ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Heisholt vestre (lille)

Gnr 9 i Holla kommune

Oppdatert: 13.12.2023


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.


| Hjem | Innhold |
| Gamle V. Heisholt | V. Heisholt A | V. Heisholt B | V. Heisholt 1 | V. Heisholt 2 | V. Heisholt 7 |
| Sandkåsa | Sætermyren | Deilevje | Heimdal | Tømmerjordet | Lammekås | Bakken |
| Hustomter |


Gamle Heisholt vestre
Heisholt vestre ble delt fra storgården Heisholt en gang under middelalderen.

Dette gamle hovedbølet hadde i 1611 ei landskyld på 3 tønner korn.

Landskyld 1647: 3 tønner (korn) med bygsel og ble derfor skatta som en "halv-gård". Eier: "Holden præsteboel" (presteembede).

Landskyld:
Landskyld var opprinnelig avgiften som en leilending betalte til jordeieren. Etter hvert ble det først og fremst en målestokk for jordeiendom og ga
grunnlag for beregning av skatt. I Holla besto den gamle landskylda først og fremst av ku-huder og kalvskinn (12 skinn =1 hud), eller  tønner korn og
settinger (12 settinger = 1 tnd.). Måleenhetene har endret seg gjennom tidene
 (N.J. Stoa).

Egentlig var gården eid av kongen siden han konfiskerte den katolske kirkes eiendommer i Danmark og Norge under reformasjonen i 1537.
Kirkene, ved prestene, fikk tienden av utleie av de gårdene som lå under kirken og prestebolet. Disse inntektene var ment brukt til kirkenes
vedlikehold m.m. Det var altså sognepresten som til en hver tid forvaltet gårdene som kirke og prestebol eide.

Den første kjente fester av hele V. Heisholt var Peder Bentsen.

Etter skattelister:
Knud Heigsholtt betalte landskatt 1611, 1612.
Husmann Thomis på Heigsholdt i 1612.
Mortenn Heisholtt 1613-1621.
Peder Knudsøn Heisholdt 1623-1645. (Skatta som Ødegård i 1643, halvgård i 1644/1645).
Peder Bentsen Kontribusjonsskatt 1648 - 1652. Guri 1652. Jens 1654-1666. Joen 1672 - 1676. Peder Jonsen 1678 - 1711.
Annund Heigsholdt 1617-1622.


Bonde, leilending
Peder Bentsen Heisholt d. ca. 1652.
1. Jens Pedersen f. ca. 1623**. Se nedenfor.
2. Ole Pedersen*.
3. Anne Pedersdatter*.
Bruker fra 1623- 1654.

Kilde: Koppskattmanntall 1645*.
"
Peder Bendtsen Heisholt och hands Quinde, Hans Sønner, Jens och Olluff, en datter Anne."

Kilde: Skattematrikkelen 1647.
"Heiszholt westre som
Peder Bendtzen bruger, schyller aarligen till Hollen presteboell 3 tønder korn med bøxell.
Ehr en temmelig gaard for sin schyld och er derfore taxeritt at schatte for en halffgaard och en ødegaards skatt.
Beløbber i denne sex dallers skatt, penge 4 1/2 dr."


Bonde, leilending

Jens Pedersen Heisholt
herfra f. ca. 1623**.
Bruker 1654, 1676.

Kilde: Sogneprestens manntall av 1665**.
"Heisholt vestre. Halvgaard. Jens Pedersen, 42 Aar, bruger 3 Tønder. 8 Huusmænd."

Jens Pedersen var nevnt som "forarmet" i 1661, 1662 og 1663.

Kilde: Sogneprestens manntall av 1665.
"Huusmænd" under V. Heisholt i 1665 (trolig ved Lanna).
Oluff Saugmester d. yngre 42 Aar - f. ca. 1623.
Oluff Saugmester d. elder 56 Aar - f. ca. 1609.
Peder Saugmester 58 Aar - f. ca. 1607.
Anund Pedersen Tømmermand 44 Aar, hands Søn - f. ca. 1621.
Peder Tømmerfoged, 49 Aar - f. ca. 1616.
Rasmus Sannes 40 Aar - f. ca. 1625.
Anders Solvessøn Skomager 26 Aar - f. ca. 1639.
Gunde Hanssøn Svend 59 Aar - f. ca. 1606.

Bonde, leilending
Jon (Pedersen?) Heisholt.
1. Peder Jonsen f. ca. 1638. Se V. Heisholt(B).
Bruker 1672 - 1677.

Linken mellom Jon Heisholt over og Peder Jonsen nedenfor kan ikke sies å være skråsikker, men antagelig. G.S.

Sogneprest N. B. Stabel lot Heisholt vestre, som han forvaltet, dele i 2 like store deler på 1 1/2 tønne korn hver.
Dette trolig for å øke leieinntektene til presten og kirken.
 


| Hjem | Innhold |
| Gamle V. Heisholt | V. Heisholt A | V. Heisholt B | V. Heisholt 1 | V. Heisholt 2 | V. Heisholt 7 |
| Sandkåsa | Sætermyren | Deilevje | Heimdal | Tømmerjordet | Lammekås | Bakken |
| Hustomter |


Heisholt vestre A
En halvpart av hovedbølet. Gammelt løpenr. 18a.

Landskyld: 1 1/2 tønne korn, som var eid av "Holden præsteboel" - Presteembedet. Opprinnelig gitt i avlat i den
katolske tid og konfiskert av kongen under reformasjonen (1536). De gårdene som ble tildelt "præstebol" eller kirke,
skulle brukes til vedlikehold og bruk (lys og ved, etc.) av kirken. Sognepresten forvaltet utleie av gårder og hus-
mannsplasser.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, side 20 ("Hæftelser"). Digitalarkivet.
"1 1/2 tnd. bøgsles fra Pastor N. B. Stabel til Gullick Pedersen, dateret 19 April 1720." 
Bøgsle = Bøchsle = Byksle = feste = leie.

Bonde, leilending
Gullik Pedersen Heisholt fra V. Heisholt(B) f. ca. 1677 bg. 15/4-1762. "Gullich Pedersen W. Heisholt, 85 Aar, 1 Mnd. 9 Dage.", trolig s.a. Peder Jonsen Heisholt.
g.m. Kirsten Johannesdatter fra Lunde nedre(1) i Valebø f. ca. 1668 bg. 20/11-1755. "Kirsten Johannesd. Heisholt W., 87 Aar, 12 Dage.", d.a. Johannes Svendsen Lunde.
1. Anne Gulliksdatter f. ca. 1698 g.m. Jens Benjaminsen. Se Omtvedt(1).
2. Kirsten Gulliksdatter f. ca. 1700  g. i Holla 28/9-1727 m. Halvor Jonsen Grinderud fra Lunde. Bodde på Grinderud i Lunde.
3. Johannes Gulliksen f. ca. 1707. Se nedenfor.
4. Berthe Gulliksdatter f. ca. 1713 g.m. Thomas Hansen Fæhn. Se N. Fen(1).
Bruker 1720.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1753, folie 179a. Digitalarkivet.
Sted: Heisholt Westre i Holden Præstegield - 1755.
Kirsti Johannesdatter; død. Arvinger; Enkemanden Gullich Pedersen og deris Børn:
1. Johannes Gullichsen, lensmand for Holden Præstegield.
2. Anna Gullichsdatter g.m. Jens Benjaminsen paa Biørntvedt i Solum.
3. Kirsti Gullichsd. g.m. Halvor Jonsen paa Pladsen Grindrud under Tvedten i Lunde.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, side 20 ("Hæftelser"). Digitalarkivet.
"1 1/2 tnd. bøgsles fra Pastor N. B. Stabel til Johannes Gulliksen, dat. 7 Febr 1734."
Bøgsle = feste = utleie.

og

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, side 20 ("Hæftelser"). Digitalarkivet.
"1 1/2 tnd. bøgsles fra Præst Sukov til Johannes Gulliksen, dat. 22. Jan 1756.

Bonde, lensmann, leilending
Johannes Gulliksen Heisholt herfra f. ca. 1707 bg. 28/2-1784. "Johannes Gullichsen Heisholt, 77 Aar 3 Mnd."
g1g i Holla 3/11-1737 m. Anne Hansdatter fra S. Jøntvedt(1) f. ca. 1716 bg. 1/12-1762. "Anne Hansd. W. Heisholt, 47 Aar, 2 Mnd. 9 Dage.", d.a. Hans Rasmussen Jøntvedt.
g2g i Holla 8/2-1764 m. enke Margrethe Paulsdatter fra N. Ytterbø dpt. 28/11-1723 bg. 17/7-1781. "Margrethe Poulsd. Heisholt, 57 Aar 6 Uger 4 Dage.", d.a. Paul Olsen Ytterbøe.
1. Peder Johannesen dpt. 13/7-1738. Se Tvara øvre.
2. Hans Johannesen dpt. 13/1-1740. Se Deilevje under V. Heisholt.
3. Gullik Johannesen dpt. 26/11-1741 bg. 1/12-1762. "Gullich Johannesen W. Heisholt, 21 Aar 4 Dage." Ugift.
4. Nils Johannesen dpt. 14/3-1744. Se nedenfor.
5. Gunder Johannesen dpt. 19/8-1746. Konfirmert i Holla 1765 fra Heisholt. Død før skiftet etter faren i 1784.
6. Rasmus dpt. 10/3-1748 bg. 30/3-1748. "Rasmus Johannesen W. Heisholt, 16 Dage."
7. Kirsten Johannesdatter dpt. 2/3-1749 g.m. Hans Gundersen. Se Kringlefet under Ø. Heisholt.
8. Karen Johannesdatter dpt. 24/10-1751 g1g m. Asgeir Gulliksen. Se S. Namløs(B).
9. Rasmus Johannesen dpt. 9/2-1755. Se V. Heisholt(7).
10. Johannes Johannesen dpt. 17/7-1757. Se V. Heisholt(1).
11. Christian Frederik Johannesen dpt. 20/1-1760. Se nedenfor.
Barn i 2. ekteskap:
12. Anne Johannesdatter dpt. 1/6-1766 g.m. Gunder Johannesen Se Ø. Heisholt(6).
Bruker 1734. Fornyet bygselbrev 1756.

F.f. = Faddere for ...

F.f.
Johannes Heisholt og Anna Hansdatters Peder: Hans Jonsen, Hans Hougen, Thomas Hansen, Berte Tvare, Anna Baxaas.
F.f. Johannes Heisholt og Anna Hansdatters Hans: Ole Tvara, Daniel Henrichsen, Berte Tvara, Inger Houg, Berte Jentved.
F.f. Johannes og Anna Heisholts Gullich: Tollef Heisholt, Jens Namløs, Inger Hougen, Berte Jentved, Ingebor Jentved.
F.f. Johannes og Anna Heisholts Niels: Hans Hougen, Gunder Heisholt, Halvor Jentved, Inger Hougen, Lisbet Hansdatter.
F.f. Johannes Heisholts og Anne Hansdatters Gunner: Thomas Fæhn, Halvor Johannisen, Inger Haugen, Inger Hansd. Fæhn.
F.f. Johannes W. Heisholt og Anna Hansdatters Rasmus: Mogns Olsen Kaasen, Hans Hougen, Maren Tronsd. Findsrud, Ingebor Jentved.
F.f. Johannes Heisholt og Anna Hansdatters Kirsten: Mogns Olsen, Anders Tronsen, Thomas Fæhn, Maren Tronsd., Maren Hansd.
F.f. Johannes Heisholt og Anna Hansdatters Karen: Gunde Heisholt, Gunder Tronsen, Brønnil Hansen Jentved, Maren Hansd., Lisbet Fosse.
F.f. Johannes Heisholt og Anna Hansdatters Rasmus: Gunder Tronsen, Ole M. Jentved, Maren Kringelfet, Lisbet øvre Wibeto, Guro østre Heisholt.
F.f. Johannes Heisholt og Anna Hansdatters Johannes: Gunder Tronsen, Thomas Fæhn, Ole mellem Jentved, Maren Kringelfet, Lisbet Odden.
F.f. Johannes Heisholt og Anne Hansdatters Christian Fridrich: Peder Lund, Niels Olsen Kaasen, Gunder Tronsen, Madame Dorothea Maria Holm, Frøcken Metthe Sophia Budde.
F.f. Lensmanden Johannes V. Heisholt og Margrethe Poulsdatters Anna: Peder Tvara, Tollef østre Heisholt, Niels V. Heisholt, Marianna Schou, Maren Tvara.


Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og ofte hvor de bodde.

Hans andre kone Margrethe Paulsdatter var enke etter Hans Torbjørnsen Bjærva. Se N. Bjerva i Helgen.

Skifte etter Johannes 1784. Se Gjermundsen s. 73.

Inderst
Nils Johannesen Heisholt herfra dpt. 14/3-1744 bg. 3/4-1773. "Niels Johannesen V. Heisholt, 29 Aar 19 Dage."
g. i Holla 29/10-1772 m. Kirsten Hansdatter fra N. Bjerva dpt. 26/1-1754, d.a. Hans Torbjørnsen Bierven.

Dette ekteparet rakk aldri å få barn. Nils døde 5 1/2 måned etter bryllupet, uten at kona var blitt fruktsommelig.

Enka Kirsten Hansdatter ble g2g med Christen Larsen. Se Sjørholt(1) i Helgen.

Bonde, leilending
Christian Frederik Johannesen Heisholt (Christian Johannesen) herfra dpt. 20/1-1760 d. 4/1-1801. "
Christen Johannisen Heisholt, død den 4. Januar, 40 Aar.", s.a. lensmann Johannes G. Heisholt.
g. i Holla 27/9-1781 m. Gunhild Clemmetsdatter fra Sagene dpt. 11/5-1761 d. 3/11-1833 på V. Heisholt, 72 år gml., d.a. Clemmet Nilsen. Se Familie 28 - Sagene 1762.
Forlovere: "
Christen Hansen Smed og Bent Jonsen."
1. Johannes Christiansen Heisholt f. 29/6-1782. Se nedenfor.
2. Clemmet Christiansen f. 8/3-1784. Se Sandkåsa under V. Heisholt.
3. Anne Christiansdatter f. 23/9-1786. Konf. i Holla 1802.
4. Nils Christiansen f. 15/12-1788. Se Stensrud under Tveit.
5. Peder Christiansen f. 8/11-1791. Konf. i Holla 1809. Hos Svendsen på Verket i 1813.
6. Karen Christiansdatter f. 19/12-1793. Konf. i Holla 1809.
7. Gunder Christiansen f. 8/8-1796. Ble skomaker. Se Steinsholt under Romnes.
8. Hans Christiansen f. 5/2-1799. Se Sanna.

9. Inger Christiansdatter f. 29/9-1801 (Kilde: Konfirmasjon 1817 i Helgen kirke nr. 3) g.m. Even Larsen Ringsevjen. Se Familie 5 - Verket 1835.
Bruker 1781.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Christian Friderich Heisholt og Gunnild Clemetsdatters Johannes: Hans Kringelfet, Bent Jonsen Saugbr., Peder Clemetsen, Anna Clemetsd. Sophia Christophersd. V. Heisholt.
F.f. Christian Frideric Heisholt og Gunnild Clemetsdatters
Clemet: Hans Kringelfet, Jørgen østre Heisholt, Peder Clemetsen, Inger Olsd. Saugbr., Inger Clemetsd. Saugbr.
F.f.
Christian Friderich Heisholt og Gunnild Clemetsdatters Anne: Rasmus Heisholt, Niels Clemetsen Saugbr., Peder Clemetsen Saugbr., Kirsten Kringelfet, Gunnild Olsd. Heisholt.
F.f. Christian Frideric Heisholt og Gunnild Clemetsdatters
Niels: Hans Kringelfet, Johannes Heisholt, Niels Clemetsen Saugbr., Inger Clemetsd. Sophie Christophersd. Heisholt.
F.f. Christian Friderich Heisholt og Gunnild Clemmetsdatters
Peder: Rasmus Heisholt, Bent Jonsen Saugbr., Niels Clemetsen Saugbr., Maren Hansd. Tvara, Anne Hansd. Heisholt.
F.f.
Christian Frideric Heisholt og Gunnild Clemetsdatters Karen: Peder Tvara, Rasmus Heisholt, Johannes Heisholt, Inger Clemetsd. Saugbr., Inger Olsd. Saugbr.
F.f.
Christian Frideric Heisholt og Gunild Clemetsdatters Gunder: Rasmus Heisholt, Gunder Heisholt, Bent Jonsen Saugbr., Gunild Olsd. Heisholt, Birthe Pedersd. Tvara.
F.f. Christian Johannissen Heisholt og Gunild Clemetsdatters 
Hans: Rasmus Heisholt, Johannes Heisholt, Gunder Heisholt, Inger Olsd. Saugbr., Margrethe Pedersd. Tvara.
 

