ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Langeland

Gnr 66 i Holla kommune

Oppdatert 07.12.2023


| Hjem | Innhold |
| Gamle Langeland | Langeland 1 | Langeland 2 |
| Skottet | Munken | Sandodden |


Gamle Langeland

Beliggende ved Norsjø, helt syd i Helgen sogn, like ved grensa til Melum (Solum).

Navnet.
Oluf Rygh: Navnet sigter vel til langstrakt Jordvei.
I Rødeboka ca. 1390 skrevet Langhalande. I 1528 skrevet Langelannd. I 1585 Langland.
I 1602: Lanngeland og i 1665: Langeland med Munchen og Mauridzdall (skauteigen Morgedal i Melum sogn).
I 1723: Langeland med Monchen.

Landskyld.
Rødeboka (1390) nevner at 2 markehol i "Langhalande" hører til Helgen kirke. Etter Paul Huitfelts stiftsbok av 1575 var ikke dette lenger tilfelle.
I 1665 fortelles at gården er sjøleiereiendom, skylda er 4 huder og av dette er 2 huder benefisert til Scheens prestebol med halv bygselsrett.

Skatten i 1585 var på 7 mrk. smør og 14 mrk. mel.
Langeland skatta som en halvgård i skattelistene på 1600-tallet, med 4 huders landskyld.
Munken ble regnet som en "fieldig, gavnløs" eiendom på 1 hud.

Opplysninger fra jordebok av 1667:
Langeland med dend Øe, Munken och Maurichdall, Schyllder 4 huuder - 1667.
Er Bunde gods med 1/2 bøxell. och Scheen presteboel 2 huuder med 1/2 bøxell.
Jndted fischerj.
Nogen Schouff J Setterit (i Setra G.S.).
haffuer homble.
Jndted Rødnings Land.
Saaer 6 Tnr. - Aufler 20 Tnr. Korn.
føder 2 heste, 7 Kør, 4 ung Nød, 9 Smaa Cræatur.
Taxerit for - 2 Schippund.
thiende for alle Slags - 2 Tnr.
Leding for Smør och Meell - 2 ort - 16 sk.

Tidlige eiere.
I 1390 var Helgen kirke eier av 2 markebol i gården.
"Halvor po Langeland" skatter i 1528.
Rasmus i 1593.
Hans paa Langeland i 1602.
Rasmus Langeland 1610.

De tidligst kjente brukere (ifølge skattelister).

Bonde, leilending
Hans Olsen Langeland
f. ca. 1601 (ifølge manntallet av 1665) d. ca. 1672.
g.m. Mette Halvorsdatter f. ca. 1620.
1. Søren Hansen f. ca. 1640. Bodde på S. Hanes i Solum.
2. Rasmus Hansen f. ca. 1643. Se nedenfor.
3. Halvor Hansen f. på 1640-tallet. Alle foreldre oppkalte et barn etter morfar.
4. Gunne Hansen. Se Stenstadvalen.
5. Ole Hansen f. på 1640-tallet. Alle foreldre oppkalte også et barn etter farfar.
6. Brynhild Hansen f. ca. 1650. Se Gamle Kolle.
Bruker ca. 1622.

Kilde: Skattematrikkelen 1647.
"Langeland som Hans bruger, Schyller aarligen 3 huder, och en øe, nemlig Munchen schyller 1 hud der wnderliggende, som ehr idell bergh
och hand haffuer intett gaffn aff. Ehr megitt forsett paa landschyllen, och ingen eigendomb eller wdrast till, kand derfore iche taale att schatte
widere end en halffgaards schat. Ehr i denne sex dallers skatt, penge 3 dr."

Kilde: Manntall for Holla 1665.
"Hans Olssøn, 64 Aar, bruger 4 huder. Sønne: Rasmus Hanssøn 22 Aar, Soldat og Brynnild Hanssøn 15 Aar."
Dette manntaller nevner i hovedsak kun menn over 12 år og er derfor trolig beregnet for å finne fremtidige soldat-emner.

Ytterbøe: Rasmus Hansen ble eier fra 1672 i noen år. I 1679 er Anders Cornish, rådmann i Skien, eier av 2½ hud og Skiens prest eier resten.
Dette viser et dokument av 1690, der Rasmus erklærer at han skylder 90 rd. til «Skiens kirkes husbonde, Frantz Frantzen Cudriou».
Dette beløpet svarte den gang til hele verdien av Langland.

Dette paret oppgir boet p.g.a. alderdom i 1672. Ingen arvinger nevnt, men Rasmus Hansen er trolig blant deres barn.
Se skiftet etter Gunne Hansen på Stenstadvalen.

Bonde, leilending
Rasmus Hansen Langeland herfra f. ca. 1643 (Kilde: Manntallet 1665) d. ca. 1706 (skifte).
g.m. Ingeborg Knudsdatter fra Holtan f. ca. 1641 bg. 14/7-1720. "Ingebor Knudsd., 79 Aar.", d.a. Knud Holtan.
1. Ole Rasmussen f. ca. 1669. Se nedenfor.
2. Christen Rasmussen f. ca. 1676. Se nedenfor.
Bruker 1672.

Kilde: Nedre Telemak sorenskriveri, Skifteprotokoll 1703 - 1709.
Sted: Langeland i Helgen Annex til Holden præstegjæld - 1706.
Rasmus Hansen, død.
Arvinger:
Enchen Ingebor Knudsdatter og Børn:
1. Ole Rasmussen.
2. Christen Rasmussen.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Eier av Langeland rundt 1700: Peder Isaksen Aafos (1676-1719) i Solum. Han eide flere andre gårder på samme tid.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister n. I 2, folie 41. Digitalarkivet.
"Bøxlet 2 Huder fra Isach Christensen (Skal være Peder Isachsen?) til Ole Rasmussen, dat. 6. Apr. 1705."


Bøxle = Bygsle = Feste = Leie.

Arbeider, husmann
Ole Rasmussen fra Langeland f. ca. 1669 bg. 20/8-1719. "Ole Rasmusen Nordstaa, 50 Aar.", s.a. Rasmus Hansen Langeland.
g.m. Maren Eriksdatter fra Jøntvedt f. ca. 1680 bg. 8/2-1739. "Maren Erichsd., 59 Aar.", d.a. Erik Brynildsen Jøntvedt.

Ole Rasmussen festa Nordstå under Helgen store fra 17??.
Se Norstå under Helgen store.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister n. I 2, folie 41. Digitalarkivet.
"1 1/2 Huud Bøxlet fra Peder Isachsen Aafos til Christen Rasmussen, dat. 12. Juni 1719."

Bonde, leilending
Christen Rasmussen herfra f. ca. 1676 bg. 27/12-1736. "Christen Langeland, 60 Aar."
g. i Holla 1/9-1709 i Solum m. Ragnil Jacobsdatter fra Tveitan i Melum f. ca. 1685 bg. 5/9-1728. "Ragnil Thomasd.(!) Langeland, 43 Aar."
1. Mari Christensdatter f. ca. 1710.
2. Anne Christensdatter f. ca. 1711.
3. Jacob Christensen f. ca. 1713.
4. Ingeborg Christensdatter f. ca. 1715.
5. Rasmus Christensen f. ca. 1717.
6. Hans Christensen dpt. 27/12-1718.
7. Margrethe Christensd. dpt. 1719 bg. i Melum 2/1-1744. "Margrete Christensd. fra Silien, 25 Aar 10 Mnd. 3 Uger." Ugift.
8. Ole Christensen dpt. 25/8-1720
9. Knud Christensen dpt. 21/2-1723. Bodde på Håvet under Ø. Gisholt i Dalsbygda.
10. Ahl Christensdatter dpt. 3/6-1727 g1g i Solum 20/7-1758 m. Ole Berthelsen Omtvedt. Bodde på Berg under Elset i Solum.
Bruker 1719.

F.f. Christen Rasmusen og Ragnil Jacobsdatters Hans: Lars Tindholt, Lars Holtene, Tyge Kløvedal, Guri Tveten, Anna Jelsæt.
F.f. Christen Rasmusen og Ragnild Jacobsdatters Ole: Peder Jelsæt, Lars Holtene, Ole Skiørholt, Helge Aadnesd., Maren Olsd.
F.f. Christen Rasmusen og Ragnil Jacobsdatters Knud: Lars Tindholt, Lars Holtene, Ole Knudsen, Guri Andersd., Maren Olsd.
F.f. Christen Langeland og Ragnil Jacobsdatters Ahl: Christen Wærstad, Jens Steenstadvolden, Ole Olsen Steenstad, Anne Holtene, Maren Christensd.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og ofte hvor de bodde.


Paul Langeland.
Bruker 1736 - 1745.

Han døpte ingen barn mens han bodde her.

Jens Larsen Holtan kjøpte Langeland på auksjon i 1745. I tillegg leide han jorda med 1 1/2 huds skyld, som Skien prestebol eide.

Sersjant, bonde og selveier
Jens Larsen Holtan/ Langeland fra Holtan f. ca. 1716 bg. 23/5-1786. "Jens Larsen Langeland, 70 Aar.", s.a. Lars Jensen Holtene.
g. i Holla 4/10-1754 m. Karen Olsdatter "fra Bjerva" f. ca. 1725.
1. Lars Jensen dpt. 12/10-1754. Se Munken under Langeland.
2. Hans Hals dpt. 6/10-1756 bg. 5/6-1763. "Hans Jensen Langeland, 7 Aar."
3. Kirsten (tvilling) dpt. 17/9-1758 bg. 18/9-1763. "Kirsten Jensd. Langeland, 6 Aar."
4. Jens (tvilling) dpt. 17/9-1758 bg. 17/12-1758. "Jens Jensen Langeland, 11 Uger."
5. Torbjørn Jensen dpt. 1/11-1760 g. i Solum 3/11-1785 m. Mari Pedersdatter fra Siljan i Solum.
6. Maren Jensdatter dpt. 22/1-1763. 1801: Maren Jensd., ugift tjenestepige hos Peder Olsen på Aspum i Melum.
7. Jens Jensen Langeland dpt. 15/2-1766. Ble far til 3 barn med 3 kvinner i tiden 1792 - 1793. Se gul ramme nedenfor.
8. Anna Jensdatter dpt. 22/11-1767 g. i Solum 14/9-1787 m. Saamund Halvorsen fra Kalstad under V. Gisholt i Kilebygda.
9. Kirsten Jensdatter dpt. 5/11-1769 g1g i Solum 21/9-1792 m. Levor Halvorsen fra Kalstad under V. Gisholt i Kilebygda.
10. Gunvor dpt. 26/1-1772 bg. 8/6-1772. "Gunnor Jensd. Langeland, 6 Mnd."
11. Karen Jensdatter Langeland dpt. 25/4-1773 bg. 27/1-1792. "Karen Jensd. Langeland, 19 Aar."
12. Ole Jensen dpt. 20/8-1775 g. i Solum 22/10-1802 m. Maren Gulliksdatter fra Haukedalen. Bodde på Haukedalen i Kilebygda.
13. Hans Jensen dpt. 2/8-1778. 1801: Hans Jensen (22), tjenestedreng hos Anders Andersen på Valen i Melum.
Eier 1745.

