ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Skattematrikkel for Holla Prestegjeld
1650


Transkribert  av G.S. 2018.


Oppdatert: 28.02.2022


Andre skattemanntall for Holla på 1600-tallet
| 1602 | 1610 - 1649 | Koppskatt 1645 | 1647 | 1650 - 1659 | 1650 | 1652 | 1662 | Fogdemanntall 1664 | 1665 | 1666 |
| 1672 | O-1670 | 1674 | 1676 | 1678 | 1679 | 1680 | 1681 | 1686 | 1688 | 1691 | 1692 | 1695 | 1696 | 1697 | 1698 | 1699 |


Alfabetisk register over alle gårdene nevnt i skatte-matrikkelen 1650.

Baksås

Eie øvre Heisholt vestre Holtan Klovdal Lunde øvre Prestgrav Solberg Tufte Vibeto nedre
Bjerva Fen nedre Heisholt østre Hvalen Kolle Namløs Romnes Stenstad Tveit Vibeto øvre
Borstad Fen øvre Helgen vestre Håtveit Kolstad lille Namløs midtre Sannes nedre Stenstadvalen Vala Værstad
Brenne Fosse Helgen østre Jøntvedt lille Kolstad Namløs nordre Sannes øvre Susås Vale Ytterbø
Gjeitebua Hjelset Jøntvedt mellom Langeland Namløs søndre Sjørholt Søve Vassdalen Åmtvet
Eie nedre Graver Hollen Jøntvedt nordre Lunde nedre Opsal Skårdal Tinholt Vibeto  

HOLLENN PRESTEGIELLD. Kilde: Rentekammeret inntil 1814, Fogderegnskap Bratsberg len. Kontribusjonsskatten 1650. Digitalarkivet.

Hollen Sogenn 1650.


Hollen.
Som Swend bruger, schylder Aarligen med den Ødeplads Rødningen der underliggende, 7 tdr. korn, som Marthe Lehne (Linna) i Bamble, och hendis Søn eyer med bøxell, kand iche højere Achtes eller Taxeris aff schatte, end for een Fuldgaard, och een Ødegaard, Beløeber i denne femb dallers schatt, Penge 6 dl. 1 sk.


Suusaas.
Som Houffuor bruger, schylder Aarlig 6 tdr. Korn, Deraff eyer hand Selff 5 tdr. med bøxell, Hollen Kierche 4 Meller, och Borgermester Joen Thommesen 2 Meller, Er Ringe Eigendomb till, och Høigt Sadt paa schylden, kand iche taalle wiidere at udgiffes, end en Fuldgaards schat, er i denne schatt - Penge 5 dl.


Eige.
Som Haldvor bruger, med Dagsrød Ødegaards der wnderliggende, Schylder Aarligen 4 tdr. 2 Meller, Deraff eyer Lauridz Flomb 3 tdr. 2 1/2 Melle med bøxell, Effuend Schiellaug 3 1/2 Meller, Ehr en Ringe gaard, och iche Kand taalle att schatte wiidere end een Fuldgaards schatt, ehr Penge - 5 dl.


Eige Nedre.
Som Thrond bruger, schylder Aarligen 3 tdr. Korn, och 3 huuder, Deraff eyer Jerpen Kierche 2 huuder med bøxell, paa ald gaarden, Gierpen Proustj 1 huud, Hollen Presteboell 1 tnd., Hollen Kierche 1 tnd., och Gunder Sandnes 1 tnd. Er Ringe Eigendomb till, och forhøigt Sadt paa schyld. Kand derfore iche taalle wiidere att udguiffe, End en Fuldgaards schatt, ehr Penge 5 dl.


Haattued.
Som Anders bruger, Schylder Aarligen 6 tdr. Korn, Som Borgermester Johann Thrinnepoel i Scheen eiger med bøxell, Er gandsche Ringe Eyendomb till. och paa schylden for sedt, Kand derfore iche Høyere Achtis eller Taxeris End for een Fuldgaards Schatt, ehr Penge 5 dl.


Wibetaa Nederste.
Som Rasmus bruger, Schylder Aarligen 5 tdr. Korn, Deraff eyer Hollen Presteboell 4 tdr. med bøxell, Lauridz Edingsaas 1/2 tnd., och Isach Hendrichsen udj Scheen 1/2 tnd. Ehr Ringe Eigendomb till, och Kand derfor iche Settis eller taalle widere att uggiffes. end een Fuldgaards schatt, ehr Penge 5 dl.