Skifte etter han 1801. Se Gjermundsen side 73/74.

Kilde: Holla I (Simon Ytterbøe).
"Det blir fortalt ei historie i slekta om Christian Fredrik Johannesen, at da han ble båret til dåpen hadde den som bar ham, glemt hva han skulle hete og gutten ble derfor i farta oppkalt etter den danske kongen."


Bonde, leilending, selveier (1823)
Johannes Christiansen Heisholt herfra f. 29/6-1782 d. 17/3-1843 på V. Heisholt.
g. i Holla 27/10-1806 m. Marthe Nilsdatter fra M. Namløs(4) "Enerhaugen" f. 20/5-1781 d. 1830, d.a. Nils Johannesen Namløs.
Forlovere: "
N. Namløs, Tos. Namløs."
1. Nils(!) Ingeborg Johannesdatter f. 24/3-1807 (kilde: konfirmasjonslistene i kirkeboka) g.m. Christen Arvesen Namløs. Se Namløs.
2. Christian Frederik Johannesen f. 27/5-1810. Overtok gården.
3. Gunhild f. 15/6-1812 d. 1/4-1813. "
Gunnild Johannesd. Heisholt, 9 Mnd. 15 Dage."
4. Nils Johannesen f. 26/12-1813. Se M. Vibeto(2).
5. Johannes Johannesen f. 18/7-1816. I smedlære i Larvik i 1843.
6. Anne Johannesdatter f. 10/3-1819. Bodde hjemme i 1843.
7. Karen Johannesdatter f. 28/9-1821 g.m. Johannes Jensen. Se Herregården under Prestegården.
8. Ole Johannesen f. 13/10-1827.
Bruker 1806. Eier 1823.

F.f. Johannes Christensen Heisholt og Marthe Nielsdatters Christian Frederic: Johannes Sannæs, Clemet og Niels Heisholt, Anne og Karen Heisholt.
F.f. Johannes Christiansen Heisholt og Marthe Nielsdatters
Niels: Kirsten Nielsd. Wrk., Kari Christiansd. Heisholt, Abraham Steensen Wrk., Clemmet Christensen Heisholt, og Peder Christiansen hos Svendsen.
F.f. Johannes Christiansen Heisholt og Marte Nielsdatters
Gunnil: Karen Nielsd. Wrk., Karen Christiansd. Heisholt, Johannes Nielsen Namløs og Niels Christiansen Heisholt.
F.f. Johannes Christiansen Heisholt og Marthe Nielsdatters
Niels: Kirsten Nielsd. Wrk., Kari Christiansd. Heisholt, Abraham Steensen Wrk., Clemmet Christensen Heisholt, og Peder Christiansen hos Svendsen.
F.f. Gaardmand Johannes Christiansen Heisholt og Marthe Nielsdatters
Johannes: Anne Tvara, Maria Romnæs, Niels Christiansen Wrk., Clemmet Moen og Gunder Heisholt.
F.f. Gaardmand Johannes Christiansen Heisholt og Marthe Nielsdatters
Anne: Kirsten Kaasen, Inger Heisholt, Clemmet Moen, Gunder Heisholt og Hans Heisholt.
F.f. Gaardmand Johannes Christiansen Heisholt og Marthe Nielsdatters
Karen: Kirsten Kaasen, Inger Heisholt, Clemmet Moen, Abraham Kaasen og Gunder Christiansen Heisholt.
F.f. Gaardmand Johannes Christiansen Heisholt og Marthe Nielsdatters
Ole: Ellen Heisholt, Ingebor Johannesd. Heisholt, Clemmet Heisholt, Hans Heisholt og Christian F. Johannesen Heisholt.


I 1823 fikk han kgl. skjøte på eiendommen for 550 spd., men med påhefte av 2 tn. bygg årlig til Holla prest og 1 tn. 4 skjepper 1 1/3 fjerdingkar bygg årlig til Opplysningsvesenets fond.

Bonde, selveier
Christian Frederik Johannesen Heisholt
herfra f. 27/5-1810.
Eier 1844.

(1844-69) fikk gården for 330 spd.

Kilde: Holla kirkebok.
Den ugifte Margrethe Gundersdatter herfra, ble mor til ei jente den 24/1-1822. Jenta fikk navnet Andrea Christophersdatter.
Faren til barnet var en gift mann, Christopher Andersen. Barnet ble døpt i gamle Holden kirke.
Faddere:
Ingebor Tronsd. Saugbr., Kirsten Tollevsd. Evje, Ellef Jonsen Saugbr., Gunder Clemmetsen Saugbr. og Gunder Gundersen Heisholt.

Andrea Christophersdatter ble siden gift i Eidanger kirke den 27/12-1850 med Jonas Petter Selander Knudsen Heistad. De bodde på Heistad gård. De har mange etterkommere i Grenlandsdistriktet.


Ytterbøe: "Hovedgården er nå delt og ubebodd. Den gamle rommelige hovedbygningen med stor stue mot syd - som tok opp heile bredda,
er nå revet. Tømmeret ble delvis nytta til en bygning nede i Evja. De gamle tømra laebygningene stod i mange år etterpå."

 


| Hjem | Innhold |
| Gamle V. Heisholt | V. Heisholt A | V. Heisholt B | V. Heisholt 1 | V. Heisholt 2 | V. Heisholt 7 |
| Sandkåsa | Sætermyren | Deilevje | Heimdal | Tømmerjordet | Lammekås | Bakken |
| Hustomter |


Heisholt vestre B
Delt fra hovedbølet i 1720.

Landskyld 1 1/2 tønne korn.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, side 20 ("Hæftelser"). Digitalarkivet.
"1 1/2 tnd. bøgsles fra Pastor N. B. Stabel til Peder Jonsen, dat 7 Mai 1720."
Bøgsles= festes/ bortleies.

Bonde, leilending
Peder Jonsen Heisholt trolig fra hovedbølet f. ca. 1638 bg. 19/12-1733. "Peder Jonsen vestre Heisholt, 95 Aar.", trolig s.a. Jon Heisholt.
g.m. Ingeborg Gunnersdatter fra Vibeto øvre f. ca. 1646 bg. 14/4-1732. "Ingebor Gundersd., 86 Aar.", d.a. Gunner Jonsen Wibetoe.
1. Gullik Pedersen f. ca. 1677. Se V. Heisholt A.
2. Kirsten Pedersdatter d.e. f. ca. 1679 g1g m. Tron Kjøstolsen.
Se Familie 5 - Sagene 1720.
    Enka Kirsten Pedersdatter g2g m. enkemann Svenke Arvesen Sannæs.
Se Sannes nedre.
3. Gunder Pedersen f. ca. 1680 g.m. Guro Nilsdatter fra Sannes nedre. Se Øygarden under Romnes.
4. Anne Pedersdatter f. ca. 1681 g.m. Jens Johannesen Graver. Se Graver(1) i Valebø.
5. Jon Pedersen f. ca. 1682. Se Ringsevja under Prestegården.
6. Ingeborg Pedersdatter f. ca. 1684 g.m. Paul Svennungsen.
Se Nyhus under Eie øvre.
7. Nils Pedersen f. ca. 1686. Bodde trolig på Tyri i Lunde.

8. Kirsten Pedersdatter d.y. f. ca. 1688 g.m. Christen Christensen. Bodde trolig på Bjærva i Lunde.
Bruker 1678.

Kilde: Skifte etter Gunner Jonsen Wibetaa. Se Gamle Vipeto øvre.
"Peder Jonsen Heisholt som haver den Salige Kirsti Helgens Søster til Egte, ehr forordnet at være formynder for forbemelte
Salige Kirsti Gunersdatters efterladte umyndige Børn, nemlig: Kirsti, Berte og Anne Gunnersdøtre."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll 1727 - 1736, side 224b - 226a.
Sted: Heisholt Westre i Holden Præstegield - 1732.
Ingebor Gundersd., død. Arvinger: Enkemanden Peder Jonssen Heysholt og Børn:
1. Gullich Pederssen gift og Myndig.
2. Jon Pederssen, død.
    a. Rasmus Jonssen 20 Aar.
    b. Peder Jonssen 14 Aar.
    c. Gunder Jonssen 9 Aar.
    d. Kari Jonsd. (Karen Jonsdatter) 17 Aar.
3. Gunder Pedersen, død.
    a. Peder Gundersen 21 Aar.
    b. Aaste Gundersd, Umyndig.
    c. Mari Gundersd. Umyndig.
    d. Ingebor Gundersd. Umyndig.
4. Niels Pedersen gift og Myndig.
5. Kiersti Pedersd. (d.e.) g.m. Tron Kiøstelsen.
6. Anne Pedersd. g.m. Jens Graver.
7. Ingebor Pedersd. g.m. Povel Suusaas.
8. Kiersti Pedersd. (d.y.) g.m. Christen Christensen Bierven.
Etter Arne Johan Gjermundsens Skifteregister.

Peder Heisholt ble satt til verge for yngste sønn, Svennung, til Svennung Haraldsen Fosse og kona Maren Nilsdatter i
skifte etter dem i 1700.


| Hjem | Innhold |
| Gamle V. Heisholt | V. Heisholt A | V. Heisholt B | V. Heisholt 1 | V. Heisholt 2 | V. Heisholt 7 |
| Sandkåsa | Sætermyren | Deilevje | Heimdal | Tømmerjordet | Lammekås | Bakken |
| Hustomter |


Heisholt vestre 1
Gnr 9 - bnr 1, 2 og 3. Gammelt løpenr. 16a.

Heisholt 9/1
på 1990-tallet. Skannet etter "Norske Gardsbruk Telemark II " (2000) - Foyn forlag, Bø. Etter tillatelse.

Hele gårdens skyld var beneficeret til Holla Prestebol, det betyr at gården var gitt bort til den Katolske kirke i avlat. Ved reformasjonen i 1536,
konfiskerte, beleilig nok, den Danske kongen alt dette godset. Han ble styrtrik og lot flere gårder være forvaltet av kirkene ved presten. Av-
kastningen skulle gå til kirkens drift og prestens lønn.

1 = l.nr. 16a
2 = l.nr. 16e - Ubebodd.
3 = l.nr. 18a - Ubebodd.
4 = Setermyren
{{13c,13d}c, 15a}c - Ubebodd.
Alle disse bruka var i 1886 eid av Erik Torstensen Heisholt (Hvalen).

Denne gården gikk ut som 1/3 av Heisholt vestre i 1780. Landskyld 1 tønne korn.

Senere sammenføyet med bnr 2, 3 og 4. Areal 2020: 200 740 kvm.


Adresse 2020: Heisholtvegen 65.

Det var to husmannsplass under dette bruket:
"Lammekaas". Se Lammekås. Ikke skyldsatt i 1886 og Sætermyra (skog), senere bnr 4.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 152. Digitalarkivet.
"Kgl. Skjøde til Johannes Johannessen for 550 spd., dat. 28 Nov. 1823, thinglæst 6 Febr. 1824."

Bonde, leilending, selveier (1824)
Johannes Johannesen Heisholt fra V. Heisholt(A) dpt. 17/7-1757 d. 12/3-1835 på V. Heisholt, som "Follougsmand" (føderådsmann), 78 år, s.a. Johannes Gulliksen Heisholt.
g1g i Holla 12/10-1786 m. Gunhild Olsdatter fra Namløs dpt. 22/9-1765 bg. 7/4-1802. "Gunild Olsd. Heisholt, 24 Aar.", d.a. Ole Andersen Namløs.
g2g m. Karen Olsdatter f. ca. 1780?
1. Anne f. 22/6-1787 bg. 5/7-1787. "Anne Johannisd. Heisholt, 1 Uge 6 Dage."
2. Johannes Johannesen f. 22/11-1788. Overtok gården.
3. Ole f. 2/8-1791 bg. 10/11-1791. "Ole Johannissen Heisholt, 14 Uger 2 Dage."
4. Anne Johannesdatter f. 4/10-1792 g1g m. Ole Kittilsen. Se Eiestrand under Eie øvre.
5. Ingeborg Johannesdatter f. 10/4-1795 g.m. Halvor Olsen fra Espevalen under Tvara. Se Hegeland.
6. Karen Johannesdatter f. 14/1-1798 g.m. Kittil Jacobsen fra Bø i Helgen. Se Lillebø.
7. Ole Johannesen Heisholt d.e. f. 24/12-1800. Konf. i Holla 1817. Se Familie 23 - Verket 1845.
Barn i 2. ekteskap:
8. Ole Johannesen Heisholt d.y. f. 31/1-1810. Registrert utflytta fra Holla til Gjerpen i 1831 som "Arbeidskarl" (21 år). Se Familie 8 - Falkum 1835.
9. Gunhild Kirstine Johannesdatter f. 1/4-1812 g.m. Christen Hansen Tinholtstulen. Se Hegna under Værstad.
Bruker 1780 - 1833. Eier 1824.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Johannes Johannissen Heisholt og Gunnild Olsdatters Anne: Peder Tvara, Jørgen Heisholt, Halvor Evensen Jentved, Gunnild Clemetsd. Heisholt, Anne Hansd. Præstegaarden.
F.f. Johannes Johannissen Heisholt og Gunild Olsdatters 
Johannes: Peder Tvara, Christian Heisholt, Gunder Johannissen Heisholt, Kirsten Johannisd. Kringelfet, Anne Hansd. Heisholt.
F.f. Johannes Johannissen Heisholt og Gunnild Olsdatters 
Ole: Rasmus Heisholt, Tolv Espevolden, Anders Olsen Namløs, Maren Hansd. Tvara, Anne Olsd. Jentved.
F.f. Johannes Johannissen Heisholt og Gunnild Olsdatters 
Anne: Rasmus Heisholt, Hans Pedersen Tvara, Anders Olsen Namløs, Anne Olsd. Jentved, Ingeborg Olsd. Namløs.
F.f. Johannes Heisholt og Gunild Olsdatters 
Ingeborg: Hans Kringelfet, Tolf Dammen, Gullich Olsen Namløs, Gunild Clemetsd. Heisholt, Ingeborg Olsd. Namløs.
F.f. Johannes Johannissen Heisholt og Gunild Olsdatters 
Karen: Christian Frideric Heisholt, Hans Hansen Kaalstad, Anders Olsen Namløs, Anne Johannisd. Heisholt, Maria Olsd. Jentved.
F.f. Johannes Johannissen Heisholt og Gunnil Olsdatters 
Ole: Rasmus Heisholt, Christian Heisholt, Anders Olsen Namløs, Maren Hansd. Gunnild Rasmusd. Heisholt.
F.f.
Johannes Johannesen Heisholt og Karen Olsdatters Ola: Jon Heisholt, Johannes Søn, Gunder Kaasen, Anne Hansd., Anne Johannesd.
F.f. Johannes Johannesen Heisholt og Karen Olsdatters 
Gunnil Kirstine: Anne Steensd. Heisholt, Ingebor Johannesd. Heisholt, John Heisholt, Gunder Hansen Klingrefet(!) og Johannes Johannesen Heisholt (yngre).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifteprotokoll, 1828-1830, Folie 663b. Digitalarkivet.
Aar 1828 den 16de April blev Skifteretten sadt paa gaarden Heisholt vestre, gammel Matr. No. 18 i Holden Thinglaug for efter Begiær paa
Herboende Johannes Johannesen og Hustru Karen Olsdatter, samt paa hans der af førde at dehle af alle Vedkommende at tage under
Behandling ved Skifteregistrerings og Taxations Forretning overværende Egtefolk, opgives Boe til paafølgende Skifte efter Giæld og udgifts fradrag
mellem deres Lovmessige Arvinger, og har Retten betient paa Sorenskriver Wessels Vegne af Hans Eedsvorne Fuldmægtig, Søren M. Blom
i Overvær af Taxationsmænd og Skiftevidner de 2de (tvende=2) af Præstegiældets lensmand paa Fogdens veigne udnævnte Laugrettesmænd
Gunder Jørgensen Heisholt og Johannes Christiansen Heisholt
- Hvorda  blev Acteret det om dette Skifte afgivne Begiær saalydende -

