ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


KOLLE

Gnr 46 i Holla kommune

Oppdatert 15.05.2024


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.


| Hjem | Innhold |
| Gamle Kolle | S. Kolle 1 | S. Kolle 2 | S. Kolle 3 | N. Kolle 4 | Hauane - Dalen |
| Kollekåsa 8 | Kollekåsa 9 | Kollekoven | Kollekåsa 11 | Bøkkerkåsa | Cappelens Kåsa | Huset |
| Hustomter |


Gamle Kolle
Beliggenhet: Den nordligste gården i Helgen sogn.
 

Navneforsker Oluf Rygh.
Gården har fått navn etter Kollen den ligger på.

Kilde: Holla I (Simon Ytterbøe).
"På gammelnorsk ble navnet skrevet Kolla. I 1477 skreiv man både «Kollo» og «Kello i Helgenæ sokn» i samme dokument. I 1585 skreiv man også Kollo.
I 1602 Kolde og i 1612 Kolldt, den siste formen var vel en dansk oppfatning av navnet. I 1665 skreiv man Kolle, og denne forma har holdt seg sia.
Vanlig uttale er fra gammelt Kølle, nå blir det også ofte sagt Kalle. En kolle betyr ei rundaktig høgde."

Skyld og skatt.
I 1477 var Thorleif Amundsson oppgitt som eier av 2 aurabol i gården, men det er ikke sagt hvor stor part dette var.
Ved å sammenlikne med andre gårder, kan en regne med at Kolle var på 5 markebol.

Skatten i 1528 var 3½ qvintin sølv og i 1585 20 merker smør, 2 bpd. 4 merker mjøl.
I 1651 var landskylda av hele Kolle på 4 tønner korn og ble derfor skatta som helgård.
Dette var den høyeste skatteklasse for gårdsbruk i Holla.

Landskyld var opprinnelig avgiften som en leilending betalte til jordeieren. Etter hvert ble det først og fremst en målestokk for jordeiendom og
grunnlag for beregning av skatt. I Holla besto den gamle landskylda først og fremst av
tønner med korn og settinger (12 settinger = 1 tnd.), eller
kuhuder (garvede) og kalvskinn (12 skinn = 1 hud). Måleenhetene har endret seg gjennom tidene. 
(Takk til N.J. Stoa).

Jordeboka av 1665: Kolle har ingen skog. Eier humlehage. Noe ringe rydningsland.
Matrikkelen 1723: Kolle leier seter av andre.

Eiere og brukere:
Kolle eller deler av gården har aldri hørt til kloster, kirke eller prest. Fra den eldste tida og ned til 1600-tallet, tida som er
kalt for skattetrykkets tid, bodde det sjøleiende bønder på Kolle. En liten del, 2 aurabol av gården, ser alikevel ut til har
hørt til Thorleif Amundsson og kona Gunhild Skjeldulfsdotter (D. N. III 670).

Tidlige brukere uten at vi kan bevise noen slekts.sammenheng mellom disse. Kilde: Gamle skattelister.
Gunnar på Kolle betalte skatt av gården i 1528 (gjengjærskatten).
Olluf i 1593.
Kolbjørn i 1602-10.
Hans Kolbjørnsen i 1620 og 1630.
Kolbjørn Hansen i 1630-35.
Hans Kolbjørnsen
1635-1651. I 1635 er det oppgitt at Hans er husmann.

Kilde: Skattematrikkelen 1647 (Kontribusjonsskatt). Utgitt av Lokalhistorisk institutt, 1992. Red. Rolf Fladeby og Knut Johannessen.
"
Kolde som Hans bruger, Skyller aarligen 4 tønder korn, som Giertt Jansen i Scheen paa Salige Christen Andersens børns
weigne eyer med bøxellen. Ehr achtett och kiendt for en fuldgaards schatt. Ehr i denne sex dallers skatt, penge 6 daller."

Bonde, leilending
Lars Kolbjørnsen Kolle (Lauritz Kolbiørnssøn) f. ca. 1617* d. 1677 (skifte).
g.m. Martha Glørsdatter d. etter 1677.
1. Glør Larsen f. ca. 1645 d. før 1677 (skifte etter faren).
2. Jens Larsen Kolle f. ca. 1650. Se Gamle Omtvedt.
3. Mari Larsdatter f. på 1650-tallet.
4. Kirsten Larsdatter  f. på 1650-tallet.
5. Aslaug Larsdatter f. på 1650-tallet.
6. Live Larsdatter f. på 1650-tallet.
7. Torbjørn Larsen f. ca. 1656. Se N. Kolle.
Bruker 1652.

Kilde: Kontribusjonsskatten 1652.
"Kolde, Som Lauridtz bruger, Schylder Aarligen 4 tdr. Korn, Som Giert Jansenn i Scheen paa Sal. Christenn Andersens Børns wegne eiger med Bøxell,
Er Achtet och Kiendt att schatte for een fuldgaards schatt, ehr - Penge 4 dr.
"

Kilde: Prestens manntall 1665.
"
Lauridtz Kolbiørnsøn, 48 Aar*, bruger 4 tønder, søn Gløer Lauridtsøn, 20 Aar."

Navnet Laurits på 1600-tallet er en forløper til navnet Lars, som ble mer vanlig framover.
Flere navn har endret seg gjennom tidene.

Kilde: Jordebok/ Matrikkel 1667. (Uten navn på bruker, men må være Lauritz Colbiørnsen).
Kolle, Schylder 4 Tnr. Korn. Er Bunde gods Med bøxell.
Jndted fischerj.
Jngen Nøttigh Schouff.
haffuer homble.
Noget Ringe Rødnings Land.
Saaer 7 Tnr. - Auffler 25 Tnr. Korn.
Føder 2 hester, 9 Kør, 4 ung Nød, 12 Smaa Cræaturer.
Taxerit for - 2 Schippund.
thiende for alle Slags - 2 1/2 Tne.
Leding for Smør och Meel - 2 ort - 16 sk.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, skifteprotokoll 1667 - 1684, side 95b.
Dend 28 de November (1677) paa Kolle Gaard J Helgensogn, blef boedt opschrefuedt Effter Sal. Lauridz Colbiørnsen Efftersom Hands Effterladte
quinde Martha Gløersdatter hafde af Scheen Predikestoll Nestforleden dend 25 de Dato Ladt adware bemelte dend Sal. Mands Creditorer J Scheen
J dag till Gaarden at fremkomme (...) for deris fordring Saawiist boed Kunde tillstræke. Ofuerwerendis Jon Namløs og Anders Wahle, Laugrettismend.
Eer da (..) boed befunden Sig Som følger:
1 brødtak(k)e for - 1 rdl.
1 Jernharf - 3 ort.
1 Tømmerhage - 1 ort .
1 Bølle J Stolpeboen - 1/2 rdl.
1 Kar sammestedz - 3 ort.
1 Andit Kar Sammestedz - 1/2 ort.
1 Slagbenk - 3 ort.
1 Træfad - 6 sk.
1 gl. bruun Hest for  - 2 1/2 rdl.
PlougJern och Ristil - 1 ort.
1 Kar J Jldhuusset - 16 sk.
1 Øyxe fo 1/2 ort.
1 Roskab - 3 ort.
1 Schab wed bordsenden - 1 1/2 ort.
1 Andet schab - 3 ort.
1 gl. (gammel) Maltkar - 1 ort.
1 Sengested - 1/2 rdl.
1 Stoell for 1/2 ort.
1 Øltønde 1 1/2 ort.
Findis J Lowen W-tresched byg - 4 Tdr (tønner) for 8 Rdl. och 3 Tdr. tresched Aadr (?) for 3 Rdl. 3 ort.
Jtem findis 7 haufne Hø for 7 Rdl,
Beløber Saa Herfor Boes tillstand Penge 29 Rdl - 22 sk.
Huor hand blef fordret at Restere J Kongeschatter och Rettighed af dend Halfue Gaard Som Lauridtz Colbiørnsen brugte Saasom for Anno - 76
forfalden till Sal. Christian, først 9 Rdl - 7 sk., Jtem  Schatten for Nærwerende Aar (16)77 - 8 Rdl.
Desligeste Nærwerende Aars Landschyld till Jorddrotten 2 Tnr. Korn for 4 Rdl, och for 1 tnd. tiende Korn for Nærwerende Aar - 2 Rdl.
Huilken schat Och Rettighed formentis først burde fordre af boed Som och billigt war och som beløb sig 23 Rdl - 7 sk.
Desligeste Gik før af boed till Gunne Helgen och Jon Heysholt Kierkewergere.
For 2de (tvende = 2) Kierke Kiærs Leye - 1 Rdl. Och Præsten J Rettighed 1/2 Rdl. item J Omkostning paa boedz optag for Schriweren, med
Reisen och Stempledt papir - 2 Rdl. Som beløber sig tillSammen 26 Rdl. - 2 ort - 7 sk.
Bliwer Saa Forøvrig for de Andre Creditorer tillbeste = 2 Rdl. - 2 ort - 15 skillings werdj, Och fordrende Saaledis:
Er Huer Nemlig Anders Andersen Borgermester J Scheen Effter Boe Huer Kunde - 66 Rdl. Och formedelst Samme forhuerfuede dem tilkommer Hanem
for Sin fordring, de øfrige till beste blefwen . 2 Rdl. 2 ort - 15 skillings werdj.
Och Efftersom Her Kongl. Majestets Claus Andersen Saasom gaardens Eyermand derfor er till Konglige-schatter och Rettigheder Suare boe och
betalle, da følger Hanem Ochsaa ald foreschrefne boes tillstand och Enhuer dermed at fornøye Som foreschrefuit Staar Efftersom boed icke Well kand
schilles ad,
Och effter at (...) Laugsmand Ifuer Hansen Lod fordre paa - 18 Rdl, och Haldwor Søfrenssen paa 8 Rdl., da war till slig fordring Ingen Wdleæg (Udleg) at
Giørre.
Dette skiftet er transkribert av Gard Strøm 23. og 24. sept. 2023.

Det er dessverre ingen barn eller barnebarn nevnt i skiftet, enda vi vet at de hadde flere etterkommere. G.S.

Panteregisteret for Holla er bevart fra 2. April 1692.
Det er i denne første protokollen nevnt at Kolle hadde en landskyld på 4 huder og at alt var i privat eie.

Forut for dette var eieren kongelig fogd på Romnes, siden borgermester i Skien, Hercules Weyer. Se N. Brekke i Gjerpen.
Kolle hadde av tidligere eier delt gården i 2 enheter. Hver med en landskyll på 2 Tønner korn.

Se S. Kolle og N. Kolle.


| Hjem | Innhold |
| Gamle Kolle | S. Kolle 1 | S. Kolle 2 | S. Kolle 3 | N. Kolle 4 | Hauane - Dalen |
| Kollekåsa 8 | Kollekåsa 9 | Kollekoven | Kollekåsa 11 | Bøkkerkåsa | Cappelens Kåsa | Huset |
| Hustomter |


Kolle søndre - Kolle 1
Gnr 46 - bnr 1. Gammelt løpenr. (81a,81b,81c)a og (90b,90c)b.

Denne eiendommen er resten av det gamle hovedbølet, som ble delt i 1692.

Landskyld av dette bruket: 2 tønner korn.

Fogden Hercules Weyer. Han festa bort begge gårdene til leilendinger.
Eier 1692. Se N. Brekke i Gjerpen.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, side 32. Digitalarkivet.
"Bøxlet 2 Tønder fra Hercules Wejer til Kolbiørn Jensen, dat. 2. October 1695."

Bonde, leilending
Kolbjørn Jensen.
Bruker 1695.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, side 32. Digitalarkivet.
"Bøxlet 2 Tønder fra Hercules Wejer til Niels Olsen, dat. 16. Marts 1700."

Bonde, leilending
Nils Olsen Wibeto
.
Bruker 1700.

Sakfører Jacob Rasch i Skien solgte i 1717, på vegne av dødsboet etter Hercules Wejer, flere av hans eiendommer.
Sønnen Nils Herculesen Wejer overtok bl.a. alle 4 huder i Kolle den 26 Marts 1717. (Kilde: Panteregisteret).

Nils Herculesen Weyer
Eier 1717. Se N. Brekke i Gjerpen.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, side 32. Digitalarkivet.
"2 Tønder med bøxel solgt fra Niels Herculesen til Berthel Steensen for 110 rdl., dat. 3. Aug. 1728."

Bonde, selveier
Bertel Steensen Kolle fra Håtveit store f. ca. 1681 bg. 12/6-1757. "Bertel Steensen Kolle, 76 Aar.", s.a. Steen Evensen Haatvedt.
g1g m. enke Anlaug Jonsdatter "fra Tveit" f. ca. 1667 bg. 27/4-1721. "Anlou Jensd.(!), 54 Aar."
g2g i Holla 27/12-1721 m. enke Anne Larsdatter fra Kaasa under Tveit f. ca. 1688 bg. 8/6-1754. "Anne Larsd. Kolle, 66 Aar 4 Mnd.", d.a. Lars Larsen.
1. Ole Bertelsen f. ca. 1716 (1722?). Overtok gården.
2. Anlaug dpt. 24/9-1724 bg. 21/9-1727. "Anlou Bertelsd. Kolle, 8 Aar."
3. Lars Bertelsen f. nov. 1727 bg. 11/11-1759. "Lars Bertelsen Kolle, 32 Aar 7 Dage." Bodde her. Ugift.
4. Steen Bertelsen dpt. 9/10-1729. Se S. Kolle(2).
5. Birte dpt. 1/11-1732 bg. 3/5-1733. "Birte Bertelsd. Kolle, 5 Mnd."
Eier 1728.

Hans første kone, Anlaug Jonsdatter, var enke etter Thyge Sørensen på Tveit. Se hennes barn der. Se Gamle Tveit.
Alle barna er født i Bertels andre ekteskap.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Bertel Steensen og Anne Larsdatters Anloug: Aadne Evensen, Hans Brynilsen, Jens Torbiørnsen, Marte Hotved, Karen Kolle.
F.f. Bertel Steensen og Anne Larsdatters Steen: Anders Hotved, Steen Holten, Jens Kolle, Marte Hotved, Elen Larsd.
F.f. Bertel Kolle og Anne Larsdatters Birte: Anders Hotved, Christen Holden, Marte Hotved, Maren Larsd. Verket, Marte Jensd. Saugbr.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og ofte hvor de bodde.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1753-1757, folie 234b.
Sted: Kolle i Helgen Annex i Holden Præstegield - 1754.
Anne Larsdatter, død. Arvinger: Enkemanden og Børn:
1. Ole Bertelsen. Myndig.
2. Lars Bertelsen. Myndig.
3. Steen Bertelsen 25 Aar.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, side 32. Digitalarkivet.
"2 Tønder med bøxel solgt fra Bertel Stensen til Ole Bertelsen for 131 rdl. 48 sk., dat. 16. Sept. 1756."

Bonde, selveier
Ole Bertelsen Kolle herfra f. ca. 1716 (1722?) bg. 8/11-1794. "Ole Berthelsen Kolle, 78 Aar."
g1g i Holla 27/7-1747 m. Guro Nilsdatter fra Helgen lille (A) dpt. 19/1-1721 bg. 29/11-1772. "Guro Nielsd. Kolle, 51 Aar 10 Mnd.", d.a. Nils Torstensen Helgen lille.
g1g i Holla 27/12-1774 m. enke Ingeborg Rasmusdatter fra Haven under Helgen store dpt. 8/6-1732 bg. 2/6-1797. "Lægdslem Ingeborg Rasmusd. Kolle, 65 Aar.", d.a. Rasmus Olsen.
1. Berthe Olsdatter dpt. 24/9-1747 g. i Solum 6/12-1767 m. Christen Clausen fra Bergan. Bodde på Huken under Bergan i Melum, Solum pr.gj.
2. Nils dpt. 28/6-1750 bg. 30/3-1752. "Niels Olsen Kolle, 2 Aar."
3. Nils Olsen Kolle dpt. 29/10-1752. Overtok gården.
4. Torsten Olsen dpt. 30/4-1755. Se Brøstdal under Bjerva.
5. Anna Olsdatter d.e. dpt. 13/11-1757 g.m. enkemann Torsten Svendsen. Se Saukleiv under Brenne i Valebø.
6. Anna Olsdatter d.y. dpt. 19/10-1760. Ikke funnet konfirmert i Holla.
Eier 1756 - 1776.

F.f. Soldat Ole Bertelsen Kolle og Guro Nielsdatters Berthe: Rolf Gundersen Kolle, Rasmus Jonsen Huuset, Christen Tofte, Guro Store Kolstad, Ragnil Store Kolstad.
F.f. Ole Bertelsen Kolle og Guro Nielsdatters Niels: Ole Jælset, Ole M. Jentved, Steen Bertelsen, Berte M. Jentved, Ragnil Helgesd.
F.f. Ole Bertelsen Kolle og Guro Nielsdatters Niels: Halvor Jentved, Lars Kolle, Live Helgen, Kirsten Kolle, Berte Hansd. Hvalen.
F.f. Ole Bertelsen Kolle og Guro Nielsdatters Torsten: Ole Store Kolstad, Steen Bertelsen, Kirsten Kolle, Guro nordre Jentved, Ragnil nordre Jentved.
F.f. Ole Kolle og Guro Nielsdatters Anna: Peder Omtved, Lars Helgen, Lars Bertelsen, Karen Omtved, Kirsten N. Namløs.
F.f. Ole Kolle og Guro Nielsdatters Anna: Lars Helgen, Ole M. Jentved, Peder Omtved, Live Helgen, Berte mellem Jentved.

Alle barna er født i første ekteskap.

Ingeborg Rasmusdatter var enke etter Nils Engebretsen, bergmand i Helgen.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, side 32. Digitalarkivet.
"1 Tønde med Bøxel Solgt fra Ole Bertelsen til Sten Bertelsen for 200 spd., dat. 8. Febr. 1763."

Ole Bertelsen delte gården i 2 deler i 1763 og solgte den ene delen til sin bror Steen Bertelsen. Se S. Kolle(2).
Den videre landskylda på denne gården heretter på 1 tønne korn. Den andre delen (denne) gikk til broren Nils.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, side 32. Digitalarkivet.
"1 Tønde med Bøxel Solgt ved Bredsdorff til Niels Olsen for 216 rdl., dat. 8. Juni 1784."

Bonde, tømmermann, selveier
Nils Olsen Kolle herfra dpt. 29/10-1752 bg. 17/12-1812. "Niels Olsen Kolle, 31 Aar 2 Mnd. 6 Dage."
g. i Holla 18/8-1776 m. Aslaug Hansdatter fra Kolstad lille dpt. 2/2-1752 d. 30/11-1827 på Kåsa under Kolle, d.a. Hans Tovsen Kolstad.
1. Guri Nilsdatter dpt. 8/12-1776 g. (ikke i Holla) m. Ole Johnsen. Bosatt i Lardal i Jarlsberg (Vestfold) i 1813.
2. Hans Nilsen dpt. 17/1-1779. Se Kåsa(9) under Kolle.
3. Ole f. 10/5-1782 bg. 3/6-1782. "Ole Nielsen Kolle, ved Helgen, 3 Uger 3 Dage."
4. Ingeborg Nilsdatter f. 21/5-1783.
5. Ole Nilsen f. 10/1-1786.
6. Lars Nilsen f. 2/8-1789.
7. Ingeborg Nilsdatter f. 2/7-1792.
Eier i 1784 og i 1794. Ellers leilending.

F.f. Niels Olsen Kolle og Aslou Hansdatters Guri: Hans Grønnesteen, Ole Hansen Smed, Tyge Yttrebøe, Ingebor Kolle, Berte Hansd. Kolstad.
F.f. Niels Olsen Kolle og Aslou Hansdatters Hans: Sergiant Hans Grønnesteen, Ole Hansen Smed, Even Hansen Kolstad, Anna store Kolstad, Kirsten Alfsd. store Kolstad.
F.f. Niels Olsen Kolle og Aslou Hansdatters Ole: Steen Kolle, Even Lille Kolstad, Hans Lille Kolstad, Ingeborg Rasmusd. Kolle, Birthe Hansd. Lille Kolstad.
F.f. Niels Kolle og Aslou Hansdatters Ingeborg: Ole Haven, Even Lille Kolstad, Hans Lille Kolstad, Ingeborg Kolle, Aslou Hansd. Wale.
F.f. Niels Kolle og Aslou Hansdatters Ole: Torsten Brøsdal, Hans Hansen Kolstad, Jon Fæbache, Ingeborg Kolle, Birthe Steensd. Kolle.
F.f. Niels Olsen Kolle og Aslou Hansdatters Lars: Torsten Olsen Brøsdal, Niels Velkom, Hans Hansen Smed, Karen Arvesd. Kaalstad, Karen Hansd. Kaalstad.
F.f. Niels Olsen Kolle og Aslou Hansdatters Ingeborg: Ole Nielsen Høyebroe, Jørgen Jensen Kaalstad, Even Hansen Kaalstad, Elian Andersd. Kaalstad, Karen Hansd. Kaalstad.

Nils Olsen Kolle var eier av gården i to omganger: Fra 1784 - 1785 og i 1794. Han flytta med familien til Kåsa(9) før 1801.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, side 32. Digitalarkivet.
"1 Tønde med Bøxel Solgt fra Niels Olsen til Sigurd Jensen for 300 rdl., dat. 3. Febr. 1785."
"1 Tønde med Bøxel Solgt fra Sigurd Jensen til Jens Pedersen og Jens Andersen for 330 rdl., dat. 17. May 1785."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1809 - 1815, side 696b- 698a.
Sted: Kaasen under Kolle i Helgen Annex til Holden prestegjeld - 1813.
Niels Olsen Kolle; død. Arvinger: Enken Asloug Hansdtr. og Børn:
1. Hans Nielsen. Gift bor på pladsen (Kåsa).
2. Ole Nielsen. Bor paa pladsen Brøsdal under Bierven (i tjeneste?).
3. Lars Nilsen 23 aar. Formynder: Broderen Hans Nielsen Kaasa.
4. Guri Nielsdtr. g.m. Ole Johnsen i Lardal (Vestfold).
5. Ingeborg Nielsdtr. 20 aar. Formynder: Farbroderen Torsten Olsen Brøsdal.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.