Wibetaa øffre.
Som Gunder bruger, schylder Aarligen 3 tdr. Korn och 2 huuder, Deraff eyer Giermund Bøen 3 tdr. Korn med bøxell, Som Offue Andersen i Scheen haffuer i Pandt, Giembsøe Closter 2 huuder, Er en Ringe gaard, och Kand iche Achtis att schatte mehre end for en Fuldgaard,
Ehr Penge 5 dl.


Toffte.
Som Joenn og Asgier bruger, schyller Aarligen 6 tdr. Korn, Deraff eyer fornefnte Joenn med sine medarffuinger 2 1/2 tdr. - 2 1/2 Meller med bøxell, paa ald gaarden, Swend Hollen 3 tdr. 1/2 Melle, Er Ringe Eigendomb eller wdrast till, Mens forhøigt opsedt paa schyld, Saa denn iche Kand Achtis eller Taxeris Høyere end een Fuld gaard, ehr Penge - 5 dl.


Søffue.
Som Anders Bruger, schylder Aarligen 10 tdr. Korn och 1 Huud, Deraff eyer Offue Andersen i Scheen 10 tdr. med Bøxell, och Kongl. May. 1 Huud, Ehr Aldellis ingen schouff eller udrasts till, och gandsche forhøigt Sadt paa Landschyld. Kand derfor iche taalle wiidere at udgiffue och schatte, End en Fuldgaard, ehr Penge - 5 dl.


Tued.
Som Finger bruger, schylder Aarlig 5 tdr. Korn, Deraff eyer Borgermester Jochum Thrinnepoell udj Scheen 2 tdr med Bøxell paa ald gaarden, Haldvor Hannetoe af Hollenn soegen - 2 tdr. och Hollen Kierche 1 tdr., Ehr een Ringegaard och derfore Lagt och Taxerit att schatte for een Fuldgaard, ehr - Penge 5 dl.


Fænn Nederste.
Som Thorbiørnn bruger, med den Ødepladtz Øreualdtz Aasen der underliggende, schylder Aarlig tilsammen 6 Huuder och 2 Meller Korn, Deraff eyer Gierpen proubstj 6 huuder med bøxell, och Hollen Kirche aff Ødeualds Aasen 3 Meller Korn, Er gandsche Ringe Eigendomb och
wdrast till, Kand der iche Erachtis at wehre bedre, end een Fuldgaards schatt, ehr - Penge 5 dl.


Fænn Øfverste. Ligesaa fri forleden Aar.
Som Bertill Madtzen schriffuer udj Thiendetagit bruger, med denn Øedepladtz Schippervolden der wnderliggende, schylder Aarligen tilsammen 4 tdr. 2 Meller Korn med bøxell, och 1 1/2 huud. Deraff eyer Hollen Presteboell 4 tdr. 2 Meller Korn med bøxell paa ald gaarden, och Kongl. Mayestet 1 1/2 huud, Kand derfore iche Thaxeris att schatte wiidere end for en Fuldgaard,
mens hand nu effter hans Mayests forordningh ehr frj for schatt.


Nambløes Søndre.
Som Efuind bruger, med Fæbache Øede pladtz der wnder schylder Aarlig 4 tdr. Korn, Deraff eyer Hollenn Kierche 2 tdr. med bøxell paa ald gaarden, Hollenn Presteboell - 7 Meller Korn, och Scheen kierche 5 Meller, Ehr Sadt och Thaxerit for een Fuldgaardtz schatt,
ehr Penge - 5 dl.


Nambløes Midgaarden,
Som Søffrenn och Østenn bruger, schylder Aarligen med Teigenn Øedepladtz der wnderliggende - 7 tdr. Korn, Som Thorgier Aasis Arffuinger i Moesogenn eiger med bøxell, Kand Erachtis att wdgiffue een Fuldgaard och enn Øedegaardtz schatt, ehr Penge - 5 dl.


Bachesusaas,
Som Hafhuor bruger, schylder Aarligen 4 tdr. Korn, Deraff eyer hannd Selff 2 tdr 2 1/2 Melle, med bøxell, Hollenn Presteboell 1 td., Oelle Schoues 1/2 td., och Gulbrand Gunemb 1/2 Melle. Ehr Sadt och Taxerit for een Fuldgaards schatt, eher Penge 5 Rdl.