No. 3. C.R. Tredive Skilling  Species 1828. Da ieg Agter at Skifte og Dele mit Boe, Saasom ieg for medelst alderdom ikke længre seer mig istand til at overtage
sammes bestyrelse, Saa er ieg Herved Ærbødigst udbedende at Deres Velbaarnheder for at heller indfinde dere hos mig for at paabegynde et lovligt Skifte til
Kreditorernes Betaling, og til paafølgende Skifte og Deeling imellem mine Arvinger. Heisholt den 26de Marts 1828.
Johannes Johannesen (iholdt Pen). - Velbaaren Hr. Sorenskriver Wessel. -

Præstegældets Lænsmand som Hindret i at møde ved anden offentlig Forretning heri Sognet, fremlagde ved Bredsdorf Indkaldelsen til i dag Saalydende -
Onsdagen den 16. April førstkommende Formiddag Bliver efter Begiær fra Johannes Johannesen Heisholts den Ældre et Opgivelses Skifte paabegyndt paa
Gaarden Heisholt i Holden Præstegiæld og Hvortil indkaldes
1ste. Opgiven Johannes Johannesen og Hustrue 2de Ældste Søn Johannes Johannesen.
3je. Anden Søn Ole Johannesen.
4de flere i dette Boets Vedkommende som Opgivende opgiver der i Indkaldelse ville Lænsmanden besøge do. vedkommende forkyndt ligesom til Kalde
2de Taxactions mænd.
Biørndalen den 3de April 1828 - Wessel - Aar 1828 den 15de April er denne Indkaldelse forkyndt for de Opgivende Johannes Heisholt og Hustruen i eget
paahør, for ældste Søn Johannes Johannesen, i eget paahør for 2den Søn Ole Johannesen i eget paahør for 3die og yngste Søn Ole Johannesen,
i eget paahør for ældste datter Anne Johannesdatter med mand Ole Eiestranden, 2de Datter Ingeborg Johannesdatter gift med Halvor Olsen Hovland i
Lundeherrit Budsendt,  - for Kittil Jacobsen Bøe som gift med 3die datter, og for 4de og Yngste datter Gunhild Johannesdatter inget paahør - endvidere er denne
Indkaldelse Forkyndet for de udnævnte Taxactions Mænd Gunder Jørgensen og Johannes Christiansen Heisholt.
Det bevidnes Herved af Undertegnede Præstegiældets Lænsmand Christen Aalberg (Aalborg fra Osebakken i Gjerpen?) -
 
Reqvientmanden Johannes Heisholt og Hustruen var mødende og Gientog deres Begiær om Skiftet med Tilkjendt at Deres Arvinger med  - Johannes Johannesens
Børn af første Ægteskab nemlig 2de Sønner og 3de Døttere af navne og Alder som følger:
1. Ældste Søn Johannes Johannesen, fuldmyndig og tilstede.
2. Andre og Yngste Søn Ole Johannesen, fuldmyndig og tilstede.
3. Ældste Datter Anne Johannesdatter gift med Ole Kittilsen Eyestrand der var og tilstede.
4. Anden Datter Ingeborg Johannesdatter gift med Halvor Olsen Hovland,
5. Tredie og Yngste Datter Kari Johannesdatter gift med Kittil Jacobsen Bøe der var tilstede, samt de ops...endes fellede Børn
En Søn og en Datter nemlig
6. Sønnen Ole Johannesen den yngere, 18 Aar gammel.
7. Datteren Gunnild Kirstine Johannesdatter 16 Aar gammel og ugift.
Som Kurator for Mindreaarige Ole Johannesen og som Værge for Umyndige Gunnild Kirstine Johannesdatter Blev Anmoedet deres Halvsøsters Mand, Tilstedeværende
Kittil Jacobsen Bøe, som derom blev Antaget -
De Opgivede Drengs tilkjendiges at at de som Betingelse for Opgivelsen af deres Boe til Deeling, nu vilde til Fremtidig Eier Opholt have sig for indhold af arvetomtgaarden
Vestre Heisholt af Skyld 1 tønde eller nu 2 skyddaler 4 ort og 3 skilling for levetid vilde han sig forbeholde følgende Føderaad -
1. Frit Huusevær og om saadant forlanges, i en Særlig Stue, samt lys, Varme og Opvartning, saavel "Sundhed som Sygdoms Dage", og hvis de blive syge eller Sengeliggende,
holde Follougs udrederen en Serlig pligt til Opvartning.
2. Sommer og Vinter føde for 2de Kiør (kuer) og 2de Sauer, Hvilke Follougs udrederen pleyer. Ryster og tilsaa Som deres egne.
3. Aarlig Frit leveret 3de (trende=3) tønde Havre, 2de (tvende=2) tønde Byg, 1 tønde Ruug, 1 Tønne malt, 1/4 tønde ljnfrøe, 1/4 tønde Erter, 1/4 tønde Salthed Humle, 1 tønde
Poteter, 3 Btt. Flæsk, 3 Sauer til Slagt, 12 Ruller Tobak, 4 Spd. Penge, 2 Btt Viin, 3 Btt Baste, 1 1/2 Btt Sukker, 4 Potter Aquavit, 2 Potter Fransk brændeviin, 2 Btt Tørfisk - Hvilke
Follougs artikler, Follougs udrederen liake(?), Male og eller tilberede af fliid den Maade Follougstageren Ønsker.
4. Nyde Follougstageren det Nødvendige Læder til Skoe, ad Koeshavn med  fornøden Giødning, fornøden Befordring for dem selv og deris Et fadervaar og Hvor hend forlanges, og
5. Besørger Follougs udrederen Follougtagerens Sømmelige Begravelse, mod at Follougs udrederen beholder Hvad af Follougs Artikler og af løsøre Folougtagermand efterlader sig. -
Dog falder Opgiveren Johannes Johannesens Kleder til Deeling mellem de 2de Ældste Sønner, Johannes og Ole Johannessønner, og Konens Karen Olsdatters Klæder til Deeling
mellem Hendes Børn, Ole Johannesen den yngre og Gunnild Kirstine Johannesdatter i 2de lige Dele -
Nu Kom tilstæde Svigersønnen Halvor Olsen Hovland -
Opgiveren Johannes Johannesen og Hustrue dernæst tilkiendegav, at de med deres Arvinger var bliven Saaledes Forrente, at Ældste Søn Johannes Johannesen mod at indrede
ovennævne Føderaad, betaler Opgiverens Hele Giæld og levere en Koe til hver af Børnene Ole Johannesen den ældre, Anne Johannesdatter og Ingeborg Johannesdatter,
Ole Johannesen den yngre, og Gunnild Kirstine Johannesdatter, og Saaledes at Tiden da disse Kreature skulle leveres ikke var bestemt, undtagen at de 2de yngste Børn skal have
deres Kiør af de Follougs Kreature, Opgiveren ved deres dødelige afgang efterlade sig, og hvor han af den Formeening at de 3de Kiør som de benevede ældre Børn tilkommer
formedelst den megen Gield Follougsudreder herved paatager sig ikke af ham udredes eller leveres før 2de Aar fra Dato, og da Kun med 1 Koe Aarlig i mod hvilket alt Ældste Søn
som Eyende skal udlægges alt Hvad Boet er Eyendes af løst og fastgods, Penges Verdi, tilgodehavende og andet -
Samtlige Arvinger som tilstede og Verge erkiende Rigtigheden af den af Opgiveren anmeldte Forening, dog blev .....(?) Sønnen Ole Johannesen den Ældre at han foruden den anmeldte
Koe have forbeholdt sig en Stuetomt her paa Gaarden, Hvilken rigtig nok har Een Allerede, men derom er ingen Formening Skifftet - Og Svigersønnen Halvor Olsen Hovland fant
at de havde for lang Henstand med Betalingen af de anmeldte Kiør, Der efter Opgivet Boets Indtægt at være a - Løsøre af Alle Slags Nemblig: Kreature. Heste, Faar, Gaards redskab,
Meubler, Jernfang, Træfang, "Leumd:", Seng Klæde, Sølv, Kobber, Messing, Tin, Staaende intet i nogen Maade indtagen Hvilke med Hensyn til den overmeldte Forening under Eet -
og af Taxationsmænderne ansadt at være værd .....200 Spd. Hvori er Beregnet Boets eyende 1/2-Deel medtatt Fremdrivende og tilvirket Bord og Tømmer.
6. Fastegods Arvetomt-gaarden Heisholt gl. Matr. No. 18 i Holden Thinglaug af Skyld 1 Tønde med Bøxel og Herlighed, eller nu 2 Skylddaler - 4 Ort - 3 Skilling som opgieves Boets
Hiemblet med nu Fremlæggende Kongelige Skiøde af 28. Nov. 1823, Thinglæst 6te Februari 1824, Hvilken Eyendom efter dette Skiødes Jndhold svarer i aarlig J ret afgift til Holden Sogne-
præst Embedet 2 Tønder Byg, og i Kornrente til Oplysningsvesenets fond 1 tønde 4 Skippund 17 Fierdings kar Byg, Hvilken Eyendom er Opgivende Hiemlet for Kiøbesumma 550 Spd. -
Og mine udsendte Mender at de ville ansee denne Eyendom idet Høijeste nu verdi - 600 Spd.
Hvorved der er taget Hensyn til det Eyendommen Hæftende Føderaad - 800 Spd.
Til udgift andeles:
1. Til Oplysningsvæsenets fond efter udholdt Obligation med Panteret i Arvetomten. Rest - 434 Spd. - 40 sk. Hvoraf 183 - 40 sk. er uopsigelig og forrente med de førnævnte Karniente -
2. Til Oplysningsvæsenets fond indestaaende Kornrenten for 1825, 1826, 1827, 1 Tønde 4 skippund, 17 Fierdings kar Byg, aarlig efter Kapitaltaxt -
3. Til Fuldmægtig S. Blom. Auctions giæld.
4. Kiøbmand Tomasen efter en Fremvisende Kontrabog - 94 Spd. - 4 Ort.
5. Til Kiøbmand Chr. M. Blom efter ditto - 111 Spd. - 3 Ort - 20 Sk.
6. Til Forvalter Knudsen efter Kontrabog - 11 Spd. - 4 Ort - 12 Sk.
Hvor hos Anne Anker at i Tomesens Anmeldte Fordring 94 - 1 (4!), afgaar 8 Spd. som af Ole Johannesen den ældre Debitered af Tommesen for af ham bekommen Verdi.
7. Til Jørgen Torsen Ytterbøe - 9 Spd.
8. Til Ole Johnsen den ældre som før nævnt ievnet mod udstyr en Koe som Taxations mænder ansaae Værd 12 Spd.
9. Til Ingeborg Johannesdatter 1 Koe - 12 Spd.
10. Til Anne Johannesdatter 1 Koe - 12 Spd.
11. Til Ole Johannesen den yngre1 Koe  - 12 Spd.
12. Til Gunild Kirstine Johannesdatter 1 Koe - 12 Spd.
Hermed blev Skiftesamlingen Slutted.
Blom - Christen Aalborg - Gunder Jørgensen Heisholt - Johannes Christiansen Heisholt.

Anno 1829
den 2den Februari blev Skifteretten Sadt paa gaarden Heisholdt i Holden Præstegiæld til endvidere Fremme af Skiftebehandlingen after Opgiveren Johannes Johannesen
og Hustrue Karen Olsdatter, Betienes paa Hr. Sorenskriver Wessels veigne af Præstegiældets Lænsmand Christen Aalborg og de efter Opnævnelse tilstedeværende Mænd, Gunder
Jørgensen og Johannes Christensen Heisholt, -
Efter foregaaende sked Uddeelelse af Lænsmanden til Samtlige Boets Vedkommende om at afgive Møde (...) en Fremlagde tilstande der hensyntagen Til et Skiftemøde paa gaarden
Heisholdt den 2den Februari haver ieg indkaldt følgende Boets Vedkommende nemlig -
1. Opgiveren Johannes Johannesen Heisholdt.
2. Sønnen Johannes Johannesen.
3. Sønnen Ole Johannesen.
4. Sønnen Ole Johannesen den yngre.
5. Svigersønnen Kittil Andersen Bøe.
6. Svigersønnen Ole Kittilsen Eyestrand og
7. Svigersønnen Halvor Olsen Hovland.
Christen Aalborg afgis Møde Samtlige Boets Vedkommende untagen Halvor Hovland og Ole Heisholt den ældre.
Opgiveren derefter Opgav Boet til Jndtægt.
(Dette skifte ble underkjent p.g.a. alt for mye gjeld i forhold til gårdens størrelse. G.S.)
Dette skiftet er avskrevet av G.S., Langesund - 2023.
 

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 152. Digitalarkivet.
"Auktionsskjøde til Johannes Johannesen d.y. for 430 spd., dat. 5. Juni, thingl. 1. Juli 1833."

Bonde, selveier
Johannes Johannesen Heisholt herfra f. 22/11-1788 d. i USA.
g. i Holla 9/7-1814 m. Kirsten Jørgensdatter fra Ø. Heisholt(4) f. 5/10-1794 d. i USA, d.a. Jørgen Gundersen Heisholt.
1. Johannes Johannesen f. 28/11-1814. Til N. Amerika i 1851.
2. Gunhild Johannesdatter f. 28/8-1817.
3. Anne Johannesdatter f. 11/11-1820 g.m. Jacob Kittilsen Bøe. Se Sætermyra.
4. Jørgen Johannesen f. 4/10-1823. Overtok gården. (Til N. Amerika i 1851.)
5. Karen Johannesdatter f. 31/5-1826.
6. Ingeborg Johannesdatter f. 3/4-1829.
7. Kirsten Johannesdatter f. 26/12-1832.
8. Ole Johannesen f. 22/2-1833.
9. Gunder Johannesen f. 21/9-1835.
Eier 1833.

F.f. Gaardmand Johannes Johannesen Heisholt og Kirsten Jørgensdatters Johannes: Kari Heisholt, Ingebor Heisholt, Gunder Heisholt, Gunder Kringleføt, Mads Heisholt.
F.f. Gaardmand Johannes Johannesen Heisholt yngre og Kirsten Jørgensdatters
Gunnil: Kari Jonsd. Heisholt, Kari Johannesd. Heisholt, Johannes Heisholt, Gunder Heisholt og Kittil Bøe.
F.f. Gaardmand Johannes Johannesen Heisholt yngre og Kirsten Jørgensdatters
Anne: Anne Eiestranden, Ingebor Heisholt, Gunder Heisholt, Kittil Bøe og Ole Johannesen Heisholt.
F.f. Inderste Johannes Johannesen Heisholt yngre og Kirsten Jørgensdatters
Jørgen: Kari Heisholt, Ingebor Heisholt, Johannes Heisholt ældre, Gunder Heisholt og Jørgen Andreas Nielsen Heisholt.
F.f. Gaardmand Johannes Johannesen Heisholt yngre og Kirsten Jørgensdatters
Karen: Kari Jonsd. Heisholt, Maria Rasmusd. Heisholt, Johannes Heisholt ældre, Jørgen A. Heisholt og Ole Johannesen Heisholt yngre.
F.f. Johannes Johannesen Heisholt yngre og Kirsten Jørgensdatters
Ingeborg: Karen Olsd. Heisholt, Gunnild Johannesd. Heisholt, Johannes Heisholt ældre, Gunder Jørgensen Heisholt, Jørgen Nielsen Heisholt.
F.f. Gaardmand Johannes Johannesen Heisholt og Kirsten Jørgensdatters
Kirsten: Kirsten Halvorsd. Vibetoe, Karen Gundersd. Heisholt, Johannes Johannes. ditto, Jørgen Nielsen Vibetoe, Johannes Johannes. Heisholt ældre, Jørgen Nielsen Vibetoe.
F.f. Gaardmand Johannes Johannesen Heisholt og Kirsten Jørgensdatters
Ole: Karen Jonsd. Heisholt, Gunnild Johannesd. Heisholt,  Johannes Johannes ældre, Gunder Jørgensen, Johannes Johannesen yngste.
F.f. Gaardmand Johannes Johannesen Heisholt og Kirsten Jørgensdatters
Gunder: Kirsten Jonsd. Heisholt, Gunnild Johannesd. ditto, Gunder Jørgensen ditto, Johannes Johannesen ditto yngre, Jørgen Nielsen Vibetoe.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 152. Digitalarkivet.
"Auktionsskjøde til Hans Wessel for 330 spd., dat. 22. Nov. 1844, thingl. 4. Febr. 1845."

