Kirsten Pedersdatter dpt. 3/11-1771 g.m. Lars Christensen. Se Oterkjær øvre under Susås.
5. Lisbeth Pedersdatter dpt. 30/10-1774 g1g m. Isak Thomassen. Se nedenfor.
6. Anne Pedersdatter dpt. 19/4-1778 g.m. Hans Christensen. Se Oterkjær nedre under Susås.
Bruker ca. 1763.

F.f. Soldat Peder Eliasen og Gro Rasmusdatters Lars: Michel Suusaas, Elef Tambour, Targier Thorsd., Ingebor Ejestrand, Kirsten Eje.
F.f. Peder Eliasen Yttingen og Gro Rasmusdatters Karen: Michel Suusaas, Elef Tambour, Ingebor Suusaas, Ingebor Ejestrand, Maren Michelsd.
F.f. Peder Lille Yttingen og Gro Rasmusdatters Rasmus: Ellef Tambour, Tollef Rasmusen, Ingebor Suusaas, Maren Nyhuus, Aslou Jonsd. Kaasen.
F.f. Peder L. Yttingen og Gro Rasmusdatters Kirsten: Ellef Tambour, Tollef Rasmusen, Torgus Olsen, Maren Madsd., Kirsten Mognsd.
F.f. Peder Lille Yttingen og Gro Rasmusdatters Lisbeth: Jens Eliasen, Thor Rødningen, Tollef Rasmusen, Margith Rasmusd., Kirsten Mognsd. Eje.
F.f. Peder Lille Yttingen og Gro Rasmusdatters Anna: Thor Erland, Kittil øvre Eje, Anders Pedersen Suusaas, Ingebor Suusaas, Karen Halvorsd. Eje øvre.
 

Fossebryder, husmann
Rasmus Pedersen Yttingen herfra dpt. 12/6-1768 (d. 29/1-1847 på Dahlen, 82 år gml.?)
g. i Holla 5/3-1789 m. Inger Andersdatter f. ca. 1766.
Forlovere: "Stener Baxaas og Gunder Heisholt."
1. Lisbeth Rasmusdatter f. 18/5-1789.
2. Peder Rasmussen f. 10/1-1792. Bodde i Landsmarka i Lunde. Se også Oterkjær nedre under Susås.
3. Anders Rasmussen f. 13/8-1796. Tok tjeneste ved Horten verft rundt 1831. "Siden har ingen hørt noe fra han."
4. Gunder Rasmussen f. 2/12-1804. Se Oterkjær under Susås.
Bruker ca. 1789 og i 1822 (skatteliste).

F.f. Rasmus Pedersen Yttingen og Inger Andersdatters Lisbeth: Hans Andersen Kaasen, Thord Rødningen, Halvor Halvorsen Susaas, Karen Pedersd. Kaasen, Maren Halvorsd. Baxaas.
F.f. Rasmus Pedersen Yttingen og Inger Andersdatters Peder: Hans Jensen Numme, Halvor Halvorsen Susaas, Jon Andersen Heisholt, Karen Pedersd. Kaasen, Kirsten Pedersd. Fosse.
F.f. Rasmus Pedersen Yttingen og Inger Andersdatters Anders: Halvor Susaas, Ole Wellichsen Fosse, Jon Thordsen Rødningen, Karen Pedersd. Kaasen, Anne Pedersd. Fosse.
F.f. Rasmus Yttingen og Inger Hansdatters(!) Gunder: Rasmus Jensen, Ole Halvorsen Kragefet, Ole Giermundsen, Maren H. Heisholt, Kirsten Kringlefet.

Kilde: Artikkel av Ole Fosse. Holla-Minner 1992, side 40.
Fosssebryter. En "fossebryder" var en uredd mann som hadde på seg en sele festet til et tau og hang i fjellsiden i f.eks. Vrangfoss og gikk løs på tømmervasene for å bryte stokkene fra hverandre. Dette var et gjennomgående problem i tømmerfløtinga helt til den nye kanalen ble åpna i 1892. I både Lunde- og Hollavassdraget var det vanligvis 14 "fossebrydere" i arbeid hele året.


Arbeider, leieboer
Isak Thomassen fra Dagsrud f. 22/9-1754 d. 10/10-1819 på "Nomme", 65 år gml., s.a. Thomas Pedersen Daxrød.
g1g i Holla 29/9-1796 m. Lisbeth Pedersdatter herfra dpt. 30/10-1774 d. 10/4-1857 på Stoa, 82 år gml., d.a. Peder Eliassen Yttingen.
Forlovere: "Hr. KammerRaad Rougtved og Hr. Fændrik Bomhof."
1. Marthe f. 4/10-1796 bg. 7/11-1796. "Marthe Isaacsd. Eje, ved Holden, 4 Uger 6 Dage. Dette Barn ble funden død i Sæng."
2. Thomas Isaksen f. 1/8-1801. Se Stoa under Eie øvre.
3. Rasmus (tvilling) f. 10/7-1812.
4. Marthe (tvilling) f. 10/7-1812.
Beboere her i 1801.

F.f. Isaac Thomæsen Eje og Lisbeth Pedersdatters Marthe: Hans Kaasen, Rasmus Pedersen Yttingen, Jon Thordsen Rødningen, Anne Torbiærnsd. Daxrød, Kirsten Pedersd. Eje.
F.f. Isach Thomasen Yttingen og Marthe(!) Pedersdatters Thomas: Rasmus Yttingen, Ole Strigen, Jens Olsen Kaasen, Berthe Pedersd. Solvold, Sissel Pedersd. Eje.
F.f. Isach Thomasen og Lisbeth Pedersdatters tvillingbørn Rasmus og Marthe: (Ingen faddere). Hjemmedøbte, men døde uden at komme i Kirken.

Denne familien flytta snart til Dagsrud. Ingen kjente beboere på Yttingen siden.


Til toppen: Trykk på [Home]

webmaster@gamleholla.no