Enka Aslaug Hansdatter ble g2g med enkemann Brynild Olsen Waskaas. Se Vaskås under M. Jøntvedt.
 
Tollev Pedersen Jøntvet fikk denne delen, som var 11¼ Sett. = 2 dl. 13 skill. Skjøte fikk han ikke før i 1835.

Bonde, selveier
Tollef Pedersen Kolle fra S. Jøntvedt(2) f. 8/9-1801 d. 21/2-1863 på Fen, 61 1/2 år, s.a. Peder Tollefsen Jøntvedt.
g. i Holla 6/10-1831 m. Karen Olsdatter (Kari Olsdatter) fra S. Fen(5) f. 30/12-1811 d. 16/3-1883 på Fen som føderådskone, d.a. Ole Johnsen Fæhn.
Forlovere: "Niels Torgrimsen Jøntved og Halvor Evensen Jøntved."
1. Peder Tollefsen f. 16/12-1831 d. 17/1-1912. Psykisk syk hele livet. Bodde her sammen med sine ugifte søsken i flere år. Flytta senere til Røykstua hvor han døde av alderdom.
2. Anne Tollefsdatter f. 18/2-1835 g.m. Lars Andersen fra Klovdal. Overtok gården.
3. Ole f. 4/8-1837.
4. Ole Tollefsen f. 12/12-1840 på S. Jøntvedt. Se S. Fen(5).
5. John Tollefsen f. 22/10-1843. Se Røkstua under Namløs nedre. Se også S. Fen(5).
6. Kirsti Tollefsdatter f. 28/6-1848 g.m. Peder Simonsen Omtvedt. Se Omtvedt(3).
Eier 1835.

F.f. Gaardmand Tollef Pedersen Fæhn og Karen Olsdatters Peder: Johanne Andersd. Namløs, Kirsten Pedersd. Jøntvedt, Peder Tollefsen ditto, Kittil Jonsen Fæbakke, Thor Pedersen Namløs.
F.f. Gaardmand Tollef Pedersen Jøntved og Kari Olsdatters Anne: Anne Torsd. Jøntved, Kirsten Maria Pedersd. ditto, Peder Tollefsen ditto, Ole Jonsen Fæhn, Tron Andersen Namløs.
F.f. Gaardmand Tollef Pedersen Jøntved og Kari Olsdatters Ole: Ingeborg Andersd. Skougen, Kirsten M. Pedersd. Jøntved, Peder Tollefsen Jøntved, Ole Johnsen Fæhn, Hans Poulsen Roen.
F.f. Gaardmand Tollef Pedersen Jøntved og Kari Olsdatters Ole: Anne Pedersd. Roa, Kirsten M. Pedersd. Jøntved, Ole J. Fæhn, Peder Tollefsen Jøntved, Hans Poulsen Roen.
F.f. Gaardmand Tollef Pedersen Jøntved og Kari Olsdatters John: Johanne Andersd. Namløs, Magrethe Anundsd. Fæhn, Ole Fæhn, Peder Tollefsen Jøntved, Hans Poulsen Roa.
F.f. Gaardmand Tollef Pedersen Kolle og Kari Olsdatters Kirsti: Ingebor Jørgensd. Namløs, Kirsti Kittilsd. Fæhn, Tron Andersen Namløs, Hans Poulsen Roa, Peder Pedersen Namløs.

Tollef Pedersen kjøpte senere inntil den andre halvparten av S. Kolle.

Karen Olsdatter var enearving til gården på S. Fen. Denne familien flytta dit da svigersønnen Lars Andersen Klovedal
skulle ta over Kolle. De drev en tid begge gårdene.

Kilde: Matrikkelgrunnlaget av 1866 ("Blåboka").
Gården var da på 152 mål. For en større del av god beskaffenhet.
Husdyrhold: 2 hester, 6 kuer og 8 sauer.

Ved skiftet i 1873 ble Kolle delt igjen mellom svigersønnene Lars A. Klovdal (Kolle) og Peder Simonsen Omtvedt.

Bonde, selveier
Lars Andersen Kolle fra Klovdal lille f. 22/11-1831 d. 1/12-1897, s.a. Anders Johnsen Klovedal.
g. 28/12-1853 m. Anne Tollefsdatter herfra f. 18/2-1835 d. 17/4-1927.
Forlovere: "
Simon Andersen Wale og Jørgen Jørgensen Tinholt."
1. Anne Maria Larsdatter f. 2/4-1854 g.m. skredder Jens Malmstrøm. Hun er registrert utflytta til Kragerø i 1881 som "Pige".
2. Karen Kirstine Larsdatter f. 5/4-1856 g.m. lærer og bonde Ole Halvorsen Hvalen. Se Hvalen(6).
3. Maria Torine Larsdatter (Thora) f. 19/4-1858 g.m. sersjant Ole Einarsen Haugen. Se Haugen under Bø. Sønner: Lars og Anders Haugen. Til USA og ble verdenskjente skiløpere (Ytterbøe).
4. Kirsten Mathea Larsdatter (Thea) f. 26/7-1860 g.m. Peder Andersen Jøntvedt. Se N. Jøntvedt(1).
5. Anne Tomine Larsdatter f. 5/5-1863 på Klovdal g.m. Peder August Christensen. Se Sverdstein under Helgen store.
6. Anton Olaus Larsen (Anton Larsen Kolstad) f. 20/6-1866. Se Kolstad(3).
7. Josefine. Kun hjemmedøpt. Død som spedbarn.
8. Pauline Sophie Larsdatter (Paula Gruben) f. 12/10-1872 på Gundersens løkke pr. Porsgrund, dpt. i Solum g.m. Isak Isaksen Gruben. Se Søvedalen 8 under Tufte.
9. Tollef Johan Larsen Kolle f. 16/10-1875. Overtok gården.
Eier 1863.

F.f. Gaardmand Lars Andersen Klovedal og Anne Tollefsdatters Anne Maria: Kari Olsd. Kolle, Andrea Kittilsd. Fæhn, Anders Klovedal, Ole Johnsen Fæhn, Tollef Pedersen Kolle.
F.f. Gaardm. Lars Andersen Klovedal og Anne Tollefsdatters Karen Kirstine: Kirsti Pedersd. Klovedal, Karen Maria Hansd. ditto, Tollef Pedersen Kolle, Stian Pedersen Holten, Ole Steensen Tufte, Ole Tollefsen Fæhn.
F.f. Gaardm. Lars Andersen Klovedal og Anne Tollefsdatters Maria Torine: Kari Olsd. Fæhn, Berthe Maria Simonsd. Klovedal, Aimon Andersen Klovedal, Stian Pedersen Holten, Ole Tollefsen Fæhn.
F.f. Gaardmand Lars Andersen Klovedal og Anne Tollefsdatters Kirsten Mathea: Taran Andersd. Tufte, Berthe M. Simonsd. Klovedal, Stian Pedersen Holten, Ole Tollefsen og John Tollefsen Fæhn.
F.f.
Gaardm. Lars Andersen Klovedal og Anne Tollefsdatters Anne Tomine: Berthe Maria Simonsd. Kolle, Anne Maria Johnsd. Vale, Simon Andersen Klovedal, Stian Pedersen Holtan, Peder Simonsen Klovedal, John Tollefsen Fæhn.
F.f. Gaardm. Lars Andersen Klovedal og Anne Tollefsdatters
Anton Olaus: Kirsti Pedersd. Klovedal, Kirsti Tollefsd. Fæhn, Ole Tollefsen Kolle, Peder Simonsen Klovedal, Hans Simonsen Præstgrav, John Tollefsen Fæhn.
F.f. Arb. Lars Andersen, Gundersens Løkke pr. Porsgrund og Anne Tollefsdatters
Pauline Sofie: Otilde Nilsen, Karen Kirstine Larsen, Laes Andersen, Anders Nilsen.
F.f.
Lars Andersen Kolle og Anne Tollefsdatters Tollef Johan: Kirsti Tollefsd. Omtved, Marie Larsd. Kolle, Christen Andersen Langeland, Ole Tollefsen Fæhn, John Tollefsen Fæhn.


Denne familien bodde tidligere på Klovdal lille (også i 1865). De overtok Kolle da Tollef Pedersen døde.
Under folketellinga 1875 bodde de her på Kolle.
"
Lars kjøpte inntil et stykke av Hvalen, så gården hans ble av middels størrelse."

Gårdens besetning i 1875: 1 hest, 4 kyr, 1 kalv, 5 sauer og 1 gris.

Da Lars døde ble eiendommen delt mellom sønnene Anton og Tollef. Tollef kjøpte Antons part og ble selveier
av hele bruket.

Bonde, selveier
Tollef Johan Larsen Kolle (Tollef Kolle) herfra f. 16/10-1875 d. 1/4-1962.
g. i Gjerpen 23/7-1904 m. Sofie Pedersdatter fra Omtvedt f. 16/4-1877 d. 8/6-1944, d.a. Peder Simonsen Omtvedt.
Forlovere: "Lærer Nils Høgvold og Lærer H. Halvorsen."
1. Lars T. Kolle f. 22/11-1904. Se N. Jøntvedt(1).
2. Peder Kolle f. 9/7-1906 d. 16/4-1998 g.m. Anny Maria Hansen f. 9/7-1906 d. 6/4-2001. Bodde i V. Porsgrunn. Gravlagt på Tørmo.
3. Aagot f. 1907 død som lita.
4. Aagot Kolle f. 3/10-1909 d. 4/3-1992. Ugift.
5. Thor Kolle f. 9/9-1911 d. 31/1-1985 g.m. Johanne Nilsen. Bodde i Porsgrunn.
6. Gudrun Kolle f. ca. 1913 g.m. Leif Haatveit. Bodde på Nyhus i Solum.
7. Einar Kolle f. 15/3-1920. Overtok eiendommen.
Eier ca. 1892.

Tollef Kolle var også eier av Huseskogen og Lofsdalen skog. Han var kommunestyremedlem i mange år.

Selveier
Einar Kolle herfra f. 15/3-1920 d. 3/2-1996.
g.m. Ruth Namløshagen f. 3/4-1920 d. 21/12-1997, d.a. Johan Namløshagen.
1. Signe Sofie Kolle g.m. Hans Kristian Glenna, Årnes.
Eier 1956.

 


Kolle søndre bnr 1. Kart fra Skog og landskap.no 2017.

Eieren av gården eier dessuten en skogteig i Værstad-skauen, nær grensa til Skien kommune (tidligere Melum sogn i Solum pr.gjeld) -
gnr 59 - bnr 7. Se nedenfor.


Værstad bnr 7. Kart fra Skog og landskap.no 2017.
 


| Hjem | Innhold |
| Gamle Kolle | S. Kolle 1 | S. Kolle 2 | S. Kolle 3 | N. Kolle 4 | Hauane - Dalen |
| Kollekåsa 8 | Kollekåsa 9 | Kollekoven | Kollekåsa 11 | Bøkkerkåsa | Cappelens Kåsa | Huset |
| Hustomter |


Kolle søndre - Kolle 2
Gnr 46 - bnr 2. Skilt fra hovedbølet i 1793. Løpenr. {81a, 81b, 81c}b.

Dette er den søndre del av søndre Kolle.

Et leilendingsbruk i 1762 (kilde: Generalmanntallet 1762).

Soldat, bonde, leilending
Rollev Gundersen fra Sauherad f. ca. 1717.
g. i Holla 16/4-1746 m. Kirsten Hansdatter fra Hvalen f. ca. 1725, d.a. Hans Brynildsen Hvalen.
1. Gunder Rollevsen dpt. 18/5-1750. Konfirmert i Holla i juni 1768 som "Gunder Rollefsøn Grinj". En Gunder Rollevsen på Løvåsen (Lauåsen) i Lunde i 1801.
2. Hans dpt. 1/4-1753 bg. 29/7-1753. "Hans Rolfsen Kolle, 16 Uger."
3. Hans Rollevsen dpt. 6/10-1754. Ikke konfirmert i Holla. Det var en husmann med dette navnet i 1801, som kan passe.
4. Peder Rollevsen dpt. 17/4-1761 g.m. Ingeborg Ellefsdatter f. ca. 1759. Bosatt på Grini i Lunde i 1801 med 4 barn.
Bruker ca. 1750.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Rolf Kolle og Kirsten Hansdatters Gunder: Østen Halvorsen, Ole Bertelsen, Margrete Huuset, Anna Tollefsd. Kolle, Berte Hansd.
F.f. Rolf Kolle og Kirsten Hansdatters
Hans: Kittil Kolstad, Østen Huuset, Margrethe Huuset, Elen Hansd. Hvale, Maren Hansd. Hvalen.
F.f. Rolf Kolle og Kirsten Hansdatters
Hans: Rasmus Huuset, Thor Klevsgaden, Maren Hvalen, Elen Hansd., Ragnil Helgesd.
F.f. Rollef Kolle og Kirsten Hansdatters
Peder: Ole Jentved, Niels Isachsen, Berte Jentved, Maren Kaasen, Ingebor Kolle.

Kilde: Holla kirkebok - fadderlistene og folketellinga for Bø med Lunde 1801.
I februar 1764 er siste gang Rollev Gundersen er nevnt på Kolle (som fadder) og i desember samme år er han nevnt som bosatt på Huset under Kolle. Derfor må de ha flytta til Huset under "vårflyttinga" 1764. De var ikke nevnt i manntallet av 1782 for Holla, så de har trolig flytta ut av sognet. Man kan finne dem igjen i folketellinga (februar) 1801 for Bø (Lunde var anneks under Bø på den tiden). Da har Rollev (83) og Kirsten (80) opphold hos sin sønn Peder Rollevsen på Grini i Lunde.

Landskyld i 1793: 1 tønne korn.

Bonde, selveier
Steen Bertelsen Kolle fra Kolle(1) dpt. 9/10-1729 bg. 20/3-1810. "Steen Bertelsen Kolle, 83 Aar.", s.a. Bertel Steensen Kolle.
g1g i Holla 1/8-1755 m. enke Kirsti Larsdatter fra Håtveit dpt. 19/9-1728 bg. 22/4-1800. "Kirsten Larsd. Kolle, 77 Aar.", d.a. Lars Jacobsen Haatved.
Forlovere: "Jørgen Pedersøn Ytterbøe og Kittel Brønilsøn Jentved."
g2g i Holla 7/4-1801 m. Thore Olsdatter f. ca. 1775 d. på Gråten i Solum 27/2-1842. "Glasmesterkone Thore Olsd. Graaten, 68 Aar."
Forlovere: "Halvor og Anders Kittilsen Jentved."
1. Anders Steensen dpt. 7/12-1755. Se S. Namløs(B).
2. Anna dpt. 6/8-1758 bg. 1/10-1758. "Anna Steensd. Kolle, ved Helgen, 7 Uger."
3. Karen Steensdatter dpt. 3/2-1760 g.m. Isak Jensen Gruben. Se Gruva und. Fen nedre.
4. Anna dpt. 9/1-1763 bg. 6/2-1763. "Anna Steensd. Kolle, 3 Uger."
5. Anna dpt. 19/2-1764 bg. 20/5-1764. "Anna Steensd. Kolle, 9 Uger."
6. Anna dpt. 24/11-1765 bg. 28/5-1766. "Anna Steensd. Kolle, 6 Mnd."
7. Berthe Steensdatter dpt. 11/10-1767 g.m. Jan Andersen. Se Familie 63 - Verket 1801. Se også Munken under Langeland.
8. Berthel dpt. 12/5-1771 bg. 21/8-1774. "Bertel Steensen Kolle, ved Helgen, 3 Aar."
Eier 1793.

Hans første kone, Kirsti Larsdatter, var enke etter Anders Olsen Tvara. Se Tvara. Hans andre kone, Thore Olsdatter var i tjeneste hos
Peder Jonsen Wærstad under folketellinga februar 1801. Se Værstad(2). Alle barn er født i første ekteskap.

F.f. Steen Bertelsen Bøe og Kirsten Larsdatters Anders: Ole og Lars Bertelsen Kolle, Karen Omtved, Ingebor Lille Kolstad, Ingebor Hansd. Bøe.
F.f. Steen Bertelsen og Kirsten Larsdatters
Anna: Kittil Jentved, Ole Kolle, Ole Nordstaae, Guro Jentved, Guro Kolle.
F.f. Steen Bertelsen og Kirsten Larsdatters
Karen: Ole Kolle, Ole Bergenhoug, Torbiørn Præstegaard, Kirsten Kolle, Anna Præstegaard.
F.f. Steen Bertelsen Kaasen og Kirsten Larsdatters
Anna: Niels Huve, Ole Kolle, Even Huve, Guri Værstad, Kirsten Værstad.
F.f. Sten Bertelsen Kolle og Kirsten Larsdatters
Anna: Ole Kolle, Rolluf Kolle, Guro Kolle, Maren Kaasen, Marthe N. Jentved.
F.f. Steen Bertelsen Kolle og Kirsten Larsdatters
Anna: Ole Holden, Tormo Kolle, Peder Pgaarde, Anna M. Jentved, Marte Andersd. N. Jentved.
F.f. Steen Bertelsen Kolle og Kirsten Larsdatters
Berthe: Ole Kolle, Tormo Kolle, Jon Huuset, Anna m. Jentved, Karen Nield. Hvala.
F.f. Steen Kolle og Kirsten Larsdatters
Berthell: Even M. Jentved, Lars Erichsen Hougene, Maren Fæbache, Berthe Kolle, Inger Andersd.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og ofte hvor de bodde.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1801 - 1806, folie 81a. Digitalarkivet.
Sted: Søndre Kolle i Helgen Annex til Holden Præstegield. Anno 1800 den 9de Augustii.
Kone Kirstie Larsdatter, død. Nærværende Enchemand Steen Bertelsen og afdødes Børn i 2de Ægteskab:
A. Barn med Anders Olsen, død 1753:
    1. Inger Andersdatter g.m. Abraham Nielsen Fæbache.
B. Med Enkemanden Steen Bertelsen:
    1. Anders Steensen, død.
        a. Gunder Andersen 12 aar. Formynder: Gunder Hansen Wibetoe.
        b. Steen Andersen 9 1/2 aar. Formynder: Gunder Hansen Wibetoe.
        c. Anne Steensdatter 7 aar. Formynder: Jan Andersen Verket/ Kolle/ Munken.
        Alle hjemme hos moderen paa Søndre Namløs.
    2. Kari Steensdatter g.m. Isach Jensen Gruben.
    3. Berthe Steensdatter g.m. Jan Andersen Kolle.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1801 - 1806, folie 81a. Digitalarkivet.
Sted: Søndre Kolle i Helgen Annex til Holden Præstegield. Anno 1810 den 29. Martii.
Steen Bertelsen, død.
Arvinger; Enken Thore Olsdatter og Børn fra et tidligere Ægteskab:
1. Anders Steensen, død. Hans Børn:
    a. Gunder Andersen. Umyndig. Formynder; Stefaderen Tollef Knudsen Namløs.
    b. Steen Andersen. Umyndig. Formynder: Steen Haatvedt.
    c. Kirstie(!) Andersd. (Anne Andersd.). Formynder: Jan Andersen Munken.
2. Karen Steensd. g.m. Isach Jensen Gruben.
3. Berthe Steensd. g.m. Jan Andersen Munken.
Laugverge for Enken: Halvor Evensen Jøntvedt.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Enka Thore Olsdatter ble g2g med en glassmester i Gråten, Solum. 

Ved skiftet etter Steen og Kirsti var det 559 rd. til deling mellom sønnen Anders Steensen Namløs de 2 gjenlevende døtrene.
Steen hadde allerede to år før delt gården mellom svigersønnene sine, Isak og Jan. Hver fikk sin halvdel. Steen tok føderåd
på livstid på gamlegården.

Jan Andersen Kolle fra Verket
g.m. Berthe Steensdatter herfra dpt. 11/10-1767.
Eier 1800 - 1805. Se Familie 63 - Verket 1801. Se også Munken under Langeland.

Jan Andersen på Verket kjøpte den delen som hans svoger Anders Steensen hadde arvet (mesteparten av gården).
Han kjøpte delen av hans sønn Gunder Andersen Namløs.

Seinere er det samme eiere som på det andre bruket: Hans Thornson, Jomfru Bøckmann og forvalter Poppe.

Nils Halvorsen Hegland ble eier i 1831.
Han solgte i 1836 til Nils Hansen Holla, seinere Jøntvet, for 590 spd.

Nils hadde Kolle til 1843, da han makeskifta med Lars Simonsen, nordre Kolle.
I 1848 flytta Nils Halvorsen til Jøntvet.

Tollev Pedersen Jøntvet kjøpte denne gården i slutten av 1840-åra og de to Kolle-bruka kom atter sammen.

Peder Simonsen Omtvet, som var g. m. Kjersti Tollevsdatter Kolle, overtok eiendommen i 1873.

Da han døde ble den overtatt av svigersønnen Karl Jensen Kaasa, g. m. Kirsti Pedersdatter Omtvet.
Han overtok også Huseskogen som arv etter svigerfaren.

Han solgte skogen i 1911 til M. Fæhn og Johannes Teigen og gården i 1912 til Georg Steinsrud (seinere Røkstua).

John H. Østgarden, g. m. Mari Larsdatter Aarås, begge fra Nesherad, ble eier i 1918.
Barn:
Kjersti, g. m. Olav Oppebøen, Melum,
Birgit, g. m. banksjef Gjermund Sisjord, Bø,
Mari, g. m. herredsskogmester Svein Omlid, Akkerhaugen,
Ingrid Johanne, g. m. Ingolf Østhassel, Jar.
Gudrun, g. m. skipsingeniør Sondre Wallerhaug, Oslo.

Kjersti og Olav Oppebøen ble eiere fra 1951.

De overtok også Spirdalstykket ved Gudmundsbekk, som John Østgarden hadde kjøpt.