Hans Wessel.
Eier 1845.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 152. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Hans Wessel til Jørgen Johannesen for 700 spd., dat. 18. Dec. 1845, thingl. 6. Febr. 1846."

Bonde, selveier
Jørgen Johannesen Heisholt herfra f. 4/10-1823 d. i USA.
g. i Holla 27/7-1849 m. Guri Olsdatter fra Onstadeie i Aurdal, Valdres f. ca. 1825, d.a. Ole Andersen Onstad-eie.
Forlovere: "
Johannes Rasmussen Heisholt og Jørgen G. Heisholt."
1. Johannes Jørgensen f. 14/10-1849.
Eier 1846.

F.f. Gaardmand Jørgen Johannessen Heisholt og Guri Olsdatters Johannes: Kari Hansd. Vibetoe, Kari Johannesd. Espevolden, Jørgen Vibetoe, Ole Olsen Heisholt, Nils Jørgensen Wibetoe.

Guri Olsdatter var i tjeneste hos dr. Salvesen på Espevalen før hun gifta seg. Hun ble konfirmert i Aurdal 9/6-1839.

Kilde: Holla kirkebok (1849-1860) - Innflyttinglistene.
Innflytta våren 1847. Guri Olsdatter Onstadeie, 24 Aar, Tjeneste paa Espevolden. Medbringende attest fra Melbye i Valdres 23/3-1849.

Kilde: Holla kirkebok (1849-1860) - Utflyttingslistene, samt Nils Buveruds Emigranter.
Jørgen, kona og sønnen Johannes Heisholt emigrerte med Presteattest av 8/3-1851.
Hans yngre brødre Ole og Gunder Johannessen emigrerte samtidig.
Deres foreldre "Johannes Johannesen senior og kone Kirsten Jørgensdatter

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 152. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr 6 er udskilt, (l.nr. 16c) afholdt 22. juli og 29. og 30. Aug., thinglæst 16. Oktober 1856." Skogstykke.

Kilde: Matrikkelgrunnlaget 1866 ("Blåboka")
Gården var på ca. 130 mål, dels av god eller mindre god beskaffenhet.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 152. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Jørgen Johannesen til Jacob Kittilsen Bø for 900 spd., dat. 4. Dec. 1855, thingl. 16. Okt. 1856."

Bonde, skolelærer, kommunekasserer, lokalpolitiker, selveier
Jacob Kittelsen Bøe
fra Lille Bø i Helgen f. 27/12-1822 d. 19/6-1864 på V. Heisholt av tæring, 41 år gml., s.a. Kittel Jacobsen Bøe.
g1g i Holla 8/4-1852 m. Anne Johannesdatter herfra f. 11/11-1820 d. 21/3-1861 på Heisholt av tæring, 41 år gml., d.a. Johannes Johannesen Heisholt.
Forlovere: "
Jørgen A. Nilsen Wibetoe og Peder Hansen Kolstad."
g2g i Holla 18/6-1863 m. Aaste Anundsdatter fra Veium i Sauherad f. ca. 1840, d.a. Anund Vejum.
Forlovere: "Peder Augustinusen Omtvedt og Tollef Asgjærsen Fæbakke."

Eier 1856.

Se alle barna på Lille Bø.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 152. Digitalarkivet.
"Skifte efter Anne Johannesdatter, afsluttet 20. juni 1863, hvorved dette brug er udlagt datteren Karen Jacobsdatter for 1100 spd., thingl. 29. juni 1863."

Karen Jacobsdatter herfra f. 16/6-1858.
Eier 1863.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 152. Digitalarkivet.
"Aktionsskjøde til Anders Andreassen Lunde for 630 spd., dat. 9., thingl. 12. sept. 1864."

Anders Andreassen Steinhaug fra Lunde.
Eier 1864.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 152. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Anders Andreassen til Erik Thorstensen Hvalen paa dette brug med flere for kr. 35.500,- , dat. 31 marts, thingl. 1. april 1882. "


Bonde, selveier
Erik Thorstensen Heisholt (Erik T. Heisholt) fra Våla i Lunde f. 10/6-1844 på Sprove under Børte i Lunde d. 10/6-1932, s.a. Torsten Eriksen Vaala og Margith Evensdatter.
g. i Nes kirke 24/10-1865 m. Kari Hansdatter fra Gurstad i Nes, Sauherad f. 9/12-1845 d. 28/1-1917 på Heisholt, d.a. Hans Thorbjørnsen Gurstad og Kari Olsdatter.
Forlovere: "Thor Thorsen Vaala og Lars Gjermundsen Aaraas."

1. Kari Eriksdatter f. 1/9-1866 på Svendseid i Lunde (Kari Heisholt Apalnes) g. i Holla 22/8-1892 m. John Olsen Apalnes (John Apalnes) fra Lunde. Gravlagt på Holla gamle.
2. Anne f. 30/12-1868 på Svendseid d. 15/9-1879 på Svendseid, 9 år gml.
3. Margit Eriksdatter f. 21/9-1871 på Svenseid.

4. Helga f. 7/6-1874 Svendseid d. 9/10-1875 på Svendseid, 1 år gml.
5. Helga Eriksdatter f. 2/5-1876 på Svendseid g. i Holla 7/7-1909 m. gbr. Hartvig Nikolaisen Rød på Tune i Østfold f. 12/2-1881. Hun var da lærer i Moss.

6. Thorsten Eriksen f. 30/11-1878 (Thorstein Eriksen) på Svendseid. Ble kasserer ved kanalkontoret i Skien.
7. Anne Heisholt f. 12/8-1881 på Svendseid d. 13/9-1903 på Heisholt av "Tæring", 22 år gml. Hun ble lærer.
8. Inga Heisholt f. 20/4-1884 på Heisholt d. 1960. Bodde her med sin søster Marie. Ugift.

9. Marie Hansine Heisholt (Marie Heisholt) f. 24/10-1886. Se nedenfor.
10. Hans Heisholt f. 26/10-1888. Emigrerte til USA.
Eier 1882.

F.f. Gbr. Erik Thorstensen Svendseid og Kari Hansdatters Kari: Margith Evensd. Hvalen, Mari Thorstensd. do., Hans Thorbjørnsen Gurstad, Ole Nilsen Nærem (Norum)  og Thorbjørn Hansen Gurstad.
F.f. Gaardm. Erik Thorstensen Svendseid og Kari Hansdatters
Anne: Margith Evensd. Hvalen, Mari Thorstensd. Nærem (Norum), Hans Thorbjørnsen og Thorbjørn Hansen Gurstad, samt Anders Svennungsen Nærem.
F.f. Gaardm. Erik Thorstensen Svendseid og Kari Hansdatters
Margit: Margith Evensd. Hvalen, Ragnhilde Hansd. Hvalen, Thorsten Eriksen Hvalen, Thor Thorsen Hvalen og Even Thorstensen Hvalen.
F.f. Gaardm. Erik Thorstensen Svendseid og Kari Hansdatters
Helga: Daardi Thorstensd. Helgetvedt, Anne Thorstensd. Subdal, Kittil Hansen do., Gullik Olsen Helgeland, Even Thorstensen Hvalen.
F.f. Gaardm. Erik Thorstensen Svendseid og Kari Hansdatters Helga: Mari Thorstensd. Nærem, Mari Halvorsd. Svendseid, Anders Svennungsen Nærem, Halvor Olsen Svendseid og Even Thorstensen Hvalen.
F.f.
Gaardm. Erik Thorstensen Svendseid og Kari Hansdatters Thorsten: Mari Thorstensd. Nærem, Aaste Halvorsd. Tvedten og Gunhild Jørgensd.Hvalen, Anders Svennungsen Nærem, Even Thorstensen Hvalen.
F.f. Leil. Erik Torstensen Svendseid og Kari Hansdatters
Anne: Aaste Halvorsd. Hvalen, Anne Olsd. Leikvold, Torsten E. Hvalen, Ole G. Nærem, Jens Ingebretsen Svendseid.
F.f.
Gbr. Erik Thorstensen Heisholt og Kari Hansdatters Inga: Kari Augensd. Gurstad, Kari Eriksd. Heisholt, Torbjørn Hansen Gurstad, Nils Johannesen Heisholt, Thor Halvorsen Espevolden.
F.f. Gbr. Erik Thorstensen Heisholt og Kari Hansdatters
Marie Hansine: Kari Augunsd. Gurstad, Kari Eriksd. Heisholt, Aslak Kittilsen Holte, Peder Olsen Heisholt, Hans Johannesen ditto.
F.f. Gbr. Erik Thorstensen Heisholt og Kari Hansdatters
Hans: Kari Augunsd. Gurstad, Margit Eriksd. Heisholt, Torbjørn Hansen Gurstad, Aslak Kittilsen Holte og Kittil Aslaksen Holte.

Losjerende skoleelever her under folketellinga 1/1-1891.
Kittil Aslaksen fra Sauherad f. 1873.

Ole Anundsen fra Sauherad f. 1874.
Tollef Johnsen Voltvedt fra Sauherad f. ca. 1877.

Dødsfall.
En kjent mann i Lunde, gårdbruker Erik Heisholt er avgått ved døden i går, 88 år gammel. Han er født på
Våla i Lunde og kjøpte i 1882 gården Heisholt (vestre) og flyttet dit. Avdøde var i mange år medlem av
Hollen herredsstyre og skolestyre.

Bryggerhuset ble i 1891 utleid til en "kanalarbeider" - familie:

Steinarbeider, jernbanearbeider, leieboer
August Pedersen fra Bogåden, Lyerstad socken, Skaraborg län, Sverige f. 14/4-1856 i Sverige, s.a. arb. Peder Andersson Bogåden,Skaraborg, Sverige.
g. i Eidanger 1/9-1882 m. Anne Marie Mathiasdatter fra Tvittingdalen i Eidanger f. 10/1-1859 på Eidsvold i Akershus, d.a. arbeidsformann Mathias Hansen.
1. Peder Magnus Pedersen f. 1/7-1883 på Flata i Eidanger.
2. Helga Beate Pedersen f. 20/10-1884 på Buer i Eidanger.
3. Axel Hilmar Pedersen f. 5/3-1886 i Bjørkedalen i Eidanger.
4. Henrik Mathias Pedersen f. 1/12-1887 i Holla.
5. Karl Albert Pedersen f. 21/9-1889 i Holla.
6. Ragnvald Pedersen f. ca. 1891 i Eidanger.

Han ble konfirmert i Lyestad sockn, Skaraborg län, Sverige 1871, og hun ble konfirmert i Enebakk i 1874.

F.f. Jernbanearb. August Pedersen, Flata og hustr. Marie Mathisdatters Peder Magnus: Jacob Hansen Flata, Hans Mathisen, Kristoffer Mathisen, Marie Pedersen, Mathilde Mathisen.
F.f. Arbeider August Pedersen, Buer og Hustru Anne Marie Mathisdatters Helga Beate: Karl Emil Eriksen af Porgrund, Kone Marie Larsen Buer, Mathilde Mathisd., Tvittingdalen.
F.f. Arbeider August Pedersen, Kaasa i Bjørkedalen og Hustru Anne Marie Marhisdatters Axel Hilmar: Johan Larsen Buer, Uk. Severin Jacobsen, Præstsæter, Hans E.... Flata.
F.f.
Kanalarb. August Pedersen, Kaasa og Anne Marie Mathiasdatters Henrik Mathias: Marie Kristensd. Kaasa, Gunhild Olsen Kornkaasa, Hans Kristensen Kaasa, Karl Mathiassen Kaasa og Josef Svendsen Kaasa.
F.f. Dissenterbarn. Kanalarb. August Pedersen, Fossekaasa og Anne Marie Mathiasdatters 
Karl Albert: (Ingen faddere nevnt).
 "Betjendelse ikke opgivet." (Tilhørighet til menighet ikke nevnt. G.S.)

Under folketellinga 1900 var August Pedersen i arbeide med jernbanen gjennom Eidanger.
Han ble oppført som jernbanearbeider og selveiende gårdbruker. De bodde da på eller
under gården Åsen i Eidanger.
Folketellinga for 1920 forteller at de da bodde på plassen Tvittingdalen i Oklungen og at han arbeidet med
muring og fjellsprengning. Ingen barn hjemme da.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 152. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr 10 og 11 er udskilt, afholdt 5. og 8. Oktober, thingl. 6. Nov. 1901."

Se Heimdal.

Bnr 11 er skog. Den ble solgt til S. D. Cappelen samme år (1901).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 152. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Erik T. Heisholt (enkemann fra 1917) til datteren Marie Heisholt paa dette med flere bruk for kr. 27.600, - hvorav for løsøre kr. 6.000, - , dat. 22/1-1931, tingl. 30/1-1931."

Marie Hansine Heisholt herfra f. 24/10-1886 d. 13/11-1944 på Betanien hospital i Skien. Ugift.
Eier 1931.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, side 152. Digitalarkivet.
"Skjøte dat. 1/6, grunnbokført (tinglyst?) 15/6-1939 fra Marie Heisholt til Tor N. Baksås på denne eiendom og bnr 2 og 3 for kr. 28.000, -"
"Sælgeren forbeholder sig og sin søster Inga fri disposisjon over gamle bygninger samt rett til å disponere 1/2 mål jord indtil bygningen til have."


Bonde, selveier
Tor N. Baksås fra Baksås f. 27/3-1893 d. 23/10-1969.
g.m. Karoline f. 1895 d. okt. 1977.
1. Olav Baksås f. 8/7-1922. Se nedenfor.
Eier 1939.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 ("Grunnboka").
"Dagbokført (tinglyst) 3/8-1943. Skjøte dat. 2/8, grunnbokført 3/8-1943 til sønnen Olav Baksås på denne eiendom, bnr 2 og 3 for kr. 28.650 -
herav løsøre for kr. 4.150,- (Konsesjon unødvendig).

Bonde, selveier
Olav Baksås herfra f. 8/7-1922 d. 3/7-2009.
g.m. Kari Finckenhagen (Kari Baksås) fra Deilevje under V. Heisholt f. 6/3-1918 d. 5/6-2010, d.a. Karl Severin Finckenhagen.
1. Ragnhild Baksås f. 21/2-1951. Se nedenfor.
Eier 1943.
 
Gravlagt på Kronborg gamle.

Sameie med bnr 2 og 3 siden 1943.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 ("Grunnboka").
"Dagbokført (tinglyst) 9/12-1974. Skjøte av 7/12-1974, grunnbokført 18/2-1975, til Ragnhild Baksås f. 21/2-1951, på denne eiendom, bnr 2 og 3 for kr. 96.000, som særeie.


Bibliotekar
Ragnhild Baksås
f. 21/2-1951 d. 20/4-1999.
Eier i 1974.

Ragnhild Baksås var ugift og var bibliotekar ved Ulefoss bibliotek hele sitt voksne liv. Se Heisholtv. 42 under Ø. Heisholt.


Bnr 2 hadde skyldmark 0,08 og var det opprinnelige løpenr. 16e. Ingen beboere.
Bnr 3 hadde skyldmark 3,51 og var det opprinnelige løpenr. 18a.