F.f. Sergeant Jens Holten og Karen Olsdatters Lars: Ole Mortensen, Ole L. Helgen, Hans Ringsevje, Kirsten Larsd. Wrk., Ingebor Pedersd. Schiørholt, Karen Hansd.
F.f. Sergeant Jens Holten og Karen Olsdatters Hans Halls: Hans Jochum Johan Schræder, Johan Octavio Barnholt, Niels Olsen Wrk., Inger Helgen, Margrethe Munchen.
F.f. Jens Holten og Karen Olsdatters 2de børn Jens. (og Kirsten): Ole Helgen, Jon Helgen, Niels Olsen Wrk.,
Kirsten Larsd. Wrk., Live Sørensd.
F.f. Jens Holten og Karen Olsdatters 2de børn (Jens og) Kirsten: Halvor Munchen, Anders Tinholt, Maren Munchen, Ingebor Hegnen, Guro Larsd. Holten.
F.f. Sergeant Jens Holten og Karen Olsdatters Torbiørn: Lieutn. Peter Giønge, Ole Helgen, Niels Olsen, Madame Holm, Maren Munchen.
F.f. Sergiant Jens Langeland og Karen Olsdatters Maren: Ole Helgen, Ole Jonsen Store Helgen, Frue Anna Bentsen, Maria Munchen, Guro Hegnen.
F.f. Jens Langeland og Karen Olsdatters Jens: Ole L. Helgen, Claus Munchen, Ole Jonsen Store Helgen, Anna L. Helgen, Maren Munchen.
F.f. Sergiant Jens Langeland og Karen Olsdatters Anna: Ole Hegnen, Ole Lille Helgen, Ole Jonsen Store Helgen, Gunnil Munchen, Inger Larsd. Store Helgen.
F.f. Jens Langeland og Karen Olsdatters Kirsten: Ole L. Helgen, Ole Store Helgen, Morten Hegnen, Guri Olsd. Tvetenhuuset, Aslou Yttrebøe.
F.f. Jens Langeland og Karen Olsdatters Gunnor: Ole Store Helgen, Peder Store Helgen, Ole Lille Helgen, Kirsten Ringsevje, Anna Ringsevje.
F.f. Jens Langeland og Karen Olsdatters Karen: Christen Store Helgen, Ole Store Helgen, Lars Schiørholt, Anna Lille Helgen, Anna Nielsd. Ringsevje.
F.f. Jens Langeland og Karen Olsdatters Ole: Peder Værstad, Lars Langeland, Jens Stenstadvolden, Kirsten Store Helgen, Maren Olsd. Lille Helgen.
F.f. Jens Langeland og Karen Olsdatters Hans: Niels Ringsevje, Lars Tinholt, Jens Steenstadvolden, Gunnil Munchen, Guri Andersd. Værstad.
 

Jens Larsen Holtan/ Langeland var sersjant ved "Capitain Stockmans Compagnie og Obirst Kraghs Regimente" i 1744 og i flere år framover. Minst til 1767. Han ble som 28-åring far til et barn, Niels Jensen, døpt i Solum kirke 6/10-1744. Mora var den gifte kona Barbara Sørensdatter.

Hans sønn Jens Jensen Langeland var i en periode riktig "en pigernes Jens". Han ble først far til en gutt Jens f. 1/7-1792 på Huset under N. Kolle i Helgen. Mor til barnet var Karen Sivertsdatter fra Kolstad i Helgen. Dette barnet døde tidlig og ble gravlagt ved Helgen den 6/11-1792.
Den 28/9-1792 ble han far til Karen Jensdatter som ble døpt i Helgen 8/7-1792. Mor til dette barnet var Ragnhild Olsdatter Stormoe. I 1793 ble han igjen far til ei jente, Marthe Jensdatter, som ble døpt i Melum kirke 26/12-1793. Hun ble født på en husmannsplass under Melum gård. Mor til dette barnet var "Berte Olsdatter nu hos Kittil Sørensen under Mælum." Ved siste dåpsinnføring sto det også: "... faderen efter angivelse Soldat Jens Jensen Langeland."
Denne Marthe Jensdatter ble gift i Solum 1816 med Johannes Olsen Askedalen. De bodde på Askedalen under Rugtvedt i Solum.
Kilder: Kirkebøker for Holla og Solum.


I 1773 ble Langeland med skogseiendommen "Morgedal" i Solum, ved auksjon, solgt til fogden Thornson på Søve.

Jens Langeland ble boende her som leilending de siste 13 år av sitt liv. Sønnen Lars Jensen kjøpte tilbake gården i 1786.
Han solgte S. Langeland i 1788 og flytta til Munken.

Deretter var gården på handel en tid.

Leif Gregersen kjøpte S. Langeland i 1788.
Ole Steensen Haatvet kjøpte den i 1792.
Kaptein Ibsen på Espevalen under Tvara, senere i 1792.
Jørgen Svendsen Tinholt (1800-04).

Bonde, leilending
Halvor Olsen Langeland fra Håtveit store østre dpt. 8/11-1772 d. 24/9-1839 på Spiredalen under Dal i Dalsbygda, s.a. Ole Steensen Hotvedt.
g. i Holla 25/9-1794 m. Ingeborg Jacobsdatter fra Siljan i Melum (Solum prestegj.) dpt. 19/5-1777 d. 1845 på Spiredalen, d.a. Jacob Arnesen Siljen og Mari Nilsdatter fra Hvalen i Helgen.
Forlovere: "
Jørgen Tinholt og Simon Kløvedal."
1. Maren Halvorsdatter f. 2/7-1795.
2. Margrethe Halvorsdatter f. 21/1-1798.
3. Ole f. 30/12-1800 d. 10/2-1803. "Ole Halvorsen Langeland, 2 Aar."
3. Ole Halvorsen f. 28/12-1803. Se Usterud vestre.
4. Anne Halvorsdatter f. 1/12-1806.
Bruker 1794.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Halvor Olsen Langeland og Ingeborg Jacobsdatters Maren: Jon Jelset, Steen Meeltej, Anders Olsen Langeland, Maren Isaacsd. Siljene, Maria Jacobsd. Jelset.
F.f. Halvor Olsen Langeland og Ingeborg Jacobsdatters Margrethe: Ole Haatved, Anders Olsen Huvet, Hans Olsen Hagen, Maria Jacobsd. Jelset, Anne Clausd. Kaasen.
F.f. Halvor Olsen Langeland og Ingebor Jacobsdatters Ole: Ole Hotved, Joen Jelsæth, Hans Olsen Hagen, Karen Olsdater Grinen, Anne Andersd. Mæltej.
F.f.
Halvor Olsen Langeland og Ingeborg Jacobsdatters Ole: Biøn Jelseth, Maren Jacobsd. (+ foreldrene?).
F.f. Halvor Langeland og Ingeborg Jacobsdatters Anne: Steen Andersen Meltey, Hans Jelseth, Isac Siljan, Maria Jelseth, Maren Jacobsd.

Denne familien flytta til Spiredalen under Dal i Dalsbygda i Melum sogn, Solum prestegjeld.

Nils Arnesen Munken (1804-25). Kjøpesum 1.200 rd. Nils bodde først på Munken, seinere på Bergan i Melum.
På Langeland var han bruker fra 1808.
Nils var g. m. Anne Marie Karlsdatter Bjørkøya. De bodde på Langland 1804-08.
Der ble sønnene Abraham og Torsten født.

Nils kjøpte også det benefiserte godset i 1824, som ble oppgitt til å være 2 huder. Kjøpesum 500 spd.
I 1823 ble skylda på gården 7 dl. 1 ort 15 skill.

Ved skifte i 1825 ble gården delt mellom sønnene Carl og Abraham. Nils Arnesen døde på Bergan i 1826.


| Hjem | Innhold |
| Gamle Langeland | Langeland 1 | Langeland 2 |
| Skottet | Munken | Sandodden |


Langeland søndre
Gnr 66 - bnr 1.


Langeland søndre bnr. 1 på 1990-tallet. Skannet etter "Norske Gardsbruk Telemark II " (2000) - Foyn forlag, Bø. Etter tillatelse.

Gården ble delt i 2 deler i 1825.


Bonde, garver, selveier
Carl Nilsen Langeland
fra Bergan i Melum
g.m. Anne Hansdatter fra Tveitan i Melum.
1. Karen Carlsdatter f. 29/4-1818 på Bergan i Melum g.m. lærer Anders Christensen Vassdalen. Se Nordstå under Helgen store.
2. Nils f. 6/4-1820 på Bergan.
3. Hans Carlsen d.e. f. 18/12-1823 på Bergan. Se S. Huset under Værstad.
4. Nils Carlsen Langeland f. 11/11-1825. Overtok gården.
5. Arne Carlsen f. 28/9-1827 g.m. Anne Jørgensdatter Stranna.
6. Anne Maria Carlsdatter f. 19/12-1829 g.m. Isak Tveitan i Melum.
7. Carl Carlsen f. 8/5-1832. Se S. Huset under Værstad.
8. Anne Kirstine Carlsdatter f. 26/4-1834.
9. Abraham Carlsen f. 12/6-1836. Bodde i Porsgrunn i 1858.
10. Hans Carlsen d.y. f. 15/12-1838 g.m. Karen Kirstine Abrahamsdatter fra Bergan. Bodde en tid på Siljan i Melum. Se S. Huset under Værstad.
Eier 1825 - 1854.