Eiendommen ble seinere overtatt av Birgit Sisjord.


| Hjem | Innhold |
| Gamle Kolle | S. Kolle 1 | S. Kolle 2 | S. Kolle 3 | N. Kolle 4 | Hauane - Dalen |
| Kollekåsa 8 | Kollekåsa 9 | Kollekoven | Kollekåsa 11 | Bøkkerkåsa | Cappelens Kåsa | Huset |
| Hustomter |


Kolle 3 - Kolle søndre
Gnr 46 - bnr 3. Gammelt løpenr. 82.

Denne eiendommen utgikk i 1808 som ¼ av Kolle nordre. Skyld 6 sett. Halvor Tormoesen solgte den til

Anders Olsen (1808-09). Kjøpesum 785 rd. Kona til Ole het Ingeborg Gulliksdatter. Barn: Ole, Gullik og Kristi. Halvor Tormoesen fikk gården tilbake, men makeskifta med

Ole Olsen Namlaus som ble eier i 1813.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 19. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Ole Olsen til Simon Larsen for 490 spd., dat. 15. feb., thinglæst 10. juni 1856."

Simon Larsen fra Kolle(4) f. 23/4-1825, s.a. Lars Simonsen Kolle.
Eier 1856.

Simon Larsen Kolle solgte gården til sin bror Lars Larsen og kjøpte i stedet konas fars- gård Håtveit lille(1).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 19. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Simon Larsen til Lars Larsen (broder) for 490 spd., dat. 15., thingl. 23. Marts 1861."

Smed, småbruker, selveier
Lars Larsen Kolle fra Kolle(4) f. 23/9-1831 d. 29/4-1909 på Kolle, s.a. Lars Simonsen Kolle.
g. i Holla 28/12-1857 m. Anne Maria Nilsdatter fra M. Ytterbø(3) f. 6/11-1832 på Bergan i Melum d. 6/9-1903 på Kolle, d.a. Nils Nilsen Ytterbøe.
Forlovere: "Nils Kristensen Kastet og Hans Carlsen Huset."
1. Nils f. 29/7-1858.
2. Lars Larsen f. 6/5-1860.
3. Hans Karinius Larsen Kolle (Hans Larsen Kolle) f. 11/3-1863. Se nedenfor.
4. Karen Kirstine Larsdatter f. 20/7-1868.
5. Nora Marie Larsdatter f. 27/11-1870 g.m. landhandler Hagbart Smith Lund. Se Lannav. 121 under Ø. Heisholt.
6. Nils Larsen f. 13/7-1873.
7. Anne Larsdatter f. 8/3-1876.
Eier 1861.

F.f. Gaardmand Lars Larsen Kolle og Anne Maria Nilsdatters Nils: Aavet Kirstine Larsd. Langeland, Karen Larsd. Kolle, Lars Simonsen Kolle, Christen Nilsen Huset, Abraham Larsen Kolle, Nils Nilsen Ytterbøe.
F.f. Gaardm. Lars Larsen Kolle og Anne Maria Nilsdatters
Lars: Anne Maria Pedersd. Kolle, Susanne Nilsd. Ytterbøe, Lars Simonsen Kolle, Simon Larsen Haatved, Hans Larsen af Skien, Nils Nilsen Ytterbøe.
F.f. Gaardm. Lars Larsen Kolle og Anne Maria Nilsdatters
Hans Karinius: Maren Hansd. Kolle, Anne Susanne Nilsd. Ytterbø, Simen Larsen Hotvedt, Nils Nilsen Ytterbø, Kristen Bentsen Saugbr., Halvor Jensen Stenstadvalen.
F.f. Lars Larsen Kolle og Anne Maria Nilsdatters
Karen Kirstine: Anne Susanne Nilsd. Saugbr., Anne Karine Nilsd. Ytterbø, Simon Larsen Haatvedt, Ole Larsen Kolle, Abraham Larsen Kolle.
F.f. Smed Lars Larsen Kolle og Anne Marie Nilsdatters
Nora Marie: Inger Pedersd. Namløs, Karen Larsd. Kolle, Christen Bentsen Sagb., Abraham Larsen Kolle, Jens Andreasen Fæbakke, Hans Karinius Larsen Klovholt.
F.f. Smed Lars Larsen Kolle og Anne Marie Nilsdatters
Nils: Susanne Nilsd. Sagb., Anne Karine Nilsd. ditto, Abraham Larsen Kolle, Ole Larsen Jøntved, Ole Tronsen Namløs.
F.f. Grdm. Lars Larsen Kolle og Anne Maria Nilsdatters
Anne: Maren Larsd. Jøntved, Ingeborg Abrahamsdatter Kolle, Christen Bentsen Sagb., Abraham Larsen Kolle, Carl Simonsen Haatved.

Lars Larsen Kolle var i mange år ansatt som smed på Ulefos Jernværk, mens han bodde her.
Siden ble han skipper på Cappelens slepebåt. Familien flytta til bolig på Verket i 1877.

Se også Familie 55a - Verket 1891. De er oppført der i 1891.

Kilde: Matrikkelgrunnlaget 1866 (Blåboka).
Kolle bnr 3 var på 24 mål dyrka mark, for det meste av god beskaffenhet.
Husdyrhold: 2 kuer. Gården er tungbrukt.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 19. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Lars Larsen og hustrus eneste og myndige arvinger (ifølge attest) til Hans Larsen for kr. 4.400.- , dat. og tingl. 23. juni 1909."

Arbeider, "maskinist paa dampbaad" (i 1891), selveier
Hans Karinius Larsen Kolle (Hans Larsen Kolle) herfra f. 11/3-1863.
Eier 1909.

Hans Larsen Kolle kjøpte gården av sine medarvinger i 1909, men solgte den igjen i 1911.
Han flytta til Borgestadholmen i Gjerpen i ca. 1911.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 19. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Hans Larsen til Knut Edvardsen Løvbugten for kr. 6.000.- , dat. 29/4, thingl. 10/5-1911."

Arbeider, småbruker, selveier
Knut Kolle (Knut Løvbugten) f. 5/2-1883 på Henneseid i Drangedal d. 1/8-1965, s.a. Edvard Knudsen Haugen. Se Bergverksv. 13 under Tufte.
g.m. Ingeborg Kirstine Olsdatter fra S. Namløs(2) f. 26/3-1878 d. 26/2-1966, d.a. Ole Tronsen Namløs.
1. Olga Elise Kolle f. 3/12-1904 g.m. Eilef Bøe. Se Bergverksv. 13 under Tufte.
2. Bjarne Kolle f. 24/7-1906 d. 29/3-1961. Ugift.
3. Maren Kolle f. 12/9-1908 d. 7/9-1955 g.m. Fridtjof Aamodt fra Bakken under Verket f. 22/9-1913 d. 21/12-1951. Gravlagt på Kronborg nye. Ingen barn.
4. Elida Kolle f. 29/1-1911 d. 12/7-1978. Ugift.
5. Olaf Kolle f. 9/2-1913. Se nedenfor.
6. Vidar A. Kolle f. 20/1-1920. Se nedenfor.
7. Rakel Kolle f. 1/2-1923 g.m. Jan Ingvar Haugen. Se Bergverksv. 11 under Tufte.
Eier 1911.

Olaf Kolle herfra f. 9/2-1913 d. 14/12-1968.
Eier 1966. Ugift.

Vidar A. Kolle f. 20/1-1920 d. 22/9-1979.
Eier 1969. Ugift.

Se Grunnboksblad heretter.

 


| Hjem | Innhold |
| Gamle Kolle | S. Kolle 1 | S. Kolle 2 | S. Kolle 3 | N. Kolle 4 | Hauane - Dalen |
| Kollekåsa 8 | Kollekåsa 9 | Kollekoven | Kollekåsa 11 | Bøkkerkåsa | Cappelens Kåsa | Huset |
| Hustomter |


Kolle nordre - Kolle 4
Gnr 46 - bnr 4. Gammelt løpenr. 83.

Futen Hercules Weyer delte Kolle i 1692. Denne delen ble bortfesta til Torbjørn Larsen i 1692.

Adresse i dag: Kollev. 70, Helgen.

Utskilt fra hovedbølet i ca. 1692. Landskyld 2 tønner korn.

Landskyld var opprinnelig avgiften som en leilending betalte til jordeieren. Etter hvert ble det først og fremst en målestokk for jordeiendom og
grunnlag for beregning av skatt. I Holla besto den gamle landskylda først og fremst av
tønner med korn og settinger (12 settinger = 1 tnd.), eller
kuhuder (garvede) og kalvskinn (12 skinn = 1 hud). Måleenhetene har endret seg gjennom tidene. 
(Takk til N.J. Stoa).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, folie 32. Digitalarkivet.
"Bøxlet 2 Tdr. fra Hercules Wejer til Torbiørn Larsen, thinglæst 2. April 1692.

Bonde, leilending
Brynild Hansen
fra Langeland f. ca. 1650 (ifølge manntallet 1665), s.a. Hans Olsen Langeland.
g.m. NN.
1. Hans Brynildsen f. ca. 1679. Se Hvalen i Helgen.
Bruker 1677-1695.

Kilde: Festekontrakt av 2/4-1692 (transkribert av Leif Biberg Kristensen).
"Kiendis Jeg underschrefne at hafve sted och fæst som Jeg och i Krafft af dette Steder og fæster til Torbiørn Laurssøn den halfve gaardpart udj min gaard Kolle, skylder
aarlig til mig 4 tønder, som opsidderen Brynild Hanssøn godvilligen for hannem afstaaet hafver, halfve gaard, som er 2 tønder Ermelte Torbiørn Laurssøn maa bruge och
besidde med dess tilliggende sin lifs tiid, naar hand udj alle maader som en lejlending sig effter Konge Love Retter och forholder som han til første fæste skall betalle 10 Rdr.
hvilche naar snarest er skal herpaa vedbørlig afskrifvis -
Rommenæs d. 2 April Anno 1692 Hercules Weyer (LS).
Anno 1694 12 Julij ved afreigning mig disse 10 Rdr. Stedzmaals Penger betalt som tilstaaes af Hercules Weier."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, side 32. Digitalarkivet.
"Bøxlet 2 Tønder fra Hercules Wejer til Torbiørn Larsen, dat. 2. April 1692." Bøxlet = festet.

Bonde, leilending
Torbjørn Larsen Kolle fra Kolle f. ca. 1656 bg. 21/12-1729. "Torbiørn Kolle, 73 Aar.", s.a. Lauritz Kolbjørnsen Kolle.
g.m. Karen Olsdatter fra N. Bjerva f. ca. 1668 bg. 8/8-1734. "Karen Kolle 66 Aar.", d.a. Ole Olsen Bjærven.
1. Ole Torbjørnsen f. ca. 1698. Se Vipeto nedre(1).
2. Margrethe Torbjørnsdatter f. ca. 1700 g. i Holla 1/11-1719 m. Lars Andersen Holte. Ikke Holte i Sauherad, Heddal, Bamble eller Drangedal.
3. Jens Torbjørnsen f. ca. 1700. Kjøpte gården. Se nedenfor.
4. Anne Torbjørnsdatter f. ca. 1704 g1g i Gjerstad 27/12-1727 m. Tellef Haraldsen Vestøl. Anne ble g2g i Gjerstad m. Jens Nilsen. Anne g3g i Holla med Lars Kittilsen. Se Bø lille i Helgen.
5. Hans Thorbjørnsen f. ca. 1707. Se N. Bjerva.
6. Lars Torbjørnsen f. ca. 1712 g.m. Ingeborg Olsdatter.
Bruker 1692.

Det var nok meget uvanlig at ei jente fra Holla flytta helt til Gjerstad i Aust-Agder for å ta tjeneste. Det kan ha vært en familielenke til Gjerstad fra tidligere, som var årsaken til dette. Anne Torbjørnsdatter flytta til Gjerstad før 1727. Hun ble gift der i desember samme år med Tellef Haraldsen. Han døde etter at de hadde fått  4 barn som vokste opp. Anne, som til da, hadde bodd på Kveim i Gjerstad med sin første mann, gifta seg på ny i Gjerstad med Jens Nilsen fra Ausland i Gjerstad. De flytta til Holla og kjøpte Bø lille i 1742. Se Bø lille.


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1727 - 1736, folie 120a.
Sted: Kolle Nordre, Helgen - 1730.
Torbiørn Laersen, død.
Arvinger; Enchen Karen Olsdatter og Børn:
1. Ole Torbiørnsen. Myndig.
2. Jens Torbiørnsen. Myndig.
3. Hans Torbiørnsen. Myndig.
4. Lars Torbiørnsen 18 Aar.
5. Margrethe Torbiørnsdatter g.m. Lars Andersen Holte.
6. Anne Torbiørnsdatter. Ugift.
Manden har været syg de siste tre aar, og ikke «væred megtig at bruge denne gaard eller noen
annen jordvey». Noen tid før han døde ble alle hans tilhørende og eiende midler for gjeld til Hr.
CancellieRaad Borsse «efter Domb ud Wurderet», saa intet var tilbake enten til gaardsbrukets
fortsettelse eller til opphold for ham og hans familie. Sønnen Jens Torbjørnsen bruger nu gaarden, og
selv om familien skylder en anselig sum til diverse kreditorer, lover han at ta haand om sin mor og sine
umyndige sødsken saa godt han kan.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.
Den viktige siste del, er fra Leif Biberg Kristensens avskrift.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, side 32. Digitalarkivet.
"2 Tønder med bøxel solgt fra Niels Herculesen (Weyer) til Jens Torbiørnsen for 110 rdl., dat. 3. Aug. 1728."

Bonde, selveier
Jens Torbjørnsen Kolle herfra f. ca. 1700 bg. 28/7-1743. "Jens Kolle, 43 Aar 5 Mnd."
g. i Holla 27/12-1734 m. Kirsten Jensdatter fra Stenstadvalen f. ca. 1716 bg. 6/3-1746. "Kirsten Jensd. Kolle, ved Helgen, 30 Aar.", d.a. Jens Andersen Steenstadvolden.
1. Torbjørn dpt. 8/9-1737 bg. 16/3-1738. "Torbiørn Jensen Kolle, 10 Dager(!)."
2. Berte dpt. 8/9-1740.
3. Berte Jensdatter dpt. 24/9-1741 g.m. Tormo Halvorsen. Se nedenfor.
Eier 1728.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Jens Kolle og Kirsten Jensdatters Torbiørn: Anders Steenstadvolden, Hans Vale, Lars Bierven, Ragnil Vibetoe, Berte Tvara, Synnev Jensd.
F.f. Jens Kolle og Kirsten Jensdatters
Berte: Lars Bierven, Halvor Jentved, Maren Vale, Berte Præstegrav, Ingebor Jentvett.
F.f. Jens Kolle og Kisten Jensdatters
Berte: Lars Holtene, Hans Bierven, Maren Valen, Margrete Bierven, Synnev Steenstadvolden.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1740 - 1745, folie 498b - 500b.
Sted: Kolle nordre i Helgen - 1743.
Jens Torbiørnsen, død. Enken Kisti Jensdtr. og datteren
1. Berthe Jensdtr. omtrent 2 Aar.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Enka Kirsten Jensdatter ble g2g med Kittil Brynildsen. Se nedenfor.

Bonde, leilending
Kittil Brynildsen fra N. Jøntvedt(1) f. ca. 1715 bg. 23/8-1784. "Kittil Brynnildsen N. Jentved, ved Helgen, af en tærende Sygdom, 69 Aar 1 Uge 1 Dag.", s.a. Brynild Eriksen Jentved.
g1g i Holla 27/12-1743 m. enke Kirsten Jensdatter fra Stenstadvalen
f. ca. 1716 bg. 6/3-1746. "Kirsten Jensd. Kolle, ved Helgen, 30 Aar.", d.a. Jens Andersen Steenstadvolden.
g2g i Holla 24/10-1746 m. enke Guro Helgesdatter fra Søvestrand under Søve f. ca. 1716 bg. 25/10-1795. "Guri Helgesd. Jentved, ved Helgen, 79 Aar.", d.a. Helge Jonsen Søvestranden.
1. Ingeborg (tvilling) dpt. 30/8-1744 bg. 18/6-1747. "Ingebor Kittilsd., ved Helgen, 2 Aar 6 Mnd."
2. Marthe Kittilsdatter (tvilling) dpt. 30/8-1744 bg. 17/2-1765. "Marthe Kittilsd. nordre Jentved, ved Helgen, 20 Aar."
Barn i 2. ekteskap:
3. Anders dpt. 16/4-1748 bg. 26/12-1748. "Anders Kittilsen Kolstad, 1/2 Aar."

4. Anders dpt. 23/11-1749 bg. 27/6-1751. "
Anders Kittilsen Store Kolstad, 1 Aar 9 Mnd. 2 Uger."
5. Anders Kittilsen dpt. 30/10-1752.
Se N. Jøntvedt(1).
Bruker 1743.

F.f. Kittil og Kirsten Kolles 2de børn Ingebor (og Marte): Bertel Kolle, Ole Jentved, Maren Jentved, Berte Pedersd.
F.f. Kittil og Kirsten Kolles 2de børn (Ingebor og) Marte: Jørgen Yttrebøe, Østen Vale, Maren Vale, Lisbet Jentved.

F.f.
Kittil store Kolstad og Guro Helgesdatters Anders: Peder Omtved, Christen Erichsen Halvorstaae, Anna Lucenæs, Karen Omtved, Gunnil Bøe.
F.f. Kittil Store Kolstad og Guro Helgesdatters
Anders: Ole N. Jentved, Hans Jæspersen Wrk., Ingebor Tufte, Anna Nielsdr, Maren Poulsd.
F.f. Kittil Kolstad og Guro Helgesdatters
Anders: Peder Omtved, Brønnil Olsen, Christen Halvorstaae, Karen Omtved, Ingebor Hansd. Kolstad.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og ofte hvor de bodde.

Da Kittil Brynildsen ble enkemann her i 1746, flytta han og den nye kona til Kolstad store.
De flytta på 1750-tallet til N. Jøntvedt. Se N. Jøntvedt(1).

Bonde, selveier
Tormo Halvorsen Kolle fra M. Jøntvedt(1) dpt. 26/4-1744 bg. 11/4-1792. "Tormo Halvorsen Kolle, ved Helgen, 48 Aar. Død af en Tærende Sygdom.", s.a. Halvor Evensen Jøntvedt.
g. i Holla 22/7-1764 m. Berthe Jensdatter herfra dpt. 24/9-1741, d.a. Jens Torbjørnsen Kolle.
Forlovere: "Ole Nielsøn, Store Namløs og Rollev Gundersen Kolle."
1. Jens dpt. 24/3-1765 bg. 15/9-1765. "Jens Tormoesen Kolle, ved Helgen, 23 Uger."
2. Berthe Tormosdatter dpt. 15/7-1770 g.m. Svend Halvorsen. Se Kåsa(8) under Kolle.
3. Jens dpt. 6/2-1774 bg. 21/8-1774. "Jens Tormosen Kolle, ved Helgen, 1/2 Aar."
4. Kirsten Tormosdatter dpt. 7/5-1775. Oppført i FT 1801 hos sin mor på Kolle, som 26 år og ugift. Feilført som "Kirsten Thomasd."
5. Halvor Tormosen Kolle herfra dpt. 27/7-1777. Overtok gården.
6. Even Tormosen f. 21/4-1779. Se Kåsa(9) under Kolle.
7. Karen f. 19/12-1781 bg. 16/12-1782. "Karen Tormosd. Kolle, ved Helgen, 51 Uger 4 Dage."
8. Margrethe Tormosdatter f. 3/2-1784 bg. 15/12-1806. "Magrete Tormoesd. Kolle, ved Helgen, 22 Aar. Ugift.
Eier 1764.

F.f. Tormo Halvorsen Kolle og Berthe Jensdatters Jens: Peder Tvara, Even m. Jentved, Jens Bierven, Margrethe Heisholt, Anna M. Jentved.
F.f. Tormo Kolle og Berthe Jensdatters
Berthe: Anders Vibeto, Even M. Jentved, Ole Bierven, Maren Bierven, Anna Halvorsd. Leerhoug.
F.f. Tormo Kolle og Berte Jensdatters
Jens: Anders øvre Vibeto, Halvor Holden, Halvor Præstegaard, Ragnil øvre Vibeto, Ragnil nord. Jentved.
F.f. Tormo Kolle og Berte Jensdatters
Kirsten: Ole Kolle, Halvor Tofte, Halvor Holden, Ingebor Kolle, Karen Fæn.
F.f. Tormo Kolle og Berthe Jensdatters
Halvor: Anders Fæn, Niels Namløs, Halvor Holden, Ingebor Olsd. Namløs, Karen Hansd. Heisholt.
F.f. Tormo Kolle og Birte Jensdatters 
Even: Anders Bøe, Halvor Bøe, Anders Olsen Kolle, Anne Jentved og Maren Olsd. Namløs.
F.f. Tormo Kolle og Birthe Jensdatters
Karen: Jon Jentved, Halvor Bøe, Halvor Evensen Jentved, Anne Andersd. Mellem Jentved, Marthe Halvorsd.
F.f. Tormo Kolle og Birthe Jensdatters
Margrethe: Halvor Bøe, Halvor Evensen Jentved, Anders Søndre Jentved, Anna Mellem Jentved, Karen Steensd. Kolle.

Tormo Halvorsen har blitt skrevet på forskjellige måter i kildene. Som f.eks. Tormod Halvorsen og Tormoe Halvorsen.
Jeg noterer disse stavemåtene, slik at de vil dukke opp på rett sted i eventuelle nettsøk senere.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1792 - 1797, side 56a - 57a.
Sted: Kolle nørdre, Helgen Anex i Holden præstegield - 1792.
Tormoe Halvorsen død, Arvinger: Enken Børte Jensdtr. og Børn:
1. Halvor Tormoesen 15 aar. Formynder: Sødskenbarnet Halvor Evensen Jentved.
2. Even Tormoesen 13 aar. Formynder: Niels Johannesen Namløs.
3. Børthe Tormoesdtr. 22 aar. Tiener hos fogden Thornsohn. Formynder: Niels Johannesen Namløs.
4. Kirsti Tormoesdtr. 17 Aar. Formynder: Sødskenbarnet Halvor Evensen Jentved.
5. Magrethe Tormoesdtr. 8 aar. Formynder: Sødskenbarnet Halvor Evensen Jentved.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.


