ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Håtveit store - Håtvedt store

Gnr 18 i Holla kommune

Oppdatert 18.04.2024


| Hjem | Innhold |
| Gamle Håtveit Store | Ø. Håtveit Store | Håtveit(1) "Melteig" | Håtveit 2 | Håtveit 3 | Håtveit 4 |
 | Hegna | Kåsa | Juvet | Tufta |


Gamle Håtveit Store - Håtveit østre
Håtveit-gårdene ligger sør for gården Holla og vest for Vipeto. De ligger rundt 109 -112 m.o.h.


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-1849). Eier: Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.


Gamle Håtveit store

De utskilte bruka har skog i Murefjell, Igletjønnfjell og Tjuvefjell. Håtveitseter (18/8) ligger ved øvre Stavsjø,
like ved grensa mot Skien (Melum i tidligere Solum kommune).

Gårdsnavnets opprinnelse:

Oluf Rygh: (1905).
Gnr 18 og gnr. 19. Haatvet store og lille.
Háþveit, af Adjektiv hár, høi, og þveit.
Udtales: Håtveit.


Stavemåter
:
Røde bok (1498): Hogtuedt. NRJ (Norske Regnskaber og Jordebøger fra 1600-tallet): Hogtued og Haattued.
Hofthued (1585). Haatuedt (1593). Haathuedt (1602). Haatuedt vestre og østre (1665). Haatvedt store og
Haatvedt lille (1723).


Håtveit store og lille var en gård på rundt 9 markebol til den ble delt i Håtveit store (6 huder) og Håtveit lille (3 huder).
Dette må ha skjedd i senere middelalder, men før 1398 ("Biskop Eystein Aslakssons Røde bog over Geistelig gods
i Oslo bispedømme.").

Landskyld var opprinnelig avgiften som en leilending betalte til jordeieren. Etter hvert ble det først og fremst en målestokk for jord-
eiendom og grunnlag for beregning av skatt. I Holla besto den gamle landskylda først og fremst av ku-huder og kalvskinn (12 skinn =
1 hud), eller  tønner med korn og settinger (12 settinger = 1 tnd.). Måleenhetene har endret seg gjennom tidene.
 
N.J. Stoa/ Gard Strøm.

Kjente brukere.
Sivert Hougtvett betalte gjengjerdskatt i 1528.

Halvor Gemmelsøn Hoffthued.
Bruker i 1591.

"Halduor Gemelsøn Hoffthued" var en av 12 utsendinger fra Holla til kongehyllingen av kong Christian IV på Akershus slott i 1591.
Han var samme år også nevnt som lagrettemand.

Kilde: Seglteginger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610, Norsk slektshistorisk forening (2010).
Allmuen i Holden Søfve rette stefnestue 19de Apriil Anno 1591: Gunduoll E. Namløs (G.E.), Halduor Gemelsøn Hoffthued, Helge Tolleson Brende, Olluff Arnarsøn Omthued,
Oluff Olluffson Helgen (S.O.), Torgius Ollufsson Feen (T.O.), Anders H. Eide (A.H.), Rasmus Ythrebød, Asgier Sødue (Søve), Peder Wibethaa, Kithill Werrestad og Knud Jøntued."
Disse utsendingene var ganske sikkert ikke tilfeldig utvalgt til denne oppgaven (G.S.).

Aaste (trolig enka etter Halvor ovenfor) betalte skatt i 1594 (ukjent hvilken).
Olluff Haatvedt betalte skatt i 1602 (ukjent hvilken).

Anders Haattued betalte kontribusjonsskatt fra 1640 - 1659.

Kilde: Kontribusjonsskatt av 1652:
"
Haattued, Som Anders bruger, Schylder Aarligen 6 tdr. Korn, Som Borgermester Johann Thrinnepoel i Scheen eiger med Bøxell,
Ehr gandsche Ringe Eyendomb till, och paa schyldenn for høit sadt, Kand derfor iche Høyere Achtis eller Thaxeris End for een Fuldgaards Schatt,
ehr Penge 4 dr."

Kilde: Kontribusjonsskatt av 1659.
"
Haatued. Som Anders bruger, schylder aarlig 6 tnd. Korn, som Borgermester Jahn Trinpoll i Scheen, hans arffuinger eyer med bøxel."

Håtveit lille (3 huder) er ikke nevnt i skattelistene på 1600-tallet.

Bonde, selveier Even Haatvedt var eier fra ca. 1618 til og med 1640. Anders Haatvedt var eier fra ca. 1640 til 1660.
Han betalte koppskatt (kopf-skatt) også som eier i 1645. Det ble der opplyst at hans "stiffsøn" (stesønn), Steen Evensen
bodde med dem. Anders var altså gift med enka etter Even Haatvedt og var dermed stefar til Steen Evensen.

Kilde: Kontribusjonsskatt av 1652:
"
Haattued, Som Anders bruger, Schylder Aarligen 6 tdr. Korn, Som Borgermester Johann Thrinnepoel i Scheen eiger med Bøxell,
Ehr gandsche Ringe Eyendomb till, och paa schyldenn for høit sadt, Kand derfor iche Høyere Achtis eller Thaxeris End for een Fuldgaards Schatt,
ehr Penge 4 dr."

Kilde: Kontribusjonsskatt av 1659.
"
Haatued. Som Anders bruger, schylder aarlig 6 tnd. Korn, som Borgermester Jahn Trinpoll i Scheen, hans arffuinger eyer med bøxel."

Kilde: Jordeboka 1667. (Uten bruker eller eiers navn).
Haatuedt Østre, Schylder 6 Tnr.
Er Buunde gods med bøxell.
Indtedt fischerj.
Endnu Nogen Schoug. 
Ingen Leylighed til homble.
Indted Rødnings Lannd.
Saaer 8 Tnr. Aufler 30 tndr Korn.
Føder 2 hester, 8 kør, 4 ung Nød, 12 Smaa Cræatur.
Taxerit for - 2 1/2 Schippund, 5 Lispund.
thiende for alle Slags - 3 Tnr.
Leding for Smør och Meel - 3 ort - 16 sk.

Bondelensmann i 1668, leilending
Steen Evensen Haatvedt herfra f. ca. 1631 d. 1699 (skifte).
g1g m enke Kirsten Andersdatter fra M. Jøntvedt f. ca. 1630 d. 1669, d.a. lensmann Anders Olsen Jentved.
g2g m. Børte Bertelsdatter f. ca. 1630 d. ca. 1701.
1. Even Steensen f. på 1660-tallet.
2. Nils Steensen f. på 1660-tallet.
3. Kirsten Steensdatter.
4. Mari Steensdatter f. ca. 1663 g.m. Jon Engebretsen. Se Stue ved Prestegården.
5. Anne Steensdatter f. på 1660-tallet.
Barn i 2. ekteskap:
6. Anders Steensen d.e. f. 1671. Levde i 1699.
7. Anders Steensen d.y. f. ca. 1671. Se nedenfor.
8. Karen Steensdatter f. ca. 1679 g1g m. Helge Olsen Holden d.y. Se N. Holla gård.
9. Bertel Steensen f. ca. 1681. Se Kolle(1).
Bruker ca. 1660.

Kilde: Nedre Telemark Sorenskriveri, Skifteprotokoll 1667 - 1684, side 33a - 33b.
Sted: Haatved store i Holden - 1669.
Kiersti Andersdtr., død. Arfvinger:
Enchemanden Steen Evindsøn og Børn:
1. Evind Steensøn.
2. Niels Steensøn.
3. Kiersti Steensdtr.
4. Mari Steensdtr.
5. Anne Steensdtr.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Tilleggsopplysning fra dette skiftet (Kilde: Halvor Sigurdsen - Hollaminner 2017, side 146.)
I dette skiftet opplyses det at Kiersti Andersdatter var søster til Anders Andersen Jøntved.
Anders Andersen M. Jøntvedt var sønn av forrige bondelensmand, Anders Olsen.

Kirsten Andersdatter var tidligere gift med en Harald. Tyge Haraldsen og Svennung Haraldsen var deres sønner.
Se Svennung Haraldsen på Fosse.

Kilde: Sogneprestens manntall av 1665.
"
Sthen Enersøn(!) 34 Aar, bruger 6 Tnd. Sønner: Tyge Haraldsøn 12 Aar og Svennung Haraldsøn 21 Aar."

Kilde: Nedre Telemark Sorenskriveri, Skifteprotokoll 1696 - 1701, side 177a - 179a.
Sted: Haatved store i Holden - 1699.
Steen Evensen, død.
Enchen Børte Bertelsdtr. og Børn:
1. Anders Steensen.
2. Anders Steensen.
3. Bertel Steensen.
4. Kirsti Steensdtr. (fra 1, ekteskap)
5. Mari Steensdtr. (fra 1, ekteskap)
6. Kari Steensdtr.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Kilde: Simon Ytterbøe (1925). "Steen Evensen var en skjønnsom mann som ble meget nytta i bygda. Han var skjønnsmann ved den store matrikul i 1665. Han døde i 1699.
Sønnen Bertel flytta til Kolle i Helgja. Datteren Kari ble g. m. Tollef Rasmussen Heisholt. Børte døde som enke i 1726, 71 år gammel."

Fra tingboka. Skildring om enka Børtes tilstand fra rettssak av 23. mai 1701.
"Jacob Johansøn paa Sr. Anders Nielsøn weigne af Brevig, Fremstod, og tilkiende gaf at hand er tilsat at Wærge for Sal. Raadmand Thomas Sommers yngste Søns Ifwer Sommers halfwe mødrene arf, som i blant andet er Myndlingen udj den u=wisse Restantze at oppeberge hos Steen Haatwedt i Holden Sogn 25 rdl. 2 ort 4 sk., og eftter som Steen Haatvedt wed døden er afholden og Enchen har frasagt sey arf og gield eftter Hendis Sal. Mand, der eftter er Holden Skifte og deeling eftter bemeldte Steen Haatwedt, og Hwere udleg Bekomet har eftter boens tilstand, Tilspurde fordj bemeldte Jacob Johansøn Hvorledis Enchen Børte Berthelsdatters tilstand nu er, om hun noget hawer at Betalle med bemeldte Penge 25 rdl. 2 ort 4 sk. efttersom hand intet paa Myndlingen da skifttet holdtes tilfalden war, for den paa Laadne arfwend,
Hwortil Almuen med Laugrettet Eenstemig Swarede, at bemeldte Enche er aldelis intet nu Eyende, Mens gaaer omkring og Besøger gaat folch om sit brød, Saa ingen ting hawer at betalle med, Hvor eftter Hand til sin forswar udj Sin tid for Myndlingens tilfælle, war tingswidne derom Begierende, Som Hannem iche denne tilstand Kunde Werges."

Eier i flere år før 1690:
Sogneprest Willum Oluffsen Doph (1633-1693) født i Oslo, s.a. sogneprest Ole Boesen og Boel Andersdatter Wincke.

Det første innføringa i Panteregisteret for "Haatved med Meltej - 6 Tønder" var i 1693:
Kilde
: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, folie 7. Digitalarkivet.
"Solgt 6 Tnd med bøxel fra Willhelm Dop (trolig hans dødsbo) til Thomas Sommer (i Skien), dato 25. Octobr.1693 for (sum mangler i lista. G.S.)."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, folie 7. Digitalarkivet.
"Bøxlet 3 Tønder (halve gården) fra Gerhard Hansen (eier) til
Anders Steensen, dat. 21. decembr. 1699."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, folie 7. Digitalarkivet.
"Bøxlet 3 Tønder (halve gården) fra Jens Gregarsen (eier) til Anders Steensen, dat. 31. Octobr. 1704.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, folie 7. Digitalarkivet.
"Solgt  3 Tønder gods  ved Auction til Jochum Jansen, for Summa 140 Rdl., dat. 13. Juli 1705."
"Solgt 3 Tønder med Bøxel ved Auction til Jochum Jansen for Summa 121 Rdl., dat. 13. Mars 1705."
"Solgt 6 Tønder fra Claus Berthelsens arvinger til Geheimraad Adeler for 350 Rdl., dat. 14. Nov. 1717."
"Solgt 6 Tønder fra Niels Povelsen (advokat) til Anders Steensen for 400 Rdl., dat. 6. Juli 1719."


Bonde, leilending (1699), selveier (1719)
Anders Steensen Haatvedt herfra f. ca. 1671 bg. 31/7-1740. "Anders Store Hotveth, 69 Aar."
g.m. enke Marthe Gundersdatter fra Lunde øvre i Valebø f. ca. 1664 bg. 5/1-1760. "Marthe Gundersd. Store Hotved, 96 Aar 29 Dage.", d.a. Gunder Madsen Lunde.
1. Steen Andersen Haatvedt f. ca. 1702. Se Ø. Håtveit.
2. Anders Andersen f. ca. 1705. Se Hjelset øvre.
3. Gunder Andersen f. ca. 1705 g. i Holla 24/7-1735 m. Karen Halvorsdatter fra Sagene, d.a. Halvor Olsen. Se Familie 3 - Gulset i Gjerpen 1762.
4. Halvor Andersen Mjølteig f. ca. 1708. Se Håtveit(1) "Melteig".
Bruker 1699/1704. Eier 1719.

Marthe Gundersdatter var enke etter Anders Pedersen Tinholt. Se Tinholt.

Kilde: Tingboka 1701 (Halvor Sigurdsen Hollaminner 2014, side 48).

Kilde: Nedre Telemark Sorenskriveri, Skifteprotokoll 1736 - 1740, side 153a - 155a.
Sted: Haatved store i Holden - 1738.
Frivillig skifte. Anders Steensen
og Marthe Gundersdtr. opgiver boet.
Børn:
1. Steen Andersen. Myndig og gift.
2. Anders Andersen. Myndig og gift.
3. Halvor Andersen. Myndig og gift.
4. Gunder Andersen. Myndig og gift.
Marthe Gundersdatters børn med Anders Tinholt:
1. Christen Andersen Holden.
2. Gunhild Andersdatter g1g m. Jon Eie.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister. Noe retta (G.S.).Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, folie 7. Digitalarkivet.
"6 Tønder med Bøxel solgt fra Anders Steensen til Halvor Andersen for 400 Rdl., dat. 2. Januar 1738."
"Protestortium imod ovenstaaende ved Assessor Poul Hansen, dat. 9. Jan. 1738."
"3 Tønder solgt  fra Gunder Andersen til Steen Andersen for 200 Rdl., dat. 7. Febr. 1741."

Gården ble delt i 2 like deler mellom i 1738 og 1741.

Se Håtveit store østre og Håtveit 1 "Melteig".


| Hjem | Innhold |
| Gamle Håtveit Store | Ø. Håtveit Store | Håtveit(1) "Melteig" | Håtveit 2 | Håtveit 3 | Håtveit 4 |
 | Hegna | Kåsa | Juvet | Tufta |


Håtveit store - østre
Utskilt fra gamle Håtveit store i 1738.
 
Landskyld 3 tønner korn.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, folie 7. Digitalarkivet.
"3 Tønder solgt  fra Gunder Andersen til Steen Andersen for 200 Rdl., dat. 1. Febr. 1741."

Bonde, selveier
Steen Andersen Hotved herfra Gamle Håtveit store f. ca. 1702 bg. 20/5-1755. "Steen Andersen Store Hotved, 53 Aar 4 Mnd. 6 Dage.", s.a. Anders Steensen Haatved.
g. i Holla 20/6-1728 m. Anne Nilsdatter fra M. Namløs (Namløs store) f. ca. 1705 bg. 20/3-1764. "Anna Nielsd. store Hottved, 60 Aar 5 Mnd.", d.a. Nils Olsen Namløs.
1. Ole Steensen Haatved dpt. 10/6-1731. Se nedenfor.
2. Nils dpt. 15/12-1734 bg. 1/4-1741. "Niels Steensen Holden, 6 Aar 3 Mnd."
3. Marthe Steensdatter dpt. 29/12-1737 g.m. Ole Halvorsen. Se Briskemyr under Tveit.
4. Anders Steensen dpt. 26/8-1742. Se Vibeto øvre (4).
Eier 1741.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Steen Holden og Anne Nielsdatters Ole: Niels Namløs, Anders Hotved, Ole Nielsen, Marte Namløs, Birte Gundersd.
F.f. Steen Andersen Holden og Anne Nielsdatters Niels: Anders Hotved, Anders Jælsæt, Ole Nielsen, Maren Jentved, Kirsten Hotved.
F.f. Steen Holden og Anna Nielsdatters Marte: Christen Holden, Halvor Meelteij, Maren Tvett, Karen Hottvett, Berte Holden.
F.f. Steen og Anna Hottvets Anders: Anders Tved, Halvor Melteij, Maren Tved, Kirsten Melteij.


Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og ofte hvor de bodde.

Steen Andersen forpakta først gården Holla i noen år, hvor 3 av barna ble født. Han overtok farsgården her i 1741.
I 1748 kjøpte han også Mjølteig. Penger lånte han av Heddalsbonden Ellef Olsen Huristveit.
I 1754 solgte han imidlertid Melteig til sin eldste sønn Ole Steensen for 200 Rdl.

Kilde: Holla I (S. Ytterbøe). "Steen Andersen Hotved var medlem av den første fattigkommisjonen i Holla i 1745."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1753-1755, folie 188a. Digitalarkivet.
Waldemar Wilhelm Bang Giør Witterlig at Anno 1755 den 4de Juny i Owerværelse af Lensm. Welagte Johannes Heisholt og de 2de
Eedsvorne Laugrettes og Wurderingsmænder Halvor Tvet og Anders Haatved, betient paa gaarden Store Haatvedt J Holden Sogn og Skifte
effter Sal. Steen Andersøn, der samme steds boede og døde, at holde lovelig Skifte Imellem hans igienlevende Enke Anne Nielsdatter og
de da udj fælles Ægteskab Sammenavlede og I live wærende børn, 2de Sønner 1 Datter, nemlig, ældste Søn Ole Steensøn, Myndig og Lefvede.
2de Søn Anders Steensøn 10 aar og datteren Marthe Steensdatter 17 aar gl.
Til Laugværge sagde Enken at hawe formaaet Ole Namløs (sin bror) under Hvis Opsyn og tilsvar hun begiærede at være sine Børns Wærge.
Hworpaa Hun Fremviiste Følgende boets Effecter som Saaledes ble Wurderede.