 


| Hjem | Innhold |
| Gamle V. Heisholt | V. Heisholt A | V. Heisholt B | V. Heisholt 1 | V. Heisholt 2 | V. Heisholt 7 |
| Sandkåsa | Sætermyren | Deilevje | Heimdal | Tømmerjordet | Lammekås | Bakken |
| Hustomter |


Sandkåsa
Tidligere husmannsplass under V. Heisholt.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, side 20 ("Hæftelser"). Digitalarkivet.
"Pladsen Strandkaasen (Sandkaasen?) fæstet fra Præst Carlheim til Gunder Halvorsen, dat. 30 Mai 1777."

Arbeider, husmann
Gunder Halvorsen.
Bruker 1777. Se Allmannkåsa under Ø. Heisholt.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, side 20 ("Hæftelser"). Digitalarkivet.
"Pladsen ditto fæstet fra Præst Carlheim til Rasmus Johansen, dat. 19 Maii 1779."

Arbeider, husmann
Rasmus Johannesen.
g. i Holla 4/10-1778 m. Sophia Christophersdatter.
Bruker 1779.

Boplassen Sandkaas solgt til Clemmet Christensen i 1833.

Skomaker, selveier
Clemmet Christiansen fra V. Heisholt(1)
f. 8/3-1784 d. 23/7-1843 på Heisholt, 59 år gml., s.a. bonde Christian Frederik Johannesen Heisholt.
g. 27/10-1815 m. Elen Andersdatter fra Moen store under Prestegården f. 9/10-1789, d.a. Anders Pedersen Moen.
Eier 1833.

Dette ekteparet fikk ingen barn.

Skogsarbeider, husmann
Borger Tolfsen (Borjer Tolfsen) fra Dammen under Tvara f. 26/7-1793.
g. i Holla 27/12-1814 m. Kirsten Olsdatter fra Hollasæter under Holla gård f. 3/10-1788 d. 14/5-1850 på Sandkåsa under Heisholt av "Brystsvaghed", 61 år gml., d.a. Ole Andersen Holdensæter.
Bruker ca. 1830.

Dette ekteparet fikk alle sine barn på Dammen under Tvara.

Enkemannen Borger Tolfsen bodde i 1865 igjen på Dammen, sammen med sin bror Hans Tolvsen og hans kone.
5 av deres barn flytta til Drangedal. En kom videre til Kilebygda. En annen til Skåtøy. Kanskje døde Borger hos en
av dem?

 


| Hjem | Innhold |
| Gamle V. Heisholt | V. Heisholt A | V. Heisholt B | V. Heisholt 1 | V. Heisholt 2 | V. Heisholt 4 | V. Heisholt 7 |
| Sandkåsa | Deilevje | Heimdal | Tømmerjordet | Lammekås | Bakken |
| Hustomter |


V. Heisholt "Sætermyren"
Gnr 9 - bnr 4 "Sætermyren" (9/4). Gammelt løpenr. [(13a,13d,15a)c] c.


9/4 "Sætermyren" på 1990-tallet. Skannet etter "Norske Gardsbruk Telemark II " (2000) - Foyn forlag, Bø. Etter tillatelse.

Dette er resten av det gamle hovedbølet som ble delt i 3 i 1779.

Utskilt fra Heisholt østre gnr 8 - bnr 6 ved delingsforretning, tinglyst 4/10-1878.

Skyldmark 1878: 0,22. Areal: 186 126 kvm.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 155.
"Skjøde fra H. O. Hansen til Anders Andreassen Heisholdt for kr. 800,- dat. og thingl. 4. Okt. 1878."

Bonde, selveier
Anders Andreassen Heisholdt fra Lunde.
Eier 1878.

"Anders Andreassen Steinhaug" kjøpte allerede i 1874 Heisholt vestre bnr 1.
Er dette samme person?


Mye har blitt utskilt herfra i åras løp.
Erik Torstensen Heisholt solgte den i 1938 til datteren Kari, g. m. John Olsen Apalnes fra Lunde.
Vetle Olsen Dalen ble eier i 1908. Han solgte til

Hans Gunnarsen Hvala hadde solgt den i 1881 til John Tollefsen Fehn, som overdrog den ved
gavebrev i 1890 til brorsønnen Tollev Olsen.

1900:
Bonde, veioppsynsmann
Jon O. Apalnes f. 1863 i Lunde, hf., Gaardbruger, Opsynsmand ved Statens vegvæsen.
g.m. Kari Eriksdatter f. 1866 i Lunde, hm.
Gunhild Kirstine Apalnes f. 1896 i Hollen, d.
Olav Apalnes f. 11/11-1899 i Hollen, s.

Andre på gården i 1900:
Marie Hansine Eriksd. f. 1886 i Hollen, tj., ug., Husholdningsarbeide.
Olav T. Øigaarden f. 1882 i Nes i Tel. (Sauherad), ug. Logerende, Elev av Ulefos private middelskole.
Knut Hylland f. 1883 i Vinje i Tel., ug. Logerende, Elev av Ulefos private middelskole.
Gjermund G. Haugrud f. 1883 i Hitterdal (Heddal), ug. Logerende, Elev av Ulefos private middelskole.


Arnt Trygve Øyslebø (Arnt Øyslebø) fra Vigmostad f. 28/7-1918.
g.m. Gunhild Pauline Heisholt herfra f. 27/8-1927 d. 18/12-2007.
Eier 1965. Se 8/19.

Eiendommen er i dag (1975) på ca. 10 mål og har en skyldmark på 22 øre.

 


| Hjem | Innhold |
| Gamle V. Heisholt | V. Heisholt A | V. Heisholt B | V. Heisholt 1 | V. Heisholt 2 | V. Heisholt 7 |
| Sandkåsa | Sætermyren | Deilevje | Heimdal | Tømmerjordet | Lammekås | Bakken |
| Hustomter |


Heisholt vestre 7
Gnr 9 - bnr 7. Gammelt løpenr. 17a.


Heisholt vestre bnr 7 på 1990-tallet. Skannet etter "Norske Gardsbruk Telemark II " (2000) - Foyn forlag, Bø. Etter tillatelse.

Utskilt fra hovedbølet ved skylddelingsforretning, tinglyst i 1779.

Landskyld i 1779: 1 tønne korn (i årlig avgift til staten = kongen av Danmark/ Norge). Beneficert gods til Holla Presteboel.

Landskyld 1823: Skylddaler 2 dal. - 2 ort - 14 sk. Omregnet i 1886 til skyldmark: 5,53.

Landskyld:
Landskyld var opprinnelig avgiften som en leilending betalte til jordeieren. Etter hvert ble det først og fremst en målestokk for jordeiendom og ga
grunnlag for beregning av skatt. I Holla besto den gamle landskylda først og fremst av ku-huder og kalvskinn (12 skinn =1 hud), eller  tønner korn
og settinger (12 settinger = 1 tnd.). Måleenhetene har endret seg gjennom tidene
.
N. J. Stoa og G.S).

Areal 2020: 58 156 kvm med skog.
 

Adresse i 2019: Heisholtvegen 57.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, side 20 ("Hæftelser"). Digitalarkivet.
"1 Tnd. fæstet fra Præst Carlheim til Rasmus Johannisen, dat. 19. Mai 1779."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 158. Digitalarkivet.
"Kongelig Skjøde til Rasmus Johannesen for 550 Spd. og med paahefte af jordeafgift 2 tønder byg til Holden Sognepræst og Kornrente til
Oplysningsvesenets fond 1 tønd. 4 sættinger, 1 1/3 qvl. byg, dat. 28. Nov. 1823, thingl. 6. Febr. 1824." (Denne avgiften ble innløst i 1852. G.S.)


Bonde, verksarbeider, leilending, selveier
Rasmus Johannesen Heisholt fra V. Heisholt(A) dpt. 9/2-1755 d. 13/6-1820, som "tidligere Wærksarbeider, blind.", 65 år gml., s.a. Johannes Gulliksen Heisholt.
g. i Holla 4/10-1778 m. Sophie Christophersdatter fra Holtebekk under Gåra i Bø f. 25/9-1756 d. 1/6-1845 på Heisholt som "Follougsenke" (føderådsenke), 85 år gml., d.a. Christopher Olsen og Gunnil Thomasdatter.
Forlovere: "
Anders Johannisøn Tvara og Tollef Gundersøn Heisholt."
1. Johannes f. 2/8-1779 bg. 19/8-1780. "Johannes Rasmussen Heisholt, 1 Aar 2 Uger 3 Dage."
2. Anna f. 12/6-1781 bg. 20/6-1782. "Anna Rasmusd. Heisholt, 1 Aar 1 Uge 1 Dag."
3. Gunhild Rasmusdatter f. 25/5-1783 g.m. Halvor Evensen Lommerud. Se Lommerud under Prestegården.
4. Anna f. 6/2-1785 bg. 16/7-1785. "Anne Rasmusd. Heisholt, 23 Uger 1 Dag."
5. Johannes Rasmussen f. 4/6-1786. Se nedenfor.
6. Anna Rasmusdatter f. 22/6-1789 g.m. Gunder Hansen. Se Kringlefett under Ø. Heisholt.
7. Kirsten Rasmusdatter f. 17/1-1792 g.m. Brynild Sørensen. Se Kolstadberget under Kolstad lille.
8. Karen Rasmusdatter f. 17/4-1795 g.m. John Olsen. Se Delevje under V. Heisholt.
9. Margrethe Rasmusdatter f. 15/11-1797 g.m. Peder Isaksen. Se Øygarden (Holtet) under Romnes.
10. Maria Rasmusdatter f. 6/10-1800 g.m. Halvor Kjøstolsen Godti fra Lunde i Tel.
Bruker 1779. Eier 1823.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Rasmus Johannissen Heisholt og Sophia Christophersdatters Johannes: Hans Kringelfet, Anders Tvara, Ole Hoeltebæk af Næsh., Maren Tvara, Lisbet Holtebæk.
F.f. Rasmus Johannisen Heisholt og Sophia Christophersdatters Anna: Anders Tvara, Peder Tvara, Christian Heisholt, Kirsten Kringelfet, Gunnild Clemetsd. ved Saugbr.
F.f. Rasmus Heisholt og Sophia Christophersdatters Gunnild: Peder Tvara, Hans Kringelfet, Christian Heisholt, Anna Tvara, Anna Johannisd. Heisholt.
F.f. Rasmus Heisholt og Sophia Christophersdatters Anna: Anders Tvara, Christian Friderich Heisholt, Johannes Heisholt, Kirsten Kringelfet, Lisbet Hegnen.
F.f. Rasmus Heisholt og Sophie Christophersdatters Johannes: Anders Tvara, Peder Tvara, Hans Kringelfet, Gunnild Clemetsd. Heisholt, Anne Johannisd. Heisholt.
F.f. Rasmus Heisholt og Sophie Christophersdatters Anne: Peder Tvara, Anders Tvara, Johannes Heisholt, Gunild Clemetsd. Heisholt, Lisbet Christophersd. Hegnen.
F.f. Rasmus Heisholt og Sophie Christophersdatters Kirsten: Medhielper Anders Tvara, Peder Tvara, Johannes Heisholt, Gunnild Clemetsd. Heisholt, Aaste Christophersd. Heisholt.
F.f. Rasmus Heisholt og Sophie Christophersdatters Karen: Christian Heisholt, Johannes Gunerud, Johannes Andersen Tvara, Kirsten Johannisd. Kringelfet, Anne Johannisd. Heisholt.
F.f. Rasmus Johannissen Heisholt og Sophie Christophersdatters Margrethe: Hans Kringelfet, Johannes Heisholt, Christian Friderich Heisholt, Anne Hansd. Heisholt, Maren Hansd. Heisholt.
F.f. Rasmus Johannissen Heisholt og Sophie Christophersdatters Maria: Johannes Heisholt, Christian Heisholt, Tron Hansen Kringelfet, Maren Hansd. Heisholt, Kirsten Hansd. Kringelfet.


Sophie Christophersdatter har ei søster i bygda. Se Lisbeth Christophersdatter g.m. Ole Rasmussen Hegnen på Hegna under Ø. Heisholt.
Vi kan av fadderrekkene se at de hadde en bror Ole Christophersen på Holtebekk under Gåra i Bø. Der var det som regel bosatt familier
med tilknytning til Hørte-verket. Da og tidligere en viktig del av Holden Jernværk, som det het den gangen.
Se gul ramme Vipeto øvre(1).
 

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 158. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Rasmus Johannesen til sønnen Johannes Rasmussen for 590 Spd., dat. 4., thingl. 5. Juli 1828."


Bonde, selveier
Johannes Rasmussen Heisholt
herfra f. 4/6-1786 d. 24/1-1879 på Heisholt, 94 år gml.
g. i Holla 29/3-1812 m. Anne Steensdatter fra Ø. Håtveit f. 19/12-1790 d. 27/5-1862 på Heisholt, 72 år gml., d.a. Steen Olsen Haatved.
1. Anne Sophie Johannesdatter f. 12/8-1812 g.m. Halvor Hansen Sanden. Se Sanna.
2. Johannes Johannesen f. 26/4-1816. Overtok gården.
3. Gunhild Maria Johannesdatter f. 1/12-1824 g.m. Claus Knutsen Naas. Se Velkom under Kolstad store.
4. Margrethe Karine Johannesdatter f. 4/8-1830 g.m. Rasmus Hegna?
Bruker 1816. Eier 1828.

F.f. Johannes Rasmussen Heisholt og Anne Steensdatters Anne Sophie: Anne Rasmusd. Klingreføt (Kringleføt), Kirsten Rasmusd. Heisholt, Rasmus Heisholt, Steen Hotved og Gunder Klingreføt(!).
F.f. Gaardmand Johannes Rasmusen Heisholt og Anne Steensdatters
Johannes: Gunnil Lommerud, Margrethe Heisholt, Steen Hotved, Gunder Kringleføt og Anders Wibetoe.
F.f. Gaardmand Johannes Rasmusen Heisholt og Anne Steensdatters
Gunnil Maria: Margrethe Hotved, Maria Rasmusd. Heisholt, Gunder Kringleføt, Hans Tufte og Jon Delsevje.
F.f. Johannes Rasmusen Heisholt og Anne Steensdatters
Magrethe Karine: Maria Steensd. Tufte, Anne Sophie Johannesd. Heisholt, Rasmus Heisholt, Hans Tufte, Even Halvorsen Eie.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 158. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Johannes Rasmussen til Johannes Johannesen for 650 Spd., dat. 6-, thingl. 7. September 1853."

Bonde, selveier
Johannes Johannesen Heisholt herfra f. 24/6-1816 d. 7/5-1900 på Heisholt av "Hjerneslag".
g. i Holla 27/1-1843 m. Aaste Hansdatter fra Sanna
f. 4/9-1818 d. 22/12-1904 på Heisholt av "Blodstyrtning"., d.a. Hans Halvorsen Sanden.
Forlovere: "
Johannes Johannessen Heisholt d.e. og Ole Andersen Meelteig."
1. Mari Anne Johannesdatter Heisholt f. 12/2-1843 d. 7/7-1924 på Heisholt av "Blodpropp på hjernen". Ugift. Bodde hjemme.
2. Anne Sofie f. 3/7-1844 d. 13/4-1852 på Heisholt av "Strubehoste."
3. Halvor f. 15/4-1846 d. 9/4-1852 på Heisholt av "Strubehoste."
4. Hans f. 19/9-1848 d. 5/10-1855 på Deila und. Sannes i "Krillen" (kikhoste-epidemi).
5. Johanne Maria f. 28/9-1851 d. 1/1-1866 på Heisholt av "Strubehoste", 14 år gml.
6. Hans Andreas Johannesen f. 26/1-1854. Overtok gården.
7. Anne Sophie Johannesdatter f. 21/1-1857 g.m. skredder Andreas Thorsen Strigen. Se Lannav. 146 und. Eie øvre.
Eier 1853.