Bonde, soldat, gruvearbeider, selveier
Halvor Tormosen Kolle herfra dpt. 27/7-1777 d. 8/10-1851 som fattiglem på Gutokåsa under Sannes, av "Wærkbruddenhet og Alderdom", 63 år gml.
g1g i Holla 19/4-1797 m. Inger Larsdatter fra Hauane under Kolle dpt. 24/1-1768 d. 7/2-1816, på Kolle, 48 år gml., d.a. Lars Eriksen Hauane.
g2g i Solum 27/12-1816 m. Maren Eriksdatter fra Halvorstå(A) under Kolstad store f. 3/12-1780, d.a. Erik Christensen.
1. Berte Halvorsdatter f. 10/5-1797 bg. 17/11-1808. "Berte Halvorsd. Kolle, 12 Aar."
2. Tormo f. 14/9-1799 bg. 21/2-1800. "Tormo Halvorsen Kolle, ved Helgen, 23 Uger."
3. Anne Halvorsdatter f. 31/8-1801. Konf. i Holla 1817.
4. Maren Halvorsdatter f. 16/12-1803. Registrert utflytta fra Kolle til Skien i 1829, som "tjenestepige".
5. Karen Margrete f. 25/9-1807. IKKE konf. i Holla.
6. Lars Halvorsen f. 12/8-1810. Konf. i Holla 1826. En Lars Kolle i Gjerpen/ Skien på samme tid som hans halvsøsken.
Barn i 2. ektskap:
7. Inger Halvorsdatter f. 20/1-1817. Konf. i Holla 1832. Reg. utflytta til Skien i 1833 g.m. Jacob Andersen. Se Familie 96 - Kleiva 1845 i Gjerpen.
8. Jens f. 21/3-1818 d. 9/12-1823 på Kolle, 5 år gml.
9. Erik Halvorsen Kolle f. 1/6-1820. Konf. i Holla 1836. Registrert utflytta til Gjerpen i okt. 1839. Se Familie 45 - Kleiva 1854 i Gjerpen.
10. Halvor f. 4/9-1822. IKKE konf. i Holla.

Eier 1805.

F.f. Halvor Tormosen Kolle og Inger Larsdattes Birte: Anders Møller, Lars Kaalstad, Ole Larsen Kaalstad, Marthe Larsd. Wrk., Birtehe Tormosd. Søve.
F.f. Halvor Tormosen Kolle og Inger Larsdatters 
Tormo: Halvor Jentved, Svend Halvorsen Kolle, Ole Larsen Kaalstad, Marthe Larsd. Wrk., Kirsten Tormosd. Kolle.
F.f. Halvor Tormosen Kolle og Inger Larsdatters
Anne: Halvor Kolstad, Svend og Iver Kolle, Anne Larsd. ......?, Kirsten Tormosd. Kolle.
F.f.
Halvor Tormoesen Kolle og Inger Larsdatters Maren: Sven Kolle, Marthe Wrk. (+ foreldrene?).
F.f. Halvor Tormoesen Kolle og Inger Larsdatters
Karen Magrethe: Anders Møller, Sven Kolle, Even Tormoesen, Marthe Larsd., Kirsti Tormoesd.
F.f. Halvor Johnsen(!) Kolle og Inger Larsdatters
Lars: Ole Namløs, Ole Hougene, Even Kolle, Anne Houene, Mari Isaksd.
F.f. Gaardmand Halvor Tormosen Kolle og Maren Erichsdatters
Inger: Ingebor Namløs, Kari Omtved, Ole Olsen Namløs, Sven Kaasen og Ole Halvorstaae.
F.f. Gaardmand Halvor Tormoesen Kolle og Karen Erichsdatters
Jens: Ingebor Huset, Berthe Kolle, Niels Huset, Ole Halvorstaae og Arve Hvalen.
F.f. Gaardmand Halvor Tormoesen Kolle og Maren Erichsdatters
Erich: Ingebor T. Huset, Kari Omtved, Hans O. Jøntved, Aschier Huset og Gunder Andersen Jøntved.
F.f. Huusmand Halvor Tormoesen Kaasen og Maren Erichsdatters
Halvor: Ingebor Tollevsd. Huset, Anne Halvorsd. Kolle, Even Kaasen, Ole Erichsen og Aschiær Jonsen.

Halvor Tormosen foretok usedvanlig mye salg, kjøp og bytting av jord på gården sin i tiden 1802 - 1816.

I 1818 solgte han resten av eiendommen (1 tønne 5 1/6 setting) til Tyge Jensen Hanes. Halvor må deretter ha fortsatt
her som leilending. Han kjøpte på sine gamle dager Kollekåsa(8) av Svend Halvorsen og flytta dit (Kilde: S. Ytterbøe).

Tyge Jensen Hanes eller Lunde var eier av N. Kolle mellom 1818 og 1825.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 20. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Tyge Jensen til Lars Simonsen for 1050 spd., dat. 3. Decemb. 1825, thinglæst 9. Febr. 1829."

Bonde, selveier
Lars Simonsen Kolle fra Hegna under Helgen store f. 18/1-1804 d. 1/9-1860 av "en Leversygdom", 57 år gml., s.a. Simon Larsen Hegnen.
g. i Solum 31/3-1823 m. Kirsten Hansdatter fra Tveitan i Melum dpt. 26/7-1801 d. 15/12-1866 på Kolle av "Alderdom og Sot", 65 år gml., d.a. Hans Hansen Tveten.
Forlovere: "Hans Hansen Tveten og Simon Larsen Helgen."
1. Hans Larsen d.e. f. 2/5-1823.
2. Simon Larsen f. 23/4-1825. Se Kolle(3).
3. Ole Larsen f. 10/3-1827 på Tveitan i Melum. Overtok gården.
4. Aavet Kirstine Larsdatter f. 18/3-1829 på Tveitan i Melum g.m. Thor Pedersen Langeland. Se N. Langeland.
5. Lars Larsen f. 23/9-1831. Ble smed og siden skipper på Capellens slepebåt. Se Kolle (3).
6. Abraham Larsen f. 27/9-1832. Se Klovdal lille.
8. Karen Larsdatter f. 2/3-1836 g.m. Halvor Olsen Jøntvedt. Se Strandjordet under Holtan.
9. Anne Larsdatter f. 27/1-1838 g.m. Jens Andreassen. Se Hauane (Dær'n) under Kolle.
10. Hans Larsen Kolle d. y. f. 24/9-1841. Bodde i Sandvika i Skien. Se Familie 10 - Falkum 1865.
Eier 1825.

F.f. Gaardmand Lars Simonsen Hegnen og Kirsten Hansdatters Hans: Kari Tveten, Anne Hansd. Tveten, Simon Hegnen, Hans Tveten og Carl Bergene.
F.f. Gaardmand Lars Simonsen Hegnen og Kirsten Hansdatters
Simon: Anne Simonsd. Ytterbøe, Anne Simonsd. Namløs, Simon Hegnen, Hans Tveten og Carl Langeland.
F.f. Lars Simonsen Tvetene og Kirsten Hansdatters
Ole: Anne Hansd. Langeland, Anne Nielsd. Tveten, Hans Hansin ibid., Peder Halvorsen Ytterbøe, Christen Kystolsen Haatvedt.
F.f. Lars Simonsen Tvetene og Kirsten Hansdatters
Aavidt Kirstine: Karen Abrahamsd. Tveten, Kirsten Isaksd. Bruset, Isak Andersen Høgbro, Karl Nielsen Langeland, Abraham Nielsen Bergen.
F.f.
Gaardmand Lars Simonsen Kolle og Kirsten Hansdatters Lars: Karen Abrahamsd. Tvedten, Maria Olsd. Namløs M., Hans Hansen Tveten, Carl Langeland, Ole Andersen Namløs.
F.f. Gaardmand Lars Simonsen Kolle og Kirsten Hansdatters
Abraham: Anne Hansd. Langeland, Asloug Pedersd. Ytterbøe, Hans Hansen Tvedten, Jens Jørgensen Kaalstad, Christen Kjøstolsen Røgstuen.
F.f. Gaardmand Lars Simonsen Kolle og Kirsti Hansdatters
Karen: Karen Abrahamsd. Tvedten, Karen Carlsd. Langeland, Hans Hansen Tvedten, Christen Røgstuen, Anders Sørensen Pladsen.
F.f. Gaardmand Lars Simonsen Kolle og Kirsti Hansdatters
Anne: Anne Hansd. Langeland, Karen Carlsd. ditto, Carl Langeland, Christen Røgstuen, Hans Larsen Tvedten.
F.f. Gaardmand Lars Simonsen Kolle og Kirsti Hansdatters
Hans (d.y): Karen Carlsd. Langeland, Ingeborg Jensd. Kaalstad, Hans Hansen Tvedten, Christen Kjøstolsen Røgstuen og Hans Larsen Tvedten.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 20. Digitalarkivet.
"Skifte efter Lars Simonsen og enke, afsluttet 15. April 1861, hvorved dette brug for 2500 spd. er udlagt til sønnen Ole Larsen, thinglæst 16. Sept. 1861."

Ole Larsen.
Eier 1861. Se M. Jøntvedt(3).

Kilde: Matrikkelgrunnlaget 1866 ("Blåboka").
Eiendommen var på 90 mål dyrka mark, største delen av god beskaffenhet.
Husdyrhold: 1 hest, 5 kuer og 6 sauer.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 20. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Ole Larsen til broderen Abraham Larsen for 2400 spd., dat. 21. April, thinglæst 1. Mai 1868."

Bonde, skredder, oppkjøper av trelast m.m., brukseier, selveier
Abraham Larsen Kolle fra N. Kolle(4) f. 27/9-1832 d. 4/3-1915 på Kolle, s.a. Lars Simonsen Kolle.
g. i Holla 28/12-1858 m. Anne Maria Pedersdatter fra Omtvedt(1) f. 18/4-1838 d. 21/1-1914 på Kolle, d.a. Peder Augustinusen Omtvedt.
Forlovere: "
Simen Andersen Klovdal og Thron Andersen Namløs."
1. Ingeborg Kirstine Abrahamsdatter f. 17/2-1859 på Kolle g.m. Rollef Christensen Lillejordet. Se N. Namløs(1) "Lillejordet".
2. Laura Kirstine Abrahamsdatter f. 6/9-1861 på Huset d. 19/4-1876 på Kolle, 14 år gml.
3. Peder Larsen Kolle f. 5/12-1864 på Huset, død på Borgestad i 1890-åra, g. i Holla 27/8-1886 m. Kirsten Berthea Olsdatter fra
4. Lars f. 9/9-1867 d.
5. Lars Abrahamsen Kolle
f. 28/5-1869. Overtok gården.
6. Hans f. 15/1-1873.
7. Abraham f. 22/7-1875.
8. Hans Abrahamsen Kolle f. 6/8-1878 d. 9/3-1965 i Skien g.m. Martha f. 28/11-1884 d. 6/9-1977.
    Utdannet ingeniør i Trondhjem. Overtok farens part i Borgestadholmen bruk. Gravl. på Nordre gravlund i
Skien.
Eier 1868.

F.f. Gaardbr. Abraham Larsen Kolle og Anne Maria Pedersdatters Ingebor Kirstine: Anne Maria Nilsd. Kolle, Anne Larsd. Kolle, Peder Augustinusen Omtved, Simon Larsen Haatved, Augustinus Pedersen Omtved, Hans Larsen af Skien.
F.f. Gaardbr. Abraham Larsen Huset og Anne Maria Pedersdatters
Laura Kirstine: Anne Kristensd. Hotvedt, Susanne Abrahamsd. Hella, Lars Larsen Kolle, Thor Pedersen Langeland, Peder Pedersen Omtvedt, Hans Larsen Kolle.
F.f. Gaardbr. Abraham Larsen Kolle og Anne Maria Pedersdatters
Peder: Anne Kirstine Simonsd. Omtvedt, Karen Larsd. Kolle, Peder Augustinusen Omtvedt, Jens Pedersen Omtvedt, Hans Larsen Huset junior, Lars Larsen Kolle.
F.f. Gaardbr. Abraham Larsen Klovedal og Anne Maria Pedersdatters
Lars: Maren Hansd. Kolle, Anne Christensd. Omtvet, Peder Augustinusen Omtvet, Simen Larsen Haavet, Lars Larsen Kolle, Carl Pedersen Omtvedt.
F.f. Grdbr. Abraham Larsen Kolle og Anne Maria Pedersdatters
Lars: Ingeborg Larsen af Skien, Karen Sofie Ustrud af Skien, Simon Haatved, Augustinus P. Omtved, Jens Pedersen Omtved, John Pedersen Omtved.
F.f. Grdm. Abraham Larsen Kolle og Anne Maria Pedersdatters
Hans: Marie Paulsd. Omtved, Laura Olsd. Jøntved, Simon Larsen Haatved, Lars Larsen Kolle, Augustinus Pedersen Omtved.
F.f. Grdbr. Abraham Larsen Kolle og Anna Marie Pedersdatters
Abraham: Madame Ingeborg Larsen af Skien, Kirsti Simonsd. Haatved, Augustinus Omtved, Jens Pedersen Omtved, Hans Larsen Klovholt og Carl Simonsen Kolle.


Abraham Larsen Kolle, var en av de første menn i Holla, som beholdt gårdsnavnet han ble født til, selv om han flytta noe rundt.

Kilde: Holla I (Simon Ytterbøe).
Abraham Kolle var født 27/9-1832 og døde 4/3-1915. Som ung ble han utlært som skredder og han dreiv håndverket i noen år i Helgja. Seinere tok han til å handle med skoger og gårder og han ble tilsatt hos trelasthandler Blehr på Stathelle. Her ble han i mange år. Som oppkjøper av trelast reiste han rundt i hele fylket og ble kjent med mange. Seinere gikk han inn som parthaver i "Borgestadholmen Bruk", sammen med broren, brukseier Hans Larsen i Sandvika, Skien.
Da Abraham ble medeier i "Borgestadholmen Bruk" fikk han nytte av kunnskapene sine og kjennskapet til tømmerinnkjøp. På Kolle kjøpte han tømmer utover høsten og vinteren, og hver vår reiste han og tok i mot det han hadde kjøpt.
Abraham Kolle ble også meget nytta i kommunen. Han var medlem av herredsstyret i mange år og medlem av styret for Holla Sparebank, men framfor alt ble han meget nytta som takstmann, især av skogelendommer. Han satte opp tidsmessige hus på Kolle. Han vil også bli husket som legatstifter.


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 20. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Abraham Larsen Kolle til sønnen Lars Abrahamsen Kolle paa dette brug og gnr 62 bnr 5 for tilsammen kr. 12.000.- dat. 26/2, tingl. 28/3-1908.

Bonde, selveier
Lars Abrahamsen Kolle herfra f. 28/5-1869 d. 18/6-1936, s.a. Abraham Larsen Kolle.
g. i Helgen 6/1-1914 m. Ingeborg Kirstine Svendsen fra Lunde i Telemark f. 26/3-1878 d. 26/2-1966, d.a. kanalarbeider Karl Johan Svendsen og Anne Gurine Nilsdatter.
1. Abraham Anmar Kolle f. 19/11-1915. Se Grane under S. Tufte(5). Se også Kolle under N. Tufte(1).
2. Kåre Agnvar Kolle f. 26/4-1918. Overtok gården.
3. Ingvar Kolle f. 4/10-1920 d. 27/4-1986 i Fredrikstad g.m. Ebba f. 21/8-1923 d. 19/6-1992. Var provisor i Oslo. Flytta siden til Fredrikstad. Østre Fredrikstad gravlund.
4. Anne Marie Kolle g.m. Arne Abrahamsen Bergan.
Eier 1912.

Kilde: Holla I (Simon Ytterbøe) "Lars var formann i fattigstyret i to perioder. Han deltok i "Folkevæpningen" og var en interessert og dyktig skytter. "

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 20. Digitalarkivet.
"Skjøde dat. 12/3, grunnbokført 20/3-1946 fra Ingeborg Kolle til søn Kåre Larsen Kolle på denne eiendom og bnr. 9 og 17, samt gnr 62 bnr 5 (hytte i Tønstul), for kr. 47.000.- "

Selveier
Kåre Agnvar Kolle herfra f. 26/4-1918 d. 4/6-1963.
g.m. Hanna T. Baksås "Lillemor" f. 9/10-1924 d. 23/11-2011.
1. Lars Tore Kolle f. 11/4-1944. Overtok gården.
2. Arvid Kolle.
3. Håvard Kolle.
4. Bente Marie Kolle.
5. Inger Kari Kolle.
Eier 1946.

Kilde: Gammel grunnbok.
"Skjøte, dat. 16/11, grunnbokført 22/11-1968, fra Hanna Kolle til sønnen Lars Tore Kolle f. 1944, på denne eiendom og bnr 9 og 17 og gnr.47 bnr 5 og gnr. 62 bnr 5, for
kr. 105.000.- , hvorav for løsøre kr. 2700.- + føderådsrettigheter av 5-årlig verdi kr. 5.000.- "

Selveier
Lars Tore Kolle herfra f. 11/4-1944 d. 6/3-1999.
g.m. Gerd Bakke fra Lunde i Telem.
Eier 1968.


| Hjem | Innhold |
| Gamle Kolle | S. Kolle 1 | S. Kolle 2 | S. Kolle 3 | N. Kolle 4 | Hauane - Dalen |
| Kollekåsa 8 | Kollekåsa 9 | Kollekoven | Kollekåsa 11 | Bøkkerkåsa | Cappelens Kåsa | Huset |
| Hustomter |


Hauane - Haugene - Dalen - Dær'n
Gnr 46 - bnr 5. Gammelt løpenr. 84a.

Eiendommen ble delt av veien som gikk fra Kolle og ned til Febakke brygge. Hovedhus og uthus lå på den ene side av veien, mens
bryggerhuset lå på den andre. Disse husa lå i en dal. Boplassen fikk dermed navnet Dalen eller "Dær'n" av lokalbefolkningen.
Kilde: Fritt etter artikkel i Holla-Minner 1995, side 76.

Skyldsatt og utskilt fra Kolle i 1784.

Landskyld: 1 setting korn (1 tønne = 12 settinger).

Tidligere eier: Tormod Halvorsen Kolle solgte eiendommen til Lars Eriksen i 1784 for 47 rdl.


Småbruker, gruvearbeider, leilending, selveier
Lars Eriksen Hauane fra Halvorstå under Kolstad store dpt. 26/7-1739 bg. 14/5-1802. "Lars Eriksen Kaalstad, 63 Aar.", s.a. Erik Christensen Halvorstaae.
g. i Holla 14/6-1764 m. Anne Halvorsdatter fra Juvet under Håtveit store f. ca. 1740 bg. 27/7-1801. "Anne Halvorsd. Kaalstad, 61 Aar.", d.a. Halvor Evensen.
Forlovere: "Isach Jacobsen Fæhn og Svennum Harralsen Fæhn."
1. Marthe dpt. 9/12-1764 bg. 18/8-1765. "Marthe Larsd. Tofte, 7 Mnd."
2. Marthe Larsdatter dpt. 2/7-1766 g.m. Anders Olsen Fæbakke. Se Familie 74 - Verket 1801.
3. Inger Larsdatter dpt. 24/1-1768 g.m. Halvor Tormodsen Kolle. Se N. Kolle(4).
4. Halvor Larsen dpt. 11/2-1770. Se Munken under Langeland.
5. Erik dpt. 23/2-1772 bg. 8/6-1772. "Erich Larsen Hougene under Kolle, 13 Uger."
6. Maren dpt. 5/6-1774 bg. 10/12-1780. "Maren Larsd. Houene, 6 Aar 26 Uger."
7. Ole Larsen dpt. 14/9-1777. Se nedenfor.
Bruker 1770. Eier 1784.

F.f. Soldat Lars Erichsen Tofte og Anna Halvorsdatters Marthe: Hans Huvet, Christen Halvorstaae, Gunder Torsnes, Ingebor Olsd. Tofte, Anna Erichsd. Søve.
F.f. Lars Erichsen og Anna Halvorsdatters
Marthe: Ole Holden, Lars Holden, Gunder Olsen Lunde i Mælum Sogn, Marte Olsd. Store Namløs, Anna Erichsd. Søve.
F.f. Lars Erichsen og Anna Halvorsdatters
Inger: Christen Halvorstaae, Hans Haven, Even Huvet, Kirsten Haven, Anna Søve.
F.f. Lars Erichsen Hougene og Anna Halvorsdatters
Halvor: Hans Hougen, Tollef Nord. Namløs, Kirsten Hougen, Anna Nord. Namløs, Kirsten Fæbache.
F.f. Lars Erichsen Houene og Anna Halvorsdatters
Erich: Christen Halvorstaae, Tollef Nordre Namløs, Ole Brønnilsen Huuset, Maren Fæbache, Anna Namløs.
F.f. Lars Erichsen Houene og Anna Halvorsdatters
Maren: Tollef nord. Namløs, Hans Haven, Asgier sønd. Namløs, Karen Halvorstaae, Maren Torgrimsd.
F.f. Lars Erichsen Houene og Anna Halvorsdatters
Ole: Hans Haven, Tollef nordre Namløs, Brønnil søndre Namløs, Anna nordre Namløs, Anna Gullichsd. søndre Namløs.

Det var visstnok Lars Eriksen som satte opp de første husa på plassen rundt 1770.

Se også Støkket under Kolstad store.

Småbruker, gruvearbeider, selveier
Ole Larsen Hauane herfra dpt. 14/9-1777 d. 7/8-1828 på Hauane, 51 år.
g. i Holla 1/8-1802 m. Anne Margrethe Thomasdatter fra Hvalen(6) f. 12/9-1781 d. ca. 1840, d.a. Thomas Nilsen Hvalen.
Eier 1803.