Tinn:
1 Stort Flat Fad - 2 ort.
1 Lidet Dybt Fad - 16 sk.
5 tallerkener af al slag - 1 rdl.
4 ditto af et Slag à 16 sk. - 2 ort - 16 sk.
2de umage ditto à 14 sk. - 1 ort - 4 sk.
1 blik Kruus med Tinn Laag - 1 ort - 12 sk.
1 Steendt med Tinn Laag - 16 sk.
Messing.
1 Liden Stage - 1 ort - 8 sk.
1 mindre - 16 sk.
SteenTøy.
2de Flade Fader à 16 sk. - 1 ort - 8 sk.
1 Dybt ditto - 12 sk.
1 Fladt ditto - 12 sk.
2de Smaa dybe ditto - 8 sk.
1 ditto Tallerken - 4 sk.
Leer Tøy.
1 Fiskefad 4 sk., 4 dybe Tallerkner - 8 sk.
1 Kop 6 sk., 1 ditto 4 sk. - 8 sk.
Jernfang.
1 gl. 9 ?ters Gryde med Halle - 3 rdl.
1 Hiemmestøbt ditto med Halle - 2 ort.
1 Jernstoew - 2 ort - 12 sk.
1 Hugøxe 12 sk., 1 ditto - 2 ort 12 sk.
3de ditto à 12 sk. - 1 ort - 12 sk.
1 Slebenings Naver - 16 sk.
1 Wiedags ditto - 12 sk.
1 Riwke Naver - 4 sk.
1 Plow med behør - 3 ort
1 ditto - 3 ort.
1 gl. Harw med Jern Tæw ehr - 2 ort - 16 sk.
1 Tømmer Hage - 2 ort - 16 sk.
3 Jernwur à 4 sk. - 12 sk.
1 Haandsaug - 16 sk.
1 Hesteklave med bielde - 1 ort.
1 ditto Ret gl. Kirke Sehle - 3 ort.
2de Ens Sehler à 16 sk. - 1 ort - 8 sk.
1 ditto - 2 ort - 16 sk.
1 Bag sehle - 2 ort.
1 ditto - 16 sk.
.2de Bidseler à 16 sk. - 1 ort - 8 sk.
1 Jern grime - 12 sk.
4 Læder grimer - 6 sk.
1 gl. KarlmandSadel - 2 ort.
1 Sigd - 8 sk., 4 ditto à 16 sk. - 1 ort.
3 Ljaae à 1 ort, 1 ditto à 12 sk. - 3 ort - 12 sk.

Halve deelen i ehn Bæckeqwærn med hehørig Redskab med Sønnen Ole Steenssøn - 10 rdl.

Træfang.
1 gammelt stort Kar - 1 ort.
2de Smaa ditto à 12 sk. - 1 ort.
1 Holck af Helt Træe - 8 sk.
4 behle(?) af Helt Træe à 12 sk. - 3 ort - 12 sk.
1 Kar 8 sk., 1 Saae 4 sk., 1 ditto 12 sk. -  1 ort.
1 Kiste med laas og Hiørnejern for - 3 ort.
1 ditto uden laas - 3 ort.
1 ditto med gammel laas - 2 ort - 16 sk.
1 Øll tønde - 1 ort - 12 sk.
 

1 Stort Madskab. 2de Døre og Laas - 1 rdl - 2 ort.
1 Mahlet ditto med een dør og Laas - 3 ort - 12 sk.
1 Slagbenck med Crone - 3 ort.
Dend Smaae Træfang under et - 3 ort.
2 Sængestæder à 3 ort - 1 rdl. - 2 ort.
1 gammelt Roskab - 1 ort - 16 sk.
Den afdødes gang Klæde.
1 Rød Klædes Trøye - 1 rdl.
1 ditto, 1 Hvid Wadmehls ditto - 1 rdl. - 1 ort - 16 sk.
2 ditto - 1 rdl.
1 gammel Sorte Wadmehls buxe - 1 ort - 16 sk.
2 par ditto à 8 sk. - 2 ort - 16 sk.
1 par Hvide bindede (strikka) Hoser - 16 sk.
1 par Graa ditto - 12 sk.
2de Lærrets skiorter à 2 ort - 1 rdl.
2de ditto à 1 ort - 8 sk. ehr - 2 ort - 16 sk.
1 Strie Skiorte - 1 ort - 16 sk.
1 ditto 1-8, 1 ditto 20 sk. - 2 ort - 4 sk.

Sængeklæder sagde Enken ey at være Ejende uden hwad hun hawet J sin Seng at hvile sig paa den hun i sig selv Ringe formoded at beholde, der og blew Jndwilget.

1 bænckedyne med skind under for - 1 ort - 8 sk.
3de Hjender à 12 sk. - 1 ort - 12 sk.
Creature.
1 Brun sidet Koe Haabot med bjelde og Kløwe begiæred Encken at nyde uwurderet tilsin (....) til Wederlag imod sin Sal. Mands Begrawelse.- Som blew Conserveret.
1 Rød sidet Koe Tvedtros, som forefandtes i boet,
Sagde og Encken og børnene at Hawe dend af, deds
eiendom Hawende Moder Marthe til som Haw sit ophold og er her paa gaarden i forloug (kår) samme Koe aw den Wurdering blew forbigaaet.
1 Rød sidet Koe Løvros uden bielde og Kløve - 4 rdl.- 2 ort.
1 graa sidet Kollet Koe Rehnsbot - 4 rdl. - 2 ort.
1 Rød droplet Howet Koe Drople - 5 rdl.
1 ved ditto Floesbot - 5 rdl.
1 Sort Stud Holger - 2 rdl. 2 ort.
1 Rødsidet Wetterungs qwie Julebodt - 2 rdl.
1 Hvid ditto Kindros - 1 rdl. 2 ort.
1 Liden Sort Kalv Brunfaag - 1 rdl.
1 Rødsidet Roselin - 1 rdl.
10 Woxne Souer à 1 ort - 2 sk. ehr - 5 rdl.
1 brun Hest - 10 rdl.
1 Sort ditto - 10 rdl.
Indkrævende Gield.
Sagde Encken ey at være eyende.
Det Faste Gods angaaende.
Da sagde Encken wære sammen Skyldene 6 Tnd. med bøxel eyende og tilhørende, og til dend (anden?) som Hiemmel her for fremlagd Skiffte Retten følgende adkomster, Nemlig,
Et skiøde udgiwen af Afdødes Broder Gunder Andersøn dend 7. Februar 1747 (skal være 1741. G.S.) Tinglæst samme Tiid, som findes i Protokollen.
Et ditto Skiøde af 24. Sept. 1748, Thinglæst dend 7. Febr. 1749, som findes i Panteptotkollen.

 

Effter disse 2de Skiøder det Sterwboet er Eyende og tilhørende
Arwetomt Gaarden Store Haatvet skyldende 6 Tønder med bøxel og Herlighed, for den i samme Documenter anføres til
Summa - 400 rdl.

Wed dette godhets indtagelse fremstod ældste Søn Ole Steensøn for Skiffte Rætten og begiærede Forretningen til ført:
"At Ligsom Hans Sal. Fader war Rætte odel og Aasædis Mand til ald gaarden Store Haatvedt skyldende som melt 6 tnd. med bøxel, saa formeenthe han sig at wære det samme, hwis ud-lodning samme sig og (........) Wilde hawe Reserveret."

Paa Skiffte Rættens tilspørgende, svaret Encken og Børnene Ærlig Wide og til boets beste widste at Anmeldt ehj bliwer altsaa forestaaende Summa Boes Formue: 498 Rdl.
Angaaende Dend Bortkyldige Gield.

1.
Da blew fremlagt et Pantebrew til Ellef Olsson Huristvet, udstædt Pantebrew af 24. Sept. 1748, Thinglæst d. 7. Febr. 1749, som ved Protokollen.
Effter Hwilcket Pantebrew Ellef Olson Huristvedt da Hawer udgaad dend Capitall 400 Rdl.
Hwor af Rentene effter Enckens udsigende til denne Tiid war betalt.
Ehj bliwer allene Capitalen til boets udgield at anføre med  400 rdl.
2.
Effter Fremlagde Contrabog med Holden Jærnwærk, befantes boet til Conference Raad Løvenskiold som Eier af samme at wære skyldig - 103 rdl - 2 ort.
3.
Tieneste Drengen Ole Wraalsøn fordrede for Indstaaende løn som af arf blew Tilstaaet Rigtig - 12 ort.
4.
Sønnen Anders Steensøn fordrede for Hiemmegift Jmod sin broder Ole som hid bekommet Hawer da hid giffted sig 33 rdl. - 2 ort.
Det og bemeldte Ole Steensøn Tilstod at hawe bekommet og altsaa udføres for bemeldte Anders Steensøns fordring med 33 rdl - 2 ort.
5. 
Datteren Martha Steensdatters sigelse J Samme begiwenhed som de Samsteds tilstod Riktig - 33 rdl - 2 ort.

Flere Creditorer indfant sig icke for denne Tiid hvor paa forretningen for denne side blew 489 rdl - 3 ort - 12 sk.

(Det ble på nytt satt opp plakater for at eventuelle Kreditorer skulle komme med sine krav. Ingen kom og dermed ble det utlodning. Dette tar jeg ikke med. G.S.).
Transkribert av G.S., Langesund 2023.


 

 

 

 

 

 


Bonde, selveier
Ole Steensen Hotvedt
herfra dpt. 10/6-1731 bg. 12/2-1807. "Ole Stensen Hotvedt, 75 Aar."
g. i Holla 23/4-1753 m. Margrethe Halvorsdatter fra Valøya i Valebø dpt. 24/4-1735 bg. 3/5-1806. "Magrete H. Hotvedt, 71 Aar i 12 Aar sengeliggende.", d.a. Halvor Olsen Valøen fra Gvåle i Sauherad.
1. Kirsten Olsdatter dpt. 2/7-1754 g1g m. Anders Nilsen Hotved. Se Håtveit lille. Kirsten g2g m. Thomas Nilsen Hvalen. Se Hvalen(6) i Helgen.
2. Steen Olsen dpt. 1/11-1755. Overtok eiendommene.
3. Halvor dpt. 3/12-1757 bg. 21/4-1765. "Halvor Olsen Meltej, 7 Aar 4 Mnd."
4. Anders dpt. 20/1-1760 bg. 15/2-1761. "Anders Olsen Melteij, 1 Aar 3 Uger 2 Dage."
5. Anders Olsen dpt. 27/11-1762. Se Melteig.
6. Karen Olsdatter dpt. 16/6-1765 g.m. Anders Nilsen. Se Askejordet under Tinholt.
7. Anna Olsdatter dpt. 22/1-1768 bg. 8/8-1781. "Anna Olsd. Hotved, ved Holden, 13 Aar 26 Uger."
8. Halvor Olsen dpt. 8/11-1772. Se Langeland(1) i Helgen.
Eier 1755-1796.

F.f. Ole Melteij og Margrethe Halvorsdatters Kirsten: Ole Namløs, Ole M. Jentved, Gunder Lille Hvale, Anna Hotved, Maren Andersd. Tved.
F.f. Ole Melteij og Margrethe Halvorsdatters
Steen: Ole M. Jentved, Gunder Lille Hvale, Karen L. Hvale, Anna Nedre Lunde, Marthe Store Hottved.
F.f. Ole Melteij og Margrethe Halvorsdatters
Halvor: Ole M. Jentved, Gunder Lille Hvale, Karen Lille Hvale, Anna Lille Hvale, Marthe Store Hottved.
F.f. Ole Melteij og Margrete Halvorsdatters
Anders: Anders lille Hottved, Anders Stensøn Hottved, Kirsten Tufte, Giertrud Søwe, Kirsten lille Hottved.
F.f. Ole Meltej og Margrethe Halvorsdatters
Anders: Hans Vibeto, Tyge Hegnen, Hans Huvet, Margrethe Tved, Anna Meltej.
F.f. Ole Meltej og Margrethe Halvorsdatters
Karen: Anders Lille Hotved, Anders Store Hotved, Peder Præstegaard, Karen øvre Vibeto, Marthe Stensd. Tved.
F.f. Ole Store Hottved og Margrethe Halvorsdatters
Anna: Ole Holden, Anders Meltej, Halvor Olsen Holden, Ragnil Meltej, Ingebor Holden.
F.f. Ole Store Hotved og Margrethe Halvorsdatters
Halvor: Anders Meltej, Ole Holden, Anders øvre Wibeto, Ragnil øvre Wibeto, Aase Huvet.

Denne familien bodde de første 7 åra på Melteig.

Frivillig skifte etter Ole og kona på Håtveit store i 1798.

Nytt skifte etter dem da de begge var døde i 1807. (Skriv dem av! G.S.)

Kilde: Holla I (S. Ytterbøe).
Ole Steensen Hotvedt. "Han dreiv både farsgården og Melteig til 1768, da han solgte Melteig til broren, Anders Steensen Vipeto, for atter å kjøpe gården tilbake året etter. Datteren Kjersti (Kirsten G.S.) var da g.m. Tommes Nilsen Hvala (Hvalen), og Melteig ble overdratt ham for 400 rd. Tommes beholdt gården bare i 3 år og solgte da til svogeren Steen Olsen.
Ole interesserte seg bl.a. for Iegevitenskap. Han har etterlatt seg ei bok, der det er oppskrevet kur, såvel for hester og kuer, som for sjukdommer på mennesker."

Bonde, selveier
Steen Olsen Meeltej/ Hotvedt herfra dpt. 1/11-1755 d. 21/1-1826 på Håtveit som føderådsmann, 70 år.
g. i Holla 15/6-1780 m. Anna Pedersdatter fra Omtvedt(1) i Helgen dpt. 16/5-1758 d. 14/7-1831 på Håtveit, som "Gaardmandsenke", 73 år, d.a. Peder Jensen Omtvedt fra Graver i Valebø.
1. Karen f. 29/3-1781 bg. 8/5-1781. "Karen Steensd. Meelteij, 5 Uger 4 Dage."
2. Ole f. 4/12-1782 bg. 22/12-1782. "Ole Steensen Meltey, 2 Uger 4 Dage."
3. Karen Steensdatter f. 26/12-1783 g.m. Johannes Nilsen Namløs. Se M. Namløs(4) Enerhaugen.
4. Margrethe f. 1/12-1786 bg. 27/2-1787. "Margrethe Steensd. Meeltej, 14 Uger 1 Dag."
5. Margrethe Steensdatter f. 15/8-1788 g.m. Knut Nilsen fra Sætre i Drangedal. Se Håtveit store(3).
6. Anne Steensdatter f. 19/12-1790 g.m. Johannes Rasmussen. Se V. Heisholt(7).
7. Kirsten Steensdatter f. 9/2-1793 g.m. Anders Thomassen. Se M. Vipeto(1).
8. Peder f. 7/4-1796 bg. 22/4-1796. "Peder Steensen Meeltej, 2 Uger 1 Dag."
9. Ole f. 9/10-1797 bg. 11/3-1798. "Ole Steensen Meeltej, 21 Uger 5 Dage."
10. Maria Steensdatter f. 22/6-1799 g1g m. Hans Steensen Tufte. Se N. Tufte(1).

Eier 1796.

F.f. Steen Olsen Meelteij og Anna Pedersdatters Karen: Jens Omtved, Thomas Wale, Knud Omtved, Maren Pedersd. Østre Kaasen, Kirsten Tolfsd. ved Saugbr.
F.f. Steen Meelteij og Anna Pedersdatters 
Ole: Jens Omtved, Jørgen Omtved, Anders Olsen Store Hotved, Kirsten Wala, Karen Store Hotved.
F.f. Steen Olsen Meelteij og Anna Pedersdatters 
Karen: Jens Omtved, Anders Hotved, Knud Omtved, Kirsten Wala, Karen Hotved.
F.f. Steen Olsen Meeltej og Anne Pedersdatters 
Margrethe: Jens Omtved, Anders Nielsen Wala, Anders Pedersen Tofte, Maren Pedersd. Kaasen, Anne Tronsd. Hotved.
F.f. Steen Olsen Meeltej og Anne Pedersdatters 
Margrethe: Anders Olsen Hotved, Anders Pedersen Tofte, Peder Tronsen Kaasen, Maren Pedersd. Kaasen, Anne Tronsd. Hotved.
F.f. Steen Olsen Meeltej og Anne Pedersdatters 
Anne: Thomas Wala, Knud Pedersen Kaasen, Peder Tronsen Kaasen, Maren Pedersd. Kaasen, Marthe Jensd. Tofte.
F.f. Steen Olsen Meeltej og Anne Pedersdatters 
Kirsten: Jørgen Skibsnæs, Anders Tofte, Halvor Olsen Hotved, Anne Tronsd. Hegland, Karen Olsd. Wærstad.
F.f. Steen Olsen Meeltej og Anne Pedersdatters 
Peder: Anders Huvet, Knud Pedersen Kaasen, Anders Thomæsen Wala, Aaste Hansd. Skibsnæs, Kirsten Jensd. Omtved.
F.f. Steen Meeltej og Anne Pedersdatters 
Ole: Ole Haatved, Anders Tofte, Knud Kaasen, Anne Tronsd. Huvet, Anneche Knudsd. Kaasen.
F.f. Steen Olsen Haatved og Anne Pedersdatters 
Maria: Jens Omtved, Jørgen Skibsnæs, Peder Andersen Tofte, Anne Tronsd. Meeltej, Karen Jørgensd. Skibsnæs.

Denne familien bodde først på Mjølteig og fra 1798 på Håtvet østre. Han eide og drev begge gårdene sammen.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister I 7, folie 86. Digitalarkivet.
"3 tnd. med bøxel utskiftet fra Steen Olsen til Margrethe Steensdatter, dat 1822 (dato og salgssum mangler i den skanna versjonen. Ligger i bretten. G.S.)."

Gården ble delt i to like gode deler i 1822.

Se Håtveit(2) og Håtveit(3).


| Hjem | Innhold |
| Gamle Håtveit Store | Ø. Håtveit Store | Håtveit(1) "Melteig" | Håtveit 2 | Håtveit 3 | Håtveit 4 |
 | Hegna | Kåsa | Juvet | Tufta |


Håtveit 1 - Melteig - Meltej
Gnr 18 - bnr 1. Gammelt løpenr. 39.


Håtveit store bnr. 1 "Melteig" på 1990-tallet. Skannet etter "Norske Gardsbruk Telemark II " (2000) - Foyn forlag, Bø. Etter tillatelse.