F.f.
Gaardmand Johannes Johannessen Heisholt yngre og Aaste Hansdatters Mari Anne: Ingeborg Hansd. Meelteig, Gunnild Maria Johannesd. Heisholt, Hans Christiansen Sanden, Halvor Hansen Sanden, Anund Hansen Vibetoe, Anders Olsen Meelteig.
F.f. Gaardmand Johannes Johannessen Heisholt og Aaste Hansdatters
Anne Sophie: Maria Knudsd. Heisholt, Gunnild M. Johannesd. ditto, Ole Andersen Meelteig, Anund Hansen Holla, Rasmus Lommerud, Anders Olsen Meelteig.
F.f. Inderst Johannes Johannessen Heisholt og Aaste Hansdatters
Halvor: Liw Hansd. Holla, Magrethe Karine Johannesd. Heisholt, Anund Hansen Holla, Ole Meelteig, Anders Olsen Meelteig.
F.f. Inderst Johannes Johannessen Heisholt og Aaste Hansdatters
Hans: Gunnild Maria Johannesd. Steensrud, Magrethe Karine Johannesd. Heisholt, Johannes Rasmussen ditto, Gunder Gundersen Hougen, Johannes Olsen Heisholt.
F.f. Gaardmand Johannes Johannesen Heisholt og Aaste Hansdatters
Johanne Maria: Liw Hansd. Vibetoe, Magrethe Karine Johannesd. Heisholt, Johannes Rasmusen Heisholt, Ole Andersen Meelteig, Anders Olsen ditto.
F.f.
Gaardbr. Johannes Johannesen Heisholt og Aaste Hansdatters Hans Andreas: Magrete Karine Johannesd. Delevje, Kari Olsd. Heisholt, Johannes Rasmusen Heisholt, Rasmus J. Delevje, Johannes Halvorsen Sandkaas.
F.f. Johannes Johannesen Heisholt og Aaste Hansdatters
Anne Sophie: Kirsti Pedersd. Meelteig, Mari Halvorsd. Sanden, Johannes Rasmusen Heisholt, Anund Hansen Vibetoe, Halvor Olsen Meelteig.

1865:
Ellef Sveinungsen, Tjenestedreng, 15, Bøe.
Johannes Rasmussen, Føderaadsmand, 78, Holden.
Ingeborg Johannesdatter, Tjenende, Ugift, 66, ditto.

Blåboka av 1866 forteller at eiendommen er på 80 mål og at der kan selges furu- og granlast til årlig netto 25 spd.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 158. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning, hvorved bnr 8 er udskilt, afholdt 4. og 5., thingl. 8. Oktober 1889." Se bnr 8 (løbenr. 17c "Brandtekaasen") av 4 skilling (skylddaler) skyldmark 0,08. Rasmus Olsen Deilevje.

Kilde: Holla I (Simon Ytterbøe).
"Johannes og Aaste Heisholt oppretta 12/6-1897 et legat til fordel for verdig trengende eldre i Holla på kr. 2.000.
Rentene skulle brukes til formålet."

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 158. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Johannes Johannesen til Sønnen Hans Johannesen for kr. 18.000,- dat. 17., thingl. 23. Oktober 1891."

Bonde, selveier
Hans Andreas Johannesen Heisholt (Hans Heisholt) herfra f. 26/1-1854 d. 16/7-1912 på Heisholt av kreft.
g. i Holla 5/10-1888 m. Hanna Rasmusdatter fra Bergkåsa under Tvara f. 10/1-1858 d. 4/7-1946, d.a. husm. Halvor Rasmussen Bergkaasa.
Forlovere: "
Østen Steensen Hølen og Erik Thorstenssen Heisholt."
1. Johannes f. 18/9-1889 d. 20/5-1890 på Heisholt.
2. Johan Andreas Heisholt f. 15/3-1892. Se nedenfor.
Eier 1891.

F.f. Gbr. Hans Johannesen Heisholt og Hanna Halvorsdatters Johannes: Dordi Johannesd. Heisholt, Marie Emanuelsd. Bergkaasa, Emanuel Rasmussen ditto, Andreas Thorsen Odden og Olaus Larsen Øgaarden.
F.f.
Gbr. Hans Andreas Johannesen Heisholt og Hanna Halvorsdatters Johan Andreas: Anne Johnsen Delevje, Helga Eriksd. Heisholt, Andreas Thorsen Striken, Olaus Larsen Ødegaard og Rasmus Emanuelsen Bergkaas.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 158. Digitalarkivet.
"Overenskomst, hvorved C. Grotthing tillades at lægge en vei over dette brug, dat. 24. Okt. 1901, thingl. 24. Sept. 1902."

Bonde, inderst
Johan Andreas Heisholt herfra f. 15/3-1892 d. 3/1-1967.
g. i Holla 14/11-1914 m. Agnes Kabbe fra Verket f. 10/4-1897 d. 29/10-1969, d.a. Nils Johannesen Kabbe. Se Familie 31 - Verket 1920.
Forlovere: "
Nils Johannesen Kabbe og Ole Johannesen Kabbe."
1. Hans J. Heisholt f. 18/9-1916. Overtok gården etter sin farmor.
Bruker 1912.


Telemark Arbeiderblad 15/3-1952, side 2. Nasjonalbiblioteket.


Johan Heisholt drev gården for sin mor i mange år. Familien har eget familiegravsted på Kronborg gamle.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 158. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Hanna Heisholt, 80 år gl. til Hans Johansen Heisholt f. 18/9-1916 for kr. 20.500, med forbehold for selgeren av livsvarig føderåd og det samme
for kjøperens foreldre, Johan og Agnes Heisholt, hvilke rettigheter ansettes til kr. 1.000,- pr. år, hvorfor panterett, dat. 16/5-1938, tinglyst 29/3-1938.

Bonde, selveier
Hans J. Heisholt
f. 18/9-1916 d. 24/12-1989.
g.m. Gunda Anette Kaasa f. 4/11-1915 d. 24/5-1993, d.a. Ole Kaasa.
1. Anne Marie Heisholt f. 30/10-1939 d. 5/10-2008 g.m. Isak Siljan f. 19/1-1940 d. 30/1-2022. Gravlagt på Gimsøy i Skien. Barn: Runar Siljan og May Britt Siljan.
2. Oddveig Heisholt f. 26/12-1941 g.m. Per Olav Vibeto. Se Borgjordet 8 under Tufte.
3. Ole Johan Heisholt f. 1943. Se nedenfor.
4. Hans Arne Heisholt f. 1946. Se Heisholtvegen 61 und. V. Heisholt.
5. Torhild Heisholt f. 1949 g.m. Paul Evju i Lunde.
Eier 1938.


Telemark Arbeiderblad 22/1-1958.
Nasjonalbiblioteket.                   Telemark Arbeiderblad 8/12-1961. Nasjonalbiblioteket.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 for 9/7 i Holla.
"Skylddelingsforretning avholdt 24/3-1933, tinglyst 7/4-1933, hvorved til Emanuel Odden er utskilt bnr. 15 "Østliskogen" av skyldmark 0,32."

Det var en Gulsot-epidemi i Heisholt-grenda i 1959, hvor alle barna i denne familien ble rammet. De som hadde
drukket vann fra det lokale vannverket ble nesten alle smitta. Spesielt jentene ble syke og lå til sengs med oppkast,
feber, diarre og magesmerter. Enkelte ble sogar sendt til sykehuset i Skien.
Det ble konkludert med at smitten kom fra vanninntaket nede ved Lanna og at vannet var blitt blandet med
kloakk fra elva. Se Telemark Arbeiderblad 14/10-1959, side 5 (Nasjonalbibliotekets nettsted).

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 163. Digitalarkivet. Hytte.
"Leiekontrakt dat. 23/3, dagbokført (tinglyst) 17/4-1944, hvorved Hans J. Heisholt bortleier en tomt av denne eiendom beliggende i skogmark av
Heisholtsæter til Gunvald Kaasa, Birger Vipeto og Hans Heisholt, Leietiden er 50 år og den årlige avgift kr. 10.- "

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 163. Digitalarkivet.
"Utskifting, dagbokført (tinglyst) 17/3-1954. Se gnr 2 - hus 4."

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 for 9/7 i Holla.
"Dagbokført (tinglyst) 15/3-1957. Avløsningsforretning dat. 24/9-1956, vedkommende bruksrettigheter for denne eiendom og bnr 5, 11 og 12."

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 for 9/7 i Holla.
Dagbokført (tinglyst) 21/5-1970. Skylddelingsforretning av 8/5-1970, Grunnbokført 27/5-1970, vedkommende bnr 18  "Furulund" av skyldmark 0,01. Hustomt. Se 9/18. Heisholtvegen 61.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 for 9/7 i Holla.
Dagbokført (tinglyst) 4/10-1973. Skylddelingsforretning av 2/10-1973, Grunnbokført 23/10-1973, vedkommende bnr 20 "Skogly" av skyldmark 0,01. Hustomt. Se 9/20. Heisholtvegen 79.

Kilde: Grunnboksblad, 1935-1993 for 9/7 i Holla.
"Dagbokført (tinglyst) 2/1-1987. (Hjemmelsovergang til) Ole Johan Heisholt f. 1943, ifølge skjøte for kr. 368.550, -
Disposisjonsrett til våningshus, rett til ved og kjøkkenhage for Hans og Gunda Heisholt."

Selveier
Ole Johan Heisholt herfra f. 1943.
g.m. Liv Austad.
Eier 1987.

Bygde hus i Heisholtvegen 79.

 


| Hjem | Innhold |
| Gamle V. Heisholt | V. Heisholt A | V. Heisholt B | V. Heisholt 1 | V. Heisholt 2 | V. Heisholt 7 |
| Sandkåsa | Sætermyren | Deilevje | Heimdal | Tømmerjordet | Lammekås | Bakken |
| Hustomter |


Deilevje - Delevje
Gnr 9 - bnr 5. Løbenr. 16b, (17b, 18b). "Løbenr. 17b og 18b sammeføyd med l.nr. 16b, efter Fogdens skrivelse af 20/3-1866."


Delevje 9/5 på 1990-tallet. Skannet etter "Norske Gardsbruk Telemark II " (2000) - Foyn forlag, Bø. Etter tillatelse.

Gammel husmannsplass under V. Heisholt.
 

Adresse 2020: Odden 15.

Skyldmark: 1,10. Areal 2020: 54 363 kvm.

Sagbruksarbeider
Tollef Gundersen fra Ø. Heisholt(4) dpt. 1/1-1744 bg. 3/5-1810. "Tollef Gundersen Evje, 67 Aar.", s.a. Gunder Jensen Heisholt.
g1g i Holla 9/5-1765 m. Kirsten Andersdatter fra Håtveit lille dpt. 13/8-1741 bg. 1/3-1802. "Kirsten Andersd. Heisholt, 60 Aar.", d.a. Anders Nilsen Haatvedt.
g2g i Holla 13/10-1802 m. Else Gundersdatter fra Odden under Eie øvre dpt. 23/1-1763 d. 10/12-1831 på Delevje, d.a. Gunder Saamundsen Odden.
1. Maria Margrethe dpt. 2/7-1765 bg 17/5-1772. "Maria Margrethe Tollefsd. østre Heisholt, 7 Aar."
2. Gunhild Tollefsdatter dpt. 25/3-1768 g.m. Ole Jansen. Se Herregården under Holla Prestegård.
3. Inger dpt. 17/2-1771 bg. 29/3-1772. "Inger Tollefsd. østre Heisholt, 6 Uger."
4. Gunder dpt. 23/2-1772. Død som liten.
5. Gunder Tollefsen dpt. 18/7-1773. Bodde med sine foreldre på Deilevje i 1801.
6. Anders Tollefsen dpt. 27/4-1777 g. i Solum 11/5-1798 m. Maren Torstensdatter fra Tveitan i Solum. Bodde under Ø. Klyve i Solum (V. Porsgrunn).
7. Inger Tollefsdatter f. 10/7-1780 g. i Holla 12/2-1804 m. Anders Thomasen fra Hvalen i Helgen. Se Grønstein under Kolstad lille.
8. Anna Tollefsdatter f. 18/9-1784. Konfirmert i Holla 1802.
9. Nils f. 8/3-1788 bg. 29/5-1788. "Niels Tollevsen Saugbr., 11 Uger, 5 Dage."
Barn i 2. ekteskap:
10. Kirsten Tollefsdatter f. 20/4-1805 g.m. Christopher Hansen fra Sagene f. 30/12-1798, s.a. pike Ingeborg Hansdatter på Sagene og uk. Hans Andersen Sverget på Jernværket.
Bruker 1805.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Tollef Gundersen Heisholt og Kirsten Andersdatters Maria Margrethe: Anders Lille Hotved, Anders Heisholt, Niels Heisholt, Madame Holm, Margrete Heisholt.
F.f. Tollef Gundersen Ø. Heisholt og Kirsten Andersdatters Gunnill: Anders Lille Hotved, Christen Kiøstolsen, Peder Kringelfet, Inger Hougen, Karen Tollefsd. Heisholt.
F.f. Tollef Ø. Heisholt og Kirsten Andersdatters Inger: Anders Lille Hotved, Christen Lille Hotved, Niels V. Heisholt, Anna Lille Hotved, Torber Schordal.
F.f. Tollef Ø. Heisholt og Kirsten Andersdatters Gunder: Anders Meltej, Hans Stensrud, Niels Heisholt, Guri Heisholt, Kirsten Heisholt.
F.f. Tollef Ø. Heisholts og Kirsten Andersdatters Gunder: Anders Meltej, Jens Bierven, Kirsten Meltej, Karen Steensrud, Berthe Brønnilsd.
F.f. Tollef østre Heisholt og Kirsten Andersdatters Anders: Hans Johannesen, Jørgen store Heisholt, Tron Kringelfet, Kirsten Kringelfet, Karen w. Heisholt.
F.f. Tollef Østre Heisholt og Kirsten Andersdatters Inger: Saugmester Niels Hansen, Ener Svendsen, Christian V. Heisholt, Karen Østre Heisholt, Lisbet Hegnen.
F.f. Tollef Gundersen Heisholt og Kirsten Andersdatters Anna: Jørgen Heisholt, Søren Espevolden, Kiøstol Namløs, Anna Tvara, Gunnild Tollefsd. Præstegaarden.
F.f. Tollev Gundersen Saugbruget og Kirsten Andersdatters Niels: Bent Nielsen Saugmester, Rollef Andersen Saugbr., Ole Enersen Saugbr., Karen Arvesd. Saugbr., Gunnild Tollefsd. Præstegaarden.
F.f.
Tollef Evje og Else Gundersdatters Kirsten: Even Odden, Johannes Christophersen Twara, Anne Twara, .... Christophersd.

De 8 første barna ble født på gården Ø. Heisholt(4).

Smed, husmann
Hans Johannesen Deelevje fra V. Heisholt(A) dpt. 13/1-1740 bg. 1/11-1805. "Hans Johannessen Deelevje, 64 Aar.", s.a. lensmann Johannes Gulliksen Heisholt.
g. i Holla 31/3-1766 m. Guri Olsdatter fra Hegna under Helgen store f. ca. 1748 bg. 15/11-1800. "Guri Olsd. Deelevje, 52 Aar.", d.a. Ole Mortensen Eeg/ Hegnen.
Forlovere: "
Anders Nielsøn Hottved og Ole Halvorsøn Hottved."
1. Gullik Hansen dpt. (i Holla) 15/6-1766 (født på Huset under Ø. Tveitan i Melum). Var gift 3 ganger. Bodde for det meste i Melum.
2. Anna Hansdatter d.e. dpt. 20/9-1767 g.m. Tolf Borgersen. Se Dammen under Tvara.
3. Nils Hansen f. ca. 1769 bg. 8/3-1784. "Niels Hansen Deelevje, ved Holden, 14 Aar 47 Uger."
4. Johanne Hansdatter dpt. i Solum 20/1-1771* bg. 25/2-1805. "
Johanne Hansd. Delevje, 34 Aar."
5. Karen Hansdatter (Kari Hansdatter) dpt. 9/5-1773 bg. i Solum 13/12-1807 g. i Holla 19/4-1798 m. Torjus Danielsen. Bodde i Fjærestrand i Solum når hun døde.
6. Johannes Hansen Deelevje dpt. 3/12-1775. Se nedenfor.
7. Ole Hansen dpt. 25/12-1777. Spikersmed hos Anders Olsen Fæbakke i 1801.
8. Gunder Hansen f. 11/3-1780. I tjeneste en tid hos Gullik Kittilsen på Lunde nedre i Valebø.
9. Kirsti Hansdatter f. 26/2-1782. Konf. i Holla 1799 fra Tolv Kåsa (ovenfor?). Hun var ikke i Holla 1801.
10. Anne Hansdatter d.y. f. 9/8-1786. Konf. herfra i 1802.
Bruker 1771.