F.f. Gaardmand Carl Nielsen Langeland og Anne Hansdatters Niels: Karen Tveten, Kari Christensd. Wasdalen, Niels Arnesen, Hans Tveten og Niels Nielsen Bergene.
F.f. Gaardmand Carl Nielsen Langeland og Anne Hansdatters
Arne: Maria Holten, Mari Larsd. Langeland, Hans Tveten, Lars Tveten, Tosten Nielsen Bergene og Ole Hansen Langeland.
F.f. Carl Nielsen Langeland og Anne Hansdatters
Anne Maria: Susane Nielsd. Ytterbøe, Kirsten Isachsd. Bruset, Hans Hansen Tvedten.
F.f. Gaardmand Carl Nielsen Langeland og Anne Hansdatters
Carl: Kirsten Hansd. Kolle, Maren Birgithe Nielsd. Bergen, Hans Hansen Tvedten, Torsten Nielsen Bergen, Peder Stiansen Holten.
F.f. Gaardmand Carl Nielsen Langeland og Anne Hansdatters
Anne Kirstine: Ingeborg Nielsd. Steenstad, Gunnild Gundersd. Skjørholt, Jørgen Ytterbøe, Kittil Jelseth, Gunder Hansen af Porsgrund, Gunder Nielsen Bergen.
F.f. Karl Nielsen Langeland og Anne Hansdatters
Abraham: Karen Abrahamsd. Langeland, Anne Olsd. Jelseth, Hans Hansen Tveten, Jørgen Thorsen Ytterbøe, Mathias Arnesen Tinholt og Thor Jørgensen Ytterbøe.
F.f. Gaardmand Carl Nielsen Langeland og Anne Hansdatters
Hans: Karen Abrahamsd. Tvedten, Karen Carlsd. Langeland, Hans Hansen Tvedten, Lars Kolle, Torsten Nielsen Bergen, Gunder Nielsen Bergen, Hans Larsen Tvedten.
 

Denne familien bodde tidligere på Bergan i Melum, hvor deres 3 første barn ble født. Carl Nilsen Langeland eide også gården
Tveitan i Melum, samt Morgedal skog, som han solgte til Lars Barnholt i Skien og kjøpte isteden Godalen skog under Bergan.

Våren 1853 er denne familien registrert utfytta med 4 barn (Carl, Abraham, Anne Maria og Anne Kirstine) fra Holla til Tveitan i Solum.

Bonde, skogbetjent, selveier
Nils Carlsen Langeland herfra f. 11/11-1825.
g. i Hollla 28/12-1852 m. Anne Karine Arnesdatter fra Vasdalen i østre Helgen ("Valebø") f. 31/8-1843 d. 1901, d.a. Arne Christensen Vasdalen.
1. Anne Susanne Langeland f. 21/3-1853.
2. Ingeborg Langeland f. 5/8-1855.
3. Carl Langeland f. 17/11-1857.
4. Arne f. 21/3-1860.
5. Arne Nilsen f. 7/4-1862.
6. Nils Langeland f. 30/4-1865.
Eier 1854.

F.f. Gaardmand Nils Carlsen Langeland og Anne Arnesdatters Anne Sussanne: Maren Larsd. Huseth, Anne Maria Carlsd. Tvedten, Hans Carlsen Huset, Arne Carlsen Langeland, Nils Arnesen Wasdalen, Carl Carlsen Tvedten.
F.f. Gaardm. Nils Carlsen Langeland og Anne Arnesdatters
Ingebor: Anne Maria Arnesd. Bergen, Anne Maria Carlsd. Tvedten, Hans Carlsen Huset, Arne Carlsen Langeland, Christen Arnesen Vasdalen, Abraham Carlsen Langeland.
F.f. Nils Carlsen Langeland og Anne Arnesdatters
Carl: Maren Larsd. Huset, Anne Kirstine Carlsd. Tvedten, Arne Vasdalen, Arne Carlsen Tvedten, Carl Carlsen Tvedten, Abraham Carlsen af Porsgrund.
F.f. Gaardm. Nils Carlsen Langeland og Anne Arnesdatters
Arne: Anne Jørgensd. Tveten, Anne Karine Arnesd. Wasdalen, Arne Christensen Wasdalen, Hans Carlsen Huset, Carl Carlsen Tvedten, Abraham Carlsen af Porsgrund.
F.f. Gaardm. Nils Carlsen Langeland og Anne Arnesdatters
Arne: Anne Jørgensd. Langeland, Karen Maria Andersd. Tvedten, Arne Kristensen Vasdalen, Hans Carlsen Siljan, Carl Carlsen Huset, Nils Andersen Tvedten (Tveitan).
F.f. Nils Carlsen Langeland og Anna Arnesdatters
Nils: Kirsten Mathea Abrahamsd. Huset, Anne Susanne Andersd. Tvedten, Isak Andersen Tvedten, Gunder Olsen Tvedten, Carl Carlsen Huset, Hans Carlsen Huset.

Han var en dyktig mann, som ble meget nytta i kommunen.

Kan ikke sees i Holla under folketellinga 1865.

Bestning i 1866: 1 hest, 6 kuer og 6 sauer.

Bonde, selveier
Christen Andersen fra Vipeto f. 1842 i Holden.
g. før 1865 m. enke Taran Andersdatter fra Klovdal i Helgen f. 1827.
1. Maren Kirstine Christensdatter f. 1866 i Holla.
2. Andreas Christensen f. 1868 i Holla.
3. Anders Christensen Langeland f. 1870 i Holla.
Eier 1872.

Steddøtre her i 1875.  - Barn fra Tarans første ekteskap med Ole Steensen Tufte (gift 25/4-1848).
Anne Mathea Olsdatter f. 1854 i Holden.
Marie Jensine Olsdatter f. 1859 i Holden.
Kjærsti Kjøstolsdatter, Christens Moder, Enke, under Sønnens Forsørgelse, f. 1802 i Holden.

Kreaturhold: 1 Hest, 4 Kjør, 4 Kalve, 5 Faar, 1 Svin.

Langeland var heretter "på handel" i årene 1876 - 1904.
Lars Hansen (1876-82).
Simon S. Klovdal (1882-85).
Anders Olsen Hjelset fra 1885 til 1904.

Bonde, selveier
Rolf E. A. Willer
(Rolf Willer) fra Hvilen i Lunde f. 26/2-1846 d. 14/12-1921.
g. 1904 m. Anna Jore fra Lårdal f. 17/4-1882 d. 24/9-1963.
1. Einar Willer f. 22/9-1905. Overtok eiendommen.
2. Sverre Willer f. 18/1-1908 d. 12/12-1995. Gimsøy kirkegård i Skien.
3. Rudolf Aktor f. 3/5-1911 d. 25/7-1911 på Langeland.
Eier 1904.

Rolf Willer utvandra til USA som ungkar. Da han returnerte til hjemlandet i 1904, kjøpte han Langeland og gifta seg.
Da Willer døde i 1921, overtok Anne gården, som hun solgte til sønnen Einar Willer i 1925 og flytta til Skien.
Hun kjøpte hus ved Ulefossvegen. Kilde: Holla I (1975).

Anna og Rolf Willer er gravlagt på Helgen Gravsted.

Bonde, selveier
Einar Willer herfra f. 22/9-1905 d. 28/4-1989.
g.m. Inga Hansine Lunde fra Gjerpen f. 18/1-1909 d. 20/12-2001.
1. Reidun Willer g.m. Erik Roland Larson.
2. Aslaug Willer g.m. Nils Omholt fra Svarstad i Vestfold.
Eier 1925.

Einar Willer deltok i herredsstyret i Holla i mange år og hadde ellers ei rekke tillitsverv i bygda.

Inga og Einar Willer er gravlagt ved Helgen gravsted.


Langeland bnr 1 - 2020. Gardskart fra NIBIO.


| Hjem | Innhold |
| Gamle Langeland | Langeland 1 | Langeland 2 |
| Skottet | Munken | Sandodden |


Langeland nordre
Gnr 66 - bnr 2. Gammelt løpenr. 138b.


Langeland nordre bnr 2 på 1990-tallet. Skannet etter "Norske Gardsbruk Telemark II " (2000) - Foyn forlag, Bø. Etter tillatelse.

Utskilt fra hovedbølet av Langeland og skyldsatt i 1825.

Adresse i dag: Langelandsv. 91, Helgen.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 206. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Jørgen Svendsen til Nils Arnesen for 1200 rdl, dat. 3., thingl. 10. Sept. 1804."

Niels Arnesen Bergan.
Eier 1804. Bodde på Bergan store i Melum.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 206. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Peder Stiansen til sønnen Thor Pedersen for 500 spd., dat. 19. April, thingl
. 10. Juni 1856."

Bonde, selveier
Thor Pedersen Langeland fra Holtan
f. 27/10-1817 d. 4/11-1893 på Langeland, s.a. Peder Stiansen Holtene.
g1g i Holla 24/5-1858 m. Aavet Kirstine Larsdatter fra Kolle(4) f. 18/3-1829 i Tveitan i Melum d. 2/11-1866 på Langeland av tæring, 37 år gml., d.a. Lars Simonsen Kolle.
Forlovere: "
Thron A. Namløs og Hans Carlsen Huset."
g2g i Holla 10/7-1868 m. Berthe Kirstine Evensdatter (Kirstine Langeland) fra Jordbakke under Tveitan i Melum f. 14/11-1845 d. 7/10-1928 på Vesthagen under Søve, d.a. Even Olsen Jordbakke og Thoran Simonsdatter.
1. Maria Thorsdatter f. 20/2-1859 g.m. Anders Brattebakke i Melum.
2. Laura Kirstine Thorsdatter f. 3/9-1860 g.m. Hans Haraldsen i Skien.
3. Karen Kirstine Thorsdatter f. 20/9-1862.
4. Peder f. 22/5-1865.
Barn i 2. ekteskap:
4. Aavet Thomine Thorsdatter f. 9/10-1868 g.m. Thor Andreassen Eie fra Melum. Se nedenfor.
5. Peder Thorsen Langeland f. 15/10-1873. Bodde på Skotfoss.
6. Edvard Thorsen Langeland (Edvard Langeland) f. 15/12-1875. Bodde på "Borgestad" i Gjerpen. Se Familie 24 - V. Borge 1910.
7. Simon Thorsen Langeland f. 1878. Død i konfirmasjonsalderen?
8. Stian Langeland f. 14/4-1882. Se Fritheim 7 på Vesthagen.
9. Thor f. 7/4-1885 d. 27/6-1885 på Langeland.
Eier 1856.