Heisholdt Øestre,
Som Hr. Swend paa Hollenn bruger, (schylder) Aarlig 3 tdr. och 1 huud, Deraff eyer Hollen Presteboell 3 tdr med bøxell paa ald gaarden och Sollumb Kierche 1 skind (!?), Ehr Lagt och Taxerit for Fuldgaards schatt, Menns brugis nu aff Sognepresten formeldte Suend Oelsen wnder Prestegaarden.


Heisholt Westre,
Som Peder Bendtzen bruger, schylder Aarligen till Hollenn Presteboell - 3 tdr. Korn med bøxell, Ehr een temmelig gaard for sin schyld och derfor Thaxerit att schatte for en fuldgaard och Øedegaardtz schatt, beløeber Penge - 3 dl. 3 mrk.


Nambløes,
Som Lauridtz bruger, schylder Aarlig 3 tdr. Korn, Deraff eyer hannd Selff 1 1/2 td. med halff bøxell och Christian Sterch halffanden td. och med halff bøxell, Er een heell Liden gaard och gand iche forset paa Landschyld, Derfore erachtet denn iche Kand taalle høyere att schatte Enn een halffgaards schatt, ehr Penge 1 1/2 dl.


Nambløes Nørdre,
Som Hellie bruger, schylder Aarlig 8 Meller Korn och 1 huud, Deraff eyer Kongl. May. 1 huud med bøxell, Hollenn Kierche 4 Meller Korn, och Helgenn Kierche 4 Meller Korn, Kand iche taalle att schatte høyere, End een halffgaards schatt, ehr Penge - 1 1/2 dl.


Wibetaa,
Som Joenn bruger, schylder Aarligenn 2 huuder, Som Giembsøe Kloster eyer med bøxell, Er sadt att schatte for een Halfgaard,
ehr Penge 1 1/2 dl.


Fosse,
Som Olluff bruger, schylder Aarligen 2 tdr. Korn, Deraff eyer hand Selff med sine Børn 1 td. Korn med bøxell, och Borgermester Joenn Thomesen 1 td., Er een gandsche Ringe pladtz, och forhøigt Sadt paa schylden och derfore iche Kand taalle att schatte wiidere end een Ødegaards schatt, ehr Penge 1 dl. 1 mrk.


Schordall lille,
Som Berndt bruger, schylder Aarligen 1 td., Som Stienn Dorolt eyer med Bøxell, Ehr Sadt och Taxerit for een Øedegaard, Bunden er gandsche forarmit, och iche formaar nogen schatt att wdgiffue.


Helgenn Annexs - 1650.


Helgenn Østre,
Som Pouffuell bruger, schylder Aarlig 4 tdr. och 2 Meller Korn, Deraff eyer hand Selff 4 tdr. med bøxell, och Hollenn Presteboell 2 Meller.
Er Achtet och Lagt att giffue een Fuldgaards schatt, ehr i denne schatt - Penge 5 dl.


Ytterbøe,
Som Effuind bruger, schylder Aarligen 6 huuder och 2 Meller Korn, Deraff eyer hand med sin Moder 4 huder med bøxell, Niels Bringsuehr i Nedenes lehn, och Hans Langeland 2 huder, och Hollenn Presteboell 2 Meller Korn, Ehr Lagt och Taxerit att schatte for en fuldgaard och een Ødegaard, ehr i denne Femb dallers schatt - Penge 6 dl. 1 mrk.


Kolde,
Som Hanns bruger, Schylder Aarligen 4 tdr. Korn, Som Gierdt Jannsenn i Scheen paa Sal. Christenn Andersens Børns wegne eiger med Bøxell, Er Achtet och Kiendt att schatte for een fuldgaards schatt, ehr Penge 5 dl.


Steenstad,
Som Joen bruger, schylder Aarlig 2 tdr. Korn och 1 huud, Deraff eyer Helgenn Kierche 1 1/2 td. med bøxell paa ald gaarden, Kongl. May.
1 huud, Joenn Boufferuud i Hetterdall - 1 td. och Johann Thrinepoell i Scheen - 1/2 td. Ehr Sadt att schatte for een fuldgaard, ehr Penge 5 dl.