Ole fikk skjøte på eiendommen i 1803 (140 rd.). I 1823 skyld 1 ort 11 skill.

  Kilde: Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Løbenummers navn

Opsidder

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

84

 Kolle

Haugene 

Enken Anne Thomasdatter

1 Skind

0 - 1 - 11 


Enka Anne Margrethe Thomasdatter solgte Hauane på auksjon i 1840 til forvalter Rolsted ved jernverket.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 21. Digitalarkivet.
"Auktionssjøde til forvalter Rolsted for 15 spd., 108 sk., dat. 3. Dec. 1840, thinglæst 9. Febr. 1841."

Forvalter ved jernverket, selveier
C. F. (T?) Rolsted.
Eier 1840.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 21. Digitalarkivet.
"Skjøde fra C. F. Rolsted til Lars Simonsen paa dette brug m.m. for 700 spd., dat. og thingl. 8. Juni 1857."

Lars Simonsen Kolle.
Eier 1857 - 1861.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 21. Digitalarkivet.
"Skifte efter Lars Simonsen afsluttet 15. April 1861, hvorved bl.a. dette brug for 800 spd. er udlagt sønnen Abraham Larsen, thingl. 16. September 1861."

Abraham Larsen Kolle.
Eier 1861.

Kilde: Matrikkelgrunnlaget 1866.
Eiendommen besto av 17 mål dyrka jord av mindre god beskaffenhet.
Husdyrhold: 4 sauer.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 21. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Abraham Larsen til svogeren Jens Andreassen Kolle herpaa m.m. for 700 spd., dat.27. juni, thingl. 22. juli 1867."

Småbruker, skredder, selveier
Jens Andreassen (trilling!) fra Toreskås under Susås f. 19/7-1835 d. 10/10-1919 på Helgeroa, s.a. omgangsskolelærer Andreas Halvorsen Susaas.
g. i Helgen 2/6-1864 m. Anne Larsdatter fra Kolle(4) f. 27/1-1838, d.a. Lars Simonsen Kolle.
Forlovere: "Lars Simonsen Klovedal og Thor Pedersen Langeland."
1. Anne f. 8/7-1864.
2. Anne Kirstine Jensdatter f. 15/8-1866. Emigrerte til N. Amerika etter 1897.
3. Lars Jensen f. 11/1-1869.
4. Andreas Jensen f. 4/4-1871.
Se Helgeroa under Prestegården.
Eier 1867.

Jens bodde på Tinholt da han gifta seg. Han var trolig i tjeneste der. Anne var i tjeneste på Langeland.
Det var derfor naturlig at de gifta seg i Helgen kirke, selv om det ikke fremkommer av kirkeboka.

F.f. Gaardbr. Jens Andreassen Tinholt og Anne Larsdatters Anne: Anne Hansd. Langeland, Karen Larsd. Kolle, Abraham Larsen Huset, Lars Larsen Kolle, Hans Larsen af Skien.
F.f. Gbr. Jens Andreassen Hougene og Anne Larsdatters
Anne Kirstine: Anne Maria Pedersd. Huset, Kirsten Olsd. Fæbakke, Ole Larsen Kolle, Lars Larsen Kolle, Thor Pedersen Langeland.
F.f. Grdbr. Jens Andreassen Fæbakke og Anne Larsdatters
Lars: Maren Hansd. Jøntved, Karen Larsd. Kolle, Simon Larsen Haatved, Abraham Larsen Kolle, Lars Larsen Kolle.
F.f.
Grdb. Jens Andreassen Fæbakke og Anne Larsdatters Andreas: Anne Maria Nilsd. Kolle, Anne Kirstine Johnsd. Fæbakke, Ole Larsen Jøntved, Abraham Larsen Kolle, Simon Larsen Haatved.

Sommeren 1875 kjøpte Jens Andreassen Febakke(6) under S. Namløs. Han beholdt Hauane til 1880.
Han er registrert på Febakke under folketellinga 1875 med kone og 3 barn, 3 kuer og 1 kalv.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 21. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr 6 er udskilt, afholdt 6., thingl. 9. Oktober 1877." Se løpenr. 84b (bnr. 6).


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 21. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Jens Andreassen til Andreas Andersen herpaa m.m. for 1320,- dat. 18. Okt. 1880, thingl. 15. mai 1892."

Arbeider, veivokter, selveier
Andreas Andersen fra Cappelens Kåsa under Kolle f. 7/4-1854 d. 15/3-1908 på Kronborg und. Verket, s.a. Kari Nilsdatter Kaasa og Anders Andersen Dalsæteret i Melum.
g. i Holla 27/9-1875 m. Aslaug Maria Hansdatter fra Øya(7) i Stavsjø under Tveit f. 20/3-1849 d. 16/10-1902 på Hauane (Dalen) av "Tæring", d.a. Hans Andersen Øen.
Forlovere: "Hans Andersen og Jens Andersen Øen."
1. Hans Andreas Andreassen f. 19/4-1876.
2. Anna Berthea Andreasdatter f. 7/1-1878.
3. Marie Andreasdatter f. 18/3-1883.
4. Karl Andreassen f. 1/5-1886. Emigrerte til Canada med emigrantskipet "S/S Montebello" 17/4-1903.
5. Anette Andreasdatter f. 1/4-1888.
Eier 1880.

F.f. Holden. Andreas Andersen Strandsplads og Asloug Maria Hansdatters Hans Andreas: Marthe Hansd. Baxaas, Margith Pedersd. Gruben, Peder Pedersen Gruben, Ole Olsen Baxaas, John Jensen Fæbakke.
F.f. Helgen. Arbeider Andreas Andersen Kaasa og Asloug Hansdatters 
Anna Berthea: Kari Olsd. Kaasa, Kirsten Olsd. Fæbakke, Barnets Fader, Jens Olsen Fæbakke, Brynild Olsen ditto.
F.f. Helgen. Gbr. Andreas Andersen Fæbakke og Aslaug Maria Hansdatters 
Marie: Berthe Maria Johnsd. Vala, Anne Kirstine Olsd. Fæbakke, Skolelærer Antoni Hansen Vala, Andreas Andersen, Faderen, uk. Vetle Hansen Fæbakke.
F.f. Helgen. Arb. Andreas Andersen Haugene og Aslaug Maria Hansdatters 
Karl: Aslaug Maria Knudsd. Jøntvedt, Pige Anne Kirstine Johnsd. Fæbakke, Gbr. Jens Gundersen Jøntvedt, Arb. Andreas Andersen Haugene, Handelsbetjent Andreas Olsen.
F.f. Helgen. Arb. Andreas Andersen Haugene og Aslaug Hansdatters 
Annette: Maren Olea Olsd. Graaten, Pige Anne Kirstine Olsd. Fæbakke, Arb. Hans Kittilsen Graaten, Faderen, Uk. Lars Abrahamsen Kolle.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 21. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Andreas Andersen til Brynjulf Olsen Fæbakke herpaa m.m., for kr. 2.000,- dat. 13. Marts, thingl. 17. juni 1903."

Gruvearbeider, selveier
Brynjulf Olsen Fæbakke fra Fossberg under S. Namløs f. 30/7-1862 d. 11/6-1939, s.a. Ole Larsen Fæbakke.
g. i Helgen kirke 25/10-1900 m. Gunhild Marie Johnsdatter fra Kåsa i Lunde f. 22/4-1871 d. 30/9-1967, d.a. John Johnsen Kaasa.
Forlovere: "Jens Olsen Vrk. og Vetle Hansen Fæbakke."
1. Borghild Fæbakke f. 23/5-1902 g.m. Haakon Boklund. Se Lilleborg under Tufte.
2. Georg Brynjulfsen f. 6/10-1904. Se Namløshagen(6) under M. Namløs.
3. Olga Josefine Fæbakke f. 8/2-1907.
4. Astrid Fæbakke f. 2/10-1909.
5. Olaf Fæbakke f. 5/7-1912.
6. Jonas Fæbakke f. 30/10-1914.
Eier 1903.

F.f. Grubearb. Brynjulf Olsen Fæbakke og Gunhild Marie Johnsens Borghild: Former Jens Olsen, Vrk., Former Hans Evensen Vrk., Gbr. Johannes Johnsen Kaasa, kone Anne Kirstine Olsen Vrk., pige Anne Marie Olsen Fæbakke.
F.f. Arb. Brynjulf Olsen Haugene og Gunhild M. Johnsdatters
Georg: Faderen, Gbr. Karl Johnsen Kolle, Moderen og pige Anne Marie Olsen Fæbakke. Hjemmedøbt 21/11 af Ingeborg Tovsen.
F.f. Gbr. Brynjulf Olsen Haugene og Marit Johnsdatters
Olga Josefine: Gbr. Karl Johnsen Kolle, Former Jens Olsen, Ulefos, Gbr.kone Kirsti Pedersd. Kolle og pige Anne Marie Olsd. Fæbakke.
F.f. Grubearb. Brynjulf Olsen, Fæbakke og Gunnild Marie Johnsdatters
Astrid: Faderen, Gbr. Karl Johnsen Kolle, Kone Kirsti Johnsen Kolle, pige Anne Marie Olsen, Fæbakke.
F.f. Gbr. Brynjulf Olsen, Fæbakke og Gunhild Marie Johnsdatters
Olaf: Faderen, Grubearb. Bertinius Hansen (Haugerud) Fæbakke, kone Hanna Johnsd. do., pige Anne Marie Olsen do.
F.f. Grubearb. Brynjulf Olsen, Fæbakke og Gunhild Marie Jonsdatters
Jonas: Forældrene, Karl Jonsen Kaasa, Pige Ingeborg Vetlesen.

Da de gifta seg var det nevnt at Brynjulf ikke var medlem av Statskirken, men at han tilhørte "Jarlsbergerne" (DELK). Han har nok meldt seg
inn i Statskirken igjen, for alle barna er døpt enten i Holla eller Helgen kirke.

Brynjulf Fæbakke kjøpte i 1909 eiendommen Nordgård under M. Namløs. De flytta dit, men beholdt Hauane i flere år. Les mer om barna der.

Borghild Boklund (herfra) huska mye fra sin oppvekst i "Dær'n." De hadde 3 kuer som het Verperei, Duklerei og Staslin. Verperei fikk bl.a. to kviger som fikk navna Fermlin og Rosalin. Verperei ble kjøpt i ei fedreft som kom etter veien fra øvre Telemarken. Borghild husker godt at det var jordsjelv mens de bodde i Dær'n. Dette skjedde i oktober 1904. "Det klirra i vindusrutene og ovnsdøra føyk opp og hele ovnen rista. Den hvite hesten til onkel Erik tok ut og kom travende hjem til oss", fortalte hun til Bjørg Namløs i et intervju hun foretok i 1990 i Holla Historielags regi.
I bryggerhuset var det en stor bakerovn. Den hadde plass til 30 brød. Denne var i bruk i flere år etter at de flytta til Nordgård under M. Namløs.
Kilde: Holla-Minner 1995, side 76.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 21. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning avholdt 16. juni 1925, tingl. 24. juni 1925, hvorved til Lars Abrahamsen Kolle er utskilt Bakken (bnr 17) av skyldmark 0.41.
Kjøperen har rett til at kjøre over selgerens havn efter den gamle vei til Kollakaasa."


Etter denne utskillingen av bnr 17 "Bakken" hadde "Hauane" ei skyldmark på 0,11.

Nyere eiere:
Lars Abrahamsen Kolle. Se Kolle(4).
Karen Kolle.
Lars Tore Kolle.

Les mer om denne plassen i Holla-Minner nr. 9 - 1995, side 76 "Den siste busetteren i Dær'n" etter intervju med
Borghild Boklund i 1990 av Bjørg Namløs.

 


| Hjem | Innhold |
| Gamle Kolle | S. Kolle 1 | S. Kolle 2 | S. Kolle 3 | N. Kolle 4 | Hauane - Dalen |
| Kollekåsa 8 | Kollekåsa 9 | Kollekoven | Kollekåsa 11 | Bøkkerkåsa | Cappelens Kåsa | Huset |
| Hustomter |


Kollekåsa 8 - Kåsa med Kollekoven
Gnr 46 - bnr 7 og 8. Gammelt løpenr. 86 og 87?

Denne eiendommen ble skilt ut fra Kolle nordre og skyldsatt i 1818. Landskyld: 11/3 setting (1 tønne = 12 settinger).

Gruvearbeider, husmann
Ole Brynildsen d.y. "fra Huset" und. Namløs dpt. 18/5-1749 bg. 7/11-1806. "Ole Brønildsen Kaasen, 60 Aar.", s.a. Brynild Aadnesen Namløs.
g. i Holla 16/8-1772 m. Karen Olsdatter fra Febakke nedre under S. Namløs dpt. 22/8-1751 bg. 23/10-1811. "Karen Olsd. Kaasen, 65 (60!) Aar.", d.a. Ole Brynildsen Fæbakke.
Forlovere: "Tron Kiøstolsøn Mellem Namløs og Johannes Nielsøn Store Namløs."
1. Kirsten Olsdatter dpt. 26/1-1772 d. 20/11-1832 på Kåsa. Ugift.
2. Brynild Olsen dpt. 25/12-1773. Se Lia under Bjerva.
3. Ole dpt. 28/1-1776.
4. Ole Olsen dpt. 26/12-1776. (Ole Grimsen Kaasa) soldat i februar 1801, g. i Holla 15/8-1807 m. Marthe Hansdatter Kaasa.
Bruker ca. 1776.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Et Uægte barn Kirsten. Faderen er Ole Brønnilsen Huuset, Moderen Karen Olsd. Fæbache: Jon Fæbache, Tollef Bøe, Niels Johannesen Store Namløs, Karen Halvorstaae, Marthe Isachsd.
F.f. Ole Brønnilsen Fæbache og Karen Olsdatters 
Brønnild: Jon Fæbache, Tollef nordre Namløs, Niels Pedersen ibid., Marthe Fæbache, Bergith Nielsd. Søndre Namløs.
F.f. Ole Fæbache den yngre og Karen Olsdatters 
Ole: Jon Fæbache, Tormo Kolle, Jon Huuset, Marthe Fæbache, Anna Store Namløs.
F.f. Ole Fæbache og Karen Olsdatters 
Ole: Jon Fæbache, Lars Houene, Brønnil Namløs, Marthe Fæbache, Inger Jonsd.

Denne familien bodde tidligere på Febakke under S. Namløs.
 

Bonde, leilending (1801: Husmann uten jord)
Abraham Nilsen
f. ca. 1747 d. 13/9-1825 på Huset under Kolle, som fattiglem, 82 år gml.
g. i Holla 23/8-1778 m. Inger Andersdatter fra Gamle Tvara dpt. 5/3-1749 d. 1/8-1828 på Kolle, 85 år gml., d.a. Anders Olsen Tvara.
Forlovere: "Kittil Brønnilsøn Nordre Jentved og Jon Pedersøn Mellem Jentved."
1. Nils Abrahamsen f. 19/9-1779. Se Familie 22 - Sagene 1835.
2. Anna Abrahamsdatter f. 2/12-1781 g.m. enkemann Anders Tronsen. Se Familie 51 - Verket 1822.
3. Karen f. 15/6-1787 bg. 21/8-1787. "
Karen Abrahamsd. Kolle, ved Helgen, 9 Uger 4 Dage."
4. Anders f. 25/4-1789 bg. 2/8-1789. "
Anders Abrahamsen Kolle, ved Helgen, 14 Uger 1 Dag."
Bruker 1787.

F.f. Abraham Nielsen Tinholt og Inger Andersdatters Niels: Anders Kittilsen Nordre Jentved, Ole Haven, Simon Kløvedal, Ingeborg Kolle, Marthe Kløvedal.
F.f. Abraham Nielsen Tinholt og Inger Andersdatters
Anna: Hans Klevsgaden, Anders Kolle, Tolf Kløvedal, Kirsten Skiørholt, Karen Steensd. Kolle.
F.f. Abraham Nielsen Kolle og Inger Andersdatters 
Karen: Lars Erichsen, Halvor Larsen Hougene, Brynnild Fæbache, Karen Gundersd. Namløs, Birthe Christensd. Halvorstaae.
F.f.
Abraham Nielsen Kolle og Inger Andersdatters Anders: Anders Steensen Namløs, Jørgen Jensen Kaalstad, Isaac Christensen Wibeto, Anne Gullichsd. Fæbakke, Ingri Hansd. Kaalstad.

Ved trolovelsen er han nevnt som "Abraham Nielsøn paa Kolle". Dette betyr at han bodde der, enten i tjeneste, eller som
fosterbarn.
Abraham Nilsen er ikke nevnt i Holla i manntallet av 1782. Det er heller ikke funnet skifte etter noen av foreldrene.
Det er fremdeles et mysterium hvor han er født og hvem han foreldre var.

Gruvearbeider, husmann, selveier 1849
Arve Hansen Kaasa fra Teigen(1) under M. Namløs f. 3/2-1802 d. 18/8-1861 på Kåsa under Kolle, s.a. Hans Anundsen Teigen.
g. i Holla 28/12-1832 m. Karen Olsdatter (Kari Olsdatter) fra Kollekoven under Kolle f. 22/11-1811, d.a. Ole Olsen Kollekoven.
1. Hans Arvesen f. 10/8-1833. Emigrerte til N. Amerika sammen med sin bror Ole i mai 1855, som 20-åring.
2. Ole Arvesen f. 19/4-1835. Emigrerte til N. Amerika sammen med sin bror Hans i mai 1855, som 18-åring.
3. Anders Arvesen f. 11/11-1836. Se Teigen(2) under M. Namløs.
4. Kirsten Maria Arvesdatter f. 31/10-1839.
5. Marthe Maria f. 31/12-1841 g.m. Halvor Teigen.
6. Karen Arvesdatter f. 10/6-1844 g.m. Nils Olsen Namløs fra Enerhaugen under N. Namløs. Se N. Namløs(3) "Midtgarden".
7. Maria Arvesdatter f. 1/11-1846.
8. John Arvesen
f. 10/11-1850.
Bruker ca. 1832. Eier 1849.

F.f. Huusmand Arve Hansen Kaasen og Karen Olsdatters Hans: Karen Hansd. Skippervold, Anne Skippervold, Anders Andersen ditto, Tollef Halvorsen Hagen, Anund Hansen Teigen.
F.f. Huusmand Arve Hansen Kaasen og Kari Olsdatters Ole: Johanne Hansd. Haven, Anne Skippervold, Tollef Hagen, Thomas Thomasen Kaasen, Anund Teigen.
F.f. Huusmand Arve Hansen Kaasa og Kari Olsdatters Anders: Johanne Hansd. Hagen, Anne Maria Asgjærsd. Fæbakke, Tollef Hagen, Asgjær Johnsen Fæbakke, Anund Hansen Teigen.
F.f. Huusmand Arve Hansen Kaasa og Kari Olsdatters Kirsten Maria: Anne Hansd. Skippervold, Kirsti Tollevsd. Hagen, Jørgen Jørgensen Skippervold, Askjær Brynildsen Fæbakke, Anund Hansen Teigen.
F.f. Gaardmand Arve Hansen Kaasen og Kari Olsdatters Marthe Maria: Karen M. Halvorsd. Teigen, Andrea Asgjærsd. Fæbakke, Anund Teigen, Jørgen Skippervold, Anders Andersen Holla.
F.f. Gaardmand Arve Hansen Kaasen og Kari Olsdatters Karen: Karen M. Halvorsd. Teigen, Karen Tollefsd. Hagen, Anund Teigen, Jørgen Skippervold, Anders Lucenæs.
F.f. Huusmand Arve Hansen Kaasen og Kari Olsdatters Maria: Karen Maria Halvorsd. Teigen, Maria Tollefsd. Haven, Anund H. Teigen, Jørgen Jørgensen Namløshaven ældre, Jørgen Jørgensen ditto den yngre.

Arve Hansen kjøpte Teigen(2) under M. Namløs i 1855.

Kilde: Holla kirkebok (1849 - 1866). Arve Hansen Kaasa døde tragisk i en arbeidsulykke i august 1861. I kirkeboka har presten skrevet: "Blev rammet af Stenskred i det han luntede Tømmer ud i Nordsøvandet." En arbeidskamerat døde i den samme ulykken.

Kilde: Matrikkelgrunnlaget av 1866.
Eiendommens størrelse: 22 maal, for største delen av god beskaffenhet.
Husdyrhold: 1 ku og 2 sauer.

John Arvesen, seinere Kålstad, fikk skjøte på Kåsa i 1867 og allerede i 1874 solgte han til Erik Hansen fra Landsmarka for 650 spd.

Småbruker, gruvearbeider, selveier
Erik Hansen Kaasa
fra Lunde f. 1841 d. 11/12-1921 på Kåsa i Helgen av alderdom, s.a. Hans Kaasa og Margith Gulbrandsdatter f. ca. 1804 i Lunde.
g. i Lunde ca. 1867 m. Kirsti Johannesdatter fra Grini i Landsmarka, Lunde
f. 1838.
Eier 1874.

Kilde: Holla kirkebok (1861-1881). Innflyttere. Vaaren 1867.
Erik Hansen Kaasen i Lunde (25). Brug af Jordvei. Flyttet fra Lunde. Født i Lunde. Til Kolla-kaas.
Hustru Kirsti Johnsdatter (27). Født paa Grini i Lunde. Født i Lunde. Til Kolla-kaas.

Denne familien tilhørte Den Evangeliske Lutherske Kirke (DELK).

Andre beboere her i 1875:
Margit Gulbrandsdatter, Moder til Erik Hansen, Enke, Forsørges af Erik Hansen, f. 1804 i Lunde. DELK. Hun døde på Kollekåsa 24/12-1877, 73 år gml.
Andrea Augonsdatter, Fosterdatter til Erik Hansen, f. 1872 i Lunde. DELK.
Gullik Johnsen, Tjenestegut f. 1865 i Lunde. DELK.

Losjerende samme år:
Grubearbeider John Arvesen f. 1850 i Helgen.

Kirsten Arvesdatter, hans Søster, Styrer for broderen f. 1839 i Helgen.