F.f.
Gaardm. Thor Pedersen Langeland og Aavet Kirstine Larsdatters Maria: Asloug Pedersd. Holla, Karen Larsd. Kolle, Peder Stiansen Holten, Stian Pedersen ditto, Lars Simonsen Kolle, Lars Larsen Kolle.
F.f. Gaardm. Thor Pedersen Langeland og Aavet Kirstine Larsdatters
Laura Kirstine: Anne Maria Nilsd. Kolle, Anne Larsd. Kolle, Stian Pedersen Holten, Simon Simonsen Helgen, Abraham Larsen Kolle, Hans Larsen Kolle.
F.f. Gaardm. Thor Pedersen Langeland og Aavet Kirstine Larsdatters
Karen Kirstine: Anne Pedersd. Siljan, Maren Stiansd. Holtene, Jacob Andersen Gjærum, Abraham Larsen Huset, Hans Larsen af Skien.
F.f. Gaardbr. Thor Pedersen Langeland og Aavet Kirstine Larsdatters
Peder: Anne Maria Pedersd. Huset, Maria Stiansd. Holten, Simon Larsen Hotvet, Simon Simonsen Præstgrav, Jens Andreassen Hougene.
F.f. Grdbr. Thor Pedersen Langeland og Berthe Kirstine Evensdatters
Aavet Thomine: Maria Stiansd. Holten, Ingeborg Evensd. Jordbakken, Simon Simonsen Helgen, Even Olsen Jordbakken, Thor Christiansen af Mælum.
F.f. Grdbr. Thor Pedersen Langeland og Berthe Kirstine Evensdatters
Peder: Taran Andersd. Langeland, Maria Simonsd. Helgen, Hans Simonsen Ytterbø, Ole Evensen Jordbakken af Mæhlum, Simon Simonsen Helgen.
F.f. Thor Pedersen Langeland og Berthe Kirstine Evensdatters
Edvard: Anne Pedersd. Erikstad, Marie Thorsd. Langeland, Even Olsen Jordbakken, Hans Simonsen Ytterbø, Simon Simonsen Ytterbø.

Dyrehold på N. Langeland i 1875: 1 hest, 3 kuer, 2 kalver, 4 sauer, 2 griser.

Hans andre kone, Berthe Kirstine Evensdatter, var i tjeneste på Langeland før hun, som 22-åring gifta seg med
enkemannen Thor Langeland på 55. Enka Kirstine Langeland bodde i 1900 hos familien Thor Andersen Sjørholt.
Under folketellinga 1910, bodde samme enke sammen med sin sønn Stian på skolehuset under Ø. Heisholt.

Kilde: Matrikkelgrunnlaget 1866 (Blåboka).
Langeland nordre består av 93 mål dyrka mark, for det meste av mindre god beskaffenhet.
Besetning: 1 hest, 3 kuer og 6 sauer. God havn mot nord og vest.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 206. Digitalarkivet.
"Auktionsskjøde til Thor Andreassen Eie for kr. 5.000,- dat. 28. Jan., thingl. 8. Febr. 1902."
"Erklæring fra Thor Andreassen Eie, hvorved Kirstine Evensdatter Langeland tilstaaes fri brug af et værelse,
samt brændeved, dat. 26. Jan., thingl. 8. Febr. 1902."

Selveier
Thor Andreassen Eie fra Melum f. ca. 1868.
g. i Melum? m. Aavet Thomine Thorsdatter herfra f. 9/10-1868, d.a. Thor Pedersen Langeland.
1. Thora Tomine Langeland f. 2/1-1902. g.m. sliperiarb. Anders Hansen. Se Familie x - Sagene 1948.
Eier 1902.

F.f. Gbr. Thor Andreassen Langeland og Aagot Thomine Thorsdatters Tora Tomine: Enke Kirstine Evensd. Langeland, pige Gunhild Stiansen Hagen, Gbr. Andreas Olsen Bjørbæk.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 206. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Thor Andreassen Eie til Anders Halvorsen Skauen for kr. 6.000,- dat. 2., thingl. 17. Aug. 1904."

Selveier
Anders Halvorsen Langeland fra Skauen under Sannes f. 8/9-1876 d. 3/6-1962.
g1g i Holla 17/9-1898 m. Hanna Kristine Halvorsdatter fra Sannes øvre(3) f. 11/2-1877 d. 23/5-1938, d.a. Halvor Helliksen Sannæs.
g2g  m. Ingeborg Skjellaug fra Lunde i Tel.
1. Halvor Langeland f. 25/1-1900. Overtok gården.
2. Andreas Langeland f. 2/9-1902 d. 1/6-1953 g.m. Hjørdis f. 22/6-1905 d. 23/5-1995. Se Langelandv. 93 under Langeland. Gravlagt ved Helgen kirke.
Eier 1904.

Anders Langeland deltok mye i bygdestyringa.  I sitt andre ekteskap flytta familien til Tolnes i Solum.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 206. Digitalarkivet.
"Erklæring fra Anders Langeland m. fl., hvori han gir sit samtykke til, at den over dette bruk til Langelands begge førende vei,
anvendes til offentlig bruk, dat. 12., thingl. 18. aug. 1909."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 206. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 21/10, grunnbokført 31/10-1938, fra Anders H. Langeland til sønnen Halvor Langeland på denne eiendom, gnr 62 bnr 9,
gnr 53 bnr 22 og gnr 54 bnr 5, for kr. 24.000,- hvorav for løsøre kr. 5.000.-" + føderådskontrakt for foreldrene.

Småbruker, tømmermerker, predikant, selveier
Halvor Langeland herfra f. 25/1-1900 d. 23/10-1991.
g.m. Kristine Mathilde Eikhaug fra Sannidal f. 24/2-1898 d. 8/7-1993.
1. Anders Langeland g.m. Solveig Wriedt. Se Sjørholtv. 47 under Holtan.
2. Nils Langeland f. 23/9-1927. Overtok gården.
3. Kåre Paul Langeland g.m. Anne Helene Felin. Se Sjørholtv. 35 "Kråkåsen" under Holtan.
4. Arne Halvor Langeland g.m. Bjørg Ytterbø. Se Olsbryggev. 82 under Ytterbø.
Eier 1938.

Kilde: Holla I (1975) Halvor A. Langeland var medlem av Holla/ Nome herredsstyre og formannskap i mange år og
reiste som predikant for Norsk Luthersk Misjonssamband. Han var dessuten formann i skolestyret i mange år.
Halvor Langeland eide 15 331 dekar skog ved Bærevann under Helgen store i 1978. I tillegg eide han Gudmundsbekk
under Tønnestul og skauen som følger med.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 207. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 1/12, grunnbokført 30/12-1956 fra Halvor Langeland til Nils Langeland for kr. 51.000, hvorav løsøre kr. 19.600.-"

Selveier
Nils Langeland herfra f. 23/9-1927 d. 22/3-2007.
g.m. Aase Gulliksen fra Ø. Heisholt(6) f. 5/5-1926 d. 6/3-2019, d.a. Gustav Gulliksen.
1. Turid Elisabeth Langeland g.m. Bjørn Lund fra Bø.
2. Hanne Kristin Langeland.
3. Tove Berit Langeland.
4. Halvard Langeland.
5. Sjur Langeland.
Eier 1956.
Langeland bnr 2 - 2020. Gardskart fra NIBIO.
 


| Hjem | Innhold |
| Gamle Langeland | Langeland 1 | Langeland 2 |
| Skottet | Munken | Sandodden |


Skottet
Husmannsplass under Langeland.
 

Arbeider, husmann
Tollef Jørgensen fra Bø lille dpt. 9/8-1767, s.a. Jørgen Tollefsen.
g. i Holla 11/6-1795 m. Karen Larsdatter fra S. Namløs(B) dpt. 1/1-1768, d.a. Lars Andersen Namløs.
1. Jørgen f. 18/1-1796 bg. 31/5-1796. "Jørgen Tollevsen Skottet, ved Helgen, 19 Uger 1 Dag."
2. Jørgen f. 30/3-1797 bg. 17/2-1805. "Tollef Jørgensens Søn Jørgen fra Herre, 7 Aar."
3. Lars Tollefsen f. 21/11-1799. Se Åfoskås under M. Jøntvedt.
4. Johannes Tollefsen dpt. 19/9-1802 i Ø. Porsgrunn (født på Herre).
5. Ellen Tollefsdatter dpt. 26/5-1805 i Ø. Porsgrunn (født på Herre). Vokste trolig opp som fosterbarn hos Nils Tollevsen.  Se Sverdstein under Helgen store.
Bruker 1796.

F.f. Tollev Jørgensen Skottets og Karen Larsdatters Jørgen: Simon Kløvedal, Anders Langeland, Ole Larsen Namløs, Taran Larsd. Klovedal, Anne Larsd. Munken.
F.f. Tollev Jørgensens af Helgen og Karen Larsdatters 
Jørgen: Torsten Brøsdal, Jacob Clausen Kaasen, Ole Larsen Namløs, Anne Johannisd. Kaasen, Maria Clausd. Kaasen.
F.f. Tollev Jørgensens og Karen Larsdatters 
Lars: Hans Brynildsen Pladsen, Tyge Kløvedal, Knud Aslachsen Helgen, Karen Olsd. Grinen, Ragnild Berntsd. Huset.

Denne familien flytta til Herre i Bamble i 1800.

Under folketellinga 1801 (februar) var det nevnt to husmannsplasser på Skottet.

Arbeider, husmann
Jens Pedersen f. ca. 1753.
g.m. Maren Svennungsdatter f. ca. 1744.
1. Paul Jensen  f. ca. 1783.
2. Nils Jensen f. ca.  1787.
Bruker før og i  febr. 1801.

Arbeider, husmann
Hans Christophersen
f. ca. 1752 (ikke født i Holla) d. 12/5-1840 på Sjørholt, 88 år gml.
g. i Holla 15/10-1795 m. Berthe Tygesdatter fra Hegna under Håtveit lille dpt. 14/4-1771 d. 24/1-1844 under Stensrød i Solum, d.a. Tyge Jacobsen Hegnen.
Forlovere: "
Ole Hotved og Anders Juvet."
1. Anne Hansdatter f. 23/1-1796.
2. Kirsten Hansdatter f. 20/2-1798.
3. Christopher Hansen f. 21/3-1801. Bodde på Nes i Melum.
4. Anders Hansen f. 6/10-1803 g. i Solum 11/8-1827* m. Gunhild Olsdatter fra Balsøya under Røra i Solum.
5. Tyge Hansen f. 24/6-1805. Se Familie 3 - Falkum 1845 i Gjerpen.
6. Ole f. 23/3-1809 bg.
7. Ole Hansen f. 5/11-1811.
Bruker ca. 1798.

De var begge to i tjeneste på Håtveit før de gifta seg.