Dette bruket ble utskilt fra Håtveit store i 1738 og het opprinnelig "Lille Mjølteig" med en landskyld på 3 tønner korn.
3 tønner korn er gammel måleenhet for beregning av skatt.

Skyldmark: 10,21. Areal: 1 534 301 kvm. (med skog fra gården opp t.o.m. begge sider av Sætertjenn).
 

Adresse 2023: Håtveitvegen 40 og 42 (ny kårbolig).

1835: 2 husmannsplasser under denne gården.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, folie 7. Digitalarkivet.
"6 Tønder med bøxel Solgt fra Anders Steensen til Halvor Andersen for 400 Rdl., dat. 2. Juni 1738." (gjelder også 3 tønner i Håtveit store. G.S.).


Bonde. selveier
Halvor Andersen Meelteij fra Håtveit store f. ca. 1708 bg. 18/2-1746. "Halvor Andersen Melteij, 38 Aar.", s.a. Anders Steensen Haatvedt.
g1g i Holla 11/10-1733 m. Kirsten Nilsdatter fra M. Namløs f. ca. 1713 bg. 29/5-1743. "Kirsten Melteij, 30 Aar 4 Mnd.", d.a. Nils Olsen Namløs.
g2g i Holla 30/3-1744 m. Anna Nilsdatter fra Solberg i Valebø dpt. 14/5-1719
bg. i Gjerpen 13/11-1763. ”Lars Nilsens kone 48 aar.”, d.a. Nils Arvesen Solberg.
1. Nils Halvorsen d.e. dpt. 21/8-1735. Konf. i Holla 1755.
2. Kirsten Halvorsdatter dpt. 25/4-1737 g. i Holla 12/9-1756 m. Ole Wraalsen fra Søtvedt i Solum f. ca. 1736 bg. 6/10-1800 på Søtvedt.
    Se også Kalstad under V. Gisholt i Kilebygda.
3. Anders dpt. 19/8-1739 bg. 13/12-1748. "Anders Halvorsen Melteij, 8 Aar."
4. Ole Halvorsen dpt. 11/2-1742 g. i Gjerpen 9/11-1776 m. Else Larsdatter fra Lagmannsgården i Gjerpen (sammebrakte barn). Se Bratsberg(13) "Skauen".
Barn i 2. ekteskap:
5. Nils Halvorsen d.y. dpt. 23/8-1744 bg. i Eidanger 26/4-1795. Se Ødegården under N. Lunde i Eidanger.
6. Kirsti Halvorsdatter dpt. 3/10-1745 g. i Gjerpen 26/11-1769 m. Anders Knudsen Aarhus. Se Århus(7).
Eier 1738.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Halvor Andersen Meltej og Kirsten Nielsdatters Niels: Anders Olsen Tvett, Anders Jælsæt, Johannes Namløs, Anna Holden, Karen Halvorsd. Hottvet.
F.f. Halvor Meelteij og Kirsten Nielsdatters
Kirsten: Steen Holden, Halvor Tvett, Ole Namløs, Maren Tvett, Maren Gundersd.
F.f. Halvor Meelteij og Kirsten Nielsdatters
Anders: Anders Tvet, Anders L. Hottvet, Halvor Holden, Maren Tvett, Berte Store Namløs, Kirsten Nielsd.
F.f. Halvor og Kirsten Melteijs
Ole: Steen Hottvet, Halvor Holden, Maren Tved, Anna Hottved, Maren Melteij.
F.f. Halvor og Anna Melteijs
Niels: Steen Hottved, Anders Hottved, Anders Solberg, Margrete Tved, Inger Solberg.
F.f. Halvor Andersen og Anne Nielsdatters
Kirsti: Sten Hotvedt, Anders Hotvedt, Mari Tvedt, Anne Hotvedt, Inger Solberg.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og ofte hvor de bodde.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1744 - 1747, side 2646b. Digitalarkivet.
"Waldemar Wilhelm Bang giør Witterligt at Anno 1746 d. 15. Maj tillige med Lensmanden Jacob Rommenes og de 2de tiltagne udnævnte
Eedsvorne Laugrettes og Wurderings Mænd Poul Heljen og Ole Præstgrav været forsamlet paa gaarden Lille Meltej i Holden Sogn Beliggende,
for der efter foregaaende Berammelse og tillysning, Lovligens at Skifte og dele efter afgl. Halvor Andersen imellem igienlevende Encke Anne Nielsdatter
og 2de den Sal. Mands Kuld Børn, med nu Opværende Enckes 2de Børn, 1 Søn og 1 datter med Navne:
1. Niels Halvorsen 2 Aar. Formynder: Anders Nielsen Haatvet.
2. Kistj Halvorsdatter 1/2 - half Aar. Formynder: Gudmund Rødningen.
Dernest med den første hustrue afgangne Kistj Nielsdatter sammenavlede Fire Børn:
1. Niels Halvorsen 11 Aar. Formynder: Anders Omdal.
2. Anders Halvorsen 6 Aar. Formynder: Steen Haatvet.
3. Ole Halvorsen 4 Aar. Formynder: Ole Namløs.
4, Kistj Halvorsdatter 9 Aar gl. Formynder: Gunder Omdal.
Til Lauværge sagde Encken at have formaaet Halvor Tvedt, Hvorefter Encken anmeldte og foreviste boets midler Saaledes som følger:
Sølv.
1 beger for - 2 rdl. 2 ort.
1 Liden Ring - 20 sk(illing).
1 Knap - 1 ort.
Messing.
1 Stor Stage - 1 ort.
Tinn.
1 Fad no. 2 - 2 ort 16 sk.
1 Fad no. 6 - 2 ort 12 sk.
1 dusin tallerker - 2 rdl.
(Her følger "Steen og Glas Tøy", Redskap og "Træfang").
Creaturer.
1 Borcked Hæst - 13 rdl.
1 Koe, Blomros - 4 rdl.
2 Kalve - 2 rdl.
6 Sowe (Sauer) 3 rdl.
6 Lam - 1 rdl. 2 ort.
2 Gietter - 1 rdl.
Gangklæder (tar vi ikke med her).
Indkrævende Gield.
1. Hos de Monsieurs Simonsønner (i Scheen) efter Contra bog - 4 rdl. 16 sk.
2. Ligeledes hos Encken for noget gl. (gammelt) Tømmer af Gran solt - 1 rdl. 2 ort.
3. Hos Johannes Namløs den Summa - 24 rdl. 2 ort.
4. Videre Løsøremidler eller Indkrævende Gield, var boet icke Eiende.
Arvetomptgaarden Lille Meltej Skl. (Skyld) 3 tnd. med Bøxel, er sterfboet icke Eiende noget udj efterdj af samme førstefter
Pantobligation er pantsadt dend Dannemand Ellef Huustvet i Hitterdal boende, for 200 rdl. som og siden ham efter forrettede
Stiftbrev af 27. Julj 1743 atter som Pant med 1ste prioritet bleven følgaktig, men effter ermeldte Skiftebrevs formeldt befindes
Sterfboet at bleven udlagt og paalodet udj de paabemelte gaard |: Siden pantobligations udstædelse :| opsatte nye Huuse-
bygninger. (For gaarden) - 21 rdl.
Derimod blev Fordret (Gield).
1. Til Madame Bomhof Sagde Encken at være skyldig - 2 ort 16 sk.
2. For det antagne Aabodsfald (feste) til Holden Præstegaards Repreation - 2 rdl - 2 port - 12 sk.
3. Madame Salige Hr. Stabels, forhen Rettighed i "Waadsens"(?) aaret 1745 med anden fordring -  1 rdl 2 ort 6 sk.
4. Hl. Etatz Raad Løvenschiold efter Contra bogs formeldte - 19 rdl - 2 ort - 10 sk.
5. Til Niels Olsen Kaasen - 3 rdl.
6. Til Hans Pedersen - 1 rdl.
7. Til Hl. Sukow - 1 rdl.
8. Tollef Halvorsen - 2 ort.
9. Ledvor Tvet - 3 ort 6 sk.
10. Tygge Heigna - 2 ort.
11. Peder Lund for Testamentet med videre - 2 ort.
12. Halvor Evensen - 1 rdl.
13. Ole Tufte - 2 ort 12 sk.
14. Kari Jonsdatter for Resterende tieneste løn - 1 ort - 30 sk.
15. Efter indgivne Liste befands den afdøde at have oppebaaret af Kongens Korn (skyld) til - 6 rdl - 2 ort - 10 sk.
16. Steen Haatvet fordrede - 3 rdl. 
       Ligesom og efter Skiftebrev af 17. Julj 1738 - 9 rdl - 6 ort.
(Hertil kom utgifter i forbindelse med skiftet og hvem som fikk hva i utlodningen. G.S.)

Dette skiftet er ikke tatt med i Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.
Utdrag av skiftet. Avskrift G.S. 21.07.2018.

Enka Anne Nilsdatter ble g2g med Lars Nilsen fra Hegna. Se Lagmannsgården i Gjerpen.

Lars Nilsen og enka herfra, Anne Nilsdatter, tok med seg hennes 2 barn, Kirsti (Kirsten) Halvorsd. og Nils Halvorsen,
til Gjerpen i ca. 1750.
De bodde på Limi i tidsrommet 1755-1762 og kom til Lagmannsgården (Gjerpen lille) i 1762.

Ellef Olsen Huristveit i Heddal hadde pant på 400 rdl i gården i 5 år. Han var en kjent pengeutlåner i Telemark.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, folie 7. Digitalarkivet.
"3 Tønder med bøxel Solgt fra Ellef Olsen (tilkom 3 tnd. den 27. Juli 1743 til Steen Andersen for 200 Rdl., dat. 24. Sept. 1748."

Steen Andersen Haatved.
Eier 1748 - 1754. Se
Ø. Håtveit.

Han drev begge gårdene i sammen fram til hans sønn Ole Steensen tok over denne gården i 1754.

Steen Andersen Haatvet ble eier i 1748. Store Håtveit ble da drevet under ett igjen til 1754, da Steen Andersen solgte til sønnen
Ole Steensen. Steen døde allerede året etter og Ole fikk da også farsgården.

Ole Steensen Hotvedt dbt. 10/6-1731.
Eier 1754. Se
Ø. Håtveit.

Anders Steensen Wibetoe dbt. 26/8-1742.
Eier 1768. Se Vipeto øvre(4).

Bonde, selveier
Steen Olsen Meeltej/ Hotvedt fra Ø. Håtveit dpt. 1/11-1755 d. 21/1-1826 på Håtveit som føderådsmann, 70 år, s.a. Ole Steensen Hotvedt.
g. i Holla 15/6-1780 m. Anna Pedersdatter fra Omtvedt i Helgen dpt. 16/5-1758 d. 14/7-1831 på Håtveit, som "Gaardmandsenke", 73 år, d.a. Peder Jensen Omtved.
Eier 1780.

Denne familien flytta til Håtveit østre i 1799. Se Ø. Håtveit.

Bonde, selveier
Anders Olsen Mjøltej fra Ø. Håtveit dpt. 27/11-1762 d. 26/12-1823, 64 år gml., s.a. Ole Steensen Hotvedt.
g1g i Holla 30/10-1783 m. Anna Tronsdatter fra Verket dpt. 12/10-1766 bg. 20/12-1805. "Anne Tronsd. Meltey, 39 Aar.", d.a. Tron Monsen. Se Familie 41 - Verket 1782.
g2g i Holla 28/12-1809 m. Marthe Pedersdatter fra N. Fen(1) f. 21/11-1787 d. ca. 1850, d.a. Peder Gundersen Fæhn.
1. Anna Andersdatter f. 8/2-1784 g1g m. Anders Olsen Tvedt. Se V. Tveit.
2. Margrethe Andersdatter f. 11/11-1786 g.m. Jon Olsen Borgen. Se Borgen under Søve.
3. Maren Andersdatter f. 18/1-1789 g.m. Gunder Olsen Tvedt. Se Tveit(2).
4. Kirsten Andersdatter f. 14/4-1794 g.m. Anders Andersen. Se Torsnes under Søve.
5. Ole f. 29/9-1796 bg. 29/6-1797. "Ole Andersen Huvet, 40 Uger 1 Dag."
6. Karen Andersdatter (Kari Andersdatter) f. 2/6-1798 g. i Lunde 23/7-1820 m. Peder Halvorsen Hegland f. ca. 1798 fra Landsmarka, Lunde.
7. Maria Andersdatter f. 3/11-1800 g1g m. Gunder Pedersen Fæhn. Se Fen nedre(1).
8. Ole Andersen f. 17/4-1803. Se nedenfor.
Barn i 2. ekteskap:
9. Peder f. 13/7-1810 bg. 14/10-1810. "Peder Andersen Meltey, 3 Uger(!)."
10. Anne Andersdatter f. 7/8-1811 g. 1832 m. Hans Andersen. Se Øya(7) under Tveit.
11. Peder Andersen f. 25/3-1813 g. 1837 m. Maren Nilsdatter, d.a. Nils Olsen Tveit. Se Kåsa under Håtveit store.
12. Knud f. 14/3-1816 d. 8/12-1816 på Melteig.
13. Knud Andersen f. 3/11-1817. Se M. Jøntvedt(2) "Haugjordet".
14. Asloug Maria Andersdatter f. 25/6-1820 g.m. Hans Gjertsen på Verket. Se Familie 6 - Verket 1845.
15. Maren Andersdatter (Mari Andersdatter) f. 17/2-1823. Konf. i Holla 1838 "fra Meelteig".
Eier 1797.

Denne familien bodde til å begynne med på gården hos hans foreldre - Ø. Håtveit. Deretter noen få år på Juvet under Håtveit.
De kom til Melteig i 1797
.

F.f. Anders Olsen Store Hotved og Anna Tronsdatters Anna: Tron Mognsen Kaasen, Steen Meelteij, Anders Skiørholt, Anna Meelteij, Karen Olsd. Hotved.
F.f. Anders Olsen Hotved og Anne Tronsdatters 
Margrethe: Tron Kaasen, Thomas Wale, Steen Meltej, Maren Pedersd. Kaasen, Anne Pedersd. Meeltej.
F.f. Anders Olsen Hotved og Anne Tronsdatters
Maren: Ole Hotved, Steen Meeltej, Peder Tronsen Kaasen, Anne Pedersd. Meeltej, Guro Pedersd. Hegnen.
F.f.
Anders Olsen Huvet og Anne Tronsdatters Kirsten: Steen Meeltej, Mogens Kaasen, Peder Kaasen, Anne Pedersd. Meeltej, Anne Andersd. Wibeto.
F.f. Anders Olsen Huvet og Anne Tronsdatters 
Ole: Steen Meeltej, Peder Kaasen, Mogens Kaasen, Anne Pedersd. Meeltej, Inger Nielsd. Kaasen.
F.f. Anders Olsen Meeltei og Anne Tronsdatters 
Karen: Ole Hotved, Steen Olsen Hotved, Mogens Kaasen, Inger Nielsd. Kaasen, Anne Olsd. Hotved.
F.f. Anders Olsen Meeltej og Anne Tronsdatters 
Maria: Steen Olsen Haatved, Gunder Berget, Mogns Clemetsen, Anne Pedersd. Karen Steensd. Haatved.
F.f.
Anders Olsen Meeltey og Anne Tronsdatters Ole: Steen Hotvedt, Annicken Knudsd. (+ foreldrene?).
F.f. Anders Olsen Meltey og Marthe Pedersd. Fæhns
Peder: Ole Twed, Anders Ringsevje, Peder Ringsevje, Maren Søve, Anne Ringsevje.
F.f. Anders Olsen Meltei og Marte Pedersdatters
Anne: Maren Pedersd. Fæhn, Gunder Fæhn, Anders Ringsevje, Gunder Tved, Magrete Andersd. Meltei.
F.f. Anders Olsen Melteig og Marthe Pedersdatters
Peder: Aslaug Knudsd. Fæhn, Margrethe Andersd. Søwe, Ole Tved, Gunder Fæhn og Anders Ringsevje.
F.f. Gaardmand Anders Olsen Meelteig og Marthe Pedersdatters
Knud: Mari Fæhn, Kari Meelteig, Gunder Fæhn, Anders Ringsevje, Anders Thorsnæs og Peder Holden.
F.f. Gaardmand Anders Olsen Meelteig og Marthe Pedersdatters
Knud: Kirsten Thorsnæs, Marie Tved, Gunder Fæhn, Anders Tved, Gunder Tved og Peder Holden.
F.f. Gaardmand Anders Olsen Meelteig og Marthe Pedersdatters
Asloug Maria: Mari Tved, Maria Meelteig, Gunder Fæhn, Anders Tved og Peder P. Fæhn.
F.f. Gaardmand Anders Olsen Meelteig og Marthe Pedersdatters
Maren: Margrethe Borgen, Marie Fæhn, Anders Tvedt, Anders Torsnæhs, Ole Andersen Meelteig.

Det ble skifta etter Anders Olsen Meeltej her i 1824.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 256. Digitalarkivet.
"Kontrakt, hvorved Anders Olsen forpligter sig og efterfølgende eiere til at levere Hollen Jernværk 60 læster Kul aarlig, thingl. 6. Febr. 1824."

Ved skifte etter Anders Olsen i 1824, ble gården solgt til baron Løvenskiold på jernverket. Verket var pantsatt til statskassa og
da lånet ble misligholdt ble hele jernverket med underliggende gårder og plasser, solgt på tvangsauksjon. Av en eller annen grunn
ble ikke Melteig med i dette store salget, dermed kunne sønnen Ole Andersen Melteig kjøpe tilbake gården.

Enka Marthe Pedersdatter ble g2g med Arve Thomassen Hvalen. Se Flatgrav under Hvalen i Helgen.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 256. Digitalarkivet.
"Auktionsskjøde til Ole Andersen for 1.500 Spd., dat. og thingl. 9. Sept. 1834."