Bøe,
Som Thormoe bruger, schylder Aarlig 3 huuder och 1 1/2 td. Korn, Deraff eyer Gierpen Proubstj 3 huuder med bøxell paa ald gaardenn, och Helgenn Kierche 1 1/2 td. Korn, Ehr Thaxerit och Erachtet att giffue een Fuldgaards schat - ehr Penge 5 dl.


Koldstad,
Som Halduor bruger, med en Liden Plaedtz Schibsnes der wnderliggende, schylder Aarlig 4 tdr. 1 huud, Deraf eyer hand Selff 4 tdr med bøxell, och Scheen Presteboell 1 huud, Er Ringe Eigendomb och Lunder till, derfore iche høiere Kand erachtis att schatte, End een Fuldgaards schatt, ehr Penge 5 dl.


Jelszeth,
Som Solffue bruger, med en Liden Ødeplaedtz, Nemblig Juffue der wnderliggende, schylder Aarligen 3 1/2 tdr. - 3 skind, Deraff eyer Sal. Christen Andersens Arffuinger i Scheen 3 tdr. med Bøxell, Helgenn Kierche 1/2 td., Lensmanden i Hollen Sogenn Oppeberger Aarlig - 3 Kalschind aff Juffue, Ehr Ringe Eigendomb till och heel høigt forsedt paa Landschyld, Kand iche formaae att schatte wiidere end een halffgaard och een Ødegaard, ehr i denne femb dallers schatt - Penge 2 dl. 2 mrk.


Koldstad Lille,
Som Anders bruger, schylder Aarlig 2 1/2 huuder Som hand Selff eiger med bøxell, ehr Sadt och Taxerit att giffue een Halffgaards schatt, ehr Penge 1 1/2 dl.


Kløffuerdall,
Som Hellie bruger, schylder Aarlig 3 tdr., Som Jenns Lhj i Sollumb herrit eiger med bøxell, Ehr formegit høigt med Landschyld forsadt, och Ringe Eigendeller tilfuindis, Derfore Achtis erh Sett for en Halfgaards schatt, ehr Penge 1 1/2 dl.


Holtenn,
Som Knud bruger, schylder Aarlig 3 huuder, Som Giembsøe Kloster eyer med bøxell, Ehr en gandsche Ringe gaard, och brugis aff enn wdarmit Mand, och Kand iche wiidere taalle att schatte for, End enn Halfgaards schatt, ehr Penge 1 1/2 dl.


Langelannd,
Som Hanns bruger, schylder Aarligen 3 huder och enn Øe, Nemblig Munchenn, schylder 1 huud der wnderliggende, Som ehr Jdell Berrig och hand haffuer Jntet gauffen aff, er meget for sedt paa Landschylden, och Jngen Eigendomb eller wdrast ehr till, Kand derfore iche taalle att schatte wiidere, end enn Halffgaards schatt, ehr Penge 1 1/2 dl.


Werstad,
Som Anders bruger, schylder Aarligen 2 huder och 5 Meller Korn, Deraff eyer Gierpen Kierche 2 huder med bøxell, Helgenn Kierche 2 Meller, och Bertill schriffuer 1/2 td. Korn, Ehr sadt och Taxerit for enn halffgaards schatt, ehr i denne schatt - Penge 1 1/2 dl.


Omtuedt,
Som Enchen Jngebor bruger, schylder Aarlig 2 huder och 1 1/2 td. Korn, Deraff eyer Giembsøe Kloster 2 huder, och Helgenn Kierche 1/2 td. Korn med bøxell, Ehr aldellis Jngen wdrast eller Eigendomb till, Kand derfore iche taalle wiidere att schatte, end for enn halffgaard, ehr i denne schatt, - Penge 1 1/2 dl.


Huallenn,
Som Geuuff bruger, schylder Aarlig - 3 tdr. 2 Meller Korn, Deraff eyer Hollenn Presteboell 2 tdr. med bøxell, och Colbiørnn Huallens Arffuinger - 1 td. 2 Meller, Ehr Ringe Eigendomb till, och med Landschylden forhøigt Sadt, Kand derfore iche højere erachtis att schatte, end for enn halfgaards, ehr - Penge 1 1/2 dl.