F.f. Hans Christophersens paa Hotved og Birte Tygesdatters Anne: Anders Huvet, Halvor Langeland, Kiøstol Haatved, Anne Haatved, Gunild Haatved.
F.f. Hans Christophersens under Langeland og Birte Tygesdatters 
Kirsten: Ole Haatved, Jørgen Tinholt, Halvor Langeland, Birthe Andersd. Tinholt, Aslou Stiansd. Holtene.
F.f.
Hans Christophersen Schottet og Berthe Tygesdatters Christopher: Jørgen Tinholt, Anders Langeland, Halvor Langeland, Ingebor Jacobsd. Langeland, Asloug Stiansd. Holten.
F.f.
Hans Skottet og Berthe Tychesdatters Anders: Jørgen Tinholt, Anne Jelseth (+ foreldrene?).
F.f. Hans Christophersen Skottet og Berthe Tychesdatters
Tyche: Halvor Langeland, Peder Holten (Holtan), Asloug Holten, Anne Holten.
F.f. Hans Skottet og Birthe Tygesdatters
Ole: Anders Klovdahl, Ole Langeland, Anders Tinholt, Marte og Magrete Askejordet.
F.f. Hans Christophersen og Birthe Thygesdatters
Ole: Marie Thordsd., Anne Nielsd., Niels Arnesen, Gunder Gundersen og Gunder Anundsen.

Flere av disse barna flytta til Solum.

Arbeider, husmann
Ole Laavesen (Ledvorsen/ Levorsen?)
g.m. Mari Jørgensdatter.
1. Karen Anne Olsdatter f. 24/10-1829 på Langeland. Døpt 22/11 i Helgen.
Bruker i 1829.

F.f. Ole Laavarsen Langeland og Mari Jørgensdatters Karen Anne: Maren Huve, Karen Olsd. Langeland, Carl Nielsen Langeland, Ole Huve, Anders Tollefsen Langeland.
 

Husmann, arbeider
Lars Christensen Skottet f. ca. 1770 på Bergan i Melum d. 5/10-1830 på Skottet, 60 år gml., s.a. Christen NN
g1g i Solum 31/10-1802 m. Kirsti Clausdatter fra Melum f. ca. 1770 bg. 28/6-1807 på "Huchen" i Solum, 37 år gml., d.a. Claus NN.
Forlovere: "Peder Mælum og Anders Bruseth."
g2g i Solum 17/4-1811 m. Marthe Johannesdatter fra Melum f. ca. 1785 d. 29/4-1855 på Skottet, 70 år gml., d.a. Johannes NN.
Forlovere: "Laers Laersen og Helge Brynildsen Schielbred."
1. Christen Larsen dpt. 26/12-1804 i Solum. I Skien i 1827.
2. Birthe dpt. 26/12-1806 i Solum.
Barn i 2. ekteskap:
3. Claus Larsen f. 3/1-1812 på Bergan i Solum. Se nedenfor.
4. Anne Larsdatter f. 12/5-1813 d. 30/3-1824 på Skottet, 10 år gml.
5. Kirsten Larsdatter f. 15/12-1815 d. 19/4-1824 på Skottet, 8 år gml.
6. Johannes Larsen f. 29/7-1817.
7. Berthe Larsdatter f. 20/6-1820.
8. Gurine f. 5/6-1822 d. 11/4-1824 på Skottet, 1 år gml.
9. Anne Kirstine f. 27/6-1826.
10. Lars Larsen f. 8/12-1827.
Bruker ca. 1813.

F.f. Lars Christensen Huchen og Kisti Clausdatters Christen: Kari Clausdatter Hauchelien, Ingeborg Jacobsdatter Bergene, Gunder Clausen, Lars Larsen, Halvor Andersen Houchelien.
F.f.
Lars Christensen Bergene og Kisti Clausdatters Birthe: Anne Syversdatter under Bergene, Anne Andersdatter Bergene, Claus Christensen Røra, Ole Johansen Bruseth, Halvor Thorsen Haukelien.
F.f.
Lars Christensen og Marthe Johannesdatter Bergenes Claus: Maria Torsdatter Holten i Helgen, Ane Nilsdatter Bergen, Nils Arnesen ibd, Isak Højebro, Ole Johansen Bergene.
F.f.
Lars Christensen Skottet og Marthe Jonsdatters(!) Anne: Sønov Olsd. Langeland, Aslauv Sørensd. Bergane, Bjørn Halvorsen Langeland, Johannes Gundersen Langeland og Jørgen Stiansen Holten.
F.f.
Huusmand Lars Christensen Schottet og Marthe Johannesdatters Kirsten: Maria Holten, Ingebor Bergene, Gunder Holten, Jørgen Holten og Carl Bergene.
F.f.
Huusmand Lars Christensen Schottet og Marthe Johannesdatters Johannes: Anne Maria Bergene, Margith Høgebroe, Ole Bergene, Erich Huset og Arne Bergene.
F.f.
Huusmand Lars Christensen Schottet og Marthe Johannesdatters Berthe: Anne Maria Langeland, Serine Langeland, Niels A. Langeland, Anders Broen og Niels H. Langeland.
F.f.
Huusmand Lars Christensen Skottet og Marthe Johannesdatters Gurine: Anne Klovedal, Berthe Johannesd. Bergene, Niels Nielsen, Ole Jensen og Ole Ledvorsen Langeland.
F.f.
Huusmand Lars Christensen Schottet og Marthe Johannesdatters Anne Kirstine: Maria Holten, Kirsten Johannesd., Carl Langeland, Ole Hansen Langeland og Tosten Nielsen Bergene.
F.f.
Huusmand Lars Christensen Skottet og Marthe Johannesdatters Lars: Ingebor Nielsd. Bergene, Mari Larsd. Langeland, Ole Levorsen, Abraham Nielsen Bergene og Christen Larsen af Schien.


Arbeider, husmann
Claus Larsen Skottet
herfra f. 3/1-1812 på Bergan i Melum d. 17/3-1847 på Strandjordet under Holtan, 33 år gml., s.a. Lars Christensen Skottet.
g. i Helgen 2/1-1837 m. Anne Hansdatter fra Nordstå under Helgen store f. 19/9-1807 d. 7/4-1862 på Haavet, 57 år gml., d.a. Hans Olsen Nordstaae.
Forlovere: "
Carl Nilsen Langeland og Peder Stiansen Holden."
1. Maren Clausdatter f. 12/7-1837 g. i Holla 12/8-1866 m. Hans Andersen Oterkil fra Melum.
2. Marthe f. 6/2-1841.
3. Lars f. 1/4-1843 d. 13/3-1844 på Tinholt, 1 år gml. "Født på Langeland".
4. Lars Clausen f. 16/2-1845. Se Håvet under Tinholt.
5. Claus Clausen f. 24/8-1847.
Bruker 1837.

F.f. Huusmand Claus Larsen Skottet og Anne Hansdatters Maren: Marthe Johannesd. Skottet, Berthe Larsd. Skottet, Hans Nielsen Watningen, Stian Pedersen Holten, Johannes Larsen Skottet.
F.f.
Huusmand Claus Larsen Skottet og Anne Hansdatters Marthe: Kari Christensd. Huset, Karen Maria Gundersd. Skjørholt, Torsten Nielsen Huset, Anders Christensen Wasdalen, Johannes Larsen Skottet.
F.f.
Huusmand Claus Larsen Skottet og Anne Hansdatters Lars: Inger Andersd. Skjørholt, Kirsti Pedersd. Holten, Lars Hansen Skougen, Thor Pedersen Holten, Johannes Larsen Skottet.
F.f.
Huusmand Claus Larsen Skottet og Anne Hansdatters Lars: Anne Olsd. Tinholtstulen, Anne Karine Larsd. Skottet, Thyge Løkken, Rollef Jørgensen Hagen, Jørgen Olsen Odden.
F.f. Afdød Huusmand Claus Larsen Skottet under Langeland og Anne Hansdatters
Claus: Maren Larsd. Huset, Berthe Larsd. Langeland, Hans Carlsen Huset, Thor Pedersen Holten, Arne Carlsen Langeland.

Strandjordet, hvor Claus Larsen døde lå under Holtan. De kan ikke sees å ha bodd der.

Arbeider, husmann
Tarald Halvorsen fra Sauherad f. ca. 1821
g. i Sauherad m. Tore Halvorsdatter fra Sauherad f. ca. 1829.
1. Gunhild Taraldsdatter d.e. f. 1850 i Sauherad.
2. Ingeborg Taraldsdatter f. 4/2-1853 i Holla.
3. Halvor Taraldsen f. 26/5-1855 i Holla.
4. Anund Taraldsen f. 23/12-1856 i Holla.
5. Gunhild Taraldsdatter f. 13/2-1859.
6. Ole Taraldsen f. ca. 1863 i Kilebygda.
Bruker 1852 - 1863.

F.f. Huusmand Tarald Halvorsen Skottet under Jelseth og Tore Halvorsdatters Ingeborg: Ingri Jelseth, Berthe Larsd. Skottet, Ole Johannesen Jelseth, Ole Andersen Hægna, Hans Olsen Nib.
F.f. Gaardm. Tarald Halvorsen Jelseth og Thore Halvorsdatters
Halvor: Mari Olsd. Strandkaasen, Berthe Larsd. Skottet, Ole Larsen Strandkaasen, Ole Andersen Hægna, Lars Larsen Skottet.
F.f. Huusmand Tarald Halvorsen Jelseth og Thore Halvorsdatters
Anund: Aslaoug M. Halvorsd. Jelseth, Guri Gundersd. ditto, Jens Halvorsen ditto, Ole Halvorsen ditto, Halvor Halvorsen Wasdalen.
F.f. Gaardbr. Tharald Halvorsen Jelseth og Thore Halvorsdatters
Gunnild: Aslaoug Halvorsd. Jelseth, Lovise Pedersd. Haavet, Jens Halvorsen Jelseth, Ole Olsen Strandkaasen, Thomas Halvorsen Jelseth.


Denne familien er registrert utflytta fra Holla våren 1861, som "Gaardbruger Tarald Halvorsen Jelseth" med kone og 5 barn til "Kilebygden i Solum".
Kilde: Utflyttingslistene i Holla kirkebok (1849 - 1866).
De er registrert utflytta fra Holla til Solum høsten 1863, som "Tarald Halvorsen Jelseth og kone Tore Halvorsdatter" med 5 barn "for at bosætte sig i "Mourekaasa".
Kilde: Innflyttingslistene i Solum kirkebok (1856-1864).
Kilde: Folketellinga 1865 for Kilebygda forteller oss at de da bodde på plassen Myrekåsa under Aasland.

Arbeider, inderst
Halvor Halvorsen fra Hegna i Solum f. 8/8-1830, s.a. Halvor Rasmussen Hægna.
g. i Holla 25/7-1856 m. Bergith Larsdatter fra Heisholtevja under Ø. Heisholt f. 7/11-1834 d. 30/11-1860 på Skottet, 26 år gml. av "Brystsvaghed og Tæring", d.a. Lars Nilsen.
1. Helene Halvorsdatter f. 14/1-1856.
2. Lars Halvorsen f. 18/12-1857. Bodde på Doktorstykket under Bratsberg i Gjerpen i 1910. Se Familie 51 - Bratsberg 1910.
3. Karen Marie Halvorsdatter f. 5/12-1859.
Brukere 1857 og 1859.