Bonde, leilending, selveier
Ole Andersen Melteig (Ole A. Melteig) herfra f. 17/4-1803 d. 8/5-1852, 49 år gml., s.a. Anders Olsen Meeltej.
g. i Holla 15/9-1826 m. Ingeborg Hansdatter fra Sanna f. 11/4-1804 d. 15/5-1889 på Melteig, som føderådsenke, d.a. Hans Halvorsen Sanden og Maren Christensdatter.
Forlovere: "
Ole Andersen Tved og Knud Nielsen Hotved."
1. Anders Olsen f. 15/10-1827. Overtok Melteig.
2. Hans f. 30/4-1830 d. 10/4-1831 på Melteig, 1 år gml.
3. Hans f. 11/3-1832 d. 13/5-1832 på Melteig, 14 dager gml.
4. Hans f. 10/6-1833 d. 4/2-1834 på Melteig, 9 mnd. gml.
5. Halvor Olsen f. 10/12-1835. Til Grøtvik i Solum.
6. Ole Olsen f. 3/2-1838.
7. Hans Olsen f. 14/6-1842 d. 16/3-1864 på Melteig, 28 år gml. Ugift.
8. Anne Marie f. 22/6-1847 d. 1/4-1848 på Melteig, 3/4 år gml.
Bruker ca. 1826. Eier 1834.

F.f. Gaardmand Ole Andersen Meelteig og Ingebor Hansdatters Anders: Maria A. Wibetoe, Anne Andersd. Bøe, Anders Tved, Anders H. Wibetoe, og Halvor Hansen Sanden.
F.f. Ole Andersen Meelteig og Ingeborg Hansdatters
Hans: Maren Christensd. Sanden, Liw Hansd. Sanden, Halvor Isachsen Øgaarden, John Olsen Ringsevje, Halvor Hansen Sanden, Peder Andersen Meelteig.
F.f. Ole Andersen Meelteig og Ingeborg Hansdatters
Hans: Maren Andersd. Tved, Anne Andersd. Wibetoe, Anders Hansen Wibetoe, Anders Torsnæs og Peder Andersen Meelteig.
F.f. Gaardmand Ole Andersen Meelteig og Ingeborg Hansdatters
Hans: Maren Christensd. Sanden, Anne Sophie Johannesd. Heisholt, Hans Christiansen Sanden, Gunder Tved, Halvor Sanden.
F.f. Gaardmand Ole Andersen Meelteig og Ingeborg Hansdatters
Halvor: Anne Sophie Hansd. Sanden, Liw Hansd. Sanden, Anders Hansen Vibetoe, Halvor Hansen Sanden, Ole Gundersen Tved.
F.f. Gaardmand Ole Andersen Meelteig og Ingeborg Hansdatters
Ole: Mari Nielsd. Tved, Liw Hansd. Meelteig, John Olsen Ringsevjen, Anders Hansen Wibetoe, Anund Hansen Wibetoe.
F.f. Gaardmand Ole Andersen Meelteig og Ingeborg Hansdatters
Hans: Liw Hansd. Vibetoe, Aaste Hansd. Sanden, Gunder Gundersen Tved, Peder Andersen Kaasen, Anders Johnsen Ringsevjen.
F.f. Gaardmand Ole Andersen Meelteig og Ingeborg Hansdatters
Anne Marie: Mari Nilsd. Kaasen, Mari Andersd. Søwe, Peder Andersen Kaasen, Ole Gundersen Tved, Anders Olsen Meelteig.

Kilde: Fritt etter Simon Ytterbøe i Holla I (1925).
Ole Melteig var nok en driftig mann. Flink med penger må han også ha vært. I 1840 kjøpte han gården Tveit.
Han kjøpte, sammen med sin sønn Halvor, gården Grøtvik i Solum i 1843. Sønnen kjøpte snart ut sin far.

Kilde: Matrikkelgrunnlaget 1866 ("blåboka").
Gnr 18 - bnr 1 Melteig: Landskyld 8 dl. - 2 ort - 16 skill. (skylddaler).
Gården besto av 121 mål dyrka jord, hvor mesteparten var av god beskaffenhet.
Besetning: 2 hester, 6 kuer og 12 sauer.
Skogen gikk fra gården og sydover og er på 1800 mål.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 256. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Ole Andersens i uskiftet bo hensiddende enke til sønnen Anders Olsen for 2.800 Spd., dat. 26. Mai, thingl. 9. Juni 1875.
"Føderaadsbrev fra Anders Olsen til moderen Ingeborg Hansdatter, dat. 26. Mai, thingl. 9. Juni 1875."

Bonde, selveier
Anders Olsen Melteig herfra f. 15/10-1827 d. 10/12-1910 som "Rentenist" på Melteig av "Bronkit".
g. i Holla 11/9-1856 m. Kirsti Pedersdatter fra N. Tufte f. 21/6-1825 d. 21/4-1874 på Meelteig, 49 år gml., d.a. Peder Andersen Tufte.
Forlovere: "
Gunder Olsen Tvet og Anund Hansen Wibeto."
1. Ole Andersen f. 21/10-1856. Overtok gården.
2. Peder Martinus Andersen f. 29/11-1858.
3. Christen Andreas Andersen (Kristen Andersen) f. 20/9-1863 på Grøtvik i Solum.
4. Ingeborg Marie Andersdatter f. 12/5-1865 på Grøtvik i Solum. "d. i 20-åra"
5. Olaves August Andersen f. 31/3-1868
Eier 1875.

F.f. Gaardm. Anders Olsen Meelteig og Kirsti Pedersdatters Ole: Ingebor Hansd. Meelteig, Maren Anne Halvorsd. ditto, Gunder Gundersen Tved, Anund Hansen Vibetoe, Halvor Olsen Meelteig.
F.f. Gaardmand Anders Olsen Meelteig og Kirsti Pedersdatters 
Peder Martinus: Ingeborg Hansd. Meelteig, Anne Magrethe Johnsd. ditto, Anund Hansen Vibetoe, Simon Larsen Haatved, Halvor Olsen Meelteig.
F.f. Anders Olsen Grøtevig og Kirsten Pedersdatters
Christen Andreas: Sofie Olsd. Moldhaugen, Marie Olsd. Tufte, Jens Pedersen Moldhaugen, Ole Gundersen Grøtevig, Gunder Olsen ibid.
F.f. Anders Olsen Grøtevig og Kirsti Pedersdatters
Ingeborg Marie: Maren Sivertsd. Findal, Anne Margrethe Johnsd. Moldhaugen, Isak Halvorsen, Lars Bucka, Rambæk, Ole Olsen Melteig.
F.f. G.br. Anders Olsen Meltej og Kirsti Pedersdatters 
Olavus August: Anne Jensd. Tufte, Anne Anundsd. Vibeto, Nils Olsen Wibeto, Hans Anundsen ditto, Andreas Anundsen ditto.

Anders Olsen Melteig hadde sin bror Halvor på Grøtvik i Solum. Anders med familie bodde der et par år
rundt 1865. Vi kan se at to av barna her er født på Grøtvik
.

Andre på gården i 1875:
"Ingeborg Hansdatter f. 1804, mandens moder".
Tjenestepiker:

Kirstine Christensdatter, ugift, f. 1850 i Solum.

Laura Severine Simonsdatter, ugift, f. 1861 i Holden.

Husdyr 1875: 2 hester, 1 okse, 5 kuer, 2 kalver, 12 sauer og 1 gris.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 256. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Anders Olsen til sønnen Ole Andersen for kr. 50.000,- med pant i dette brug for kr. 30.000,- og med ret for sælgeren i hans levetid til
stuen i 1te etage, kjøkken og ydre bekvemligheder, fornøden brændeved m.m. alt ansat til kr. 1.000,- dat. 20/8, thingl. 28/8-1909."

Bonde, selveier
Ole A. Melteig herfra f. 21/10-1856 d. 28/5-1920 på Melteig av "Kræft."
g. i Holla 29/9-1882 m. Ingeborg Svennungsdatter fra Laug i Lunde f. 9/9-1851 i Lunde d. 21/6-1914 av slag på Melteig, d.a. husmann Svennung Gundersen Laug og Anne Pedersdatter.
Forlovere: "
Kristen Svennungsen Laug i Lunde og Kristen Andersen Melteig."
1. Kirsti Melteig f. 23/8-1882 g.m. John Håtvet.
2. Anders Melteig sr. f. 24/8-1883 d. 19/9-1967 i Oslo. Se nedenfor.
3. Ingeborg Melteig f. 16/6-1885.
4. Peder Marthinius Melteig f. 1/10-1887. Overtok gården.
5. Olav Melteig f. 6/9-1889. Se Håtveit lille(2).
6. Sigvart Andreas Melteig f. 22/2-1892.
7. Hans f. 7/3-1894 d. 29/3-1895 på Melteig, av "Lungebetendelse".
8. Hans Olsen Melteig f. 5/9-1896 d. 13/9-1969. Var kjøpmann i Oslo. Gravlagt på Vestre Aker gravlund.
Eier 1909.

F.f. Gbr. Ole Andersen Melteig og Ingeborg Sveinungsdatters Kirsti: Anne Halvorsd. Vibeto, Ingeborg Maria Andersd. Melteig, Hans Anundsen Vibeto, Christen Svenningsen Ulefos, Peder Andersen Melteig.
F.f. Gbr. Ole Andersen Melteig og Ingeborg Svennungsdatters 
Anders: Anne Christensd. Haatved, Ingeborg Marie Andersd. Melteig, Andreas Jensen Haatved, Peder Andersen Melteig, Halvor Stensen Haatved.
F.f. Gbr. Ole Andersen Melteig og Ingeborg Svennungsdatters 
Ingeborg: Anne Halvorsd. Vibeto, Ingeborg Marie Andersd. Melteig, Hans Anundsen Vibeto, Christen Svennungsen Ulefos, Christen Andreas Andersen Melteig.
F.f. Gbr. Ole Andersen Melteig og Ingeborg Svennungsdatters 
Peder Marthinius: Helene Olsd. Haatvedt, Ingeborg M. Andersd. Melteig, Anders Olsen Melteig, Kristen Andersen Melteig og Kristen Svennungsen Ulefos.
F.f. Gbr. Ole Andersen Melteig og Ingeborg Svennungsdatters 
Olaf: Marie Nilsd. Ulefos, Lovise Hansd. Vibeto, Hans Anundsen Vibeto, Kristen Andersen Melteig og Karl Halvorsen Haatvedt.
F.f. Gbr. Ole Andersen Melteig og Ingeborg Svenningsdatters 
Sigvart Andreas: Marie Nilsd. Sagbr., Kristen Svennungsen do., Lovise Hansd. Vibeto, Hans Anundsen do. og Andreas Andersen Melteig.
F.f. Gbr. Ole Andersen Melteig, Melteig og Ingeborg Sveinungsdatters 
Hans: Marie Nilsd. Sagbr., Lovise Hansd. Vibeto, Hans Andreassen Vibeto, Kristen Svennungsen Sagbr., Kristen Andreassen Melteig.
F.f. Gbr. Ole Andersen Melteig og Ingeborg Svennungsdatters 
Hans: Marie Nilsd. Sagbr., pige Lovise Hansd. Vibeto, gbr. Hans Anundsen Vibeto, Kristen Svennungsen Sagbr., Kristen Andersen Melteig.

Ole A. Melteig ble konfirmert i Holla i 1871, mens Ingeborg har jeg ennå ikke funnet konfirmert.
Hun var i tjeneste i Holla før de gifta seg. I 1910 kjøpte han gården Håtveit lille(2).

Ole A. Melteig var mye nevnt i lokalavisene på 1890-tallet som "lagrette- og domsmand". Jeg ser at Ytterbøe stadig kaller
han for "Olav A. Melteig", men det har jeg aldri sett i noen andre kilder. G. S.

Kilde: Fritt etter Simon Ytterbøe i Holla I (1925).
Olav Melteig (Ole Melteig! G.S.) var en mann som ble meget nytta i bygda. Ordfører fra 1900 til 1903, kommuneregnskapsfører, formann i fattigstyret, åsteds-kommissær i mange år, og i mange år bankdirektør i Holla Sparebank. I 1912 var han oppført som bondelagets kandidat til Stortinget fra Vest-Telemark, men rakk ikke fram.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 256. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning avholdt 20/6, tingl. 29/6-1918, hvorved er skilt ut Murefjeld (bnr 6) av skyldmark 2,40.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 256. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Ole A. Melteig til sønnen Peder O. Melteig herpaa og gnr 19 bnr 7 for kr. 70.500,- med (føderådsavtale) forbehold for sælger
til frit husvær og brændeved samt adgang til kjøkken og stue i 1ste etage og et værelse i anden etage paa Melteig, dat. 12., tingl. 18. sept. 1918."

Bonde, selveier
Peder Melteig (Peder Marthinius Melteig) f. 1/10-1887 d. 11/7-1956.
Eier 1918.

Den ugifte Peder Melteig bodde her med sin ugifte søster Ingeborg Melteig f. 16/6-1885 d. 28/2-1966.

Hjemmelen gikk over til søstra Ingeborg etter at Peder døde i 1956. Hun fikk hjemmel 17/9-1957.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 338. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 26/6, dagbokført (tinglyst) 27/6-1959, fra Ingeborg Melteig til Anders Melteig (brorson) for kr. 100.000,- "

Departementsråd for høyre
Anders Melteig jr. fra Oslo f. 3/5-1923 d. 10/11-2006, s.a. Anders Melteig og hustru Astrid.
g. ca. 1951 m. Synnøve f. 24/12-1926 d. 21/9-2007.
1. Vibeke f. 1952.
2. Ole Melteig f. 1953. Overtok gården.
3. Britt Melteig f. 1956.
4. Anne Lise Melteig f. 1962.
5. A
strid f. 1964.  
Eier 1959.

Disse ektefellene er gravlagt på Vestre Aker gravlund i Oslo.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 256. Digitalarkivet.
"Ektepakt dat. 6/1, dagbokført (tinglyst) 20/4-1961, mellem Anders Melteig og Synnøve Melteig, hvori bestemmes at denne eiendom skal være Anders Melteigs særeie."

Anders Melteig sr. herfra f. 24/8-1883 ble gift med Astrid f. 1/2-1894 d. 4/7-1992. De fikk en sønn, Anders Melteig jr.
som hans tante Ingeborg Melteig solgte Melteig til i 1959 (se ovenfor).
Anders Melteig sr. i Oslo ble valgt til president i Norsk skøyteforbund fram til 1933. Han ble gjenvalgt til formann i
Motorførernes avholdsforbund under årsmøte på Notodden i 1934.

Anders Melteigs søster Ingeborg Melteig drev gården alene i 28 år, og var 75 år gammel da uthuset gikk opp i flammer ved 3.30 tiden om morgen
den 15. januar 1960. Alle dyra og all gårdsredskap som sto inne ble flammenes rov. Anders Melteig sr. sørget for at det ble oppført nytt uthus så
snart det var mulig.

Se reportasje fra Telemark Arbeiderblad nedenfor.Kilde: Telemark Arbeiderblad, Fredag 15. januar 1960.


Kilde
: Grunnboksblad (1935-1993) (panteregister).
"Dagbokført (tinglyst) 16/12-1974. Skjøte av 14/12-1974, til Ole Melteig f. 1953 for kr 39.250,- på 1/4 part av denne eiendom."
"Dagbokført (tingl.) 4/11-1987. (Hjemmel til) Ole Melteig ifølge skjøte på 3/4 part av denne eiendom for kir. 330.885,- "

Ole Melteig f. 1953.
Eier 1974 (1/4) 1987 (hele bruket).

Ole Melteig er bosatt i Oslo.

 


| Hjem | Innhold |
| Gamle Håtveit Store | Ø. Håtveit Store | Håtveit(1) "Melteig" | Håtveit 2 | Håtveit 3 | Håtveit 4 |
 | Hegna | Kåsa | Juvet | Tufta |


Håtveit store 2
Gnr. 18 - bnr 2. Løpenr. 40a.


Håtveit bnr. 2 på 1990-tallet. Skannet etter "Norske Gardsbruk Telemark II " (2000) - Foyn forlag, Bø. Etter tillatelse.

Utskilt fra den gamle Håtveit store (østre) i 1822.

Landskyld ved overtakelsen i 1822, 1 1/2 tønne korn. De fleste av bygningene på gamlegården fulgte med.

 

Adresse 2023: Håtveitvegen 125 og 127.

Skyldmark: 3,83. Areal: 37 731 kvm. med

Kilde: Holla I - Simon Ytterbøe (1925).
Med samtykke av forordningen av 14. april 1769, ble gården delt i to like deler i 1822. Den søndre delen, med forholdvis ny hovedbygning, overtok den umyndige
Steen Johannesen Namløs
, med faren som verge. Til denne delen fulgte den vestre halvdel av heimeskogen og den nordre del av seterskogen.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 257. Digitalarkivet.
"Skjøde fra skifteforvalteren i Steen Olsen og hustrus bo til Steen Johannesen for 1.000 Spd., dat. 23. Januar, thingl. 5. Febr. 1822."

Bonde, selveier
Steen Johannesen Haatved fra M. Namløs(4) "Enerhaugen"
f. 19/7-1809 d. 20/6-1872 på Håtveit, 63 år gml., s.a. Johannes Nilsen Namløs.
g. i Holla 28/12-1831 m. Karen Halvorsdatter fra S. Fen(1) f. 22/8-1810, d.a. Halvor Andersen Fæhn.
Forlovere: "
Anders Thomasen Wærket og Hans Hansen Tufte."
1. Karen f. 30/9-1833 d. 10/10-1833 på Håtveit, 11 dager gml.
2. Johannes Steensen f. 10/12-1836. Overtok gården.
3. Halvor Steensen f. 25/9-1839. Se Håtveit store(4).
4. Karen Kirstine Steensdatter f. 17/11-1843 g.m. Anders Andersen Borgen. Se Borgen(A) under Søve.
5. Nils Steensen f. 19/6-1846 d. 3/5-1849. "Nils Steensøn, Gaardmandssøn Haatved, 2 Aar, 11 mnd."
6. Jens Steensen f. 10/2-1849.
Eier 1822.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Gaardmand Steen Johannesen Haatved og Karen Halvorsdatters Karen: Kirsten Halvorsd. Fæhn, Karen Johannesd. Namløs, Johannes N. Namløs, Halvor Andersen Fæhn, Anders Halvorsen Fæhn.
F.f. Gaardmand Steen Johannesen Haatvedt og Kari Halvorsdatters
Johannes: Kirsten Halvorsd. Vibetoe, Kari Johannesd. Namløs, Johannes Nielsen Namløs, Halvor Andersen Fæhn, Anders Halvorsen Fæhn.
F.f. Steen Johannesen Haatvedt og Kari Halvorsdatters
Halvor: Kari Johannesd. Nyhuus, Ingeborg Olsd. Fæhn., Ole Christensen Nyhuus, Halvor Andersen Fæhn, Anders Halvorsen Fæhn.
F.f. Gaardmand Steen Johannessen Haatved og Kari Halvorsdatters
Karen Kirstine: Ingeborg Olsd. Fæhn, Anne Andersd. Haatvedt, Halvor Andersen Fæhn, Niels Johannessen Namløs, Ole Olsen Haatved.
F.f. Gaardmand Steen Johannessen Haatved og Kari Halvorsdatters
Niels: Anne Knudsd. Haatved, Ingeborg Arvesd. Namløs, Christopher Haatved, Anders Halvorsen Fæhn, Niels Johannessen Namløs.
F.f. Gaardmand Steen Johannessen Haatved og Kari Halvorsdatters
Jens: Anne Knudsd. Haatved, Anne Karine Olsd. Fæhn, Christopher Steensen Haatved, Anders Halvorsen Fæhn, Jens Halvorsen Fæhn.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og ofte hvor de bodde.