Jembtued Nordre,
Som Brynnild bruger, schylder Aarlig 3 tdr. Korn, Som Rommenes Kierche eyer med bøxell, Ehr gandsche Ringe gaard, och forsadt paa Landschyldenn, derfore Erachtet erh Satt iche mehre att schatte end en Halffgaards schatt, Penge 1 1/2 dl.


Jembtued Mellomb,
Som Anders Oelsenn bruger, schylder Aarlig 3 tdr. (Korn), Deraff eyer hand Selff 1 1/2 td. med halff bøxell, och Lucas Biørntued 1 1/2 td. med halff bøxell, Er med Landschylden forsadt, Efftersom der Ringe wdrast och Eyendomb tilfindis, Saa denn iche wiidere Kand taalle att wdgiffue, End enn halffgaards schat, Mens formedelst hand er Lensmand, ehr hand for Schatten forschaanit.


Giedeboe,
Som Thord bruger, schylder Aarlig 2 huder, Som Jørgen Hendrichsen i Scheen eiger med bøxell, Ehr Sadt och Taxerit for enn halffgaards schatt, ehr - Penge 1 1/2 dl.


Helgenn Westre,
Som Rolff bruger, schylder Aarli 2 tdr., Som Hollen Presteboell eyer med bøxell, Er Achtet och Sadt for enn halfgaard, ehr i denne schatt - Penge 1 1/2 dl.


Thindholdt,
Som Peder bruger, schylder Aarlig 2 tdr., Som Jens Lhj i Sollumbherrit eiger med bøxell, Ehr Ringe Eigendomb till, och forsadt paa schyllen, Kand iche erachtis att schatte mehre, end for enn Ødegaard, ehr - Penge 1 dl. 1 mrk.


Siørholdt,
Som Elias bruger, schylder Aarlig till Scheen Kierche - 1 huud med Bøxell, Er Sadt for enn Ødegaards schatt - Penge 1 dl. 1 mrk.


Bierffuenn,
Som Thrund bruger, schylder Aarlig med Røedningen enn Liden Plaedtz der wnderliggende, 2 tdr. 1 1/2 Melle, Som hand Selff och sine medarffuinger eyer med bøxell, Ehr en Ringe gaard, och formegit høigt opsadt paa Landskyld, Saa denn iche høyere Kand Taxeris att giffue, End enn Ødegaards schatt - ehr Penge 1 dl. 1 mrk.


Stenstadhuallenn,
Som Gunne bruger, schylder Aarlig 5 Meller Korn, Deraff eyer Kongl. Mayest. 1/2 td. med bøxell, och Hollen Kierche 2 Meller Korn, Ehr enn god gaard for den Landskyld och derfore Taxerit att schatte, halffanden Ødegaards schatt, ehr Penge 1 dl. 2 1/2 mrk.


Wassdallenn,
Som Gunder bruger, schylder Aarlig 1/2 huud, Som Mellumb Kierche eiger med bøxell, er en gandsche Ringe plaedtz, derfore thaxerit att schatte enn halff Øedegaards schatt, ehr i denne femb dallers schatt - Penge 2 1/2 mrk.


Prestegraff,
Som Lucas bruger, schylder Aarlig till Hollenn Presteboell - 5 Meller Korn med bøxell, ehr Taxerit for enn Øedegaards schatt,
ehr Penge 1 dl 1 mrk.


Lille Jembtued,
Schylder Aarlig 2 tdr., Deraff eyer Hollen Presteboell 1 1/2 td. 1 Melle, med bøxell, och Hollen Kierche 2 Meller, Ehr en liden plaedtz, och Jingen Eigendomb, Mens gandsche forhøigt Sadt paa Landschyld. Derfore erachtet det iche bedre, End for enn Øedegaards schatt att wdgiffue, Som hiidindtill altiid schedt ehr, denne Øedegaard brugis aff Lensmanden Anders Oelsen under Jembtued och derfore for schatten frj.


Soelberrig,
Lauridtz och Suenning bruger, schylder Aarlig 1 huud, Som Offue Andersen i Scheen eiger med bøxell, Ehr Sadt och Taxerit for enn Ødegaards schatt, ehr Penge 1 dl. 1 mrk.