F.f. Hans Johannesen Huuset under Tveten og Guri Olsdatters Gullich: Niels Poulsen Tveten, Jens Bierven, Anna Tveten, Kirsten Wærket. Heisholt.(!!!)
F.f. Hans Johannesen og Guri Olsdatters
Anna: Jens Bierven, Anders Tofte, Morten Hegnen, Kirsten Kringelfet, Kirsten Nielsd. Tvetene.
F.f. Hans Johannesen nedre Eje og Guri Olsdatters
Karen: Jens Nyhuus, Tron Kringelfet, Gunnul Eje, Kirsten Kringelfet, Karen Jensd. Eje øvre.
F.f. Hans Johannesen Deelevjen og Guri Olsdatters
Johannes: Morten Tofte, Tollef østre Heisholt, Johannes Johannesen, Ingebor nedre Wibeto, Anna Sophia Rafn.
F.f. Hans Johannesen Deelevjen og Guri Olsdatters
Ole: Tollef Heisholt, Morten Bøe, Rasmus Heisholt, Maren Bøe, Karen W. Heisholt.
F.f. Hans Deelevje og Guri Olsdatters 
Gunder: Hans Kringelfet, Jens Hegnen, Poul Jonsen Store Helgen, Karen Østre Heisholt, Inger Jonsd. Eje.
F.f. Hans Deelevje og Ingeborg Olsdatters
Kirsten: Saugmester Hans Kringelfet, Morten Mellem Wibeto, Jens Hegnen, Ingeborg Nedre Wibeto, Anna Torbiørnsd. V. Heisholt.
F.f. Hans Deelevje  og Guri Olsdatters
Anne: Peder Tvara, Anders Tvara, Gullich Hansen Tvara, Kirsten Kringelfet, Anne Hansd. Præstegaarden.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Skifeprotokoll 1801-1806, folie 359b. Digitalarkivet.
Gjør vitterligt at Anno 1801 den 9de Novembr indfandt sig paa mine wegne, i mit Forfald og efter min Oxdal (frafald) velagte Halvor Welliksen Ytterbøe,
som Lænsmand for Holden Præstegield, tilligemed de 2de (tvende= 2) af ham paa Fogdens Veigne i forhaanden udnævnte Laugrettes og Wurderings-
mænd, Anders Steensen Wibeto og Nils Hansen Tufte paa Pladsen Deelevje under gaarden Heisholdt i bemeldte Præstegields Hovesogn
beliggende for at udgifterne og wurdere Stervbboet efter sammestæds for en Tid siden wed døden af gl. qwinde Guri Olsdatter, til hendes Efter-
ladenskabers paafølgende lowlig Skjifte og Deeling over noget  bliver at arve, imellem Hendes igjenlevende Enchemand Hans Johannesen paa
den ene, og deres i Lowlig Ægteskab sammen awlede og i Lifvewærende Børn, paa den andre Side.
Hwilke bliwer opgivne af følgende Navne og Alder:
1. Ældste Søn Gullik Hansen, Myndig.
2. Anders Søn Johannes Hansen, Myndig.
3. Tredie Søn Ole Hansen 28 Aar gl.
4. Fierde Søn Gunder Hansen, 20 Aar gl.
5. Ældste Datter Anna Hansdatter, som gift med Tolf Borgersen Torkenholm.
6. Anden Datter Johanne Hansdatter, 28 Aar. Ugift.
7. Tredie Datter Kari Hansdatter gift med Torjus Danielsen, boende i Porsgrund.
8. Fierde Datter Kirsti Hansdatter 17 Aar gl. Ugift.
9. Femte Datter Anne Hansdatter den yngre 14 Aar gl.
Til Formynder for Datteren Johanne Hansdatter ble Befordret Tolf Borgersen Torkelholm og for Kirsti og Anne Hansdøttre: Johannes Johannesen Heisholdt
der tillige blew Curator for de 2de Yngste Sønner (Ole og Gunder).
Dernæst blew frembragt til Registrering følgende: (Som var det vanligste av løsøre med verdi 42 rdl. og kunne på ingen måte dekke gjelda. G.S.)
Dette utsnitt av skifte ble avskrevet av G.S. 26/5-2023.


Arbeider, husmann
Johannes Hansen Deelevje herfra dpt. 3/12-1775 bg. 10/10-1811. "
Johannes Delevje, 28 Aar."
g. i Holla 15/4-1801 m. Anne Thorsdatter fra Rønningen under Susås f. 7/4-1781 bg. 24/11-1805. "Anne Thordsd. Delevje, 24 Aar.", d.a. Thor Jonsen Rønningen.
1. Guri Johannesdatter f. 7/7-1801.
2. Gurine Johannesdatter f. 8/9-1802.
3. Hans Johannesen f. 24/1-1805.
Bruker ca. 1801.

F.f. Johannes Hansen Delevje og Anne Tordsdatters Guri: Jon Tordsen Rønningen, Søren Olsen, Johannes Christiansen Hejsholt, Anne Hansd. Dammen og Gunnild Rasmuds. Hejsholt.
F.f.
Johannes Delevje og Anne Thorsdatters Gurine: Tolf Dammen, Sessel Thorsd. (+ foreldrene?).
F.f.
Johannes Delevje og Anne Thordsdatters Hans: Even Odden, Jon Rønningen, Johannes Heisholt, Sissel Thorsd., Ragnild Rasmusd.

SKIFTE 1811 etter begge side 31.

Bonde, selveier
Jon Olsen Deelevje fra Hagen under Holtan i Helgen f. 3/6-1791 d. 16/9-1871 på Deelevje, 80 år gml., s.a. Ole Hansen Holtanhagen.
g. i Holla 15/8-1818 m. Karen Rasmusdatter (Kari Rasmusdatter) fra V. Heisholt(7) f. 17/4-1795 d. 7/5-1887 på Heisholt, d.a. Rasmus Johannesen Heisholt.
Forlovere: "
Johannes Heisholt og Peder Holten."
1. Ole Johnsen f. 24/10-1818. Overtok Deilevje.
2. Karen Margrethe Johnsdatter f. 21/4-1821 g.m. verksarbeider Andreas Johannesen. Se Familie 40 - Verket 1845.
3. Johannes Johnsen f. 9/3-1823. Han flytta til Løten i Hedmark.
4. Rasmus Johnsen f. 30/1-1825.
Se Hegna under Ø. Heisholt.
5. Anne Sophie Johnsdatter f. 20/7-1828 g.m. Rasmus Johansen. Bodde på Sverget under jernverket.
Se Familie 54a - Verket 1875.
6. Hans f. 10/11-1830.
7. Lars Johnsen f. 16/12-1832.
8. Hans Johnsen f. 5/3-1837.
Se Hegna under Ø. Heisholt.
Eier 1825.

F.f. Huusmand Jon Olsen Delevje og Karen Rasmusdatters Ole: Anne Krogeføt, Maria Heisholt, Gunder Heisholt, Halvor Lommerud og Johannes R. Heisholt.
F.f. Huusmand Jon Olsen Delevje og Karen Rasmusdatters
Karen Margrethe: Anne Klingreføt (Anne Kringleføt), Maria Heisholt, Johannes P. Heisholt, Johannes J. Heisholt og Gunder Chr. Heisholt.
F.f. Huusmand Jon Olsen Delevje og Karen Rasmusdatters
Johannes: Anne Klingreføt (Kringleføt), Maria Rasmusd. Heisholt, Rasmus Heisholt, Even Odden og Jørgen Hougen.
F.f. Huusmand Jon Olsen Delevje og Karen Rasmusdatters
Rasmus: Anne St. Heisholt, Maria P. Heisholt, Even Odden, Gunder Kringleføt, Jørgen A. Heisholt og Gunder Gulbransen Eie.
F.f. John Olsen Deelevje og Karen Rasmusdatters
Anne Sophie: Anne Kringlefødt, Anne Johannesd. Heisholt, Johannes Rasmusen Heisholt, Gunder Kringlefødt, Halvor Kjøstolsen Hougen.
F.f. Huusmand Jon Olsen Deelevje og Karen Rasmusdatters
Hans: Maria Rasmusd. Hougen, Anne Johannesd. Heisholt, Rasmus Heisholt, Halvor Hougen, Hans Jonsen Heisholt.
F.f. Huusmand Jon Olsen Deelevje og Karen Rasmusdatters
Lars: Anne Steensd. Heisholt, Kirsten Gundersd. Kringlefødt, Rasmus Heisholt, Johannes Rasmusen og Johannes Johannesen Heisholt.
F.f. Gaardmand John Olsen Deelevje og Kari Rasmusdatters
Hans: Anne Johannesd. Stranden, Karen M. Johnsd. Deelevje, Johannes Rasmusen Heisholt, Ole Johnsen Deelevje, Hans Gundersen Kringleføt.

Kilde: Holla I (Simon Ytterbøe).
Delevje ble slått sammen med to mindre parter av V. Heisholt i 1825. Jon Olsen kjøpte disse partene av Rasmus Johannesen Heisholt og Johannes Christiansen Heisholt. Siden blir enda en part kjøpt fra Johannes Johannesen Heisholts eiendom i 1835. Jon Deelevje hadde stor interesse for fruktdyrking og det ble planta en god frukthave her.


Bonde, selveier, leilending
Ole Johnsen Grini herfra f. 24/10-1818 d. 1904.
g. i Holla 10/5-1843 m.
Ingeborg Kirstine Abrahamsdatter fra Verket f. 6/11-1820, d.a. Abraham Steensen Kaasa. Se Familie 39 - Verket 1822.
Forlovere: "
Nils Rasmussen og John Olsen Deelevje."
1. John Andreas Olsen f. 2/11-1844.
2. Abraham Olsen f. 17/4-1847.
3. Johanne Kirstine f. 2/4-1850.
4. John Olsen f. 6/8-1853 på Bjerva i Lunde. Se Familie 8 - Odden 1910. Odden ligger under Eie øvre.
5. Andreas Olsen (tvilling) f. 28/10-1857 på Bjerva i Lunde.
6.
Rasmus Olsen (tvilling) f. 28/10-1857. Se Moen store under Prestegården.
7. Johannes Olsen Grini f. 28/3-1859 på Grini i Lunde.
8. Karen Sophie Olsdatter f. 17/4-1862 på Grini. Til Tyri i Lunde?
9. Ole Olsen f. 15/2-1866 på Grini (Helgeroa). 
10. Johan Olsen Værheim. Til Drangedal.

Eier 1868 - 1901.

F.f. Ole Johnsen Ringsevjen og Ingeborg Kirstine Abrahamsdatters John Andreas: Johanne Gundersd. Wrk., Andrea Abrahamsd. Wrk., Abraham Steensen Wrk., John Deelevje, Johannes Johnsen Wrk., Ole Jacobsen Wrk.
F.f. Tjenestekarl Ole Johnsen Ringsevje og Ingeborg Abrahamsdatters
Abraham: Andrea Abrahamsd. Wrk., Karen Johnsd. Deelevje, Abraham Steensen Wrk., John Deelevje, Johannes Johnsen Wrk., Andreas Abrahamsen.
F.f. Huusmand Ole Johnsen Ringsevjen og Ingebor Kirstine Abrahamsdatters
Johanne Kirstine: Andrea Abrahamsd. Wrk., Karen Abrahamsd. Wrk., Abraham Steensen Wrk., John Deelevje, Rasmus Johnsen Deelevje, Andreas Abrahamsen Wrk.
F.f. Gaardm. Ole Johnsen Bierven og Ingeborg Abrahamsdatters
John: Anne Nilsd. Fahret, Maria Abrahamsd. Moen, Gunnuld Halvorsen Ovakaasen, Abraham Stensen Uhlefos, Maren Anne Olsd. Fahret.
F.f.
Gaardm. Ole Johnsen Bierven og Ingeborg Abrahamsdatters (tvillinger) Andreas: Kari Rasmusd. Deelevju, Margith Gunnuldsd. Ovakaasa, John Olsen Deelevju, Abraham Steensen, Mari Gunnuldsd. Ovakaasa.
F.f. Gaardm. Ole Johnsen Bierven og Ingeborg Abrahamsdatters (tvillinger)
Rasmus: Kirsti Olsd. Moen, Gunnuld Halvorsen Ovakaasa, Ouer Ouersen Fladland, Kari Johnsd. Bierva.
F.f. Leilænding Ole Johnsen Grini og Ingeborg Abrahamsdatters
Johannes: Saave Jørgensd. Fahret, Gunnild Johnsd. Grini, Anne Hansd. Kaasa, John Olsen Deelevju, John Gullichsen Grini.
F.f. Leilænding Ole Johnsen Grini og Ingeborg Abrahamsdatters
Karen Sophie: Ingeborg Larsd. Odden, Kari Johnsd. Grini, Niels Andersen Sandstaa, Harald Haraldsen Buverud, Gullich Pedersen Deelevje.
F.f. Leilænding Ole Johnsen Grini og Ingeborg Abrahamsdatters
Ole: Ingeborg Abrahamsd. Grini, Kirsti Johnsd. Grini, John Johnsen Grini, Abraham Olsen Grini, Kirsti Hansd. Kaasa.

Denne familien bodde først på Ringsevja under Prestegården (ved jernverket), dermed flytta de over grensa til
Lunde rundt 1853, den gang i Bø prestegjeld. Der forpakta han først Bjerva fram til 1858, deretter gården Grini
i Landsmarka. Det var Grini i Landsmarka han tok slektsnavnet fra.

Bonde, selveier
Rasmus Olsen Moen (tvilling) herfra f. 28/10-1857 på Bjerva i Lunde d. 21/3-1935 på Deilevje, s.a. Ole Johnsen Grini.
g. i Holla 27/10-1876 m. Kari Andersdatter fra Sætre i Drangedal f. 9/2-1851 d. 30/4-1921 på Deilevje, d.a. Anders Pedersen Sætre.
Forlovere: "
Rasmus Johannesen Værket og Andreas Johannesen Hæggen."
Eier 1901.

Skyldmark i 1905: 1 mark 10 øre.

Rasmus Moen eide samtidig skyldmark 0,08 i 9/8 "Brentekåsen", som ble utskilt fra V. Heisholt(7) i 1889 og 0,3 øre i 9/9 "Langodden",
som ble utskilt fra V. Heisholt(5) i 1901. Denne familien forpakta og bodde på Moen store under Prestegården fra 1882.
Se alle barna der.

Bonde, selveier
Karl Finckenhagen (Karl Severin) fra Verket f. 20/8-1890 d. 15/4-1974, s.a. arbeider Kristian Kaspersen Finkenhagen. Se Familie 85 - Verket 1900.
g. i Holla 9/9-1917 m. Ragna Karette Moen fra Moen store under Prestegården f. 16/4-1895 d. 14/5-1978, d.a. Rasmus Olsen Moen.
Forlovere: "
Sagarb. Ole Halvorsen Kronborg og Former Anders Johnsen."
1. Kari Finckenhagen f. 6/3-1918 g.m. Olav Baksås. Se V. Heisholt(1).
2. Kristian Frithjof Finckenhagen f. 15/12-1923. Overtok eiendommen.
3. Alis Elnora Finckenhagen f. 25/3-1928 d. 2/7-2010 g.m. Ingebret Briskemyr f. 24/12-1916 d. 4/2-2003. Kronborg gamle. Se Herregårdsv. 85 und. Prestegården.
Eier 1935.

Karl Finkenhagen kjøpte først tomt i Vesthagen under Søve i 1912 og bygde hus der. Se Vesthagv. 22.

De kjøpte inntil et jordstykke av Jørgen Hansen, østre Heisholt, på ca. 30 mål.
Besetning i 1952: 5 kuer og 1 hest.