F.f. Helene. Pigen Bergith Larsd. Otterkjær og opgiven Barnefader Ungkarl Halvor Halvorsen Hægna i Mæhlum, tjener paa Jelseth: Anne Halvorsd. Skordal, Asloug Andersd. Storehoug, Nils Clausen Skordahl, Andreas Halvorsen Otterkjær, Gjermund Steensen Rønningen.
F.f.
Inderst Halvor Halvorsen Skottet og Bergith Larsdatters Lars: Asloug Halvorsd. Jelseth, Anders Halvorsen Hægna, Rasmus Halvorsen Hægna, Anne Larsd. Berget.
F.f. Huusmand Halvor Halvorsen Skottet og Bergith Larsdatters
Karen Marie: Aavet Larsd. Langeland, Anne Torine Halvorsd. Hægna, Thor Pedersen Langeland, Johannes Svennungsen Jelseth, Anders Halvorsen Hægna.

Halvor Halvorsen var i tjeneste på Hjelset og Bergith var i tjeneste på Oterkjær under Susås før de gifta seg.
Under folketellinga 1865 var Halvor blitt enkemann og tilbake som tjenestekarl på Hjelset øvre. Sønnen Lars,
er nevnt som "opfostringsbarn" hos sin morfar Lars Nilsen i Heisholtevja.

Under folketellinga 1875 for Holla var det ingen beboere her.

 


| Hjem | Innhold |
| Gamle Langeland | Langeland 1 | Langeland 2 |
| Skottet | Munken | Sandodden |


Munken
Gnr 66 - bnr 4.


Munken på 1990-tallet. Skannet etter "Norske Gardsbruk Telemark II " (2000) - Foyn forlag, Bø. Etter tillatelse.

Her har det fra riktig gammel tid vært gjestgiveri, skyssstasjon med robytte, samt brennevinsbrenneri.

Øya ligger ute i Norsjø, sydøst for Langland, og består av 2 øyer, Store-Munken og Lille-Munken.

Munken var opprinnelig husmannsplass under Langland. Munken hadde en landskyll på 1 hud.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister n. I 2, folie 41. Digitalarkivet.
"1 huud Munken bøxlet (festet) fra Peder Isaksen Aafos til Jacob Gundersen, dat. 12. Juni 1719."

Bonde, leilending (huseier), gjestgiver
Jacob Gundersen Munchen f. ca. 1658 bg. 15/5-1740. "Jacob Munchen, 81 Aar, 11 Mnd."
g1g m. Maren Andersdatter fra Hvalen i Helgen f. på 1670-tallet d. ca. 1702 (skifte på Kåsa under Hvalen i 1704), d.a. Anders Hvalen og Marthe Helgesdatter.
g2g m. Guro Johannesdatter fra Kjenndalen øvre und. Lunde nedre(1) i Valebø f. ca. 1681 bg. 24/10-1757. "Guro Johannesd. Munchen, ved Helgen, 76 Aar.", d.a. Johannes Svendsen.
1. Ragnild Jacobsdatter f. ca. 1690 død før skiftet etter mormor på Hvalen i 1712.
2. Ingeborg Jacobsdatter f. ca. 1692 g.m. Helge Engebretsen. Bodde på Huken under Bergan i Melum sogn i Solum pr.gj.
3. Gunder Jacobsen d.e. f. ca. 1700. Se Kåsa under Hvalen i Helgen.
4. Anders Jacobsen f. ca. 1702 død før skiftet etter faren i 1740.
Barn i 2. ekteskap:
5. Maren Jacobsdatter f. ca. 1705 g.m. Peder Mortensen. Se nedenfor.
6. Johannes Jacobsen f. ca. 1708 g. i Solum 10/1-1734 m. Barbara Sørensdatter. Bodde i Solum. .
7. Torbiør Jacobsdatter f. ca. 1710 bg. i Solum 30/8-1771. "Torber Jacobsd. Legslem, 57 Aar."
8. Hans Jacobsen f. ca. 1713. Se nedenfor.
9. Gunder Jacobsen d.y. dpt. 10/9-1719. Død før skiftet etter faren i 1740.
10. Gunhild Jacobsdatter f. ca. 1723. Ikke funnet døpt i Holla.
Bruker ca. 1719.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Jacob Gundersen og Guro Johannisdatters Gunder: Arne Kolstad, Ole Steenstad, Poul Olsen Ytterbøe, Maren Hvale, Ingebor Klevsgaden.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll, 1736-1740, folie 462b. Digitalarkivet.
Waldemar Wilhelm Bang, Allernaadigst Beskickkede Sorenskriwer udj Nedre Tellemarchen, Samt Tind (og) Hierdahl Præstegielde J Bradtzberg amt.
Giør Witterligt at Anno 1740 dend 19. Marty, Tillige med Lensmanden welagte og forstandige Mand, Jacob Gundersen Rommenæs, wæret tillige
med de 2de Eedsworne Laugrettes og Wurderings Mænd, Ole Stensta og Poul Heljesøn (Poul Heljen?), forsamlet paa Platsen Monchen under gaarden
Langeland i Helien Annex og Holden Præstegield beliggende for der sammesteds effter foregaaende Berammelse, og tillysning Lowlig at Registere og
wurdere Hvad den wed døden afgangne Sahlige Mand Jacob Gundersen kand Hawe effterladt sig til skiffte og deling, for dend igienlewende Encke-
qwinde Guro Johannesdatter, og dend Sahl. Mands med sin første afdøde Hustrue Mari Andersdatter sammen aflede 2de børn, Gunder Jacobsen,
myndig og tilstæde, datteren Ingebor Jacobsdatter gifft med Helie Ingebretsen, Saawelsom bemeldte Sahlige Mands med nu igienlewende Hustrue Sammen
afled 5 børn, 2 Sønner og 3 døttre, Nawnlig Eldste Søn Johannes Jacobsen, Myndig, Hans Jacobsen, ligeledes myndig og ved Skiffte Rætten Nærværende,
Eldste datter Maren Jacobsdatter wed døden afgangen, og udj sit ægteskab med Peder Mortensøn, effterladt sig 2de børn, Ole og Gunner Pedersønner,
begge Smaae og umyndige, dend anden datter Torbiør Jacobsdatter 30 aar, og yngste datter Gunnild Jacobsdatter 17 aar gammel og umyndig,
Til laugwærge for Encken Guri Johannesdatter, anordnes hendes Søn, Johannes Jacobsen, og de 2 umyndige døttre Torbiør og Gunild Jacobsdøttre, bliwer
anordnet wærge for, med dend hende anordnede laugwærges tilsyn, og til formynder for Ole og Gunner Pederssønner, anordnes dend dannemand Jens Stensta Wahlen.
Hwor effter boets middel og formue blew angiwet udi følgende at wære bestaaende, Reede Penge, Slfw, Kaabber og Meessing Sagde Encken med børnene icke at
wære ejende. Angiwes:

Thind og Stentøy.
1 gammel thind fad - 12 sk.
1 blaat og hwidt Steenfad - 6sk.
1 ditto Dybere - 20 sk.
5 Steentallerkener à 8 sk. - 20 sk.
1 brunt Steenfad - 6 sk.
1 brun Kop med ører - 6 sk.
1 blaat og hvidt Krus - 16 sk.
10 buttelier à sk. - 1 ort - 16 sk.
4 Krocker (Krukker?) à 4 sk. - 1 ort - 16 sk.
Jernfang.
1 Stor gryde - 1 rdl. - 2 ort.
1 ditto - 1 rdl. 1 ort.
1 Rund Stegepande - 1 ort.
1 Nawer (bor) - 10 sk.
1 ditto - 8 sk.
Træfang.
1 Roer skab med Laas - 2 ort.
1 Hiørne ditto med Crone og Laas - 3 rdl.
1 bord med stoel og Krack samt skoff under - 2 rdl. - 2 ort.
1 Sort Kiste med Laas og beslaug - 2 rdl.
1 Øl tønde - 1 rdl - 1 ort.
1 ditto - 1 ort - 12 sk.
1 ditto - 1 ort - 12 sk.
1 ditto - 3 ort.
1 Kar med laag - 1 ort - 12 sk.
1 Saae - 8 sk.
1 Wefw - 1 ort.
1 Slaug benk - 1 ort - 12 sk.
1 Lenestoel (!?) - 1 ort - 8 sk.
1 ditto - 8 sk.
1 Kar - 16 sk.
1 ditto - 16 sk.
1 tønde - 8 sk.
1 ditto - 8 sk.
1 ditto - 8 sk.
1 ditto - 12 sk.
1 Qwarter (målebeger?) 6 sk.
1 Traug - 16 sk.
1 gl. Pram - 1 rdl - 2 ort.
1 ditto - 2 rdl.
1 Traug - 12 sk.
 
Klæder og Linnet.
(Uinteressant).
Creatuer.
1 Koe Krøsiew - 7 rdl. - 2 ort.
1 Woxen Souw - 2 ort.
1 Lam - 1 ort.
Effter skiffte Reættens tilspørgelse, Sagde Enken tillige
med hendes Arwinger icke at wære Ejende flere Løsøre Midler,
at andgiwe til boets beste, end hwad som allerede udi Pennen
opskriwet er, uden allene 1 gammel Liaae - 6 sk.
Fastegods
.
War boet tilhørende, men de paa Platsen staaende Huusebygninger,
nemlig een Stue med kaave, wed fæehuuset Kowe og Lade, samt et
lidet tørckehuus, til hwilcke Huusebygninger Encken forcklaret meste
delen at Hawe Kiøbt Tømmer af fremmede skouge, og derfor blew
andsadt for - 30 rdl.
Jnkræfwen Giæld.
Hos Claus og Niels - 1 rdl. - 3 ort - 6 sk.
Hos Arwe Hanssen 1 rdl. - 1 ort.
Hendrich Andersen - 1 ort.
Hos Hans Kongstabel - 1 rdl. - 14 sk.
Andersen Enersen - 4 ort - 2 sk.
Swend Pedersen - 1 rdl. - 8 sk.
Bliwer Boets formue under den Summa - 72 rdl. 1 ort - 12 sk.