ROMMENES ANNEXS - 1650


Walle,
Som Thorbiørn bruger, med tuende smaa Wnderliggende Øedegaarder, schylder Aarlig 12 tdr. Korn, Som hand Sielff eiger med bøxell,
Er gandsche forhøigt paa Landschylden forsadt, och iche wiidere Kand taalle att schatte End for halffanden fuldgaard, ehr i denne femb dallers schatt - Penge 6 1/2 dl.


Hualle,
Som Rasmus bruger, schyller Aarlig 4 1/2 tdr., Deraff eyer Christian Sterch 3 tdr. med bøxell, och Borgermester Joenn Thomasen i Scheen 1 1/2 td., Ehr Sadt och Taxerit for enn fuldgaards schatt, - ehr Penge 5 dl.


Lunde øffre,
Som Olluff bruger, schylder Aarlig 5 1/2 tdr 4 skind, Deraff eyer Borgermester Joenn Thomesen 3 tdr. med bøxell, formeldte Olluff Selff 1 td., Hollen Presteboell 1 td., Hollenn Kierche 1/2 td., och Kongl. May. 4 schind, Ehr gandsche Ringe gaard Jmod denn paasatte Landschyld, och ej Kand taalle att schatte wiidere, end enn fuldgaards schatt, ehr Penge 5 dl.


Lunde nedre,
Som Swend bruger, schylder Aarlig 4 1/2 tdr. Korn, Deraff eyer Hollenn Presteboell 2 tdr. med bøxell, Rommenes Kierche 1 td., och Bunden Selff 1 1/2 td., Kand iche erachris god for høiere att schatte, End enn fuldgaards schatt - ehr Penge 5 dl.


Brende,
Som Peder bruger, schylder Aarlig 3 tdr. Korn och 3 1/2 huder, Deraff eyer Kongl. May. 1 td. med bøxell paa ald gaarden, Hollenn Presteboell 1 hud, Gierpen proubstj 1 1/2 huud, Gierpen Kierche 1 huud, och Borgermester Joen Thommesen 2 tdr., Er Ringe Eigendomb till, och gandsche høigt Sadt paa Landskyld, Saa den iche wiidere Kand taalle att schatte, End enn fuldgaards schatt - Ehr penge 5 dl.


Rommenes Westre och Rommenes Østre,
Med en Øedeplaedtz Sanderholdt der wnderliggende, Ehr Antagen till Fougdegaard, schylder Aarligen till Kongl. May. 6 Løber Smør, till Hollen Presteboell 1 huud, och Rommenes Kierche 2 Meller Korn, Brugis derunder enn plaedtz, Nemblig Holdt, Som Affgaar Aarligen till Hollen Presteboell 1 td. Korn, med dets bøxels Rettighed.


Sandnes øffre,
Som Gullich bruger, schylder Aarlig 4 tdr. Som Sal. Jørgen Claussens Arffuinger udj Scheen eyer med bøxell, Er Achtedt och Taxerit for enn fuldgaards schatt - ehr Penge 5 dl.


Sandnes nedre,
Som Gunder bruger med en Øedegaard Ulleberrig (Ullevig), der wnderliggende, Schylder tilsammens Aarlig 4 tdr. Korn, Som Sal. Jørgen Clausens Arffuinger eiger med Bøxell, er Sadt god for en fuldgaards schatt, ehr Penge 5 dl.


Graffuer,
Som Ledvuor bruger, schylder Aarlig 4 tdr., Deraff eyer Suend Lunde 2 1/2 tdr. med bøxell, och Oelle Ombtued 1 1/2 td., Er Achtet och kiendt for en fuldgaards schatt, ehr - Penge 5 dl.


Borstad,
Som Leffuor bruger, schylder Aarlig 1 1/2 td. Korn, Som Offue Andersen i Scheen eiger med Bøxell, Kand iche Høyere Thaxeris att schatte, End enn Øedegaards schatt, ehr Penge - 1 dl. 1 mrk.


Opsall,
Som Peder Brende bruger, schylder Aarlig 1 1/2 td. Korn, Deraff eyer Hollen Presteboell 8 Meller med bøxell, och Rommenes Kierche 1 Melle,
Er Ringe Eigendomb till, och derfore Erachtet den iche god att schatte, wiidere end enn Øedegaardz, Ehr i denne femb dallers schatt - Penge 1 dl. 1 mrk.
 


Webmaster