Andre beboere i huset i 1920:
Torine Strømhaug f. 30/11-1875 Lunde i Tel., Enke, Husbestyrinde.

Martha Kirstine Strømhaug f. 30/9-1907.
Tjenestepike:
Olga Olsen Fjeldstad f. 7/4-1907.

Losjerende samme år:
Hanna Bolstad f. 8/12-1903, sypike. Bor på Namløs.

Erik Hansen Kaasa ble gammel og overdro eiendommene til søsterdattera, enka Torine Strømhaug.

Enke
Torine Hansdatter Strømhaug.
Eier 1921.

Gruvearbeider, leilending
Hans Gustav Johannesen fra Verket f. 23/11-1881, s.a. Johannes Hansen. Se Familie 13c - Verket 1891.
g. i Holla 20/3-1912 m. Thora Jensine Nilsen fra Skjedsmoen und. Ø. Heisholt f. 23/10-1885, d.a. Nils Jensen.
1. Johannes Nikolai Johannesen f. 22/2-1912.
2. Nils Martinius Johannesen f. 5/9-1913.
3. Karl Gustav Johannesen f. 4/4-1915.
4. Gudrun Marie Johannesen f. 21/7-1917.
5. Martha Johannesen (tvilling) f. 31/10-1920.
6. Harald Johannesen (tvilling) f. 31/10-1920.
Bruker ca. 1920.

F.f. Arb. Hans Gustav Johannesen Skjedsmo og Tora Jensine Nilsdatters Johannes Nikolai: Kone Johanne Gulliksen, pige Hanna Hansen, Odden, Former Marthinius Gulliksen, Arb. Olaus Gundersen Vrk.
F.f. Arb. Hans Gustav Johannesen, Skjedsmo og Thora Jensine Nilsens
Nils Martinius: Pige Hanna Hansen Odden, Kone Anna Halvorsen Odden, Arb. Ole Halvorsen Odden, Arb. Johannes Johannesen Ulefos.
F.f. Arb. Hans Johannesen, Skjedsmo og Tora Nilsdatters 
Karl Gustav: Moderen, Kone Johanne Gulliksen Vrk., Arb. Martinius Gulliksen, Arb. Ole Halvorsen Odden.
F.f. Anlegsarb. Hans Gustav Johannesen, Ulefos og Tora Jensine Nilsdatters 
Gudrun Marie: Søster Fryda Fagerberg, Olav Halvorsen Odden, Faderen, Kone Anne Haugen.
F.f.
Grubearb. Hans Gustav Johannesen, Kaasa og Tora Jensine Nilsens Martha: Forældrene, Lars H. Fehn, Kristen Grønsten. kone Tora Gundersen.
F.f.
Grubearb. Hans Gustav Johannesen, Kaasa og Tora Jensine Nilsens Harald: Kone Andrea Torine Strømhaug, pike Martha Vetlesen, Olaves Johannesen, Faren.

Gruvearbeider, losjerende med full kost
Nicolai Bernhard Nicolaisen f. 12/5-1890 Søndeled, Aust Agder.
g. 10/8-1915 m. Onanda Nicolaisen f. 4/12-1896 Sande i Ryfylke, Rogaland. 2 barn 1 lever.
1. Armann Nicolaisen f. 2/8-1919 Heistad i Eidanger.

Småbruker, arbeider, selveier
Hans Rudolf Malmstrøm f. 9/4-1884 d. 15/5-1976.
g. ca. 1912/13 m. Ingeborg Marie Røydalen fra Drangedal f. 14/4-1893 d. 5/9-1969.
1. Jens Malmstrøm f. ca. 1913.
2. Trygve Malmstrøm f. ca. 1915 g.m. Borghild Karlsen.
3. Arne Malmstrøm f. ca. 1917 g.m. Aase Gjevestad.
4. Erling Malmstrøm f. 25/3-1924. Se Gamlev. 56 under Tufte.
5. Else Marie Malmstrøm f. ca. 1931 g.m. Johan Andersen fra Holmestrand.
Eier 1923.

Rudolf Malmstrøm ble i sin tid valgt inn i kommunestyret hvor han også ble medlem av formannskapet.
Han var i mange år benytta som takstmann i Holla. Denne familien flytta til Ulefoss og bodde trolig på
Tufte.

Nils Valen.
g.m. Aslaug Strand fra Lunde i Tel.
Eier 1948.

De dreiv de 3 bruka som er nevnt ovafor og hadde tilsammen omlag 40 dekar dyrka jord og 120 dekar skog.

Johan Andersen kjøpte eiendommen i 1963.


| Hjem | Innhold |
| Gamle Kolle | S. Kolle 1 | S. Kolle 2 | S. Kolle 3 | N. Kolle 4 | Hauane - Dalen |
| Kollekåsa 8 | Kollekåsa 9 | Kollekoven | Kollekåsa 11 | Bøkkerkåsa | Cappelens Kåsa | Huset |
| Hustomter |


Bøkkerkåsa
Ei lita stue under Kåsa(8) av Kolle.

Bøkker (tønnemaker)
Hans Olsen Nesland fra Nesland i Sauherad f. 4/11-1847 d. 10/7-1936 på Nes på Romerike, s.a. Ole Thorbjørnsen Nesland og Kari Hansdatter.
g1g i Nes kirke, Sauherad 29/12-1871 m. Gunhild Rollefsdatter fra Nordjordet und. Gunheim i Nes, Sauherad f. 14/3-1852 d. 8/5-1902, d.a. bonde Rollef Rollefsen Nordjordet og Kari Pedersdatter.
g2g i Nes i Akershus 16/5-1912 m.
Berthe Andrea Olsdatter fra Togstadeie, Nes i Akershus f. 26/5-1867, d.a. husmann Ole Gudmundsen Buserud under Togstad og Anne Olsdatter.
1. Kari Hansdatter f. 9/5-1872 på Nordjordet. Konf. i Nes kirke 10/10-1886 fra Nordjordet.
2. Gunhild Hansdatter f. 17/5-1874 på Næsodden. Konf. i Nes kirke 29/9-1889 fra Nordjordet.
3. Ole Hansen Nesland f. 28/6-1876 på Kåsa i Sauherad (ikke døpt i Nes, men i Saude kirke). Konf. i Melum kirke 5/10-1890 fra Næs. Gruvearbeider Fens-gruvene i 1900.
4. Pigebarn uden navn og daab f. 8/12-1878 d. 27/12-1878.*
5. Rollef Hansen Nesland f. 21/3-1884 på Nordjordet i Nes g.m. Inger fra Drangedal f. 21/5-1884. 1. Ruth Nesland f. 26/2-1912 i Skien. 2. Gudrun Nesland f. 25/12-1915 i Gjerpen. Bodde på Notodden i 1920.
6. Hans Hansen Nesland f. 28/4-1887
på Nordjordet i Nes.
7. Karoline Hansdatter Nesland f. 22/4-1890 på Næs i Melum. "Døbt i Kilebygdens kirke."
8. Halvor Hansen Nesland f. ca. 1892 i Melum?

Sitat fra Sauherad kirkebok (Saude kirke) ad barn nr. 4:
"Pigebarn uden navn og Daab, Død 27. Dcb. Selveier Hans Olsen Kaasa og Gunhild Rollefsdtr."

Folketellinga 1891 for Solum:
Familien bodde i januar 1891 på gnr 51 Stavdal - bnr 4 (Næs) i Melum sogn, Solum prestegjeld.
Se Digitalarkivet.

Kona, Gunhild Rollefsdatter døde her (Kåsa und. Kolle) 8/5-1902 av "Tæring", men hun ble gravlagt ved Nes kirke.

Folketellinga 1920 for Sauherad:
Bøkker Hans Olsen Nesland og hans andre kone var på besøk på hans hjemsted, Nes sogn i Sauherad.
Ingen barn nevnt der. De bodde da på gnr 127 - bnr 63 Nesland.

Andre opplysninger:
Folketelling for Kristiansand by 1870: Enkefru Larsine Tellefsen f. ca. 1818, leide bort nesten hele sin bygård til 21 soldater av forskjellige grader.
Bl.a. til Musketer Hans Olsen Nesland f. i Saude 1847. Han gikk trolig på underoffiserskolen der.

Det ser ut til at Nesland-navnet ble beholdt i familien.


| Hjem | Innhold |
| Gamle Kolle | S. Kolle 1 | S. Kolle 2 | S. Kolle 3 | N. Kolle 4 | Hauane - Dalen |
| Kollekåsa 8 | Kollekåsa 9 | Kollekoven | Kollekåsa 11 | Bøkkerkåsa | Cappelens Kåsa | Huset |
| Hustomter |


Kollekåsa 9
Gnr 46 - bnr 9. Gammelt løpenr. 87.

Opprinnelig husmannsplass under N. Kolle. Skyldsatt i 1811.

Opprinnelig landskyld 3/4 setting - siden omgjort til 0 skylddaler - 0 ort - 21 skilling.

Halvor Tormosen Kolle solgte Kåsa til sin bror Even Tormosen rundt 1811 for 700 rdl.

Arbeider, selveier (husmann)
Even Tormosen Kasa fra N. Kolle(4) f. 21/4-1779 d. 17/5-1837 på Kåsa, 51 år gml., s.a. Tormo Halvorsen Kolle.
g. i Holla 14/6-1812 m. Ingeborg Mikkelsdatter fra Drangedal? f. ca. 1781 d. 1/6-1856, som legdslem på Kåsa ved Febakke, 75 år gml., d.a. Mikkel NN.
1. Berthe Evensdatter f. 18/2-1813 g.m. Sondre Gundersen. Se Familie 8 - N. Brekkejordet 1845 i Gjerpen.
2. Margrethe Evensdatter f. 29/8-1816 d. 4/4-1894, som "Sindsyg pige og fattiglem paa Grinden av Alderdomssvaghed."
Eier 1811.

Ingeborg Mikkelsdatter var i tjeneste på Søve før de gifta seg. Under folketellinga 1801 var hun i tjeneste hos
Halvor Pedersen på Hegland i Lunde. Hun er ikke funnet døpt i Holla, Lunde eller Bø.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Even Tormosen Kolle og Ingebor Michelsdatters Berthe: Ingebor Christensd. Huset, Kirsten Tormoesd. Kaasen, Niels Abrahamsen, Halvor Kolle og Sven Halvorsen Kaasen.
F.f.
Huusmand Even Thormoesen Kaasen og Ingebor Michelsdatters Margrethe: Kari Kaasen, Kirsten Kolle, Sven Kaasen, Abraham Huset og Christen Halvorstaae.

I 1815 solgte Even Tormosen Kaasa 1/4 setting av plassen til Hans Nilsen for 150 rdl. Se Kollekåsa(11). Siden ble det solgt fra et
jordstykke på 1/8 setting, til Askjer Jonsen. Da var det ikke mye igjen av denne Kåsa.

Dattera "Berthe Evensdatter Kolle, 23 2/3 aar" er registrert utflytta til Skien den 30/9-1836.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1832 - 1841, side 387b - 388b.
Sted: Kaasa under Kolle i Helgen Anex til Holden Præstegield - 1837.
Even Tormosen, død. Arvinger: Enken Ingeborg Mikkelsdtr. og Børn:
1. Børthe Evensdtr. Ugift. Tjener hos Proprietær Hals ved Skien. Formynder: Thomas Thomasen Kaasa.
2. Margrethe Evensdtr. Ugift.
Formynder: Thomas Thomasen Kaasa.
Laugverge for enken: Jens Jørgensen Kaalstad.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Tømmermann, husmann
Nils Olsen Kolle fra Kolle(1) dpt. 29/10-1752 bg. 17/12-1812. "Niels Olsen Kolle, 31 Aar 2 Mnd. 6 Dage.", s.a. Ole Bertelsen Kolle.
g. i Holla 18/8-1776 m. Aslaug Hansdatter fra Kolstad lille dpt. 2/2-1752 d. 30/11-1827 på Kåsa under Kolle, d.a. Hans Tovsen Kolstad.
Denne familien bodde lengst på Kolle(1). Se der. De flytta til Kåsa som husmannsfolk før 1801.

Det ble holdt skifteforretning etter Nils Olsen på Kåsa i 1813. Se S. Kolle(1).

Arbeider, husmann
Hans Nilsen Kaasa fra Kolle(1) dpt. 17/1-1779 d. 7/11-1857 på Kåsa under Kolle, 79 år gml., s.a. Nils Olsen Kolle.
g. i Solum 15/6-1806 m. Karen Arnesdatter fra Rugla i Solum dpt. 13/6-1784 d. 23/4-1858 på Kolle, d.a. Arne Nilsen og Birgitte Olsdatter.
Forlovere: "Abraham Larsen Dolva og Ole Olsen Gisholt."
1. Arne Hansen f. 24/11-1806 g. i Solum 7/6-1830 m. Maren Larsdatter fra Pollen ved Skotfoss, d.a. Lars Tallaksen.
2. Aslaug Hansdatter f. 3/1-1810.
3. Nils Hansen f. 17/6-1813. Se Familie 4 - Venstøp 1845.
4. Karen Birgithe Hansdatter f. 9/6-1816.
5. Hans Hansen f. 9/12-1818. Se Kåsa(11) under Kolle.
6. Ole Hansen f. 4/1-1822 (tvilling).
7. Gunder Hansen f. 4/1-1822 (tvilling).
8. Jens Hansen f. 20/9-1824.
Bruker 1806.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Hans Nielsen Kaasen og Karen Arnesdatters Arne: Arne Torstensen Brosdahl, Ole Arnesen, Ole Nielsen, Karen Hansd., Aaste Brosdahl.
F.f. Hans Nielsen Kaasa og Kari Arnesdatters
Asloug: Niels Langeland, Thomas Vale, Ole Arnesen, Maria Langeland, Aaste Torstensd.
F.f. Hans Nielsen Kaasen og Karen Arnesdatters
Niels: Anne Karine Gundersd. Gisholt, Kari Jonsd. Kaalstad, Ole Arnesen Gisholt, Ole Nielsen Brøsdal, og Jens Jørgensen Kaalstad.
F.f. Huusmand Hans Nielsen Kaasen og Karen Arnesdatters
Karen Birgitha: Anne Wasdalen, Karine Dalen, Thomas Hvalen, Ole Brøsdal og Jens Kaalstad.
F.f. Huusmand Hans Nielsen Kaasen og Karen Arnesdatters
Hans: Kari Hvalen, Berthe Halvorstaae, Thomas Hvalen, Hans Halvorstaae og Hans Hvalen.
F.f.
Huusmand Hans Nielsen Kaasen og Karen Arnesdatters Ole: Anne Maria Langeland, Anne Karine Gisholt, Christen Vasdalen, Ole Arnesen Gisholt og Christen Halvorstaae.
F.f. Huusmand Hans Nielsen Kaasen og Karen Arnesdatters Gunder: Susanne Ytterbøe, Kari Christensd. Vasdalen, Anders Sigvaldsen Marum og Niels Nielsen Langeland.
F.f.
Huusmand Hans Nielsen Kaasen og Karen Arnesdatters Jens: Anne Karine Dalen, Kari Christensd. Wasdalen, Jon Kaalstad, Hans Hvalen og Arne Hansen Kaasen.

Karen Arnesdatter ser ut til å være født i Omdalsstrand ved Skotfoss. Hun var trolig i tjeneste på Dalen i Dalsbygda før de gifta seg.
Kilde: Solum kirkebok (1779 -1814).


Gruvearbeider, husmann
Thomas Thomassen Kaasa "fra Åkre" i Drangedal f. ca. 1801 på Plassen under Hovland d. 1/8-1838 på "Kaasa under Kolle av et Fald i Gruben", 37 år gml., s.a. Thomas Thomassen.
g1g i Drangedal 11/6-1826 m. Anne Halvorsdatter "fra Åkre" i Drangedal f. ca. 1800 d. 22/3-1834 på Kåsen, 32 år gml.
g2g i Holla 19/9-1834 m. Inger Isaksdatter fra Teksle f. 18/2-1809 d. 11/1-1871 i Namløshagen som enke, d.a. Isak Nilsen Biørndalen.
Forlovere: "Asgjær Brynildsen og Kittil Jonsen Fæbakke."
1. Ingeborg Maria f. 20/9-1827 i Vassenden under Åkre i Drangedal død før 1829 i Drangedal.
2. Ingeborg Maria Thomasdatter f. 5/7-1829 g.m. enkemann og fjøsrøkter Ole Gundersen. Se Familie 3 - Holla gård 1865.
3. Maren Thomasdatter f. 25/10-1832 her.
Barn i 2. ekteskap:
4. Isak Thomassen f. 18/5-1835.
5. Thomas Thomassen f. 24/4-1837.
6. Karen Thomasdatter f. 15/2-1839.
Bruker 1829.

F.f. Thomas Thomasen Kaasen og Anne Halvorsdatters Ingebor Maria: Anne Johnsd. Heisholt, Even Tormosen Kaasen, Anders Johnsen Heisholt, Gunder Johnsen Heisholt.
F.f. Huusmand Thomas Thomasen Kaasen og Anne Halvorsdatters
Maren: Maren Eriksd. Kollekoven, Magrethe Evensd. ditto, Jens Jørgensen Kaalstad, Even Tormosen Kollekoven, Arve Hansen Teigen.
F.f. Huusmand Thomas Thomasen Kaasen og Inger Isachsdatters
Isach: Kari Olsd. Kaasen, Berthe Isachsd. Søwe, Isak Bjørndalen, Arve Hansen Kaasen og Anders Christophersen Lucenæs.
F.f. Huusmand Thomas Thomasen Kaasa og Inger Isaksdatters
Thomas: Kari Olsd. Kaasa, Berthe Isaksd. Bøe, Isak Nielsen Namløshagen, Asgjær Brynnildsen Fæbakke, Arve Hansen Kaasa.
F.f. Huusmand Thomas Thomasen Kaasen og Inger Isaksdatters
Karen: Anne Maria Asgjærsd. Lucenæs, Andrea Asgjærsd. Fæbakke, Asgjær Brynnildsen ditto, Christen Brynnildsen ditto, Niels Isaksen Namløshaven.

Thomas og hustru Anne Halvorsdatter er registrert innflytta til Holla fra Drangedal i 1829 (trolig på våren).
Kilde: Innflytningslister i Holla kirkebok (1816-1830).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1832 - 1841, side 81b - 82b.
Avsluttet 29. Nov. 1834 (Kilde: Panteregisteret nr. I 8a, side 344-345).
Sted: Kaasa under Kolle i Helgen Anex til Holden Præstegield - 1834.
Anne Halvorsdtr. død 22. Marts 1834. Arvinger: Enkemanden Thomas Thomasen og Børn:
1. Ingeborg Marie Thomasdtr. 5 aar.
2. Mari Thomasdtr. 1 1/2 aar.
Verge for begge børn: Sødskenbarnet Anders Johnsen Heisholt.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Enka Inger Isaksdatter flytta til Namløshagen etter 1838.

Kilde: Matrikkelunderlaget av 1866 ("Blåboka") - utdrag.
Eiendommen bestod av 28 mål dyrka mark av mindre god beskaffenhet. Husdyrhold: 1 ku, 4 sauer.

Lars Abrahamsen Kolle fikk kjøpt tilbake disse 28 mål og de har seinere blitt nytta til havn.

Kåre Larsen Kolle ble neste eier. Etter han sønnen Lars Tore.


| Hjem | Innhold |
| Gamle Kolle | S. Kolle 1 | S. Kolle 2 | S. Kolle 3 | N. Kolle 4 | Hauane - Dalen |
| Kollekåsa 8 | Kollekåsa 9 | Kollekoven | Kollekåsa 11 | Bøkkerkåsa | Cappelens Kåsa | Huset |
| Hustomter |


Kollekoven
Gnr 46 - bnr 10.

Eiendommen ble skilt ut fra nordre Kolle i 1812. Skyld ½ setting.

Landskyld i 1823 1 ort 4 skill.


Gruvearbeider, husmann
Ole Olsen Kollekoven.
g.m. Marthe Hansdatter
1. Karen Olsdatter (Kari Olsdatter) f. 22/11-1811 g.m. Arve Hansen. Se Kollekåsa(8).
Bruker 1811.

F.f. Ole Olsen Kaasa og Marthe Hansdatters Karen: Ingebor Christensd. Huset, Mari Jonsd. Fæbakke, Sven Halvorsen Kaasa, Halvor Kolle og Brønnil Johnsen Fæbakke.
 

Halvor Tormoesen kjøpte stedet tilbake i 1830 for 77 spd.

Peder Haraldsen ble eier ved auksjon i 1833.

Ole Olsen kjøpte snart «Kåvænn» tilbake og seinere har den stadig hatt samme eier som Kåsa, brn. 7.
I 1866 var Kari Olsdatter, enka etter Arve Hansen, eier.

Da er det opplyst i 1866 at den dyrka jorda var 5 mål av dårlig beskaffenhet.

Se heretter Kollekoven under Kollekåsa(8).


| Hjem | Innhold |
| Gamle Kolle | S. Kolle 1 | S. Kolle 2 | S. Kolle 3 | N. Kolle 4 | Hauane |
| Kollekåsa 8 | Kollekåsa 9 | Kollekoven | Kollekåsa 11 | Bøkkerkåsa | Cappelens Kåsa | Huset |
| Hustomter |


Kollekåsa 11
Gnr 46 - bnr 11. Gammelt løpenr. 89.

Denne eiendommen ble skyldsatt til 1 1/2 setting allerede i 1791. Eiendommen skal være på rundt 30 mål.

Eiendommens forvalter var i 1801 fogden Hans S. Thornsohn på Søve.

Se Nils Olsen KolleS. Kolle(1).

Sønnen Hans Nilsen kjøpte eiendommen i 1801 av futen Hans S. Thornsohn.
Kjøpesummen 99 rd. Han kjøpte også ¼ settinger av Even Tormoesen (Kollekåsa 9) i 1815 for 150 rd.