Derimod blew fordret og andgiwet effterfølgende bortskyldige Gield.
1. Til Hr. Forwalter Bomhoff effter Contrabogen - 15 rdl. . 1 ort - 20 sk.
2. Tol Senior Adtzlew i Scheen - 14 rdl. - 2 ort - 22 sk.
3. Til Monsenieur Hans Gregersen - 3 rdl. - 2 ort.
4. Abraham Aafos effter Enckens og arwingers .... afstaaelse - 14 rdl - 2 ort - 8 sk.

Skifteomkostninger.
Stemplet papir - 2 ort.
Beskriwelsen med widere - 2 rdl - 2 ort.
Fogden for Mændernes udnævnelse - 16 sk.
Skriwertieneren - 2 ort.
Lensmanden for sin umage effter arwingernes tilstaaelse - 1 rdl.
De 2de wurderings Mænd - 1 ort - 8 sk.
Den Bortskyldige Giælds Summa - 53 rdl. - 1 ort. - 2 sk.

Utloddingen tas ikke med.
Avskrevet 5/12-2023 av GS.

Skogsarbeider, inderst
Peder Mortensen fra Eik under Geitebua i Valebø f. ca. 1704, s.a. Morten Hansen Eeg.
g1g i Holla 7/6-1729 m. Maren Jacobsdatter herfra f. ca. 1705 d. 15/5-1740. "
Maren Jacobsd., 35 Aar., d.a. Jacob Gundersen Munchen.
g2g i Holla 18/1-1742 m. Ingeborg Andersdatter f. ca. 1710
1. Anders dpt. 30/5-1730.
2. Jacob dpt. 11/5-1732 i Melum.
3. Ole Pedersen dpt. 24/6-1733 i Melum.
4. Gunder Pedersen dpt. 11/10-1736.
5. Morten dpt. 28/2-1740 bg. 15/5-1740. "
Morten Pedersøn, 3 Uger."

F.f. Peder Mortensen og Maren Jacobsdatters Anders: Anders Rasmusen, Gunder Jacobsen, Eskil Rasmusen, Kirsten Rolfsd., Maren Rasmusd.
F.f.
Peder Mortensens Jacob: Abraham Leerodden, Jens Mortensen, Guro Johannisd., Karen Berulsd., Guri Michelsd.. Hiemmedøbt af Eskild Rasmussen.
F.f. Peder Mortensen og Maren Jacobsdatters
Ole:
Lars Omdall, Christen Giisholt, Karen Giisholt, Maren Rasmusd., Kisten Mortensd.
F.f. Peder Mortensen og Maren Jacobsdatters 
Gunne: Anders Gieddeboen, Lars Mortensen, Ole Mortensen, Kirsten Langeland, Karen Berulfsd.
F.f. Peder Mortensen og Maren Jacobsdatters 
Morten: Christen Thorsen, Kittil Jentved, Kirsten Kaasen, Oved Hansd.

Peder Mortensen var siste gang nevnt i Holla kirkebok som fadder i november 1742.
Alle barna ble født i første ekteskap. Hans andre kone var enke etter Anders Nilsen Grimholt i Solum.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister n. I 2, folie 41. Digitalarkivet.
"Pladsen Munken solgt wed Auction fra afgagne Abraham Nielsen til Anders Isaksen for Summa 50 rdl., dat. 12. Jan. 1747."


Selveier
Anders Isaksen Hyll f. ca. 1686 bg. 22/12-1767. "Anders Isachsen Hyll udj Munchen, 81 Aar 4 Mnd. 3 Dage.", s.a. Isach Hyll.
g1g m. Margrethe Gundersdatter fra V. Romnes f. ca. 1691 bg. 9/5-1734. "Margrethe Gundersd. Ulefos, 43 1/2 Aar 2 Dage.", d.a. lensmann Gunder Tolfsen Romnæs.
g2g i Nes kirke, Sauherad 14/9-1736 m. Maria Christophersdatter Scheiner f. ca. 1703 bg. på Romnes 9/12-1773. "Maria Munchen, 70 Aar.", d.a. Christopher Scheiner.
Forlovere: "Jacob Romnæs og Niels Knudsen Bugge fra Holden Sogn."
Eier 1747.

Se alle 9 barna på Ulefos sagbruk. Se Familie 14 - Sagene 1720.

Skifte etter Anders Isaksen Hyll ble holdt på Munchen på nyåret 1768. Ikke avsluttet.
"Formedelst Hinder af iis til at fremkomme over Vandet. Hvor findes Strid i mellem Enken og
Arvingerne, samt Arvingerne indbyrdes af tvende Kuld, om Ind- og Udgielden, der opholder
Skiftets Slutning."
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister n. I 2, folie 41. Digitalarkivet.
"Munken 1 hud med
bygsel skiffteudlæg effter Anders Isaksen til Kield Jensen Eie?, dat. 12. Des. 1770 for Summa 230 rdl."
 
Kjeld Jensen Eie.
Eier 1770.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister n. I 2, folie 41. Digitalarkivet.
"Munken 1 hud med
bygsel Solgt fra Kield Jensen til Jens Larsen dat. 18. Juni 1773, for Summa 303 rdl."

Jens Larsen Langeland.
Eier 1773.

Bonde, leilending
Lars Jensen Munchen fra Langeland dpt. 12/10-1754, s.a. sersjant Jens Larsen Holtan/ Langeland.
g. i Holla 5/4-1775 m. Berthe Andersdatter fra Stenstadvalen dpt. 28/2-1745, d.a. Anders Jensen Steenstadvolden.
Forlovere: "
Poull Nielsøn Steenstad og Ole Nielsøn Steenstad."
1. Anna dpt. 17/4-1775 bg. 21/5-1775. "Anna Larsd. Langeland, ved Helgen, 6 Uger."
2. Anna dpt. 30/11-1777 bg. 28/12-1777. "Anna Larsd. Tinholt, ved Helgen, 7 Uger."
3. Anna Larsdatter f. 27/2-1779 g.m. korporal Halvor Larsen.
4. Karen f. 4/11-1781 bg. 29/11-1781. "Karen Larsd. Tinholt, ved Helgen, 3 Uger, 4 Dage."
5. Karen Larsdatter f. 14/4-1785. Ikke konfirmert i Holla.
Bruker 1785.

F.f.
F.f.
Lars Munchen og Birthe Andersdatters Karen: Jens Langeland, Torbiørn Langeland, Ole Haven, Birthe Maria Steenstadvolden, Anna Langeland.
 

Lars Jensen eide Langland fra 1786-88. Familien bodde her også under folketellinga 1801.

Kilde: Holla kirkebok 1779-1814.
"Lars Jensen Munchen" ble, mens han var gift, far til en gutt Jon Larsen. Mora het Gunhild Jonsdatter. Se sitat fra kirkeboka:
f. 7/7-1801. Holden. Gunild Jonsdatters Uægte Barn kaldet Jon. Som Barnefader blev udlagt ved Daaben Lars Jensen Munchen ægtemand.
Fadd: Knud Hagen, Steen Hotved, Christen Isachsen, Berthe Maria Andersd. Stenstad Volden, Aaste Torstensd. Ytterbøe.


Inderst, murmester, korporal
Halvor Larsen fra Hauane under Kolle dpt. 11/2-1770, s.a. gruvearbeider Lars Eriksen Hauane.
g. i Holla 3/11-1796 m. Anna Larsdatter herfra f. 27/2-1779 på Tinholt.
1. Anne Halvorsdatter f. 11/5-1797.
2. Birte f. 4/11-1799 d. 16/2-1800. "
Birte Halvorsd. Munken, ved Helgen, 14 Uger 5 Dage. Funden død i Sængen."
3. Lars Halvorsen f. 22/2-1801 på Haugen under Kolle.
4. Berthe Halvorsdatter f. 22/1-1804 på Kolstad.

F.f.


Denne familien flytta litt rundt. Halvor Larsen var muremester, så de flytta trolig dit det var arbeide å få.
Under folketellinga 1801 bodde de på Kolstad i Helgen.

Nils Andersen, seinere Langland og Bergan (1801-06),
var f. i 1768 og sønn av Arne Nilsen Rugla i det første ekteskapet hans med Anne Tostensdatter Mollhaugen.

Nils var g. m. Anne Maria Carlsdatter Bjerkøya.

Nils og Anne Maria levde de siste åra sine, på store Berjan, der han døde i 1826 og hun i 1845.
1. Anne, f. 1794 i Omdalstrand, g. m. Rasmus Hansen Hustvet i 1812,
2. Arne Galten, f. 1796 i Aafosstrand,
3. Carl Langeland, f. 1798 og
4. Susanne, f. 1800, g. m. Jørgen Thorsen Ytterbø, begge født i Omdalstrand,
5. Ingeborg, f. 1802, g. m. Arne Christensen Vassdalen i 1826,
6. Nils Ytterbø, f. 1804 på Munken,
7. Abraham Berjan, f. 1806,
8. Tosten Huset, f. 1808 - begge på Langland,
9. Gunnar Berjan, f. 1811 på Berjan, g. m Karen Maria Bruset og
10, Maren Birgitte, f. 1814 på Berjan, g. m. Anders Isaksen Bruset i 1854.

Halvor Olsen Haatvet-Langland (1806-09) kjøpte Munken for 1.800 rd. Allerede som ungkar dreiv han Langland.
Der ble han g. m. Ingeborg Jacobsdatter Siljan fra Melum i 1794.
1. Maren, f. 1795,
2. Margrethe, f. I798,
3. Ole, f. I800, d. I803,
4. Ole, f. I803,
5. Anne, f. 1807,
6. Jacob, f. 1810,
7. Halvor, f. 1812,
8. Arne, f. 1815,
9. Nils, f. I817 og
10. Gunnar, f. I821.
Halvor døde på Spirdalen i 1839, 69 år gl. og Ingeborg i 1845, 68 år gl.
Etter at han solgte eiendommen til Jørgen Pedersen Aamtvet, kjøpte han Spirdalen av Nils Arnesen.