Faren styrte denne gården for sønnen fram til han ble voksen og kunne ta over selv.

Kilde: Blåboka (matrikkelforslag)1866.
Eiendommen var på 96 mål dyrka mark, for størstedelen av god beskaffenhet.
Besetning: 1 hest, 6 kuer og 9 sauer.

Steen delte eiendommen i 1869 mellom sønnene Johannes og Halvor. Se Halvor på Håtveit(4).
Dermed ble skylda halvert og hvert av disse bruka fikk en landskyld på 9 settinger hver.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 257. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Steen Johannesen til Johannes Steensen for 950 spd., dat. og thingl. 8. Febr. 1869."

Bonde, selveier
Johannes Steensen Haatved herfra f. 10/12-1836 d. 24/8-1889 av "Tæring paa Haatvedt", 53 år gml., s.a. Steen Johannesen Haatved.
g1g i Holla 1/11-1861 m. Ingeborg Jørgensdatter fra N. Jøntvedt(1) f.
31/5-1841 d. 30/4-1866 på Håtveit av "Tarmslyng", 25 år gml., d.a. Jørgen Jørgensen Jøntvedt.
Forlovere: "
Anders Halvorsen Fæhn og Nils Johannesen Namløs."
g2g i Holla 6/2-1867 m. Aagot Maria Christensdatter fra Røkstua(2) under Namløs nedre f. 11/4-1838 d. 23/6-1913 på Håtveit av "Hjerteslag"., d.a. Christen Kjøstolsen Røgstuen.
Forlovere: "
Anders Halvorsen Fæhn og Ole Nilsen Namløs."
1. Steen Andreas Haatvedt f. 28/3-1867. Overtok gården.
2. Karl Olaus Haatvedt f. 10/11-1869. Se Håtveit(4).
3. Halvor f. 25/3-1872. Død ung.
4. Karen Kirstine Johannesdatter f. 29/6-1874 g.m. John P. Gunnerud. Se Gunnerud under Prestegården.
5. Ingeborg Marie Haatvedt f. 9/10-1876 g.m. gruvearbeider Anders Nilsen Dahl. Se Vesthagv. 12 und. Søve.
6. Laura Severine Haatvedt f. 30/1-1879 g.m. Gustav Hollaseter. Se Holla seter und. Holla gård.
Eier 1869.

F.f. Johannes Stensen Haatvedt og Aavet Maria Christensdatters Steen Andreas: Anne Christensd. Haatvedt, Helene Olsd. Kaasene und. Vrk., Simen Larsen Haatvedt, Anders Andersen Borgen, Halvor Stensen Hotvet.
F.f. Grdb. Johannes Stensen Haatved og Aavet Maria Christensdatters 
Carl Olaves: Helene Olsd. Haatved, Anne Helene Andersd. Fæhn, Simon Larsen Haatved, Anders Andersen Skippervold, Jørgen Jørgensen Fæhn.
F.f. Johannes Stensen Haatved og Aavet Maria Christensdatters 
Halvor: Karen Kirstine Stensd. Borgen, Kirsten Jensd. Langkaas, Simon Larsen Haatved, Halvor Stensen Haatved, Carl Simonsen Haatved.
F.f. Grdb. Johannes Stensen Haatved og Aavet Maria Christensdatters 
Karen Kirstine: Helene Olsd. Haatved, Kirsti Simonsd. ditto, Anders Andersen Borgen, Halvor Stensen Haatved, Jens Stensen ditto.
F.f. Gaardbr. Johannes Stensen Haatved og Aavet Maria Christensdatters 
Ingeborg Marie: Karen Kirstine Stensd. Borgen, Anne Karine Jensd. Haatved, Halvor Stensen ditto, Jens Stensen ditto, Carl Simonsen ditto.
F.f. Grdb. Johannes Stensen Haatved og Aavet Maria Christensdatters 
Laura Severine: Helene Olsd. Haatved, Anne Simonsd. ditto, Anders Andersen Borgen, John Jonsen Fæbakke, Lars Simonsen Haatved.

Johannes tok mot den nordre delen med hus på. På den søndre delen (bnr 4) ble det ikke oppført hus før i 1906.
Alle barna her er født i andre ekteskap.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 257. Digitalarkivet.
"Uskiftebevilling for Johannes Steensens Enke, Aagot Marie Christensdatter Haatvedt, dat. 3. okt. 1889, thingl. 15. des. 1909."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 257. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Aagot Marie Christensdatter Haatvedt til sønnen Steen Andreas Johannesen for kr. 12.500,- med pant i eiendommen for kr. 1.430,-
som sikkerhet for et i skjøtet til Sælgersken betinget Føderaad, dat. 6., thingl. 15. Des. 1909."

Bonde, selveier
Steen Andreas Johannesen Haatvedt (Andreas Johannesen Haatvedt) herfra f. 28/3-1867.
g. i Holla 11/1-1921 m. Bertha Halvorsdatter Hollaseter fra Hollaseter und. Holla f. 27/7-1890 på Bømark, d.a. Halvor Halvorsen Hollasæter.
Forlovere: "
Olaus Haatvedt og Georg Stensen."
1. Aagot Konstanse Haatvedt f. 3/5-1921 g.m. Harald O. Dahl fra Melum.
2. Jenny Hansine Haatvedt f. 2/10-1924 g.m. Magnus Borgen f. 20/3-1912. Se Borgen A - Gamlev. 40.
3. Johannes Haatveit f. 28/5-1927. Overtok gården.
Eier 1909.

F.f. Gbr. Sten Andreas Johannesen Haatvedt, Håtvedt og Bertha Halvorsdatters Aagot Konstanse: Olaus Haatvedt, Karl K. Haatvedt, Kone Gunhild Stensrud, Moren.
F.f. Gbr. Andreas Johannesen Håtveit og hustru Berta Holvarsdatters 
Jenny Hansine: Moren, John og Karen Gunnerud, Gustav Dalen.
F.f. Gbr. Andreas J. Håtveit og hustru Berta Halvorsdatters 
Johannes: Moren, Jon Gunnerud, Gustav Eriksen, Tea Johannesen.

Steen Andreas Johannesen Haatvedt ble 8/6-1910 far til ei jente som ble døpt for Marta. Mora var Anette Marie Andersdatter Borgen f. 1881.
Marta Borgen ble født på Borgen og konfirmert i Holla kirke 5/10-1924 med bosted Borgen.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 257. Digitalarkivet.
"Skjøte fra skifteforvalteren i Andreas Johannesen Haatvedts dødsbo til den umyndige sønn Johannes Haatvedt for kr. 23.400,- mot at tilsvare
følgende panterettsutlegg i dette bruk:
1. Bertha Haatvedt, Holla - kr. 2.000,-
2. A/S Tvara Handelslag, Ulefoss - kr. 140,54
3. Aagot Haatvedt f. 3/5-1921 - 7.659,82.
4. Jenny Haatvedt f. 3/10-1924 - 7.659,82.
dat. 28/12-1934 med Holla overformynders paategnede samtykke av 29/12-1934, tingl. 4/1-1935."

Yrke
Johannes Haatveit herfra f. 28/5-1927 d. 9/5-2001.
g.m. Ingrid Bakken fra Bø i Tel. f. 10/4-1927 d. 9/7-1996.
1. Berit Haatveit g.m. Bjørn Tønsberg f. 15/4-1935 d. 22/12-1965. Han er gravlagt på Hoff i Østre Toten.
2. Wencke Håtveit f. 25/5-1954 g.m. NN Jørgensen.
3. Turid Haatveit.
4. Gunn Haatveit.
5. Tone Haatveit.
6. Line Haatveit.
Eier 1935.

Til gården hører det skog og part i Håtveitseter.
 


| Hjem | Innhold |
| Gamle Håtveit Store | Ø. Håtveit Store | Håtveit(1) "Melteig" | Håtveit 2 | Håtveit 3 | Håtveit 4 |
 | Hegna | Kåsa | Juvet | Tufta |


Håtveit store 3 - nordre
Gnr 18 - bnr 3. Gammelt løpenr. 40b.


Håtveit bnr. 3 på 1990-tallet. Skannet etter "Norske Gardsbruk Telemark II " (2000) - Foyn forlag, Bø. Etter tillatelse.


Utskilt fra Ø. Håtveit store i 1822, som halvparten av den gamle gården. Altså med ei landslyld på 3 tønner korn.

Beliggende 112 m.o.h.

Skyldmark: 5,34. Areal: 74 311 kvm.

Adresse 2023: Håtveitv. 111 og 109 (18/9).


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 7, folie 86. Digitalarkivet.
"1 tnd. 6 Sættinger (1 1/2 tnd.) med bøxel solgt fra Sorenskriver Wessel til Magrete Steensdatter, dat. 22 Jan. 1822. (Summen er skjult i bretten i den skanna versjonen).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 7, folie 86. Digitalarkivet.
"3 Tdr. med bøxel udskiftet fra Steen Olsen til Margrethe Haatued, dat. 9. Jan. 1823.

Kilde: Holla I (1925).
Med denne gården fulgte den gamle hovedbygningen og endel andre hus. Disse skulle flyttes innen 3 år fra utskiftingen.
Med den nordre del av gården (denne) fulgte den østre del av heimeskogen og den søndre del av seterskogen.

Bonde, selveier (på sin frues vegne)
Knud Nilsen Hotved fra Sætre i Drangedal dpt. 15/5-1780 d. 6/8-1838 på Håtveit, 56 år gml., s.a. Nils Torvildsen Sætre og Taran Knudsdatter Naas født i Sannidal.
g. i Drangedal 2/3-1807 m. Margrethe Steensdatter fra Ø. Håtveit store f. 15/8-1788 d. i USA, d.a. Steen Olsen Hotvedt.
1. Pikebarn bg. i Drangedal 20/9-1806. Kun hjemmedøpt (uten navn). Ble bare 3 timer gml.
2. Taran dpt. 24/7-1808 i Drangedal. Død før 1817.
3. Anne Knudsdatter dpt. i Drangedal 20/1-1811 g.m. Christopher Steensen. Se nedenfor.
4. Maria Knudsdatter f. 31/5-1813 på Sætre i Drangedal (jordmor) g.m. Ole Olsen Wibetoe. Se Vibeto øvre(1).
5. Karen f. 11/10-1815 i Drangedal. Død før 1830?
6. Taran Knudsdatter f. 17/11-1817 i Drangedal g.m. Peder Gundersen Fæhn. Se N. Fen(1).
7. Nils Knudsen f. 14/12-1822 her.
5. Steen Knudsen f. 28/8-1825.
6. Ole Knudsen f. 15/12-1827. Emigrerte til N. Amerika i 1846.
7. Karen Knudsdatter f. 14/10-1830.
8. Margrethe f. 1/7-1836 d. 7/5-1837 her, 1 år gml.
Eier 1822.

F.f. = Faddere for ...

F.f.
Gaardmand Knud Nielsen Hotved og Margrethe Steensdatters Niels: Anne Steensd. Heisholt, Kirsten Steensd. Vibetoe, Steen Hotvedt, Halvor Sætre og Hans Steensen Tufte.
F.f. Gaardmand Knud Nielsen Hotved og Margrethe Steensdatters Steen: Maria Tufte, Gunnil Pedersd. Tufte, Steen Hotved, Anders Th. Wibetoe og Hans Tufte.
F.f. Gaardmand Knud Nielsen Hotved og Margrethe Steensdatters Ole: Kirsten Wibetoe, Anne Johannesd. Hotved, Johannes R. Heisholt, Anders Th. Wibetoe og Hans Tufte.
F.f. Knud Nielsen Hotved og Magrethe Steensdatters Karen: Anne K. Bjærven, Maria Hotved, Hans Steensen Tufte, Anders Th. Wibetoe, Christopher Steensen Bjærven.
F.f. Gaardmand Knud Nielsen Haatved og Magrethe Steensdatters Margrethe: Maria Knudsd. Haatved, Taran Knudsd. Haatved, Hans Steensen Tufte, Christopher Steensen Bjærven, Peder Gundersen Meelteig.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og ofte hvor de bodde.

Kilde: Arne Johan Gjermundsen skifteregister, side 96.
Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1832-1841, folie 452a.
Skifte avholdt på Haatvedt store august 1838.
Knud Nielsen d. 6/8-1838, Enken Margrete Steensdatter og børn:
1. Niels Knudsen 16 aar. Formynder: Johannes Rasmussen Heisholt.
2. Steen Knudsen 14 aar. Formynder: Anders Thomassen Vibeto.
3. Ole Knudsen 11 aar. Formynder: Anders Thomassen Vibeto.
4. Anne Knudsdatter g.m. Christopher Steensen Bjærven.
5. Mari Knudsdatter g.m. Ole Olsen Nyhus.
6. Taran Knudsdatter g.m. Peder Gundersen Fæhn.
7. Kari Knudsdatter 9 aar. Formynder: Anders Thomassen Vibeto.
Laugverke for Enken: Ole Andersen Melteig.

Enka Margrethe Steensdatter emigrerte til N. Amerika den 16/6-1851 sammen med sin datter, Anne Knudsdatters familie. Se nedenfor.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 258. Digitalarkivet.
"Auktionsskjøde til Ole Andersen, Christoffer Steensen og Peder Gundersen for 1100 spd., dat. 2., thingl. 7. Sept. 1841."
"Skjøde fra Ole Andersen og Peder Gundersen til Christoffer Steensen paa deres andele af dette brug for 500 spd., dat. og thingl. 7. Sept. 1841."

Bonde, selveier
Christopher Steensen Haatvedt
fra Tufte(6) f. 19/8-1807 d. i USA, s.a. Steen Andersen Tufte.
g. i Holla 23/6-1829 m. Anne Knudsdatter herfra dpt. 20/1-1811 i Drangedal d. i USA, d.a. Knud Nilsen Hotvedt.
1. Steen f. 28/6-1829 på Tufte d. 29/6-1829 på Tufte, 1 dag gml..
2. Steen f. 9/7-1830 på Bjerva d. 9/7, 1 dag gml. (bg. 15/7 ved Helgen).
3. Steen Andreas Christophersen f. 20/11-1831.
4. Kirsten Christophersdatter f. 31/5-1834.
5. Knud Christophersen f. 19/11-1836.
6. Margrethe Christophersdatter f. 15/8-1839.
7. Jens f. 18/4-1842 på Håtveit store.
8. Jens Christophersen f. 30/12-1843.
9. Anne Mathea Christophersdatter f. 14/5-1846.
10. Nils Christophersen f. 18/7-1848.
11. Andreas Christophersen f. 17/3-1851.
Eier 1841.

F.f. Christopher Steensen Tufte og Anne Knudsdatters Steen: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hiemmedøbt 28/6.
F.f. Christopher Steensen Bjærven og Anne Knudsdatters Steen: (Ingen faddere. Død før kirkedåp). Hiemmedøbt 9/7.
F.f.
Gaardmand Christopher Steensen Bjerven og Anne Knudsdatters Steen Andreas: Kirsten Christophersd. Tufte, Maria Knudsd. Tufte Haatvedt, Steen Tufte, Hans Tufte og Ole Steensen Tufte.
F.f. Gaardmand Christopher Steensen Bjærven og Anne Knudsdatters
Kirsten: Marie Steensd. Tufte, Marthe Steensd. Tufte, Steen Tufte, Knud Haatved, Ole Steensen Tufte.
F.f. Gaardmand Christopher Steensen Bjærven og Anne Knudsdatters
Knud: Marthe Steensd. Holla, Anne Steensd. Tufte, Steen Tufte, Knud Haatved, Hans Tufte og Ole Steensen Tufte yngre.
F.f. Gaardmand Christopher Stiansen(!) Bjerven og Anne Knudsdatters
Magrethe: Magrethe Steensd. Haatvedt, Anne Steensd. Tufte, Ole Tufte, Peder Gundersen Fæhn.
F.f. Gaardmand Christopher Steensen Haatved og Anne Knudsdatters
Jens: Taran Knudsd. Fæhn, Karen Steensd. Tufte, Peder Gundersen Fæhn, Niels Jørgensen Holla, Niels Knutsen Præstegaarden.
F.f. Gaardmand Christopher Steensen Haatved og Anne Knudsdatters
Jens: Maria Knudsd. Heisholt, Karen Steensd. Tufte, Steen Tufte, Peder Gundersen Fæhn, Christen Jørgensen Præstegaarden.
F.f. Gaardmand Christopher Steensen Haatved og Anne Knudsdatters
Anne Mathea: Karen Steensd. Tved, Anne Andersd. Holla, Niels Jørgensen Holla, Christen Jørgensen Tved, Ole Olsen Heisholt.
F.f. Gaardmand Christopher Steensen Haatved og Anne Knudsdatters
Niels: Taran Knudsd. Fæhn, Kari Knudsd. Fæhn, Anders Steensen Wibetoe, Peder Gundersen Fæhn, Steen Christophersen Haatved.
F.f. Gaardmand Christopher Steensen Haatved og Anne Knudsdatters
Andreas: Marthe Steensd. Holla, Kirsten Christophersd. Haatved, Nils Jørgensen Holla, Peder Gundersen Fæhn, Steen Andreas Christophersen Haatved.

Denne familien bodde først flere år på Bjerva(3) i Helgen. De kom til Håtveit i 1841 og drev gården i 10 år før de
emigrerte til N. Amerika den 16/6-1851, sammen med flere av deres nærmeste slektninger. Hennes mor, enka
Margrethe Steensdatter(63) var også med.
Blant disse var hans bror Anders Steensen Wibetoe med familie. Deres første bestemmelsted var, som så
mange andre, Heart Prairie, Wisconsin. De flytta som regel videre etter kort tid.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 258. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Christoffer Steensen til Nils Jørgensen for 2000 spd., dat. 2., thingl. 6. Febr. 1851."