Bonde, selveier
Kristian Frithjof Finckenhagen herfra f. 15/12-1923 d.
g.m. Tone Gundersen.
1. Helge Finckenhagen.
Eier 1962.

 


| Hjem | Innhold |
| Gamle V. Heisholt | V. Heisholt A | V. Heisholt B | V. Heisholt 1 | V. Heisholt 2 | V. Heisholt 7 |
| Sandkåsa | Sætermyren | Deilevje | Heimdal | Tømmerjordet | Lammekås | Bakken |
| Hustomter |


Heimdal
Gnr 9 - bnr 10 og 13.


9/12 "Heimdal" på 1990-tallet. Skannet etter "Norske Gardsbruk Telemark II " (2000) - Foyn forlag, Bø. Etter tillatelse.

Småbruk, utskilt fra Heisholt vestre bnr 1 ved skylddelingsforretning tinglyst 6/11-1901.
Samtidig kjøpte han bnr. 13, utskilt fra bnr 3.

Opprinnelig skyldmark: 0,98 mark + 0,10 av bnr 3. Areal: 75 473 kvm.


Adresse 2020: Heisholtvegen 29.

Småbruker, bakermester, landhandler med kolonial og manufakturforretning
Christoffer Jørgen Arnulf Grotthing (Christoffer Grotthing) f. 21/2-1859 i Nøtterøy, Vestfold d. 16/3-1938.
g. 25/11-1886 m. Marie Isaksdatter fra Porsgrunn f. 11/4-1865 d. 5/5-1918.
1.
Karen Magdalena Grotthing f. 26/8-1887 i Lunde g.m. Ole Rye-Kittelsen. Se Lannav. 87.
2. Arthur Smith Grotthing f. 4/8-1888 (4/11 - gravstøtta) i Lunde d. 29/4-1941 g.m. Alette Johanne f. 1/4-1889 d. 11/2-1964. Gamlebyen gravlund, Oslo.
3. Margit Kirstine Grotthing f. 1/5-1891 i Lunde.
4. Bjarne Grotthing f. 26/8-1893 i Holla d. 31/7-1974 g.m. Sigrid Elisabeth f. 3/10-1897 d. 24/1-1961. Østre gravlund, Oslo.
5. Sverre Grotthing f. 14/5-1895 d. 3/1-1960 g.m. Signe Caspara f. 6/11-1892 d. 1/5-1967. Gravlagt på Nordstrand, Oslo.
6. Einar Grotthing f. 7/4-1898 d. 13/1-1976. Gravlagt på Eidanger nye i Porsgrunn.
7. Borghild Grotthing f. 4/9-1901*
8. Odd Grotthing f.
18/2-1903. Se nedenfor.
9. Kristoffer Grotthing f. 22/1-1905 d. 9/11-1962.
10. Marie Grotthing f. 6/1-1907*
Eier 1901.

Christoffer Grotthing drev først bakeri og landhandel i Lunde. Han kjøpte Lannavegen 87 i 1891 og flytta dit med sin familie og handelsvirksomhet.
Etter 10 år ville han bo mer landlig og kjøpte litt jord av Erik Torstensen på V. Heisholt(1), og bygde seg et småbruk med innhus og uthus.
På Heimdal hadde de, på det meste, 2 hester og 6 kuer.

Odd Grotthing f. 18/2-1903 d. 25/7-1976.
g.m. Grete Larsen fra Rjukan f. 12/7-1904 d. 24/2-2001.
1. Arne Grotthing f. 5/6-1940. Se nedenfor.
Eier?

Gravlagt på Kronborg gamle.


Arne Grotthing f. 5/6-1940 d. 20/4-2018.
g.m. Frøydis f. 21/3-1945 d. 14/12-1996.
Eier i 1974.
 


| Hjem | Innhold |
| Gamle V. Heisholt | V. Heisholt A | V. Heisholt B | V. Heisholt 1 | V. Heisholt 2 | V. Heisholt 7 |
| Sandkåsa | Sætermyren | Deilevje | Heimdal | Tømmerjordet | Lammekås | Bakken |
| Hustomter |


Tømmerjordet
Gnr 9 - bnr 14.


Utskilt fra bnr 3 (skau) ved skylddelingsforretning, tinglyst 11/12-1901.

Skyldmark: 0,39. Areal: 14 129 kvm.
 

Adresse 2000: Heisholtv. 77.

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 165. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Erik Thorstensen Heisholt til Sten Stensen Kringlefødt Senior for kr. 2.000,00 dat. 24., thingl. 27. Aug. 1904."

Steen Steensen Kringlefødt Sen.
Eier 1904.
 
Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. VII 1, folie 165. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Steen Steensen til Andreas Pedersen Linddalen for kr. 2.300,- dat. 24., tingl. 25. juni 1913."

Småbruker, snekker, selveier
Andreas Pedersen Lindalen fra Sagene f. 10/10-1866 d. 13/10-1928, sagmester Peder Andersen. Se Familie 29 - Sagene 1875.
g.m. Karen f. 16/9-1864 d. 24/7-1947.
1. Martha Pauline Lindalen f. 10/6-1888 g.m. Halvor O. Lommerud. Se nedenfor.
Eier 1913.

Denne familien bodde i Lannav. 124 und. Ø. Heisholt.

De gamle er gravlagt på Kronborg gamle.

Ei festetomt på "Tømmerjordets" grunn ble oppretta av Karen Lindalen i 1946.

Kilde: Grunnboksblad.
"Festekontrakt dat. 9/7, dagbokført (tinglyst) 16/7-1946, grunnbokført 17/7-1946, hvorved Karen Lindalen bortfester Tomt til datteren Martha Lommerud og
mannen Halvor Lommerud
. Festetiden er 25 år og den årlige avgift kr. 20,- I tilfælde festerne vil avhende bygningene har leieren forkjøpsrett. Festerne skal ved
boopgjør overta denne eiendom (bnr 14) for kr. 3.000.-"

Sliperiarbeider på sagbruk, agent (1912)
Halvor O. Lommerud
fra Lannav. 134 und. Eie øvre f. 8/5-1886 d. 28/6-1958, s.a. Ole Olsen Lommerud.
g. i Holla 4/4-1909 m. Martha Pauline Lindalen fra Lannav. 124 und. Ø. Heisholt f. 10/6-1888 d. 9/3-1981, d.a. Andreas P. Lindalen.
Forlovere: "Andreas Pedersen Lindalen og Andreas Andersen."
1. Henny Karette Lommerud f. 17/7-1909 d. 22/11-2008 g.m. Magnus Martinsen f. 2/6-1912 d. 14/2-1997. Gravlagt hver for seg i Sandefjord.
2. Karen Anette Lommerud f. 1/6-1910 d. 27/3-1998 g.m. Hans W. Ødegaard f. 20/11-1912 d. 15/9-1976. Gravlagt på Ekeberg i Sandefjord.
3. Olaf Lommerud f. 11/8-1912 d. 20/7-2004 g.m. Ragna NN f. 29/10-1912 d. 11/8-1990. Bodde på Berget.
4.
Ansten Lommerud f. 1/10-1915 d. 3/8-2004 g.m. Rigmor Kristiansen f. 9/1-1919 d. 8/5-1981. Bodde ved Sandefjord. Gravlagt på Nybo i Sandefjord.
5. Håkon Magnus Lommerud f. 5/1-1921. Se nedenfor.
Eier av hus på festetomt av dette bruket 1947.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Sagbrugsarb. Halvor Olsen Lommerud, Kringleflød og Marta Pauline Andreasdatters Henny Karette: Faderen, Uk. Andreas Andersen Kringleflød, Kone Hanna Olsen Lommerud og pige Inga Andreassen Kringleflød.
F.f. Sagbrugsarb. Halvor Olsen Lommerud, Odden og Marta Pauline Andreassens 
Karen Anette: Snedker Andreas P. Lindalen, Sagarb. Johannes O. Lommerud, Moderen og pige Hilda Olsen Lommerud.
F.f. Agent Halvor Olsen Lommerud, Heisholt og Marta Karoline(!) Andreasdatters 
Olaf: Moderen, pige Mathilde Andreassen Lindalen, Arb. Ole Olsen Lommerud, Arb. Nils Andreassen Lindalen.
F.f. Agent Halvor Olsen Lommerud, Kringflødt og Marta Karoline(!) Andreasdatters 
Ansten: Moderen, Pige Inga Andersen Oterkjær, Maler Andreas Andersen, Tømmerm. Nils Andrassen Lindalen.

Se hvem fadderne er og du vil se barnets nærmeste familie og ofte hvor de bodde.

Det var visstnok Halvor Lommerud som satte opp inn- og uthus her. Det må ha vært på festetomta og
i 1947. Han var
sagbruksarbeider og bodde på Odden i 1900.

Kilde: Grunnboksblad.
"Fra Martha Lommerud på hus og festetomt under gnr 9 bnr 14 til Håkon Lommerud for kr. 60.000,-"

Arbeider
Håkon Magnus Lommerud f. 5/1-1921 d. 12/12-2001.
Huseier 1978. Ugift.

Dåpen til Håkon Magnus Lommerud er ikke innført i kirkeboka for Holla. Han ble konfirmert i Holla kirke
den 4. oktober 1936.

Han er gravlagt ved sine foreldres gravsted på Kronborg nye.

Hele eiendommen (bnr 14).

Kilde: Grunnboksblad.
"Gnr 9 bnr 14 er solgt for kr. 150.000 fra Olaf Lommerud og Håkon Magnus Lommerud til Ann Iren Haatveit Johansen og Runar Johansen, tingl. 6/5-1998."

 

Runar Johansen.
g.m. Ann Iren Haatveit.
Eiere 1998.

 


| Hjem | Innhold |
| Gamle V. Heisholt | V. Heisholt A | V. Heisholt B | V. Heisholt 1 | V. Heisholt 2 | V. Heisholt 7 |
| Sandkåsa | Sætermyren | Deilevje | Heimdal | Tømmerjordet | Lammekås | Bakken |
| Hustomter |

 


Lammekås - Lammekaas - Kåsa - Kaasen
Husmannsplass under V. Heisholt(1).

Lammekås er nevnt fra 1851 og i 1865. Ikke under folketellinga 1875 eller senere.

Skoleholder (lærer), husmann med jord
Anders Andersen fra Torsnes under Søve f. 28/10-1824, s.a. Anders Andersen Torsnæs.
g. i Holla 14/11-1855 m. Maria Gundersdatter fra Tveit(2) f. 19/1-1831, d.a. Gunder Olsen Tved.
Forlovere: "
Christian Fredrik S. Heisholt og Ole Gundersen Tvedt."
1. Gunder Andreas Andersen f. 1/8-1856.
2. Kirsten Maria Andersdatter f. 14/3-1858.
3. Anders Andersen f. 29/7-1862.
Bruker 1855.

F.f. Skoleholder Anders Andersen Kaasen under Heisholt og Maria Gundersdatters Gunder Andreas: Johanne Nilsd. Tved, Andrea Nilsd. Tved, Anders Torsnæs, Ole Gundersen Tved, Christen Andersen Torsnæs.
F.f. Huusmand Anders Andersen Kaasen under Heisholt og Maria Gundersdatters
Kirsten Maria: Johanne Nilsd. Tved, Ingebor Thomasd. Heisholt, Christian Heisholt, Andreas Christensen Vrk., Hans Andreas Andersen Torsnæs.
F.f. Skoleholder Anders Andersen Lammekaasen pr. Heisholt og Maria Gundersdatters
Anders: Kari Andersd. Heisholt, Maria Andersd. Søwe, Christian Johannesen Heisholt, Ole Gundersen Tvedt, Anders Kristiansen Heisholt.

Denne familien er nevnt i Lammekås for siste gang i 1862. De er ikke i Holla under folketellinga 1875.
Teori: Sønnen Anders Andersen flytta kanskje til Skien og tok navnet Heisholdt?
1865: Husmannsenke
Ellen Andersdatter f. ca. 1790 i Holla d. 27/1-1873 på Lammekås, som enke, 83 år gml.

Skomaker, husmann med jord
Ole Andersen Odden fra Ødegaarden(8) under S. Fen f. 7/10-1832, s.a. Anders Andersen Øgaarden.
g. i Ø. Porsgrund kirke 21/7-1858 m. Oline Maria Eliasdatter fra Porsgrund f. 20/1-1834, d.a. Elias Mareus Halvorsen og Anne Christine Christiansdatter.

Bruker ca. 1866.

Ole Andersen bygde eller kjøpte hus på Odden under Eie øvre før 1875. Se Familie 5 - Odden 1875.
 


| Hjem | Innhold |
| Gamle V. Heisholt | V. Heisholt A | V. Heisholt B | V. Heisholt 1 | V. Heisholt 2 | V. Heisholt 7 |
| Sandkåsa | Sætermyren | Deilevje | Heimdal | Tømmerjordet | Lammekås | Bakken |
| Hustomter |

 


Bakken - Bachen
Gammel husmannsplass under V. Heisholt.

Arbeider, husmann
Ledvor Olsen fra Steinsholt under Brenne i Valebø f. ca. 1715 bg. 20/3-1763 (Skifte), s.a. Ole Sivertsen Stensholt.
g. i Holla 1/11-1739 m. Marthe Andersdatter fra Lunde nedre(3) i Valebø dpt. 8/3-1722 bg. 14/4-1763. "Marthe Andersd., Bachen, 41 Aar.", d.a. Anders Rolfsen Lunde.
1. Ingeborg Levorsdatter dpt. 29/11-1739.
2. Anne Levorsdatter dpt. 24/4-1744 bg. 12/6-1763. "Anne Ledvorsd., Kringlefet, 20 Aar." Ugift.
3. Karen Levorsdatter dpt. 30/8-1750 d. 11/5-1792. "Lægdslem Karen Ledvorsd., død den 11 Maj, begr. ved Holden, 42 Aar."
Bruker 1739 - 1763.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Ledvor Olsen Backen og Marthe Andersdatters Karen: Johannes Heisholt, Søren Olsen, Gunder Halvorsen W. Heisholt, Anna Heisholt, Guro Jonsd. Heisholt.

Levor Olsen nevnt som fadder for Rasmus Hansen Schordal og Maren Olsdatters barn i 1747.
Levor Bachen også nevnt som fadder for Halvor Storhaug og Kirsten Olsdatters barn i 1762.

Skifte 18. april 1763. https://media.digitalarkivet.no/view/25656/580

Ledvor Olsens bror Søren Olsen, bodde på Glahus under Holla Prestegård.
 

Kilde: Nedre Telemark sorenskriveri, Panteregister nr. I 2, side 20 ("Hæftelser"). Digitalarkivet.
"Pladsen Bakken fæstet fra Præst Holm til Hans Johannesen, dat. 2 Juni 1760."

Arbeider, husmann
Hans Johannesen fra V. Heisholt(A).
Bruker 1760.

Arbeider, husmann
Gunder Halvorsen Bachen f. ca.
g.m. Maren Sivertsdatter f. ca.
1. Kirsten Gundersdatter dpt. 24/11-1765.
2. Halvor Gundersen dpt. 6/1-1769.
3. Ingeborg Gundersdatter dpt. 10/11-1771.
Bruker 1765.

F.f. Gunder Bachen og Maren Siversdatters Kirsten: Anders Heisholt, Peder Grinerud, Gunder Wærket. Heisholt, Maren Kringelfet, Berthe Andersd.
F.f. Gunder Halvorsen Bachen og Maren Sivertsdatters 
Halvor: Ole Torgusen, Jon Grenerud, Ole Grenerud, Kirsten Kringelfet, Karen Johannesd. Heisholt.
F.f. Gunder Bachen og Maren Siversdatters 
Ingebor: Peder Tvara, Hans Kringelfet, Tron Gundersen, Kirsten Kringelfet, Karen W. Heisholt.

Både Gunder og Maren Bachen var i 1769 faddere for Lars Sørensen Odden og Kirsten Eliasdatter.

Arbeider, husmann
Hans Johannesen fra
g.m.

 

 


 


Til toppen: Trykk [Home]

webmaster@gamleholla.no