Gjestgiver, murer
Jan Andersen fra Verket dpt. 7/5-1762 d. 28/5-1825 på Munken, s.a. verksarbeider Anders Olsen. Se Familie 22 - Verket 1740.
g. i Holla 7/8-1788 m. Berthe Steensdatter fra S. Kolle(2) i Helgen dpt. 11/10-1767 d. 8/10-1847 på Munken, 83 år gml., d.a. Steen Bertelsen Kolle.
Forlovere: "
Anders Steensen Namløs og Isaac Jensen."
1. Anders f. 18/4-1789 bg. 10/7-1789. "Anders Jansen Kaasen, blev ihiellagt af Moderen, 12 Uger."
2. Steen Jahnsen f. 29/9-1790. Se nedenfor.
3. Lisbeth Jansdatter f. 27/9-1792 g.m. Ole Evensen fra Tveitan i Bø i Telemark.
4. Kirsten Jansdatter f. 6/12-1794 g1g m. Christen Jonsen fra Hjelset nedre. Se M. Bjerva.
5. Anne Jansdatter f. 7/5-1797 g.m. enkemann Jon Tovsen fra Tinn. Bodde i Knardalstrand i Solum.
6. Karen f. 6/12-1799. Død tidlig.
7. Gunhild Jansdatter f. 6/2-1802.
8. Karen f. 16/4-1804 bg. 9/7-1804. "
Karen Jansd. Wrk., 17 Uger."
9. Anders f. 12/5-1805 bg. 30/7-1805. "Anders Jansen Wrk., 11 Uger."
10. Karen Maria Jansdatter f. 10/8-1806 g.m. Svenung Thomassen. Se M. Vibeto(2)
Bruker 1809 - 1826.

F.f. Jan Andersen Kaasen og Birthe Steensdatters Anders: Anders Steensen Namløs, Hans Evensen Kaasen, Ole Andersen Wrk., Karen Gundersd. Namløs, Karen Steensd. Kolle.
F.f. Jan Andersen Wrk. og Birthe Steensdatters Steen: Ole Andersen Wrk., Tollev Johannissen Wrk., Anders Steensen Namløs, Karen Gundersd. Namløs, Karen Steensd. Kolle.
F.f. Jan Andersen Wrk. og Birthe Steensdatters Lisbet: Tollev Johannissen Wrk., Hans Evensen Wrk., Ole Andersen Wrk., Karen Gundersd. Namløs, Abel Pedersd. Eje.
F.f. Jan Andersen Wrk. og Birthe Steensdatters Kirsten: Tollev Knudsen Namløs, Ole Andersen Wrk., Niels Pedersen Wrk., Karen Steensd. Gruen, Birthe Pedersd. Fæhn.
F.f. Jan Andersen Wrk. og Birte Steensdatters Anne: Lars Ringsevje, Isaac Jensen Gruen, Halvor Olsen Wrk., Inger Andersd. Namløs, Anne Svendsd. Wrk.
F.f. Jan Andersen Wrk. og Birte Steensdatters Karen: Ole Andersen Wrk., Niels Pedersen Lille, Halvor Olsen Wrk., Anne Svensd. Wrk., Margrethe Olsd. Wrk.
F.f.
Jan Andersen Wrk. og Berte Steensdatters Gunnild: Ole Andersen, Niels Pedersen, Tollef Hansen Wrk., Inger Andersd. Huuset og Magrete Præstegaarden.
F.f. Jan Andersen og Berthe Steensdatters Karen: Ole Andersen, Saamund Giermundsen, Christopher Andersen, Lisbeth Thomasd., Magrete Olsd.
F.f. Jan Andersen og Berthe Steensdatters Anders: Anders Sverjet, Saamund Giermundsen, Gunder Andersen, Magrete Olsd., Anne Abrahamsd.
F.f. Jan Andersen Wrk. og Berthe Steensdatters Karen Maria: Ole Hammermester, Anders Tronsen, Niels Abrahamsen Kolle, Magrete Olsd. Wrk., Berthe Hansd. Daxrud.

Se også familie 63 - Verket 1801.

Munken ble ikke skyldsatt før i 1823. Enka Berthe Steensdatter satt med gården til 1838 og hadde brennevinsrett her helt til 1848.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1824 - 1828, side 392a.
Sted: Muncken under Langeland i Helgen sogn, Holden Præstegjeld - 1825.
Jan Andersen Muncken, død. Arvinger: Enke Berthe Steensdatter og deres 5 igjenlevende Børn:
1. Steen Jansen. Myndig.
2. Lisbeth Jansdatter gift med Ole Evensen Tveitan i Bøe Præstegjeld.
3. Kirsten Jansdatter. Enke efter avdøde Christen Jonsen Hjelseth.
4. Anne Jansdatter 28 aar. Ugift (umyndig). Formynder, søskenbarnet Gunder Andersen Wibetoe.
5. Karen Maria Jansdatter 20 aar. Umyndig. Formynder, søskenbarnet Gunder Andersen Wibetoe.
Laugverke for Enken, Niels Torgrimsen Jøntvet.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.


Gjestgiver, leilending
Steen Jahnsen Munken
herfra f. 29/9-1790 på Verket d. i USA, s.a. Jahn Andersen. Se Familie 63 - Verket 1801.
g1g i Sauherad 9/11-1814 m. Signe Torkildsdatter fra Storli under Holte i Nes dpt. 1795 d. 17/6-1815 på Storli, 19 år gml., d.a. Torkild Pedersen Storlie.
Forlovere: "
Tosten Hansen Holte, Tosten Halvorsen Holte."
g2g i Lunde 30/12-1816 m. Maren Evensdatter (Mari Evensdatter) fra Tveiten i Lunde f. 15/3-1795 d. i USA, d.a. Even Pedersen Storli og Kirsti Olsdatter Tveten.
Forlovere: "Gunder Knudsen Grimerud og Even Danielsen Skoleholder."
1. Signe Steensdatter f. 13/4-1817 på Tveitan i Lunde g.m. John Pedersen Fæbakke. Se Familie 5 - Febakke 1865.
2. Jahn Steensen f. 13/5-1822 på Bleka i Bø i Tel. Se Gladholt øvre und. Vale store
i ytre Valebø.
3. Kirsten Steensdatter f. 4/2-1825.
4. Even Steensen f. 11/1-1828. Emigrerte alene til N. Amerika februar 1850.
5. Anders Steensen f. 10/2-1830.
6. Ole Steensen f. 27/11-1832. Emigrerte alene til N. Amerika april 1856.
7. Steen Steensen f. 24/8-1835.
8. Berthe Kirstine Steensdatter f. 14/7-1839.
Bruker ca. 1825.

F.f. Inderste Steen Jansen Monken og Maren Evensdatters Kirsten: Kirsten Jansd. Monken, Karen Maria Monken, Niels Abrahamsen, Ole Evensen Tveten og Peder Evensen Tveten.
F.f. Huusmand Steen Jansen Monken og Maren Evensdatters
Even: Kirsti Jahnsd. Monken, Karen Maria Johnsd. Wibetoe, Halvor Spirdahlen (i Dalsbygda), Svennung Wibetoe og Ole Spirdahlen.
F.f. Steen Jahnsen Monken og Maren Evensdatters
Anders: Kirsten Jahnsd. Gjedeboen, Karen Gundersd. Wibetoe, Christen Jensen Steenstadvolden, Jørgen Gundersen og Anders Gundersen Gjedeboen.
F.f. Gaardmand Steen Jahnsen Monken og Maren Evensdatters
Ole: Kirsten Jahnsd. Gjedeboen, Marthe Andersd. ditto, Jørgen og Anders Gundersen Gjedeboen samt Svenke Jensen Eeg.
F.f. Huusmand Steen Jahnsen Monken og Mari Evensdatters
Steen: Karen Jahnsd. Vibetoe, Marthe Andersd. Monken, Jørgen Gjedeboen, Svennung Vibetoe, Jahn Olsen Monken.
F.f. Gaardmand Steen Jahnsen Monken og Mari Evensdatters
Berthe Kirstine: Kirsti Jahnsd. Gjedeboen, Berthe Christensd. ditto, Jørgen ditto, Gunder Jørgensen ditto, Jahn Steensen Monken.

Steen Jahnsen er etterkommer av Valonerslektene som kom til Fossum, Holla, Brunlanes og andre Norske jernverk på 1600-tallet.

Ved hans første vielse i Sauherad kirke sto det tydelig i kirkeboka at han kom fra Lunde herred.
Han var nok i arbeide eller tjeneste der. Det ble ingen barn i hans første ekteskap.
Steen Jahnsen Munken(74), hans andre kone, Mari Evensdatter(63) og deres datter Berthe Kirstine(22),
emigrerte til N. Amerika i april 1862.

Steen solgte til Hans Iversen. Han hadde ei datter, Anne Berthea, som ble g. m. Anders Andersen Berjan. De fikk Munken og bodde der til 1869.

1866:
25 mål av mindre god beskaffenhet. Eiendommen er slett dyrka.
Husdyrhold: 1 ku og 3 sauer.
 

Even Halvorsen Lille-Vassdalen er eier fra 1869-87. Kjøpesum 300 spd. Han dreiv gården fra Vassdalen.

Sakfører Larsen kjøpte gården i 1887. Han satte opp en vakker villa der og bygde brygge ved Norsjø.
Gården ble drevet ved forpakter.

Christoffer Ferslew, sønn av Larsen, tok gården på odel fra Hans Evensen Vassdalen.

Enka Anne Berthea Munken f. ca. 1846  på Munken d. 29/1-1920 på Grimsholt i Solum, "underholdt av sine børn". Døde av kreft.
Tilhørte "Ordings menighet."
Kilde: Klokkerbok for Solum (1909-1922).


Eiendommen ble seinere solgt til disponent Willoughby, Oslo, som søkte om konsesjon,
men Holla kommune fikk kjøpt eiendommen ved frivillig salg i 1947 og overdro den til Sveinung Ekelund for kr. 33.000,- samme året.


Kart fra Skog og Landskap 2017.


| Hjem | Innhold |
| Gamle Langeland | Langeland 1 | Langeland 2 |
| Skottet | Munken | Sandodden |


Sandodden
Boplass under Langeland. Nevnt i 1842 og i 1851.

Arbeider, husmann
Jon Jonsen Hagen fra Hegna under Værstad f. 10/10-1781 d. 16/8-1851 på Sandodden under Langeland, 70 år gml., s.a. Jon Jonsen Hegna.
g. i Helgen 26/12-1814 m. Anne Brynildsdatter fra Svea under Sjørholt f. 19/1-1781, d.a. Brynild Andersen Svea.
Forlovere: "Jon Wærstad og Gunder Schiørholt."
1. Maren Anne Johnsdatter f. 17/9-1816 g. i Solum krk. 6/6-1843 m. Anders Abrahamsen fra Klovholt. Bodde på Klovholt i Solum.
Han var sønn av Abraham Pedersen Klovholt. Forlovere: "Abraham Pedersen Klovholt og Johan Hansen Klovholt."
Bruker ca. 1831.

Deres eneste datter Maren Anne Johnsdatter er registrert utflytta fra Langeland (med fødselsdato) til Solum med presteattest av 20/4-1842.

Denne familien bodde tidligere på Hagen under Værstad.

 


Til toppen av siden: Trykk [ HOME ]

webmaster@gamleholla.no