Nils Jørgensen fra Kolstad store(1) f. 22/5-1806, s.a. Jørgen Jensen Kaalstad.
Eier 1851. Se S. Tufte(6).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 258. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Nils Jørgensen til Karen Maria Olsdatter for 2400 spd, dat. og thingl. 4de Decmbr. 1855."

Bonde, selveier (gjennom sin kone)
Anders Andersen Wibetoe fra M. Vipeto(1).
g.m. Karen Maria Olsdatter fra Vipeto øvre(1).
Eier 1855. Se M. Vipeto(1).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 258. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Karen Marie Olsdatters mand, Anders Andersen Vibeto til John Andreassen for 2400 spd., dat. 14., thingl. 15. Oktober 1864."

Bonde, selveier
John Andersen Stenhaug fra Steinhaug i Lunde.
Eier 1864.

Bosatt på Steinhaug i Lunde.

Bonde, forpagter av sin fars gård (denne)
Andreas Johnsen Steinhaug fra Steinhaug i Lunde f. 6/5-1849 d. 26/4-1932 i Lunde, s.a. John Andreasen Stenhaug og Kirsti Tollefsdatter.
g. i Lunde krk. 15/4-1869 m. Anne Christensdatter fra Hvalen i Lunde f. 30/3-1851 d. 10/4-1927 i Lunde, d.a. Christen Kittilsen Hvalen og Ingeborg Evensdatter.
Forlovere: "Thor Thorsen Hvalen og Anders Andreassen Heisholt."
1. Guro Andreasdatter f. 10/11-1869.
2. Ingeborg f. 22/3-1871 d. 2/4-1872 på "Haatved."
3. Ingeborg Andreasdatter f. 5/4-1873.
4. John Andreassen Steinhaug f. 7/8-1875.
5. Christen Andreassen Steinhaug (Kristen Andreassen) f. 1/12-1877.
6. Anne f. 1/4-1880 d. 4/6-1880 på "Haatved."
7. Andreas f. 16/3-1881 d. 18/3-1881 på "Haatved."
8. Anne Karette f. 27/6-1885 d. 27/7-1885 av "Hjernebetændelse" på "Haatved."
Bruker 1869.

F.f. Grdb. Andreas Johnsen Haatved og Anne Christensdatters Guro: Guro Evensd. Funnemark, Gunhild Christensd. Storekaas, John Andreassen Funnemark, Nils Gjermundsen Storekaas, Even Johnsen Funnemark.
F.f. Grdb. Andreas Johnsen Haatved og Anne Christensdatters 
Ingeborg: Kirsti Andersd. Haatved, Anne Christensd. Haatved, John Andreassen Funnemark, Christen Halvorsen Haatved, Jens Stensen Haatved.
F.f. Gaardbr. Andreas Jonsen Haatved og Anne Christensdatters 
Ingeborg: Mari Christensd. Vibeto, Anne Christensd. Haatved, Halvor Stensen Haatved, Ole Nilsen Vibeto, Even Jonsen Funnemark.
F.f. Grdb. Andreas Johnsen Haatved og Anne Christensdatters 
John: Gunhild Christensd. Grivi, Gunhild Christensd. Haatved, John Andreassen Stenhoug, Nils Gjermundsen Grivi, Kittil Christensen Hvalen.
F.f. Grdb. Andreas Jonsen Haatved og Anne Christensdatters 
Christen: Asloug Østensd. Stenhoug, Anne Nilsd. Haatved, Jon Andreasen Stenhoug, Even Jonsen ditto, Student John Jonsen Funnemark.
F.f. Grdb. Andreas Johnsen Haatved og Anne Christensdatters 
Anne: Asloug Østensd. Stenhoug, Anne Nilsd. Haatved, John Andreasen Stenhoug, Even Johnsen ditto, Jens Stensen Haatved.
F.f. Grdb. Andreas Johnsen Haatved og Anne Christensdatters 
Andreas: (Ingen faddere). Hjemmedøbt af Ingeborg Tovsen 16de Marts og død 18de Marts uden at komme i Kirke.
F.f. Gaardmand Andreas Johnsen Haatved og Anne Christensdatters 
Anne Karette: (Ingen faddere). Hjemmedøbt af Gjordemoder Ingeborg Tovsen den 11. Juli og død 29. Juli uden at komme i Kirke.

Kilde: Matrikkelgrunnlaget 1866 ("Blåboka").
Haatvedt store nordre løbenr. 40b, 80 maal dyrket mark, for mesteparten god jord.
Husdyrhold: 1 hest, 6 kuer og 6 sauer.

Ved dåpen i Lunde kirke ble han skrevet for Anders og faren for John Andersen.
Dette gjentok seg under konfirmasjonen i Lunde kirke i 1863.
Men under vielsen i Lunde kirke i 1869, ble han skrevet som Andreas Johnsen og
faren som John Andreasen. Forvirrende, men presten var også kun et menneske
og heller ikke feilfri. G.S.

Tjenestepike her i 1875: Ingeborg Svennungsdatter fra Lunde i Telemark f. 1851.
Dyrehold i 1875: 1 hest, 5 kuer, 2 kalver, 9 sauer og 1 gris.

Denne familien er registrert som utflytta til Lunde med presteattest av 3/5-1889, med 4 barn: Guro, Ingeborg, John og Kristen.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 258. Digitalarkivet.
"Skjøde fra John Andreassen til Eivind Johnsen for kr. 7.000, dat. 3., thingl. 7. oktober 1896."


Bonde, selveier
Eivin Johnsen Haatvedt fra Funnemark i Lunde f. 6/11-1851 i Lunde d. 4/6-1927, s.a. leilending John Andreassen Funnemark og Guro Evensdatter..
g. i Lunde 7/11-1873 m. Aslaug Østensdatter fra Tveit i Ytre Flåbygd, Lunde f. 10/2-1853 d. juli 1934, d.a. inderst Østen Svennungsen Tvedt og Torberg Thomine Ellingsdatter.
Forlovere: "Nils Andreassen Skoe og Gunder Svennungsen Tvedt."
1. John E. Haatvedt f. 17/10-1875 på Funnemark, Lunde. Overtok gården.
2. Øystein Eivindsen Haatvedt f. 10/11-1877 på Stenhaug, Lunde d. 28/11-1973.
3. Guro Haatvedt f. 24/12-1879 på Funnemark, Lunde d. 1/8-1988 (108 1/2 år!) g. i Holla 16/12-1898 m. agronom Oluf Lunde f. 1872, s.a. Lars Andersen Lunde i Eidanger.
    Familien Lunde emigrerte først til USA i 1904 og videre til Canada i 1905.
4. Eyvind Eivindsen Haatvedt (agronom) f. 24/1-1882 på Stenhaug, Lunde d. 14/3-1919, død 36 år gl. i Spanskesyken på S. Land i Opdal. Gravlagt på Kronborg gamle.
5. Torberg f. 3/11-1884 på Stenhaug, Lunde. Død ung.
6. Torberg Haatvedt f. 6/12-1885 g.m. Kristian Espevolden. Se Espevalen øvre under Tvara.
7. Anne Haatvedt f. 22/5-1888 på Stenhaug, Lunde.
Bruker 1889. Eier 1896.

Denne familien er registrert innflytta fra Funnemark i Lunde til Haatveit i Holla i 1888, med barna,
Guro, Eivind, Torberg og Anne.

Tjenestepike (budeie) her i 1891: Gunhild Christensdatter, Ugift, f. 1870 i Holla.
Tjenestepike her i 1910: Ingeborg Andersdatter f. 6/1-1895 i Holla.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 258. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, avholdt den 4., tingl. 23. Nov. 1918, hvorved er utskilt Haatvedt sæterskog av skyldmark 2,07 til bnr 7."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 258. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Eivind J. Haatvedt til John Eivindsen Haatvedt for kr. 40.000, dat. 13., tingl. 24. april 1920."

Samtidig som skjøtet ble skrevet, ble det inngått en føderådskontrakt. Den lyder slik:
"Kontrakt hvorved John Haatvedts foreldre Eivind Johnsen og Aslaug Johnsen Haatvedt paastaaes Føderaad i dette brug, med Ret til
beboelse i 2. etage i vaaningshuset, Rum og fòr til en Ku, og røgt af denne, samt fornøden brændeved av dette brugs eier og eieren av bnr 7 i
fellesskab, hvorfor panteret, dat. 13. april 1920, tingl. 20. sept. 1922."

Bonde, agronom, selveier
John E. Haatvedt herfra f. 17/10-1875 i Lunde d. 19/7-1951.
g. i Holla 15/6-1907 m. Kirsti Olsdatter Melteig f. 23/8-1882 d. 6/10-1954, d.a. Ole Andersen Melteig.
1. Eivind Haatveit f. 29/5-1908 i Holla. Overtok gården.
2. Olav Haatveit f. 24/2-1910 d. 24/8-1994 g.m. Berta Marie Johanne Nordang fra M. Bø i Gjerpen f. 11/1-1911 d. 1/5-1990. Bodde på Barkåker. Gravlagt på Slagen i Tønsberg.
    Barn 1. John Rasmus Haatveit f. 10/4-1940 d. 5/9-2008. Gravlagt på Slagen i Tønsberg.
    Barn 2. Ben-Olav Haatveit f. 1946.
3. Aslaug Haatveit f. 31/12-1911 g.m. Ole S. Vibeto. Se M. Vibeto(1).
4. Inge Sverre Haatveit f. 10/10-1913 d. 24/5-2009 g.m. Margit Fundlid fra Rauland f. 30/11-1916 d. 1/11-2010. Bodde på Ulefoss. Gravlagt på Kronborg gamle.
5. John J. Haatveit f. 1/8-1915 d. 19/7-2011 g.m. Maria Olava Enerhaugen "Mimmi" f. 26/3-1925 d. 18/1-2015.
6. Ingeborg Marie Haatveit f. 23/4-1918 d. 13/12-2007 g.m. Kristen A. Borgen f. 29/1-1915 d. 18/12-1997. Gravlagt på Kronborg nye.
7. Agnar Pihl Haatveit f. 23/5-1921 d. 24/9-2003 g.m. Ingerid H. Lommerud f. 14/10-1926 d. 11/11-1997. Se Hollavegen 43 und. Prestegården.
8. Elisabeth Haatveit f. 14/4-1923 d. 23/12-2017 g.m. Elling Bakke fra Rauma f. 13/10-1928 d. 1/12-2013. Bodde i Bærum.
9. Aage Haatveit f. 16/5-1928 d. 30/1-2021 g.m. Liv Aaland fra Vråliosen f. 28/4-1938 d. 12/6-2018. Gravlagt ved Kviteseid kirke.
Eier 1920.

F.f. Agronom John Evensen Haatvedt og Kirsti Olsdatters Eivind: Kone Aslaug Østensd. Haatvedt, pige Ingeborg O. Melteig, Gbr. Ole Melteig, Uk. Østen Haatvedt. Hjemmedøbt 29/5 af Ingeborg Tovsen.
F.f. Gbr. John Evensen Haatvedt og Kirsti Olsdatters 
Olav: Kone Torberg E. Espevalen, pige Anne Haatvedt, Gbr. Kristian Espevalen, Uk. Ole A. Melteig.
F.f. Bestyrer John Haatvedt Dagsrud og Kirsti Olsdatters 
Aslaug: Torberg Evensd. Espedalen, pige Ingeborg Melteig, Østen Haatvedt, Olav O. Melteig.
F.f. Forpagter John Evensen Haatvedt, Prestegaarden og Kirsti Olsdatters 
Inge Sverre: Kone Torberg Espevalen, Pige Signe Dalen, Uk. Andreas Olsen Melteig, Gbr. Kristian Espevalen.
F.f. Gbr. John Evensen Haatvedt, Præstegaarden og Kirsti Olsdatters 
John: Torberg Espevalen, Anne Haatvedt, Kristian Espevalen og Kristen Melteig.
F.f.
Forpagter, Agronom John Eivindsen Haatvedt, Holla Præstegaard og Kjærsti Olsdatters Ingeborg Marie: Pike Anne Haatvedt, Barnets Mor, Gbr. Eivind J. Haatvedt, Gbr. Ole A. Melteig.
F.f. Gbr. John Eivindsen Haatvedt, Håtvedt og Kjærsti Olsdatters Agnar Pihl: Moren, Pike Anne Haatvedt, Eivind J. Haatvedt, Øystein E. Haatvedt.
F.f.
Gbr. John Eivindsen Håtvedt, Håtvedt og Kjersti Olsdatters Elisabeth: Moren, Gbr. Olaf Melteig og hustru Magda, Øistein Håtvedt.

John Eivindsen Haatvedt hørte til det første kullet som ble uteksaminert fra Bratsberg Amt's Landbruksskole på Søve.
Under folketellinga 1910 kan vi se at John Haatvedt og kona var henholdsvis "bestyrer og bestyrinde" av "Dagsrud fattighjem".
To år senere var han forpakter av Holla Prestegård, noe han var til han overtok denne gården i 1920.

Ungene her gikk på Berget skole.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 258. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 4/6, grunnboksført 13/6-1945, fra John E. Håtvedt til sønnen Eivind Johnsen Haatvedt for kr. 33.000, hvor løsøre for kr. 1.000, + føderaad for sælgeren og
hustru av 5 årig værdi kr. 8.000."


Bonde, sølvrevoppdretter (1936), revisor, selveier
Eivind Haatveit herfra f. 29/5-1908 d. 9/10-2000.
g. i Bærum 1936 m. Elise Helene Bye fra Lommedalen i Bærum f. 9/12-1910 d. 7/10-1971.
1. Geir Haatveit f. 1938. Overtok gården. Se Håtveitv. 109.
2. Guro Haatveit f. 1946 g1gm. Johan Aslak Pettersen f. 20/9-1940 d. 25/3-1993. Se Grønnsteinv. 63 und. Kolstad lille. Gravlagt i Helgen.
    Guro g2g med Kåre Vibeto fra Vipeto nedre.
Eier 1945.
 

Kilde: Holla I (1976) Fritt etter kilden.
Eivind Haatveit har deltatt i faglige og økonomiske utvalg innen Holla og Telemark bonde- og bygdeungdomslag. Han var styremedlem i Telemark Tømmer-salgslag i ei årrekke, var kommunestyremedlem i Holla kommune i flere år med verv som bl.a. medlem av skolestyret. Han var revisor i Holla Sparebank og ikke
minst ordfører i Norges Skogeierforbunds representantskap.

Kilde: Norske gårdsbruk Telemark (1954).
Skogen er på rundt 500 mål. Besetning: 2 hester, 5 kuer og 2 ungdyr. Revefarm.

Kilde: Grunnboksblad (1935-1993). Nome kommune, Gnr 18 - Haatvet store, bnr 9 "Eikhaugen".
"Skylddelingsforretning av 16/10, dagbokført (tinglyst) 20/10-1971, grunnbokført 22/10-1971 vedkommende bnr. 9 av skyldmark 0,01". - (Utskilt tomta "Eikhaugen"). Se Håtveitv. 109.

Kilde: Grunnboksblad (1935-1993). Nome kommune, Gnr 18 - Haatvet store, bnr 9 Eikhaugen.
"Erklæring av 20/4, Grunnbokf. 8/5-1972, hvor bnr 9 (Eikhaugen) gis rett til veg, anlegg av kloakledning og tilkobling til felles vannanlegg på denne eiendom."

Kilde: Grunnboksblad (1935-1993). Nome kommune, Gnr 18 - Haatvet store, bnr 9 Eikhaugen.

"Skjøte av 1/10, grunnbokført 17/11-1974, til Geir Haatveit f. 1938, for kr. 700.000,-"
"Skjøte av 1/10-1974, hvori Eivind Haatveit er forbeholdt disposisjonsrett over våningshuset og garasje på denne eiendom, kr. 20.000, - av kjøpesummen henstår med pant."


Geir Haatveit.
Eier 1974. Se Håtveitv. 109.

Eieren av denne gården eier skog fra gården og til Håtveitseter. Han eier dessuten en part i Håtveitseteret.


Håtveitvegen 109.
Gnr. 18 - bnr 9 Eikhaugen (18/9). Kårbolig.

Utskilt fra bnr 3 ved skylddelingsforretning tinglyst 20/10-1971.

Kilde: Grunnboksblad (1935-1993). Nome kommune, Gnr 18 - Haatvet store, bnr 9 Eikhaugen.
"Skylddelingsforretning av 16/10, dagbokført (tinglyst) 20/10-1971, grunnbokført 22/10-1971 vedkommende bnr. 9 av skyldmark 0,01". Til Eivind J. Haatveit.

Kilde: Grunnboksblad (1935-1993). Nome kommune, Gnr 18 - Haatvet store, bnr 9 Eikhaugen.
"Overenskomst dat. 20/5, grunnbokført 1/6-1955 mellem eierne av denne eiendom og bnr 2 og 4 angående brønn og vannledning til de nevnte bruk. Kontrakten Inneholder
spesielle bestemmelser, bl.a. om arbeidets utførelse og om anleggets vedlikehold m.v." (Kontrakten finnes i sin helhet i Pantebok 84.)

Skyldmark: 0,01. Areal: 1 248 kvm.

Kilde: Grunnboksblad (1935-1993). Nome kommune, Gnr 18 - Haatvet store, bnr 9 Eikhaugen.
"Dagbokført (tinglyst) 4/5-1972. Skjøte av 20/4-1972, grunnbokført 8/6-1972 til Geir Haatveit f. 1938, for kr. 0,- verdi kr. 2000,-
Eieren av 18/3 har forkjøpsrett til denne eiendom."

Lærer, rektor, selveier
Geir Haatveit fra bnr. 3 f. 1938, s.a. Eivind Haatveit.
g. i Råholt krk. Eidsvoll 27/10-1962 m. lærer Ågot Marie Hokstad fra Eidsvoll Verk f. 1941.
1. Eivind Haatveit f. 1963.
2. Kjetil Haatveit f. 1965.
3.
John Haatveit f. 1967. Se Håtveitvegen 126.
Eier 1972.
 