Arbeider, selveier
Hans Nilsen Kaasa fra Kolle(1) dpt. 17/1-1779 d. 7/11-1857 på Kåsa under Kolle, 79 år gml., s.a. Nils Olsen Kolle.
g. i Solum 15/6-1806 m. Karen Arnesdatter fra Rugla i Solum dpt. 13/6-1784 d. 23/4-1858 på Kolle, d.a. Arne Nilsen og Birgitte Olsdatter.
Eier 1801. Se Kollekåsa(9).

Landskyld 1823: 2 Ort 15 Skilling.

Kilde: Panteregister nr. VII 3, side 27, Nedre Telemark sorenskriveri. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Hans Nilsen til sønnen Hans Hansen for 200 Spd., fat. 28. Juni, thinglæst 5. Sept. 1854."

Skredder, husmann, selveier (1854)
Hans Hansen Kaasa fra Kåsa(9) under Kolle f. 9/12-1818, s.a. Hans Nilsen Kaasa.
g. i Gjerpen 5/12-1839 m. Anne Kathrine Johansdatter fra Nes i Sauherad f. ca. 1815, d.a. snekker Johan Winberg.
1. Hans Hansen f. 11/3-1840 på Århus i Gjerpen. Se nedenfor.
2. Karen Jensine f. 7/11-1842 på Mæla i Gjerpen.
3. Karen Jensine Hansdatter f. 17/2-1844 på Venstøp i Gjerpen.
4. Ole Andreas f. 15/7-1847 under N. Venstøp.
5. Ole Andreas Hansen f. 28/3-1849 på Venstøp.
6. Maren Gurine Hansdatter f. 23/9-1851 på Kåsa.
7. Nils Hansen f. 6/9-1854.
8. Anne Marie Hansdatter f. 21/6-1857.

Bruker 1850. Eier 1854.

Før de gifta seg var de begge i tjeneste på en av Århus-gårdene i Gjerpen.

F.f. Skrædder Hans Hansen Kaasen under Hvalen og Anne Catrine Hansdatters Maren Gurine: Asloug Hansd. Pladsen, Maria Larsd. Steenstad, Jørgen Johnsen Kaalstad, Hans Nilsen Kaasen, Hans Thygesen Halvorstaae.
F.f. Husmand Hans Hansen under Hvalen og Anne Cathrine Johansdatters
Niels: Aslaug Hansd. Pladsen, Marie Larsd. Pladsen, Hans Nilsen Kaasa, Thyge Hansen Halvorstaa, Hans Thygesen Halvorstaa.
F.f. Hans Hansen Kaasa og Anne Catrine Johannesdatters
Anne Marie: Asloug Hansd. Pladsen, Anne Arnesd. Gisholt, Hans Nilsen Kaasa, Lars Brynnildsen Pladsen, Hans Hansen Kaasa yngre. Hjemmedøbt af Hans Jacob Hvalen.

Hans Hansen er registrert utflytta til Gjerpen som ungkar i 1831. Han er registrert innflytta til Holla igjen våren 1850 med
kone og 3 barn. Da var det nevnt at han skulle overta "eiendom som jordbruger". Han hadde trolig gått i skredderlære
mens han bodde i Gjerpen. Han kom hvertfall tilbake til Holla etter 19 år, som utlært skredder.

Kilde: Panteregister nr. VII 3, side 27, Nedre Telemark sorenskriveri. Digitalarkivet.
"Auktionsskjøde til Anders Nilsen for 401 Spd., dat. 17. Aug., thinglæst 26. Okt. 1863."

Småbruker, skomaker, selveier
Anders Nilsen fra Sverdstein under Helgen store f. 1/12-1832, s.a. Nils Tollefsen Sværdsteen.
Eier 1863.

Husdyrhold 1866: 1 ku og 2 sauer.

Skredder, losjerende
Hans Hansen herfra f. 11/3-1840 på Århus i Gjerpen, s.a. Hans Hansen Kaasa.
g. i Holla 12/7-1861 m. Anne Kirstine Olsd. fra Solum f. ca. 1836, d.a. Ole Andersen i Solum.
Forlovere: "
Peder Augistinusen Omtvedt og Hans Andersen Grønnesten."
1. Hans Hansen f. 3/8-1861.
2. Ole Hansen f. 17/2-1864.
3. Anne Karine f. 9/2-1866.

Beboere her i 1865.

F.f. Skrædder Hans Hansen Grønsten og Anne Kirstine Olsdatters Hans: Anne Karine Johannesd. Kaasa, Karen Jensine Hansd. Kaasa, Hans Andersen Grønsten, Abraham Olsen Hustved, Hans Hansen Kaasa den ældre.
F.f. Inderst Hans Hansen Ytterbø og Anne Kristine Olsdatters 
Ole: Asloug Hansd. Pladsen, Marthe Olsd. Hustvedt, Ole Andersen Hustvedt, Abraham Olsen ditto, Ole Thorsen Ytterbø.
F.f. Inderst Hans Hansen Kaasa pr. Kolle og Anne Kirstine Olsdatters
 
Anne Karine: Anne Kirstine Pedersd. Grønsteen, Ingeborg Halvorsd. Bjerva, Jens Tygesen Kaasen, Lars Brynnilsen Pladsen, Hans Brynnilsen Pladsen.

Som skredder flytta Hans Hansen mye rundt i bygda og sydde for folk.

Kilde: Panteregister nr. VII 3, side 27, Nedre Telemark sorenskriveri. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Anders Nilsen til John Johnsen Grini for 500 spd., dat. 13. Dec.1871, thingl. 17. Febr. 1873."


Gruvearbeider, småbruker, selveier
John Johnsen Kaasa fra S. Grini i Landsmarka, Lunde f. 12/8-1842 d. 3/2-1921, s.a. John Gulliksen Grini.
g. i Lunde 17/4-1865 m. Gunhild Johnsdatter fra Tyri i Lunde f. 4/5-1841 i Lunde d. 8/3-1895, d.a. John Evensen Tyri.
Forlovere: "John Gulliksen Grini og Christian Haraldsen Tyri."

1. Gullik Johnsen f. 22/9-1865 på Grini i Lunde.
2. John Johnsen f. 8/4-1867 i Lunde.
3. Andreas Johnsen f. 3/4-1869 på Kåsa under Kolle. Kjøpte det som skulle bli Se Bergegata 17 und. Prestegården i 1900 og bygde hus der. Se Kolstad(3).
4. Gunhild Marie Johnsdatter f. 23/4-1871.
5. Johannes Johnsen f. 29/10-1874 i Lunde.
6. Karl Johnsen Kolle f. 19/11-1876. Se nedenfor.
7. Karen Johnsdatter f. 18/11-1878 i Holla g.m. Hans Evensen Sandbakken. Se Bergegata 17.
8. Peder Johnsen Kolle f. 12/8-1880.
Bruker 1867.
Eier 1871.

F.f. Inderst John Johnsen Grini og Gunnild Johnsdatters Gullik: Mari Johnsd. Tyri, Asloug Johnsd. Tyri, Christian Haraldsen Tyri, Peder Johnsen Tyri, Kirsti Johnsd. Grini.
F.f. Leilænding John Johnsen Grini og Gunhild Johnsdatters John: Mari Johnsd. Tyri, Gunhild Johnsd. Grini, Christian Haraldsen Tyri, Abraham Olsen Grini, Johanne Olsd. Grini.
F.f.
Grdb. John Johnsen Kaasa under Kolle og Gunhild Johnsdatters Andreas: Anne Johnsd. Helgeroen, Mari Jespersd., Jesper Kittilsen Helgeroen, Kittil Jespersen ditto, John Johnsen Kaasa i Helgen.
F.f. Grdb. John Johnsen Kaasen under Kaalstad (!) og Gunhild Johnsdatters
Gunhild Marie: Kirsti Johnsd. Kaasa, Inger Johnsd. Fæbakke, Ole Larsen ditto, Erik Hansen ditto, Andreas Johnsen ditto.
F.f. Leil. John Johnsen Grini og Gunhild Johnsdatters
Johannes: Bergit Kittilsd. Kaasa, Gunhild Johnsd. Tyri, Kjersti Aslaksd. Skaardal, Peder Hansen Kaasa og Jens Ingebretsen Dammen.

Denne familien er registrert innflytta fra Lunde til Holla (Kollekåsa) våren 1867, sammen med hans foreldre som var:
John Gulliksen f. 18/1-1800 på Grini i Lunde og kona Margit Gulbrandsdatter født på Riperud under Dorholt i Lunde og dpt. 7/3-1805.
De kom sammen med ekteparet Erik Hansen Kaasa fra Lunde (25) og hans kone Kirsti Johnsdatter (27). De bosatte seg også på Kollekåsa.

Tjenestepike her i 1875: Ingeborg Andersdatter f. 1856 i Holla.
Kreaturhold 1875: 3 Kuer.

Vekkelse i bygda - D. E. L. K..
Av
August Brenne 2016.

Vekkelsen i bygda er tuftet på Hans Nielsen Hauges virke.
Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn, forkortet DELK, er Norges eldste lutherske frikirkesamfunn, stiftet i Jarlsberg i Vestfold i 1872. Den gang var navnet Den evangelisk lutherske frikirkelige menighet i Jarlsberg grevskap med flere steder. Kirkesamfunnets nåværende navn ble vedtatt i 1951.

 1860-tallet oppstod det flere steder i Vestfold, til å begynne med i Ramnes og i nabobygdene Våle, Botne, Andebu, Stokke og Sandar, uenighet rundt både kirkelige og skolemessige spørsmål i forhold til statlige og kirkelige myndigheter. I mai 1866 meldte 76 foreldrepar, med bakgrunn i Hans Nielsen Hauges Venner i Ramnes herred i Vestfold, barna sine ut av den offentlige skolen og begynte å drive egne skoler. Innen kort tid ble det startet tilsvarende privat skoledrift i nabobygdene Våle, Botne, Andebu, Stokke og Sandar. Etter hvert kom det skoler i Oslo, Horten, Tønsberg, Porsgrunn, Skien, Ulefoss (Fen) og flere andre steder. Man ønsket i utgangspunktet ikke å gå til det drastiske skritt å stifte et nytt kirkesamfunn utenfor Den norske kirke, men i 1872 ble det likevel resultatet. Elling Eielsen, som hadde stiftet den første norske, evangelisk-lutherske frikirken i Nord-Amerika, støttet stiftelsen – som var blitt mulig gjennom den såkalte Dissenterloven av 1845.

DELK har i dag omkring 3500 medlemmer, fordelt på 14 menigheter. Den sentrale ledelse og administrasjon har hovedkontor i Tønsberg (2016).


Kilde: Panteregister nr. VII 3, side 27, Nedre Telemark sorenskriveri. Digitalarkivet.
"Forlik, hvorved Johannes Pedersen godkjender en drivsligate over John Johnsen Kaasas eiendom i dens nuværende utstrækning og til-
stand m.h.t. indtagning mot at han skal ha ret til at benytte omhandlede drivsligate ogsaa for den forøkelse i besætningen, som hans indkjøbte eien-
dom gnr 47 - bnr 3 foranlediger, dog kun saalænge denne tilhører eieren av gnr 48 bnr 2, dat. 23/9-1905, thingl. 28/8-1909."


John eide også et stykke av KoIstad. Disse to bruka ble senere sammenføyd til en eiendom.

Kilde: Panteregister nr. VII 3, side 27, Nedre Telemark sorenskriveri. Digitalarkivet.
"Skjøte fra John Johnsen Kaasas eneste og myndige arvinger ifølge paategnet attest, til Karl Johnsen Kolle for kr. 6000.-, dat. 16., tinglæst 30. april 1921."


Bonde, selveier
Karl Johnsen Kolle (Karl J. Kolle) herfra f. 19/11-1876 d. 19/1-1942.
g. i Helgen kirke 22/6-1895 m. Kirsti Berthea Pedersdatter fra Omtvedt(3) f. 1/10-1874 d. 5/7-1958, d.a. Peder Simonsen Omtvedt.
Forlovere: "Gbr. Peder Simonsen Omtvedt og Kirkesanger Holen."
1. Peder Kolle f. 11/10-1895. Emigrerte til Canada.
2. Gudrun Kolle f. 31/8-1898.
3. John f. 26/3-1901. Trolig død før 31/12-1910.
4. Karin Kolle f. 19/7-1903 d. nov. 1956 g.m. Harry Andreas Hansen (Harry Hansen) f. 23/3-1909 d. 30/6-1974. Gravlagt på Brevik gravsted i Porsgrunn kom..
5. Simon Kolle f. 9/6-1905. Emigrerte til Canada.
6. Karl Kolle f. 3/11-1907 d. 29/9-1981 g.m. Solveig Olafsen f. 3/7-1911 d. 19/11-1994. Gravlagt på Ekeberg gravsted i Sandefjord.
7. Gunhild Marie Kolle f. 23/1-1915 g.m. Johan Andersen. Overtok eiendommen.
8. Ruth Kolle f. 23/5-1917 d. 15/3-2000 g.m. Sigvald Lindalen f. 7/11-1921 d. 20/11-2004, Ulefoss.
Eier 1921.

F.f. Dagarb. Karl Johnsen, Omtvedt og Kirsti Pedersdatters Peder: Gbr. Peder Simonsen Omtvedt, Gbr. Anders Simonsen Klovdal, Arb. Andreas Johnsen Kaasa, Karen Pedersd. Langeland, pige Gunhild Johnsd. Kaasa.
F.f.
Karl Johnsen Omtvedt og Kirsti Pedersdatters Gudrun: Kirsti Omtvedt, pige Sofie P. Omtvedt, Gbr. Peder S. Omtvedt, Gbr. Anders Olsen Langeland, Johanne Johnsen Kaasa.
F.f.
Gbr. Karl Johnsen Omtvedt og Kirsti Pedersdatters John: Gbr. Anders Olsen Langeland og kone Karen Pedersd., Gbr. Johannes Johnsen Kaste, Uk. Peder Johnsen do., pige Tomine Pedersd. Omtvedt.
F.f.
Gbr. Karl Johnsen Kolle og Kirsti Bertea Pedersdatters Karin: Gunhild Johnsd. Fæbakke, pige Berte Marie Pedersd. Omtvedt, Gbr. Brynjulf Olsen Fæbakke, Snedker Johannes Olsen Kaasa.
F.f.
Gbr. Karl Johnsen Kolle og Kirsti Bertea Pedersdatters Simon: Sofie Andersd. Kolle, pige Marie P. Omtvedt, Gbr. Anders S. Klovdal og Gbr. Tollef L. Kolle.
F.f.
Gbr. Karl Johnsen Kolle og hustru Kirsti Pedersdatters Karl: Enke Karen Omtvedt, Pige Marie Pedersd. Helgeroen, Gbr. Tollef Kolle, Verksarb. Karl Jørgensen, Ulefos.
F.f.
Gbr. Karl J. Kolle, Kaasa og Kirsti Pedersd. Omtvedts Gunhild Marie: Grubearb. Brynjulf O. Febakke, Arb. Johannes Moen, Kone Augusta Moen, Barnets Mor.
F.f. Gbr. Karl Jonsen Kolle, Kaasa og Kirsti Bertea Pedersdatters 
Ruth: Enke Karen Pedersd. Omtvedt, pike Gusta Pedersd. Rustad, grubearb. Johannes Rasmussen Rustad, gbr. Brynjulf Olsen Febakke.

Da de gifta seg tilhørte Karl den Evangeliske Lutherske Frimenigheten (DELK) og bodde på Kåsa under Kolstad store.
Hun tilhørte Statskirken.
Familien var medlemmer av Statskirken siden vielsen i 1895.
I 1941 kjøpte Karl J. Kolle eiendommen Febakke(5) under S. Namløs.

Kilde: Panteregister nr. VII 3, side 27, Nedre Telemark sorenskriveri. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 17/6, grundbokinnført 30/6-1947 ("tinglyst") fra Kirsti Kolle til Johan Andersen på denne eiendom og bnr. 13 for kr. 14.000.-
Selgeren forbeholder sig for livstid fritt husvære og brendsel, hvorfor pant i eiendommen."

Selveier
Johan Andersen f. 16/3-1909 d. 18/12-1994.
g.m. Gunhild Marie Kolle herfra f. 23/1-1915 d. 11/9-1990.
1. Kjell Andersen. Sivilingeniør. Se Grønvoldv. 379.
2. Øystein Andersen f. 1947. Se Huset under Kolle.
3. Arne Andersen. Lege. Se Grønvoldv. 377.
4. Helge Andersen.
Eier 1947.

Kilde: Panteregister nr. VII 3, side 27, Nedre Telemark sorenskriveri. Digitalarkivet.
"Erklæring, hvori eierne av dette med flere brug forplikter sig til, uten utgift for Holla kommune, at besørge alt arbeide med snemåking, snebrøiting o.l. på
veiparcellen Hovedveien - Valasvingen, dat. 8. febr. 1932, tingl. 3/6-1932."

Kilde: Panteregister nr. VII 3, side 27, Nedre Telemark sorenskriveri. Digitalarkivet.
"Erklæring, dat. 10/1-1953, tingl. 15/10-1956, vedkommende veien Ulefoss Grønvold angående fri grunn m.m. vedrørende denne eiendom og bnr 13 og bnr 48 bnr 5.


| Hjem | Innhold |
| Gamle Kolle | S. Kolle 1 | S. Kolle 2 | S. Kolle 3 | N. Kolle 4 | Hauane |
| Kollekåsa 8 | Kollekåsa 9 | Kollekoven | Kollekåsa 11 | Bøkkerkåsa | Cappelens Kåsa | Huset |
| Hustomter |


Cappelen-Kåsa
Denne delen av Kåsa ble i folketellinga 1865 kalt "Kaasa under S.D. Cappelen." På folkemunne trolig kalt "Kappær'nkåsa".

Familie 1.
1865. Kåsa under S.D. Cappelen.

Gruvearbeider, husmann
Claus Olsen fra Verket f. 9/10-1831 på Kåsa i Helgen d. 25/3-1914 på Gruben av "Hjertelammelse.", s.a. jernverksarbeider Ole Arvesen. Se Familie 11 - Verket 1835.
g1g i Holla 28/12-1855 m. Ingeborg Jensdatter fra Strandsplass under Fen nedre f. 8/10-1831 d. 21/5-1858 i Barselseng på Febakke. 26 1/2 år gml., d.a. Jens Olsen Strandsplads.
Forlovere: "
Jens Olsen Strandsplads og Nils Olsen Namløshagen."
g2g i Holla 2/12-1859 m. Mari Nilsdatter fra Soli i Lunde f. 22/9-1839 d. 8/12-1895 på Gruben av "Tæring, bronkit.", d.a. Nils Carlsen Solie og Inger Anundsdatter.
Forlovere: "
Nils Olsen Namløshagen og Anund Nilsen Soli af Bøe pr.gj."
0. Dødfødt Pigebarn f. 21/5-1858.
Barn i 2. ekteskap:
1. Nils f. 25/12-1860.
2. Ingeborg Sophie Klausdatter f. 31/7-1862 g.m. tømmermann Andreas Jespersen. Se Familie 18a - Verket  1891. Flytta til byen og bodde på Gjemsø.
3. Nils Klausen f. 8/6-1864 g.m. Marie Tronsdatter fra Roa. Bodde på Gråten i Solum.
4. Inger Andrea Klausdatter f. 21/3-1866. Bodde på Kongsberg.
5. Anne Oline f. 14/8-1868.
6. Ole Klausen f. 4/3-1871. Bodde på Skotfoss i 1891 og hadde arbeide ved et tresliperi i nærheten.
7. Ole Klausen f. 7/11-1872. Bodde i Skien 1888.
8. Andreas Klausen f. 1/7-1875.

9. Claus Gustav Klausen f. 23/4-1877. Se Gruva under Fen nedre.

10. Anne Marie Klausen f. 13/1-1880.
11. Julie Elevine Klausen f. 24/12-1882. Emigrerte til Wisconsin 21 år gml. i 1904. Var "farmerkone" da hun var hjemme på besøk i des. 1910.
10. Anne Klausen f. 21/11-1884.
Bruker 1855.


F.f.
Husm. Claus Olsen Kaasa og Mari Nilsdatters Nils: Gunhild Olsd. af Lunde Sogn, Karen Arvesd. Kaasa, Tomas Jacobsen, Anund Nilsen og Carl Nilsen Sannæs i Drangedal.
F.f.
Husm. Claus Olsen Fæbakke og Mari Nilsdatters Ingeborg Sophie: Berthe Asjersd. Fæbakke, Berte Jensd. Huset, Ole Olsen Fæbakke, Peder Johnsen Fæbakke, Ole Olsen ditto, John Olsen Fæbakke.
F.f. Claus Olsen Kaasa og Mari Nilsdatters
Nils: Berte Asgjærsd. Fæbakke, Anne Olsd. ditto, John Olsen, Ole Olsen og Peder Johnsen, alle fra Fæbakke.
F.f. Husm. Claus Olsen Fæbakke og Mari Nilsdatters
Inger Andrea: Kirsti Pedersd. Gruben, Anne Olsd. Fæbakke, John Olsen Fæbakke, Ole Olsen ditto, Peder Johnsen Fæbakke.
F.f. Claus Olsen Kaasa og Mari Nilsdatters
Anne Oline: Anne Olsd. Fæbakke, Kirsten Olsd. Fæbakke, John Olsen Fæbakke, Jens Gundersen Gruben, Anders Gulbrandsen Øgaarden.
F.f. Husm. Claus Olsen Kaasa og Mari Nilsdatters
Ole: Kari Nilsd. Kaasa, Inger Maria Thomasd. Røsland, Anders Lucenæs, Anders Olsen og Steen Johnsen Fæbakke.
F.f. Grubearbeider Claus Olsen Kaasa og Mari Nilsdatters
Ole: Enken Kari Nilsd. Kaasa, Kirsten Olsd. Fæbakke, John Olsen Namløs, Jon Arvesen Kaasa, Andreas Andersen Kaasa.
F.f. Huusm. Claus Olsen Kaasen og Mari Nilsdatters
Andreas: Kari Nilsd. Kaasen, Kari Nilsd. Røsland, Barnets Fader, Anders Olsen Fæbakke, John Johnsen Fæbakke.
F.f. Grubearb. Claus Olsen Fæbakke og Mari Nilsdatters
Claus Gustav: Barnets Moder, Ingeborg Olsd. Kaasa, John Jonsen Fæbakke, Even Jonsen ditto, Jens Olsen ditto.
F.f. Grubearb. Claus Olsen Kaasa og Mari Nilsdatters
Anne Marie: Barnets Moder, Sofie Clausd. Kaasa, Ole Andersen Namløshagen, Jens Olsen Fæbakke, Nils Clausen Kaasa.
F.f.
Husmand Klaus Olsen Gruben og Mari Nilsdatters Julie Elvine: Ingeborg Andersd. Gruben, Ingeborg Klausd. do., John Isaksen do., Jens Olsen Fæbakke, Andreas Olsen do.
F.f. Værksarb. Claus Olsen Gruben og Mari Nilsdatters 
Anne: Else Maria Isaksd. Gruben, Inger Andrea Clausd. Gruben, John Isaksen Gruben, Isak Isaksen ditto, Nils Clausen Gruben.