Etter folkeskolen, gikk Geir Haatveit 2 år på Holla realskole (middelskole). Artium ved Telemark off. Landsgymnas i Bø i 1958. Etter et Fulbrightstipent i skogbruk ved Washington State University, fikk han et 2-årig lærervikariat ved Holla realskole. Han var i 1968 formann i arrangementskomiteen for Norges bygdeungdomslags landsstevne i Seljord. Deretter tok han lærerskolen og begynte å undervise ved Notodden realskole, hvor han var i 5 år. Siden ble det 30 år som lærer ved ungdomsskolen i Lunde, hvor han avsluttet som rektor før han gikk av med pensjon. Geir Håtveit var videre sterkt aktivt med i arrangementet av det store kirkejubileum i Holla i 2017.

 


Håtveitvegen 126.
Gnr. 18 - bnr 10 Gata (18/10). Hustomt.

Utskilt fra bnr 3 ved Kart- og delingsforretning, tinglyst 2/12-1987.

Kilde: Grunnboksblad (1935-1993). Nome kommune, Gnr 18 - Haatvet store, bnr 10 Gata.
"Kart- og delingsforretning av 2/12-1987 vedkommende bnr 10 "Gata". Areal: 509 kvm. Til Geir Haatveit."

Kilde: Grunnboksblad (1935-1993). Nome kommune, Gnr 18 - Haatvet store, bnr 10 Gata.
"Dagbokført (tinglyst) 18/3-1988. (Hjemmel til) John Haatveit f. 1967, ifølge skjøte uten vederlag. Verdi kr. 5.000,- Særeie.
Forkjøpsrett for eier av bnr 3 ved salg til andre enn nærmeste familie."

John Haatveit f. 1967, s.a. Geir Haatveit.
Eier 1988.
 


| Hjem | Innhold |
| Gamle Håtveit Store | Ø. Håtveit Store | Håtveit(1) "Melteig" | Håtveit 2 | Håtveit 3 | Håtveit 4 |
 | Hegna | Kåsa | Juvet | Tufta |


Håtveit store 4
Gnr 18 - bnr 4 (18/4). Gammelt løpenr. 40c.


Håtveit bnr.4 på 1990-tallet. Skannet etter "Norske Gardsbruk Telemark II " (2000) - Foyn forlag, Bø. Etter tillatelse.

Utskilt fra bnr 2 ved skylddelingsforretning, tinglyst 12/10-1866.

Landskyld: 9 settinger.

Beliggende 109 m.o.h.

Adresse 2023: Håtveitv. 129.

Skyldmark: 2,98. Areal: 91 721 kvm. med skauen.


Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 259. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Steen Johannesen Haatvet til Halvor Steensen for 950 spd., dat. og thinglæst 8. febr. 1869."

Bonde, selveier
Halvor Steensen Haatvedt fra Håtveit store(2) f. 25/9-1839 d. 27/8-1896 på Melfald i Melum av "Kræft", s.a. Steen Johannesen Haatvedt.
g. i Holla 27/9-1867 m. Helene Olsdatter fra Verket f. 26/6-1848 på Prestgrav d. 15/1-1901 på Håtveit av "Tæring", d.a. skogbestyrer Ole Jensen. Se Familie 103 - Verket 1865.
Forlovere: "
Nils Johannesen Namløs og Johannes Steensen Haatved."
1. Karl Severin Halvorsen f. 31/12-1867. Se nedenfor. 
2. Ole Andreas Halvorsen Haatvedt f. 25/7-1869. Overtok gården.
3. Anne Christine Halvorsdatter Haatvedt f. 7/5-1876 d. 20/2-1899 på Håtveit av "Tæring". Ugift.
Eier 1869.

F.f. G.br. Halvor Stensen Hotvedt og Helene Olsdatters Carl Severin: Aavet Maria Christensd. Haatvedt, Anne Olsd. Kaasene, Johannes Stensen Hotvet, Sten Johannesen Hotvedt, Ole Jensen Kaasene.
F.f. Grdb. Halvor Stensen Haatved og Helene Olsdatters
Ole Andreas: Anne Olsd. Sannerholt, Karen Olsd. Kaasene, Ole Jensen ditto, Anders Andersen Skippervold, Johannes Stensen Haatved, Inger Olsd. Sagbruget.
F.f. Grdb. Halvor Steensen Haatved og Helene Olsdatters
Anne Christine: Aavet Christensd. Haatved, Georgine Olsd. Kaasene, Ole Jensen Kaasene, Anders Andersen Borgen, Johan Jørgensen Vrk.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 259. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr 5 er udskilt, afholdt 13. Nov. 1868, thinglæst 9. Febr. 1869."

Bnr. 5 er en øst-vest liggende skogteig ("Sæterskov") i Murefjell, som ligger like syd for Sætertjenn.
Der er det kun ei hytte og ikke fast bosetting. Blir derfor ikke tatt med her.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 259. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Halvor Steensens arvinger til (medarving) Ole Andreas Halvorsen for kr. 5.000,- , dat. 25., thingl. 26. Juni 1901."

Bonde, selveier
Ole Andreas Halvorsen Haatvedt herfra f. 25/7-1869 d. 11/5-1909 på Håtveit av "Tæring".
g. i Holla 8/4-1905 m.
Anne Marie Olsdatter fra Romnes(8) f. 5/12-1874 d. 27/7-1950 på Sannes øvre(12), d.a. Ole Tolvsen Romnæs.
Forlovere: "
Kirkesanger J. Stavnem og Grubearbeider Karl Halvorsen Kaasa."
1. Olga Marie f. 16/12-1906 d. 6/5-1907 på Håtveit av "Hjernebetændelse".

Eier 1901.

Enka Anne Marie Olsdatter ble g2g i Holla 14/8-1911 med Halvor Johannesen Sannes. Se Sannes øvre(12).

Kilde: Varden 10/10-1981 (historisk tilbakeblikk)..
Om det er den samme Anne Marie Sannes, så drev hun bakeri i huset "Gamlelglytt", samme hus i Lunde som
Johannes Kise (på Lanna) tidligere starta sin landhandel.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 259. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Ole Andreas Halvorsen til Karl Severin Halvorsen paa dette bruk, med løsøre for 12.000,- dat. 23., tingl. 24 juni 1908."

Bonde, underbefal, selveier
Karl Severin Halvorsen Kaasa herfra f. 31/12-1867 d. 1/11-1912 på Kåsa, s.a. Halvor Steensen Haatvedt.
g.m. Kirstine Simonsdatter f. 1858 d. 24/7-1921 på Håtveitkåsa.
Eier 1908.

"Karl Severin Halvorsen Kaasa" gikk på "Den sanitære underbefalsskole i Christiania" i 1891.

Under folketellinga 1910, var innhuset bortleid til familien nedenfor.

Gårdsarbeider, leieboer
Karl Aamundsen fra Kviteseid f. 14/1-1876, s.a. husm. Aamund Olsen.
g. på Sogneprestkontoret i Skien f. 5/8-1898 m. Nella Thomine Nilsdatter fra Venstøp(34) i Gjerpen f. 22/5-1881, d.a. Nils Olaves Olsen og Thurid Guttormsdatter Venstøb.
Forlovere: "
Skomager Thomas Olsen Frogner, Skomager Søren Tornæs, Begge af Skien"
1. Thora Sofie Karlsen* f. 5/12-1897 i Skien.
2. Olaf Karlsen f. 12/12-1899 i Skien.
3. Harald Karlsen f. 19/12-1901 i Skien.
4. Signe Karlsen f. 28/10-1903 i Skien.
5. Ingebjørg Karlsen f. 11/10-1905 i Skien.
6. Jenny Karlsen f. 9/12-1907 i Skien.
Leieboer i 1910.

Nella Thomine vokste opp på Hjellen i Gjerpen hos Nils Jansen Limi som fosterbarn. Mora hennes døde
i 1889 og faren i 1897. Denne familien flytta siden til Gjerpen.
Se Skogliv. 26 under Strømdal.

Merknad ved vielsen: *
"Bruden har et uægte barn f. 1897. Fader er gift mand gbr. Nils Liane i Gjerpen.
Efter opgave af Kaptein Solheim."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 259. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Karl Halvorsen Kaasa til Olaus Johannesen Haatvedt for kr. 16.000,- dat. 16., tingl. 26. okt. 1912."

Bonde, selveier
Karl Olaus Johannesen Haatvedt
fra Håtveit(2) f. 20/11-1869 i Holla, s.a. Johannes Steensen Haatvedt.
Eier 1912. Ugift.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 259. Digitalarkivet.
"Testamente oprettet av Olaus Johannesen Haatvedt, hvori søstersønnen Karl Karlsen Haatvedt innsettes som universalarving, dat. 3/7-1929, tingl. 14/10-1929."

Bonde, selveier
Karl Karlsen Haatveit f. 30/12-1900 d. 16/12-1965.
g.m. Liv Bleka fra SeIjord f. 16/5-1905 d. 13/11-1996.
1. Olav Haatveit f. 30/7-1931. Se nedenfor.
2. Margit Haatveit. Døde bare 3 år gml.
Eier 1929.

Selveier
Olav Haatveit herfra f. 30/7-1931 d. 10/8-2010.
g.m. Anne Marie Vibeto fra Vipeto nedre(1) f. 18/9-1926 d. 3/10-2014, d.a. Hans A. Vibeto.
Eier ca. 1965.

 


| Hjem | Innhold |
| Gamle Håtveit Store | Ø. Håtveit Store | Håtveit(1) "Melteig" | Håtveit 2 | Håtveit 3 | Håtveit 4 |
 | Hegna | Kåsa | Juvet | Tufta |


Hegna - Hægnen
Husmannsplass under Melteig.

Hegna = En innhegna plass.

Plassen lå trolig noen hundre meter fra gården Melteig. Trolig i kanten på et jorde, som en gang har vært
havnegang for husbondens dyr.

Arbeider, husmann
Tyge Jacobsen fra Hegland i ytre Landsmarka i Holla f. ca. 1703 d. 23/2-1775. "Tyge Jacobsøn Hegnen, 72 Aar og 16 Dage," , s.a. Jacob Larsen Heggland.
g. i Holla 1/1-1731 m. Birte Hansdatter f. ca. 1707 d. 3/5-1765. "Berthe Hansd. Hegnen, 58 Aar, ved Holden.", d.a. Hans NN.
1. Birte Tygesdatter dpt. 21/12-1732.
2. Isak Tygesen dpt. 4/3-1736.
3. Gunhild Tygesdatter dpt. 16/11-1738.
Bruker 1732.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Tyge Hegnen og Birte Hansdatters Birte: Lars Hotved, Anders Jacobsen Hotved, Karen Hotved, Gunil Hansd. Schippervold.
F.f. Tyge Hegnen og Berte Hansdatters 
Isach: Lars Jacobsen, Anders Jacobsen, Karen Hottvett, Gunnil Hansd.
F.f. Tyge Hegnen og Berte Hansdatters 
Gunnil: Steen, Christen og Halvor Holden, Margrete Tvett, Berte Holden.
 

Tyge Jacobsen hadde en bror, Lars Jacobsen, som festa Håtveit lille noen år. Lars var skårsikker på at han
hadde festeavtale for livstid. Folk flest kunne ikke lese på den tiden. Kjøstol Tronsen kjøpte Håtveit lille av sin
svigerfar, og da de kom for å overta gården, ble Kjøstol Tronsen knivdrept av Lars Jacobsen. Se Håtveit lille.

Husmann Nils Olsen med familie, se Hegna under Hegland.
 

Ved barnedåpene nedenfor, kan vi se at det trolig har kommet en ny prest, eller kapellan til Holla.
Han stavet ofte Hegna som "Heinen".

Postbud ("postkarl"), husmann
Nils Nilsen Hægnen
(Jynge) fra Sagene f. 21/5-1791 d. 17/5-1853 på "Hægna pr. Meelteig" av "Mavebetændelse", 60 år gml., s.a. Nils Gundersen (Jynge). Se Familie 28 - Sagene 1801.
g. i Holla 27/12-1816 m. Anne Nilsdatter fra Holla f. ca. 1791 d. 13/1-1876 som føderådsenke på Røkstua(2) und. Namløs nedre, 84 år gml.
Forlovere: "Peder Gundersen Wærket og Clemmet Gundersen Wærket."
1. Kirsten Nilsdatter f. 18/12-1817.
2. Gunhild Nilsdatter f. 13/10-1823 g.m. Peder Pedersen d.y. Se Røkstua(2) under Namløs nedre.
3. Anne Nilsdatter f. 15/9-1826 g.m. Anund Olsen Sandbakken. Se Verket 1865 - Familie 59.
4. Nils Nilsen f. 1/8-1834. Se nedenfor.
Bruker 1817.

F.f. Postbud Niels Nielsen Heinen og Anne Nielsdatters Kirsten: Giertrud Hansd. Saugbr., Aaste Holden, Tron Nielsen Saug, Peder Hotved, Ole Nielsen Saugbr. og Clemmet Nielsen Saugbr.
F.f. Postbud Niels Nielsen Heinen og Anne Nielsdatters
Gunnil: Gjertrud Hansd. Saugbr., Aaste Halvorsd. Saugbr., Tron Nielsen Saug, Peder Nielsen Heinen og Ole Nielsen hos Svendson.
F.f. Huusmand Niels Nielsen Heinen og Anne Nielsdatters
Anne: Aaste Halvorsd. Saugbr., Anne Nielsd. Wibetoe, Jon Nielsen Saugbr., Ole Nielsen, H. Svendsen og Thomas Halvorsen Wrk.
F.f. Huusmand Niels Nielsen Hægna og Anne Nielsdatters
Niels: Karen Johannesd. Texle, Kirsten Nielsd. Hægna, Halvor Thomasen Wrk., Peder Texle og Ole Nielsen Hægna.

Arbeider, husmann
Nils Nilsen Hægnen herfra f. 1/8-1834 d. 15/6-1872 som husmann på Hegna, 38 år gml.
g. i Holla 15/8-1862 m. Inger Kirstine Johnsdatter fra Verket f. 12/11-1838, d.a. John Sørensen. Se Verket 1835 - Familie 37.
Forlovere: "
Ole Gundersen Tved og Peder Pedersen Røgstuen."
1. Anne Nilsdatter f. 30/1-1863.
2.
Karen Nilsdatter f. 18/9-1864.
3. Nils Nilsen f. 16/6-1866. I tjeneste hos P. Pedersen Namløs i 1875.
4. Johannes Nilsen f. 10/3-1868.
5. Andreas Nilsen f. 17/9-1871.

Bruker 1853.

F.f. Husm. Nils Nilsen Hægna og Inger Johnsdatters Anne: Asloug Thorsd. Vrk., Maren Johnsd. Vrk., Anders Pedersen Hægna, Anund Olsen Vrk., Hans Johnsen Vrk.
F.f. Husm. Nils Nilsen Hægna og Inger Kirstine Johnsdatters 
Karen: Asloug Tovsd. Vrk., Maren Johnsd. Vrk., John Sørensen Vrk., Anders Pedersen Brøndalen, Hans Johnsen Vrk.
F.f. Husm. Nils Nilsen Hægnen og Inger Kirstine Johnsdatters 
Nils: Gunnild Nilsd. Røgstuen, Maren Anne Johnsd. Vrk., Anders Pedersen Brøndalen, Anund Olsen Sandbakken, Hans Johnsen Vrk.
F.f. Husm. Nils Nilsen Hægna og Inger Kirstine Johnsdatters 
Johannes: Aslaug Thorsd. Vrk., Maren Johnsd. Vrk., Anders Pedersen Hægna, Torsten Johnsen Vrk., Rasmus Johnsen Vrk.
F.f. Nils Nilsen Hægna og Inger Kirstine Jonsdatters 
Andreas: Asloug Towsd. Vrk., Anne Andersd. Brøndalen, Søren Jonsen Vrk., Hans Jonsen Vrk., Rasmus Jonsen Vrk.

Andre her i 1865:
Enke Anne Nielsdatter, hans Moder (79) i Holla. Da sønnen Nils Nilsen døde i 1872, flytta mora over
til hans søster Gunhild Nilsdatter på Røkstua(2).
Se Røkstua(2) under Namløs nedre.

Beboere her i 1875:
Ingen Kreaturer.
Inger Johnsdatter, Husmoder, Enke, Husmandsenke med Jord, delvis Fattigunderstøttet, f. 1839 i Holden.
Karen Nielsdatter, Datter, f. 1864 ditto.
Johannes Nielsen, Søn, f. 1868 ditto.
Andreas Nielsen, Søn, f. 1871 ditto.
Niels Nielsen, tilreisende - bosted Namløs, forsørges af Gaardmand P. Pedersen, f. 1867 ditto.
Maren Elise Sørensdatter, Husmoderens Broderdatter, forsørges af Jernværkets Fattigvæsen, f. 1875 ditto.

Skogsarbeider, leieboer
Abraham Olsen fra Kleven under Klovdal
f. 12/2-1847, s.a. Ole Hansen Kleven.
g. i Holla 27/9-1872 m. Kari Jensdatter fra Øya(8) under Tveit (i Stavsjø) f.
2/4-1847, d.a. Jens Andersen Øen.
Forlovere: "
Jens Øen og Ole Jensen Kleven."

Se Øya(8) under Tveit.


| Hjem | Innhold |
| Gamle Håtveit Store | Ø. Håtveit Store | Håtveit(1) "Melteig" | Håtveit 2 | Håtveit 3 | Håtveit 4 |
 | Hegna | Kåsa | Juvet | Tufta |


Kåsa - Kaasa
Husmannsplass under Melteig.

Ligger (lå) noen hundre meter fra gården Melteig (Håtveit store 1).

Husmann
Torjer Evensen
Bruker i 1782 som gammel mann.

Husmann (pladsebruger)
Ole Evensen Kaasa fra Erikstein i Bø f. 25/3-1751 d. 7/2-1835 på Kåsa, 80 år gml., s.a. Even Olsen Erichsteen g. i Lunde 3/10-1748 m. Guro Kittilsdatter.
g. i Lunde 24/6-1782 m. Aagaath Andersdatter fra Dahlen i Lunde f. 27/3-1754 d. 13/3-1848 i Kåsa, 95 år gml., som "legdslem", d.a. Anders Evensen Dahlen g. i Bø 3/7-1753 m. Bergit Gunesdatter.
Forlovere: "Ole Godtiid og Torjer Kaasene."
1. Bergit Olsdatter f. 4/10-1782 i Lunde. Se nedenfor.
2. Anna Olsdatter f. 14/3-1785.
3. Marthe Olsdatter f. 19/8-1787.
4. Maren (trilling!) f. 18/5-1790 d. 19/5-1790.
5. Even (trilling!) f. 19/5-1790 d. 19/5-1790.
6. Guro (trilling!) f. 19/5-1790 d. 19/5-1790.
7. Anders Olsen (tvilling) f. 3/12-1791.
8. Maren Olsdatter (tvilling) f. 3/12-1791.
Bruker 1784.

F.f. (I Lunde kirke) Ole Evensens Bergit: Ellev Berge, Gunder Olsen Bøe, Ole Subdal, Bergit Subdal og Anne Kleppe.
F.f.
Ole Evensen Kaasen og Agatha Andersdatters Anna: Ole Hotved, Steen Melteij, Jon Thomæsen, Anna Meelteij, Anna Torbiørnsd. Hotved.
F.f. Ole Evensen Kaasen og Agath Andersdatters 
Marthe: Ole Hotved, Lars Ellefsen, Arne Andersen Meeltej, Anne Tronsd. Hotved, Karen Halvorsd. Meeltej.
(Trillinger!) Ole Evensen Kaasen og Agath Andersdatters 3de Børn, som alle bleve hiemmedøbte og kaldet 
Maren., Even., og Guro. Maren blev født den 18. Maji og levede 24 Timer;
Even og Guro fødte den 19. Maji og levede kun faa Timer.
F.f. Ole Evensen Kaasen og Agath Andersdatters Tvillinger 
Anders: Ole Hotved, Steen Meeltej, Niels Hegnen, Halvor Olsen Hotved, Kiøstol Christensen Hotved,
F.f. Ole Evensen Kaasen og Agath Andersdatters Tvillinger
Maren: Halvor Thomæsen Meeltej, Anne Pedersd. Meeltej, Anne Halvorsd. Hotved, Gunnild Christensd. Hotved, Birthe Tygesd. Hotved.

Innerst som nyter almisse i februar 1801: Ugifte Anne Halvorsdatter f. ca. 1740.

Enkem., inderst
Ole Bjørnsen Kaasen fra Drangedal
g2g i Holla 2/1-1806 m. Bergit Olsdatter Kaasa herfra f. 4/10-1782 d. 21/1-1870 på "Haatvedsæteret af alderdom.", 88 Aar gml.
Forlovere: "Anders Meltey og Ole Twedt."
1. Sissel Olsdatter f. 20/2-1806 g1g Brynild Jansen. Se Familie 7 - Verket 1835.
Leieboere ("inderster").

F.f. Ole Biønsen Kaasen og Birgit Olsdatters Sessel: Steen Hotved, Levor Olsen Twed, Biøn Olsen, Ovet Andersd., Ingeborg Andersd. Twedt.

Ikke langt fra Håtveitsetra lå det ei lita stue, hvor enka Bergit Haatveitsetre bodde alene i mange år.
Se gul ramme nedenfor.

Kilde: Holla I (1925) - Simon Ytterbøe.

Bergit Haatvedtsetre.
Håtvetskogen (den gamle) er omtrent 1500 mål. Den går fra gården, rett mot syd. Bortskogen begynner ved «Hunn» og går til Tønstuldelet. Håtvetseter ligger på denne eiendom. I ei lita stue, tett opp for plassen, bodde Bergit (Olsdatter) Haatvetsetre i 1800-tallet. Hun var enke etter (Feil. Hun var datter av. G.S.)  Ole Evensen Kaasa og kjent over hele bygda for de mange kunstene sine. Hun «stagget Blod», gjorde «ve for vre», forutsa framtida ved stjernetyding, så hvor husdyr og beist var å finne i skogen o.s.v.

Folk kom enkeltvis og i flokker for å søke råd hos henne. En del mente riktig nok at hun var eier av svarteboka og var vel anskreven hos den rette herre. Andre trodde hun var synsk (eide den 6. sans) og at det ikke var noen fare forbundet med å rådspørre henne.

Skyttere spurte hvor tiuren og århanen satt. Gårdbrukere ville ha rede på hvor hestene deres gikk i skogen. Verk og vre ble helbredet o.s.v., når bare folk oppførte seg slik at de hadde tillit til henne og hun fant det passende å hjelpe dem.

Været forutsa hun alltid med den største sikkerhet. - Hun levde av, og sammen med sauene sine. Et ekte naturmenneske som var navngjeten rundt om. Det er såleis fortalt at en jerv beit henne i leppa engang, da hun sloss med ham om en av sauene sine. Fattigvesenet fikk henne til slutt til å flytte fra stua si, men hun reiste ikke før de kjære sauene hennes var brakt ut av verden."

For å skjekke riktigheten av detaljene rundt hennes opphav, har jeg brukt kirkebøker fra Lunde og Holla, og i parentes rettet opp noen ting som ikke var helt rett. G. S.

Skredder (1865), husmann med jord
Peder Andersen fra Melteig f. 25/3-1813 d. i USA , s.a. Anders Olsen Mjøltej.
g.i Holla 17/10-1837 m. Maren Nilsdatter (Mari Nilsd.) fra Ringsevja und. Søve f. 28/9-1815 d. i USA, d.a. Nils Olsen.
Forlovere: "
Ole Andersen Meelteig og Gunder Olsen Tvedt."
1. Anders Pedersen f. 5/1-1838.
2. Maren Pedersdatter f. 31/1-1840.
3. Gunhild Pedersdatter f. 24/9-1842. Til USA med foreldrene i 1867.

4. Aslaug f. 20/2-1845 d. 22/2-1845 på Kåsa, 2 dager gml.
5. Aslaug Pedersdatter f. 11/4-1846. Til USA med foreldrene i 1867.
0. Dødfødt pikebarn f. 7/4-1849. "Huusmand Peder Andersen Kaasa und. Meelteig og Mari Nilsdatters dødfødte pigebarn."
6. Nils Pedersen f. 9/4-1851. Til USA med foreldrene i 1867.
7. Ole Pedersen f. 18/1-1854. Til USA med foreldrene i 1867.
8. Ingeborg Pedersdatter f. 27/4-1857. Til USA med foreldrene i 1867.

Bruker 1841.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Huusmand Peder Andersen Tved og Mari Nielsdatters Anders: Gunnild Johannesd. Tved, Aaste Nielsd. Tved, Ole Meelteig, Niels Tved, Knud Andersen Wrk.
F.f. Inderste Peder Andersen Tved og Mari Nielsdatters
Maren: Ingeborg Hansd. Meelteig, Mari Andersd. Tved, Niels Olsen Tved, Knud Andersen Fæbakke, Ole Gundersen.
F.f. Huusmand Peder Andersen Kaasen under Meelteig og Mari Nielsdatters
Gunnild: Ingeborg Hansd. Meelteig, Johanne Nielsd. Tved, Ole Meelteig, Niels Tved, Ole Gundersen Tved.
F.f.
Peder Andersen Kaasen og Mari Nielsdatters Asloug: (Ingen faddere. Død før dåp). "Hjemmedøbt af Peder Andersen Kaasen, men død uden at komme i Kirke."
F.f. Huusmand Peder Andersen Kaasa under Meelteig og Mari Nielsdatters
Asloug: Johanne Nielsd. Tvedt, Mari Andersd. Søwe, Niels Tved, Ole Gundersen Tved, Anders Olsen Meelteig.
F.f. Huusmand Peder Andersen Kaasa under Meelteig og Mari Nilsdatters
Niels: Ingebor Hansd. Meelteig, Kirsti Nilsd. Tved, Ole Gundersen Tved, Anders Olsen Meelteig, Knud Andersen Fæbakke.
F.f. Huusmand Peder Andersen Kaasa og Mari Nilsdatters
Ole: Ingebor Hansd. Meelteig, Marthe Nilsd. Søwe, Gunder Gundersen Tved, Hans Andersen Øen, Anders Olsen Meelteig.
F.f.
Peder Andersen Kaasa og Mari Nilsdatters Ingebor: Kirsti Pedersd. Meelteig, Maren Pedersd. Kaasa, Ole Gundersen Tved, Anders Olsen Meelteig, Anders Pedersen Kaasa.

Denne familien emigrerte til Amerika den 8. april 1867.

Skogsarbeider, husmann
Hans Helgesen Melteigkaasa
f. ca.
g.m. Mari Olsdatter f. ca.
1. Anne Hansdatter f. 14/2-1845.

F.f. Huusmand Hans Helgesen Meelteigkaasen og Mari Olsdatters Anne: Ingeborg Hansd. Meelteig, Kirsti Nielsd. Wrk., Ole Meelteig, Niels Nielsen Hægna, Anders Olsen Meelteig.

Husmann
John Nilsen Kaasa.
g.m. Mari Johnsdatter
Karen Maria f. 23/4-1869.

F.f. Husm. John Nilsen Kaasa under Meelteig og Mari Johnsdatters Karen Maria: Aavet Christensd. Haatved, Mari Christensd. Haatved, Johannes Steensen ditto, Simon Larsen ditto, Nils Johnsen Lillejordet.

Bonde, underbefal, selveier
Karl Severin Halvorsen Kaasa fra Håtveit(4) f. 31/12-1867 d. 1/11-1912 på Kåsa, s.a. Halvor Steensen Haatvedt.
g.m. Kirstine Simonsdatter fra Håtveit lille(1) f. 2/4-1858 d. 24/7-1921 på Håtveitkåsa, d.a. Simon Larsen Haatvedt.

 


| Hjem | Innhold |
| Gamle Håtveit Store | Ø. Håtveit Store | Håtveit(1) "Melteig" | Håtveit 2 | Håtveit 3 | Håtveit 4 |
 | Hegna | Kåsa | Juvet | Tufta |


Juvet - Huvet
Gammel husmannsplass under Håtveit store.

Plassen lå noen hundre meter fra hovedgården.

Arbeider, husmann
Halvor Evensen Huve f. ca. 1689 bg. 21/11-1763. "Halvor Evensen Huvet vestre, ved Holden, 74 Aar."
g. i Holla 28/12-1735 m. Inger Knudsdatter fra Fenshagen under N. Fen f. ca. 1715 bg. 22/6-1755. "Inger Knudsd. Huvet, ved Holden, 40 Aar.", d.a. Knud Torgersen.
1. Maren Halvorsdatter dpt. 8/2-1736 g.m. Anders Andersen. Se Torsnes under Søve.
2. Kirsten Halvorsdatter dpt. 26/12-1737 g.m. Hans Pedersen. Se Fenshagen under N. Fen.
3. Anne Halvorsdatter f. ca. 1740 (ikke funnet døpt i Holla) g.m. Lars Eriksen. Se Hauane under Kolle i Helgen.
4. Even dpt. 21/3-1744 død før okt. 1745.
5. Even Halvorsen dpt. 24/10-1745. Se nedenfor.
6. Knud dpt. 1/9-1748 bg. 15/1-1749. "Knud Halvorsen Huvet, 19 Uger."
Bruker ca. 1735.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Halvor Evensen og Inger Knudsdatters Maren: Christen Holden, Brønil Namløs, Ragnil Vibetoe, Kirsten Mellem Vibeto, Maren nordre Namløs.
F.f. Halvor Evensen og Inger Knudsdatters
Kirsten: Knud Hougen, Hans Vibeto, Ragnil Vibeto, Ingebor Pedersd. Vibeto.
F.f. Halvor Evensen og Inger Knudsdatters
Even: Steen Hotvet, Lars Hottved, Anna Hottved, Berte Hottved.
F.f.
Halvor Evensen og Inger Knudsdatters Even: Anders Nielsen, Svend Hansen, Anne Hotved, Kirsti Svensd.
F.f. Halvor Evensen Juvet og Inger Knudsdatters
Knud: Steen Hottved, Ouen Huvet, Anna Hotved, Berthe Huvet, Maren Kiøstolsd.

Han bodde her alene som enkemann under Generalmanntallet 1762.

Skifte etter Inger Knudsdatter her i 1755. Gjermundsen s. 97.
Skifte etter Halvor Evensen på Juvet i 1764. Gjermundsen s. 97.

Arbeider, husmann
Even Halvorsen Lommerud herfra dpt. 24/10-1745 d. 12/10-1817 på Lommerud, 72 år gml., s.a. Halvor Evensen Huvet.
g. i Holla 4/1-1767 m. Aase Torgrimsdatter dpt. 8/3-1741 d. 4/2-1830 på Lommerud 89 år gml., d.a. Torgrim Christensen Huuset.
Bruker

Alle deres barn ble født her. Even Juve bodde her i 1782 med kone og 3 barn.
Av Formueskatten i Holla 1789, kan vi se at Even Halvorsen Juve bodde her.
De flytta til husmannsplassen Lommerud under Prestegården i 1790.

 


| Hjem | Innhold |
| Gamle Håtveit Store | Ø. Håtveit Store | Håtveit(1) "Melteig" | Håtveit 2 | Håtveit 3 | Håtveit 4 |
 | Hegna | Kåsa | Juvet | Tufta |


Tufta
Husmannsplass nevnt "under Haatved" i tiden 1820, kanskje før, - til minst 1867.

Ligger (lå) noen hundre meter fra gården

Arbeider, husmann
Jørgen Andersen fra N. Tufte(2) f. 29/5-1796 d. 14/4-1867 på "Tufta under Haatved", 71 år gml. "Døde under et besøg hos Sønnen i Porsgrund. Begravet der.", s.a. Anders Pedersen Tufte.
g. i Holla 3/9-1820 m. Maren Pedersdatter (Mari Pedersdatter) "fra Søve" f. ca. 1799 (?d. 13/8-1868 på "Saugbruget af Alderdom, 77 Aar."?), d.a. Peder NN.
Forlovere: "
Kaptain von Høyum og Hans Tufte."
1. Kirsten Jørgensdatter f. 12/11-1820.
2. Anders Jørgensen f. 25/9-1822.
3. Marthe Jørgensdatter f. 29/1-1825.
4. Peder Jørgensen f. 14/2-1827. Registrert innflytta til Solum  som Peder Jørgensen Tufte, "for at bosætte sig på Ø. Klyve" den 19/10-1861.
5. Anne Jørgensdatter f. 20/6-1829.
6. Jens f. 21/6-1832 d. 23/4-1840 på Tufta under Håtveit, 8 år gml.
7. Hans  f. 11/10-1834 d. 3/6-1835 på Håtveit, 9 mnd. gml.
8. Kari Jørgensdatter f. 12/5-1836.
9. Karen Kirstine Jørgensdatter f. 11/7-1837 d. 22/8-1858 av "Brystsvaghed" på Tufta under Håtveit, 21 år gml.
10. Jens Jørgensen f. 16/10-1840.
Bruker ca. 1829.

De var begge i tjeneste hos kaptein Høyum på Søve før de gifta seg. Kapteinen viste dem sin
ære ved å undertegne som vitne ved trolovelsen.

F.f. = Faddere for ...

F.f.
Huusmand Jørgen Andersen Tufte og Maren Pedersdatters Kirsten: Anne Andersd. Saugbr., Ingebor Gunnerud, Halvor Hotved, Jens Gunnerud og Gunder Tufte.
F.f. Inderste Jørgen Andersen Namløs og Maren Pedersdatters
Anders: Anne Andersd. Saugbr., Ingebor Gunnerud, Ole Halvorsen Saugbr., Jens Gunnerud og Gunder Andersen Tufte.
F.f. Inderste Jørgen Andersen Heggemoen og Maren Pedersdatters
Marthe: Anne Andersd. Saugbr., Johanne S. Dahl, Jens Gunnerud, Halvor Hotved og Anders Andersen Tufte.
F.f. Huusmand Jørgen Andersen Heggemoen og Maren Pedersdatters
Peder: Anne Andersd. Saugbr., Marthe Pedersd. Tufte, Halvor Hotved, Jens Gunnerud og Halvor Pedersen Heggemoen.
F.f. Jørgen Andersen Tufte og Maren Pedersdatters
Anne: Ingeborg Gunnerud, Anne Olsd. Saugbr., Peder Tufte, Ole Halvorsen Saugbr., Anders Andersen Skippervold.
F.f. Inderste Jørgen Andersen Haatved og Maren Pedersdatters
Jens: Anne Andersd. Saugene, Anne Halvorsd. Saugene, Ole Halvorsen Saugbr., Halvor Haatved og Ole Nielsen Hægnen.
F.f. Huusmand Jørgen Andersen Haatved og Maren Pedersdatters
Hans: Ingeborg Johannesd. Gunnerud, Taran Knudsd. Haatved, Halvor Haatved, Anders Borgen, Anders Pedersen Tufte.
F.f. Huusmand Jørgen Andersen Haatved og Mari Pedersdatters
Kari: Gunnild Pedersd. Tufte, Anne Halvorsd. Haatved, Peder Tufte, Anders Borgen, Christen Halvorsen Haatved.
F.f. Huusmand Jørgen Andersen Haatved og Maren Pedersdatters
Karen Kirstine: Mari Andersd. Haatved, Kirsti Jørgensd. ditto, Gunder Andersen af Skien, Ole Andersen Meelteig, Anders Andersen Borgen, Christen Halvorsen Haatved.
F.f. Inderste Jørgen Andersen Tufte under Haatved og Mari Pedersdatters
Jens: Marthe Pedersd. Tufte, Marthe Jørgensd. Borgen, Halvor Haatved, Ole Meelteig, Christen Halvorsen Haatved.

Skandale?
Det ble nok en liten skandale i bygda da "Gift Mand Jørgen Andersen Heggemoen" ble far til barnet Marthe den 27/12-1826. Mora til barnet var Margrethe Gundersd. på Heisholt. Det har tydligvis "helst gått bra", for året etter nedkom hans kone med en sønn Peder.
Denne familien flytta til Tufta under Håtveit før 1829. Det var denne plassen de bodde lengst på. Plassen Tufta ble for det meste tolka som Tufte i kildene. Sønnen Peder Jørgensen, som kom til Porsgrunn vest skrev seg for Peder Jørgensen Tufte og ikke Tufta.
Kilde: Kirkebøker for Holla og Porsgrunn.

Fra kirkeboka: "27/12-1826. Holden. Marthe. Uægte. Gift Mand Jørgen Andersen Heggemoen og Margrethe Gundersd. Heisholt.
Faddere var: Helene Olsd. Holden, Marthe Christensd. Holden, Anders Herregaarden, Gunder Gulbransen.

Ved å se i fadderlista kan vi i Holla som regel se hvor barna ble født.
 


Til toppen: Trykk på [Home]

webmaster@gamleholla.no