Hans andre kone, Mari Nilsdatter var halvsøster til Kari Nilsdatter g.m. Brynild Christensen. Se Familie 2 nedenfor.
Hun er registrert innflytta til Holla våren 1858 som tjenestepike.

Hans far, enkemannen Ole Arvesen Kaasa fra Verket, døde på Kollekåsa av alderdom og en sottesykdom, 22/10-1866. 65 år gml.
 


Familie 2.
"1865". Kåsa under S.D. Cappelen.

Gruvearbeider
Brynild Christensen (Brynjulf Christensen) fra Febakke nedre und. S. Namløs f. 7/3-1814 d. 10/8-1859* på Kåsa und. Febakke(!), etter gruveulykke, 45 år gl., s.a. Christen Brynjulfsen Fæbakke.
g1g i Holla 29/11-1836 m. Anne Halvorsdatter fra Kåsa under Tveit f. 13/7-1814 d. 20/9-1856 på Kåsa av "Tæring", 46 år gml., d.a. Halvor Nilsen Bjørndalskaasa.
Forlovere: "
Christen Arvesen Fæhn og Asgjær Brynildsen Fæbakke."
g2g i Holla 15/5-1857 m. Kari Nilsdatter fra Soli i Lunde f.
29/9-1825 d. 25/5-1902 på Kåsa av "Kræft", d.a. Nils Carlsen Solie og Kari Halvorsdatter.
Forlovere: "Anders Thomassen Vibeto og Ole Kristensen Røkstuen."
1. Berthe Brynildsdatter f. 14/12-1837 g.m. Ole Larsen. På Febakke i 1861.
2. Christen Brynildsen f. 9/8-1841.
3. Kari f. 21/12-1844 d. 18/6-1854 på Kaasa und. Kolle, 9 år gl.
4. Anne f. 6/1-1848 d. 17/1-1848.
5. Halvor f. 28/11-1849 d. 19/7-1853 på Kåsa pr. Kolle, 3 år gl.
Barn i 2. ekteskap:
6. Christen Andreas f. 24/10-1857 d. 7/1-1858 på Kåsa und. Kolle av "Strubehoste."

F.f. Huusmand Brynnild Christensen Ødegaarden og Anne Halvorsdatters Berthe: Mari Evensd. Odden, Kari Christensd. Fæbakke, Christen Brynnildsen Fæbakke, Thomas Andersen Ødegaarden, Anders Halvorsen Odden.
F.f. Huusmand Brynnild Christensen Fæbakke og Anne Halvorsdatters
Christen: Anne Elisabeth Jensd. Fæbakke, Karen Christensd. ditto, Thyge Christensen Skovkaas, Anders Halvorsen Øgaarden, Anders Christensen Wrk.
F.f. Huusmand Brynnild Christensen Fæbakke og Anne Halvorsdatters
Kari: Marthe Christensd. Teigen, Kari Christensd. Fæhn, Lars Andersen Fæbakke, Anders Halvorsen Teigen, Ole Larsen Fæbakke.
F.f.
Huusmand Brynnild Christensen Kaasa og Anne Halvorsdatters Anne: (Ingen faddere. Død før dåp). "Hjemmedøbt af enken Kirsti Febakke, men død 17. Januar."
F.f. Huusmand Brynnild Christensen Kaasen og Anne Halvorsdatters
Halvor: Ingebor Thorsd. Fæbakke, Andrea Larsd. ditto, Anders Halvorsen Brillekaas, Nils Larsen Fæbakke, Andreas Christensen ditto.
F.f.
Helgen. Brynnild Christensen Kaasen og Kari Nilsdatters Christen Andreas: Enken Marthe Christensd. Gruben, Berthe Brynnildsd. Kaasen, Ole Christensen Røgstuen, Anders Christensen Kaasen, Nils Gundersen Gruben.

De ser ut til å ha vært i tjeneste på Ødegården under Fen begge to før de gifta seg. I mars 1840 bodde de på Kåsa
under Febakke (egentlig under Kolle).

*Da Brynild Christensen døde, sto det i kirkeboka: "Brynnild Kristensen, 45 Aar, d. 10/8-1859 på Kaasa pr. Fæbakke.
Hans død foraarsagedes ved at en Steen faldt ned og knuste hans Ben. Han levede 2 Timer efter."

Enka Kari Nilsdatter bodde her resten av livet.

Kilde: Holla kirkebok 1849-1860, Innflyttingslistene.
Ved St.Hanstider 1853 kom den ugifte "pigen" Kari Nilsdatter (29) for å ta tjeneste hos sin morbror (Nils Halvorsen) i "Namløshagen". Det var oppgitt at hun ble født 29/9-1825 i Bø prestegjeld (som Lunde på den tiden hørte til). Hun ble konfirmert i Lunde krk. 1/5-1842. Hun hadde tidligere vært i tjeneste i Solum og var nå (1853) innflyttet derfra.

7/4-1854. Holden. Andreas. Uægte. Pigen Kari Nilsd. fra Solum Præstegjæld. Hun opholder sig for Tiden hos Nils Halvorsen Namløs.
Opgiven Barnefader Ungkarl Anders Andersen Dalsæter i Mælum.

Fadd: Andrea Andersd. Fæbakke, Andrea Larsd. Fæbakke, Nils Halvorsen Namløs, Andreas Christensen Fæbakke, Nils Nilsen Namløs.

11/8-1861, Holden. Uægte. Hans. Enken Kari Nilsd. Kaasa pr. Kolle og opgiven Barnefader Hans Olsen Kaasa.
Fadd: Mari Nilsd. Kaasa, Anne Olsd. Fæbakke, Claus Olsen Kaasa, Ole Olsen Fæbakke, Peder Johnsen ditto.

Kari Nilsdatter (Karen Nilsdatter) blir skrevet som enke da hun får sønnen Hans i 1861.
Hun levde av å strikke strømper og fikk noe understøttelse fra Cappelen.

Kari Nilsdatters sønn Andreas Andersen f. 7/4-1854, bodde en tid i Hauane (Dæl'n) under Kolle. Se der.
Hennes sønn Hans Hansen f. 11/8-1861, vet jeg ikke hvor ble av. Noen som vet?


| Hjem | Innhold |
| Gamle Kolle | S. Kolle 1 | S. Kolle 2 | S. Kolle 3 | N. Kolle 4 | Hauane |
| Kollekåsa 8 | Kollekåsa 9 | Kollekoven | Kollekåsa 11 | Bøkkerkåsa | Cappelens Kåsa | Huset |
| Hustomter |


Huset
Gnr 46 - bnr 12.

Gammel husmannsplass under Kolle. Eiendommen var på ca. 12 mål jord (Kilde: Matrikkelgrunnlaget 1866).

Eiendommen ligger nede ved Norsjø, hvor man har utsikt over til Febakke i nord-vest og mot Valebø i øst.

Denne eiendommen ble ikke skyldsatt før i 1905, da den ved skylddelingsforretning ble fraskilt bnr 1 og gitt en
landskyld på 37 øre (0,37 skyldmark). Se lenger ned.

Adresse 2020: Grønvoldv. 584.

Husmann
Jens Christensen Huset fra Opsal i Valebø f. på 1690-tallet, s.a. Christen Pedersen Opsall.
g. i Holla 26/12-1723 m. Anna Brynildsdatter f. ca. 1695 bg. 21/4-1763. "Anna Brønnilsd. Huuset, 68 Aar, ved Helgen.", d.a. Brynild NN.
1. Christen Jensen dpt. 27/12-1728.
2. Torber Jensdatter dpt. 13/1-1733.
Bruker 1728.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Jens Huset og Anne Brynilsdatters Christen: Hans Hvale, Niels Opsal, Peder Dalen, Maren Olsd., Maren Rasmusd.
F.f. Jens Christensen Huuset og Anne Brynilsdatters 
Torber: Tormo Namløs, Gullik Arnesen, Lars Kolle, Marte Halvorstad, Ingebor Brynilsd.

Av andre fadderlister på samme tiden finner vi en gjenganger, Peder Christensen på Lunde nedre(1), siden på
Valadalen i Valebø. Han er bror til denne Jens. Jens Christensen var også fadder for ett av barna til Sivert Olsen
Brenne i 1722. Jens Christensen var stadig fadder for sine slektninger i Valebø og omvendt.

En annen Jens Christensen født i Gjerstad rundt 1716, kjøpte Kolstad(1) i 1773 (48/1). Han bodde tidligere på Gulset(7) i Gjerpen.

Arbeider, husmann
Anders Nilsen fra M. Jøntvedt(1) f. ca. 1707 bg. 12/3-1789. "Anders Nielsen Kniben, ved Helgen, 82 Aar.", s.a. Nils Olsen Jentvedt.
g1g i Holla 9/11-1738 m. Marthe Hansdatter fra Hvalen i Helgen f. ca. 1714 d. i 1743 på Huset, d.a. Hans Brynildsen Hvalen.
g2g i Holla 2/1-1744 m. Kirsten Jonsdatter fra?  f. ca. 1708 bg. 20/8-1786. "Kirsten Jonsd. Kniben, ved Helgen, 78 Aar.", d.a. Jon Engebretsen.
1. Ingeborg dpt. 11/2-1739. Død før 1743 (skifte etter mora).
2. Brynild dpt. 2/10-1740. Død før 1743 (skifte etter mora).
3. Nils Andersen dpt. 27/1-1743. Se Skaugkåsa under S. Jøntvedt.
Barn i 2. ekteskap:
4. Jon Andersen dpt. 8/10-1744. Se Ruås under Værstad.
5. Brynild Andersen dpt. 22/5-1746. Se Svea under Sjørholt.
6. Engebret Andersen dpt. 16/6-1748. Flytta til Bamble før 1782.
7. Marthe Andersdatter dpt. 16/1-1752. Konfirmert i Holla 1770.
Bruker 1739.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Anders Nielsen Huuset og Marte Hansdatters Ingebor: Jens Kolle, Østen Vale, Kirsten Valen, Maren Fæbache, Marte Fæbache.
F.f. Anders Nielsen Huuset og Marte Hansdatters Brønnil: Gunder Jacobsen, Østen Vale, Kirsten Vale, Maren Fæbache, Margrete Valen.
F.f. Anders Nielsen og Marte Hansdatters Niels: Erich Fæbache, Kittil Ytterbøe, Kirsten Kolle, Anna Fæbache.
F.f. Anders Nielsen og Kirsten Jonsdatters Jon: Christen Holden, Ole Pedersen, Margrete Olsd., Karen Gunderud.
F.f. Anders Nielsen og Kirsten Jonsdatters
Bryniulf: Tyge Tvara, Gunner Eliasen, Maren Lund, Kirsten Jørgensd., Maren Helgesd.
F.f. Anders Nielsen og Kirsten Jonsdatters
Engelberth: Ole Bertelsen Kolle, Ole Nielsen Steenstad, Marthe S. Namløs, Karen Gundersd. Saugbr., Anna Tollefsd. W. Namløs.
F.f. Anders Nib og Kirsten Jonsdatters
Marthe: Hans Hvalen, Peder Omtved, Brønnil S. Jentved, Karen Omtved, Berte Hansd. Hvalen.

Se hvem fadderene er og du vil se barnets nærmeste familie, og ofte hvor de bodde.

Skifte etter Marthe Hansdatter på Huset under Kolle i 1743.

I sitt andre ekteskap bodde Anders Nilsen på Nibb under Omtvedt.

Arbeider, husmann
Rasmus Jonsen fra Ringsevja under Prestegården f. ca. 1715 bg. 5/4-1772. "Rasmus Jonsen Huuset, ved Helgen, 57 Aar.", s.a. Jon Pedersen Ringsevien.
g. i Holla 28/12-1742 m. Margrethe Hansdatter fra Hvalen i Helgen f. ca. 1716 bg. 22/7-1786. "Margrethe Hansd. Huset, ved Helgen, 60 Aar.", d.a. Hans Brynildsen Hvalen.
1. Jon Rasmussen dpt. 14/3-1745. Se nedenfor.
2. Ole Rasmussen dpt. 12/11-1747.
3. Marthe Rasmusdatter dpt. 7/5-1751 g. i Gjerpen 11/11-1779 m. Anders Amundsen. Se gamlegjerpen.no.
4. Anne Rasmusdatter dpt. 30/12-1753 g.m. Paul Haraldsen Post fra Lardal. Hun døde på Huset i Helgen.
5. Hans Rasmussen dpt. 10/11-1756. Se Brennebu under Tveit.
6. Brynild Rasmussen dpt. 11/1-1761. Se Holla gård.
7. Peder Rasmussen dpt. 27/11-1763 g. i Holla 28/5-1806 m. Live Olsdatter fra Bø i Gjerpen. Bodde trolig i Gjerpen.
8. Maren Rasmusdatter dpt. 29/3-1767. Konfirmert i Holla 1786.
Bruker 1744.

F.f. Rasmus Jonsen og Margrete Hansdatters Jon: Niels Olsen, Anders Tronsen, Anna Tronsd., Maren Hansd., Kirsten Hvale.
F.f.
Rasmus Jonsen Huuset og Margrethe Hansdatters Ole: Ole Bertelsen Kolle, Gunder Jonsen Saugbr., Kirsten Kolle, Kirsten Namløs, Elen Hansd. Hvalen.
F.f. Rasmus Huuset og Margrethe Hansdatters Marthe: Østen Huuset, Thor Christensen, Karen Omtved, Kirsten Kolle.
F.f. Rasmus og Margrethe Huusets Anna: Rolf Kolle, Østen Huuset, Torbiørn Hvalen, Guro Jentved, Maren Hvalen.
F.f. Rasmus Huuset og Margrete Hansdatters Hans: Rolf Kolle, Ole Brønilsen, Kirsten Kolle, Ingebor Olsd. Fæbache, Anna Tejen.
F.f. Rasmus Huuset og Margrethe Hansdatters Brønnil: Hans Bierven, Ole Fæbache, Torbiørn Præstegaard, Karen Suttervig, Berte Bierven.
F.f. Rasmus Jonsen Huuset og Margrethe Hansdatters Peder: Christen Halvorstaae, Torbiørn Præstegaarden, Maren Fæbache, Karen Halvorstaae, Ingebor Hansd. Kolle.
F.f. Rasmus Huuset og Margrethe Hansdatters Maren: Christen Halvorstaae, Jon Fæbache, Maren Fæbache, Maren Kaasen, Ingebor Hansd.

Svend Halvorsen for 357 rd. Svend var g. m. Børte Tormosdatter, søster av Halvor Tormoesen.
De flytta først til plassen Huset under søndre Kolle. Her bodde de i 1801.
Svend var da tambur ved siden av å være husmann og var 27 år gl. Børte var 4 år eldre. Svend solgte eiendommen igjen i 1820 til svogeren

Halvor Tormosen Kolle (200 spd.). Svend og vistnok også Halvor bodde her til 1830.

Svend Halvorsen Borgen er oppsitter i 1801. Han var g. m. Børte Tormoesdatter Kolle. De kjøpte plassen Kåsa av Halvor Kolle og flytta dit.

Arbeider, husmann med jord
Jens Brynildsen fra Holla gård f. 7/1-1798 d. etter 31/12-1875, s.a. Brynild Rasmussen og Anne Torbjørnsdatter..
g. i Holla 14/9-1822 m. Kirsten Olsdatter fra Verket dpt. 6/1-1795 d. 31/8-1863 på Huset i Helgen, 69 år gml. av alderdom., d.a. Ole Mogensen Kaasa. Se Familie 18 - Verket 1801.
Forlovere: "Forvalter Poppe og Anders Bøe."
1. Brynild Jensen f. 3/12-1822. Se Familie 93 - Verket 1865.
2. Ole Jensen f. 24/4-1826. Se Familie 43 - Verket 1845.
3. Berthe Margrethe Jensdatter f. 3/4-1835. Var trolig husbestyrinde hos enkemann Lars Tollefsen på Verket i 1891. Se Familie 68 - Verket 1891.
Bruker ca. 1825.

F.f. Inderste Jens Brønnilsen Omtvedt og Kirsten Olsdatters Brønnil: Anne Olsd. Hegnen, Mari Olsd. Bøe, Anders Hegnen, Peder Jensen Bøe og Peder Isaksen Bøe.
F.f. Inderste Jens Brønnilsen Kolle og Kirsten Olsdatters
Ole: Anne Olsd. Hegnen, Margrethe Brønnilsd. Huve, Anders Hegnen, Peder Huve og Ole Hansen Bøe.
F.f. Huusmand Jens Brynnildsen Huuset og Kirsten Olsdatters
Berthe Magrethe: Ingeborg Hansd. Fæbakke, Maria Asgjærsd. ditto, Asgjær Jonsen ditto, Halvor Christensen Haukelie, Ole Larsen Huvet.

Før de gifta seg var de begge i tjeneste på Storebø hos Poppe.
Jens Brynildsen ble konf. i Romnes (fra Verket i 1812) som 18 år gml. (f. ca.1794).

Dattera Berthe Margrethe Jensdatter bodde her og stelte for sin far også i 1875.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 28. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Anton og Tollef Kolle til Ole Olsen Hjemklev for kr. 1200, dat. 18., thinglyst 20. September 1905."

Småbruker, gruvearbeider, selveier
Ole Olsen Heimkleiv (Ole Heimkleiv) fra Skafså f. 18/4-1882, s.a. Olav Olsen Heimklev.
g. i Holla 12/4-1902 m. Inger Elise Nilsdatter fra Glahus under Prestegården f. 31/1-1877 i Holla, d.a. Nils Evensen Glahus.
Forlovere: "Fædrene".

1. Nils Olsen f. 21/2-1904.
2. Ottar Olsen f. 9/4-1905.
3. Gunvor Olsdatter f. 24/8-1907.
4. Arthur Olsen f. 20/3-1910.
Eier 1905.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 28. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, avholdt 1., tinglyst 19. juni 1912, hvorved er utskilt bnr 14 "Kollefoss", av skyldmark 0,05."


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 28. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Ole O. Hjemklev til Ole T. Berge for kr. 3000,- med forbehold om veiret for eieren av et tilstøtende fossefald, samt
ret for samme til fornøden grund til opdæmming, dat. 1., tinglyst 19. juni 1912."

Småbruker
Ole Torjussen Berge f. ca. d. 1915.
g.m. Bergithe f. ca.
1. Torjus Olsen Berge.
2. Gunulf Olsen Berge f. 3/3-1899.
Eier 1912.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 28. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Bergithe Torjussen til sønnene Torjus Olsen Berge og Gunulf Olsen Berge for kr. 6000, hvorav for løsøre kr. 1000, med forbehold
for sælgeren om fri beboelse og fornødent underhold m.m. (føderådskontrakt (G.S.), dat. 29. mars, tinglyst 6. april 1918."

Torjus Olsen Berge.
Gunulf Olsen Berge f. 3/3-1899 d. 2/2-1975. Gravlagt på Kronborg nye.
Eiere 1918.

Brødrene lånte kr. 1.860,- i Holla sparebank i juni 1918 med pant i eiendommen, og solgte den igjen i oktober samme år.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 28. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Torjus og Gunulf O. Berge til John Ramsvik for kr. 8000,- dat. 4. september, tinglyst 16. oktober 1918."


John Ramsvik.
Eier 1918.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 28. Digitalarkivet.
"Skjøte fra John Ramsvik til Kirsti Andersen for kr. 10.000,- dat. 1., tinglyst 13. april 1921.

Ibenhard Andersen f. 2/2-1878 d. 4/2-1974.
g.m. Kirsti Kittilsdatter (Halvorsen) Kålstad f. 30/6-1884 d. 27/2-1973.
1. Johan Andersen f. 16/3-1909. Se Kollekåsa(11).
Eier 1921.

Dette ekteparet kom hjem igjen etter 36 år i Amerika.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 3, side 28. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 8/11, dagbokført 13/11, grunnbokført 13/11-1963 fra Kirsti Andersen til Johan Andersen for kr. 15.000,-
Selgeren og mann har for livstid rett til å bo på eiendommen med full disposisjonsrett over denne som de har hatt
før overdragelsen."

Johan Andersen f. 16/3-1909 d. 18/12-1994.
g.m. Gunhild Marie f. 23/1-1915 d. 11/9-1990.
Eier 1963.

Se denne familien på Kollekåsa(11).

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 for 46/12. "Huset".
"Dagbokført 18/11-1974. Skylddelingsforretning av 11/11-1974, grunnbokført 22/1-1975, vedkommende bnr. 21 av skyldmark 0,02. Se Grønvoldv. 379.
"Dagbokført 13/12-1974. Skylddelingsforretning av 11/11-1974, grunnbokført 28/2-1975 vedkommende bnr 22 av skyldmark 0,02. Se Grønvoldvegen 377.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 for 46/12. "Huset".
"Dagbokført 29/12-1975. Skjøte dat. 22/12-1975 til Øystein Andersen på denne eiendom med flere for kr. 133.000, hvorav for løsøre kr. 63.000,- "

Øystein Andersen fra Kollekåsa(11) f. 1947, s.a. Johan Andersen.
Eier 1975.